Konferencje i Szkolenia


KONFERENCJE


SZKOLENIA


Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
zaprasza na
szkolenie podstawowe:

Integrowana Produkcja Roślin – Rośliny Rolnicze

27 i 28 czerwca 2023 r.


Szkolenie dwudniowe, rozpoczęcie godz. 10:00, koszt 220 zł

Szkolenie w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin kończy się egzaminem, na podstawie którego wydane zostaje zaświadczenie.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.

Miejsce szkolenia:
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
89-122 Minikowo k. Nakła nad Notecią

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z organizatorem szkolenia:
Ilona Kopowska, tel. 52 386 72 41
e-mail: ilona.kopowska@kpodr.pl

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.


Serdecznie zapraszamy na szkolenia nt. „Zmiany w płatnościach bezpośrednich, w tym ekoschematy”

Celem działań jest przekazanie wiedzy na temat zmian, jakie zachodzą w mechanizmach wsparcia bezpośredniego dochodów gospodarstw przewidzianych w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027  oraz przygotowanie rolników do warunków, jakie będą musieli spełnić w związku z tymi zmianami.

Ramowy program szkolenia

Przywitanie uczestników.
Wykaz norm i wymogów w zakresie warunkowości.
Mechanizmy wsparcia dochodów gospodarstw rolniczych – płatności bezpośrednie.
Schematy na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt:

 • • obszary z roślinami miododajnymi,
 • • prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin
 • • biologiczna ochrona upraw,
 • • retencjonowanie wody na TUZ,
 • • rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi,
 • • Dobrostan zwierząt.

Pytania i dyskusja.
Zakończenie szkolenia.

Poniżej publikujemy do pobrania harmonogram szkoleń, odbywających się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:
w lutym – 
Szkolenia-KPODR-Minikowo

w marcu – Szkolenia KPODR Minikowo płatnośći marzec

 

 

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
W MINIKOWIE
ROZPOCZYNA REALIZACJĘ DWULETNIEGO CYKLU SZKOLEŃ Z TEMATYKI

OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE

 

Celem szkoleń jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacenie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem obejmujące poprawę gospodarki wodnej w tym nawożenia i stosowania pestycydów. Operacja przewiduje organizację 130 szkoleń i przeszkolenie 3200 osób. Realizacja szkoleń rozpocznie się we wrześniu 2022 roku i potrwa do maja 2024 roku.

Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenia odbywać się będą na terenie całego województwa.

Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniach zapraszamy do kontaktu z Biurami Powiatowymi naszego Ośrodka. Harmonogram szkoleń na I połowę 2023 roku, organizowanych przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, znajdziecie państwo po linkiem lub w zakładce Kalendarium na stronie www.kpodr.pl

 

NA SZKOLENIU OMAWIANE BĘDĄ:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – jej znaczenie dla rolnictwa.

 • Korzystanie z wód, usługi wodne, własność wód oraz obowiązki ich właścicieli. 
 • Zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych oraz funkcjonowania spółek wodnych i związków wałowych.
 • Zgody wodnoprawne dla rolnictwa.

Zarządzanie wodami, w tym ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy.

 • Zasady ochrony wód, w tym rolnicze wykorzystanie ścieków oraz zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
 • Kontrola gospodarowania wodami.
 • Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami – system opłat.

Zabiegi agrotechniczne sprzyjające zatrzymywaniu wody.

 • Zabiegi agrotechniczne oraz zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymywaniu wody a tym samym przeciwdziałające skutkom suszy.

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

 • Warsztaty z zakresu obliczania maksymalnych dawek azotu, planów nawożenia azotem, obliczania powierzchni/ pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych oraz prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem i dokumentowania czasowego przechowywania obornika bezpośrednio na gruntach rolnych.
 • Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, w tym:
 • sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych,
 • terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów,
 • warunki przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchnie i pojemności urządzeń do ich przechowywania,
 • zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem,
 • dokumentowanie,
 • kontrola i opłaty,
 • finansowanie przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
 • Działania dobrowolne – zbiór zasad dobrej praktyki rolnicze.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach zapraszamy do kontaktowania się pracownikami Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego (dane kontaktowe organizatorów w załączonym harmonogramie).

Ponadto szczegółowych informacji udzielają:

 

Zapewniamy ciekawe materiały szkoleniowe i pełne wyżywienie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Załączniki:

 1. Program szkolenia.
 2. Harmonogram szkoleń w etapie 3 (termin 01.01.2023-31.05.2023).

 


 

 

 

 

 

DWULETNI CYKL SZKOLEŃ Z TEMATYKI

„OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE”.

Szkolenia odbywać się będą na terenie całego województwa.

Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniach zapraszamy do kontaktu z Biurami Powiatowymi naszego Ośrodka i placówkami terenowymi Izby Rolniczej.

Harmonogram szkoleń na 2022 rok, organizowanych przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, znajdziecie państwo po linkiem lub w zakładce Kalendarium na stronie www.kpodr.pl

Do pobrania – harmonogram: Harmonogram szkoleń

Na szkoleniu omawiane będą:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – jej znaczenie dla rolnictwa. Zarządzanie wodami, w tym ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy. Zabiegi agrotechniczne sprzyjające zatrzymywaniu wody. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
Zapewniamy ciekawe materiały szkoleniowe i pełne wyżywienie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!


Zapraszamy na szkolenia w zakresie:

1. Integrowanej Produkcji Roślin
 
  – szkolenia podstawowe (dwudniowe), koszt 220 zł brutto
   – szkolenia uzupełniające (jednodniowe), koszt 110 zł brutto
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z organizatorem szkoleń – Ilona Kopowska, e-mail: ilona.kopowska@kpodr.pltel. 52 386 72 41.
Liczba miejsc ograniczona.


2. „Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu". Dla osób, które uczestniczyły w takim szkoleniu proponujemy szkolenie uzupełniające, jednodniowe (7 godz.) – koszt 110 zł. Dla osób, które nie uczestniczyły w takich szkoleniach – szkolenie podstawowe, dwudniowe – 14 godz. –koszt –165 zł. Koszty szkolenia obejmują: koszty dydaktyki, materiałów, egzaminu oraz przerw kawowych.  KONTAKT <<<


3. „Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym". Szkolnie dwudniowe. Koszt szkolenia 110 zł – 16 godz. Koszty szkolenia obejmują: koszty dydaktyki, materiałów, egzaminu oraz przerw kawowych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Ilona Kopowska, KPODR w Minikowie, tel. 52 386 72 41, lub e-mail: ilona.kopowska@kpodr.pl


4. W zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin (byłe szkolenie w/z obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin). Dla osób, które po 2003 r. uczestniczyły w takim szkoleniu proponujemy szkolenie uzupełniające (7 godz.) – koszt 220 zł. Dla osób, które nie uczestniczyły w takich szkoleniach – szkolenie podstawowe – 24 godz. – koszt –  330 zł. Koszty szkolenia obejmują: koszty dydaktyki, materiałów, egzaminu oraz przerw kawowych.


5. CERTYFIKOWANE,  BEZPŁATNE  SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego
pn. „SYSTEM GEOINFORMATYCZNY W PRAKTYCE WRAZ Z POZYSKIWANIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH TERENOWYCH”