aktualności

TERMINY STOSOWANIA NAWOZÓW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło interpretację punktu 1.3 Okresy nawożenia ust. 3. "Terminy określone w tabeli 2 dla gruntów ornych, gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do Programu oraz gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Programu nie dotyczą podmiotów, które nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby. Dla tych podmiotów termin graniczny stosowania nawozów to dzień 30 listopada." Programu działań mających na celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz. U. z 2018 roku poz.1339), w której wskazało, że niekorzystnymi warunkami pogodowymi, jest również susza.

W związku z powyższym, w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiła susza w 2018 roku jest możliwość stosowania nawozów naturalnych do dnia 30 listopada.

Pełna treść ogłoszenia pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/uwaga-terminy-stosowania-nawozow

 

Jarmark Uniwersytecki – Dobra Polska Wieprzowina

Szanowni Państwo!

24 listopada 2018 r. w godzinach 10.00 – 14.00 na terenie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy odbędzie się Jarmark Uniwersytecki – Dobra, Polska Wieprzowina.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy konsumentów dotyczącej przetworów wieprzowych pochodzących z polskiej wieprzowiny. Przedstawione zostaną zalety i korzyści płynące z wykorzystania rodzimych ras trzody chlewnej. Zapraszamy do udziału w wykładach kierowanych do konsumentów oraz hodowców trzody chlewnej, producentów i przetwórców.

W trakcie trwania Jarmarku przewidziana jest degustacja produktów wieprzowych pochodzących z polskich świń.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenie prosimy przesyłać elektronicznie do dnia 21.11.2018 r. na adres:  

jarmark.uniwersytecki@utp.edu.pl 

 

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia_Jarmark Uniwersytecki
Karta zgłoszenia_Jarmark Uniwersytecki
Program_Jarmark Uniwersytecki

 

SFINANSOWANO Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA WIEPRZOWEGO

 

 

Tytuł Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego dla Polaka

24 października br. w Jönköping w Szwecji ogłoszono zwycięzcę międzynarodowego etapu konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego, organizowanego przez  WWF. Już drugi raz w historii konkursu zwycięzcą jest Polak! Pan Krzysztof Kowalski otrzymał główną nagrodę w wysokości 10 000 euro za wdrożenie w swoim gospodarstwie wielu praktyk przyjaznych środowisku morskiemu oraz holistycznego podejścia do zrównoważonego rolnictwa.

O konkursie na Rolnika Roku

Konkurs na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego organizowany jest w ramach Programu WWF na rzecz Ochrony Ekoregionu Morza Bałtyckiego. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2009 roku.

Do tej pory już ok. 50 rolników i rolniczek, których gospodarstwa znajdują się w zlewisku Bałtyku zostało wyróżnionych za stosowanie w rolnictwie innowacyjnych praktyk przyjaznych środowisku morskiemu. Konkurs składa się z dwóch etapów: krajowego i międzynarodowego. W etapie krajowym jury, w Polsce złożone z przedstawicieli m.in. resortu rolnictwa, resortu środowiska, resortu gospodarki morskiej, ocenia sposób prowadzenia gospodarstwa pod kątem wdrożenia praktyk przyczyniających się do ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez związki azotu i fosforu. Finaliści z Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski, Rosji, Szwecji, a  także z Białorusi i Ukrainy biorą udział w drugim etapie konkursu, gdzie międzynarodowe jury wybiera jednego zwycięzcę – Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego, który otrzymuje nagrodę w wysokości 10 000 euro.

,,To wielkie zaskoczenie, duma i satysfakcja, że sposób mojego gospodarowania został przez kogoś  doceniony. Umacnia mnie to w przekonaniu o słusznej drodze jaką wybrałem” – mówi Krzysztof Kowalski, tegoroczny zwycięzca międzynarodowego etapu konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego.

Dlaczego wygrał?

Pan Krzysztof wdrożył przyjazne dla środowiska morskiego praktyki, które pozwalają na ograniczenie strat substancji biogennych (azotu i fosforu) z gospodarstwa, wśród których należy wymienić m.in. utrzymanie aż 9 stawów, stref buforowych, miedz śródpolnych, zadrzewień, zakrzaczeń, uprawę poplonów ścierniskowych (grochu z lnem) i roślin bobowatych, stworzenie szczelnych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych, precyzyjne nawożenie, wapnowanie gleby, badanie gleby, czy coroczne badanie paszy i wody na pozostałość azotanów i pestycydów. Dodatkowo rolnik zasadził wraz z rodziną 1080 drzew wzdłuż rzeki, na granicy pól, wszędzie tam, gdzie było to możliwe, tworząc alejki drzew, czy „wyspy drzew” pomiędzy swoimi polami. Dzięki takim działaniom rolnik nie tylko ograniczył spływ substancji biogennych do wód, ale stworzył przestrzeń dla dzikich zwierząt. Pan Krzysztof angażuje się we współpracę z innymi rolnikami, a jego gospodarstwo jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Gospodarstw Edukacyjnych oraz sieci dziedzictwa kulinarnego Mazowsze w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

