Monitoring agrofagów roślin uprawnych – część druga

W dniu 27 października 2017 w Przysieku odbyła się druga część szkolenia pt.: „Monitoring agrofagów  roślin uprawnych na przykładzie programu SPEC – monitoring suchej zgnilizny kapustnych" zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego..Także to szkolenie poświęcono rozwojowi umiejętności monitorowania i sygnalizacji agrofagów roślin uprawnych. To spotkanie poświęcone było 2 zagadnieniom: Prezentacji zasad rozpoznawania, monitoringu i integrowanej ochrony zbóż (łącznie z kukurydzą) i rzepaku przed chorobami  oraz szkodnikami. Uczestniczyli w nim doradcy i rolnicy, łącznie 36 osób, którzy w perspektywie najbliższych lat prowadzić będą współpracę w zakresie sygnalizacji i monitoringu agrofagów na polach rolników w oparciu o serwisy pogodowe stacji meteorologicznych będących w posiadaniu i użytkowaniu KPODR Minikowo.

Szkolenie prowadzili wybitni specjaliści z zakresu monitoringu i integrowanej ochrony roślin uprawnych IOR-PIB Prof. dr hab. Marek Korbas (choroby) i prof. dr hab. Marek Mrówczyński (szkodniki).

Oprócz zagadnień merytorycznych dotyczących rozwoju chorób i szkodników omawiano metodykę prowadzenia monitoringu chorób zbóż i szkodników zbóż, rzepaku, kukurydzy, innych gatunków, w tym prawidłowej interpretacji przekroczeń progów szkodliwości. Zaprezentowano potrzebne wyposażenie do prowadzenia obserwacji i liczenia agrofagów i uszkodzeń roślin przez nie wywoływanych oraz techniki i najskuteczniejsze metody obserwacji w zależności od agrofaga.

Specjalista KPODR, a zarazem organizator szkolenia Marek Radzimierski podsumował realizację planu szkoleń (do końca 2017 r.) dla rolników i doradców z naszego regionu w zakresie sygnalizacji i monitorowania. Dyskutowano także na temat wpływu wycofywania substancji czynnych jak nikotynoidy czy gliffosat na prowadzenie integrowanej ochrony roślin oraz skuteczności niektórych substancji czynnych w kontekście substancji antyżywieniowych i toksycznych (mikotoksyny).

Przedsięwzięcie to zorganizowano i przeprowadzono przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Plan Operacyjny KSOW na lata 2014-2020 w zakresie SIR. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe


Organizator specjalista KPODR rozpoczął i podsumował szkolenie


Prof. dr hab. Marek Korbas omówił zagadnienia monitoringu i sygnalizacji dotyczące chorób roślin uprawnych (zboża z kukurydzą, rzepak, burak)


Prof. dr hab. Marek Mrówczyński omówił zagadnienia monitoringu i sygnalizacji dotyczące szkodników roślin uprawnych

 

Marek Radzimierski

KPODR w Minikowie

Fot. M. Rząsa

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi