kpodr Minikowo

Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

24 listopada uczestnicy projektu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” wzięli udział w spotkaniu informacyjno-szkolenio wym z doradcą podatkowym – Pawłem Wysińskim z Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Bydgoszczy. Ponad 60 osób miało okazję skonsultować z ekspertem sytuację prawno-podatkową planowanych do założenia lub już funkcjonujących gospodarstw edukacyjnych.

Problemem, którego dotyczyła większość konsultacji, był wybór odpowiedniej formy prawnej dla prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwie rolnym. Biorąc pod uwagę fakt, że głównym odbiorcą oferty obiektu miałyby być grupy szkolne i przedszkolne, niemożliwym staje się korzystanie z ulg przewidzianych dla działalności agroturystycznej (uczestnicy zajęć nie byliby traktowani jako osoby przebywające na wypoczynku). W związku z tym ekspert wyszedł z dwiema propozycjami – dla osób chcących przetestować świadczenie tego rodzaju usług lub świadczących je okazjonalnie oraz dla osób, które chcą traktować je jako jedno z podstawowych źródeł dochodu. W pierwszym przypadku korzystnym rozwiązaniem jest aktywność w ramach działalności nierejestrowanej, gdzie istnieje jednak ograniczenie wynikające z miesięcznego progu przychodów, którego nie można przekroczyć, chcąc na niej pozostać. Drugi przypadek wymaga rejestracji działalności gospodarczej, przy czym rolnik pozostaje na KRUS-ie (opłaca podwójny KRUS), wybiera formę opodatkowania według zasad ogólnych i wtedy stara się nie przekroczyć dochodu w wysokości 60 tys. złotych rocznie. Korzysta w tym momencie z kwoty wolnej od podatku (30 tys. złotych), a od reszty odprowadza podatek w wysokości 12 %. To pozwala nie przekroczyć rocznej kwoty podatku dochodowego pozwalającej na pozostanie w KRUS-ie (3723 złote).

To tylko jeden z tematów omówionych podczas konsultacji. Dla wszystkich zainteresowanych, na stronie projektu zamieszczono nagranie ze spotkania – link do strony: https://www.kpodr.pl/gospodarstwo-edukacyjne-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-na-obszarach-wiejskich/

Jednocześnie należy pamiętać, że każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny, więc zanim podejmie się decyzję o formie prowadzenia działalności, dobrze jest skonsultować dostępne opcje ze specjalistą.

Konsultacje prawno-podatkowe były trzecimi z serii spotkań poruszających zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarstwa edukacyjnego, zaplanowanymi do realizacji w okresie: wrzesień 2022 – październik 2023, w ramach projektu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Projekt ten skierowany jest do mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, zainteresowanych prowadzeniem działalności w formie gospodarstwa edukacyjnego lub działającymi na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w wyżej wymienionych regionach.

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w kolejnych szkoleniach zapraszamy do kontaktu z koordynatorką – tel. 693-301-527, e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl, celem uzyskania szczegółowych informacji.

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023. 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

Relacja z konferencji pn. „Mikrobiologia w rolnictwie”

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

21 października 2022 r. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie odbyła się konferencja pn. „Mikrobiologia w rolnictwie” z transmisją online. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło, zarówno stacjonarnie jak i przed monitorami komputerów, łącznie 148 uczestników. Jako główne cele konferencji przyjęto rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej biologicznych (w tym mikrobiologicznych) metod ochrony roślin, poprawy żyzności gleby oraz ich znaczenie w uprawie i poprawie plonowania roślin uprawnych, wymiana informacji na temat praktycznych i prawnych aspektów zastosowania biologizacji oraz prezentacja przykładów wykorzystania pożytecznych mikroorganizmów w uprawie roślin oraz przedstawienie perspektyw na przyszłość dotyczących zrównoważonej uprawy, zgodnej z dobrymi praktykami rolniczymi i ochroną środowiska. Relacja z konferencji, wraz z opisem poszczególnych części znajduje się poniżej.

Dr Ryszard Kamiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, wraz z dr Ryszardem Zarudzkim, zastępcą dyrektora ds. transferu wiedzy i innowacji, dokonali oficjalnego otwarcia konferencji, witając wszystkich gości i wprowadzając do problematyki danego tematu. Głos zabrała również Martyna Zielińska-Tadych – organizator konferencji.

Pierwszym wykładowcom była prof. dr hab. Jolanta Kowalska, pracownik Zakładu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska, Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, która przedstawiła temat „Potencjał mikroorganizmów pożytecznych – środki ochrony roślin i inne produkty o działaniu ochronnym”. Omawiane zagadnienia obejmowały:

– biologiczne metody zwalczania agrofagów;
– biopreparaty rejestrowane w ochronie roślin;
– wirusy, bakterie i grzyby owadobójcze;

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=671s

Następnie dr hab. Magdalena Jakubowska, pracownik Zakładu Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów, Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, wygłosiła wykład pt. „Mikroorganizmy jako potencjał stymulujący wzrost roślin”. Omawiane zagadnienia obejmowały:

– rola mikroorganizmów glebowych;
– prawodawstwo w zakresie stosowania biopreparatów i ich funkcje;
– ochrona mikroorganizmów glebowych;

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=3811s

Wykład pt. „Zastosowanie mikroorganizmów i otoczkowania nasion dla poprawy żyzności gleb i plonu roślin w ekologicznej i konwencjonalne uprawie roślin bobowatych” przedstawiła dr hab. Anna Gałązka, prof. Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
z siedzibą w Puławach, pracownik Zakładu Mikrobiologii Rolniczej. Omawiane zagadnienia obejmowały:

– funkcje gleby i mikroorganizmów glebowych;
– rodzaje, funkcje i znaczenie biopreparatów;
– bakterie wiążące azot;
– zastosowanie otoczkowania nasion w uprawie roślin bobowatych;
– szczepionki mikrobiologiczne.

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=6008s

Kolejny wykład, pt. „Znaczenie drobnoustrojów glebowych w warunkach zmian wilgotności gleby” wygłosiła dr Karolina Furtak, pracownik Zakładu Mikrobiologii Rolniczej, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach. Omawiane zagadnienia obejmowały:

– skutki niedoboru wody w glebie i wpływ na rolnictwo;
– skutki nadmiaru wody w glebie i wpływ na rolnictwo;
– wpływ suszy i nadmiaru wody na mikroorganizmy glebowe.

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=8226s

Wykład pt. „Rola mikroorganizmów w kształtowaniu żyzności gleby” zaprezentowała dr hab. Aleksandra Burkowska-But, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracownik Katedry Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii, która reprezentowała również Bacto–Tech Sp. z o. o. Omawiana tematyka obejmowała:

– czynniki wpływające na żywność gleby;
– grupy mikroorganizmów glebowych i ich rola;
– rola mikroorganizmów w powstawaniu próchnicy;
– rola mikroorganizmów w tworzeniu struktury gleby.

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=10450s

Mgr inż. Rafał Igielski, prezes Zarządu SomiGRO Sp. z o. o. zaprezentował temat pt. „Badania mikrobiologiczne gleby wsparciem dla zrównoważonego rolnictwa”. Omawiana tematyka obejmowała:

– założenia Wspólnej Polityki Rolnej;
– praktyki rolnictwa zrównoważonego;
– metody badań jakości gleby;
– wpływ uprawy ekologicznej i konwencjonalnej na przykładzie (poletka doświadczalne Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie).

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=12295s

Ostatni wykład, pt. „Pożyteczne mikroorganizmy jako ważny element w uprawie gleby i roślin. Przykłady gospodarstw stosujących preparaty mikrobiologiczne” zaprezentował mgr inż. Sławomir Gacka, prezes zarządu ProBiotics Polska Sp. z o. o. Omawiane zagadnienia obejmowały:

– założenia rolnictwa zrównoważonego;
– znaczenie badań jakości gleby;
– znaczenie pojęcia „zdrowa gleba”;
– przykłady gospodarstw stosujących biopreparaty.

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=13755s

Dr Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora ds. transferu wiedzy i innowacji Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie podziękował wykładowcom, za wygłoszenie prelekcji w sposób niezwykle interesujący oraz słuchaczom, za obecność, zainteresowanie i zadane pytania. Następnie podsumował i zakończył konferencję.

Martyna Zielińska-Tadych
KPODR w Minikowie

 

 

 

VI Ogólnokrajowa konferencja na temat śruty rzepakowej już za nami!

