Informacje

ARiMR przypomina o kończących się naborach

Wraz z końcem maja upływa termin składania wniosków w ramach naborów prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ostatnie dni na złożenie dokumentów mają rolnicy, którzy ubiegają się o dopłaty bezpośrednie, wsparcie na modernizację gospodarstw czy tworzenie grup i organizacji producentów.

 

Wnioski o dopłaty bezpośrednie

Do 31 maja rolnicy mają czas na przesłanie e-wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 oraz płatności obszarowych (zalesieniowych) z PROW 2007-2013 za rok 2019. Tegoroczny nabór decyzją Jana Krzysztofa Ardanowskiego ministra rolnictwa i rozwoju wsi został przedłużony o dwa tygodnie. Do 17 maja rolnicy złożyli 938 tys. wniosków przez internet, a łącznie z oświadczeniami jest ich blisko 1,15 mln. Co roku o dopłaty ubiega się ponad 1,3 mln rolników. Warto pamiętać, że złożenie wniosku po 31 maja skutkuje otrzymaniem niższych dopłat. Za każdy dzień roboczy opóźnienia należne kwoty płatności są pomniejszone o 1 proc. Ostateczny termin upływa 25 czerwca 2019 r.

W razie jakichkolwiek wątpliwości rolnicy mogą zgłaszać się po pomoc w wypełnianiu dokumentów czy w sprawach związanych z obsługą techniczną aplikacji do biur powiatowych ARiMR. Czynna jest także infolinia – pod numerem 800 38 00 84 można uzyskać, np. informacje w przypadku problemów z zalogowaniem się do systemu.

 

Wsparcie na produkcję prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego

Rolnicy, którzy chcą rozwijać produkcję prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego mogą składać w  oddziałach regionalnych ARiMR wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarach a, b, c – już tylko do 27 maja.

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju produkcji i w całym okresie realizacji PROW  2014-2020 może wynieść maksymalnie 500 tys. zł., jedynie na rozwój produkcji prosiąt – 900 tys. zł. Dotację otrzymuje się w postaci dofinansowania poniesionych kosztów inwestycji. Standardowo wynosi ono 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowalnych.  Poziom dofinansowania może być wyższy i wynieść 60 proc. w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników. Dotację można przeznaczyć m.in. na budowę lub modernizację budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, wyposażenie tych obiektów w potrzebne urządzenia czy także zakup nowych maszyn do produkcji rolnej. 

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy są posiadaczami gospodarstwa o powierzchni od 1 do 300 ha lub prowadzą dział specjalny produkcji rolnej. Aby otrzymać wsparcie gospodarstwo musi spełniać również wymogi dotyczące wielkości ekonomicznej. W przypadku inwestycji związanej z obszarem
a – wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wynosić od 10 tys. euro do 250 tys. euro, natomiast w przypadku obszarów b i c od 10 tys. euro do 200 tys. euro. W przypadku wniosków składanych wspólnie suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw powinna wynosić co najmniej 15 tys. euro, a dopiero po zrealizowaniu inwestycji każde gospodarstwo ma osiągnąć wartość co najmniej 10 tys. euro.

 

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

31 maja jest ostatnim dniem  na złożenie w oddziale regionalnym ARiMR wniosku o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów. Wsparcie przyznawane jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy producentów liczonych od dnia jej uznania. Limit wsparcia wynosi 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy. O wsparcie mogą ubiegać się nowe grupy producentów – uznane od 15 września 2018 r. – składające się z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Muszą one również spełnić dodatkowe kryteria, ich lista dostępna jest na stronie www.arimr.gov.pl. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu oraz mięsa lub jadalnych podrobów drobiowych. Złożone wnioski poddawane są ocenie, a na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona jest kolejność przyznawania pomocy.

Istotne zmiany PROW na 2019 rok (zatwierdzone 9 kwietnia 2019 r. przez Komisję Europejską)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – istotne zmiany na 2019 rok (zatwierdzone 9 kwietnia 2019 r. przez Komisję Europejską)

Lp.

Nazwa instrumentu

Dotychczas

Jak będzie od 2019

 ROZWÓJ GOSPODARSTW

1.

„Modernizacja gospodarstw rolnych”,

obszary:

a) rozwój produkcji prosiąt,

b) rozwój produkcji mleka krowiego,

c) rozwój produkcji bydła mięsnego,

d) operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu,

e) inwestycje w nawodnienia.

Brak możliwości.

Obszar e): Wprowadzenie możliwości realizacji inwestycji w nawodnienia.

Brak możliwości.

Obszar a), b), c), d), e): Wprowadzenie dodatkowej formy pomocy w formie gwarancji bankowych.

Możliwe wsparcie wyłącznie inwestycji budowlanych.

Obszar a), b), c): Umożliwienie wsparcia zakupu maszyn rolniczych w związku z realizacją inwestycji budowlanych z zakresu rozwoju produkcji zwierzęcej.

Brak możliwości zapewnienia wsparcia dla wszystkich wnioskodawców z naboru w roku 2018.

Obszar d): Zwiększenie budżetu w celu zapewnienia wsparcia dla wszystkich wnioskodawców z naboru w roku 2018.

Ponadto

– zmniejszenie liczby załączników do wniosku o przyznanie pomocy,

– wydłużenie terminu realizacji operacji i ponoszenia kosztów,

– wprowadzenie możliwości złożenia wniosku o płatność przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej albo złożenia w biurze powiatowym Agencji
(jak w przypadku wniosku o przyznanie pomocy),

– nie kryterium wyboru dotyczącego uczestnictwa w systemach jakości.

2.

„Restrukturyzacja małych gospodarstw”b)

Obowiązkowe ubezpieczenie w KRUS przed dniem złożenia wniosku o wsparcie.

Zniesienie obowiązku ubezpieczenia w KRUS przed dniem złożenia wniosku o wsparcie.

Wsparcie wyłącznie gospodarstw o wielkości ekonomicznej do 10 tys. euro.

Poszerzenie zakresu gospodarstw upoważnionych do wsparcia o gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 10 tys. euro do 13 tys. euro.

Ponadto,

 a) zmiana systemu wyboru operacji poprzez:

– dodanie preferencji dla operacji przyczyniających się do zmiany kierunku produkcji w gospodarstwie oraz dla wnioskodawców podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie,

– rezygnację z kryterium wyboru w zakresie kwalifikacji zawodowych,

– obniżenie minimalnej liczby punktów, warunkującej przyznanie pomocy z 10 pkt do odpowiednio: 8 pkt dla schematu ASF i 7 pkt dla pozostałych operacji,

 b) skrócenie okresu dla niektórych zobowiązań i złagodzenie systemu sankcji.

3.

„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

Poziom procentowych stawek wsparcia w kolejnych latach funkcjonowania:

10 % w pierwszym roku;

8 % w drugim roku;

6 % w trzecim roku;

5 % w czwartym roku;

4 % w piątym roku.

Podniesienie procentowych stawek wsparcia w kolejnych latach funkcjonowania do:

10 % w pierwszym roku;

9 % w drugim roku;

8 % w trzecim roku;

7 % w czwartym roku;

6 % w piątym roku.

Ponadto,

– wprowadzono możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy także w drugim naborze następującym po dniu uznania grupy producentów rolnych. Dotychczas grupy producentów rolnych mogły składać wnioski o przyznanie pomocy tylko w pierwszym naborze wniosków o przyznanie pomocy przypadającym po dniu uznania grupy.

4.

„Premie dla młodych rolników”

Premia w wysokości 100 000 zł.

Podniesienie kwoty premii do 150 000 zł.

Ponadto,

– zastąpienie pojęcia „urządzanie gospodarstwa” pojęciem „rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie” i uelastycznienie podejścia do sposobu definiowania daty rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie,

– wydłużenie z 18 do 24 miesięcy maksymalnego dopuszczalnego okresu prowadzenia działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

– uproszczenie systemu wyboru operacji oraz obniżenie minimalnej liczby punktów z 12 do 8 punktów,

– wydłużenie się z 20 do 150 dni okresu na dokonanie zmian we wniosku pozytywnie wpływających na kolejność przysługiwania pomocy oraz liczbę punktów,

– skrócenie okresu dla niektórych zobowiązań i złagodzenie systemu sankcji, w tym obniżenie z 2% do 0,5% kwoty pomocy, sankcji za nieterminowe dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie zobowiązań beneficjentów.

