Zakładamy działalność gospodarczą

Zakładamy działalność

Po pierwsze osoba chcąca założyć firmę powinna odwiedzić profesjonalne biuro rachunkowe w celu porozmawiania z doradcą. Specjalista zwróci uwagę na możliwości oraz niebezpieczeństwa związane z prowadzeniem firmy.

Podpowie jaką formę działalności oraz formę opodatkowania wybrać. Jest to ważne, gdyż niewłaściwa decyzja może wiązać się z niepotrzebnymi wydatkami.

Działalność gospodarczą w Polsce można prowadzić w następującej formie:

– jako przedsiębiorstwo jednoosobowe – jest to najprostsza i najbardziej popularna forma,

– lub w formie jednej ze spółek.

Zalety przedsiębiorstwa jednoosobowego:

– prosta forma organizacyjno-prawna,

– dowolna forma opodatkowania  oczywiście w zależności od rozmiarów i rodzaju planowanej działalności,

– krótki czas rejestracji,

– łatwość założenia i likwidacji działalności.

Niestety są także wady:

– za zobowiązania odpowiada się całym majątkiem zarówno zgromadzonym w ramach firmy, jak i osobistym.

Chcąc założyć firmę zgodnie z zasadą „jednego okienka” przyszły przedsiębiorca udaje się do urzędu gminy, na terenie której mieszka i tam składając odpowiedni wniosek dokonuje rejestracji.

Na podstawie tego samego wniosku dokonuje się również:

– wpisu do rejestru REGON,

– zgłoszenia do urzędu skarbowego,

– zgłoszenia płatnika składek do ZUS,

– albo w przypadku rolnika do KRUS.

Przedsiębiorcą stajemy się z dniem, który wskazaliśmy we wniosku jako dzień rozpoczęcia działalności.

Pomimo istnienia tzw. „jednego okienka” należy niestety również udać się do urzędu skarbowego, jeżeli decydujemy się na podatek liniowy oraz jeżeli będziemy podatnikiem podatku VAT. Czeka nas również wizyta w ZUS lub KRUS, aby zgłosić siebie jako osobę do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się zatrudniać pracowników jest zobowiązany powiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy składając odpowiedni druk zgłoszenia.

Jak więc widać pomimo wprowadzenia „jednego okienka” założenie firmy nadal sprawia osobom zaczynającym działalność gospodarczą wiele problemów.

Formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania to jedna z ważniejszych decyzji jaką musi podjąć osoba zakładająca działalność. Najlepiej, aby tak istotną kwestię rozważyć z doradcą, który zwróci uwagę na plusy i minusy poszczególnych form opodatkowania.

Jest to na tyle ważne, gdyż niewłaściwa decyzja może wiązać się z niepotrzebnymi wydatkami fiskalnymi.

Mamy do wyboru 3 formy opodatkowania:

– kartka podatkowa,

– ryczałt,

– lub zasady ogólne.

Wybierając kartę podatkową płacimy stałą miesięczną kwotę podatku i jesteśmy zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji – jest to niewątpliwie zaleta tej formy.

Wadą natomiast, jest konieczność zapłaty podatku nawet, jeżeli nie osiągnęliśmy przychodów.

Przepisy ściśle określają rodzaje działalności, które mogą korzystać z tej formy.

Kolejna forma opodatkowania to ryczałt.

Najprościej mówiąc to procent od uzyskiwanego przychodu odpowiednio 3%, 5,5% lub 8,5% w zależności od rodzaju działalności.

Zaletą jest prosta ewidencja i łatwy sposób obliczania podatku. Wadą natomiast jest brak możliwości odliczania kosztów od przychodów.

Osoby rozliczające się na zasadach ryczałtu nie mogą rozliczać się wspólnie z małżonkiem w zeznaniu rocznym oraz skorzystać z wielu ulg. Wybierając tę formę opodatkowania w sposób nieprzemyślany możemy narazić się na niepotrzebne wydatki, dlatego najlepiej skonsultować się ze specjalistą.

Inna forma to zasady ogólne, czyli Książka Przychodów i Rozchodów.

Przy podatkach ogólnych mamy dwie możliwości albo:

– podatek progresywny ze skalą 18% i 32%,

– albo podatek liniowy 19% od całości dochodów.

W jednym i drugim przypadku podatek naliczamy od dochodu, czyli

PRZYCHÓD – KOSZTY = DOCHÓD.

Wybierając podatek progresywny podatnicy mogą rozliczać się w zeznaniu rocznym wspólnie z małżonkiem, natomiast w podatku liniowym niestety każdy rozlicza się oddzielnie i nie przysługują żadne ulgi.

Jak więc widać wybór formy opodatkowania nie jest prostą decyzją. Należy przeanalizować wiele czynników finansowych i prawnych. Tylko profesjonalny doradca pomoże wybrać właściwą formę opodatkowania naszej działalności. Błędny wybór może spowodować niepotrzebne obciążenia fiskalne.

KRUS czy ZUS

Kwestia ubezpieczenia społecznego w przypadku, gdy rolnik prowadzi działalność pozarolniczą pozostaje w zasadzie w sferze decyzji samego rolnika. Artykuł 5a ust. 1 ustawy

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998, Nr 7, poz. 25 z póź. zm.) – stanowi, że rolnik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie

z mocy u.s.r. nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:

– złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej,

– jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym,

– nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,

– nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

– kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2 835 zł.

Jeżeli rolnik nie spełnia któregokolwiek z tych warunków podlega ubezpieczeniu od działalności gospodarczej na normalnych zasadach, czyli będzie objęty ubezpieczeniami z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

Z dniem 01 lipca 2011 r. ustawodawca wprowadził dalsze ułatwienia rejestracji działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – dotyczy to spółek z wyjątkiem spółek cywilnych, lub określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej. Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl. W tym przypadku wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym. Wniosek CEIDG-1 można również złożyć w jakimkolwiek urzędzie gminy osobiście lub przesłać listem poleconym, wówczas własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być potwierdzona notarialnie.

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Tomasz Wachowiak

KPODR Minikowo, PZDR w Nakle