19 października br. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie odbyła się VI Ogólnokrajowa konferencja na temat śruty rzepakowej. Konferencję oficjalnie otworzył Mariusz Szeliga, prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju (PSPO), który podkreślił znaczący wzrost w ostatnich latach produkcji rzepaku. Po nim głos zabrał prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych – Juliusz Młodecki, który zwrócił uwagę na dużą dostępność śruty rzepakowej przez cały rok. Wspomniał on także o istotnej roli Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych, która stanowi unikatowe porozumienie całego łańcucha produkcji oleju. Następnie Ryszard Zarudzki – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) podziękował uczestnikom za liczne przybycie na wydarzenie oraz przywitał zaproszonych gości specjalnych, w tym  Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Posła na Sejm RP, który podkreślił istotę zwiększenia wykorzystania śruty rzepakowej.

Część merytoryczną konferencji rozpoczął Adam Stępień, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, który przedstawił uczestnikom aktualną sytuację na rynku produktów przerobu rzepaku w Polsce i Europie. Rzepak jest drugą uprawianą na świecie rośliną oleistą tuż za soją. Polska szczyci się tym, że jest liderem europejskim w jego uprawie, jest to możliwe dzięki ciągłemu upowszechnianiu, które przynosi oczekiwane efekty. Luki na zachodnim rynku są szansą dla Polski, nadal jednak to Niemcy i Francja przodują w dostawach rzepaku.

Następnie prelekcję wygłosił prof. dr hab. Andrzej Łozicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który przedstawił zgromadzonym uczestnikom, dlaczego poekstrakcyjna śruta rzepakowa jest lepszą paszą dla bydła mięsnego niż poekstrakcyjna śruta sojowa. Zwrócił on uwagę na zwiększone zainteresowanie poekstrakcyjną śrutą rzepakową, które wynika z trendu żywienia krów „bez GMO”. Wpływ mają także wysokie ceny poekstrakcyjnej śruty sojowej oraz wzrost świadomości na temat jej wartości w żywieniu bydła. Prelegent pokreślił, że poekstrakcyjna śruta rzepakowa daje lepsze wyniki produkcyjne.

Po krótkiej przerwie, wciąż spragnieni wiedzy uczestnicy wrócili na wykład prof. Pawła Górki z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który przybliżył możliwości wykorzystania poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w paszach starterowych dla cieląt przeznaczonych na opas. Przedstawił on wyniki badań, w których zastępowano śrutę sojową śrutą rzepakową, potwierdzające, że wcale nie daje ona gorszych rezultatów w żywieniu cieląt. Dodatkowo podał on informacje w jakiej formie podawać cielętom pasze starterowe z udziałem białka rzepaku, aby była ona dla nich smaczniejsza oraz jak umiejętnie wybierać pasze spośród tych dostępnych na rynku.

Ostatnią z prelekcji przedstawił Bartłomiej Lubiński z KPODR, który mówił o wsparciu przez Ośrodek produkcji bydła mięsnego w województwie kujawsko-pomorskim, wsparciu rozwoju produkcji zrównoważonej z wyższym dobrostanem zwierząt, zdrowszymi zwierzętami, korzystną dla klimatu oraz większą odpornością ekonomiczną gospodarstw.

Na zakończenie konferencji odbyła się debata ekspercka z udziałem Piotra Szysza –  przewodniczącego zespołu roboczego ds. śruty – PSPO, Juliusza Młodeckiego – Prezesa Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Jacka Zarzeckiego – Prezesa Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Łukasza Karmowskiego – Prezesa Zarządu Związku Gorzelni Polskich, producenta bydła mięsnego, Piotra Wójcika – kierownika Zakładu Hodowli Bydła, Instytutu Zootechniki w Balicach oraz Ryszarda Zarudzkiego – dyrektora KPODR, którą moderował Karol Bujoczek – redaktor naczelny czasopisma Top Agrar Polska – prowadzący całość wydarzenia. Uczestnicy debaty dyskutowali na temat potencjału województwa kujawsko-pomorskiego w uprawie rzepaku, a także o możliwościach zmniejszenia eksportu śruty rzepakowej.

Tekst: Bartłomiej Lubiński, KPODR
Foto: Jarosław Domiński, KPODR

 

Komunikaty ARiMR

2022

Listopad

Pomoc finansowa w zakresie wsparcia finansowego rodziny

10.11

Nabory z KPO: wnioski o wsparcie na wymianę dachów tylko do 15 listopada, a o pomoc na inwestycje w przetwórstwo – do 18 listopada

3.11

Październik

Pomoc finansowa w związku z wystąpieniem szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

20.10

Rusza nowa pomoc z PROW – od 30 września można składać wnioski o wsparcie w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”

4.10

Lipiec

Ruszyła wypłata dopłat do nawozów

12.07

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem – wnioski o pomoc od 7 lipca

8.07

Jeszcze do 14 lipca 2022 r. można ubiegać się o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw.

8.07

Bioasekuracja: wciąż można ubiegać się o wsparcie

8.07

Inwestycje w ekosystemy leśne: wnioski można składać do 29 lipca

8.07

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń do15 lipca 2022 r.

8.07

Czerwiec

Granty dla Stowarzyszeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych

03.06

Maj

Współpraca – więcej czasu na złożenie wniosku

30.05

Tylko do końca miesiąca można składać wnioski o dopłaty do nawozów. 30 i 31 maja biura powiatowe ARiMR czynne dłużej

30.05

Materiał siewny – rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy

25.05

Modernizacja gospodarstw rolnych – termin przyjmowania wniosków o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt i nawadnianie wydłużony o miesiąc

24.05

Biznes na wsi: coraz mniej czasu na złożenie wniosku o premię

23.05

Młodzi rolnicy mają jeszcze tylko kilka dni, by starać się o 150 tys. zł

23.05

Restrukturyzacja małych gospodarstw: niebawem start naboru

4.05

Do 100 tys. euro rocznie na tworzenie grup i organizacji producentów – nabór wystartował

4.05

 

Kwiecień

Przedłużony termin naboru wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

15.04

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW: coraz mniej czasu na złożenie wniosku

12.04

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta: wciąż można składać wnioski a wypłacono już ponad 115 mln zł

5.04

Marzec

Już można ubiegać się o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt lub nawadnianie

29.03

Wypalanie traw i nieużytków rolnych niebezpieczne i karalne

28.03

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta – nabór wniosków trwa, a ARiMR wypłaca już wsparcie

23.03

150 tys. zł premii dla młodych rolników – start naboru wniosków

17.03

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok – już można składać wnioski

15.03

Modernizacja gospodarstw: dwa nabory wniosków w jednym terminie

9.03

ARiMR przypomina: wypalanie traw jest karalne

7.03

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta – na razie blisko 2 tys. wniosków trafiło do ARiMR

2.03

 

Luty

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – wnioski można składać od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r.

25.02

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – straty z powodu huraganu także objęte wsparciem

22.02

 

Styczeń

 

 

 

ogłoszenia 2021 (tu kliknij)

ogłoszenia 2020 (tu kliknij)

Sukces projektu „Pszczoły dla zdrowia”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Zarzeczewie zakończył we wrześniu realizację kolejnego projektu sponsorowanego przez ANWIL – producenta nawozów azotowych Anvistar i Canvil. Projekt „Pszczoły dla zdrowia” miał na celu przybliżyć wiedzę o życiu rodziny pszczelej, współpracy rolników i pszczelarzy oraz produktach pszczelich.

Z prozdrowotnymi właściwościami wyrobów pszczelarskich zapoznawali się uczestnicy zajęć edukacyjnych, które odbywały się od czerwca 2022 roku kolejno w Woli Adamowej (gmina Chodecz), Sułkowie (gmina Lubraniec), Kruszynie (gmina Włocławek),  Zarzeczewie – siedzibie Oddziału KPODR, Rzadkiej Woli (gmina Brześć Kujawski), Brzeziu (gmina Brześć Kujawski) i Wąpielsku w powiecie rypińskim.