5.

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

Rozliczanie kosztów w oparciu o faktury.

Wprowadzenie uproszczonej metody rozliczania kosztów w oparciu o koszty jednostkowe (ryczałt),  za wykonanie:

1 m.b. ogrodzenia: 200 zł
1 sztuki bramy: 1820 zł
1 sztuki furtki 610 zł.

Ponadto,

– rozszerzeniu zakresu wsparcia o urządzenia do dezynfekcji oraz inne inwestycje służące bioasekuracji, tak aby umożliwić rolnikom refundację kosztów poniesionych na dobraną do potrzeb gospodarstwa infrastrukturę, w celu odpowiedniego zabezpieczenia gospodarstwa przed przypadkowym przeniesieniem wirusa.

Wsparcie na poziomie 500 000 zł.

Podniesienie kwoty wsparcia   do 1 000 000 zł.

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

1.

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Brak możliwości.

Wprowadzenie dodatkowej formy pomocy w formie gwarancji bankowych.

Brak możliwości.

Umożliwienie wsparcia związanego z Rolniczym Handlem Detalicznym (RHD).

Wsparcie wyłącznie dla rolników ubezpieczonych w KRUS z mocy ustawy.

Umożliwienie objęcia wsparciem rolników ubezpieczonych w KRUS na wniosek.

Ponadto,

– wprowadzenie preferencji dla zakładów przetwórczych przetwarzających pasze NON GMO,

– zmiana 3-letniego okresu obowiązywania umów długoterminowych, dotyczących nabywania produktów rolnych przeznaczanych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na okres 1-roczny

– podwyższenie kwoty wsparcia z 300 000 zł do 500 000 zł dla rolników, domowników i małżonków rolników, ubiegających się o wsparcie w naborach tematycznych, dotyczących rozpoczynania działalności przetwórczej,

– rezygnacja z niektórych załączników do wniosku o przyznanie pomocy tj. kopii promesy udzielenia kredytu lub pożyczki oraz kopii umowy kredytowej lub umowy pożyczki oraz kopii promesy umowy leasingu dotyczącej planowanego zakupu rzeczy, w przypadku naboru dla rolników rozpoczynających działalność przetwórczą.

2.

„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

100 000 zł bez względu na liczbę utworzonych miejsc pracy.

Podniesienie kwoty premii do:

150 000 zł – w przypadku zatrudnienia 1 osoby (w tym samozatrudnienie).

200 000 zł – w przypadku zatrudnienia 2 osób.

250 000 zł – w przypadku zatrudnienia 3 i więcej osób.

Ponadto,

– w przypadku naboru dla rolników, zniesienie ograniczenia w dostępie do wsparcia wyłącznie dla małych gospodarstw (dotychczas wsparcie dostępne wyłącznie dla gospodarstw o wielkości standardowej rocznej produkcji nie większej niż 15 tys. euro).

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

1.

„Wsparcie korzystania z usług doradczych”

Obligatoryjny czas trwania programu doradczego – 3 lata.

Skrócenie obligatoryjnego okresu trwania programu doradczego do 2 lat.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

1.

„Rolnictwo ekologiczne”

1) Obecne stawki płatności:

W okresie przechodzenia (konwersji) na ekologię:

 1) Podwyższone stawki płatności:

W okresie przechodzenia (konwersji) na ekologię:

Pakiet 1. Uprawy rolnicze (966 zł/ha)

Pakiet 1. Uprawy rolnicze (1 137 zł/ha) (wzrost o 18%)

Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych (787 zł/ha)

Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych (926 zł/ha) (wzrost o 18%)

Pakiet 6. Trwałe użytki zielone (428 zł/ha)

Pakiet 6. Trwałe użytki zielone
(535 zł/ha) (wzrost o 25%)

Po okresie konwersji:

Pakiet 7. Uprawy rolnicze (792 zł/ha)

Po okresie konwersji:

Pakiet 7. Uprawy rolnicze (932 zł/ha) (wzrost o 18%)

Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych (559 zł/ha)

Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych (658 zł/ha) (wzrost o 18%)

Pakiet 12. Trwałe użytki zielone (428 zł/ha)

Pakiet 12. Trwałe użytki zielone (535 zł/ha) (wzrost o 25%)

2.

„Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

Stawka płatności dla Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone wynosi 400 zł/ha.

1) Podwyższenie stawki płatności dla Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone do 486 zł/ha (wzrost o 21,5%)

3.

„ONW – Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami”

 

Stawka na obszarach ONW:

– 450 zł/ha – ONW typ górski

– 264 zł/ha- ONW typ podgórski obszary w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m)

Stawka na obszarach ONW typ górski i podgórski dla gospodarstw rolnych z minimalną obsadą zwierząt co najmniej 0,5 DJP/ha:

– 750 zł/ha – ONW typ górski (wzrost o 67%)

– 550 zł/ha – ONW typ podgórski, obszary w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m (wzrost o 108%)

4.

„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”

 

Stawki wsparcia na zalesienie:

– 6 553 zł/ha (iglaste), 7 152 zł/ha (liściaste) – zalesianie w warunkach korzystnych;

– 7 146 zł/ha (iglaste), 7 624 zł/ha (liściaste) – zalesianie na gruntach o nachyleniu  > 12°;

– 5 012 zł/ha (iglaste), 5 470 zł/ha (liściaste) – zalesianie na gruntach erozyjnych;

– 5 711 zł/ha (iglaste), 6 098 zł/ha (liściaste) – zalesianie na gruntach erozyjnych o nachyleniu  > 12°;

– 6 934 zł/ha (iglaste), 4 984 zł/ha (liściaste) – zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi;

– 7 385 zł/ha (iglaste), 5 366 zł/ha (liściaste) – zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi na gruntach o nachyleniu  > 12°.

Podwyższenie stawek wsparcia na zalesienie (wzrost o 67 %):

– 10 921 zł/ha (iglaste), 11 920 zł/ha (liściaste) – zalesianie w warunkach korzystnych;

– 11 910 zł/ha (iglaste), 12 707 zł/ha (liściaste) – zalesianie na gruntach o nachyleniu  > 12°;

– 8 354 zł/ha (iglaste), 9 117 zł/ha (liściaste) – zalesianie na gruntach erozyjnych;

–  9 518 zł/ha (iglaste), 10 164 zł/ha (liściaste) – zalesianie na gruntach erozyjnych o nachyleniu  > 12°;

– 11 556 zł/ha (iglaste), 8 307 zł/ha (liściaste) – zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi;

– 12 308 zł/ha (iglaste), 8 943 zł/ha (liściaste) – zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi na gruntach o nachyleniu  > 12°.

5.

„Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”

Brak możliwości

Uruchomienie nowego poddziałania zwiększającego odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, dotyczącego inwestycji w lasach prywatnych, w wieku 11-60 lat, polegających na dostosowaniu składu gatunkowego drzewostanów do warunków siedliskowych, poprzez m.in.:

1) zakładanie remiz (wprowadzenie gatunków drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym),

2)  wprowadzenie drugiego piętra/podszytu oraz

3)  wykonywanie cięć pielęgnacyjnych.

Święto Łąk Minikowo, 11 września 2019

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie po raz kolejny organizuje edukacyjną imprezę plenerową „Święto Łąk”, skierowaną do dzieci szkół podstawowych, dla klas 1-5 w roku szkolnym 2019/2020.

W tym roku Święto Łąk odbędzie się 11 września (środa) w Minikowie na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie koło Nakła nad Notecią, w godzinach od  10 do 14.  Podczas wydarzenia można będzie wziąć udział w warsztatach przyrodniczych, uczestniczyć w organizowanych konkursach, poznać i pogłębić wiedzę w zakresie m.in. ornitologii, botaniki, entomologii, zdrowego żywienia.

