aktualności

Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XVII edycji konkursu "Nasze Kulinarne DziedzictwoSmaki Regionów". Jest to konkurs na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną, a jego organizatorem jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, a współorganizatorem na szczeblu wojewódzkim Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Urząd Marszałkowski. Głównym celem konkursu jest identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych produktach żywnościowych, ich promocja, a także przygotowanie wytwórców do zdobywania unijnych certyfikatów.

W załączeni regulaminy oraz formularze zgłoszeniowe XVI edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy produkt żywnościowy oraz najlepszą potrawę regionalną. 

– Dokumenty do pobrania:

Regulamin-konkursu-nkd-sr

Regulamin-nkd-sr-17-gastronomia-01

Regulamin-nkd-sr-17-produkt-01

Zgloszenie-potrawa-2017 Zgloszenie-produkt-2017

 

Zgłoszenia produktu/produktów oraz dań i potraw należy dokonać przez wypełnienie Kart zgłoszeniowych i nadesłanie do 10 kwietnia b.r (liczy się data nadania) na adres:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
89-122 Minikowo

z dopiskiem: NKD – Smaki Regionów

 

Informacje o konkursie

Aleksandra Gajos

tel. 52 386 72 34; 506 392 900

 

Nadzwyczajna pomoc dla producentów mleka i świń

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy w ramach poniższych mechanizmów uruchomionych w oparciu o przepisy dotyczące nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń:

 • Pomoc dla producentów mleka w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego,
 • Pomoc dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF) w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego,
 • Pomoc dla producentów świń w formie refundacji kosztów zakupu świń hodowlanych,
 • Pomoc dla producentów świń na wyrównanie ceny sprzedaży (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF),

Stawki pomocy kształtują się następująco:

 • refundacja do zakupu bydła hodowlanego od 1000 zł do 2500 zł, w zależności od kategorii wiekowej jałówki oraz 4000 zł w przypadku zakupu buhaja,
 • refundacja do zakupu świń hodowlanych od 150 zł do 350 zł, w zależności od kategorii wiekowej oraz 500 zł w przypadku zakupu knura,
 • wyrównanie ceny sprzedaży świń ze strefy objętej restrykcjami z tytułu ASF, nie więcej niż:
 • 2,00 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
 • 1,50 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

 

Wnioski o udzielenie pomocy do refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego i świń hodowlanych, producenci będą mogli składać do właściwych ze względu na adres zamieszkania lub siedzibę producenta OT ARR.

W przypadku mechanizmu Pomoc na wyrównanie ceny sprzedaży dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF), wnioski o udzielenie pomocy za poszczególne okresy sprzedaży można składać w terminach:

 • w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 września 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r. – w terminie od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r.
 • w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. – w terminie do dnia 21 maja 2017 r.,
 • w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. – w terminie do dnia 21 lipca 2017 r.

Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień wpływu tego wniosku do właściwego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.

Poniżej znajduje się ling na stronę Agencji Rynku Rolnego gdzie można znaleźć szczegółowe informacje, druki wniosków oraz instrukcje do ich wypełnienia:

http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/nadzwyczajna-pomoc-dostosowawcza-dla-producentow

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. będzie można się ubiegać o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m.in.:

• jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

 • gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami lub
 • nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,

o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro;

• prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;

• podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej;

• przedłożył biznesplan i zobowiązał się do jego realizacji w ciągu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł.

W przypadku przyznania pomocy, będzie ona wypłacana w dwóch ratach :

 • I rata – 80 % premii,
 • II rata – 20 % premii.

Kolejność przysługiwania pomocy uzależniona jest od ilości przyznanych punktów wg konkretnych kryteriów. Pod uwagę będą brane m.in.

 1. docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa (od 1 do 5 pkt);
 2. kwalifikacje zawodowe (od 1 do 5 pkt);
 3. rodzaj planowanej produkcji (od 2 do 4 pkt);
 4. kompleksowość biznesplanu (od 0,5 do 3 pkt);
 5. wpływ na realizację celów przekrojowych (od 0,5 do 5 pkt);
 6. wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 3 punkty.

Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 10 punktów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące poddziałania 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw znajdziecie Państwo na stronie http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/od-30-marca-szansa-na-pomoc-w-restrukturyzacji-malych-gospodarstw.html

 

Osoba do kontaktu w KPODR Minikowo Marta Knop-Kołodziej tel. 52 386 72 17

Grypa ptaków – Komunikaty Inspekcji Wet., rekompensaty


Wolny wybieg a grypa ptaków

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dalszym ciągu obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w odosobnieniu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach przetrzymywania, w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami, także dzikimi.

Wytyczne te mają swoje zastosowanie również w przypadku:

– chowu wybiegowego, tradycyjnego chowu wybiegowego oraz chowu wybiegowego bez ograniczeń w odniesieniu do produkcji mięsa drobiowego;

– chowu na wolnym wybiegu w odniesieniu do produkcji jaj.

Podczas okresu ograniczenia w dostępie drobiu do wybiegu na otwartej przestrzeni, nieprzekraczającego dwunastu tygodni, zgodnie z przepisami unijnymi, drób oraz jaja spożywcze pochodzące z chowu zgodnego z wymienionymi metodami, mogą nadal być wprowadzane do obrotu ze specjalną informacją na temat metody chowu.

Okres dwunastu tygodni upływa 21 marca 2017 r. (licząc od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków).

Po 21 marca br. znakowanie jaj i mięsa na zasadach wskazanych w przepisach dotyczących wolnowybiegowego utrzymania drobiu będzie możliwe pod warunkiem przetrzymywania drobiu w wolierach lub w zadaszonych miejscach z ogrodzeniem sięgającym od krawędzi dachu do podłoża. Jednakże,  w przypadku, gdy karmienie i pojenie drobiu odbywa się poza budynkiem, zgodnie z § 1 ust 1, pkt 2 lit. f rozporządzenia, miejsce karmienia musi być bezwzględnie zadaszone na całej swej powierzchni.

Pozostałe przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2016.2091) muszą być respektowane zgodnie z ich treścią.

Źródło: https://www.wetgiw.gov.pl

 

 

Warszawa, 08.03.2017 r.

 


 

 

 

 

Grypa ptaków − rekompensaty

Rolnicy, poszkodowani w wyniku wystąpienia na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków, otrzymają rekompensaty.

Wnioski należy składać od 1 do 28 lutego 2017 r. do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do wniosku producent rolny musi dołączyć dokumentację określającą liczebność stada drobiu w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, przed otrzymaniem przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Rekompensata będzie wypłacana do każdej sztuki drobiu utrzymywanego w gospodarstwie położonym na obszarze  zapowietrzonym lub zagrożonym przed otrzymaniem przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby, w wysokości 25 zł – w przypadku indyka lub strusia, 15 zł – w przypadku kaczki lub gęsi, 5 zł – w przypadku kury, perlicy lub przepiórki, 4 zł – w przypadku pozostałych gatunków drobiu.

Z pomocy będą mogli korzystać producenci rolni będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem.

Rekompensaty nie będą przysługiwały producentom rolnym:

1) których gospodarstwo zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj. gospodarstwo, które jest uprawnione do odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt za drób zabity z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej albo do zapomogi za drób padły na podstawie art. 50 ust. 1 tej ustawy; grupa ta obejmuje także gospodarstwa w których stwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków ale odmówiono wypłaty odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 7 ww. ustawy lub wypłaty zapomogi na podstawie art. 50 ust. 3 tej ustawy;

2) których gospodarstwo jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, które nie zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków, a wydano decyzję nakazującą zabicie lub poddanie ubojowi drobiu, tj. gospodarstwo, które jest uprawnione do odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 1 ww. ustawy za drób zabity z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej; grupa ta obejmuje także gospodarstwo w któremu odmówiono wypłaty odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 7 tej ustawy;

3) których gospodarstwo jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, wobec których wydano decyzję nakazującą zabicie lub ubój drobiu oraz zakazującą utrzymywania w gospodarstwie drobiu, na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 i ust 3 ww. ustawy.

 

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/

 

 

Wybór oferty w PROW 2014-2020 tylko przez Portal ARiMR

 

 

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl

Informacji udzielają:

Magdalena Siewkowska –  tel. 52 386 72 26, e-mail: magda.siewkowska@kpodr.pl

Alicja Lisiecka –  tel. 52 386 72 26, e-mail: alicja.lisiecka@kpodr.pl

 

 

Pismo  Biura Prasowego ARiMR

Link do artykułu

źródło: arimr.pl

Zakładamy działalność gospodarczą

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. O premię  będą mogli ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc przyznaje się, jeżeli gospodarstwo rolne ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro,  jest położone w miejscowości znajdującej się na terenie: – gminy wiejskiej lub – gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub – gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców. Ponadto w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano rolnikowi albo jego małżonkowi, albo współposiadaczowi gospodarstwa  jednolitą płatność obszarową do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa. Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in. przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.

Koszty związane z realizacją operacji muszą stanowić co najmniej 100% kwoty premii, w tym planowane wydatki inwestycyjne w środki trwałe muszą wynosić kwotowo co najmniej 70% kwoty premii. Kosztem  kwalifikowalnym jest także podatek od towarów i usług VAT. W ramach poddziałania możliwy jest wyłącznie  zakup nowych maszyn, urządzeń oraz nowego wyposażenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju działalności gospodarczej. Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Punkty można otrzymać m.in. gdy ubiegający się o pomoc będzie miał w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat, Ponadto brana pod uwagę będzie skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, to czy podjęta działalność gospodarcza będzie innowacyjna, a także ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uzyskał co najmniej 4 punkty, wydawana jest imienna decyzja o przyznaniu pomocy. W przypadku podmiotów, które uzyskały mniej niż 4 punkty, przyznania pomocy odmawia się w drodze decyzji administracyjnej.

Należy pamiętać ze rolnik, domownik musi dokonać rejestracji pozarolniczej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ponad to zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu w ZUS do dnia upływu okresu związania celem. Szczegółowe informacje i dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie ARiMR (www.arimr.gov.pl)

Piotr Sawa

 

Obowiązek pisemnych umów na dostawę produktów rolnych

W związku z licznymi zapytaniami ze strony firm skupowych i rolników odnośnie zawierania umów na dostawę produktów rolnych Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje o tym, że od 3 października 2015 roku obowiązują przepisy w zakresie obowiązku zawierania pisemnych umów na każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy. (Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2015 r. poz. 1419)

Czytaj więcej

„Rolnik Pomorza i Kujaw 2016”

            W drugą sobotę stycznia 2017 roku nastąpiło rozstrzygniecie XIV edycji Konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw”. Uroczysta gala odbyła się w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy. Kandydatów do konkursu zgłaszały branżowe związki hodowców, jednostki samorządu lokalnego, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, banki spółdzielcze oraz instytucje pracujące na rzecz rolnictwa.

Spośród 23 nominowanych kapituła Konkursu wybrała dziesięciu laureatów w 4 kategoriach:

 1. produkcja roślinna:
 • Danuta i Jerzy Fik z Czewujewa, pow. Żnin
 • Mirosława i Krzysztof Grabowscy ze Świerczynka, pow. Radziejów
 • Roman Lewandowski z Goryszewa, pow. Mogilno
 1. produkcja zwierzęca:
 • Marzena i Mirosław Kowalscy z miejscowości Sadłowo Rumunki, pow. Rypin
 • Maria i Tadeusz Wieczorek z Szelejewa, pow. Żnin
 • Janina i Włodzimierz Włodarscy z miejscowości Słupy Duże, pow. Aleksandrów Kujawski
 1. mleczarstwo i produkcja mleka
 • Dorota i Wojciech Fiszer z miejscowości Kotowy, pow. Rypin
 • Urszula i Janusz Jakubowscy z Parlinka, pow. Mogilno
 1. gospodarstwa wielkotowarowe
 • Barbara i Jacek Karmowscy z Radzicza, pow. Nakło nad Notecią
 • Leszek Sułek z Linowa, pow. Grudziądz.

 

Tytuł „Honorowy Rolnik Pomorza i Kujaw” otrzymali: Wojciech Mojzesowicz oraz nieobecny na gali Jan Mielcarek, 102 letni rolnik z miejscowości Chełmce.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.

Specjalne podziękowania za trud jaki wkładają rolnicy w swoją ciężką, codzienną pracę przekazał w swoim liście Prezydent RP Pan Andrzeja Duda; list odczytał Pan Bogusław Fleming Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Uroczystą galę uświetnił występ Aleksandra Kamedulskiego oraz koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”.

 

Więcej na temat konkursu we Wsi Kujawsko-Pomorskiej.

                                                                                                          Marta Adamowicz

                                                                                                          Zdjęcia: Małgorzata Kołacz

                                                                                                          KPODR Minikowo

 1. gallery