Ekoturystyka

W ciągu ostatnich lat w wielu krajach świata, jak również w naszym kraju, coraz większą popularnością cieszy się turystyka zrównoważona, zwana często turystyką łagodną, czy ekoturystyką. Jest ona przeciwieństwem proponowanej do niedawna idei masowego ruchu turystycznego, który koncentrując się na obszarach górskich, jeziorach czy morzu przyczynia się do przekształcenia i jednocześnie do zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego ziemi, wód, powietrza…

Dziś Światowa Organizacja Turystyki lansuje koncepcję turystyki zrównoważonej. Ma ona godzić z jednej strony interesy turystów, a z drugiej interesy regionów, które przyjmują turystów – tak, by chronić środowisko lokalne dla przyszłych pokoleń.

Pojęcie ekoturystyki, skąd się wywodzi i czym się zajmuje?

Na obszarach wiejskich turystyka łagodna utożsamiana jest z wypoczynkiem w atestowanych lub tradycyjnych gospodarstwach rolnych. Jest to turystyka przyrodnicza, w której turyści przyjeżdżają, aby zapoznać się z przyrodą oraz turystyka kulturowa polegająca na chęci zapoznania się z dziedzictwem kulturowym terenów odwiedzanych. Głównym celem ekoturystyki jest zasada zachowania bioróżnorodności i najmniejszego z możliwych zużycia zasobów nieodnawialnych.

Polscy rolnicy posiadają duże zasoby wysokiej jakości produktów, które są wytwarzane z wykluczeniem udziału nowoczesnych technologii i wielkiej ilości energii.

Obecnie turyści Europy Zachodniej odwiedzający coraz liczniej polskie gospodarstwa ekologiczne twierdzą, że stanowią dla nich oazę na pustyni.

Prekursorem rozwoju ekoturystyki w Polsce stał się ECEAT – Poland (European Center Agrikulture and Tourism Poland, czyli Europejskie Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Agroturystycznego w Polsce). ECEAT to pozarządowa organizacja działająca od roku 1993, na rzecz ochrony środowiska i zachowania tradycji i kultury polskiej wsi, a której zadaniem jest m.in. promocja rolnictwa ekologicznego i edukacji ekologicznej w gospodarstwach rolnych.

Obiekty stanowiące sieć kwater ECEAT – Poland dzielimy na:

  • gospodarstwa ekologiczne z atestem,
  • gospodarstwa przestawiające się na ekologiczne metody produkcji
  • ekologiczne pensjonaty wiejskie
  • alternatywne wspólnoty, czyli: wioski ekologiczne, wspólnoty kultywujące tradycje wioski i gminy, w których władze prowadzą politykę proekologiczną.

Kwaterodawcy współpracujący z ECEAT powinni przede wszystkim:

  • produkować żywność metodami ekologicznymi,
  • zapewnić, że przynajmniej 50% składników posiłku serwowanego turyście będzie pochodzić z produktów z własnego gospodarstwa,
  • wykazywać troskę o ochronę środowiska np.: poprzez oszczędzanie wody, segregację śmieci, proekologiczne zakupy i inwestycje,
  • używać naturalnych i lokalnych materiałów np.: drewno nie plastik,
  • podtrzymywać tradycje lokalne,
  • inwestować w pierwszej kolejności w rozwój gospodarstwa rolnego.

Modna ekoturystyka to nowe wyzwanie dla agroturystyki, szczególnie dla gospodarstw w pobliżu parków narodowych i krajobrazowych.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie jako Partner Programu Leonardo da Vinci pn.: “Przygotowanie środowisk wiejskich do wdrażania rolnictwa ekologicznego” planuje sporządzić katalog gospodarstw eko-agroturystycznych w Polsce.

W związku z tym jeśli takie gospodarstwo chciałoby być zamieszczone w katalogu prosimy o kontakt telefoniczny (052) 386 72 42 z Agnieszką Dobosz. Umieszczenie oferty gospodarstwa w katalogu jest bezpłatne, a pozwoli na promocję i umożliwi lepszy kontakt.