Zielone światło dla biopaliw!

Mamy już tak oczekiwaną przez rolników ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Ma ona na celu wdrożenie do krajowego porządku prawnego Dyrektywy 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych.

Ustawa ta określa między innymi zasady wytwarzania przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek, czyli bez możliwości wprowadzania ich do obrotu (np. sprzedania innemu rolnikowi, firmie transportowej czy stacji paliwowej). Rolnicy będą mogli wytwarzać wszystkie rodzaje biopaliw ciekłych będących paliwami samoistnymi (czysty olej roślinny, ester, bioetanol, biogaz, biowodór, paliwo z biomasy), z wyjątkiem mieszanek z udziałem oleju napędowego i benzyn. Biopaliwa ciekłe wytwarzane na własny użytek powinny spełniać wymagania jakościowe określone w przepisach o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Roczny limit dla estru i czystego oleju roślinnego wynosi 100 litrów na hektar użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika.

W celu wytwarzania biopaliwa rolnik musi dysponować odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi spełniającymi określone warunki oraz posiadać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Warunkiem wytwarzania biopaliw ciekłych na potrzeby własne będzie również uzyskanie wpisu do rejestru, prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

Jak już wspomniano, rolnicy nie będą mogli wprowadzać do obrotu wytwarzanych przez siebie biopaliw ciekłych. Naruszenie tego zakazu oraz cofnięcie przez urząd celny zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego grozi wykreśleniem rolnika z rejestru oraz nałożeniem na niego kary pieniężnej.

Rolnik wpisany do rejestru ma obowiązek składania corocznych sprawozdań z produkcji. Niedopełnienie obowiązków formalnych również będzie groziło skreśleniem z rejestru. Po usunięcia z listy trzeba odczekać przynajmniej 3 lata, aby móc znowu ubiegać się o możliwość legalnego wytwarzania biopaliwa.

Rada Ministrów ma przyjąć program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014, który będzie uwzględniał między innymi wieloletnie zwolnienia i obniżki stawek podatku akcyzowego dla biokomponentów, biopaliw lub innych paliw odnawialnych.

Maria Sikora
KPODR Minikowo,
Oddział w Przysieku