Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Interwencja 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników – moduł I Szkolenia podstawowe dla rolników

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje cykl szkoleń w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Celem planowanych szkoleń jest zapewnienie przepływu wiedzy i informacji w zakresie rozwoju gospodarstw rolnych poprzez realizację szkoleń podstawowych, co przyczynia się do realizacji celu przekrojowego, polegającego na modernizacji sektora przez sprzyjanie dzieleniu się wiedzą, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także zachęcanie do ich wykorzystywania.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie będzie realizował operację poprzez organizację i przeprowadzenie szkoleń podstawowych dla ostatecznych odbiorców na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, zgodnie z zainteresowaniem rolników.

Szkolenia realizowane będą w 6 etapach w latach 2024-2029 na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego.


Zakres tematyczny szkoleń


1. Ekoschematy – wymogi i płatności w realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt

Szkolenia organizowane od 05.03.2024 r. do 17.04.2024 r. zgodnie z harmonogramem zamieszczonym pod ww. linkiem


2. Ekoschemat – Dobrostan zwierząt

Szkolenia organizowane od 07.03.2024 r. do 17.04.2024 r. zgodnie z harmonogramem zamieszczonym pod ww. linkiem


3. Normy i wymogi warunkowości

Szkolenia organizowane zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców


4. Współpraca rolników

Szkolenia organizowane zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców


5. Zakwaszenie i wapnowanie gleb
Szkolenia organizowane zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców


6. Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi takimi jak: woda, gleba, powietrze, klimat w kontekście wdrażania interwencji PS WPR na lata 2023–2027 „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”.
Szkolenia organizowane zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorcówSzkolenia dotyczące metod ograniczających stosowania antybiotyków w chowie zwierząt gospodarskich

Jednym z obowiązków wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej  na lata 2023-2027 ciążącym na wszystkich beneficjentach realizujących interwencję I.4.6 Ekoschemat – Dobrostan zwierząt jest konieczność przeszkolenia z metod ograniczających stosowanie antybiotyków w chowie.

Każdy ROLNIK, który będzie deklarował płatność w ramach Ekoschematu "Dobrostan zwierząt" od 2024 rok musi odbyć obowiązkowe szkolenie z zakresu ograniczenia stosowania antybiotyków.

Szkolenie takie należy odbyć w terminie od 15 marca 2024 do 14 marca 2025 roku.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w najbliższym czasie przedstawi plan szkoleń, uwzględniający formę ich prowadzenia (online, stacjonarnie).

Szkolenia będą bezpłatne i zakończą się wydaniem każdemu uczestnikowi stosownego Zaświadczenia, które będzie honorowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szkolenia dotyczące metod ograniczających stosowania antybiotyków w chowie zwierząt gospodarskichSzkolenia z zakresu efektywności energetycznej gospodarstw rolnych

Wszyscy rolnicy, którzy:

–  skorzystali z wsparcia w ramach poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze F „Zielona energia w gospodarstwie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub

–  ubiegają się o wsparcie w ramach Interwencji I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

zobowiązani są do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu efektywności energetycznej gospodarstw rolnych.

W przypadku poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze F „Zielona energia w gospodarstwie” ukończenie szkolenia, musi mieć miejsce nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej.

W przypadku Interwencji I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej pomoc przyznaje się, jeżeli wnioskodawca odbędzie szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub zobowiąże się do jego odbycia nie później niż do złożenia ostatniego wniosku o płatność.

Szkolenie o zatwierdzonym programie i zakresie tematycznym zostało udostępnione przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w formie szkolenia ekranowego w ramach platformy „Moodle”, pod adresem:

www.szkoleniadlarolnika.pl

Udział w szkoleniu wymaga zalogowania w platformie szkoleniowej, a w przypadku pierwszej wizyty założenia konta użytkownika. Konta użytkowników zawierają dane spersonalizowane i powinny być zgodne z danymi beneficjenta/wnioskodawcy wsparcia.

Szkolenie dostępne będzie do 15 marca 2025 roku.

image_pdfimage_print