W czasie targów „Kujawko-Pomorskie Miodowe Lato w Zarzeczewie”, oprócz warsztatów, przeprowadzono także konkurs dla kół gospodyń wiejskich na najlepszą potrawę na bazie miodu pod hasłem „Miodowe specjały”. Dopełnieniem wszystkich wydarzeń był event „Miasteczko zdrowia” organizowany 3 września br. przez Fundację ANWIL przy Hali Mistrzów we Włocławku. Podczas imprezy pracownicy Ośrodka prowadzili zajęcia warsztatowe z wyrobu kosmetyków domowych na bazie produktów pszczelich. Zainteresowanie wyrobami przerosło najśmielsze oczekiwania! Warsztaty cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Pszczelarz, Adrian Stankiewicz, zapoznawał zainteresowanych – starszych i najmłodszych – z tajnikami pszczelarstwa i życia rodziny pszczelej. Osoby, które odwiedziły stoisko KPODR dowiedziały się, jak w prosty sposób wykonać produkty kosmetyczne na bazie miodu i wosku pszczelego. Kosmetyki można było zabrać ze sobą, co niezwykle cieszyło naszych odwiedzających. Oprócz tego każdy uczestnik warsztatów otrzymywał broszurę z podstawowymi informacjami na temat prozdrowotnych właściwości produktów pszczelich oraz receptury na ich wykonanie.

Ze względu na bardzo dobry odbiór realizowanych w ramach projektu „Pszczoły dla zdrowia” zajęć warsztatowych planowana jest kontynuacja ich realizacji w przyszłym roku.

Anna Dykczyńska

KPODR Minikowo O/Zarzeczewo

 

 

 

 

 

BARWY LATA – DARY JESIENI

BARWY LATA – DARY JESIENI

Impreza plenerowa się skończyła. Stoiska naszych wystawców były oblegane.

Oprócz Targów odbyły się: Dzień Kukurydzy, Soi, Buraka cukrowego, Święto Ziemniaka, Pokaz drobnego inwentarza, konkursy ekologiczne i inne. 

Mieszkańcy wsi i miast mięli wiele atrakcji.

ZAPRASZAMY do obejrzenia fotorelacji!

Barwy lata,dary jesieni godz.12.

 

Poletka kukurydzy – widok z drona

 

Barwy lata,dary jesieni godz.9.

Regionalne serowanie – promocja produktów i integracja sektora przetwórstwa mleka

    ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Przeżyjmy to jeszcze raz

„Regionalne serowanie – promocja produktów i integracja sektora przetwórstwa mleka”

Projekt „Regionalne serowanie – promocja produktów i integracja sektora przetwórstwa mleka” został zrealizowany przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Radom wraz z partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

  • Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli,
  • Kujawsko–Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
  • Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Podczas realizacji projektu zorganizowano dwudniowe warsztaty serowarskie i pięciodniowy wyjazd studyjny „Szlakiem Oscypkowym” w okolice Zakopanego i Podhala.

Projekt ten zrealizowano w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem głównym było przekazanie wiedzy z zakresu produkcji, przetwórstwa i sprzedaży żywności na niewielką skalę oraz wprowadzania jej na rynek w krótkich łańcuchach żywności i podjęcie działań, zmierzających do wyznaczenia kierunków rozwoju gospodarstw rolnych poprzez aktywne uczestnictwo rolników w rozpoczęciu działalności przetwórczej.

Pierwszy dzień warsztatów: wizyta w Zakładzie Mleczarskim FigAnd sp z o.o.

FigAnd to firma rodzinna. Dzisiaj, po 30 latach funkcjonowania w branży mleczarskiej, jest liderem rynku radomskiego, zatrudniającym ponad 160 osób, skupującym ponad 120.000l mleka dziennie. Zakład mleczarski FigAnd jest producentem wyrobów wyprodukowanych wyłącznie z polskiego mleka. Specjalizuje się w świeżych produktach mleczarskich o krótkich terminach przydatności. Wytwarza także produkty dla HoReCa, gastronomii i branży cukierniczo-piekarniczej. Są one dostępne na terenie: Anglii, Czech, Słowacji i Niemiec. Uczestnicy projektu prześledzili zautomatyzowany ciąg produkcyjny, degustowali sery i jogurty, które są wizytówką firmy oraz zapoznali się z wymogami weterynaryjnymi, jakie trzeba spełnić przy zakładaniu działalności z przetwórstwie mleka, które zostały omówione przez trzech trenerów: kierownika zakładu, kierownika laboratorium i pełnomocnika zarządu spółki, prokurenta (zdj. 1,2,3,4).

