KPODR

Praktyczne aspekty ochrony różnorodności biologicznej

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Temat ważny i zawsze aktualny. Wydaje się, że  nie trzeba nikogo  przekonywać, jak wielki wpływ na środowisko naturalne  i organizmy w nim żyjące ma właśnie  rolnictwo. Nic bardziej mylnego, należy o tym mówić i przypominać zarówno rolnikom jak i mieszkańcom wsi, ponieważ wiele w tym zakresie zależy od ich postawy i zaangażowania w ochronę naturalnych siedlisk przyrodniczych. 

Celem konferencji było podnoszenie wiedzy na temat wpływu działalności rolniczej na bioróżnorodność. Upowszechnienie dobrych praktyk chroniących różnorodność biologiczną oraz ich  znaczenie w ochronie środowiska. W sesji wykładowej wzięli udział prelegenci, którzy na co dzień zajmują się bioróżnorodnością i ochroną przyrody oraz rolnictwem ekologicznym, które jako system gospodarowania w szczególny sposób dba i chroni środowisko naturalne. Wynika to z samej definicji rolnictwa ekologicznego jako gospodarowania w zgodzie z naturą.

Konferencję otworzył i przywitał uczestników pan Ryszard Kamiński, dyrektor KPODR w Minikowie.

 W   pierwszym wykładzie na temat  „Bioróżnorodność w rolnictwie” pan Krzysztof Konieczny z Fundacji Przyrodniczej „proNatura”  przedstawił  temat różnorodności biologicznej z perspektywy przyrodnika. Przybliżył uczestnikom temat bioróżnorodności i odpowiedział na pytanie czy jest szansa dla przyrody w agrocenozach. Niestety  na przestrzeni lat elementów przyrodniczych w krajobrazie rolniczym wciąż ubywa i jest to ostatnia  szansa na zachowanie tego bogactwa dla przyszłych pokoleń. Z kolei temat   „Rola odmiany jako narzędzia poprawy produkcyjności i zwiększania bioróżnorodności w rolnictwie  ekologicznym”   przedstawiła dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk z IUNG PIB w Puławach. Dokonała analizy różnorodności odmianowej na przykładzie doświadczeń prowadzonych w gospodarstwach ekologicznych. W ostatnim wykładzie pt.:  „Dbałość o bioróżnorodność w prowadzeniu gospodarstwa jako fundamentalny warunek w ograniczaniu chemii i możliwej drodze do ekologii” –pan Sławomir Gacka z firmy Probiotics Polska przybliżył temat różnorodności biologicznej w glebie i jej wpływ na poziom próchnicy glebowej i plonowanie.   Życie biologiczne w glebie dzięki wykorzystaniu między innymi aktywnych mikroorganizmów ma szansę na rozwój i ograniczenie postępującej chemizacji rolnictwa.

Ciekawe tematy poruszane podczas konferencji  wzbudziły zainteresowanie uczestników i uzyskały bardzo dobre opinie. Nie wolno nam zapominać, że ochrona różnorodności biologicznej jest naszym celem i wyzwaniem.  Tylko od nas zależy, w którym kierunku pójdziemy i w jakim stanie zachowamy środowisko dla przyszłych pokoleń.  

Zapis video konferencji:

 

Karina Wroniecka
KPODR w Minikowie, Oddział w Przysieku

Relacja z konferencji pn. „Mikrobiologia w rolnictwie”

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

21 października 2022 r. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie odbyła się konferencja pn. „Mikrobiologia w rolnictwie” z transmisją online. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło, zarówno stacjonarnie jak i przed monitorami komputerów, łącznie 148 uczestników. Jako główne cele konferencji przyjęto rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej biologicznych (w tym mikrobiologicznych) metod ochrony roślin, poprawy żyzności gleby oraz ich znaczenie w uprawie i poprawie plonowania roślin uprawnych, wymiana informacji na temat praktycznych i prawnych aspektów zastosowania biologizacji oraz prezentacja przykładów wykorzystania pożytecznych mikroorganizmów w uprawie roślin oraz przedstawienie perspektyw na przyszłość dotyczących zrównoważonej uprawy, zgodnej z dobrymi praktykami rolniczymi i ochroną środowiska. Relacja z konferencji, wraz z opisem poszczególnych części znajduje się poniżej.

