Restrukturyzacja małych gospodarstw

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. będzie można się ubiegać o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m.in.:

• jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

  • gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami lub
  • nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,

o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro;

• prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;

• podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej;

• przedłożył biznesplan i zobowiązał się do jego realizacji w ciągu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł.

W przypadku przyznania pomocy, będzie ona wypłacana w dwóch ratach :

  • I rata – 80 % premii,
  • II rata – 20 % premii.

Kolejność przysługiwania pomocy uzależniona jest od ilości przyznanych punktów wg konkretnych kryteriów. Pod uwagę będą brane m.in.

  1. docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa (od 1 do 5 pkt);
  2. kwalifikacje zawodowe (od 1 do 5 pkt);
  3. rodzaj planowanej produkcji (od 2 do 4 pkt);
  4. kompleksowość biznesplanu (od 0,5 do 3 pkt);
  5. wpływ na realizację celów przekrojowych (od 0,5 do 5 pkt);
  6. wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 3 punkty.

Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 10 punktów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące poddziałania 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw znajdziecie Państwo na stronie http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/od-30-marca-szansa-na-pomoc-w-restrukturyzacji-malych-gospodarstw.html

 

Osoba do kontaktu w KPODR Minikowo Marta Knop-Kołodziej tel. 52 386 72 17