logo 


Start W Unii Europejskiej PROW Rolnictwo zrównoważone
Rolnictwo zrównoważone PDF Drukuj Email
poniedziałek, 17 stycznia 2011 21:32

Rolnictwo zrównoważone jest jednym z pakietów programu rolnośrodowiskowego zawartego w PROW 2007-2013. W celu uzyskania zamierzonego efektu środowiskowego, program jest realizowany przynajmniej przez kilka lat.

Program rolnośrodowiskowy obejmuje 9 pakietów, a każdy z nich warianty rolnośrodowiskowe, których wybór zobowiązuje do realizacji konkretnych, szczegółowych zadań.

O płatności rolnośrodowiskowe może ubiegać się rolnik, jeżeli:

 • został mu nadany numer identyfikacyjny gospodarstwa;
 • prowadzi działalność rolniczą na powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha;
 • zobowiąże się do realizacji programu rolnośrodowiskowego przez okres 5 lat, zgodnie z planem działalności opracowanym przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego;
 • zobowiąże się do przestrzegania podstawowych wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego;
 • spełni warunki przyznania płatności rolnośrodowiskowej w ramach określonych pakietów lub ich wariantów.

Rolnicy korzystający z pakietu 1 "Rolnictwo zrównoważone" otrzymują roczną płatność 360 zł do każdego hektara gruntów ornych, jednak zobowiązania związane z tym pakietem dotyczą całego gospodarstwa. Na przykład, rolnik posiadający trwałe użytki zielone nie otrzyma płatności do tych użytków, mimo że musi na ich obszarze spełnić warunki takie same jak przy gruntach ornych (próby glebowe, plan nawozowy).

Warunkiem uzyskania płatności w pakiecie "Rolnictwo zrównoważone" jest spełnienie następujących wymogów:

 • Przestrzeganie prawidłowego doboru i następstwa roślin, stosując co najmniej trzy gatunki roślin, każdy z innej grupy, z wyłączeniem roślin wieloletnich, np.:

1. jęczmień jary

1. pszenżyto ozime

2. rzepak ozimy

2. ziemniaki

3. pszenica ozima

3. jęczmień + wsiewka traw drobnonasiennych z koniczyną czerwoną

4. mieszanka zbożowo-strączkowa

4. trawy drobnonasienne z koniczyną czerwoną

5. pszenżyto ozime

5. trawy drobnonasienne z koniczyną czerwoną

 • Opracowanie co roku planu nawozowego, opartego na bilansie azotu oraz aktualnej chemicznej analizie gleby z określeniem zawartości P, K, Mg i potrzeb wapnowania gleby oraz realizacja tego planu.

Plan nawozowy można opracować odręcznie lub za pomocą programu komputerowego. Najczęściej plan ten opracowuje doradca rolnośrodowiskowy. Analizy gleby można dokonać w okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych, dostarczając próby glebowe osobiście lub za pośrednictwem specjalistów terenowych. Wyniki analiz glebowych są ważne przez 4-6 lat. Aby poznać zawartość fosforu, potasu, magnezu oraz pH gleby, należy pobrać odpowiednią próbę i przygotować do analiz. Próba glebowa powinno być tak pobrana, aby była reprezentatywna dla danego pola. Ważny jest termin pobierania prób glebowych. W uprawach polowych pobiera się je najczęściej jesienią, po zbiorach płodów rolnych, ale przed zastosowaniem nawożenia jesiennego. Innym dobrym terminem jest wczesna wiosna przed rozpoczęciem uprawy. W uprawach polowych próby pobiera się z warstwy ornej (0-25 cm) za pomocą laski Engela. Aby próba średnia dobrze odzwierciedlała stan gleby, należy indywidualne próby dokładnie wymieszać i pobrać z całej ilości około 0,5 dm3, a następnie umieścić w czystym pudełku lub woreczku foliowym. Na opakowaniu trzeba zamieścić etykietę z numerem próby, który należy nanieść również na sporządzonym wcześniej planie pól. Obszar dla jednej próby mieszanej nie powinien przekraczać 4 ha (im większa zmienność glebowa, tym mniejszy obszar).

