Relacje

Uwaga na masowy nalot chowacza brukwiaczka

Od soboty 18 marca obserwujemy na plantacjach rzepaku ozimego masowy wylot chowaczy, a zwłaszcza chowacza brukwiaczka. Obserwacje jakie prowadzimy na plantacjach w Starym Toruniu pokazały w piątek 17 marca po południu tylko 1 sztukę chawacza brukwiaczka, po 3 dniach w niedzielę 19 marca stwierdzono 65 sztuk, a w poniedziałek po południu po 3 dobach stwierdzono już prawie 350 sztuk owadów dorosłych. Dopóki były w nocy przymrozki i gleba nie była wygrzana do temperatury +4oC, +5oC, nie stwierdzono oblotu owadów. Natomiast po ustąpieniu nocnych przymrozków i wzroście temperatury średniodobowej i ogrzaniu gleby, dorosłe owady rozpoczynają żerowanie i przygotowują się do składania jaj. Zazwyczaj chowacz brukwiaczek składa jaja ok 1 cm poniżej stożka wzrostu na młodych pędach.

Obecnie jest dobra pora na ograniczenie populacji szkodnika zabiegami chemicznymi.

  

Fot. Żółte naczynie wystawione około 20 m od 2 brzegów pola w Starym Toruniu.

    

Fot. Zdjęcie z lewej – jeden chowacz brukwiaczek w dniu 17 marca po południu (po 3 dobach). W środku i po prawej – prawie 350 sztuk chowaczy po kolejnych 3 dobach w dniu 20 marca w Starym Toruniu.

Oprócz chowacza brukwiaczka stwierdzono także pojedyncze sztuki chowacza czterozębnego i dużą ilość dorosłych muchówek śmietki kapuścianej. Larwy żerowały już jesienią na rzepaku co wyraźnie widać na zdjęciach wykonanych po lustracjach 17 i 20 marca w Starym Toruniu. Widać także ślady zgryzania młodych liści przez zwierzęta – sarny, zające i gęsi. Jednak ze względu na dobre przezimowanie uszkodzenia te są dość szybko regenerowane przez rośliny. Jak co roku po zimie widać suchą zgniliznę kapustnych oraz oznaki niedoboruów pokarmowych NPK objawiające się przebarwieniami liści w różnych kolorach.

     

Fot. Wśród całej złowionej grupy chowacza brukwiaczka widać pojedyncze owady chowacza czterozębnego (zaznaczony strzałką).
 

  

  

Fot. Rzepak dobrze przezimował. Są jednak dość duże uszkodzenia korzeni przez śmietkę, widoczne są ślady żerowania zwierząt oraz przebarwienia liści wywołane brakiem NPK i jak zawsze o tej porze występuje sucha zgnilizna na obumierających liściach.

 

 

Opracowanie:
Marek Radzimierski, KPODR w Minikowie, Oddział w Przysieku

Zdjęcia:
Marek Rząsa, Marek Radzimierski

Szkolenie pn. Praktyczne zasady chowu i hodowli bydła w gospodarstwie ekologicznym

15 marca br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował   szkolenie stacjonarne w Pokrzydowie pn.  Praktyczne zasady chowu i hodowli bydła w gospodarstwie ekologicznym” Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wzięły w nim udział 74 osoby, głównie rolnicy ekologiczni, którzy utrzymują bydło w swoich gospodarstwach, ale także rolnicy, którzy dopiero chcą zająć się produkcją zwierzęcą. Wśród uczestników szkolenia byli także rolnicy konwencjonalni, którzy planują przestawienie gospodarstw na ekologiczne metody produkcji. 

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami niezbędnymi do wydajnego chowu i hodowli bydła. Wykładowcą był pan dr hab. Piotr Wójcik z Instytutu Zootechniki w Krakowie. Podzielił się z uczestnikami ogromną wiedzą oraz bogatym doświadczeniem. Podczas spotkania omówione zostały m.in. aktualne problemy ekologicznego chowu bydła, program ochrony zasobów genetycznych, zakres pracy hodowlanej w gospodarstwie ekologicznym ukierunkowanym na produkcję mleka, parametry jakościowe i ilościowe pozyskiwanego mleka oraz możliwość jego modyfikowania poprzez warunki utrzymania bydła w systemie rolnictwa ekologicznego.

Szeroko omówiono sposób żywienia bydła oraz profilaktyka i zwalczanie chorób. Ciekawą kwestią było zapoznanie uczestników szkolenia z rozwiązaniami precyzyjnymi stosowanymi w chowie i hodowli bydła oraz wiadomości na temat ilościowego i jakościowego zarządzania wodą w oborach i na pastwiskach.

Tekst i zdjęcia

Ilona Oleś

Wpływ odczynu gleby na życie roślin

15 marca 2023 odbyło się szkolenie online pn.: „Wpływ odczynu gleby na życie roślin”. Organizatorem szkolenia był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Szkolenie odbyło się w ramach programu edukacyjnego pn. „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” i było ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W wydarzeniu wzięło udział 31 uczestników z obszaru całej Polski.

Wykładowcą na szkoleniu był prof. dr hab. inż. Jacek Długosz z Katedry Biogeochemii i Gleboznawstwa na Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Specjalnością Profesora jest geneza gleb i mineralogia gleb, a w swoich badaniach skupia się na aktywności biologicznej gleb, sorpcyjności, gęstości i pojemności wodnej gleb.

Na szkoleniu bardzo szczegółowo omówiony został temat odczynu gleby i jej kwasowości. Uczestnicy dowiedzieli się jak kształtuje się odczyn gleby i co na niego wpływa. Poruszono również zagadnienie zakwaszenia gleb w odniesieniu do rolnictwa. Profesor przedstawił główne przyczyny tego zjawiska i wytłumaczył jak cały ten proces przebiega z punktu widzenia chemicznych reakcji.

Wspomniano również o wpływie wartości odczynu pH na przyswajalność składników pokarmowych oraz życie biologiczne gleby. Szkolenie poruszyło samą metodologię pomiarów kwasowości gleby, które to pomiary są często podstawą dla dalszych zabiegów w rolnictwie.

Tematyka jaką jest biochemia gleb i przemiany w niej zachodzące jest niesamowicie rozległa, można zatem powiedzieć, że zagadnienie to zostało omówione tylko pod niewieloma aspektami i jest to obszar do dalszych dyskusji i rozbudowy.

Do pobrania prezentacja ze szkolenia – Jacek Długosz – Wpływ odczynu gleby na życie roślin

Tekst:
Lidia Saganowska
KPODR Minikowo

Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

9-10 marca 2023 roku beneficjenci projektu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” wzięli udział w szkoleniu marketingowym zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Wykłady prowadziła Anna Stachniuk – doradca strategiczny przedsiębiorstw i specjalistka z zakresu marketingu firm w internecie. Uczestnicy szkolenia uzyskali wiedzę na temat tego jakie działania podjąć, by skutecznie docierać z ofertą gospodarstwa edukacyjnego do potencjalnych klientów oraz jak budować strategię marki obiektu.

Dla wszystkich zainteresowanych, na stronie projektu zamieszczono prezentację multimedialną prowadzącej (szkolenie V): www.kpodr.pl/wp-content/uploads/2023/01/komunikacja_marketingowa_zagrody_edukacyjne_2_dni.pptx

Szkolenie marketingowe było piątym z serii spotkań poruszających zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarstwa edukacyjnego, zaplanowanych do realizacji w okresie: wrzesień 2022 – październik 2023 w ramach projektu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Projekt ten skierowany jest do mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, zainteresowanych prowadzeniem działalności w formie gospodarstwa edukacyjnego lub działających na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w wyżej wymienionych regionach.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnych szkoleniach zapraszamy do kontaktu z koordynatorką celem uzyskania szczegółowych informacji: tel. 693-301-527, e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl.

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023. 

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

Dzień Sołtysa w Minikowie

Organizatorzy:

Współorganizator:

13 marca br. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie odbył się Dzień Sołtysa. Gości przywitał Ryszard Kamiński – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Następnie zaproszeni mogli podziwiać występ zespołu „Jabłoneczka” z Sadek. Poseł na Sejm RP – Ewa Kozanecka – w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę, jaką odgrywają sołtysi w swojej społeczności i odczytała skierowany do nich list Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek. W ostatnim czasie weszły w życie zmiany dotyczące emerytur rolniczych, które pokrótce przedstawiła Monika Rzepecka – zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Po przemówieniu Anny Gembickiej – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dokonano wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa”. Jedenastu sołtysów odebrało dowody uznania ich codziennej pracy na rzecz mieszkańców i własnej małej ojczyzny. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach wskazywali na zmieniającą się polską wieś, rolnictwo i nowe wyzwania, przed którymi stają mieszkańcy wsi.

Przy regionalnych specjałach uczestnicy mogli podyskutować na aktualne tematy i wymienić się doświadczeniami. Następnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Kociewianki. Godzinny występ został gorąco przyjęty przez zebranych, czego dowodem były liczne bisy. Dziękujemy Narodowemu Instytutowi Kultury i Dziedzictwa Wsi za wsparcie w organizacji wydarzenia. Dało nam to możliwość podniesienia jakości i atrakcyjności Dnia Sołtysa w Minikowie. Dziękujemy również firmie ANWIL S.A. za ufundowanie upominków dla uczestników. Wierzymy głęboko, że impreza stanie się wydarzeniem cyklicznym, goszcząc sołtysów z naszego województwa w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Tekst: Aleksandra Bielińska

Fot: Jarosław Domiński

 

Ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i instrumenty wsparcia

9 i 10 marca w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji in. Leona Janty – Połczyńskiego odbyły się szkolenia pn. „Ochrona różnorodności  biologicznej na terenach rolniczych  i instrumenty wsparcia”, które zostały zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Fundację Ziemia i Ludzie. Pierwszy dzień szkolenia otworzyła Pani Lidia Lewandowska z-ca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, drugi dzień szkolenia rozpoczął Pan Ryszard Zarudzki dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

O znaczeniu bioróżnorodności dla obszarów wiejskich mówiła pani dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk prof. Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Pierwszego dnia młodzież wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu otrzymała sporą dawkę wiedzy czym jest bioróżnorodność, jej znaczenie dla człowieka, zagrożenia dla różnorodności biologicznej w postaci eutrofizacji, skażenia związkami chemicznymi, uproszczeniem krajobrazu oraz postępującymi zmianami klimatu. Zostały omówione struktury ekologiczne w tym miedze, zadrzewienia, budowle dla zapylaczy jako ochrona różnorodności przyrodniczej na terenach rolniczych. Pani Beata Feledyn-Szewczyk przekazała uczestnikom szkolenia informacje dotyczące systemów rolniczych, które sprzyjają utrzymywaniu lub nawet zwiększają różnorodność  – rolnictwo ekologiczne i w pewnym stopniu integrowane. Podkreślała fakt, iż rolnik, który jest administratorem środowiska w swoim gospodarstwie odgrywa decydująca rolę w ochronie bioróżnorodności  i powinien mieć świadomość z korzyści, które odniesie on, jego rodzina oraz całe społeczeństwo jeśli bioróżnorodność jego najbliższego otoczenia będzie na odpowiednim poziomie. Uczniowie szkoły rolniczej, którzy prawdopodobnie w przyszłości będą samodzielnie prowadzić gospodarstwa dowiedzieli się, które praktyki rolnicze korzystnie wpływają na bioróżnorodność, to m.in.  stosowanie urozmaiconych płodozmianów z udziałem roślin bobowatych oraz międzyplonów, odpowiedni dobór gatunków i odmian roślin uprawnych czy ochrona zapylaczy.

Drugi dzień szkolenia, tu uczestnikami byli rolnicy oraz doradcy rolni z województwa kujawsko-pomorskiego. Pani Beata Feledyn-Szewczyk skupiła się głównie na omówieniu zasad warunkowości, która jest obecnie podstawowym, obowiązkowym elementem nowej Zielonej Architektury. Warunkowość kładzie większy nacisk na kwestie środowiskowe i klimatyczne. Zostały omówione poszczególne normy GAEC, które rolnik musi spełnić, aby otrzymać płatności podstawowe. Wykładowczyni przekazała uczestnikom szkolenia informacje dotyczące ekoschematów, które są nowymi, prośrodowiskowymi elementami płatności bezpośrednich i są dobrowolne dla rolnika. Ekoschematy są to praktyki, które realizują cele środowiskowe i klimatyczne Wspólnej Polityki Rolnej: ochrona zasobów gleby, wód, klimatu, dobrostanu zwierząt, różnorodności biologicznej w produkcji rolnej. Instrumenty te został tak zaprojektowane, aby w jak największym stopniu realizować korzyści środowiskowe, a zarazem zachęcić rolników do aktywnego zaangażowania się w realizację działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Uczestnicy szkoleń otrzymali pakiet wydawnictw, który dotyczy bioróżnorodności na obszarach wiejskich. Kontynuacją szkoleń będzie wyjazd studyjny w okresie letnim do gospodarstwa ekologicznego Państwa Agnieszki i Piotra Wróbel.

„Różnorodność biologiczna oznacza życie, różnorodność biologiczna to życie każdego z nas”.

 

 

Natalia Czyżewska-Suchoń
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Cykl wiosennych szkoleń pn. „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja opracowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 


7 marca br. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radziejowie odbyło się szkolenie „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich” z udziałem członków Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Radziejowskiego.

Szkolenie otworzył i poprowadził Artur Ruciński – przewodniczący Rady Partnerstwa LPW, który powitał uczestników, przedstawił cel i program szkolenia.

Gościem specjalnym był Marek Giełczewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zaprezentował postępy prac w projekcie OPTAIN – zlewnia górnej Zgłowiączki. Program dotyczy badań optymalnych strategii retencji i ponownego wykorzystania wody oraz składników odżywczych w małych zlewniach rolniczych w różnych regionach glebowo-klimatycznych Europy.

Następnie zabrała głos Anna Czajkowska z KPODR, która przedstawiła aktualne możliwości pozyskania funduszy na działania spółek wodnych i JST. Przypomniała o celach i korzyściach wynikających z udziału w partnerstwie LPW. Poinformowała uczestników o podejmowanych działaniach w kierunku zmian legislacyjnych w sprawach wodnych. Zwróciła uwagę na konieczność prowadzenia uaktualnień Powiatowego Planu Wodne Powiatu Radziejowskiego. Na zakończenie wystąpienia zaproponowała kolejne spotkanie LPW w warunkach terenowych – wyjeździe pokazowym.

Z kolei Jacek Duda – Kierownik Nadzoru Wodnego w Radziejowie, zaapelował o powiększanie cieków wodnych we współpracy z gminami. W dyskusję włączył się Krzysztof Nowowiejski – Prezes Spółki Wodnej w Radziejowie. Poruszył problem finansowania zastawek. Następnie głos powrócił do przewodniczącego Artura Rucińskiego, który zwrócił uwagę na wpływ lokalnych podatków na poziom inwestycji gminnych, w tym wodnych. Poruszył problem trudności przygotowywania dokumentacji o dofinansowanie inwestycji.

Na zakończenie w trakcie wolnych wniosków i dyskusji, zebrani rozmawiali o występującym problemie wtórnego zanieczyszczania rowów, które wcześniej były oczyszczone. Przewodniczący podsumował krótko spotkanie, podziękował za udział i pożegnał uczestników.

Tekst, zdj. Tomasz Skonieczny PZDR w Radziejowie
Opracowanie: Anna Czajkowska KPODR Minikowo


W dniu 6 marca br. w Zajeździe Pomorskim w miejscowości Małe Czyste gm. Stolno przy współudziale Związku Spółek Wodnych w Toruniu odbyło się szkolenie pn. „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, z udziałem działaczy Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Chełmińskiego.

Szkolenie rozpoczął przewodniczący Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Chełmińskiego – Tadeusz Krakówka, który przywitał gości, oraz przedstawił porządek zebrania. Wśród gości byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, PGW Wody Polskie, Starostwa Powiatowego w Chełmnie, Urzędu Miasta Chełmna, Grudziądza, dyrektor KPODR w Minikowie oraz wójtowie gmin: Chełmno, Lisewo i Unisław, a także przewodniczący, Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, spółek wodnych oraz rolnicy. W trakcie spotkania uczestnicy uzyskali aktualne wiadomości na temat możliwości pozyskania funduszy na działania spółek wodnych i JST, które przekazali Marian Wilmanowicz (UM w Toruniu), Ryszard Zarudzki (KPODR w Minikowie) oraz Wiesława Szerechan (kierownik biura ZSW w Toruniu z/s w Chełmnie). Anna Czajkowska Specjalista ds. zarządzania wodą w KPODR przedstawiła cele i korzyści wynikające z trwania w LPW oraz poinformowała o najbliższych wydarzeniach dotyczących tematyki racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Przewodniczący LPW Powiatu Chełmińskiego oraz Związku Spółek Wodnych w Toruniu – Tadeusz Krakówka przedstawił opracowany w poprzednich miesiącach Powiatowy Plan Wodny, zwracając uwagę na potrzebę jego bieżącej aktualizacji, zachęcając partnerów LPW do zgłaszania swoich potrzeb w tym zakresie.

Wśród wielu poruszanych tematów znalazł się temat zmian w regulacji w ustawie Prawo Wodne. O postępach prac związanych z tym tematem informował Jakub Skonieczny przewodniczący Rady Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Toruńskiego, główny specjalista Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży, który jest również przewodniczącym zespołu roboczego przy Wojewódzkiej Radzie Partnerstw Wodnych. Potrzeba zmian dotyczących spraw organizacyjnych, prawnych, finansowych związanych z funkcjonowaniem spółek wodnych jest nieodzowna. Zespół ten pracuje nad zebraniem i przygotowaniem postulatów w tym temacie.

Szkolenie zakończyło się omówieniem kolejnego spotkania w celu podjęcia prac nad planami inwestycji priorytetowych w Powiatowym Planie Wodnym Powiatu Chełmińskiego.

Tekst, zdj. Olga Krakówka-Zimmermann z PZDR w Chełmnie.
Opracowanie: Anna Czajkowska KPODR Minikowo


3 marca br. w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się szkolenie „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich” z udziałem działaczy Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Spotkanie rozpoczęła Róża Kopaczewska, z-ca burmistrza Urzędu Miasta Golubia–Dobrzynia, przewodnicząca Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, która powitała przybyłych gości i omówiła sprawy bieżące. Następnie Anna Czajkowska z KPODR w Minikowie przedstawiła informacje o możliwości pozyskania środków i aktualnych naborach wniosków, w których spółki wodne mogą starać się o dofinansowanie.

Na spotkaniu poruszono temat niechęci rolników do zakładania spółek wodnych w gminie Zbójno, ze względu na małą liczbę zainteresowanych rolników. Ustalono, iż koniecznym jest podjęcie uchwał o przystąpieniu do LPW, co pozwoli w przyszłości, podczas ubiegania się o dotacje na realizację zadań, uzyskać większe szanse na ich pozyskanie. W związku z wywołaną dyskusją na temat pozyskiwania środków na inwestycje dotyczących retencji, czy melioracji z Urzędu Marszałkowskiego podjęto decyzję, że ten rok, będzie rokiem przygotowawczym do ubiegania się o dofinansowanie w kolejnych latach. Przewodnicząca podjęła temat uaktualnienia Powiatowego Planu Wodnego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Zaproponowano, aby jako temat kolejnego spotkania  Lokalnego Partnerstwa Wodnego było omówienie priorytetowych inwestycji dla powiatu.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze partnerskiej dyskusji.

 

Tekst, zdj. Magdalena Łydzińska PZDR w Golubiu-Dobrzyniu
Opracowanie: Anna Czajkowska KPODR Minikowo


2 marca br. w Centrum Integracji Społecznej w Łojewie przy współudziale Urzędu Gminy Inowrocław odbyło się szkolenie „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich” z udziałem członków Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Inowrocławskiego.

Szkolenie otworzył i poprowadził Tadeusz Kacprzak wójt Gminy Inowrocław, przewodniczący Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Inowrocławskiego.

Gościem specjalnym był Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, przewodniczący Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W wystąpieniu przedstawił informacje na temat systemu wsparcia w ramach inwestycji B 3.3.1. KPO z omówieniem poszczególnych zakresów wsparcia obszarów A,B, i C.

W dalszej kolejności zabrała głos Anna Czajkowska z KPODR, która przedstawiła aktualne możliwości pozyskania funduszy na działania spółek wodnych i JST.

Podczas spotkania swój akces do Lokalnego Partnerstwa Wodnego zgłosiły dwie nowe spółki, spółka wodna w Gniewkowie i spółka wodna Ziemia Kujawska. Poprzez głosowanie zostały przyjęte do Partnerstwa. Następnie dokonano zmiany zastępcy przewodniczącego. Poprzez aklamację nowym zastępcą został Paweł Barczak

W dalszej dyskusji przewodniczący Tadeusz Kacprzak przypomniał priorytety Powiatowego Planu Wodnego i zaproponował zwołanie kolejnego spotkania, które miałoby na celu uaktualnienie inwestycji priorytetowych dla Powiatu.

W trakcie wolnych wniosków członkowie zwrócili uwagę na problemy związane z ustaleniem właścicieli gruntów, nieaktualną ewidencję urządzeń melioracyjnych. Zwrócili uwagę na to, iż rowy czyszczone powinny być od dołu (od państwowego cieku). Zgłosili potrzebę zmian systemowych oraz prawnych.

Zwrócono również uwagę na problem z zakrzaczeniem oraz zadrzewieniem rowów. Przez co dojazdy do rowów sprawiają trudności. Pojawiła się uwaga o znaczeniu edukacji i szkoleniach nt. oszczędzania wody.

Szkolenie zakończono ze sprecyzowanymi wnioskami postulowanych zmian w prawie odnośnie spółek wodnych oraz ustaleniem tematów kolejnego spotkania.

Tekst, zdj. Agnieszka Milanowska PZDR w Inowrocławiu
Opracowanie: Anna Czajkowska KPODR w Minikowie


Łąki kwietne w krajobrazie rolniczym i miejskim

3 marca w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji in. Leona Janty – Połczyńskiego odbyło się szkolenie pn. „Łąki kwietne w krajobrazie rolniczym i miejskim”.  Spotkanie otworzył dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Ryszard Zarudzki.

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Na spotkaniu byli m.in. studenci z Koła Naukowego Wydziału Nauk Biologicznych z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wraz z opiekunem sekcji panią Ewą Wachowiak – Świtała oraz panią Renatą Hoffman Prodziekanem Wydziału Nauk Biologicznych ds. kształcenia, młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu, przyrodnicy, rolnicy, przedstawiciele parków krajobrazowych oraz urzędów miast.

Temat szkolenia był nie tylko bardzo ciekawy, przyjemny, a przede wszystkim ważny z uwagi na wspieranie bioróżnorodności, która ma ogromne znaczenie dla każdego z nas. Bardzo budujące jest to, że mamy realny wpływ na stan bioróżnorodności, dlatego tak ważna jest edukacja na ten temat.

Pierwszy wykład przedstawił pan Karol Podyma z firmy Łąki Kwietne, który posiada dużą wiedzę i przede wszystkim wieloletnie doświadczenie w temacie. Opowiedział m.in. o znaczeniu przyrodniczym łąk kwietnych, gatunkach, które powinny znaleźć się w mieszankach, o zakładaniu łąk krok po kroku, a także co ważne o pielęgnacji użytków przyrodniczych.

Drugi wykład dotyczący możliwości finansowego wsparcia dla rolników, którzy chcą założyć pasy kwietne oraz obszary z roślinami miododajnymi poprowadziła pani  Natalia Czyżewska – Suchoń z działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska KPODR w Minikowie. Temat ważny z uwagi, że kwestie związane z pozyskaniem środków mają istotne znaczenie dla rolników, którzy planują strukturę upraw.

Po wysłuchaniu wykładów odbyła się ciekawa dyskusja. Głos zabrało wiele osób z sali, uczestnicy zadawali nie tylko dodatkowe pytania wykładowcom, ale podzielili się również swoimi przemyśleniami oraz pomysłami na temat idei oraz przyszłości łąk kwietnych. Spotkanie było bardzo owocne zarówno dla uczestników jak i prowadzących.

 

Opracowała: Ilona Oleś

Zdjecia: Ilona Oleś, Natalia Czyżewska – Suchoń

 


 

„Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) w produkcji rolniczej”

1 marca br. w ramach projektu pn. „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował szkolenie online pn. „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) w produkcji rolniczej”.

Rolnicy użytkujący na powierzchni powyżej 75 ha mają obowiązek zarejestrować się w BDO oraz na bieżąco prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów, a także składać coroczne sprawozdania.

Szkolenie zostało przygotowane i przedstawione przez Panią Joannę Szaciłło – Joppek, która pracuje w Urzędzie Marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego oraz jest wykładowcą w dziedzinie tematyki dotyczącej ochrony środowiska i gospodarki odpadami.  Celem szkolenia było przedstawienie informacji na temat Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Wyjaśnienie jakie obowiązki spoczywają na wytwórcach odpadów, a zwłaszcza na rolnikach w świetle ustawy o odpadach w kontekście BDO. Omówienie modułu ewidencji odpadów – Karty Przekazania Odpadu oraz Karty Ewidencji Odpadu. Pani Joanna Szaciłło – Joppek szczegółowo przedstawiła uczestnikom szkolenia w jaki sposób przygotować sprawozdanie roczne o wytworzonych odpadach.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 120 osób. Na koniec wydarzenia Pani Joanna Szaciłło – Joppek odpowiadała na liczne pytania uczestników wydarzenia.

Zapraszamy do zapoznanie się z nagraniem szkolenia dotyczącego tematu „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) w produkcji rolniczej”.

 

 

Natalia Czyżewska-Suchoń
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska