Poddziałania 4.1.2

100 tys. zł na dostosowanie do nowych wymogów przechowywania nawozów naturalnych

Tylko do 25 lutego 2019 r. można jest składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach Poddziałania 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

W poprzednich naborach pomoc ta skierowana była wyłącznie do gospodarstw położonych na obszarach, które w 2012 roku po raz pierwszy zastały wyznaczone jako Obszary Szczególnie Narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (OSN). W obecnie prowadzonym naborze ze względu na objęcie terytorium całego kraju „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”  pomoc skierowana jest do wszystkich rolników posiadających gospodarstwa rolne położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk, świń o wadze ponad 30 kg powyżej 2 000 stanowisk lub 750 stanowisk dla macior.

Gospodarstwa mogą uzyskać pomoc w formie refundacji części kosztów dostosowania do nowych wymogów przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie, doposażenie w urządzenia do aplikacji nawozów naturalnych płynnych a w przypadku „młodych rolników”, spełniających kryteria określone w programie, również na inwestycje dotyczące budowy silosów na kiszonki.

Planowana inwestycja powinna zostać zrealizowana i rozliczona w jednym etapie nie później niż w terminie 24 miesięcy od zawarcia umowy dofinansowania lub od rozpoczęcia przez „młodego rolnika” prowadzenia gospodarstwa w przypadku inwestycji polegających wyłącznie na budowie silosów kiszonkarskich.

O kolejności przysługiwania pomocy decydować będą kryteria uwzgledniające skalę produkcji zwierzęcej wyrażoną w DJP, udział kosztów inwestycji dostosowującej gospodarstwo do wymogów przechowywania nawozów naturalnych w całości planowanej inwestycji oraz brak wykorzystania środków w ramach operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”.

Formularze dokumentów oraz szczegółowe informacje na temat poddziałania4.1.2 „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” na stronie internetowej ARiMR pod adresem:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-412-iinwestycje-majace-na-celu-ochrone-wod-przed-zanieczyszczeniem-azotanami-pochodzacymi-ze-zrodel-rolniczych.html

Łukasz Piotrowski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie