Deklaracja Dostępności KPODR

Raport dostępności 1
Raport dostępności

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla KPODR w Minikowie

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.kpodr.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

  • Data publikacji strony internetowej: 18.02.2004 r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.10.2010 r.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na stronie internetowej brak tłumacza języka migowego

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Deklarację sporządzono dnia: 16.03.2021 r.
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 16.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Szczepaniak, e-mail: katarzyna.szczepaniak@kpodr.pl,  telefon: 52 386-72-20.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji cyfrowej w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, należy niezwłocznie powiadomić osobę występującą, kiedy realizacja zgłoszenia będzie możliwa, jednak nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Dyrektora KPODR w Minikowie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie posiada trzy lokalizacje:

– Siedziba: Minikowo 1, 89-100 Nakło nad Notecią

– Oddział w Przysieku: Przysiek, ul. Parkowa 1, 87-134 Zławieś Wielka

– Oddział w Zarzeczewie: Zarzeczewo, ul. Nizinna 9, 87-801 Włocławek 3

Siedziba: budynek zlokalizowany jest w miejscowości Minikowo, obręb Ślesin, gmina Nakło nad Notecią. Zarządcą budynku jest dział Administracyjno-Gospodarczy w Minikowie. Budynek trzykondygnacyjny z jednym wejściem, do którego prowadzą schody. Budynek nie posiada podjazdu dla niepełnosprawnych ani platformy schodowej. Budynek nie posiada również windy. W budynku nie ma wyodrębnionej toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem są wyznaczone miejsca dedykowane dla klientów KPODR. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Wśród personelu nie ma tłumacza polskiego języka migowego.

Oddział w Przysieku: budynek zlokalizowany jest w miejscowości Przysiek. Zarządcą budynku jest Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku. Budynek czterokondygnacyjny z jednym wejściem, do którego prowadzą schody. Budynek posiada platformę schodową dla niepełnosprawnych. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Budynek nie posiada windy. W budynku jest wyodrębniona toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc dedykowanych dla klientów niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Wśród personelu nie ma tłumacza polskiego języka migowego.

Oddział w Zarzeczewie: budynek zlokalizowany jest w miejscowości Zarzeczewo. Zarządcą budynku jest dział Administracyjno-Gospodarczy w Zarzeczewie. Budynek trzykondygnacyjny z jednym wejściem na poziomie „0”. Szerokość drzwi jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Budynek nie posiada windy. W budynku nie ma wyodrębnionej toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsca dedykowane dla klientów niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Wśród personelu nie ma tłumacza polskiego języka migowego.