Dr Ryszard Kamiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, wraz z dr Ryszardem Zarudzkim, zastępcą dyrektora ds. transferu wiedzy i innowacji, dokonali oficjalnego otwarcia konferencji, witając wszystkich gości i wprowadzając do problematyki danego tematu. Głos zabrała również Martyna Zielińska-Tadych – organizator konferencji.

Pierwszym wykładowcom była prof. dr hab. Jolanta Kowalska, pracownik Zakładu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska, Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, która przedstawiła temat „Potencjał mikroorganizmów pożytecznych – środki ochrony roślin i inne produkty o działaniu ochronnym”. Omawiane zagadnienia obejmowały:

– biologiczne metody zwalczania agrofagów;
– biopreparaty rejestrowane w ochronie roślin;
– wirusy, bakterie i grzyby owadobójcze;

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=671s

Następnie dr hab. Magdalena Jakubowska, pracownik Zakładu Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów, Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, wygłosiła wykład pt. „Mikroorganizmy jako potencjał stymulujący wzrost roślin”. Omawiane zagadnienia obejmowały:

– rola mikroorganizmów glebowych;
– prawodawstwo w zakresie stosowania biopreparatów i ich funkcje;
– ochrona mikroorganizmów glebowych;

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=3811s

Wykład pt. „Zastosowanie mikroorganizmów i otoczkowania nasion dla poprawy żyzności gleb i plonu roślin w ekologicznej i konwencjonalne uprawie roślin bobowatych” przedstawiła dr hab. Anna Gałązka, prof. Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
z siedzibą w Puławach, pracownik Zakładu Mikrobiologii Rolniczej. Omawiane zagadnienia obejmowały:

– funkcje gleby i mikroorganizmów glebowych;
– rodzaje, funkcje i znaczenie biopreparatów;
– bakterie wiążące azot;
– zastosowanie otoczkowania nasion w uprawie roślin bobowatych;
– szczepionki mikrobiologiczne.

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=6008s

Kolejny wykład, pt. „Znaczenie drobnoustrojów glebowych w warunkach zmian wilgotności gleby” wygłosiła dr Karolina Furtak, pracownik Zakładu Mikrobiologii Rolniczej, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach. Omawiane zagadnienia obejmowały:

– skutki niedoboru wody w glebie i wpływ na rolnictwo;
– skutki nadmiaru wody w glebie i wpływ na rolnictwo;
– wpływ suszy i nadmiaru wody na mikroorganizmy glebowe.

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=8226s

Wykład pt. „Rola mikroorganizmów w kształtowaniu żyzności gleby” zaprezentowała dr hab. Aleksandra Burkowska-But, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracownik Katedry Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii, która reprezentowała również Bacto–Tech Sp. z o. o. Omawiana tematyka obejmowała:

– czynniki wpływające na żywność gleby;
– grupy mikroorganizmów glebowych i ich rola;
– rola mikroorganizmów w powstawaniu próchnicy;
– rola mikroorganizmów w tworzeniu struktury gleby.

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=10450s

Mgr inż. Rafał Igielski, prezes Zarządu SomiGRO Sp. z o. o. zaprezentował temat pt. „Badania mikrobiologiczne gleby wsparciem dla zrównoważonego rolnictwa”. Omawiana tematyka obejmowała:

– założenia Wspólnej Polityki Rolnej;
– praktyki rolnictwa zrównoważonego;
– metody badań jakości gleby;
– wpływ uprawy ekologicznej i konwencjonalnej na przykładzie (poletka doświadczalne Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie).

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=12295s

Ostatni wykład, pt. „Pożyteczne mikroorganizmy jako ważny element w uprawie gleby i roślin. Przykłady gospodarstw stosujących preparaty mikrobiologiczne” zaprezentował mgr inż. Sławomir Gacka, prezes zarządu ProBiotics Polska Sp. z o. o. Omawiane zagadnienia obejmowały:

– założenia rolnictwa zrównoważonego;
– znaczenie badań jakości gleby;
– znaczenie pojęcia „zdrowa gleba”;
– przykłady gospodarstw stosujących biopreparaty.