 • Koszenie lub wypasanie na trwałych użytkach zielonych w terminie określonym w planie działalności rolnośrodowiskowej.
 • Nieprzekraczanie maksymalnej rocznej dawki azotu pochodzącej z nawozów naturalnych, kompostów i nawozów mineralnych: na gruntach ornych - 150 kg N/ha, na trwałych użytkach zielonych - 120 kg N/ha.
 • Niestosowanie do nawożenia osadów ściekowych.
 • Prowadzenie na formularzu udostępnionym przez ARiMR rejestru działalności rolnośrodowiskowej, zawierającego wykaz wypasów oraz działań agrotechnicznych, w tym stosowania nawozów i wykonywania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin. W odniesieniu do stosowania nawozów mineralnych rejestr ten prowadzi się dla całego gospodarstwa rolnego.
 • Zachowanie występujących w gospodarstwie i określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałych użytków zielonych oraz elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo, tworzących ostoje dzikiej przyrody.
 • Coroczne składanie wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w terminie od 15 marca do 15 maja, przez okres realizacji programu, tj. nie mniej niż przez 5 kolejnych lat.
 • Opracowaniu planu rolnośrodowiskowego przy pomocy doradcy rolnośrodowiskowego.

Nieprzestrzeganie zobowiązań rolnośrodowiskowych powoduje sankcje, polegające na całkowitej lub częściowej utracie płatności.

Sankcje za uchybienia w pakiecie "Rolnictwo zrównoważone"

Rodzaj uchybienia

Zmniejszenie płatności

Nieprzestrzeganie prawidłowego doboru i następstwa roślin

100%

Brak planu nawozowego

100%

Nieprzestrzeganie planu nawozowego

50%

Przekraczanie limitów nawożenia określonych w planie nawożenia więcej niż o 10%

40%

Zastosowanie osadów ściekowych

40%

Brak koszenia lub wypasu na trwałych użytkach zielonych albo koszenie lub wypas w niewłaściwym terminie

20%

W zależności od powierzchni realizacji pakietu rolnośrodowiskowego ustalone zostały modulacje płatności. Dla powierzchni od 1 do 100 ha stawka płatności wynosi 100%, za powierzchnię od 100,1 do 200 ha - 50%, a za powierzchnię powyżej 200 ha - 10% stawki płatności.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest łączenie pakietu "Rolnictwo zrównoważone" z pakietem 8 "Ochrona gleb i wód", wariant "Międzyplon ozimy" (420 zł/ha) lub "Międzyplon ścierniskowy" (400 zł/ha).

Warto zastanowić się nad skorzystaniem z poszczególnych pakietów programu rolnośrodowiskowego, które w obecnych, trudnych czasach mogą okazać się cennym źródłem dochodów. Przed przystąpieniem do programu trzeba szczegółowo zapoznać się z warunkami i zobowiązaniami. Pomoc w uzyskaniu informacji można uzyskać w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego KPODR.

Arkadiusz Krysztofiak
KPODR Minikowo,
Oddział w Przysieku, PZDR w Brodnicy

XII 2009

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: professional joomla themes domain registration india Valid XHTML and CSS.

tramadol online no rx | tramadol and adderall interaction | caffeine and tramadol | is tramadol like codeine | tramadol hcl 50 mg street value | tramadol side effects liver | 300 mg tramadol | tramadol addicting | can i take flexeril and tramadol together | can tramadol be taken with paracetamol | tramadol hcl 50 mg tablet side effects | can i take vicodin with tramadol | tramadol dog dosage chart | long term side effects of tramadol | buy tramadol next day | tramadol to get high | tramadol hcl 50 mg | how much does tramadol sell for | tramadol withdrawal relief | purchase tramadol without prescription | tramadol during pregnancy | tramadol pink pill | can i buy tramadol online | tramadol pills look like | tramadol withdrawl symptoms | can tramadol be detected in a urine test | tramadol and sweating | how to stop tramadol | is tramadol the same as percocet | does tramadol show up on drug test | tramadol vs hydrocodone pain | tramadol drug forum | can you take tramadol while on suboxone | tramadol and cymbalta together | tramadol 50 mg dogs | time release tramadol | best way to get high off tramadol | tramadol cod delivery | would tramadol show on a drug test | tramadol 50 mg canine | tramadol hcl 37.5 mg | tramadol 50 mg price | tramadol daily dosage | tramadol hcl acetaminophen | tramadol and ulcers | tramadol c o d | tramadol epocrates | what is the maximum dose of tramadol | tramadol tooth pain | 100mg of tramadol | can i take tramadol for a migraine | tramadol 50mg tablets | order cheap tramadol | how to beat tramadol withdrawal | tramadol and klonopin | tramadol 50 mg tablets | mobic vs tramadol | para que sirve el tramadol hcl 50mg | can you take tramadol with gabapentin | tramadol neuropathy | how many tramadol | morphine and tramadol together | tramadol patch | does tramadol cause hair loss | online pharmacy tramadol cod | tramadol indications | can you take naproxen with tramadol | tramadol hlc | can you become addicted to tramadol | tramadol dry mouth | tramadol side effects elderly | tramadol hydrochloride for dogs | tramadol by mail | what will tramadol do to you | can you take tramadol and ambien together | tramadol and tizanidine | is tramadol an antidepressant | tramadol veterinary dose | tramadol 50 mg dosage | tramadol and prednisone interaction | paxil and tramadol interaction | tramadol brand names | is tramadol water soluble | what does tramadol have in it | can you inject tramadol | tramadol sale online | white pill 377 tramadol | tramadol and 5 htp | tramadol online without prescription | how to buy tramadol online with no prescription | tramadol and kidney damage | taking tramadol and hydrocodone together | baclofen and tramadol | where to buy tramadol over the counter | highest mg of tramadol | lexapro and tramadol | tramadol 50 mg para que sirve | tramadol piss test | tramadol sleeping pill | price of tramadol at walmart | tramadol without rx overnight | tramadol doses | hcl tramadol | tramadol allergy | taking tramadol during pregnancy | tramadol rheumatoid arthritis | uses for tramadol 50mg | how does tramadol show on a drug test | cheap tramadol | tramadol for sale online | order tramadol online without script | what is tramadol made of | concerta and tramadol | what is tramadol for | tramadol and paxil interaction | stopping tramadol abruptly | tramadol used | tramadolol | tramadol withdrawal how long | tramadol apap dosage | tramadol no rx cod | tramadol vs. tylenol | tramadol grapefruit | order tramadol online overnight | tramadol like vicodin | can you stop taking tramadol suddenly | drug interactions with tramadol hcl | can ibuprofen be taken with tramadol | recommended dosage of tramadol for dogs | tramadol dosage dogs | tramadol contains | tramadol cost walgreens | tramadol bipolar | tramadol for dogs 50 mg | pet meds tramadol no prescription | tramadol hcl | tramadol and morphine together | tramadol purchase online | how to deal with tramadol withdrawal symptoms | other names for tramadol | tramadol how long does it stay in your system | can tramadol show up in a drug test | topamax and tramadol | what are the side effects of tramadol | tramadol habit forming | tramadol dogs | buy tramadol uk no prescription | tramadol 100mg er | tramadol kidney disease | tramadol prescribing information | tramadol 