Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego działająca przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie  zwana dalej „Radą”, funkcjonuje na podstawie:

1) ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 356 i 1176),

2) Regulaminu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  Minikowie.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 356 i 1176), w związku z  art. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1176) powołał w 2016 r. następujące osoby do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, na okres 5-letniej kadencji 2016-2021:

 1. Agnieszka Filipek – przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 2. Piotr Depta – przedstawiciel Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 3. Tadeusz Dussa – przedstawiciel Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 4. Sławomir Kowalewski – przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej,
 5. Ryszard Kierzek – przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej,
 6. Wojciech Mojzesowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorskie Centrum Rolnicze (przedstawiciel zgłoszony przez związki zawodowe rolników działające na obszarze województwa),
 7. Tomasz Kruszewski – przedstawiciel Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona” (przedstawiciel zgłoszony przez związki zawodowe rolników działające na obszarze województwa),
 8. Wiesław Gałązka – przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy (przedstawiciel zgłoszony przez związki zawodowe rolników działające na obszarze województwa),
 9. Heliodor Banaszak – przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidulanych „Solidarność” (przedstawiciel zgłoszony przez związki zawodowe rolników działające na obszarze województwa),
 10. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Skinder – przedstawiciel Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (przedstawiciel zgłoszony przez szkoły wyższe oraz instytuty badawcze, kształcące i realizujące działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich),
 11. Dr hab. inż. Zygmunt Miatkowski, prof. ITP – przedstawiciel Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach (przedstawiciel zgłoszony przez szkoły wyższe oraz instytuty badawcze, kształcące i realizujące działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich),
 12. Andrzej Wiosna – dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy (przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych kształcących na potrzeby rolnictwa, działających na obszarze województwa).

 W dniu 24 listopada 2016 r. na posiedzeniu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego doszło do jej ukonstytuowania się. Na Przewodniczącego Rady wybrano Wojciecha Mojzesowicza, a na Zastępcę Przewodniczącego Ryszarda Kierzka.

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego działająca
przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Dyrekcją Ośrodka.

Od lewej: Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Roman Sass, Zastępca Dyrektora ds. rozwoju doradztwa Ryszard Kamiński, członek Rady Piotr Depta, Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych Marek Witkowski. Dalej kolejno następni członkowie Rady: Sławomir Kowalewski, Andrzej Wiosna, Wojciech Mojzesowicz (Przewodniczący), Wiesław Gałązka,
prof. dr hab. inż. Zbigniew Skinder, Ryszard Kierzek (Zastępca Przewodniczącego), Agnieszka Filipek, Heliodor Banaszak,
dr. hab. inż. Zygmunt Miatkowski – prof. ITP, Tomasz Kruszewski, Tadeusz Dussa.