Relacje

Program azotanowy w praktyce

 

Dbałość o środowisko naturalne wobec niepokojących oznak zmiany klimatu zaczyna być obowiązującym standardem. Dotyczy to również rolnictwa mającego duży wpływ na stan środowiska. Jednym ze sposobów mogących zapobiec zanieczyszczeniu wód powierzchniowych jest powstrzymanie przedostawania się do nich związków azotu. Dlatego Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował wyjazd studyjny do Holandii pt. „Program azotanowy, nowe wyzwania dla rolników z województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczące ochrony wód”, który odbył się w dniach od 26 do 28 czerwca 2019 roku.

Wyjazd ten był skierowany do rolników, doradców oraz przedstawicieli instytucji i organizacji wspierającej rozwój rolnictwa z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zajmują się produkcją roślinną oraz zwierzęcą.

Głównym celem operacji było podnoszenie świadomości i kształtowanie właściwych postaw u rolników oraz doradców rolniczych w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego, poprzez wsparcie we wdrażaniu „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Wyjazd studyjny miał za zadanie przekazać uczestnikom informacje o najnowszych rozwiązaniach dotyczących ochrony wód oraz oddziaływaniu produkcji zwierzęcej na środowisko naturalne na przykładzie Holandii – państwa w Unii Europejskiej, które od 2014 roku zdecydowało się na zastosowanie programu ograniczającego odpływ azotu ze źródeł rolniczych na terytorium całego kraju.

W zrealizowanej operacji nastąpiło wsparcie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich poprzez wizytacje uczestników operacji w nowoczesnych holenderskich gospodarstwach rolnych, które zajmują się produkcją zwierzęcą oraz roślinną. Od 1 stycznia 2014 r. hodowcy zwierząt gospodarskich z nadwyżką obornika w gospodarstwie mają obowiązek jego przetwarzania. Procent nadwyżki obornika, który holenderscy hodowcy musza przetwarzać, różni się w zależności od regionu. Od 2017 r.: 59% dla regionu południowego, 52% dla regionu wschodniego i 10% dla regionu innego. Holenderskie gospodarstwa, które uczestnicy operacji odwiedzili, były dla nich doskonałym przykładem tego, w jaki sposób można racjonalnie gospodarować nawozami naturalnymi pochodzącymi z hodowli trzody chlewnej oraz bydła.

Pierwsze gospodarstwo znajdowało się w miejscowości Gemonde. Prowadzone jest przez rodzinę  Groendaal. Rodzice wraz z dwoma synami zajmują się farmą, w której jest 165 krów mlecznych, 3 roboty udojowe oraz separator obornika z firmy Bauer. Gospodarze bardzo chwalili sobie separator, dzięki któremu takie gospodarstwo jak ich nie ma już problemów z dużymi ilościami gnojowicy. Istniejące bowiem przepisy w Holandii ograniczają stosowanie dużych ilości gnojowicy na polach uprawnych, dlatego nawóz ten musi być w odpowiedni sposób przerobiony. Separator w gospodarstwie państwa Groendaal przekształca gnojowicę na wartościowy nawóz poprzez rozdzielenie na płyn i frakcję stałą. Pozostały wodnisty roztwór może zostać w każdej chwili użyty na uprawy, a bezwonna stała frakcja jest łatwo magazynowana  przy niskiej stracie azotu i wykorzystywana jako podłoże dla krów lub nawóz. Dzięki temu urządzeniu ilość gnojowicy została zredukowana od 15% aż do 30%.     

Transfer wiedzy nastąpił poprzez spotkanie z przedstawicielami Sieci Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa EIP-AGRI, którzy na co dzień zajmują się kontrolą przestrzegania procedur Dyrektywy Azotanowej w gospodarstwach.

Kolejna wizyta studyjna odbyła się w miejscowości Landhorst na fermie trzody chlewnej. Spotkanie poprowadził pan Martiinj Albers, który wraz z rodziną prowadzi nowoczesne gospodarstwo trzodziarskie oraz zajmuje się produkcją buraków cukrowych oraz kukurydzy. Posiada również firmę, która zajmuje się przetwarzaniem obornika i gnojowicy. Podczas wizyty uczestnicy zobaczyli nowoczesną kompostownie oraz gotowe nawozy organiczne, a także mobilne samochodowe separatory, które przetwarzają gnojowicę w wybranym przez hodowcę miejscu na farmie. Uczestnicy dowiedzieli się, że zastosowanie separatorów pozwala zmniejszyć w tym gospodarstwie o połowę zawartość fosforanów w kilogramie frakcji rzadkiej (poprzez koncentrację), a przez to wylać dwa razy więcej gnojowicy. Oznacza to lepsze wykorzystanie posiadanego areału, a ponieważ frakcję gęstą można traktować jako nawóz stały, to zdolność magazynowa kanałów gnojowicowych znacznie się zwiększa. Powstałą w wyniku separacji frakcję gęstą farmer możne łatwo układać i przechowywać na pryzmie obornikowej.

