Ziemia Gotyku

Na terenie trzech gmin z powiatu toruńskiego: Chełmży, Łubianki i Łysomic oraz gminy Papowo Biskupie z powiatu chełmińskiego powstała na przełomie 2005 i 2006 roku grupa działająca w oparciu o ideologię unijnego programu LEADER. Inicjatywa powołania grupy wyszła od przedstawicieli samorządów lokalnych, ale bardzo szybko spotkała się z żywym zainteresowaniem lokalnych liderów, przedstawicieli lokalnych organizacji. Rok 2006 był czasem poznawania zasad programu, jego efektów w krajach “15” UE, a także sformalizowania swoich struktur. W końcu zapadła decyzja o utworzeniu fundacji, z zachowaniem reprezentatywności trzech sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego w organie zarządzającym.

Historia grupy zaczyna się w grudniu 2004 roku, kiedy to gmina Chełmża zaprosiła do współpracy pozostałe gminy i złożyła projekt do I schematu Pilotażowego Programu LEADER+. Pozytywna decyzja instytucji wdrażającej (FAPA) sprawiła, że inicjatywa zaczęła rozwijać się wśród mieszkańców gmin, którzy uczestniczyli w licznych spotkaniach i dyskusjach nad przyszłością i kierunkami rozwoju regionu oraz nad możliwościami współpracy międzygminnej zgodnej z duchem leaderowskim. W efekcie tych dyskusji, przy wsparciu ekspertów, liderzy czterech gmin utworzyli strategię, a wiosną 2006 roku grupa złożyła wniosek do II schematu programu LEADER i została zakwalifikowana na 62. miejscu w kraju. Jest to dobry wynik, który grupa zawdzięcza wysokiej ocenie przedstawionej strategii swego działania. Przypomnijmy, że do II schematu złożono w Polsce około 200 projektów, ale środki na realizację swojej strategii otrzymało tylko około 140 LGD.

Strategia LGD “Ziemia Gotyku” odzwierciedla rolniczy i tradycyjnie wiejski charakter gmin, które są funkcjonalnie powiązane z dużym ośrodkiem miejskim – Toruniem.

Poza silnym rolnictwem, obszar odznacza się ciekawą historią, sięgającą okresu między VII a XII wiekiem, kiedy to rozpoczęło się tutaj osadnictwo. Ślady pierwszych osad widoczne są w wielu miejscach. Prowadzone na tym obszarze liczne prace archeologiczne pozwoliły na odkrycie grodzisk średniowiecznych w Grodnie, Leszczu – Pigży, Przecznie, Nawrze, Papowie Biskupim, Jeleńcu. Zachowało się tutaj wiele zabytków, w tym sporo z okresu średniowiecza. Niezmiernie bogate zasoby materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Ziemi Gotyku są szansą na rozwój tego obszaru i jego mieszkańców w poczuciu wspólnoty doświadczeń historycznych i kulturowych oraz wspólnych wartości. W Turznie, na terenie gminy Łysomice, zachował się XIX-wieczny pałac otoczony parkiem krajobrazowym. W roku 1825 dwukrotnie przebywał tu Fryderyk Chopin. Obecnie w pałacu mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum.

Do okresu gotyckiego nawiązuje wiele elementów obszaru, a także powiązanie z Toruniem promującym się poprzez swoje gotyckie budowle. Do gotyku odwołuje się także sama LGD w swojej nazwie i niektórych działaniach. Niestety – wiele zabytków, cennych miejsc i tradycji jest zaniedbanych; partnerstwo leaderowskie skupia zatem swe działania na zachowaniu i ochronie wiejskiego dziedzictwa tego terenu, jego ciekawej i bogatej historii.

Grupa zapisała w swojej strategii kilka celów, które zamierza konsekwentnie realizować:

  • – Upowszechnianie aktywnego stylu życia mieszkańców w zakresie kultury, sportu i rekreacji.
  • – Poprawa estetyki wsi.
  • – Podniesienie atrakcyjności turystycznej zabytków i innych cennych obiektów.
  • – Promowanie walorów terenu i rozwój turystyki.
  • – Wsparcie rozwoju produkcji zdrowej, tradycyjnej żywności.
  • – Promocja aktywnego poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów.
  • – Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw.
  • – Promowanie i rozwój rękodzielnictwa i tradycyjnych zawodów.

Przedstawiciele grupy mówią: Stawiamy na ludzi aktywnych i w 2007 roku planujemy wiele działań skierowanych do wszystkich mieszkańców gmin: szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i podnoszenia kwalifikacji, akcje ożywienia świetlic wiejskich, wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne, imprezy kulturalno-sportowe, festyny i imprezy okolicznościowe dla mieszkańców, m.in. festyn historyczny, turniej rycerski, Festiwal Pieśni Patriotycznej. Zależy nam na tym, by wieś stała się atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i realizacji swoich życiowych celów. Osiągniemy nasze działania jedynie dzięki życzliwej współpracy.

Ostatnio grupa podjęła interesującą inicjatywę, ogłaszając konkurs na Znak Promocyjny Ziemi Gotyku. Nadanie znaku w drodze konkursu podnosi rangę i dodaje wartości produktom i usługom, potwierdza ich jakość i znaczenie. Konkurs organizowany jest z myślą o producentach, usługodawcach, organizacjach i osobach, które poprzez swoje działania w sferze społecznej i ekonomicznej przyczyniają się do budowy pozytywnego wizerunku swoich gmin i miejscowości. Produkty wyróżnione znakiem “Ziemia Gotyku” będą promowane przez Fundację w Polsce i za granicą.

Inną inicjatywą grupy są warsztaty “Wygodny i tani nocleg na Ziemi Gotyku”, połączone z wyjazdem szkoleniowym z zakresu budowania oferty wygodnych i tanich noclegów, przyjmowania grup turystów pieszych, rowerowych i zmotoryzowanych, podróżujących na szlaku turystycznym “Ziemia Gotyku”. Wynikiem warsztatów i wyjazdu ma być zebranie i przeszkolenie grupy osób, które w przyszłości zajmą się adaptacją i wyposażeniem świetlic wiejskich na potrzeby schronisk młodzieżowych lub tzw. zielonych szkół.

Na okres letnio-jesienny zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń na skalę ponadregionalną: festyn historyczny w grodzisku średniowiecznym w Grodnie, który nazywany jest drugim Biskupinem, turniej rycerski na Zamku Bierzgłowskim z udziałem bractw rycerskich z całej Polski. Ważnym wydarzeniem będzie też odpust ku czci Bł. Juty w Bielczynach, czyli odtworzenie tradycji odpustów jako wydarzenia o charakterze kulturotwórczym.

Ziemia Gotyku zaprasza!

Kontakt:
LGD “Ziemia Gotyku”
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
tel. 0/56 675 60 76,
fax 0/56 675 60 79
e-mail: ziemiagotyku@onet.eu
www.ziemagotyku.com

Mariola Epa
KPODR Minikowo,
Oddział w Przysieku