50mg tab | tramadol 50mg get you high | tramadol ambien | does tramadol hcl get you high | is tramadol a narcotic 2012 | allergic reactions to tramadol | nyquil and tramadol | tramadol mail order | citra tramadol 100mg | tramadol 50 mg recreational use | serotonin syndrome tramadol | aspirin and tramadol together | frankie boyle tramadol nights dvd | can you take suboxone and tramadol together | tramadol drug abuse | canadian online pharmacy tramadol | gabapentin and tramadol together | tramadol hcl-acetaminophen | tramadol and soma | does tramadol show up on a drug screen | shop tramadol | difference between tramadol and vicodin | buy tramadol online no prescription | tramadol schedule | tramadol drugs com | hidrocloruro de tramadol | tramadol hcl 50 mg tablet | tramadol for depression and anxiety | tramadol vs vicodin | tramadol hydrochloride 50 mg side effects | tramadol pharmacology | what is tramadol similar to | buy tramadol online c o d | tramadol no prescription overnight cod delivery | pastillas tramadol | what are the side effects of tramadol 50 mg | what is tramadol hcl 50 mg used for | tramadol online usa | tramadol potentiator | dosing tramadol | pics of tramadol | how much tramadol can you give a dog | tramadol wikipedia | order tramadol cod overnight | what drug class is tramadol | tramadolhcl | pain reliever tramadol | taper off tramadol | tramadol for dogs with cancer | how long do withdrawal symptoms last from tramadol | does tramadol show in drug test | buy tramadol without a prescription | tramadol side effects in women | tramadol 50mg high | tramadol canada | tramadol headaches | tramadol hcl for dogs | help with tramadol withdrawal symptoms | what milligram does tramadol come in | can tramadol cause insomnia | can i take oxycodone with tramadol | can taking tramadol cause a miscarriage | drug test tramadol | universe md tramadol | what is the pill tramadol | tramadol impotence | how to stop tramadol withdrawal symptoms | signs of tramadol withdrawal | healthsol.net tramadol | what do tramadol pills look like | tramadol flexeril | over the counter tramadol substitute | tramadol and trazodone | kratom tramadol | cheap tramadol overnight delivery | advil and tramadol | clonazepam and tramadol | tramadol next day delivery cod | can i take tramadol and ibuprofen together | does tramadol have aspirin in it | tramadol sweating | what helps tramadol withdrawal symptoms | buy tramadol c o d | can i take tramadol with ibuprofen | saturday delivery tramadol | how to get high on tramadol | tramadol 50mg no prescription | pet tramadol no prescription | tramadol 25 mg | long term effects of tramadol | tramadol opiate withdrawal | ixprim tramadol | how long is tramadol in your urine | is tramadol addicting | what schedule drug is tramadol | is toradol like tramadol | does tramadol show up on a urine test | stop taking tramadol | tramadol milligrams | tramadol kali 083 | tramadol apap 37.5 mg | ic tramadol hcl | tramadol vet | whats the street value of tramadol | tramadol sciatica | tramadol in a drug test | purchasing tramadol online | how many tramadol to get high | tramadol lortab | how much tramadol can i take in a day | ecaremd tramadol | does tramadol have tylenol in it | acetaminophen tramadol 325-37.5 | tramadol amphetamine | dog pain medicine tramadol | tramadol hcl 500mg | tramadol addiction help | can i take tramadol with cymbalta | tramadol photo | is tramadol a controlled substance in florida | tramadol with suboxone | mayo clinic tramadol | non narcotic tramadol | tramadol and cats | can tramadol cause high blood pressure | does tramadol show up on drug screen | tramadol manufacturer | whats the highest mg of tramadol | will tramadol make you fail a drug test | price of tramadol | tramadol 20mg | normal dose of tramadol | tramadol no script | does tramadol stop opiate withdrawal | tramadol 5 panel drug test | tramadol pill id | tramadol and vicodin taken together | how long does tramadol stay in ur system | can tramadol cause depression | how to get a tramadol prescription | tramadol dose cats | highest dosage of tramadol | tramadol addiction signs | purchase tramadol online | tramadol urine drug test | mexican tramadol 100mg | tramadol hydrochloride 50 mg for dogs | tramadol vs hydrocodone | tramadol er 100mg