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=13755s

Dr Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora ds. transferu wiedzy i innowacji Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie podziękował wykładowcom, za wygłoszenie prelekcji w sposób niezwykle interesujący oraz słuchaczom, za obecność, zainteresowanie i zadane pytania. Następnie podsumował i zakończył konferencję.

Martyna Zielińska-Tadych
KPODR w Minikowie

 

 

 

Cykl szkoleń – OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE

wspólnie z

KUJAWSKO-POMORSKĄ IZBA ROLNICZĄ

ROZPOCZYNA REALIZACJĘ DWULETNIEGO CYKLU SZKOLEŃ Z TEMATYKI

„OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE”.

Celem szkoleń jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacenie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem obejmujące poprawę gospodarki wodnej
w tym nawożenia i stosowania pestycydów.

Operacja przewiduje organizację 130 szkoleń i przeszkolenie 3200 osób. Realizacja szkoleń rozpocznie się we wrześniu 2022 roku i potrwa do maja 2024 roku.

Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy
lub beneficjenci operacji „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Szkolenia odbywać się będą na terenie całego województwa.

Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniach zapraszamy do kontaktu z Biurami Powiatowymi naszego Ośrodka i placówkami terenowymi Izby Rolniczej.

Harmonogram szkoleń na 2022 rok, organizowanych przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, znajdziecie państwo po linkiem lub w zakładce Kalendarium na stronie www.kpodr.pl

 

NA SZKOLENIU OMAWIANE BĘDĄ:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – jej znaczenie dla rolnictwa.

– Korzystanie z wód, usługi wodne, własność wód oraz obowiązki ich właścicieli. 

– Zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych oraz funkcjonowania spółek wodnych i związków wałowych.

– Zgody wodnoprawne dla rolnictwa.

 

Zarządzanie wodami, w tym ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy.

– Zasady ochrony wód, w tym rolnicze wykorzystanie ścieków oraz zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

– Kontrola gospodarowania wodami.

– Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami – system opłat.

 

Zabiegi agrotechniczne sprzyjające zatrzymywaniu wody.

– Zabiegi agrotechniczne oraz zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymywaniu wody a tym samym przeciwdziałające skutkom suszy.

 

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

– Warsztaty z zakresu obliczania maksymalnych dawek azotu, planów nawożenia azotem, obliczania powierzchni/ pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych oraz prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem i dokumentowania czasowego przechowywania obornika bezpośrednio na gruntach rolnych.

– Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, w tym:

– sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych,
– terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów,
– warunki przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchnie i pojemności urządzeń do ich przechowywania,
– zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem,
– dokumentowanie,
– kontrola i opłaty,
– finansowanie przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód
– azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

– Działania dobrowolne – zbiór zasad dobrej praktyki rolnicze.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach zapraszamy do kontaktowania się pracownikami Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego (dane kontaktowe organizatorów w załączonym harmonogramie).

Ponadto szczegółowych informacji udzielają:

Dawid Skotnicki, tel.: 723 692 565,e-mail dawid.skotnicki@kpodr.pl

Natalia Narewska tel.: 506 392 582, e-mail natalia.narewska@kpodr.pl

 

Zapewniamy ciekawe materiały szkoleniowe i pełne wyżywienie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Załączniki:

Program szkolenia – Program

Harmonogram szkoleń w etapie 2 (termin 01.10.2022-31.12.2022).harmonogram realizacji operacji etap I i II na stronę

Prezentacje. –

1 pkt. programu szkolenia – obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne edytowane v2

2 i 3 pkt. prpgramu szkolenia – obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne edytowane v2

4 pkt. programu szkolenia – obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne edytowane v2

Nabory z KPO: wnioski o wsparcie na wymianę dachów tylko do 15 listopada, a o pomoc na inwestycje w przetwórstwo – do 18 listopada

Trwają cztery nabory wniosków o pomoc w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Trzy z nich – pomoc na wymianę pokryć dachowych na budynkach gospodarskich wykonanych z materiałów zawierających azbest oraz dwa nabory o wsparcie na inwestycje w przetwórstwo lub wprowadzanie produktów do obrotu dla osób fizycznych lub przedsiębiorstw – kończą się listopadzie. Natomiast o pomoc na wymianę słupów chmielowych można ubiegać się do końca grudnia 2023 r.

Wnioski o pomoc można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez formularz udostępniony na Platformie Usług Elektronicznych – otwórz

By ułatwić potencjalnym zainteresowanym ubieganie się o taką pomoc, przygotowane zostały przez ekspertów z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – otwórz

Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest

Do 15 listopada 2022 r. Agencja będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na wymianę azbestowych pokryć dachowych. Ważne, że takie dachy muszą się znajdować na budynkach służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2. Wymiana musi dotyczyć całego dachu.

Wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

W ramach tego naboru Agencja będzie przyjmować wnioski do 18 listopada 2022 r. Wsparcie ma charakter refundacji (do 50% kosztów kwalifikowalnych), natomiast obowiązujące limity pomocy to: 3 mln zł dla mikroprzedsiębiorstw, 10 mln zł w przypadku firm o statusie małego przedsiębiorstwa oraz 15 mln zł gdy beneficjentem chce się stać średnie przedsiębiorstwo. Otrzymane fundusze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń. Można za nie pozyskać również nowe środki transportu spełniające normy niskiej emisji spalin wykorzystywane np. do przewozu produktów rolnych, produktów rybołówstwa czy akwakultury.

Wsparcie dla rolników lub rybaków w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.

Również do 18 listopada 2022 r. o pomoc na przetwórstwo lub wprowadzanie produktów od obrotu mogą ubiegać się rolnicy lub ich małżonkowie, ale także osoby uprawnione do chowu, hodowli lub połowu ryb. Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 500 000 zł. Pomoc finansowa polega na refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. wydatki poniesione na budowę budynków i budowli służących realizacji inwestycji, ale także ich remont. Wsparcie będzie można uzyskać również na zakup nowego terminala płatniczego czy utrzymanie domen internetowych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Wymiana słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Plantatorzy mogą uzyskać pomoc maksymalnie do 5 ha upraw chmielu. Wysokość wsparcia uzależniona jest od tego, czy słupy impregnowane kreozotem będą wymieniane na kompozytowe czy betonowe, a także od tego czy odbiorca końcowy pomocy jest młodym rolnikiem:

 • młodzi rolnicy (osoby do 40 lat włącznie):

   

  • wymiana na słupy kompozytowe – 102 217,50 zł/ha
  • wymiana na słupy betonowe – 117 661,60 zł/ha
 • pozostali rolnicy:

   

  • wymiana na słupy kompozytowe – 73 012,50 zł/ha
  • wymiana na słupy betonowe – 84 044,00 zł/ha

Nabory wniosków rozpoczęły się 17 października 2022 r. Do 1 listopada 2022 r. zarejestrowano 133 wnioski na ponad 412,5 mln zł od mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych wsparciem w ramach przetwórstwa lub wprowadzania produktów do obrotu. Rolnicy i rybacy, którzy planują działalność przetwórczą, złożyli 38 wniosków o 10,8 mln zł wsparcia. Natomiast o dofinansowanie wymiany pokryć dachowych z azbestu na kwotę ponad 61,4 mln zł ubiega się 4746 gospodarzy.

Więcej o wsparciu z KPO – otwórz

 

Komunikaty ARiMR

2022

Listopad

Pomoc finansowa w zakresie wsparcia finansowego rodziny

10.11

Nabory z KPO: wnioski o wsparcie na wymianę dachów tylko do 15 listopada, a o pomoc na inwestycje w przetwórstwo – do 18 listopada

3.11

Październik

Pomoc finansowa w związku z wystąpieniem szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

20.10

Rusza nowa pomoc z PROW – od 30 września można składać wnioski o wsparcie w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”

4.10

Lipiec

Ruszyła wypłata dopłat do nawozów

12.07

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem – wnioski o pomoc od 7 lipca

8.07

Jeszcze do 14 lipca 2022 r. można ubiegać się o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw.

