ekoschematy

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Interwencja 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników – moduł I Szkolenia podstawowe dla rolników

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje cykl szkoleń w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Celem planowanych szkoleń jest zapewnienie przepływu wiedzy i informacji w zakresie rozwoju gospodarstw rolnych poprzez realizację szkoleń podstawowych, co przyczynia się do realizacji celu przekrojowego, polegającego na modernizacji sektora przez sprzyjanie dzieleniu się wiedzą, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także zachęcanie do ich wykorzystywania.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie będzie realizował operację poprzez organizację i przeprowadzenie szkoleń podstawowych dla ostatecznych odbiorców na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, zgodnie z zainteresowaniem rolników.

Szkolenia realizowane będą w 6 etapach w latach 2024-2029 na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego.


Zakres tematyczny szkoleń


1. Ekoschematy – wymogi i płatności w realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt

Szkolenia organizowane od 05.03.2024 r. do 17.04.2024 r. zgodnie z harmonogramem zamieszczonym pod ww. linkiem


2. Ekoschemat – Dobrostan zwierząt

Szkolenia organizowane od 07.03.2024 r. do 17.04.2024 r. zgodnie z harmonogramem zamieszczonym pod ww. linkiem


3. Normy i wymogi warunkowości

Szkolenia organizowane zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców


4. Współpraca rolników

Szkolenia organizowane zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców


5. Zakwaszenie i wapnowanie gleb
Szkolenia organizowane zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców


6. Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi takimi jak: woda, gleba, powietrze, klimat w kontekście wdrażania interwencji PS WPR na lata 2023–2027 „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”.
Szkolenia organizowane zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorcówSzkolenia dotyczące metod ograniczających stosowania antybiotyków w chowie zwierząt gospodarskich

Jednym z obowiązków wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej  na lata 2023-2027 ciążącym na wszystkich beneficjentach realizujących interwencję I.4.6 Ekoschemat – Dobrostan zwierząt jest konieczność przeszkolenia z metod ograniczających stosowanie antybiotyków w chowie.

Każdy ROLNIK, który będzie deklarował płatność w ramach Ekoschematu "Dobrostan zwierząt" od 2024 rok musi odbyć obowiązkowe szkolenie z zakresu ograniczenia stosowania antybiotyków.

Szkolenie takie należy odbyć w terminie od 15 marca 2024 do 14 marca 2025 roku.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w najbliższym czasie przedstawi plan szkoleń, uwzględniający formę ich prowadzenia (online, stacjonarnie).

Szkolenia będą bezpłatne i zakończą się wydaniem każdemu uczestnikowi stosownego Zaświadczenia, które będzie honorowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szkolenia dotyczące metod ograniczających stosowania antybiotyków w chowie zwierząt gospodarskichSzkolenia z zakresu efektywności energetycznej gospodarstw rolnych

Wszyscy rolnicy, którzy:

–  skorzystali z wsparcia w ramach poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze F „Zielona energia w gospodarstwie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub

–  ubiegają się o wsparcie w ramach Interwencji I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

zobowiązani są do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu efektywności energetycznej gospodarstw rolnych.

W przypadku poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze F „Zielona energia w gospodarstwie” ukończenie szkolenia, musi mieć miejsce nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej.

W przypadku Interwencji I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej pomoc przyznaje się, jeżeli wnioskodawca odbędzie szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub zobowiąże się do jego odbycia nie później niż do złożenia ostatniego wniosku o płatność.

Szkolenie o zatwierdzonym programie i zakresie tematycznym zostało udostępnione przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w formie szkolenia ekranowego w ramach platformy „Moodle”, pod adresem:

www.szkoleniadlarolnika.pl

Udział w szkoleniu wymaga zalogowania w platformie szkoleniowej, a w przypadku pierwszej wizyty założenia konta użytkownika. Konta użytkowników zawierają dane spersonalizowane i powinny być zgodne z danymi beneficjenta/wnioskodawcy wsparcia.

Szkolenie dostępne będzie do 15 marca 2025 roku.

Ekoschematy: zdjęcia geotagowane można zastąpić oświadczeniami

16.02.2024

Informujemy, że w 2024 r. można stosować oświadczenia zamiast zdjęć geotagowanych, aby potwierdzić realizację dwóch praktyk w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”.

Które praktyki można potwierdzać poprzez oświadczenia?

Poprzez oświadczenia zamiast zdjęć geotagowanych rolnicy mogą potwierdzać następujące praktyki w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” w 2024 r.:

– wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji;

– stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo.

 

Rolnicy mogą potwierdzać realizację tych praktyk albo poprzez wykonanie zdjęć geotagowanych, albo poprzez oświadczenie o wykonaniu praktyki złożone do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Kiedy składać oświadczenia lub przesyłać zdjęcia geotagowane?

Rolnik, który zrealizował daną praktykę, będzie mógł składać oświadczenia lub przesyłać zdjęcia geotagowane w roku składania wniosku o przyznanie płatności, ale:

– przed dniem złożenia wniosku lub przed 15 marca – zdjęcie/oświadczenie powinno zostać złożone niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia złożenia tego wniosku;

– po dniu złożenia wniosku – zdjęcie/oświadczenie powinno zostać złożone w terminie 14 dni od dnia zrealizowania praktyki, ale nie później niż do 7 listopada tego roku, w którym został złożony wniosek.

 

 

 

 

 

 

Ekoschemat „Dobrostan zwierząt” i Obowiązki rolnika w świetle nowej Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Szkolenie, które odbyło się 13.02.2023 r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, dotyczyło Ekoschematów ,,Dobrostan Zwierząt" oraz obowiązków dla posiadaczy zwierząt, w związku z wejściem w życie nowej Ustawy o Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, szczególnie w formie online (w której uczestniczyło 240 osób). Prelegentkami były specjalistki z Działu Technologii Produkcji Rolniczej: Martyna Zielińska-Tadych, Daria Rucińska i Anna Mońko-Łanucha. 

Poniżej udostępniamy materiały ze szkolenia Materiały do pobrania ze strony agencji dostępne są na samym dole strony
https://www.gov.pl/web/arimr/obowiazki-posiadacza-zwierzat-w-ramach-systemu-irz
oprócz tego Zgłoszenia dla koniowatych
https://technologia.kpodr.pl/index.php/2023/02/01/rejestracja-koniowatych-i-wielbladowatych/
http://technologia.kpodr.pl/wp-content/uploads/2023/02/Koniowate-sk%C5%82adanie-zg%C5%82osze%C5%84-na-podst-ustawy-z-4-listopada-2022-19-01-2023.pdf

 

Informacje dot. Prowadzenia Księgi Rejestracji znajdują się w Broszurze wydanej przez ARiMR.

Posiadacz bydła, owiec, kóz oraz świń ma obowiązek prowadzenia Księgi rejestracji w formie książkowej lub elektronicznej odrębnie dla każdego stada i poszczególnych gatunków zwierząt. Wpisu do księgi rejestracji, dokonuje się bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia objętego obowiązkiem wpisu, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Dane zwierzęcia, zawarte w księdze rejestracji lub wydrukach, przechowuje się przez okres, co najmniej 3 lat od dnia ubycia tego zwierzęcia ze stada. Wpisy w księdze rejestracji są dokonywane w języku polskim, w sposób czytelny i trwały. 

Wszelkich zmian wpisów w księdze rejestracji dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie zmienianego wpisu. Jeżeli posiadacz zwierzęcia uzyskał dostęp do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (aplikacja IRZplus) i wyłącznie za jego pośrednictwem dokonuje zgłoszeń zdarzeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – zwolniony jest z prowadzenia księgi rejestracji w formie papierowej. W takim przypadku uważa się, że księga rejestracji prowadzona jest w formie elektronicznej.
Posiadacz zwierzęcia, który nie zdecyduje się na wyłączne korzystanie z aplikacji IRZplus, prowadzi w siedzibie stada księgę rejestracji w formie papierowej (na dotychczasowych zasadach do dnia rozpoczęcia zgłaszania do komputerowej bazy danych zdarzeń dotyczących zwierząt, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025r).

Zapraszamy do obejrzenia zapisu video szkolenia:

 

Do pobrania.

Broszura_informacyjna IRZ

PREZENTACJA NOWY IRZ

Prezentacja Ekoschemat Dobrostan zwierząt

 

 

KONFERENCJA PN. „TRENDY I WYZWANIA W PRODUKCJI ROŚLINNEJ – PRAKTYKI PRZYJAZNE ŚRODOWISKU”

29 czerwca 2022 r. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Minikowie odbyła się hybrydowa konferencja pt. „Trendy i wyzwania w produkcji roślinnej – praktyki przyjazne środowisku”, organizowana we współpracy z Politechniką Bydgoską. Do celów konferencji należało upowszechnianie wiedzy nt. trendów i wyzwań w produkcji roślinnej związanych z uprawą, ochroną roślin i nawożeniem, wymiana informacji i dyskusja nt. praktyk przyjaznych dla środowiska stosowanych w produkcji roślinnej oraz prezentacja innowacyjnych rozwiązań dot. uprawy, nawożenia i ochrony roślin. Tematy obejmowały m.in. uprawę orkową i bezorkową i ich wpływ na właściwości gleby i plonowanie pszenicy, przewódkowość pszenicy, nawożenie roślin w warunkach stresowych, innowacje w biologicznej ochronie roślin, odbudowę potencjału biologicznego i plonotwórczego gleby czy ekoschematy. Konferencja zainteresowała szerokie grono odbiorców, zarówno stacjonarnie jak i online.