aktualności

Program konopny

  program konopny

 

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich powołał do realizacji Program Konopny stanowiący praktyczne wykorzystanie opracowanych i wdrożonych w IWNIRZ wysoko cenionych na świecie odmian konopi przemysłowych.

Jego celem jest rozwój polskiego rolnictwa poprzez upowszechnienie upraw konopi przemysłowej oraz umiędzynarodowienie pozycji Polski jako globalnego producenta i eksportera wysokiej jakości materiału siewnego polskich odmian konopi przemysłowej.

http://programkonopny.pl

Zapraszamy na wyjazd studyjny pt. „Promocja innowacji w hodowli bydła mięsnego podczas Europejskich Targów Hodowlanych w Clermount-Ferrand”

                                                   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja opracowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
wraz z  Grupą Producentów Rolnych „Wołowina Pomorska”, 
Kujawsko-Pomorskim  Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie
oraz  Spółdzielnią Producentów Bydła Mięsnego „Mazurska Wołowina”
,

serdecznie zapraszają na bezpłatny wyjazd studyjny pt.

"Promocja innowacji w hodowli bydła mięsnego podczas Europejskich Targów Hodowlanych
w Clermount-Ferrand",

który odbędzie się w terminie 30.09 – 6.10.2018 r.

 

Głównym celem operacji jest pomoc w utworzeniu grupy operacyjnej w zakresie produkcji zwierzęcej – bydło mięsne oraz w opracowaniu przez nią wniosku o dofinansowanie. Służyć ma temu  wymiana wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji operacji. W trakcie wyjazdu studyjnego zostaną podjęte miedzy innymi zadania dotyczące  moderacji powstania grupy operacyjnej oraz zapoznanie się z doświadczeniami francuskimi w zakresie tworzenia przez grupy operacyjne wniosków o dofinansowanie działań innowacyjnych. Francja posiada duże doświadczenie w zakresie stosowana postępu genetycznego w produkcji zwierzęcej.  Umożliwi to uczestnikom wymianę fachowej wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, oraz pomoże w opracowaniu wniosku o dofinasowanie w zakresie działania „Współpraca” PROW.

Do udziału w wyjeździe zachęcamy  m.in.: rolników, przedsiębiorców, członków grup producenckich, doradców i specjalistów ODR-ów oraz naukowców z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i/lub Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia, a następnie odesłanie do 25 września 2018 r. na adres e-mail: k.plata@podr.pl

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu się w wyjeździe zdecydują kryteria wyboru oraz kolejność zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania:

1. Karta zgłoszenia

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

3. Ramowy program

 

Koordynatorem z ramienia organizatora jest: Krystyna Plata,  kom.: 797 010 605, adres e-mail: k.plata@podr.pl

Zadanie realizowane jest w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019 w ramach konkursu nr 2/2018 dla partnerów KSOW.

 

 

 

Ankieta dla gospodarstw agroturystycznych

 

horses-867588_960_720

Szanowni Państwo,

Specjaliści z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie zwracają się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oferty turystycznej obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji w turystyce i tworzenia turystycznych produktów sieciowych. Ankieta ma na celu zidentyfikowanie Państwa potrzeb i przygotowanie odpowiedniej oferty szkoleniowej, służącej rozwojowi specjalistycznych usług turystycznych i budowaniu współpracy wśród lokalnych przedsiębiorców.

Czytaj więcej

Odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach w ramach zazielenienia

W związku z suszą, jaka wystąpiła w okresie maj-czerwiec 2018r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do Komisji Europejskiej o wydanie decyzji umożliwiającej rolnikom skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w ramach zazielenienia w 2018 roku. Decyzja ma dać możliwość uznania gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji, nawet jeśli wypasano na nich zwierzęta lub w inny sposób były wykorzystywane do celów produkcyjnych. Grunty te będę też uznawane za obszary proekologiczne.

Projekty rozporządzeń MRiRW:

– w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313903)

– w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313902)

Załączone projekty zostały skierowane do konsultacji publicznych i uzgodnień.

WAŻNE!!!! ZMIANA SPOSOBU REALIZACJI DYREKTYWY AZOTANOWEJ

W związku z wejściem w życie dnia 27 lipca 2018 roku „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał obwieszczenie o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy.

W celu rozpowszechnienia zaistniałych zmian zamieszczamy wspomniane obwieszczenie wraz z Uzasadnieniem jego wydania oraz „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Obwieszczenie ministra

Program działań

Derogacja od dywersyfikacji upraw 2018

Derogacja od dywersyfikacji upraw 2018 r.

Możliwość skorzystania z derogacji jest odpowiedzią na trudne warunki pogodowe (ulewne deszcze i powodzie) jakie miały miejsce w okresie sierpień-październik 2017 r,, które spowodowały, że w wielu gospodarstwach nie był możliwy siew roślin ozimych lub doszło do zniszczenia tych upraw.

Aby móc skorzystać z odstępstwa, udział gruntów ornych które nie mogły być przeznaczone pod zasiew ozimin na 2018 r. lub na których uprawy te zostały utracone w wyniku ulewnych deszczy i powodzi musi wynosić co najmniej 30% całkowitej powierzchni ozimin w gospodarstwie.

Derogacja dotyczy małych i średnich gospodarstw. Gospodarstwa posiadające od 10 do 30 ha gruntów ornych w roku 2018 mogą być zwolnione z obowiązku prowadzenia 2 upraw. Natomiast gospodarstwa posiadające powyżej 30 do 150 ha gruntów ornych będą zobowiązane do posiadania 2 (a nie 3) upraw.

Warunki wynikające z derogacji w zakresie dywersyfikacji upraw będą weryfikowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w zakresie przyznania płatności za zazielenienie.

Kompensacja EFA

Jeśli rolnik nie może wypełnić praktyki EFA za pomocą zadeklarowanego obszaru proekologicznego, a jednocześnie posiada w swoim gospodarstwie więcej obszarów EFA, niż wymagane 5%, rolnik ma możliwość, w przypadku kontroli na miejscu, wskazania innych elementów EFA w gospodarstwie (niezadeklarowanych we wniosku o płatność na 2017 r.), w celu skompensowania np. nieobsianej powierzchni tniędzyplonu.

Kompensację EFA stosuje się wyłącznie do poziomu zadeklarowanego przez rolnika we wniosku. Oznacza to, że w przypadku zadeklarowania we wniosku np. 4% EFA, kompensacja będzie możliwa do tego poziomu.

Zmiana we wniosku

Jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych niemożliwe jest wypełnienie obowiązku wynikającego z praktyki EFA, rolnik ma również możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o płatność na inny obszar proekologiczny. Na przykład jeżeli z powodu ww. niekorzystnych warunków pogodowych niemożliwe jest dokonanie wysiewu międzyplonu ścierniskowego w terminie do dnia 20 sierpnia, rolnik ma możliwość jego zmiany np. na międzyplon ozimy, który należy wysiać od dnia l lipca do dnia l października i utrzymywać co najmniej do dnia 15 lutego. Rolnik może także dokonać zmiany gatunku roślin wysiewanych w mieszankach jako międzyplony lub zmiany działki, na której będzie utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA.

W przypadku skorzystania z tej możliwości należy pamiętać, że procent powierzchni zadeklarowanej jako EFA po zmianie nie może być wyższy niż we wniosku o przyznanie płatności (np. jeśli rolnik zadeklarował 5% powierzchni gruntów ornych jako EFA, zmiana jest możliwa do osiągnięcia 5%), a działki zadeklarowane przez rolnika muszą być w jego posiadaniu.

O zmianach, które mogą być dokonywane w zakresie wszystkich rodzajów EFA, należy poinformować kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, aby dostosować wniosek o przyznanie płatności do nowej sytuacji. Zmiany te nie będą skutkować nałożeniem kar administracyjnych związanych z ich złożeniem po terminie lub niezrealizowaniem praktyki utrzymania obszarów proekologicznych. Przedmiotowe zmiany mogą zostać złożone w każdym momencie od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji, chyba że organ powiadomił wcześniej beneficjenta o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub o jakichkolwiek niezgodnościach we wniosku o przyznanie płatności.

