aktualności

UWAGA! Oświadczenia do ARiMR z powodu strat wywołanych anomaliami pogodowymi

UWAGA! Oświadczenia do ARiMR z powodu strat wywołanych anomaliami pogodowymi

Uwaga rolnicy! 

W przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności związanych do zwierząt lub gdy rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności lub gdy rolnik nie mógł złożyć wniosku lub zmiany do wniosku w terminie, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.

Warunkiem uznania działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności w przypadku zobowiązań wynikających z działań inwestycyjnych PROW 2007-2013 lub 2014-2020, jest pisemne poinformowanie ARiMR o zaistnieniu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności lub wystąpienie do ARiMR o wyrażenie zgody na całkowite lub częściowe zwolnienie z wykonania zobowiązania bądź zmianę terminu jego realizacji w terminie:

 • 10 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent jest w stanie dokonać tej czynności w przypadku PROW 2007-2013
 • 15 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent jest w stanie dokonać tej czynności w przypadku PROW 2014-2020

Odpowiednie wystąpienie można złożyć w najbliższej terenowej jednostce ARiMR.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Biur Powiatowych ARiMR lub Oddziału Regionalnego.

Dokumenty do pobrania:

– Oświadczenie – wystąpienie szkody w uprawach Oświadczenie_padniecie zwierzat

– Oświadczenie_rolnika_o_scaleniu_podziale_gruntów_rolnych_08032017

– Oświadczenie – wystąpienie szkody w uprawach

„Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną.

 

Zgłoszenia do 28 sierpnia!

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne na stronie www.polskazobaczwiecej.pl

Zrób coś dla siebie i swojej oferty – wyróżnij się i daj się poznać innym!

 

Gorąco zachęcamy restauratorów, hotelarzy, gestorów atrakcji turystycznych oraz innych usługodawców i przedsiębiorców z naszego województwa do przyłączenia się do trzeciej edycji Akcji Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”, organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną.

 

Założeniem Akcji jest stworzenie banku ofert produktów i usług turystycznych w atrakcyjnych, obniżonych cenach, dostępnych w dniach 6 – 8 października 2017 r. na terenie naszego kraju.

Uczestnictwo w Akcji jest doskonałym sposobem promocji oferty i może skłonić potencjalnych klientów do planowania wypoczynku również w kolejnych latach w poznanym w ten sposób regionie czy obiekcie.

 

Z ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród Partnerów biorących udział w wiosennej edycji Akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” wynika, że:

– ponad 460 przedsiębiorców wzięło udział w Akcji.

– 77 500 turystów skorzystało z oferty.

– 94% Partnerów wyraża chęć ponownego udziału.

Akcja oraz lista ofert Partnerów będzie szeroko promowana w mediach (pełen spis na stronie dot. Akcji) przez co zwiększy szansę sprzedaży oferowanych produktów poza sezonem turystycznym.

Przyłączenie się do Akcji jest bardzo proste i wymaga jedynie rejestracji Partnera oraz jego promocyjnej oferty w serwisie internetowym: www.polskazobaczwiecej.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wydarzenia znaleźć można na ww. stronie.

Zgłoszenia tylko do 28 sierpnia 2017 roku!

Komunikat w sprawie jakości rzepaku

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju (PSPO) reprezentujące prawie 90% krajowych mocy przerobowych nasion rzepaku, mając na uwadze informacje od zrzeszonych tłoczni skupujących obecnie rzepak od rolników, zwraca uwagę na nasilające się problemy z jakością nasion.

Wynikają one w głównej mierze z przedłużonych w czasie, w stosunku do najbardziej właściwego dla rzepaku, terminu zbioru spowodowanego niekorzystnymi warunkami pogodowymi w lipcu oraz związanej w szczególności z intensywnymi opadami w tym czasie zwiększonej wilgotności surowca przy jednocześnie utrzymującej się wysokiej temperaturze powietrza. Spowodowało to intensyfikację w stosunku do normalnego przebiegu żniw zjawiska porastania rzepaku w łuszczynach związanego ze wzbudzeniem nasion do kiełkowania, jak również zwiększenie prawdopodobieństwa porażenia pleśnią. Zjawiska te są najbardziej widoczne w Polsce północnej.