Ostatniego dnia uczestnicy wyjazdu odwiedzili firmę pieczarkarską „Champignonkwekerijen De Hopwaag”, która współpracuje z farmerami holenderskimi. Obecnie firma posiada dwie pieczarkarnie o łącznej powierzchni uprawnej 6160 m2, rozmieszczone w 21 komórkach hodowlanych a tygodniowa produkcja  to 40 tys. kilogramów grzybów. Pieczarkarnia to kolejny sposób, na wykorzystanie obornika i na jego przetworzenie. Właściciel opowiedział uczestnikom o historii swojej firmy oraz o zasadach jej działania, a także wytłumaczył jak powstaje podłoże do uprawy pieczarek i dalszy ciąg ich produkcji. Dowiedzieli się oni, że w procesie technologicznym są wykorzystywane surowce odpadowe, takie jak: słoma, pomiot drobiowy, obornik koński, fosfogips lub reagips. Wymienione komponenty są poddawane procesom: moczenia, mieszania, napowietrzania oraz fermentacji i pasteryzacji w temperaturach 48–85°C. Następnie uzyskany kompost miesza się z grzybnią pieczarki. Ostatnim etapem produkcji podłoża jest formowanie kostek i pakowanie ich w folię. Uczestnicy zostali oprowadzeni po firmie i poznali wszystkie fazy wzrostu pieczarek, na podłożu z nawozów naturalnych.

Holandia jest przodującym państwem europejskim, które zajmuje się już od wielu lat przetwarzaniem nawozów naturalnych ze względu na ochronę wód i środowiska,  dlatego wyjazd studyjny był doskonałym przykładem dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego tego, w jaki sposób mogą zmodernizować swoje gospodarstwa, a dla doradców okazją do poszerzenia swojej wiedzy, aby później przekazać to doświadczenie innym rolnikom na szkleniach.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Tekst i fot. Agnieszka Szczepańska

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Wpływ rolnictwa na bioróżnorodność”- RELACJA ZE SZKOLEŃ

W dniach 17, 18 czerwca 2019 roku w Brodnickim Parku Krajobrazowym w Grzmięcy oraz Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Oddział w Przysieku zorganizowano szkolenia pn. „Wpływ rolnictwa na bioróżnorodność”.

Wśród prelegentów znaleźli się Pani dr Urszula Sołtysiak, która wygłosiła wykłady pn. „Przepisy prawne regulujące prowadzenie produkcji rolnej metodami ekologicznymi”, „Płodozmian w gospodarstwie ekologicznym”, „Nawożenie w produkcji ekologicznej”. Głównym kierunkiem zrealizowanych szkoleń była ochrona bioróżnorodności. Rolnik może sam wpływać na bioróżnorodność w swoim gospodarstwie i okolicy. Skuteczna ochrona, a nawet zwiększanie bogactwa przyrodniczego są możliwe poprzez różne działania kompleksowo obejmujące całe gospodarstwo. Kluczową rolę w systemie rolniczym odgrywa płodozmian. Uprawa różnorodnych gatunków roślin oraz wykorzystanie roślin alternatywnych, będących uzupełnieniem podstawowych gatunków w produkcji roślinnej, zwiększa bioróżnorodność flory, fauny i gleby. Uprawa roślin w zmianowaniu zmniejsza ryzyko epidemiologicznego rozwoju patogenów, gradacji szkodników i kompensacji chwastów, co wpływa na plonowanie roślin uprawnych. Z tego względu nie jest wskazane nadmierne ograniczenie liczby gatunków i odmian roślin uprawnych w plonach głównych i międzyplonach. Tematyka podejmowana podczas szkoleń to przede wszystkim promowanie ekologicznego systemu produkcji rolnej , który ma najkorzystniejszy wpływ na środowisko przyrodnicze.

