Cykl spotkań informacyjnych pt. „Fundusze na biznes”

Lokalny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Grudziądzu organizuje cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych, na których zostaną omówione możliwości dofinansowania dla osób planujących otwarcie własnej działalności gospodarczej m.in. dotacje dla osób zwalnianych z pracy, dla osób zatrudnionych na umowach zlecenia, umowach krótkoterminowych z wynagrodzeniem nieprzekraczającym minimalnego oraz preferencyjne, niskooprocentowane  pożyczki.  Omówione zostaną również zasady prowadzenia rejestracji firmy, obowiązki wobec ZUS, US.

Szczegóły dotyczące spotkań oraz karty zgłoszeniowe dostępne są pod linkiem http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=223

Premia na podjęcie działalności pozarolniczej

Trwa nabór wniosków na podejmowanie działalności pozarolniczej z PROW 2014-2020.

Osoby zainteresowane wsparciem mogą do 29 października 2019 roku składać wnioski w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w wysokości przez niego wnioskowanej uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

 • 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
 • 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
 • 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Kryteria wyboru:

 1. operacje realizowane przez beneficjentów posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (3 punkty),
 2. operacje realizowane przez wnioskodawcę, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miała nie więcej niż 40 lat (1 punkt),
 3. innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności w przypadku operacji niezwiązanych z nieruchomością albo miejsce realizacji operacji w przypadku operacji związanych z nieruchomością (2 punkty),
 4. operacje realizowane przez beneficjenta albo małżonka beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem (2 punkty);
 5. operacje realizowane w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty),
 6. operacje, w przypadku których biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność pozarolniczą, utworzenie:
 • więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy – przyznaje się 5 punktów,
 • co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy – przyznaje się 6 punktów,
 • co najmniej 3 miejsca pracy – przyznaje się 7 punktów.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 4 punkty.