DOFINANSOWANIE DO WAPNOWANIA!

Rolniku jeśli twoje pola są zakwaszone, ich pH jest równe lub niższe od 5,5 , a powierzchnia UR nie stanowi więcej, jak 75 ha złóż do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy wniosek w ramach Programu „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb przez ich wapnowanie”.

Wnioski składane mogą być na zakup wapna nawozowego odpowiadającego typom określonym w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. Dz. U. Nr 183, poz. 1229 (strona 10 rozporządzenia http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20101831229/O/D20101229.pdf) i/lub na zakup środka wapnującego, o którym mowa w przepisach  rozporządzenia nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów transportu i rozsiewania.

Wnioski należy składać w Okręgowej Stacji w terminie od 15 lipca do 30 grudnia 2019 roku, a ubiegać się można o dofinansowanie wapna zakupionego w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 roku.

Wysokość dofinansowania to:

 • do 300 zł za tonę zakupionego wapna lub środka wapnującego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw do 25 ha UR,
 • do 200 zł za tonę zakupionego wapna lub środka wapnującego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw od 25 ha do 50 ha UR,
 • do 100 zł za tonę zakupionego wapna lub środka wapnującego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw od 50 ha do 75 ha UR.

 

Dokumenty niezbędne do pozytywnego zaopiniowania wniosku to:

 1. Wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb (załącznik 1).
 2. Zalecana dawka wapna (wydana przez OSChR) (załącznik 2 wydawany przez OSChR).
  Dokumenty potrzebne do wystawienia zalecanej dawki wapna na podstawie bieżących wyników badań lub wyników od 01.01.2017 roku:
  a) Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych i numery ewidencyjne działek (Załącznik Nr 1A),
  b) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik Nr 2A),
  c) Upoważnienie dla osoby składającej dokumenty w imieniu Wnioskodawcy (Załącznik nr 3A).
 3. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik 3).
 4. Oryginał faktury na zakup wapna lub środka wapnującego. Faktura powinna zawierać: typ, odmianę i zawartość czystego składnika.

Załączniki do pobrania:

Zalacznik_nr_1

Zalacznik_nr_1A

Zalacznik_nr_2A

Zalacznik_nr_3

Zalacznik_nr_3A