Siła wyższa

Ponadto, jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych beneficjent nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowalny w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

Zgodnie z art. 31 ust. l ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, organem właściwym w sprawie uznania wystąpienia siły wyższej jest kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do którego, stosownie do art. 4 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 640/2014, rolnicy zgłaszają na piśmie przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności wraz z odpowiednimi dowodami wymaganymi przez właściwy organ w ciągu piętnastu dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, dotyczących tej kwestii prosimy o bezpośredni kontakt z Departamentem Płatności Bezpośrednich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jarosław Danowski
z-ca Dyrektora

Pakiet informacyjny dot. działań podjętych przez MRiRW w zakresie procedur pomocowych

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

1) kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm.).

Kredyt obrotowy może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego). W przypadku kredytów obrotowych kredytobiorca jest obowiązany udokumentować 50% poniesionych wydatków

Kredyt na odtworzenie środków trwałych (nKL/01) może zostać przeznaczony m.in. na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli służących do produkcji rolniczej, poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych oraz remont lub zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych.

Powyższe kredyty mogą zostać udzielone na nakłady poniesione po dniu wystąpienia szkody.

Ponadto kredyty mogą zostać udzielone w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę;

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona o nie więcej niż 2,5 punktu procentowego (obecnie nie więcej niż 4,22%), przy czym oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez kredytobiorcę w przypadku:

a)  kredytu na wznowienie produkcji rolnej – w wysokości 0,5 oprocentowania należnego bankowi, jednak nie mniej niż 1,5%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych, od co najmniej jednego z ww. ryzyk (obecnie nie więcej niż 2,11%)  (w przypadku braku ubezpieczenia o połowę zmniejszana jest dopłata Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – obecnie nie więcej niż 3,165 % (ARiMR),

b) kredytu na odtworzenie środków trwałych – w wysokości 0,67 oprocentowania płaconego bankowi, jednak nie mniej niż 3% (obecnie 3%), a gdy oprocentowanie dla banku  wynosi poniżej 3% kredytobiorca płaci odsetki w całości.

       Podstawowym warunkiem ubiegania się o ww. kredyty jest oszacowanie szkód przez komisję powołaną przez wojewodę w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód.

Dopłaty do oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji rolnej są stosowane:

– w ramach pomocy de minimis (tj. do wysokości równowartości 15 000 euro w ostatnich trzech latach i kumulują się z inną pomocą de minimis udzieloną w tym okresie), jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat;

– poz formułą de minimis,, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat i kumulują się z inną pomocą publiczną udzieloną w związku z tymi szkodami.

Aktualnie prowadzone są prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym przewiduje się obniżenie oprocentowania do 0,5 % w skali roku kredytów na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych dla kredytobiorcy, który w dniu wystąpienia szkód posiadali ubezpieczenie co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolne.

 

2) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;

 

3) zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 23a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;

 

4) udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest udzielana w formie de minimis. 

Komunikaty IUNG-PIB:

Komunikat 3

Komunikat 4

Komunikat 5

Komunikat 6

Komunikat 7

 

Podpisanie umów na realizację projektów w ramach Planu KSOW na lata 2014-20

9 maja 2018 r. w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego nastąpiło podpisanie umów na realizację projektów w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W imieniu Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, umowy podpisał pan dyrektor Ryszard Kamiński.

Tytuły projektów:

– Wyjazd studyjny „Od pola do stołu” – promocja dobrych praktyk rolniczych w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym

– Jak skutecznie chronić rodziny pszczele przed chorobami i zatruciem pestycydami

– Wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu uprawy roślin i mechanizacji rolnictwa pomiędzy polskimi a niemieckimi producentami rolnymi – wyjazd studyjny

 

zdjęcia: Szymon Zdziebło/tarantoga.pl