Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego działająca przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie  zwana dalej „Radą”, funkcjonuje na podstawie:

1) ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 356 i 1176),

2) Regulaminu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  Minikowie.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 356 i 1176), w związku z  art. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1176) powołał w 2016 r. następujące osoby do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, na okres 5-letniej kadencji 2016-2021:

 1. Agnieszka Filipek – przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 2. Piotr Depta – przedstawiciel Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 3. Tadeusz Dussa – przedstawiciel Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 4. Sławomir Kowalewski – przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej,
 5. Ryszard Kierzek – przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej,
 6. Wojciech Mojzesowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorskie Centrum Rolnicze (przedstawiciel zgłoszony przez związki zawodowe rolników działające na obszarze województwa),
 7. Tomasz Kruszewski – przedstawiciel Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona” (przedstawiciel zgłoszony przez związki zawodowe rolników działające na obszarze województwa),
 8. Wiesław Gałązka – przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy (przedstawiciel zgłoszony przez związki zawodowe rolników działające na obszarze województwa),
 9. Dr inż. Heliodor Banaszak – przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidulanych „Solidarność” (przedstawiciel zgłoszony przez związki zawodowe rolników działające na obszarze województwa),
 10. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Skinder – przedstawiciel Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (przedstawiciel zgłoszony przez szkoły wyższe oraz instytuty badawcze, kształcące i realizujące działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich),
 11. Dr hab. inż. Zygmunt Miatkowski, prof. ITP – przedstawiciel Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach (przedstawiciel zgłoszony przez szkoły wyższe oraz instytuty badawcze, kształcące i realizujące działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich),
 12. Andrzej Wiosna – dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy (przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych kształcących na potrzeby rolnictwa, działających na obszarze województwa).

 W dniu 24 listopada 2016 r. na posiedzeniu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego doszło do jej ukonstytuowania się. Na Przewodniczącego Rady wybrano Wojciecha Mojzesowicza, a na Zastępcę Przewodniczącego Ryszarda Kierzka.

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego działająca
przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Od lewej: Piotr Depta, dr inż. Heliodor Banaszak, Sławomir Kowalewski, Andrzej Wiosna, Wojciech Mojzesowicz (Przewodniczący),
Wiesław Gałązka, prof. dr hab. inż. Zbigniew Skinder, Ryszard Kierzek (Zastępca Przewodniczącego), Agnieszka Filipek,
dr hab. inż. Zygmunt Miatkowski – prof. ITP, Tomasz Kruszewski, Tadeusz Dussa.