Impreza plenerowo-przyrodnicza „Święto Łąk” skierowana jest do dzieci szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego, na poniższych zasadach:

1. Grup zorganizowanych – deklarujących chęć udziału poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 31.05.2019 r. na adres joanna.szczesna@kpodr.pl (formularz do pobrania). O zakwalifikowaniu grupy decyduje kolejność zgłoszeń.Organizator po zakwalifikowaniu grupy przekaże informację zwrotną do opiekunów. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z tej samej szkoły/placówki oświatowej organizator przewiduje zakwalifikowanie max 2 grup. (Grupę stanowią dzieci uczęszczające do szkół podstawowych wraz z opiekunami (np. klasy szkolne, kółka przyrodnicze, grupy nieformalne. Grupa powinna liczyć od 15 do 25 osób).

Grupy zakwalifikowane wezmą udział w 4 różnych warsztatach, które ustali organizator imprezy. Informacje o programie uczestnictwa danej grupy, wraz z planem godzinowym, zostaną przekazane opiekunowi podczas imprezy. (Ze względów organizacyjnych nie przewiduje się możliwości skrócenia bądź przesunięcia zajęć warsztatowych podczas trwania imprezy.)

2. Rodzin z dziećmi – które mogą uczestniczyć w„Święcie Łąk” bez uprzedniego zgłaszania udziału w imprezie. (Osoby indywidualne oraz rodziny z dziećmi mogą brać udział w wybranych przez siebie warsztatach, poprzez dołączenie do grupy zorganizowanej. Pełny program poszczególnych warsztatów z godzinami rozpoczęcia będzie dostępny w punkcie informacyjnym.)

Prosimy osoby biorące udział w Święcie Łąk o zadbanie o odpowiedni strój dostosowany do warunków pogodowych (kalosze i okrycia przeciwdeszczowe mogą być potrzebne w trakcie przechodzenia pomiędzy zadaszonymi stoiskami) i prowadzenia przyrodniczych eksperymentów (prawdopodobieństwo zabrudzenia ubrania). Uczestnictwo w Święcie Łąk oznacza akceptację regulaminu imprezy.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Joanną Szczęsną – tel. 693 302 721 lub Agnieszką Dobosz-Idzik – 52 386 72 43.

 

Nabór dla szkół zakończony.

 

Pliki do pobrania:

formularz zgloszeniowy

regulamin uczestnictwa

Opracowała: Joanna Szczęsna

ARiMR: trwa nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego

Rolnicy, którzy wykorzystali materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany do siewu lub sadzenia, mogą ubiegać się o przyznanie dopłaty z tego tytułu. Wnioski można składać do 25 czerwca br.

Kto może otrzymać wsparcie?

Dopłaty przewidziane są dla producentów rolnych, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dofinansowania udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych tym materiałem. Rolnicy ubiegający się o wsparcie powinni posiadać działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha. Dopłatami nie są natomiast objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Gatunki roślin objęte dopłatami

Wsparcie mogą otrzymać rolnicy, którzy zużyli do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany wytworzony ze: zbóż, roślin strączkowych i ziemniaków. W przypadku zbóż wykorzystać można materiał siewny z jęczmienia, owsa, pszenicy, pszenżyta lub żyta. Jeśli chodzi o rośliny strączkowe, to materiał siewny można pozyskać z bobiku, grochu siewnego, łubinu, soi czy wyki siewnej. Materiał siewny powinien być wytworzony przez przedsiębiorców lub w gospodarstwach rolnych, o których mowa w przepisach o nasiennictwie. Może też być on zakupiony od przedsiębiorcy lub rolnika prowadzących obrót materiałem siewnym albo od podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Wysokość dopłat

Stawki dopłat do materiału siewnego określane są corocznie do 30 września w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Ich wysokość uzależniona jest od powierzchni upraw zadeklarowanych przez rolników we wnioskach oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. Wysokość pomocy ustalana jest jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. Wsparcie przyznawane jest w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć 20 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych. Taki sam limit obowiązuje łącznie kilku rolników powiązanych osobowo lub kapitałowo.