8.07

Bioasekuracja: wciąż można ubiegać się o wsparcie

8.07

Inwestycje w ekosystemy leśne: wnioski można składać do 29 lipca

8.07

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń do15 lipca 2022 r.

8.07

Czerwiec

Granty dla Stowarzyszeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych

03.06

Maj

Współpraca – więcej czasu na złożenie wniosku

30.05

Tylko do końca miesiąca można składać wnioski o dopłaty do nawozów. 30 i 31 maja biura powiatowe ARiMR czynne dłużej

30.05

Materiał siewny – rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy

25.05

Modernizacja gospodarstw rolnych – termin przyjmowania wniosków o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt i nawadnianie wydłużony o miesiąc

24.05

Biznes na wsi: coraz mniej czasu na złożenie wniosku o premię

23.05

Młodzi rolnicy mają jeszcze tylko kilka dni, by starać się o 150 tys. zł

23.05

Restrukturyzacja małych gospodarstw: niebawem start naboru

4.05

Do 100 tys. euro rocznie na tworzenie grup i organizacji producentów – nabór wystartował

4.05

 

Kwiecień

Przedłużony termin naboru wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

15.04

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW: coraz mniej czasu na złożenie wniosku

12.04

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta: wciąż można składać wnioski a wypłacono już ponad 115 mln zł

5.04

Marzec

Już można ubiegać się o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt lub nawadnianie

29.03

Wypalanie traw i nieużytków rolnych niebezpieczne i karalne

28.03

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta – nabór wniosków trwa, a ARiMR wypłaca już wsparcie

23.03

150 tys. zł premii dla młodych rolników – start naboru wniosków

17.03

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok – już można składać wnioski

15.03

Modernizacja gospodarstw: dwa nabory wniosków w jednym terminie

9.03

ARiMR przypomina: wypalanie traw jest karalne

7.03

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta – na razie blisko 2 tys. wniosków trafiło do ARiMR

2.03

 

Luty

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – wnioski można składać od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r.

25.02

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – straty z powodu huraganu także objęte wsparciem

22.02

 

Styczeń

 

 

 

ogłoszenia 2021 (tu kliknij)

ogłoszenia 2020 (tu kliknij)

Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Minikowie
podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

1. Oznaczenie nieruchomości:

 1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na działce nr 2/38, w skład nieruchomości wchodzi budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 205 m2 oraz działka o powierzchni 6234 m2. Nieruchomość położona w miejscowości Włocławek, jednostka ewidencyjna 046401_1 Miasto Włocławek, obręb 0001 – Łęg, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1W/00069977/5.
 2. lokal mieszkalny nr 2 o całkowitej powierzchni użytkowej wynoszącej 25,89 m2 położonego na działce o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. Nieruchomość położona w miejscowości Włocławek, jednostka ewidencyjna 046401_1 Miasto Włocławek, obręb 0001 – Łęg, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1W/00069977/5.

