Zmiany w płatnościach bezpośrednich, RSK i RE w kampanii 2021

Brak możliwości składania wniosków w formie papierowej. W latach 2018-2020 do rolników wysyłane były wnioski spersonalizowane w formie papierowej, w której była możliwość złożenia takiego wniosku w terenowej placówce ARiMR. Od 2021 roku wnioski te nie będą wysyłane, a jedyną formą w jakiej można złożyć wniosek o płatność jest droga elektroniczna poprzez aplikację eWniosek Plus dostępną na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa.

Brak oświadczeń o braku zmian we wniosku. W związku z planowanymi od 2023 roku zmianami w płatnościach, w których jedną z nich ma być wymóg właściwego płodozmianu, również w gospodarstwach poniżej 10 ha użytków rolnych, od 2021 roku wszystkie gospodarstwa muszą we wniosku podać strukturę zasiewów w bieżącym sezonie wegetacyjnym.

Termin składania wniosków. W 2021 roku planowanym terminem składania wniosków będzie okres od 15 marca do 17 maja. Zgodnie z rozporządzeniem UE 640/2014, jeżeli dzień 15 maja przypada w sobotę lub dzień wolny od pracy, ostatni dzień na złożenie wniosku przypada w kolejnym dniu roboczym. Obowiązujące przepisy dają możliwość złożenia wniosku w terminie późniejszym, maksymalnie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków (w 2021 roku będzie to 11 czerwca). Opóźnienie skutkować będzie 1% pomniejszeniem płatności za każdy dzień spóźnienia.

Płatności do konopi. Dla odmiany Finola zawartość THC w roku 2019 i w roku 2020 przekroczyła dopuszczalną w Unii Europejskiej wartość tj. 0,2%. Skutkuje to wycofaniem możliwości uprawy tej odmiany w 2021 roku. Dotyczy to zarówno rolnictwa konwencjonalnego i ekologicznego.

Płatność do pomidorów. Płatność związana do powierzchni uprawy pomidorów przyznawana będzie tylko jeśli: uprawa założona została przy użyciu materiału nasadzeniowego, a obsada wynosić będzie co najmniej 20 000 sztuk na ha.

Płatność do bobowatych. Od 2021 roku brak różnicowania płatności w zależności do powierzchni uprawy roślin bobowatych na ziarno. Każdy ha uprawy będzie podlegał takiej samej stawce.

Płatność do zwierząt. Od roku 2021, w przypadku gdy stwierdzone niezgodności dotyczą spóźnionych zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych do skomputeryzowanej bazy danych, dane zwierzę uznaje się za zatwierdzone, jeżeli zgłoszenie miało miejsce przed rozpoczęciem okresu przetrzymania.

Oznacza, to, że nieterminowe zgłoszenia do bazy danych IRZ nie będą miały wpływu na kwalifikowalność zwierzęcia do płatności, jeżeli zostaną dokonane:

  • przed terminem złożenia wniosku o przyznanie płatności, będącym jednocześnie pierwszym dniem okresu przetrzymania – w przypadku płatności do bydła, krów oraz kóz;
  • przed dniem 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności – w przypadku owiec.

Zwierzęta takie będą kwalifikowały się do płatności i nie będą nakładane kary administracyjne z tytułu nieterminowych zgłoszeń do bazy danych IRZ.

Płatności ekologiczne. Najważniejsze zmiany w ubieganiu się o płatności ekologiczne to:

  • podejmowane zobowiązanie będzie trwało tylko trzy lata (do 2020 roku włącznie zobowiązania podejmowało się na okres 5-letni);
  • stawki płatności do wszystkich pakietów zwiększone zostaną o około 20% (dotyczy również trwających zobowiązań).

Płatności rolnośrodowiskowo-klimatyczne. Najistotniejszą zmianą jest długość okresu na jaki podejmowane będą zobowiązania. W przypadku pakietów 2. (Ochrona gleb i wód), 3. (Sady tradycyjne) oraz 6. i 7. (Zachowanie zasobów genetycznych roślin i zwierząt) zobowiązania podejmowane będą na dwa lata.  

Natalia Narewska