Gdzie składać wnioski

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularze wniosków o przyznanie dopłat wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl.

Znamy termin naboru na „Restrukturyzację małych gospodarstw”

Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski dla rolników chcących skorzystać z pomocy finansowej w ramach programu „Restrukturyzacji małych gospodarstw”.  

We wtorek 30 kwietnia Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił  nabór wniosków na to działanie finansowane z PROW 2014-2020.  

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronie internetowej Agencji a  www.arimr.gov.pl.  Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziałach regionalnych ARiMR.   

25 kwietnia br. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”. Rozporządzenie weszło w życie dzień później, czyli 26 kwietnia br.

Biuro Prasowe
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa
www.arimr.gov.pl

Prawie 4 miliony dla gmin z Kujawsko-Pomorskiego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

          Szanowni Państwo, Partnerzy KSOW,

Zapraszamy gminy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego do składania wniosków o grant na podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy w wysokości do 150 tys. zł na realizację projektu. Nie jest wymagany wkład własny — 100% dofinansowania, w tym 60 tys. zł można przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego dla gminnej szkoły.

Organizatorem naboru wniosków z gmin województw kujawsko-pomorskiego, zainteresowanych otrzymaniem grantu, jest Fundacja Promocji Gmin Polskich. Pula środków przeznaczona dla wnioskodawców z kujawsko-pomorskiego  wynosi 3 929 100 zł  (według stanu z 26 marca 2019 r). Gmina może realizować projekt samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową. Projekt można realizować aż do lutego 2020r.

 

Więcej informacji na stronie www.ksow.pl
http://kujawsko-pomorskie.ksow.pl/news/entry/14293-prawie-4-miliony-dla-gmin-z-kujawsko-pomorskiego.html

 

XIX edycja Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski rozpoczyna procedurę naboru wniosków do XIX-tej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w 2018 roku. Nagrody zostaną przyznane w następujących dziedzinach: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja województwa.

Serdecznie zachęcamy do składania wnioskówi i rozpropagowanie informacji o naborze w środowisku.

Zasady naboru oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej województwa: www.kuiawsko-pomorskie.pl w menu tematycznym w zakładce Patronaty, Nagrody i Medale. Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2019 r. (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego).

 

Beata Sawińska
Dyrektor Gabinetu Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów”

 

XIX edycja konkursu

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów”


odbędzie się
12 maja 2019 roku

 podczas Tragów Turystyczno-Ogrodniczych „Lato na Wsi”

 

Głównym celem konkursu jest identyfikacja i promocja polskich produktów regionalnych osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od wielu lat wytwarzanych tymi samymi metodami, według tych samych receptur. Ważne jest znalezienie i zachowanie narodowych specjałów zanim odejdą w zapomnienie, wyparte przez „szybką” przemysłową żywność.  

Zapraszamy do udziału w konkursie producentów żywności, w szczególności rolników, którzy prowadzą rolniczy handel detaliczny, restauratorów, gospodarstwa agroturystyczne, Koła Gospodyń Wiejskich, szkoły gastronomiczne oraz wszystkich pasjonatów kuchni tradycyjnej i regionalnej.

Konkurs przebiega dwuetapowo:

I etap – w czasie finału regionalnego w Minikowie – wyłonieni zostaną laureaci w kategoriach:

1. Najlepszy regionalny produkt żywnościowy: produkt pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, napoje oraz produkt mieszany.
2. Najlepsza potrawa regionalna.

II etap to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów nominowanych w regionach – wręczone zostaną nagrody na Wielkim Finale Konkursu „Perła 2019”.

Sekcja dotycząca produktu odbędzie się w budynku restauracji Gęsia Dolina, natomiast sekcja dotycząca gastronomii – w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej.

W załączeniu regulaminy oraz formularze zgłoszeniowe XIX edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.

 

Dokumenty do pobrania:

Karta-zgloszenia potrawa-2019

Karta-zgloszenia-produkt-2019

Regulamin-konkursu-nkd

Regulamin-nkd-sr-19-gastronomia

Regulamin-nkd-sr-19-produkt

 

Zgłoszenia produktu/produktów oraz dań i potraw należy dokonać przez wypełnienie Kart zgłoszeniowych i odesłanie
do 10 kwietnia b.r. (liczy się data nadania) na adres:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
89-122 Minikowo
z dopiskiem: NKD – Smaki Regionów

lub osobiście w siedzibie KPODR pokój 27
 

Informacji o konkursie udziela:
Beata Chełminiak
52 386 72 13; 723 692 545

beata.chelminiak@kpodr.pl

 

 

KONKURS NA ROLNIKA ROKU REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO

Nowa edycja konkursu na Rolnika Roku rozpoczęta. Wygraj 10 000 euro! Zgłoszenia przyjmujemy do 20 kwietnia 2019 r.

Fundacja WWF Polska po raz kolejny ogłasza konkurs na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. Nagroda jest przyznawana za stosowanie praktyk przyjaznych środowisku morskiemu, a w szczególności praktyk ograniczających odpływ substancji biogennych (związków azotu i fosforu) do wód.

Zbyt duże ilości związków azotu i fosforu w wodzie tworzą idealne warunki do zakwitów glonów i sinic. Nadmierne zakwity przyczyniają się do powiększania przydennych pustyń tlenowych, gdzie zamiera podwodne życie. By zahamować zamieranie Bałtyku należy zredukować spływ związków azotu i fosforu do wód. Za eutrofizację, czyli negatywne w skutkach przeżyźnienie wód, często obwiniani są rolnicy, jako że m.in. ich działalność jest źródłem dopływu substancji biogennych. Sektor rolnictwa może jednak znacznie ograniczyć ilość zanieczyszczeń emitowanych do wód. Jak pokazuje konkurs na Rolnika Roku, wiele gospodarstw podejmuje aktywne działania w celu zniwelowania tej emisji i zmierza w kierunku rolnictwa przyjaznego środowisku. Dzięki nim jest szansa na ograniczenie eutrofizacji, która prowadzi nie tylko do powiększania zasięgu pustyń tlenowych, ale także do zamykania kąpielisk z powodu zakwitów sinic.   

Konkurs adresowany jest do rolników/rolniczek indywidualnych, gospodarstw rodzinnych, przedsiębiorstw rolnych, czerpiących dochód z produkcji konwencjonalnej lub ekologicznej. Zwycięzcy I etapu, ogólnokrajowego, otrzymają nagrody w wysokości: 1000 euro (I miejsce), 500 euro (II miejsce), 300 euro (III miejsce). Zwycięzca II etapu, całego regionu bałtyckiego, otrzyma nagrodę  w wysokości 10 000 euro.

To wielkie zaskoczenie, duma i satysfakcja, że sposób mojego gospodarowania został przez kogoś doceniony. Umacnia mnie to w przekonaniu o słusznej drodze jaką wybrałem. Nie spocznę na laurach i moje gospodarstwo nadal będzie się rozwijać” – mówi Krzysztof Kowalski, zeszłoroczny zwycięzca międzynarodowej edycji konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego.

Nagroda została ufundowana w 2009 r. przez WWF w ramach Programu na rzecz ochrony Ekoregionu Morza Bałtyckiego. Do tej pory już ok. 50 rolników i rolniczek, których gospodarstwa znajdują się w zlewisku Bałtyku zostało wyróżnionych za stosowanie w rolnictwie innowacyjnych praktyk przyjaznych środowisku morskiemu – dołącz do nich!

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu jest już rozpoczęte. Prosimy o nadsyłanie formularzy do 20 kwietnia 2019 r. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres email: rolnikroku@wwf.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa, z dopiskiem Rolnik Roku.

Zwycięzcę konkursu etapu krajowego poznamy wiosną 2019 r.

Rolnik Roku 2019_formularz interaktywny

Rolnik Roku 2019_formularz druk

Rolnik Roku 2019_ulotka_kryteria

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.zdrowybaltyk.pl, gdzie można się dowiedzieć więcej o procesie eutrofizacji oraz praktykach przyjaznych środowisku Morza Bałtyckiego.