logo

 

 

 

 


Start Inne KRUS a działalność gospodarcza
KRUS a działalność gospodarcza PDF Drukuj Email
poniedziałek, 17 stycznia 2011 18:20

W większości przypadków rolnicy opłacają składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w ramach prowadzonej działalności rolniczej. Część rolników, szczególnie prowadzących niewielkie gospodarstwa, rozważa rozpoczęcie dodatkowej działalności gospodarczej. Elementem zniechęcającym do rozwijania "własnego biznesu" jest niewątpliwie konieczność opłacania składek ZUS i tym samym przymusowa rezygnacja z KRUS-u.

Dla niektórych rolników jest to niekorzystne zarówno pod względem finansowym, jak i z tej przyczyny, że następuje przerwa w podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Jak wiadomo, nieprzerwane długoletnie podleganie KRUS jest niezbędnym warunkiem do uzyskania wielu świadczeń oraz niektórych płatności z funduszy unijnych.

Ustawodawca umożliwił dalsze opłacanie KRUS bez konieczności przejścia na ZUS rolnikom i domownikom chcącym rozpocząć (poza pracą w gospodarstwie) działalność gospodarczą na niewielką skalę lub współpracę przy prowadzeniu takiej działalności. Niezbędnym warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata. Ponadto należy spełnić łącznie następujące warunki:

- Złożyć w KRUS-ie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej. Za moment rozpoczęcia działalności gospodarczej uważa się dzień uzyskania wpisu do Rejestru Działalności Gospodarczej we właściwym urzędzie gminy lub (w przypadku spółek handlowych) wpisu do KRS. Za rozpoczęcie działalności obligujące do złożenia oświadczenia uważa się także wznowienie wykonywania tej działalności, której prowadzenie okresowo zawieszono oraz zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według PKD.

- Jednocześnie nadal prowadzić działalność rolniczą lub stale pracować w gospodarstwie, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym produkcji rolnej.

- Nie być pracownikiem ubezpieczonym w ZUS.

- Nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty.

Poza powyższymi warunkami trzeba udokumentować, że wysokość należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza określonej przepisami kwoty - w 2008 roku wynosiła ona 2 755 zł. Jak widać, jest to niezbyt duża suma i łatwo ją przekroczyć.

Należy pamiętać, że niezachowanie terminu złożenia oświadczenia o rozpoczęciu działalności pozarolniczej jest jednoznaczne z ustaniem ubezpieczenia w KRUS z końcem kwartału, w którym rolnik lub domownik rozpoczął wykonywanie tej działalności. W takim przypadku rolnik będzie zmuszony do ubezpieczenia w ZUS. Podobnie, niezachowanie terminu złożenia zaświadczenia o wysokości podatku jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia w KRUS z końcem kwartału.

Kwotę należnego podatku należy udokumentować zaświadczeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego i złożyć w KRUS-ie wraz z oświadczeniem o podjęciu działalności gospodarczej, a zaświadczenia za kolejne lata składać bez wezwania w terminie do 31 maja następnego roku.

Zasada jest taka, że powyższe terminy są nieprzekraczalne, jednakże w sytuacjach losowych można wnieść do KRUS-u prośbę o przywrócenie terminów na złożenie oświadczenia o działalności i zaświadczenia o wysokości podatku. Trzeba jednak pamiętać, że dotyczy to jedynie naprawdę trudnych i niemożliwych do przewidzenia sytuacji, takich jak np. ciężka choroba połączona z pobytem w szpitalu, wypadki, katastrofy itp. Wniosek o przywrócenie terminu składa się w terminie siedmiu dni od momentu ustania przyczyny, dla której powstało uchybienie (np. w terminie siedmiu dni od opuszczenia szpitala).

Jak widać, opłacanie KRUS pomimo wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej jest możliwe tylko przy działalności na niewielką skalę, będącej "dodatkiem" do podstawowej działalności rolniczej. Rolnicy, którzy w swych przedsiębiorstwach osiągają większe dochody (często nawet przekraczające dochody z gospodarstwa), mają obowiązek zgłoszenia działalności gospodarczej w ZUS-ie.

Monika Bauza, Bartosz Frymarkiewicz
specjaliści ds. porad prawnych
KPODR w Minikowie, Oddział w Przysieku

styczeń 2009

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: professional joomla themes domain registration india Valid XHTML and CSS.