Uzupełnieniem szkoleń były wykłady Pana Mieczysława Babalskiego – prezesa EKOŁAN – Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych , który jako praktyk przeprowadził wykłady pn.  Uprawa roli i problem chwastów w gospodarstwie ekologicznym”, „Przykładowe technologie wybranych upraw rolniczych w systemie ekologicznym”.

W ostatnim czasie intensyfikacja rolnictwa, szczególnie duże zużycie chemicznych środków produkcji, przyczynia się do ujednolicenia flory oraz zaniku gatunków związanych z siedliskami uboższymi oraz roślinami rzadko występującymi w płodozmianach. Uproszczenie zmianowania, tworzenie monokultur prowadzi do zachwiania równowagi ,mikrobiologicznej w glebie i jej zmęczenia oraz stwarza zagrożenie zmniejszenia różnorodności roślin i zwierząt im towarzyszących. Narastający w skali globalnej deficyt energii oraz konieczność ochrony środowiska wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań, a w tym przypadku system rolnictwa ekologicznego jest alternatywnym systemem produkcji, korzystny dla środowiska przyrodniczego.

Szkolenia zrealizowano w ramach projektu pn. „Bioświadomi, bioodpowiedzialni”- kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu .

                                                                                              Opracowała

                                                                                              Agnieszka Dobosz-Idzik

Spotkanie grupy tworzącej Strategię woj. kujawsko-pomorskiego w Urzędzie Wojewódzkim

1 lipca br. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się podsumowujące, regionalne spotkanie w ramach konsultacji publicznych Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. W spotkaniu wzięli udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Ryszard Kamiński, rolnicy, eksperci tworzący Strategię (…), oraz przedstawiciele instytucji otoczenia rolnictwa. Wnioski z dotychczasowych działań zaprezentowali Ryszar Zarudzki, który omówił problemy i działania w skali całego kraju oraz Ryszard Kamiński w skali województwa. W trakcie spotkania prelegenci odpowiadali na rodzące się pytania dotyczące przyszłości rolnictwa i różnych punktów widzenia problemów przez mieszkańców wsi (np. Ustawa Odorowa). 

XX Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych

W tym roku odbyła się wyjątkowa, bo jubileuszowa, XX Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie. Na Wystawę przybyło 38 hodowców, którzy chcieli zaprezentować swoje najlepsze sztuki z gospodarstwa. Uczestniczyło w niej łącznie ponad 150 zwierząt, w tym 78 sztuk bydła mlecznego, 17 – bydła mięsnego, 5 – krzyżówek ras mięsnych utrzymywane w systemie jakości QMP, 21 – owiec i około 30 sztuk drobiu grzebiącego i wodnego.

Wystawcy przedstawili różne rasy zwierząt poszczególnych gatunków:

– bydło mleczne rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej,

– bydło mięsne ras charolaise, limousine oraz mieszańce międzyrasowe,

– owce hodowlane ras merynos polski, merynos polski w starym typie, merynos polski barwny.

W przypadku drobiu ocenie podlegały kury nioski, mięsne, kaczki typu pekin, gęsi hodowlane i towarowe.

W sobotę odbyła się komisyjna ocena bydła mlecznego, mięsnego, drobiu i owiec.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką zaszczycili swoją obecnością XLII Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe Agro-Tech w Minikowie.

Pierwszego dnia Targów odbyła się konferencja pt. „Dorobek hodowlany zwierząt gospodarskich na przestrzeni dwóch dekad – innowacyjność w hodowli zwierząt”, podczas której prelegentami byli dr hab. inż. Mariusz Bogucki, który przedstawił prezentację nt. „Rozwoju hodowli bydła w Polsce na przestrzeni ostatnich dwóch dekad” oraz dr inż. Mirosław Banaszak, który omówił „XX lat polskiego drobiarstwa”. Na koniec konferencji starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej – Anna Mońko, opowiedziała o wystawach hodowlanych zwierząt gospodarskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na zakończenie pierwszego dnia Wystawy hodowcy zostali zaproszeni na spotkanie sieciujące, podczas którego mogli wymienić się swoimi doświadczeniami oraz nawiązać współpracę. Atmosferę rozgrzewał Zespół Pieśni i Tańca „Krajna”, a także wodzirej Wiesław Nowicki.

Natomiast drugiego dnia przeprowadzono konkurs młodego hodowcy, a także wręczono nagrody wyróżnionym hodowcom – w szczególności właścicielom czempionów i wiceczepionów. Wydarzenie było połączone z pokazem nagrodzonych zwierząt.

Dziękujemy hodowcom, partnerom, sponsorom oraz wszystkim odwiedzającym za przybycie na Wystawę i Targi Agro-Tech.

Do zobaczenia za rok!

Daria Andrzejewska,
KPODR Minikowo

Nagrody XX  Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych

Bydło mleczne

Komisja sędziowska w składzie:

1. Dariusz Piątek – sędzia – Łódzki Związek Hodowców Bydła
2. Małgorzata Lisiecka – asystent sędziego – Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła

W Wystawie uczestniczyło 22 wystawców przedstawiając do oceny 78 sztuk w tym:
– krowy mleczne – 24 szt.
– jałowice – 54  szt.

Spośród czempionów  w kategorii krów mlecznych wybrano superczempiona (SCh) – krowę nr kat. 104 nr rejestracyjny PL005322316389 hodowli: STADNINA KONI  DOBRZYNIEWO SP. Z O.O.

Spośród czempionów w kategorii jałowic mlecznych wybrano superczempiona (SCh) – jałówkę nr kat. 41 rejestracyjny PL005321921270 hodowli: STADNINA KONI DOBRZYNIEWO SP. Z O.O.

Wykaz czempionów (Ch):

Kategoria

Wystawca

Nr katalogowy

Nr ewidencyjny

Jałowice 10 – 11  
m-cy

STADNINA KONI DOBRZYNIEWO
SP. Z O.O.

14

PL005417177437

Jałowice 12 -13
m-cy.

STADNINA KONI DOBRZYNIEWO
SP. Z O.O.

41

PL005321921270

Jałowice 14 -15
m-cy.

OHZ OSIĘCINY SP. Z O.O.

51

PL005327623246

Jałowice 16 -18
m-cy.

SŁUPIKOWSKI RYSZARD GR SUCHORĄCZEK

75

PL005339813611

Jałowice 19-21
m-cy.

SŁUPIKOWSKI RYSZARD GR SUCHORĄCZEK

87

PL005339813383

Krowy mleczne w trakcie trwania pierwszej laktacji.

STADNINA KONI DOBRZYNIEWO
SP. Z O.O.

104

PL005322316389

Krowy mleczne w trakcie trwania drugiej laktacji.

STADNINA KONI „NOWE JANKOWICE” SP. Z O.O. W NOWYCH JANKOWICACH

117

PL005366789781

Krowy mleczne w trakcie trwania trzeciej i dalszych laktacji.

STADNINA KONI DOBRZYNIEWO
SP. Z O.O.

126

PL005276698166

Wykaz wiceczempionów (VCh):

 Kategoria

 Wystawca

 Nr katalogowy

 Nr ewidencyjny

Jałowice 10 – 11
m-cy

ZPR W KOWROZIE
SP. Z O.O.

10

PL005402408676

Jałowice 10 – 11
m-cy

AGRO-DĄBRÓWKA
SP. Z O.O. W DĄBRÓWCE

12

PL005417445055

Jałowice 12 -13
m-cy.

AGRO-DĄBRÓWKA
SP. Z O.O. W DĄBRÓWCE

38

PL005417191303

Jałowice 12 -13
m-cy.

HZINR POLANOWICE
SP. Z O.O.

42

PL005395591232

Jałowice 14 -15
m-cy.

AGRO-DĄBRÓWKA
SP. Z O.O. W DĄBRÓWCE

44

PL005417191198

Jałowice 14 -15
m-cy.

ZPR W KOWROZIE
SP. Z O.O.

59

PL005334922196

Jałowice 16 -18
m-cy.

OMIECZYŃSKI JERZY ROGÓŹNO

69

PL005407862220

Jałowice 16 -18
m-cy.

SŁUPIKOWSKI RYSZARD GR SUCHORĄCZEK

73

PL005339813529

Jałowice 19 -21
m-cy.

CISZAK GRZEGORZ GR MAMLICZ

84

PL005396389814

Jałowice 19 -21
m-cy.

SŁUPIKOWSKI RYSZARD GR SUCHORĄCZEK

86

PL005339813291

Krowy mleczne w trakcie trwania pierwszej  laktacji.

AGRO-DĄBRÓWKA
SP. Z O.O. W DĄBRÓWCE

91

PL005373340432

Krowy mleczne w trakcie trwania pierwszej  laktacji.

STADNINA KONI „NOWE JANKOWICE” SP. Z O.O.
W NOWYCH JANKOWICACH

97

PL005329335796

Krowy mleczne w trakcie trwania drugiej laktacji.

HZINR POLANOWICE
SP. Z O.O.

109

  PL005335507644

Krowy mleczne w trakcie trwania drugiej laktacji.

STADNINA KONI DOBRZYNIEWO SP. Z O.O.

115

PL005369305070

Krowy mleczne w trakcie trwania trzeciej i dalszych laktacji.

AGRO-DĄBRÓWKA
SP. Z O.O. W DĄBRÓWCE

122

PL005333726306

Krowy mleczne w trakcie trwania trzeciej i dalszych laktacji.

STADNINA KONI „NOWE JANKOWICE” SP. Z O.O. W NOWYCH JANKOWICACH

125

PL005293707698

 

Bydło mięsne

Komisja sędziowska w składzie:

1. Katarzyna Kowalik – sędzia – Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
2. Krzysztof Juśkiewicz – sędzia – Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

W Wystawie uczestniczyło 5 wystawców przedstawiając do oceny 17 sztuk w tym:
– rasy Charolaise – 11 szt.
– rasy Limousine – 6  szt.

Rasa CHAROLAISE

Nagroda

Kategoria

Wystawca

Nr katalogowy

Nr ewidencyjny

Czempion

buhaj młody do 24 m-cy

Bochyński Benedykt

2

PL005403657554

Wiceczempion

buhaj młody do 24 m-cy

Bochyński Benedykt

3

PL005403657561

Czempion

jałowica do 18 m-cy

Magowski Jerzy

12

PL005393646132

Wiceczempion

jałowica do 18 m-cy

Magowski Jerzy

13

PL005393646330

Czempion

jałowica od 18 do 36 m-cy

Magowski Jerzy

16

PL005371835374

Wiceczempion

jałowica od 18 do 36 m-cy

Magowski Jerzy

14

PL005371835336

 

Rasa LIMOUSINE

Nagroda

Kategoria

Wystawca

Nr katalogowy

Nr ewidencyjny

Czempion

buhaj młody do 24 m-cy

Nowak Alojzy

4

PL005377161224

Wiceczempion

buhaj młody do 24 m-cy

Nowak Alojzy

6

PL005377161361

Czempion

jałowica do 18 m-cy

Szerfenberg Piotr i Justyna

9

PL005407893354

Wiceczempion

jałowica do 18 m-cy

Szerfenberg Patryk

7

PL005341932850

 

Drób hodowlany

Prezentowany podczas XX Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą w Warszawie był oceniany przez komisję w składzie:

     – dr hab. Dariusz Kokoszyński, prof. nadzw. UTP w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt;

     – Anna Mońko, starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej, KPODR w Minikowie.

Nagroda

Kategoria

Wystawca

WICECZEMPION

Stadko Towarowe Gęsi W31

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi Owsianej, Wróble

WICECZEMPION

Stadko Rodzicielskie Kaczki Typu Pekin St-5 Heavy

Gospodarstwo Rolne "Zacisze" Piotr Łęgowski, Jaworze

CZEMPION

Stadko Rodzicielskie Kur Nieśnych Dominant Sussex D-104

Wylęgarnia Drobiu Wiesław Rzadkowolski, Radomice

CZEMPION

Stadko Objęte Programem Ochrony Zasobów Genetycznych P44

Adam Belt Ośrodek Hodowli Kaczek, Lińsk

CZEMPION

Za Stadko Rodzicielskie Kur Mięsnych Ross 308

Ferma Drobiu Daria, Mieczysław Dzudzewicz S.C, Stary Dwór

CZEMPION

Stadko Hodowlane Gęsi – Gęś Biała Kołudzka W11

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, Kołuda Wielka

SUPERCZEMPION

Drób wodny za stadko hodowlane gęsi, Gęś Biała Kołudzka W11

, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, Kołuda Wielka

SUPERCZEMPION

Drób grzebiący za stadko rodzicielskie, Kury Mięsne Ross 308

Ferma Drobiu Daria, Mieczysław Dzudzewicz S.C, Stary Dwór

Wyróżnienie Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP w Bydgoszczy

Drób wodny

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi Owsianej, Wróble

Wyróżnienie Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP w Bydgoszczy

Drób grzebiący

Ferma Drobiu Daria, Mieczysław Dzudzewicz S.C, Stary Dwór

Owce hodowlane

Prezentowane podczas XX Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz z Bydgoszczy były oceniane przez komisję w składzie:

– dr hab. Henryka Bernacka,

– Józef Baran, Dyrektor Biura Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Bydgoszczy

– Krystyna Gackowska

Nagroda

Kategoria

Wystawca

Wiceczempion

merynos polski barwny, maciorki

Ireneusz Plener

Czempion

merynos polski, tryki

Piotr Łukasiewicz

Czempion

merynos polski w starym typie, tryki

Piotr Łukasiewicz

Czempion

merynos polski barwny, tryki

Ireneusz Plener

Czempion

merynos polski barwny, maciorki

Jakub Tamas

Czempion

merynos polski w starym typie, maciorki

Piotr Łukaszewicz

Czempion

merynos polski, maciorki

Piotr Łukaszewicz

Wyróżnienie Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP w Bydgoszczy

za debiut w Wystawie Hodowlanej
w Minikowie

dla Ireneusza Plenera

foto: Marek Rząsa


 

„Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie ekologicznym”- podsumowanie konferencji

Dnia 25 czerwca 2019 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku zorganizowano wojewódzką konferencję pn. „Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie ekologicznym”. Konferencja zyskała aprobatę wielu uczestników zarówno rolników ekologicznych, zainteresowanych przestawieniem gospodarstwa na ekologiczny system produkcji,  jak i konsumentów i instytucje działające na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać 3 wykładów z zakresu ochrony przed chorobami i szkodnikami upraw ekologicznych. Ochrona w uprawach ekologicznych, z uwagi na ograniczoną możliwość stosowania chemicznych środków ochrony roślin, polega głównie na stosowaniu właściwych zabiegów profilaktycznych i agrotechnicznych oraz stwarzaniu warunków dla rozwoju organizmów pożytecznych. Dla gospodarstw ekologicznych istotnym elementem jest kształtowanie krajobrazu gospodarstwa i ochrona organizmów pożytecznych i drapieżnych przebywających na pasach śródpolnych jest również ważnym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi liczebności wrogów naturalnych.

W rolnictwie ekologicznym ważna jest znajomość organizmów szkodliwych, gdyż czasami tylko wczesne działanie może zapobiec poważnym stratom w uprawach. Uprawa współrzędna, uprawa wybranych roślin w pasach chwytnych dla szkodników, roślin pułapkowych, naturalne preparaty, środki dopuszczone w rolnictwie, te tematy w szerokim zakresie zostały omówione podczas konferencji pn. „Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie ekologicznym”.

Wśród prelegentów dr hab. Jolanta Kowalska przedstawiciel Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, wygłosiła wykłady poświęcone ochronie roślin w uprawach ekologicznych pn. „Wykorzystanie substancji podstawowych w ochronie upraw polowych” oraz „Ograniczenie szkodników i chorób w uprawach ekologicznych wykorzystując dozwolone środki ochrony roślin:”. Zakres tematyczny wykładów cieszył się bardzo dużym uznaniem wśród uczestników, z uwagi na ważność problemu, który dotyczy każdego gospodarstwa ekologicznego. 

 Pani dr hab. Grażyna Soika z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, przedstawiła wykład pn. „Choroby i szkodniki w ekologicznych uprawach warzywnych”. Podczas prelekcji wskazano najczęściej pojawiające się szkodniki w uprawach ekologicznych warzyw. Uczestnicy mieli okazję poznać naturalne, bezpieczne dla środowiska sposoby walki ze szkodnikami w uprawach ekologicznych warzyw.

Tematyka podjęta podczas konferencji ekologicznej, nakładała duży nacisk na aspekty środowiska, promując naturalne sposoby ochrony upraw, bezpieczne dla różnorodności biologicznej.

Głównym założeniem konferencji było wzrost świadomości wśród mieszkańców obszarów wiejskich, w zakresie racjonalnego wykorzystania dóbr środowiska naturalnego i ułatwienie podejmowania  decyzji i działań prośrodowiskowych.

Konferencję zrealizowano w ramach projektu pn. „Bioświadomi, bioodpowiedzialni”- kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu .

Opracowała
Agnieszka Dobosz-Idzik
KPODR Minikowo

XXIII Kujawsko-Pomorskie DNI POLA w Grubnie

      W czerwcu tradycyjnie spotykamy się w Grubnie, żeby zobaczyć jak rośnie innym. W tym roku rosło dobrze, co było widać na poletkach 287 odmian krajowych i zagranicznych – zbóż, kukurydzy, rzepaku, ziemniaków, roślin strączkowych i pastewnych. Na 150 poletkach rosły odmiany jare a na 137 – ozime. Można było porównać wzrost różnych odmian roślin uprawnych a także działanie środków ochrony roślin i nawozów. Goście naszej cyklicznej imprezy mogli też zobaczyć podczas pokazu maszyny rolnicze w akcji. Pomimo, że było wietrznie to frekwencja dopisała – do Grubna przyjechało około 20 tysięcy osób. Ze swoją ofertą czekało na nich 140 wystawców. Na Dniach Pola w Grubnie można było konsultować ze specjalistami zagadnienia związane z rozliczaniem VAT w rolnictwie, a także uzyskać informacje dotyczące PROW.

    Charakter naszej imprezy jest bardzo rodzinny, co wykorzystują nasi goście przyjeżdżając do Grubna ze swoimi pociechami. Dodatkową atrakcją dla przedstawicieli wszystkich pokoleń była wystawa ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, artykułów do produkcji rolnej, a także kiermasze. Wzrok przyciągały różnokolorowe stoiska z kwiatami a także innymi artykułami przydatnymi w domu i zagrodzie. Głód i pragnienie goście zaspokajali w licznych stoiskach gastronomicznych.

     Jak co roku naszą imprezę odwiedził Jan Krzysztof Ardanowski, w tym roku jako minister rolnictwa. Obszerną relację z Dni Pola zamieścimy w lipcowym wydaniu Wsi Kujawsko-Pomorskiej – polecamy. Wszystkich zapraszamy też 14 września do Przysieka na festyn Barwy Lata Dary Jesieni połączony z krajowymi Dożynkami Ekologicznymi.  

Poniżej zamieszczamy zestawienie wyników konkursów, których rozstrzygnięcie odbyło się w drugim dniu naszej imprezy.                                                            

Wyniki konkursu na najlepszą prezentację stoisk.

       I miejsce – DANKO HODOWLA ROŚLIN sp. z o.o.

      II miejsce – Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. grupa IHAR

     III miejsce – INTERMAG sp. z o.o.

Tytuł „HIT Dni Pola 2019”

     – otrzymała wysokowydajna brona chwastownik prezentowana przez Zakład Produkcji Rolnej Kowróz sp. z o.o.

Agroliga 2019

W kategorii gospodarstwa:

      Mistrz – Michał Poznański z Grzybna

      I Wicemistrz – Ewa i Jan Grodziccy z Gostkowa

     II Wicemistrz – Emilia Sroka „Porzeczkowa Kraina” z Zielenia

W kategorii firmy:

     Mistrz – Firma Handlowo-Produkcyjna PIKAR Piotr Łuczak z Biskupic

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

      I miejsce – gospodarstwo Ewy i Michała Kwiatkowskich z Łobdowa

     II miejsce – gospodarstwo Hanny i Ireneusza Knaak z Szynwałdu

    III miejsce – gospodarstwo Małgorzaty i Marka Chojnickich z Szynwałdu

Gospodarstwa te zostały zakwalifikowane do wojewódzkiego etapu konkursu.

 

Dzień pierwszy – 15 czerwca 2019 (sobota)


 

Dzień drugi – 16 czerwca 2019 (niedziela)


foto: Marek Rząsa
tekst: Piotr Kociorski 

 

 

Wystawa widziana z góry

foto: www.AgroALEX.pl

 

Organizatorzy DNI POLA:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku, Zespół Szkół CKP Grubno, Starostwo Powiatowe w Chełmnie, Agro-Sieć Chełmno, Agro-Sieć Maszyny.
Patronat Honorowy: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
Patronat medialny: Polskie Radio PiK, Gazeta Pomorska, Wieś Kujawsko-Pomorska.

Kujawsko-Pomorskie DNI POLA odbywają się na terenie Zakładu Rolnego w Grubnie, należącego do Prywatnego Gospodarstwa Rolnego Janiny Madej w Działowie.

 

 

 

 

II edycja konkursu kulinarnego „Kurczak w domu i w szkole nie tylko w rosole”, 3-7 czerwca

 

                        ……………………………………………………………….                  

Drugi raz w Minikowie gościliśmy uczestników Konkursu Kulinarnego „Kurczak w domu i szkole nie tylko w rosole”

W ciągu tygodnia zmagań, młodzież pokazała swoje umiejętności. Uczniowie szkół z obszarów wiejskich pod okiem Mistrzów Patelni przygotowywali potrawy z kurczaka. A co im wyszło proszę zobaczyć na fotografiach dokumentujących konkurs.

Uczestników oceniało Jury Konkursowe:
Wojciech Grześkowiak – mistrz kucharski – przewodniczący jury
– Tomasz Welter – mistrz kucharski, szef kuchni reprezentacji wojska polskiego
Walentyna Jałocha – międzynarodowy juror kulinarny

 

dzień I – 3 czerwca

Rywalizowały:

Zespól nr 1 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Przystawka
Pâté z wątróbek drobiowych z masłem rozmarynowym i karmelizowanymi wiśniami

Danie główne
Udko faszerowane z serem dojrzewającym z ziemniakiem fondant w sosie z zielonym pieprzem i pulpą szczypiorkową w towarzystwie warzywnego spaghetti

 

Zespół nr 2 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Przystawka:
Wątróbka drobiowa z wiśniami, szalotką, czekoladą i jajkiem w koszulce.

Danie główne.
Domowy szpinakowy makaron tiagliatelle z nowalijkami w sosie na białym winie w towarzystwie piersi z kurczaka gotowanej sous vide z chilli, trawą cytrynową i melisą

 

Zespół nr 3 z Zespołu Szkół we Wroniu

Przystawka
Sałatka z grillowanym kurczakiem i grzankami

Danie główne
Nadziewane udka z kurczaka w sosie pomarańczowo-imbirowym

 

Zdjęcia z I dnia zmagań kulinarnych

fot: Jarosław Domiński

 

dzień II – 4 czerwca

Rywalizowały:

Zespół  nr 1 Zespół Szkół w Bielicach

Przystawka
Wątróbka z zielonym jabłkiem

Danie główne
Fantazja z kurczaka z batatem i konfitowaną cebulą

 

Zespól nr 2 Zespół Szkół w Bielicach

Przystawka
Mini tarta z kurczakiem

Danie główne
Delicja z kurczaka z boczkiem i cukinią

 

Zespół nr 3 Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie

Przystawka
Pietruszkowe gofry z kurczakiem i jajem

Danie główne
Zrazy z kury a la Bordeles

 

foto: Marzena Zwiewka

 

dzień III – 5 czerwca

Rywalizowały zespoły:

Zespół nr 1 Zespół Szkół Nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie

Przystawka
Sakiewki z kurczaka

Danie Główne
Roladki z kurczaka z pomidorami suszonymi

 

Zespół nr 2 Zespół Szkół Nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie

Przystawka
Roladki drobiowe z żurawiną

Danie główne
Filety z kurczaka faszerowane

 

Zespół nr 3 Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie

Przystawka
Pierś nadziewana mozzarellą

Danie główne
Faszerowane udka z kurczaka

 

foto: Aleksandra Bielińska

 

Finał, 7 czerwca

W finale wzięły udział zespoły:

  I – Zespół Szkół Nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie

 II – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

 III – Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach

 

Jury konkursowe finału 2 edycji konkursu kulinarnego „ Kurczak w domu i w szkole nie tylko w rosole”

Przewodniczący: Rafał Godziemski

Członkowie Jury: Maciej Bujnik, Walentyna Jałocha.

 

Zwycięzcy Kunkursu:

I miejsce –  Zespół III – Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach

II miejsce –  Zespół I – Zespół Szkół Nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie

III miejsce – Zespół II – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

 

foto: Jarosław Domiński

Patronat medialny

Gala konkursu AgroLiga 2018

10 czerwca w Belwederze odbyła się Gala Konkursu AgroLiga 2018. 26 raz przyznane zostały nagrody AgroLigi – konkursu, w którym wyróżniani są najlepsi rolnicy oraz firmy z sektora rolnego w Polsce. W uroczystości wzięli udział prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą,  minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, laureaci, a także m.in. posłowie i senatorowie, władze lokalne oraz prezesi i dyrektorzy firm.

Zabierając głos prezydent podkreślił znaczenie rolników biorących udział w konkursie w rozwijaniu gałęzi polskiej gospodarki, jaką jest rolnictwo.

Podczas uroczystości wyróżniono 15 rodzinnych gospodarstw rolnych i 14 rolniczych firm.

Z rejonu województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii :

  • rolnicy I Wicemistrzem Krajowym zostali Alina i Wojciech Klimkiewicz z Wtelna
  • firmy Wicemistrzem Krajowym została Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Balbina i Jerzy Kończalscy ze Starorypina Rządowego.