,,Po raz kolejny konkurs na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego na etapie międzynarodowym wygrał Polak. W 2011 r. zwyciężył pan Marian Rak, teraz Pan Krzysztof Kowalski. Bardzo się cieszymy, że pan Krzysztof został doceniony przez międzynarodowe jury za prowadzenie gospodarstwa w sposób zrównoważony, z poszanowaniem naszego morza i środowiska. Jako Fundacja WWF Polska nadal będziemy promować wśród rolników i rolniczek przyjazne środowisku morskiemu praktyki, wierząc, że problem eutrofizacji Bałtyku się zmniejszy. Jesteśmy wdzięczni doradcom rolniczym z Centrum Doradztwa Rolniczego oraz z lokalnych Ośrodków Doradztwa Rolniczego za wsparcie w promocji konkursu oraz szerzenie ww. praktyk. Dzięki takim rolnikom jak pan Kowalski jest szansa na zmniejszenie nadmiernego przeżyźnienia naszych wód, a w konsekwencji ograniczenia zakwitów sinic. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konkursu” – mówi Weronika Kosiń, specjalistka  ds. Ochrony Ekosystemów Morskich w Fundacji WWF Polska.

Największe wyzwanie środowiskowe Bałtyku – eutrofizacja

Zjawisko eutrofizacji, czyli przeżyźnienia wód, to największe wyzwanie środowiskowe przed którym stoi dzisiaj Morze Bałtyckie. W latach 2011 – 2016, aż 97% Morza Bałtyckiego wykazywało efekty eutrofizacji. Do eutrofizacji wód dochodzi, gdy w wodzie jest zbyt dużo tzw. biogennych substancji odżywczych (związków azotu i fosforu). Trafiają one do Bałtyku m.in. w wyniku działalności rolniczej, ze ścieków komunalnych i przemysłowych oraz z depozycją atmosferyczną. Polska jest krajem, który dostarcza najwięcej tego typu substancji do Morza Bałtyckiego. Prawie 24% związków azotu i 44% związków fosforu dostaje się do morza właśnie z naszego kraju. Spowodowane jest to m.in. zbyt dużą ilością nawozów stosowanych na polach oraz z nieodpowiednio przechowywanych odchodów zwierząt, jak i uwarunkowaniami geograficznymi. Prawie 99,7% obszaru Polski leży w zlewisku Morza Bałtyckiego, a 50% tej powierzchni to gospodarstwa rolne.

Gdy w wodzie jest za dużo związków biogennych, a jej temperatura wzrasta, dochodzi do zakwitu glonów i sinic, które ograniczają dostęp światła słonecznego do głębszych warstw wody. To prowadzi do ograniczeń rozwoju roślin bytujących w głębszych partiach wody i wykorzystujących światło słoneczne w procesie fotosyntezy. Po zakończeniu zakwitu obumierające glony i sinice opadają na dno zbiornika, gdzie ulegają rozkładowi. W procesie rozkładu bakterie zużywają tlen rozpuszczony w przydennych warstwach wody. Kiedy tego tlenu brakuje, proces kontynuują bakterie beztlenowe, które produkują szkodliwy dla morskich organizmów siarkowodór. W ten sposób w morzach powstają pustynie tlenowe (martwe strefy) i obszary o obniżonej ilości tlenu, w których zamiera życie.

Fundacja WWF Polska przygotowała animację, która w przystępny sposób wyjaśnia zjawisko eutrofizacji.

Animację można obejrzeć tutaj.

W Konkursie na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego wszyscy wygrywamy!

W tym roku nagrodę w konkursie otrzymał pan Krzysztof, jednak dzięki stosowanym przez niego praktykom wygrywamy wszyscy. Ograniczenie spływu substancji biogennych do wód śródlądowych, a w końcu do Bałtyku, przełoży się w przyszłości na zmniejszenie ilości zakwitów sinic, które często stanowią przyczynę zamykania kąpielisk w sezonie letnim. Dzięki promocji praktyk przyjaznych środowisku Morza Bałtyckiego wszyscy mamy szanse na udane wakacje.

Źródło: CDR Brwinow

 

 

 

 

 

ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady ochrony gospodarstwa przed wirusem ptasiej grypy (HPAI)

Tu więcej informacji dla hodowców drobiu

Informacje związane z grypą ptaków można także uzyskać w GIW
pod numerami telefonów: 22 623 10 65, 22 623 27 80, 22 623 13 56 lub wysyłając pytanie na adres: aipytania@wetgiw.gov.pl.

 

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY

karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;

odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;

przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);

zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;

po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;

używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;

osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

 

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

    karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;

    przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

 

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;

karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;

szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);

ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;

rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;

wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;

obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;

rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;

używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;

wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;

brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

 

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);

należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;

należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);

nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;

nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);

jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

 

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.

Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do powiatowego lekarza weterynarii

Więcej  o obowiązkach posiadacza zwierząt, działaniach IW, regulacjach dotyczących zapomogi i odszkodowania ze środków budżetu państwa można przeczytać tutaj.

 

 

Pieniądze z PROW na inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF lub powodzią

W tym naborze ze wsparcia mogą skorzystać dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk trzody chlewnej. Mogą oni otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020, na inwestycje chroniące przed rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR, nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Druga grupa, do której kierowana jest pomoc, to spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Mogą one otrzymać maksymalnie 500 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020, na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez powódź. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Ważne jest, żeby spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki wodnej.

 źródło strony:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pieniadze-z-prow-na-inwestycje-chroniace-gospodarstwa-przed-asf-lub-powodzia.html

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.html

 

ARiMR zaprasza na szkolenia z działania M16 WSPÓŁPRACA

 

 

 

 

 

 

W związku ze zbliżającym się terminem przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy z działania M16 "WSPÓŁPRACA" objętego PROW na lata  2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do udziału w szkoleniach, których celem jest omówienie poprawnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych – wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznaniu wsparcia, wniosku o płatność oraz wyjaśnienie zasad przyznawania pomocy.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicieli podmiotów, które utworzyły lub zamierzają utworzyć grupę operacyjną w ramach działania "Współpraca" i aplikować o środki finansowe.

Aby ułatwić jak największej grupie zainteresowanych udział w szkoleniach, zostaną one przeprowadzone w czterech miastach w następujących terminach:

  • 25.10.2018 r. i 20.11.2018 r. w Warszawie, Centrala ARiMR ul. Poleczki 33, godz. 10.00 – 15.00;
  • 30.10.2018 r. w Krakowie, Oddział Regionalny ARiMR, ul. Promienistych 1, godz. 9.00 – 14.00;
  • 6.11.2018 r. we Wrocławiu, Hotel Agro, ul. Zwycięska 4, godz. 9.00 – 14.00;
  • 13.11.2018 r. w Toruniu, Oddział Regionalny ARiMR,  ul. Dąbrowskiego 4, godz. 9.00 – 14.00 .

Szkolenia poprowadzą pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zgłoszenia (imię i nazwisko, termin i miejsce szkolenia – można wybrać tylko jedną lokalizację) należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 22 października 2018r. na adres delegowane@arimr.gov.pl

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone mailem zwrotnym.

Październikowe szkolenie w ARiMR z zasad przyznawania wsparcia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Październikowe szkolenie w ARiMR z zasad przyznawania wsparcia na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia noclegów, zwrotu kosztów dojazdu ani wyżywienia.

W przypadku znacznego zainteresowania, ARiMR nie wyklucza organizacji kolejnych szkoleń w tym zakresie.

Serdecznie zapraszamy.

SZKOLENIA W ZAKRESIE CROSS-COMPLIANCE W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M01 „Transfer Wiedzy i działalność informacyjna”,
poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Zapraszamy na bezpłatne jednodniowe

SZKOLENIA W ZAKRESIE CROSS-COMPLIANCE 
W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że wspólnie z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą realizuje operację „Szkolenia w zakresie cross-compliance w woj. kujawsko-pomorskim”, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem. Planuje się zorganizowanie 56 szkoleń, na których ma być przeszkolonych 1380 osób. Termin realizacji szkoleń: 3.12.2018 r. – 14.03.2019 r.

Uczestnikami mogą być:

– rolnicy i domownicy rolników,

– małżonkowie rolników,

– osoby zatrudnione w rolnictwie,

– właściciele lasów,

– wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji można uzyskać:
w KPODR w Minikowie; tel. 52-386 72 36; 723 692 564
w KPIR z/s w Przysieku tel. 56- 678 92 40

„Wyróżnij się!” – publikacja dot. specjalizacji oferty – przepisy prawne

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym przepisów prawnych obowiązujących w specjalizacjach oferty obiektów turystyki wiejskiej, szczegółowo opisującym najważniejsze wymagania prawne, jakie powinny spełnić osoby planujące podjęcie działalności w branży turystycznej na obszarach wiejskich, jak również właściciele gospodarstw agroturystycznych myślący o rozbudowaniu oferty swojego obiektu o dodatkowe atrakcje.

Poradnik powstał w ramach realizacji projektu „Wyróżnij się! – Specjalizacja oferty kluczem do sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Życzymy owocnej lektury.

 

Pobierz:

poradnik – przepisy prawne w turystyce

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Celem operacji jest transfer wiedzy dotyczącej prowadzenia specjalistycznej działalności turystycznej na obszarach wiejskich w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, do osób zamierzających prowadzić lub już prowadzących działalność turystyczną na obszarach wiejskich.

 

Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.