2. Opis nieruchomości:

 1. działka nr 2/38 posiada powierzchnię 6234m2. Kształt działki nieregularny, wydłużony. Układ hipsometryczny terenu w części wschodniej płaski, poziomy, w pozostałej części z bardzo wyraźnym skłonem w kierunku południowym. Różnica poziomów terenu w obrębie działki dochodzi do ok. 10m. Działka w części wschodniej zabudowana jest budynkiem dawnej „rządcówki” będącej częścią założenia dworsko-parkowego w Zarzeczewie. Teren działki od części wschodniej ogrodzony. Część wschodnia działki o powierzchni ok. 2000 m2 zagospodarowana, osadzona licznymi drzewami i krzewami ozdobnymi. Pozostała część terenu działki nieogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta dziko rosnącymi drzewami i krzewami. Utwardzenie terenu – niewielki fragment w części wschodniej stanowiący część drogi dojazdowej do nieruchomości. Działka posiada uzbrojenie techniczne w instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną z odpływem do lokalnego szamba szczelnego. Wokół budynku istnieje sieć kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do zbiornika położonego poza granicami działki nr 2/38. Na działce znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 146,54 m2, powierzchni piwnicy 14,67 m2, powierzchni zabudowy 205 m2, wybudowany w latach dwudziestych XX w. Budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty betonowo – kamienne. Ściany murowane z cegły pełnej ceramicznej, tynkowane obustronnie tynkiem cementowo – wapiennym. Strop drewniany, belkowy, tynkowany na trzcinie. Schody na poddasze o konstrukcji drewnianej. Dach wielopołaciowy o konstrukcji drewnianej kryty blachom w rąbek. Posadzki betonowe w części bez warstw wykończeniowych. Stolarka okienna drewniana typu skrzynkowego, stolarka drzwiowa drewniana. Budynek wyposażony jest w instalacje techniczne: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną , c.o. i odgromową. Na skutek niedokończonych prac remontowych instalacje elektryczne i c.o. niesprawne – instalacja c.o. pozbawiona pieca. Układ pomieszczeń amfiladowy. Zgodnie z opinią rzeczoznawcy zużycie techniczne budynku ok. 50%.
 2. działka nr 2/35 posiada powierzchnię 836 m2 i kształt nieregularnego czworokąta ze stosunkowo szerokim frontem do drogi dojazdowej. Układ hipsometryczny działki płaski, poziomy. Teren działki jest ogrodzony, w części utwardzony. Uzbrojenie techniczne terenu stanowi instalacja wodno – kanalizacyjna z odpływem do lokalnego szamba szczelnego oraz instalacja elektryczna. Lokal mieszkalny nr 2 znajduje się w budynku wielolokalowym o ogólnej powierzchni zabudowy 208,10 m2. Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym, mieszczący trzy lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze. Obiekt wykonany
  w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty budynku w części betonowo – kamienne, w części murowane z pustaków cementowych i cegły ceramicznej pełnej. Ściany nadziemia warstwowe, murowane z cegły pełnej ceramicznej i pustaków cementowych. Ściany otynkowane obustronnie tynkiem cementowo – wapiennym. Strop nad parterem o konstrukcji drewnianej, ocieplony. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, płatwiowo – jętkowej, kryty blachom trapezową. Orynnowanie dachu niekompletne, wykonane w części z profili PCV. Posadzki pomieszczeń gospodarczych betonowe, surowe. Ściany miejscami zawilgocone w strefie przyziemia na skutek wadliwej izolacji poziomej fundamentów. Konstrukcja ścian nośnych miejscami wykazuje pęknięcia będące skutkiem nierównomiernego osiadania oraz braku wieńca spinającego ściany w ich górnej części. Lokal nr 2 składa się z wiatrołapu, jednego pokoju, kuchni i łazienki z WC. Układ pomieszczeń amfiladowy. Do lokalu nie przynależą żadne pomieszczenia gospodarcze. Lokal posiada udział w wysokości 2589/13257 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu działki 2/35. Podłoga w pokoju drewniana z desek na legarach, w pozostałych pomieszczeniach lokalu posadzki betonowe wyłożone płytkami ceramicznymi. Ściany i sufity tynkowane. Armatura wod-kan łazienki i kuchni w części do wymiany. Stolarka okien PCV. Drzwi do łazienki harmonijkowe. Drzwi wejściowe z płyty warstwowej. Lokal posiada instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną. Lokal nie posiada instalacji grzewczej.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania:

 1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na działce nr 2/38. Dla obszaru, w którym położona jest nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławek przyjętym Uchwałą Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. (potwierdzone Uchwałą Nr XXXV/77/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze o podstawowym przeznaczeniu terenu: tereny zieleni – symbol studium „Z”. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku z dnia 19 maja 1988 roku nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków pod numerem A/1306/1-3.
 2. lokal mieszkalny nr 2 położony na działce o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. Dla obszaru, w którym położona jest nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławek przyjętym Uchwałą Nr 203/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. (potwierdzone Uchwałą Nr XXXV/77/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze o podstawowym przeznaczeniu terenu: tereny zieleni – symbol studium „Z”.

4. Cena wywoławcza nieruchomości:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na działce nr 2/38 – 282.000 zł,

Słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące zł 00/100

lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m240.500 zł,

Słownie: czterdzieści tysięcy pięćset złotych 00/100

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.