 

W związku z powyższym PSPO zwraca szczególną uwagę rolników na jak najszybsze – w miarę technicznych oraz pogodowych możliwości – zebranie pozostałego jeszcze na polach rzepaku oraz bezwzględną konieczność zachowania odpowiednich warunków przechowywania nasion. Zachęcamy w tym kontekście wszystkich plantatorów i podmioty skupowe do zapoznania się z materiałami wydanymi przez PSPO na temat bezpiecznego przechowywania rzepaku:

W przypadku braku odpowiedniej infrastruktury przechowalniczej zapewniającej nasionom odpowiednie warunki magazynowania zaleca się jak najszybsze skierowanie zebranego rzepaku do przerobu.

Obserwując znacznie gorszą jakość surowca w trakcie tegorocznych żniw istnieje duże ryzyko, że długotrwałe składowanie rzepaku w nieodpowiednich warunkach może doprowadzić do sytuacji, w której nasiona utracą parametry technologiczne.

+++

­[1] publikacja dostępna jest na stronie internetowej PSPO http://www.pspo.com.pl/publikacje/154.pdf

VI Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
 „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” oraz Lokalną Grupą Działania „Gminy Powiaty Świeckiego” realizuje operację pn.: „VI Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – Wyróżnij się!”.

Operacja ma na celu przede wszystkim integrację środowisk związanych z turystyką wiejską regionu, stworzenie możliwości do wymiany wiedzy z zakresów tematycznych pozytywnie wpływających na rozwój turystyki na obszarach wiejskich i upowszechnianie przykładów dobrych praktyk z tych zakresów. Stąd też celami operacji będą również:

 • – przeprowadzenie konferencji, na której nastąpi przekazanie informacji z zakresu turystyki kulinarnej
  i tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym, marketingu i komercjalizacji oferty turystycznej obszarów wiejskich, budowania marki turystycznej regionu, najnowszych osiągnięć w specjalizacji oferty turystycznej obszarów wiejskich, a także z zakresu budowania współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami branży turystyki wiejskiej;
 •  
 • – wyłonienie 15 laureatów Konkursu AGRO-wczasy, w celu rozpowszechniania dobrych praktyk
  w zakresie oferty agroturystycznej, obiektów turystyki wiejskiej oraz obiektów świadczących usługi gastronomiczne, a także ich promocja;
 •  
 • – przeprowadzenie wyjazdu studyjnego służącego przekazaniu informacji i zaprezentowaniu dobrych praktyk z zakresu budowania współpracy pomiędzy podmiotami z branży turystyki wiejskiej, budowania lokalnych marek turystycznych oraz innowacyjnych specjalizacji oferty gospodarstw rolnych;
 •  
 • – stworzenie publikacji konferencyjnej służącej szerzeniu informacji z zakresu: turystyki kulinarnej
  i tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym, marketingu i komercjalizacji oferty turystycznej obszarów wiejskich, budowania marki turystycznej regionu, zakresu budowania współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami branży turystyki wiejskiej, innowacyjnych specjalizacji oferty gospodarstw rolnych – gospodarstw opiekuńczych;
 •  
 • – napisanie i opublikowanie dwóch artykułów służących szerzeniu informacji o laureatach Konkursu AGRO-wczasy oraz skompilowanych informacji przekazanych uczestnikom podczas konferencji.

Niniejsza operacja jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem w obszarze skutecznego marketingu i komercjalizacji oferty turystycznej obszarów wiejskich.

W ramach operacji zostaną zorganizowane i przeprowadzone: trzydniowa konferencja, wyjazd studyjny, konkurs. Zostanie również stworzona publikacja oraz dwa artykuły.

Działania obejmą obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i realizowana jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2016-2017. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

informacje o projekcie: tutaj

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Zaktualizowany harmonogram wniosków PROW 2014-20

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaktualizowało harmonogram planowanych do uruchomienia do końca 2018 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. Jeszcze w lipcu przewidziane jest ogłoszenie terminu naboru wniosków o przyznanie "Wsparcia dla szkolenia doradców", a w sierpniu o udzielenie pomocy na "Transfer wiedzy i działalność informacyjną". W trzecim kwartale 2017 roku można się również spodziewać ogłoszenia terminów uruchomienia wsparcia na "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej"; "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" oraz przyznanie "Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa". 

Więcej szczegółów – otwórz harmonogram

XVII edycja Konkursu „Sposób na Sukces”

4 lipca 2017 roku w Rezydencji Belweder w Warszawie odbyła się gala finałowa XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces".

Patronat Honorowy nad XVII edycją konkursu „Sposób na Sukces” sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, a nad galą finałową konkursu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.

W tegorocznej edycji konkursu wyłoniono 16 finalistów, w tym 14 laureatów w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, a  dwa przedsięwzięcia uhonorowano wyróżnieniem.

Jednym z Laureatów w kategorii „Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych”, zostało Medimas Bielawy – Centrum Rehabilitacyjno-Wypoczynkowe pani Magdaleny Goral z Bielaw w powiecie wąbrzeskim. Jury konkursu doceniło przedsięwzięcie, jakim było za uruchomienie Centrum Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego dla osób starszych i niepełnosprawnych. Nagrodę odebrała pani Magdalena Goral.

tekst Katarzyna Szczepaniak KPODR w Minikowie
zdjęcia otrzymane od Magdaleny Goral z
Medimas

 

Elżbieta Lubomska – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wąbrzeźnie, Magdalena Goral – Medimas Bielawy – Centrum Rehabilitacyjno-Wypoczynkowe, Bożena Szpryniecka -Wicestarosta Wąbrzeski

 

Laureaci Konkursu AGRO-WCZASY 2017

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

Informacja opracowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

„Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

Z radością zawiadamiamy, że spośród zgłoszeń nadesłanych na konkurs AGRO-wczasy 2017, komisja konkursowa dokonała wyboru najlepszej piętnastki naszego województwa. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowali się:

 

W kategorii „Gospodarstwo agroturystyczne”:

1. Gospodarstwo agroturystyczne „Gzinianka” – Gzin 76, 86-070 Dąbrowa Chełmińska

2. Gospodarstwo agroturystyczne „Iwanowscy” – Strzelce Dolne 40, 86-022 Dobrcz

3. „Pachotówko” – Gzin 24, 86-070 Dąbrowa Chełmińska

4. „Pałac Jasminum” – Zalesie, ul. Szubińska 1/2, 89-200 Szubin

5. Gospodarstwo agroturystyczne „Stajnia Nadolnik” – Nadolnik 1, 89-502 Raciąż

 

W kategorii „Usługi turystyki wiejskiej”:

1. Gospodarstwo agroturystyczne „Ptasi Ogród” – Mięcierzyn 35, 88-420 Rogowo

2. „Maciejówka” – Żagno 19, 87-630 Skępe

3. „Nadwiślańska Chata” – Luszkowo 26, 86-120 Pruszcz

4. „Kemparówka” – Spoczynek 11, 87-702 Koneck

5. „Leśne Apartamenty w Bielskiej Strudze” – Bielska Struga 3, 89-504 Legbąd

W kategorii „Atrakcyjna kuchnia regionalna”:

1. Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Lasem” Józefinka – Józefinka 31, 88-190 Barcin

2. „Dworek Wymysłowo” – Wymysłowo 1, 89-500 Tuchola

3. „Pałac Runowo” – Runowo Krajeńskie 80, 89-421 Runowo Krajeńskie

4. „Stara Stodoła” – Olszewka 26, 89-100 Nakło nad Notecią

5. Gospodarstwo Agroturystyczne „Siedlisko przy Budach” – Budy 18, 87-325 Budy

Zgodnie z regulaminem obiekty zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu zostaną zwizytowane
i poddane ocenie przez sześcioosobową komisję konkursową, która wyłoni zwycięzców
i ewentualnych wyróżnionych w poszczególnych kategoriach. Wizyty komisji odbędą się w terminie od 20 lipca do 3 sierpnia br.. O dokładnych terminach laureaci zostaną poinformowani telefonicznie oraz mailowo. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas VI Kujawsko-Pomorskiego Forum Turystyki Wiejskiej – „Wyróżnij się!”, odbywającego się w dniach 19-21 września br..

Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za zgłoszenia i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu!