Relacje

Konferencja pn. „Zioła alternatywą dla współczesnych gospodarstw”

 

 

20 maja br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przy współudziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował konferencję online pn. „Zioła alternatywą dla współczesnych gospodarstw”.

Wykładowcami były prof. dr hab. inż. Anita Biesiada z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dr hab. Katarzyna Bączek  prof. Uczelni Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dr hab. Olga Kosakowska prof. Uczelni Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób, które zainteresowane są tematyką ziół – w jaki sposób wprowadzić je do swoich gospodarstw i wykorzystać ich właściwości w codziennym życiu.

Pierwszy wykład, który przedstawiła prof. dr hab. inż. Anita Biesiada z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczył „Stanu produkcji zielarskiej w Polsce i kierunków jej rozwoju”. Polska uważana jest w świecie za kraj o dużych możliwościach zarówno w produkcji surowców zielarskich wysokiej jakości jak i przetwórstwa zielarskiego. Jesteśmy ósmym co do wielkości importerem w Europie i posiadamy 3% całkowitego importu Europy. W naszym kraju występuje około 2300-2500 gatunków roślin, z których za lecznicze uważa się 450. Polski przemysł zielarski wykorzystuje 150-170 gatunków. Zioła stosowane są w przemyśle farmaceutycznym, gdzie pomagają w leczeniu licznych schorzeń. Bardzo mocną pozycję na rynku mają preparaty produkowane ze sproszkowanych ziół. Właściwości aromatyczne i lecznicze wykorzystuje się w kuchni jako przyprawy. Do gatunków dominujących w uprawach zielarskich w Polsce zaliczane są m.in. rumianek pospolity (Chamomilla recutita), mięta pieprzowa (Mentha x piperita), kozłek lekarski (Valeriana officinalis), dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) oraz ostropest plamisty (Sylibum marianum). Krajowy skup surowca zielarskiego w Polsce przestawia się następująco: 60% surowca zielarskiego skupuje przemysł spożywczy natomiast 35% skupuje przemysł farmaceutyczny. Pani Anita Biesiada, podkreśliła fakt, iż wg. ostatnich szacunków Polskiego Komitetu Zielarskiego w Polsce sprzedaje się rocznie około 100 mln opakowań produktów ziołowych. W przypadku zastosowania spożywczego i kosmetycznego sprzedaż rośnie i perspektywy są coraz lepsze, kurczy się natomiast rynek ziołowych produktów leczniczych. Wykładowczyni wspomniała również o sposobach pozyskiwania surowców roślinnych i substancji biologicznie czynnych. W Polsce około 130 gatunków roślin zielarskich pozyskuje się ze stanu naturalnego, jest to najbardziej rozpowszechnioną  metoda zbioru surowców roślinnych. Zasoby naturalne niektórych gatunków roślin leczniczych są na tyle duże, że nadal mogą służyć jako źródło surowców o stosunkowo niskich cenach (ceny surowców ze środowiska naturalnego są na ogół niższe niż z upraw). Do takich gatunków należą m.in. brzoza, dzika róża, jałowiec pospolity, lipa, dziki bez czarny. Surowce roślinne pozyskujemy także z upraw. Kolejna metoda to synteza chemiczna, a na końcu biotechnologia roślinna. Pani Anita Biesiada przestawiał dane dotyczące powierzchni upraw ziół i przypraw w Polsce w latach 2010-2015 , gdzie można zauważyć wzrost areału, który zajmują uprawy ziół. Zostały omówione również czynniki pozwalające na zwiększenie produkcji zielarskiej w Polsce, do których można zaliczyć: intensyfikacje prac hodowlanych, wyposażenie gospodarstw w sprzęt specjalistyczny: deszczownie, suszarnie, maszyny do zbioru surowca, poprawę efektywności ekonomicznej i stabilizacji produkcji, doskonalenie metod uprawy, optymalizacje nawożenia i agrotechniki, uprawę ziół w gospodarstwach ekologicznych, a także promocje surowców zielarskich. Przedstawione zostały także dane dotyczące opłacalności produkcji podstawowych roślin uprawnych np. żyta, owsa i ziół. Z zestawienia wynika, iż opłacalność produkcji ziół i przypraw, jest wyższa niż powyższych zbóż, ale porównywalna z uprawą truskawki czy ziemniaka jadalnego.

Temat „Wprowadzanie do uprawy dziko rosnących roślin leczniczych i aromatycznych o wysokim potencjale użytkowym” przedstawiła dr hab. Katarzyna Bączek, prof. SGGW.  Pani profesor podkreśliła fakt, iż dla 80% ludności świata rośliny lecznicze są podstawowym źródłem leków. Wzrost zainteresowania roślinnymi produktami leczniczymi wynika z rosnącej liczby leków ziołowych o bezpiecznym, skutecznym i udokumentowanym działaniu. Są one stosowane między innymi przy leczeniu chorób o charakterze cywilizacyjnym, takich jak choroby układu odpornościowego, nerwowego, krwionośnego, a nawet nowotworów. Ceny produktów ziołowych są niższe w porównaniu do leków syntetycznych, dobrze jest rozwinięta strategia marketingowa firm związanych z medycyną ziołową. Obecnie więcej roślin leczniczych pochodzi ze zbioru z stanowisk naturalnych niż z uprawy. To wynika  z tradycji zbioru i stosowania, a także przekonania konsumentów o skuteczniejszym działaniu surowców pochodzących ze stanowisk naturalnych. Surowiec ze stanowisk naturalnych jest tańszy, nie ma potrzeby wprowadzania specjalnej infrastruktury.

Pani Katarzyna Bączek omówiła rodzaje zagrożeń dla dziko rosnących roślin leczniczych, to m.in.: zmiany klimatu, zmiany w strukturze użytkowania gruntów rolnych, wykaszanie łąk w okresie kwitnienia (świetlik łąkowy), intensywne stosowanie herbicydów (fiołek trójbarwny, chaber bławatek), zmiany w gospodarce leśnej, pożary, wypalanie łąk, pastwisk i nieużytków, nadmierny i/lub niewłaściwy zbiór. Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób zapobiegać i przeciwdziałać zagrożeniom. Zbiór roślin powinien odbywać się według zasad rolnictwa ekologicznego. Ważne są badania dotyczące mechanizmów reprodukcji i odnawiania się roślin po ich uszkodzeniu przy zbiorze. Powinno się wprowadzać podsiewy na stanowiskach naturalnych. Ważne jest także zachęcanie rolników i pomoc różnych instytucji we wprowadzaniu roślin leczniczych do uprawy.

Wykładowczyni omówiła szczegółowo zagadnienie wprowadzenia do uprawy roślin leczniczych, które często spowodowane jest zakazem oraz ograniczeniem zbioru surowców ze stanowisk naturalnych. Część gatunków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin z 9 października 2014r. objęta jest ochroną częściową lub ścisłą. Obecnie można zauważyć duże zapotrzebowanie na surowce zielarskie i potrzebę uzyskania standaryzowanego surowca.

Podczas wykładu zostały omówione następujące gatunki roślin: turówka leśna, pokrzywa zwyczajna, wiązówka bulwkowa, bukwica lekarska oraz różeniec górski.

Pani dr hab. Olga Kosakowska z Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przestawiła temat „Standaryzacja surowców zielarskich”.  Rodzaj standaryzacji zależy m.in. od deklarowanej jakości oraz przeznaczenia surowców. Pani Kosakowska przybliżyła uczestnikom konferencji regulacje prawne, które zawierają zapisy związane ze standaryzacją surowców zielarskich. Omówione zostały elementy standaryzacji, min.: ocena makroskopowa surowca: tożsamość (porównanie wyglądu surowca z próbką wzorcową i/lub z opisem w monografii szczegółowej, określenie zapachu, smaku i wilgotności), czystość (zanieczyszczenia organiczne, mineralne), ocena mikroskopowa, która pozwala ustalić tożsamość w przypadku surowców sproszkowanych, a także wykryć zafałszowania i zanieczyszczenia. Ważna jest także detekcja zanieczyszczeń w postaci pestycydów, metali ciężkich czy alkaloidów pirolizydynowych, które  są silnie toksyczne dla człowieka. Pani Olga Kosakowska omówiła zagadnienie określenia zawartości i składu związków biologicznie czynnych, które decydują o aktywności i potencjale użytkowym surowców zielarskich.

Po zakończonych wykładach odbyły się sesje pytań i odpowiedzi.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu video Konferencji

Relacja: Natalia Czyżewska-Suchoń

 

 

 

 

Szkolenie online – Ekoschemat ,,Dobrostan zwierząt”, systemy QMP, QAFP

24 kwietnia 2024 r. odbyło się szkolenie online pn. Ekoschemat ,,Dobrostan zwierząt” systemy jakości QAFP, QMP.  Wydarzenie odbyło się dzięki współpracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego i Polskiemu Zrzeszeniu Producentów Bydła Mięsnego. Prelegentami byli: Anna Mońko-Łanucha, starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej, KPODR w Minikowie, Bartłomiej Lubiński, starszy specjalista ds. bydła, KPODR w Minikowie, dr inż. Jakub Borkowski, główny specjalista ds. trzody chlewnej, KPODR w Minikowie, dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Jolanta Ciechomska, Kierownik ds. Systemu QAFP, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

Szkolenie podzielone były na poszczególne gatunki zwierząt gospodarskich, systemy jakości i obowiązujące prawodawstwo. Zwrócono uwagę na różnice jakie pojawiły się w Ekoschemacie dobrostan zwierząt na przestrzeni lat, do czego są przyznawane dopłaty w jakich wariantach i na co zwrócić szczególną uwagę i przede wszystkim gdzie szukać danych informacji.

Szkolenie z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków – od 2024 roku, rolnik ubiegający się o przyznanie płatności dobrostanowej za realizację praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt w ramach wszystkich wariantów ekoschematu Dobrostan zwierząt, zobowiązany jest do odbycia jednorazowego szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej, w terminie do 14 marca roku następującego po roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej. Szkolenie z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej organizują jednostki doradztwa rolniczego.

Zapraszamy do obejrzenienia wykładów:

Ekoschemat Dobrostan zwierząt – System QAFP – dopłaty, Jolanta Ciechomska, Kierownik ds. Systemu QAFP, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

QMP w kontekście korzyści z Ekoschematu Dobrostan zwierząt, dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Informacje nt. szkoleń znajdować się będą pod linkiem

https://www.kpodr.pl/plan-strategiczny-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027-interwencja-14-1-doskonalenie-zawodowe-rolnikow-modul-1-szkolenia-podstawowe-dla-rolnikow/

Obowiązujący akt prawny – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000381

Kiedy składamy Plan poprawy dobrostanu?
Plan poprawy dobrostanu zwierząt powinien być:

sporządzony w terminie do dnia 31 lipca 2024 roku przy udziale doradcy rolniczego, dostarczony do Agencji w terminie do 31 lipca 2024 r. (brak złożenia w terminie skutkuje wezwaniem),

jeżeli pomimo wezwania, rolnik nie dostarczy planu poprawy dobrostanu zwierząt, płatność dobrostanowa z ramach danego wariantu/praktyki zostanie odmówiona;

jeżeli plan poprawy dobrostanu zwierząt zostanie sporządzony po 31 lipca 2024 r., ale nie dłużej niż 14 dni po upływie tego terminu, to płatność dobrostanowa w ramach wariantów oraz praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt zostanie pomniejszona o 10% płatności dobrostanowej, jaka przysługiwałaby za realizację tych wariantów lub praktyk, gdyby plan był sporządzony w terminie.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/dobrostan-zwierzat-2024


Refundacja kosztów – jak to zrobić ?

Rolnik może ubiegać się o refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt, ale tylko w roku sporządzenia planu poprawy dobrostanu.

Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów poniesionych z tytułu sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt nie może przekraczać 15% wypłaconej płatności dobrostanowej w ramach danego wariantu oraz praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt i nie może być wyższa niż 1200 zł w odniesieniu do jednego gatunku zwierzęcia, a w przypadku drobiu – w ramach wszystkich gatunków ptaków.

W przypadku ubiegania się o rekompensatę kosztów transakcyjnych, należy zaznaczyć pole „przyznanie kosztów transakcyjnych” we Wniosku o przyznanie płatności na rok 2024 w aplikacji eWniosekPlus

Brak zmian w Panie 2024 r.  ?

Jeżeli rolnik w roku następującym bezpośrednio po roku, za który przyznano mu płatność dobrostanową, realizuje ten sam wariant lub tę samą praktykę oraz w sytuacji braku zmian w planie, rolnik w kolejnym roku posiada ten sam plan, i w takim przypadku składa Oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt w roku 2024 do dnia 31 lipca. 

Brak złożenia planu lub oświadczenia o braku zmian w planie  (w przypadku wariantów lub praktyk, dla których jest to wymagane) – pomimo wezwania – skutkuje odmową przyznania płatności dobrostanowej w ramach wariantów oraz praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt.

Kiedy nie składamy Planu poprawy dobrostanu?

Posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt nie dotyczy:

– rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt przypadku wariantów dla bydła, takich jak: zapewnienie wypasu, zapewnienie wybiegu, utrzymanie na ściółce, późniejsze odsadzanie cieląt oraz utrzymywanie zgodnie z wymogami systemu QMP.

– rolnika utrzymującego zwierzęta ekologiczne,

– rolnika spełniającego wymagania systemu QAFP w przypadku wariantu Dobrostan loch – zwiększona o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub budynkach oraz wariantu Dobrostan tuczników – zwiększona o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub budynkach.

Dla rolnika realizującego działanie Dobrostan zwierząt w 2023 roku (płatność za rok 2023 została przyznana), który w roku 2024:

– dodaje praktyki: wypas, ściółka, wybieg, późniejsze odsadzanie prosiąt, późniejsze odsadzanie cieląt – nie jest wymagane sporządzenia nowego planu,

JEŻELI!

– dodaje praktykę: zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach – wymagane jest sporządzenie nowego plan poprawy dobrostanu zwierząt.

 

Tab. 1 System punktowy 1 pkt to równowartość ok. 100 zł do sztuki

Praktyka

Grupa zwierząt

Świnie

Bydło

Lochy

Tuczniki

Krowy mleczne

Krowy mamki

Opasy

Zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach/budynkach

3,9

0,4

6,9

3,6

0,8

Zwiększona co najmniej o 50%  powierzchnia bytowa w pomieszczeniach/budynkach

9,3

0,6

10,0

9,10

2,0

Utrzymywanie na ściółce

1,6

0,6

1,0

0,9

0,9

Późniejsze odsadzanie młodych

2,7

nd

1,7

nd

nd

Utrzymywanie w cyklu zamkniętym

nd

0,3

nd

nd

nd

Zapewnienie wybiegu

nd

nd

2,0

1,5

2,8

Zapewnienie wypasu

nd

nd

3,1

1,5

2,9

Utrzymywanie w systemie otwartym

nd

nd

nd

3,80

nd

Utrzymywanie zgodnie z wymogami systemu jakości

1,90

0,50

nd

2,50

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szacowana wysokość płatności dobrostanowych – [zł/szt.] – w odniesieniu do owiec, kóz, koni i drobiu płatność przysługuje za realizację pakietu wymogów:

– Owce – 154,49 PLN/szt. (wg stanu średniookresowego),

– Kozy – 149,2 PLN/szt. (wg stanu średniookresowego),

– Kury nioski – 14,15 PLN/szt. (wg stanu średniookresowego),

– Kurczęta brojlery – 0,2 PLN/szt. (wg liczby zwierząt wyprodukowanych),

– Kurczęta brojlery utrzymywane zgodnie z wymogami systemu jakości – 0,17 zł (wg liczby zwierząt wyprodukowanych),

– Indyki z przeznaczeniem na produkcję mięsa – 3,0 PLN/szt. (wg liczby zwierząt wyprodukowanych),

– Indyki z przeznaczeniem do produkcji mięsa utrzymywane zgodnie z wymogami systemu jakości – 1,08 zł/szt. (wg liczby zwierząt wyprodukowanych).

Załączniki do wniosku o przyznanie płatności za rok 2024

Oświadczenia, rejestry etc.

https://www.gov.pl/web/arimr/zalaczniki-do-wniosku-o-przyznanie-platnosci-na-rok-2024

Polecane strony:

https://www.gov.pl/web/arimr/dobrostan-zwierzat-2024
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ekoschemat-dobrostan-zwierzat

https://www.gov.pl/web/rolnictwo

https://www.cdr.gov.pl/

Polska Wieś 2024 – Raport o stanie wsi. 20 lat w Unii Europejskiej.

15 maja w Warszawie odbyła się prezentacja kolejnej edycji wydawnictwa Polska Wieś 2024. Raport o stanie wsi. 20 lat w Unii Europejskiej. Konferencję i wydawnictwo przygotowała Fundacja na rzecz Rozwój Polskiego Rolnictwa (FDPA). Spotkanie w Pałacu Staszica prowadził dr Andrzej Hałasiewicz, przewodniczący Rady FDPA. Wśród gości konferencji byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Czesław Siekierski; dr Jerzy Plewa ekspert Team Europe, dyrektor generalny w Komisji Europejskiej ds. rolnictwa i obszarów wiejskich. Gościli też przedstawiciele KOWR, ARiMR oraz naukowcy z uczelni i instytutów badawczych zajmujących się rolnictwem i obszarami wiejskimi.

Pierwszy Raport o stanie wsi ukazał się w 2000 roku. Jego koordynatorem i twórcą koncepcji był prof. Jerzy Wilkin. Obecny Raport jest pierwszym po śmierci Profesora i już bez jego udziału.

W raportach ukazywane były przemiany polskiej wsi w wielu aspektach: społecznym, technicznym, technologicznym oraz jakościowym. Tematem wiodącym Raportu 2024 jest 20-lecie członkostwa Polski w UE.

Jak piszą Józef Zegar i Barbara Chmielewska, wieś staje się pożądanym miejscem do życia. Udział ludności rezydującej na wsi zwiększył się pomiędzy latami 2002-2021 z 38,5 proc. do 40,1 proc.

Od 2000 roku zauważalna jest zmiana w bilansie migracji między miastem a wsią, przyrost liczby mieszkańców występuje w 1/3 gmin w Polsce, ale w aż 2/3 gmin notuje się ubytek ludności wiejskiej. Proces "demograficznego zwijania się" obszarów wiejskich i małych miast jest szczególnie widoczny na peryferiach Polski centralnej i wschodniej oraz na obszarach popegeerowskich.

„Ostatnie dziesięciolecia to najlepszy okres w historii polskiej wsi. Na poprawę sytuacji ludności wiejskiej istotny wpływ miała akcesja do UE. Dzięki temu zwiększyły się dochody rolników i zmniejszył się dysparytet dochodów i warunków życia ludności wiejskiej i miejskiej – wynika z raportu – Polska wieś 2024. Raport o stanie wsi".

 

 

Jak wskazuje raport, poparcie ogółu obywateli dla członkostwa w UE jest stałe i z biegiem czasu wzrastało. Polacy doceniają korzyści i dostrzegają plusy uczestniczenia w UE. W większości popierają wzrost integracji.

Według Agnieszki Baer-Nawrockiej i Walentego Poczty, nadal mamy bardzo wysoki wskaźnik zatrudnienia w rolnictwie wynoszący w 2021 r. aż 9,8 proc., ale spadek jest znaczący w porównaniu do 2004 r., kiedy to rolnictwem trudniło się 15,6 proc. ogółu pracujących. W większości krajów Unii wskaźnik ten zawiera się w przedziale 1-3 proc.

Średnia wielkość gospodarstwa w 2020 r. – to tylko 11,3 ha. Wskaźnik ten jest jednak częściowo zaniżony. Nie uwzględnia w danych statystycznych nieformalnych dzierżaw. Faktyczna średnia wielkość gospodarstwa towarowego jest znacznie większa – zaznaczają autorzy raportu. W Niemczech czy we Francji ta średnia  wielkość jest ok. sześciokrotnie wyższa.

Udział eksportu produktów spożywczych według branż.

Wyszczególnienie

%

Przetwórstwo mięsa

42,7

Przetwórstwo owoców i warzyw

30,3

Produkcja olejów i tłuszczy

43,9

Produkcja artykułów mleczarskich

30,5

Produkcja wyrobów piekarniczych

57,8

Produkcja  wyrobów cukierniczych

27,0

 

Mimo nie najlepszej struktury agrarnej na początku członkostwa w UE, cały czas notujemy stabilny i systematyczny wzrost produkcji rolnej. Produkcja towarowa rolnictwa od 2004 r. zwiększała się średniorocznie o 2,34 proc. Sprawiło to, że w 2022 r. była o 35 proc. wyższa niż na początku analizowanego okresu – czytamy w raporcie.

Rolnictwo osiągnęło duży sukces eksportowy. Udział produktów rolno-spożywczych w całości eksportu z Polski w 2022 r. wyniósł około 14 proc. Systematycznie poprawia się struktura eksportu na korzyść produktów przetworzonych dających wyższą opłacalność.

Z uwzględnieniem funduszu SAPARD, w latach 2002-2022 ARiMR wypłaciła 395 mld zł, z czego 234 mld zł to płatności obszarowe. 128 mld zł przeznaczono na inwestycje modernizacyjne w rolnictwie i w przetwórstwie. Jedna z autorek raportu – Iwona Nurzyńska zwraca uwagę, że "skala pomocy finansowej (…) pozwoliła na fundamentalną, wręcz cywilizacyjną przemianę warunków życia na polskiej wsi".

 Paneliści od prawej: redaktor W. Szeląg, dr J. Plewa, minister dr Cz. Siekierski, prof. dr hab. W. Poczta, dr A. Hałasiewicz

 

Dyskusja nad Raportem odbyła się w formie panelu dyskusyjnego, który poprowadził redaktor Wojciech Szeląg z udziałem ministra dr Czesława Siekierskiego, dr Jerzego Plewy oraz prof. dr hab. Walentego Poczty.

„W początkowym okresie po akcesji (szczególnie w latach 2004-2007) Polska podjęła znaczące wysiłki na rzecz harmonizacji polityki rolnej i przepisów. Wówczas, dostosowanie do norm i wymogów UE było naszym priorytetem. W miarę postępów dostosowawczych opinie o polskim rolnictwie stawały się w Unii bardziej pozytywne” podkreślił Jerzy Plewa.

Obecny na prezentacji raportu, minister rolnictwa Czesław Siekierski zwrócił uwagę, że pomijając obecne problemy, należy zauważyć pozytywne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Rolnicy dobrze wykorzystali stojące przed nimi możliwości, korzystając z programów przedakcesyjnych i unijnych, a duża zasługa w tym także pracowników nauki i doradztwa.

Minister zaznaczył, że konieczne jest określenie, jaka będzie Wspólna Polityka Rolna w przyszłości, bo od 1 stycznia 2025 roku rozpoczyna się polska Prezydencja w UE. Zdaniem Siekierskiego, przyszła polityka rolna powinna w większym stopniu wykorzystywać instrumenty finansowe, rynkowe, gdyż płatności bezpośrednie tracą na znaczeniu. Inne też muszą być modele wsparcia czy finansowania, bardziej dopasowane do wyzwań czasu – dodał minister.”

Panel odbył się z udziałem pytań publiczności. Całość dyskusji podsumował dr Andrzej Hałasiewicz.

Postulatem uczestników spotkania było uzupełnienie kolejnego Raportu o treści dotyczące kultury i edukacji.

Osobiście byłem pod wyrażeniem jakości dyskusji oraz zaznaczenia wielu ważnych obszarów problemowych na wsi. Czego zabrakło? – wyjaśnienia dlaczego młode pokolenia tak mało wie, jakie efekty (a szczególnie korzyści) dało nam wejście do Unii Europejskiej.

Marek J. Nowacki
KPODR w Minikowie

Dla zainteresowanych informacja PAP o Raporcie.

Źródło:

https://www.wnp.pl/finanse/raport-ostatnie-dziesieciolecia-to-najlepszy-okres-w-historii-polskiej-wsi,835272.html

Konkursy – Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, KROMKA.PL i Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionu

Konkursy

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Laureaci konkursy Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – etap regionalny podregion bydgoski

I m-ce Marcin Czajka zam. Wiśniewka 1 89-400 Sępólno Kraj.

II m-ce Barbara Zarecka zam. Kobylarnia ul. Dąbrowa 24 86-061 Nowa Wieś Wielka

III m-ce Józef Piotrowski zam. Gacki 46 86-140 Drzycim

KROMKA.PL

Przewodnicząca Jury Pani Izabella Byszewska

Komisja oceniająca produkty:

 1. Izabella Byszewska – Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
 2. Izabela Chudzyńska – bloger, dziennikarz kulinarny
 3. Grażyna Szelągowska – Muzeum Etnograficzne w Toruniu
 4. Wojciech Grześkowak – szef kuchni, znawca regionalnych tradycji
 5. Rafał Małaszek – przedstawiciel branży piekarniczej

Komisja prowadziła zaciekłe rozmowy podczas narady, które doprowadziły do wyłonienia zwycięzców.

Wyróżnienie dla Rolniczego Handlu Detalicznego Rościmin Marty Dominikowskiej za RAZOWIEC PSZENNY Z NASIONAMI.

Nagrodę w postaci 500 zł oraz III miejsce zdobywa GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” za Chleb BALTONOWSKI.

Nagrodę w postaci 700 zł oraz II miejsce zdobywa RUSTYKALNA PIEKARNIA CUKIERNIA za CHLEB WIEJSKI.

I miejsce oraz nagrodę w postaci 1000 zł otrzymuje SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA W SADKACH Za CHLEB SADKOWSKI.

Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionu

Wyniki  XXIII edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów”, który odbył się 12 maja 2024 roku w Minikowie

Przewodnicząca Jury Pani Izabella Byszewska

Komisja oceniająca produkty:

 1. Izabella Byszewska – Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
 2. Dominik Orłowski – Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
 3. Grażyna Szelągowska – Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Komisja oceniająca potrawy:

 1. Grażyna Kurpińska – Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
 2. Izabela Chudzyńska – Politechnika Bydgoska
 3. Beata Darowska – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

LAUREACI I WYRÓŻNIENI

NAJLEPSZY REGIONALNY PRODUKT ŻYWNOŚCIOWY

I. W kategorii produktów regionalnych pochodzenia zwierzęcego:

Podkategoria: produkty i przetwory mięsne

I nagroda: KGW Łodzia za wykwintny pasztet z królika

I nagroda: KGW „Nowinka” Nowy Ciechocinek za białą kiełbasę do żurku kujawskiego

Podkategoria: produkty i przetwory z ryb

I nagroda: OL-MAT Sp. z o.o. za węgorza wędzonego w zalewie octowej

Podkategoria: produkty mleczne

I nagroda: Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie za ser „Lisewski Gospodarz

Wyróżnienia:

Beata Pietras za kujawską kiełbasę dziadka Zygmunta

Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup za kiełbasę słoikową

KGW w Nieżywięciu za śledzia ala puszka

Gospodarstwo Rolne Ślesin Sp. z o.o. za ser Czedar ślesiński

II. W kategorii produktów i przetworów pochodzenia roślinnego:Podkategoria: przetwory owocowe

I nagroda: Przedsiębiorstwo ELPOL Elżbieta Muzolf za przecier z owoców bzu czarnego

Podkategoria: wyroby cukiernicze

I nagroda     KGW Białe za szpajzę – leguminę

Wyróżnienia:

          KGW „Polne Babki” w Bobrownickim Polu za powidła bez mieszania

KGW w Tupadłach za babkę gotowaną

Arleta Bruska za babkę ryżową z musem malinowym

Grażyna Gronczewska za ciasteczka kruche wyciskane

III. W kategorii napoje regionalne:

Podkategoria: napoje bezalkoholowe

I nagroda:     Krzysztof Leśniewski za ziołowe herbaty pałuckie

Podkategoria: napoje alkoholowe

I nagroda:     KGW Pturek za nalewkę jeżynową

Wyróżnienia:

Winnica Tulibowo Filip Kotarski za wino Haskap z jagody kamczackiej

IV. Inne produkty regionalne:

I nagroda: KGW w Brzeźnie „Żurawinki” za grzybki marynowane w zalewie słodko-kwaśnej

 

NAJLEPSZA POTRAWA REGIONALNA

I miejsce KGW „Nowinka” Nowy Ciechocinek za szczawiówkę oraz żeberka w powidłach śliwkowych

II miejsce Zespół Szkół Technicznych ze Żnina za zupę szczawiową z omletem oraz szynkę w cieście biszkoptowym

III miejsce KGW w Mroczy za Dary lasu – polewkę grzybową i pieczeń z dzika

Wyróżnienie:

KGW „Polne Babki” w Bobrownickim Polu za duszonego dzika z ciapkapustą

Ponadto Komisja Konkursowa nominowała do nagrody „Perła 2024” następujące produkty:

 1. Masarnia Władysławowo Andrzej Zawistowski za kiełbasę białą z weka
 2. E.M. Chabowscy Gospodarstwo sadownicze za przetarte powidła wiśniowe
 3. KGW Czołówek Krystyna Grysiak za chrzanowy chleb
 4. KGW Jagna Tłuchowo za pączki ziemniaczano-dyniowe
 5. KGW w Brzozowie za Brzozowskie serduszka
 6. „Gruczniak” Elżbieta Górska za piwo „Gruczniak” pils

oraz potrawy:

       7. KGW „Nowinka” Nowy Ciechocinek za szczawiówkę oraz żeberka w powidłach śliwkowych

Spośród produktów nominowanych zostanie dokonany wybór  przez Krajową Kapitułę Konkursu. Następnie wręczone zostaną nagrody na Wielkim Finale Konkursu „Perła 2024”.

Wielki Finał XXIII edycji konkursu odbędzie się 29 września 2024 r., w trakcie Targów Smaki Regionów w Poznaniu.

 

 

I Regionalna Wystawa Królików Rasowych i Pokaz Drobnego Inwentarza w Minikowie

W dniach 11-12 maja 2024 r. odbyła się I Regionalna Wystawa Królików Rasowych w Minikowie. Organizatorami imprezy byli Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Krajowy Związek Królików Rasowych z siedzibą w Gnieźnie. 25 hodowców prezentowało króliki ras dużych, średnich i małych. W sobotę odbyła się ocena a w niedzielę rozdanie nagród na scenie głównej.

Skład osobowy Komitetu organizacyjnego:

 1. Mariusz Chmiel
 2. Marek Grosman
 3. Artur Handzel
 4. Grzegorz Otulakowski

Skład Komisji Oceny fenotypu królików:

 1. Dr inż. Grzegorz Otulakowsk i – KCHZ Warszawa – Przewodniczący
 2. Lilianna Beszczyńska – KCHZ
 3. Mariusz Chmiel – KZHK
 4. Krzysztof Wróbel – WZHK i DI
 5. Krystian Gradowski – WZHK i DI
 6. Zygmunt Pohl – WZHK i DI

Lista czempionów, wiceczempionów i wyróżnienia dostępna jest w tabeli  zamieszczonym poniżej

WYKAZ PREZENTOWANYCH KRÓLIKÓW NA WYSTAWIE – MINIKOWO 2024 r.

KRÓLIKI

Nr

klatki

Wystawca

Płeć

Znakowanie

Ocena

Uwagi

Nagroda

Cena(zł)

BELGIJSKI OLBRZYM BIAŁY

1.

Przemysław Olejniczak

1,0

113P/331

96

 

 

 

K4

 

 

2.

Przemysław Olejniczak

1,0

113P/137

96

 

 

3.

Przemysław Olejniczak

1,0

113P/139

96

WYR

 

4.

Przemysław Olejniczak

0,1

113P/332

95

 

 

BELGIJSKI OLBRZYM SZARY-MŁODE

5.

Bartosz Krygier

1,0

MK70/123125

95

K4 MŁ

382

 

 

6.

Bartosz Krygier

0,1

MK70/113116

95,5

 

 

7.

Bartosz Krygier

0,1

MK70/103104

96

WYR

 

8.

Bartosz Krygier

0,1

MK70/103102

95,5

 

 

BELGIJSKI OLBRZYM SZARY

9.

Paweł Kucharski

1,0

MK100/12235

95

 

 

 

10.

Paweł Kucharski

1,0

MK100/10227

96

CH

 

 

11.

Paweł Kucharski

1,0

MK100/4331

BRAK

 

 

 

12.

Bartosz Krygier

0,1

MK70/1334

95,5

 

 

 

13.

Bartosz Krygier

1,0

MK70/1323

96

V-CE CH

 

 

14.

Patryk Mendyka

1,0

46PO/334

95

 

 

 

15.

Patryk Mendyka

1,0

46PO/339

95

 

 

 

16.

Marek Rudnik

0,1

351P/12224

BRAK

 

 

 

17.

Marek Rudnik

0,1

351P/12220

BRAK

 

 

 

 

18.

Jerzy Otulakowski

0,1

159P/5342

94

 

 

220

BELGIJSKI OLBRZYM NIEBIESKI

19.

Tomasz Mazur

0,1

622P/2317

93

 

 

297

20.

Tomasz Mazur

0,1

622P/2318

93,5

 

 

297

BELGIJSKI OLBRZYM NIEBIESKI MŁODE

21.

Janusz Gajewski

1,0

MK110/10369

NO

 

 

 

BELGIJSKI OLBRZYM CZARNY MŁODE

22.

Janusz Gajewski

1,0

MK110/10376

NO

 

 

 

BELGIJSKI OLBRZYM SZYNSZYLOWY

23.

Tomasz Mazur

0,1

622P/31290

NO

 

 

242

FRANCUSKI BARAN HAWANA

24.

Marek Rudnik

0,1

486P/5312

94

 

 

 

OLBRZYM SROKACZ CZARNY

25.

Daniel i Kacper

Kaczmarek

 

0,1

 

540P/11321

 

95

 

 

 

K4 389

 

WYR

 

26.

Daniel i Kacper

Kaczmarek

 

0,1

 

540P/11322

 

94,5

 

 

27.

Daniel i Kacper

Kaczmarek

 

0,1

 

540P/132

 

94,5

 

 

28.

Daniel i Kacper

Kaczmarek

 

1,0

 

540P/434

 

95

 

 

330

29.

Jerzy i Grzegorz

Otulakowski

 

0,1

 

P017/3320

 

96

 

 

V-CH

 

330

30.

Jerzy i Grzegorz

Otulakowski

 

0,1

 

P017/3324

 

95

 

 

220

31.

Jerzy i Grzegorz

Otulakowski

 

0,1

 

P017/336

 

96,5

 

 

CH

440

WIELKI JASNOSREBRZYSTY MŁODE

32.

Radosław Spychała

1,0

902P/10325

96

K4 MŁ 381,5

WYR

220

33.

Radosław Spychała

1,0

902P/10327

95,5

 

 

34.

Radosław Spychała

1,0

902P/11329

95

 

220

35.

Radosław Spychała

0,1

902P/11332

95

 

220

WIEDEŃSKI SZARY

36.

Adam Polański

1,0

571P/632

94,5

 

 

143

37.

Adam Polański

1,0

571P/633

94,5

 

 

143

38.

Adam Polański

0,1

571P/635

BRAK

 

 

143

39.

Mariusz Chmiel

1,0

450P/239

96

 

CH

 

40.

Mariusz Chmiel

1,0

450P/437

95,5

 

 

 

41.

Mariusz Chmiel

1,0

450P/433

95,5

 

 

 

42.

Artur Handzel

0,1

P019/2320

95,5

 

V-CH

 

43.

Artur Handzel

1,0

P019/237

95

 

 

250

WIEDEŃSKI NIEBIESKI

44.

Zbigniew Szczepanik

0,1

EW313/6342

96

K4 383

CH

220

45.

Zbigniew Szczepanik

1,0

EW313/3221

96

V-CH

242

46.

Zbigniew Szczepanik

1,0

EW313/6335

95,5

 

198

47.

Zbigniew Szczepanik

1,0

EW313/5325

95,5

 

220

48.

Piotr Dydak

0,1

520P/338

95

K4 380,5

 

264

49.

Piotr Dydak

1,0

520P/1115

94,5

 

253

50.

Piotr Dydak

1,0

520P/2319

95,5

 

253

51.

Piotr Dydak

0,1

520P/3312

95,5

 

 

52.

Monika Musiał

1,0

30PO/5313

95,5

 

WYR

 

 

 

53.

Monika Musiał

1,0

30PO/5319

94

 

 

 

54.

Monika Musiał

1,0

30PO/539

94

 

 

 

55.

Monika Musiał

1,0

30PO/5311

94,5

 

 

 

WIEDEŃSKI NIEBIESKI MŁODE

56.

Piotr Dydak

1,0

520P/11313

95

 

 

 

57.

Piotr Dydak

1,0

520P/11319

95,5

 

WYR

 

WIEDEŃSKI BIAŁY

58.

Radosław Szymczak

1,0

479P/931

95

K4 381

 

 

59.

Radosław Szymczak

1,0

479P/932

95

 

143

60.

Radosław Szymczak

0,1

479P/934

96

V-CH

 

61.

Radosław Szymczak

1,0

479P/937

95

 

143

62.

Radosław Szymczak

1,0

479P/936

93

 

 

 

63.

Radosław Szymczak

0,1

479P/939

95

 

 

 

64.

Sebastian Goleniowski

1,0

29PO/6323

94,5

 

K4 381,5 VCHK4

 

165

65.

Sebastian Goleniowski

1,0

29PO/6325

95,5

 

165

66.

Sebastian Goleniowski

0,1

29PO/6322

96

V-CH

220

67.

Sebastian Goleniowski

0,1

29PO/6326

95,5

 

 

68.

Mariusz Chmiel

1,0

450P/937

96

K4 380,5

CH

 

69.

Mariusz Chmiel

0,1

450P/938

95

 

 

70.

Mariusz Chmiel

0,1

450P/9314

94,5

 

 

71.

Mariusz Chmiel

0,1

450P/9310

95

 

 

72.

Mariusz Chmiel

1,0

450P/939

94

 

 

165

NOWOZELANDZKI BIAŁY MŁODE

73.

Patryk Mendyka

1,0

46PO/10317

95,5

 

WYR

 

74.

Patryk Mendyka

1,0

46PO/10315

95,5

 

 

 

75.

Patrycja i Patryk

Migasiewicz

1,0

225P/10354

BRAK

 

 

132

76.

Patrycja i Patryk

Migasiewicz

0,1

225P/10355

95

 

 

165

77.

Marcin Michalak

1,0

400P/10369

95,5

 

 

 

78.

Piotr Dydak

1,0

520P/1033

95

K4 MŁ 378,5

 

 

79.

Piotr Dydak

0,1

520P/1034

94,5

 

 

80.

Piotr Dydak

0,1

520P/12336

94,5

 

198

81.

Piotr Dydak

1,0

520P/1035

94,5

 

198

82.

Piotr Dydak

1,0

520P/1231

94,5

 

 

 

83.

Daniel i Kacper Kaczmarek

1,0

540P/11311

95

K4 MŁ 378,5

 

 

84.

Daniel i Kacper

Kaczmarek

0,1

540P/11313

95

 

 

85.

Daniel i Kacper

Kaczmarek

1,0

540P/11315

94,5

 

220

86.

Daniel i Kacper

Kaczmarek

0,1

540P/11312

94

 

 

87.

Daniel i Kacper

Kaczmarek

1,0

540P/11316

94

 

 

220

NOWOZELANDZKI BIAŁY

88.

Marek Grosman

1,0

PL63/8393

95

K4 380

 

 

89.

Marek Grosman

1,0

PL53/8387

95,5

 

220

90.

Marek Grosman

1,0

PL63/8394

95

 

 

 

 

91.

Marek Grosman

0,1

PL122/4075

94,5

 

 

 

92.

Marek Grosman

 

 

1,0

 

 

PL122/4071

 

 

96,5

 

 

 

 

K4 381

VCHK4

CH MISTRZ

WYSTAWY

 

93.

Marek Grosman

1,0

PL53/8391

94,5

 

 

94.

Marek Grosman

1,0

PL53/8386

95,5

 

 

95.

Marek Grosman

0,1

PL63/8392

94,5

 

 

96.

Marek Grosman

1,0

PL53/8389

94

 

 

 

97.

Marek Grosman

1,0

PL63/8395

94,5

 

 

220

98.

Patryk Mendyka

1,0

46PO/1021

95

 

 

 

99.

Marcin Michalak

1,0

400P/131

96

 

 

 

100

Marcin Michalak

1,0

400P/4345

96,5

 

V-CE CH

 

101

Marek Rudnik

1,0

486P/8295

BRAK

 

 

 

102

Klaudia Lewandowska

 

32PO/1L1

95

 

 

 

103

Klaudia Lewandowska

 

32PO/1L5

95,5

 

 

 

104

Mikołaj Zacharek

0,1

408P/434

93

K4 280

 

 

105

Mikołaj Zacharek

0,1

408P/433

94

 

 

 

106

Mikołaj Zacharek

1,0

408P/435

NO

 

 

 

107

Mikołaj Zacharek

0,1

408P/436

93

 

 

 

NOWOZELANDZKI BIAŁY MŁODE

108

Mikołaj Zacharek

1,0

408P/11317

94

 

 

154

109

Mikołaj Zacharek

0,1

408P/141

MŁODY

 

 

 

NOWOZELANDZKI CZERWONY MŁODE

110

Patryk Mendyka

1,0

46PO/10313

95,5

 

 

 

111

Patryk Mendyka

0,1

46PO/10310

95

 

 

 

112

Marcin Michalak

1,0

400P/11373

95

K4 MŁ

379

 

 

113

Marcin Michalak

1,0

400P/11371

95,5

 

 

114

Marcin Michalak

1,0

400P/11375

94

 

 

115

Marcin Michalak

0,1

400P/11370

94,5

 

 

NOWOZELANDZKI CZERWONY

116

Marcin Michalak

1,0

400P/6351

96

K4 383,5

 

330

117

Marcin Michalak

1,0

400P/2333

96

CH

385

118

Marcin Michalak

1,0

400P/1319

95,5

 

 

119

Marcin Michalak

0,1

400P/5352

96

 

 

120

Marcin Michalak

1,0

400P/3335

95

 

 

 

KALIFORNIJSKI CZARNY MŁODE

121

Marcin Michalak

1,0

400P/11379

95

 

 

165

122

Marcin Michalak

1,0

400P/10377

95,5

 

 

 

123

Mikołaj Zacharek

1,0

408P/11315

BRAK

 

 

 

KALIFORNIJSKI CZARNY

124

Marcin Michalak

0,1

400P/9358

95

 

 

275

125

Marcin Michalak

0,1

400P/9362

96

K4 382

V-CH

 

126

Marcin Michalak

0,1

400P/9360

96

CH

 

127

Marcin Michalak

1,0

400P/9367

95

 

 

128

Marcin Michalak

1,0

400P/9365

95

 

 

129

Marek Rudnik

0,1

486P/536

94

 

 

 

130

Mariusz Chmiel

0,1

450P/932

95,5

 

K4 379

 

 

131

Mariusz Chmiel

0,1

450P/934

94,5

 

 

132

Mariusz Chmiel

1,0

450P/931

95,5

 

 

133

Mariusz Chmiel

0,1

450P/936

93,5

 

 

 

 

TERMONDZKI BIAŁY

134

Mikołaj Zacharek

0,1

408P/837

0

 

 

143

135

Mikołaj Zacharek

0,1

408P/838

0

 

 

143

PODPALANY CZARNY

136

Monika Musiał

1,0

30PO/6327

96

 

 

 

137

Monika Musiał

1,0

30PO/6329

0

 

 

165

138

Monika Musiał

1,0

30PO/6331

95,5

 

 

 

HOLENDERSKI CZARNY

139

Marek Bubacz

0,1

5PO/934

95,0

 

 

 

140

Marek Bubacz

0,1

5PO/936

94,5

 

K4

 

 

141

Marek Bubacz

0,1

5PO/938

95,5

V-CH

 

142

Marek Bubacz

1,0

5PO/935

94,0

 

 

143

Marek Bubacz

1,0

5PO/937

95

 

 

KARZEŁEK BARAN MADAGASKAROWY

144

Krzysztof Zieliński

1,0

583P/6349

95

 

 

220

145

Krzysztof Zieliński

1,0

PL72/4634

95

 

 

275

146

Krzysztof Zieliński

1,0

583P/2313

95,5

 

 

253

147

Krzysztof Zieliński

0,1

583P/10360

94,5

 

 

220

148

Krzysztof Zieliński

0,1

PL43/5892

95,5

 

V-CH

275

149

Krzysztof Zieliński

0,1

583P/10364

94,5

 

 

220

KARZEŁEK BARAN MADAGASKAROWY SROKACZ

150

Krzysztof Zieliński

0,1

PL53/5897

94,5

 

 

330

151

Krzysztof Zieliński

1,0

583P/339

0

 

 

330

KARZEŁEK BARAN CZARNY

152

Krzysztof Zieliński

1,0

583P/6349

0

 

 

220

153

Krzysztof Zieliński

1,0

583P/4313

95

 

 

220

154

Krzysztof Zieliński

0,1

583P/6354

94

 

 

220

HERMELIN NIEBIESKOOKI

155

Jerzy i Grzegorz

Otulakowski

1,0

159P/439

95,5

 

 

154

156

Jerzy i Grzegorz

Otulakowski

1,0

159P/247

MŁODY

 

 

120

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w Wystawie.

Oprócz tego odbył się Pokaz Drobnego Inwentarza, 30 hodowców prezentowało swoje zwierzęta – drób ozdobny, gołębie rasowe, ptaki egzotyczne. W tym roku reprezentanci licznych instytucji branżowych prezentowało swój materiał hodowlany i liczne rasy.

W Targach wzięło udział:
– 7 przedstawicieli Włocławskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego wraz na czele z Prezesem Paweł Chabiński i Wiceprezesem Markiem Salomonem,
– 6 przedstawicieli Chełmżyńskiego Klubu Hodowców Gołębi Rasowych na czele z Prezesem Ernestem Góralskim i Wiceprezesem Piotrem Jagielskim,
– 5 przedstawicieli Regionalnego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i "DI" oraz przedstawiciele Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Rasowego, Drobnego Inwentarza, Ptaków Śpiewających i Egzotycznych i Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych o. Bydgoszcz z Prezesem Marcinem Piskorskim, byli też hodowcy niezrzeszeni w związkach.

Targi LATO na WSI w Minikowie to doskonała okazja do integracji hodowców, wymiany doświadczeń i materiału między hodowlami. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zwiedzającym za liczne odwiedziny terenów wystawowych. Zapraszamy na kolejne wystawy w lipcu i wrześniu. Informacje dostępne są w zakładce Targi i Wystawy https://www.kpodr.pl/https-www-kpodr-pl-targi-lato-na-wsi-minikowo-8-9-maja/

 

Tekst i foto: Anna Mońko-Łanucha, KPODR w Minikowie
Foto: Weronika Dziubińska, Jarosław Domiński, Marek Rząsa KPODR w Minikowie

 

 

 

We Wróblach o gęsiach i gęsinie…

25 kwietnia 2024 r. w siedzibie Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi – Wróble 37 k. Kruszwicy odbyła się konferencja połączona z warsztatami kulinarnymi. Przedstawiciele konsorcjum ,,Polska zdrowa gęś”, hodowcy, doradcy wzięli udział w wydarzeniu, które obfitowało w wiele kulinarnych niespodzianek i rozmów na tematy wiodące, związane z hodowlą, produkcją, tuczem i gęsiną w tle.

Dr inż. Kamila Kłos z Instytutu Zootechniki PIB przedstawiła bieżące działania w ramach Projektu ,,Polska Zdrowa Gęś”. Dla przypomnienia – celem projektu realizowanego przez Konsorcjum jest opracowanie innowacyjnego systemu wentylacji rozproszonej jako podstawowego elementu służącego poprawie dobrostanu zwierząt w budynkach inwentarskich (gęśniku). Badania wpływu wentylacji przebiegają pomyślnie, wyniki są zadowalające. Zdrowotność i produkcyjność gęsi przekładają się na szeroko rozumiany dobrostan zwierząt. Szczegółowa analiza prezentowana będzie na konferencji podsumowującej, która odbędzie się pod koniec bieżącego roku w Kołudzie Wielkiej w siedzibie Instytutu Zootechniki.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z działaniami Fundacji, zwiedzić zakład wylęgu gęsi oraz uczestniczyć w pokazie kulinarnym. Był to dobrze wykorzystany czas ponieważ w kameralnej grupie uczestnicy chętnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem w codziennej pracy.

Anna Mońko-Łanucha,
KPODR w Minikowie

 

Spotkanie informacyjne dotyczące Bazy Usług Rozwojowych (BUR)

W siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 7 maja br. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Bazy Usług Rozwojowych (BUR). BUR to to ogólnodostępna, darmowa, największa w kraju baza z usługami edukacyjnymi, doradczymi i coachingowymi. Prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) platforma łączy firmy szkoleniowe z chcącymi się rozwijać. Wspiera rynek usług rozwojowych, oferując szkolenia z dofinansowaniem ze środków europejskich.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Toruniu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz jednostek certyfikujących: Fundacji VCC, TGLS Polska, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.  Uczestnikami wydarzenia były osoby działające w branży szkoleniowej, chcące rozpocząć współpracę z PARP.

W swoich wystąpieniach prelegenci przybliżyli uczestnikom spotkania zasady rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych, korzyści wynikające z wpisu do bazy oraz możliwości uczestnictwa w projektach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (projekt „Kierunek-Rozwój”) oraz Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego (projekt „Regionalny Fundusz Szkoleniowy II”). W ramach tych projektów uczestnicy będą mogli uzyskać dofinansowanie do szkoleń, kursów, czy studiów podyplomowych, aby podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje.

Milena Gawrońska,
KPODR w Minikowie

Konkurs – krzyżówka pn. „Środowisko ponad wszystko” – rozwiązanie krzyżówki kwietniowej

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

wraz z

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

zorganizowali konkurs – krzyżówkę pn. „Środowisko ponad wszystko”, która zamieszczona była w kwietniowym  wydaniu miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska. Konkurs realizowany jest w ramach projektu ekologicznego pn. „Kształtujemy świadomość ekologiczną – kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.

W konkursie wzięło udział 29 osób, spośród których 30 kwietnia komisja konkursowa wyłoniła jednego zwycięzcę. Laureatką konkursu została Pani Genowefa Kostempska, która w wyznaczonym terminie nadesłała prawidłowe hasło "KAŻDEMU SERCU BLISKA OCHRONA ŚRODOWISKA".

Nagrodą w konkursie był zestaw ekologicznych nawozów organicznych, książki o tematyce zielarskiej oraz kosz piknikowy o florystycznym wzorze. Pani Genowefie gratulujemy wiedzy i serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

 

 

 

 

Szkolenie online – Leki z Bożej apteki – ukryta historia ziół.

 

23 kwietnia br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przy współudziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował szkolenie online pn. „Leki z Bożej apteki – ukryta historia ziół”. Wykładowcami na szkoleniu były Dorota Greń-Grajewska i Anna Musioł reprezentujące Beskidzki Dom Zielin „Przytulia” w Brennej. Pani Anna oraz pani Dorota są rodowitymi góralkami śląskimi i pasjonatkami folkloru. Podczas szkolenia zostały omówione zagadnienia dotyczące funkcji ziół w dawnej kulturze ludowej oraz właściwości ziół i ich niecodzienne zastosowanie wśród ludności wiejskiej. Tematyka ziół jest obecnie bardzo popularna i cieszy się dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu wzięło udział 116 osób.

Prelegentki przekazały informacje o ziołach w kontekście kulturowym. Przypomniały o podstawowych właściwościach tych niezwykłych roślin, które zawierają substancje aktywne wspomagające nasz organizm. Omówiły czasy, gdy wiedzę o ziołach posiadały tylko nieliczne osoby zwane zielarkami i czarownicami. Dziś dostęp do wiedzy jest łatwiejszy i warto nabyć chociażby te podstawowe informacje, bo zioła to dobrodziejstwo, które rośnie wokół nas. Pani Anna i pani Dorota przypomniały uczestnikom szkolenia podstawowe zasady zbieractwa. Zioła zbieramy w miejscach oddalonych od ruchliwych dróg, pół uprawnych gdzie istnieje ryzyko oprysków rolniczych. Należy zbierać tylko tyle ile jest nam potrzebne i pozostawić dla innych, dla owadów i przyrody, aby mogła ponownie się rozwijać. Uczestnicy zostali również zapoznani z surowcami zielarskimi, np.: korzeń, ziele, kora, owoce, szyszki. Wskazówkami w jaki sposób przechowywać i używać ziół np. w kuchni czy domowej apteczce. Dawniej zioła były jedyną alternatywą dla wiejskiej ludności w leczeniu wielu schorzeń. Brakowało lekarzy, a ceny leków syntetycznych były poza zasięgiem większości osób. Dlatego ludzie korzystali z umiejętności i wiedzy starszych osób posiadających wiedzę na temat tych niezwykłych roślin.

Pani Anna i pani Dorota omówiły podstawowe gatunki ziół, które są łatwo dostępne dla każdego, to. m.in. dziurawiec, mniszek lekarski, pokrzywa, krwawnik, lebiodka pospolita nazywana „dobra myśl”, rozmaryn, czosnek niedźwiedzi.

Uczestnicy spotkania uzyskali szereg informacji na temat wykorzystywania ziół w obrzędowości, która była ważnym elementem życia i wyglądała różnie w danym regionie Polski. Wiadomo, że obrzędy są powiązane z magią i wiarą w magiczną moc danych roślin. Do dziś przy okazji różnych świąt wykorzystuje się określone rośliny, np. w czasie Wielkanocy ludzie przygotowują palmy z  wierzbowych gałązek, wiecznie zielonego bukszpanu, suszonych traw i ziół.

Zostały omówione funkcje użytkowe ziół. Wykorzystujemy je jako barwniki do tkanin, budulec, produkcja materiałów z lnu, pokrzyw, konopi. To również inspiracja w sztuce, jubilerstwie oraz muzyce.

Szkolenie zakończyło się pytaniami uczestników, na które odpowiadały prelegentki.

Temat ziół, kultury ludności górali z Beskidu śląskiego oraz sposób w jaki Pani Anna Musioł i pani Dorota Greń-Grajewska przekazały informację uczestnikom, okazał się bardzo interesujący. Uczestnicy podsumowali spotkanie wpisami: „Niesamowita wiedza”, padło wiele podziękowań dla prowadzących i organizatorów. Przed spotkaniem Pani Anna wspomniała, iż ma nadzieję, że po tym spotkaniu uda się obudzić refleksję uczestników dotyczącą bycia częścią ekosystemu, oraz ugruntować potrzebę poznawania najbliższego otoczenia i dbałości zarówno o wiedzę przekazywaną z pokolenia na pokolenie, jak i ten kawałek „bożej apteki”, który każdy z nas ma we własnym ogródku. Myślę, że cel został osiągnięty i dzięki temu szkoleniu zioła zagoszczą w domach naszych uczestników.

Relacja: Natalia Czyżewska-Suchoń