5. Obciążenia nieruchomości: brak

6. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r. w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w sali
nr 4, o godzinie 1000.

7.Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

 • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym – wadium w formie pieniężnej w wysokości 28 200,00 zł
 • lokal mieszkalny nr 2 – wadium w formie pieniężnej w wysokości 4 050,00 zł

należy wpłacić na konto Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 18 listopada 2022 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym KPODR w Minikowie:

BGK 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania przetargu, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

8. Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

9. Wysokość opłaty z tytułu użytkowania, termin wnoszenia opłaty:

Roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego zostanie ustalona przez właściwy organ w późniejszym terminie według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Natomiast wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana (zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

10.  Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

 1. pisemne oferty do przetargu należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 23 listopada go godziny 900 w siedzibie KPODR w Minikowie.
 2. ofertę należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony na zakup nieruchomości w miejscowości Włocławek”.
 3. do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
 4. pisemna oferta powinna zawierać:
 • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
 • datę sporządzenia oferty;
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

 

11. Sprzedający nie stawia dodatkowych warunków przetargu.

12. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Wszelkie koszty związane z umową ponosi nabywca.

14. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

15. Informacji udziela się w KPODR Oddział w Zarzeczewie, lub telefonicznie 54 255 06 00 w godzinach od 800 do 1500.

 

 

Szkolenia wprowadzające w tematykę prowadzenia gospodarstwa edukacyjnego

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Na przełomie września i października zostały przeprowadzone szkolenia wprowadzające w tematykę prowadzenia gospodarstwa edukacyjnego. 64 osoby z czterech województw (kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego) otrzymały podstawowe informacje z zakresu świadczenia usług edukacyjnych w gospodarstwie rolnym i obiektach turystyki wiejskiej. Zostały omówione również przepisy prawne obowiązujące przy prowadzeniu działalności pozarolniczej, a także planowane na najbliższy okres formy dofinansowania.

Wśród uczestników szkoleń znalazły się osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży, jak również te, które z mniejszą lub większą intensywnością podejmowały się prowadzenia tego rodzaju działalności nawet od kilkunastu lat, jednak nie miały dotąd okazji uzyskać profesjonalnego wsparcia doradczego w tym zakresie.

Szczególnie interesującym uczestników tematem okazała się być kwestia wyboru formy prawnej dla prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwie rolnym i możliwość pozyskania dofinansowania w ramach planowanej do wdrożenia w nowej perspektywie interwencji LEADER, prowadzonej przez Lokalne Grupy Działania. Z dużym zainteresowaniem spotkał się również temat dostosowania oferty obiektu do wymagań oświaty. Szkolnictwo bowiem zyskałoby nowe miejsca realizacji zajęć w praktyce, gdyby programy edukacyjne gospodarstw realizowały konkretne zagadnienia z dokumentu Podstawy Programowej. Temu tematowi jest dedykowane kolejne szkolenie realizowane w ramach projektu, które odbędzie się 20 października na platformie ClickMeeting (link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/gospodarstwo-edukacyjne-realizacja-postawy-programowej-w-gosp-edukacyjnym/register).

Szkolenia informacyjne były pierwszymi z serii spotkań poruszających zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarstwa edukacyjnego, zaplanowanymi do realizacji w okresie: wrzesień 2022 – październik 2023, w ramach projektu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Projekt ten skierowany jest do mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, zainteresowanych prowadzeniem działalności w formie gospodarstwa edukacyjnego lub działającymi na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w wyżej wymienionych regionach.

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w kolejnych szkoleniach zaplanowanych do realizacji w ramach projektu, zapraszamy do kontaktu z jego koordynatorką: Aleksandra Hapka, tel. 693-301-527, e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl.

Projekt jest realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023. 

 

Do pobrania

Prezentacja KPODR I – przepisy prawne – kopia

Prezentacja KPODR I – informacje ogólne

Prezentacja KPODR I – formy dofinansowania  

 

 

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

Trwa konkurs Gazety Pomorskiej na Rolnika Roku 2022!

Rolnicy z Kujaw i Pomorza mogą powalczyć o tytuł i nagrody. Zwycięzców ogłosimy na gali podczas IX Forum Rolniczego Gazety Pomorskiej

Gazeta Pomorska, jak co roku wyróżnia najlepszych rolników w regionie.

Rolnik Roku 2022, to coroczny konkurs, w którym nagradzamy najlepszych gospodarzy z regionu. Rolnicy mogą zawalczyć o tytuł i atrakcyjne nagrody w kategoriach:

 • „Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku do 100 ha”,
 • „Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku powyżej 100 ha”,
 • „Innowacyjny Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku”.

Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie pomorska.pl/konkurs_agro. Warto to zrobić, ponieważ każda osoba, która wypełni ankietę otrzyma zaproszenie na Forum Rolnicze. Na zgłoszenia czekamy do 11 listopada.

Nagrody w konkursie zostaną wręczone na gali, która jest istotną częścią wydarzenia. Tym razem, odbędzie się ono w malowniczej Cukrowni Żnin już 26 listopada 2022 r.

Podczas IX Forum Rolniczego Gazety Pomorskiej nie zabraknie paneli dyskusyjnych z udziałem osób odpowiedzialnych za polskie i unijne rolnictwo. Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy m.in. obecnego szefa resortu rolnictwa oraz byłych ministrów, którzy wciąż są związani z rolnictwem. Będą także panele tematyczne dotyczące najważniejszych – dla rolników – zagadnień, w tym rosnących kosztów produkcji, a także debata specjalistów z gośćmi forum oraz możliwość spotkania i rozmów z czołowymi producentami rolnymi z naszego regionu.

Sukces projektu „Pszczoły dla zdrowia”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Zarzeczewie zakończył we wrześniu realizację kolejnego projektu sponsorowanego przez ANWIL – producenta nawozów azotowych Anvistar i Canvil. Projekt „Pszczoły dla zdrowia” miał na celu przybliżyć wiedzę o życiu rodziny pszczelej, współpracy rolników i pszczelarzy oraz produktach pszczelich.

Z prozdrowotnymi właściwościami wyrobów pszczelarskich zapoznawali się uczestnicy zajęć edukacyjnych, które odbywały się od czerwca 2022 roku kolejno w Woli Adamowej (gmina Chodecz), Sułkowie (gmina Lubraniec), Kruszynie (gmina Włocławek),  Zarzeczewie – siedzibie Oddziału KPODR, Rzadkiej Woli (gmina Brześć Kujawski), Brzeziu (gmina Brześć Kujawski) i Wąpielsku w powiecie rypińskim.

W czasie targów „Kujawko-Pomorskie Miodowe Lato w Zarzeczewie”, oprócz warsztatów, przeprowadzono także konkurs dla kół gospodyń wiejskich na najlepszą potrawę na bazie miodu pod hasłem „Miodowe specjały”. Dopełnieniem wszystkich wydarzeń był event „Miasteczko zdrowia” organizowany 3 września br. przez Fundację ANWIL przy Hali Mistrzów we Włocławku. Podczas imprezy pracownicy Ośrodka prowadzili zajęcia warsztatowe z wyrobu kosmetyków domowych na bazie produktów pszczelich. Zainteresowanie wyrobami przerosło najśmielsze oczekiwania! Warsztaty cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Pszczelarz, Adrian Stankiewicz, zapoznawał zainteresowanych – starszych i najmłodszych – z tajnikami pszczelarstwa i życia rodziny pszczelej. Osoby, które odwiedziły stoisko KPODR dowiedziały się, jak w prosty sposób wykonać produkty kosmetyczne na bazie miodu i wosku pszczelego. Kosmetyki można było zabrać ze sobą, co niezwykle cieszyło naszych odwiedzających. Oprócz tego każdy uczestnik warsztatów otrzymywał broszurę z podstawowymi informacjami na temat prozdrowotnych właściwości produktów pszczelich oraz receptury na ich wykonanie.

Ze względu na bardzo dobry odbiór realizowanych w ramach projektu „Pszczoły dla zdrowia” zajęć warsztatowych planowana jest kontynuacja ich realizacji w przyszłym roku.

Anna Dykczyńska

KPODR Minikowo O/Zarzeczewo