Drugi dzień warsztatów: wykład na temat zasad bezpiecznego przetwarzania żywności

Przeprowadzono wykład z zakresu zasad bezpiecznego przetwarzania żywności w świetle nowych przepisów prowadzenia działalności przetwórczej w gospodarstwach rolnych z zakresu Rolniczego Handlu Detalicznego i przetwórstwa w ramach Działalności Marginalnej, Lokalnej i Ograniczonej (MOL), które to pozwolą na przetwarzanie własnych produktów lokalnych, a z czasem staną się marką o zasięgu regionalnym lub krajowym (zdj. 5,6).

Następnie Serowar Żuławski Pan Krzysztof Jaworski poprowadził warsztaty warzenia serów, podczas których ich uczestnicy wytwarzali sześć rodzajów sera oraz mieli możliwość zapoznania się z mikrobiologią mleczarską, oferującą różne kultury startowe, które mają przeprowadzić szybką fermentację mleka, bez lub z jednoczesnym wytworzeniem atrakcyjnego aromatu i profilu smakowego, a mianowicie: bakterii prostej fermentacji mlekowej, bakterii propionowej fermentacji, bakterii rozkładu oraz drożdży i pleśni w mleku. Jeszcze kilka lat temu serowarzy skupiali się na cechach sera zaraz po jego produkcji. Dziś standardem staje się kontrola jakości aż do samego końca okresu przydatności – często to właśnie wtedy pojawia się problem gorzknienia, wynikający między innymi z rozwoju niepożądanej mikroflory.

Możliwość uczestniczenia w warsztatach dla rzemieślniczych producentów sera metodą tradycyjną i wizytowanie linii technologicznej dużego zakładu mleczarskiego pozwoliły zwrócić uwagę uczestnikom na to, iż serowar tradycyjny ma bardzo istotną przewagę nad wielkotowarową produkcją sera. Otóż zna on swój surowiec – mleko, w sposób odpowiedni je traktuje przy pozyskaniu, transporcie i chłodzeniu. Mleko udojowe nie ma tak długiego łańcucha chłodniczego, ma o wiele krótszą tak zwaną drogę mleczną. Dzięki temu nie jest „wymęczone” mechanicznie transportem, zachowuje świeżość i ma pierwotny skład mikroflory bakteryjnej kwaszącej, bez obcych szczepów zimnolubnych (są zmorą serowarów w mleczarstwie, gdzie mleko trzeba długo chłodzić i transportować na duże odległości). Dzięki tak wielu sprzyjającym okolicznościom serowar tradycyjny już na samym początku wytwarzania ma przewagę nad dużą mleczarnią, która ponadto ma duże koszty i wiele utrudnień. Produkt serowara tradycyjnego będzie ceniony przez konsumentów jako zdrowszy i smaczniejszy. W związku z tym tradycyjny ser uzyska dużo wyższą cenę, co przy niskich kosztach, przyczyni się do dobrej opłacalności wytwarzania rzemieślniczego sera (zdj. 7,8,9,10,11,12).

Wyjazd studyjny „Szlakiem Oscypkowym”

W okolicach Zakopanego i Podhala uczestnicy wyjazdu zapoznali się z funkcjonującymi tam organizacjami producentów – przetwórców mleka oraz mogli przyjrzeć się relacjom rolnik – przetwórstwo – handel. W trakcie wyjazdu studyjnego uczestnicy operacji uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia „Szlak Oscypkowy”, organizacji zajmującej się promocją produktu regionalnego, jakim jest „oscypek”.

Prezes Stowarzyszenia – Towarzystwo Produktu Górskiego, Pan Andrzej Gąsienica Makowski zapoznał uczestników projektu z historią powstania produktów górskich, do których należą: oscypek, bryndza, bundź, redykołka, gołka i ser kozi. Większość z tych produktów jest ekologiczna, częstokroć pozbawiona konserwantów, co nadaje im charakter produktu zdrowego i godnego zaufania. Stworzony system, jakim jest „Szlak Oscypkowy”, ma edukować, trafiać w wyszukane gusta konsumenta i być dostępny w takich miejscach, jak: hotele, ośrodki rekreacyjne, lotniska, małe punkty sprzedaży żywności ekologicznej. System ma być przyjazny dla funkcjonujących już na terenie Polski klubów zakupowych. Śmiało może być też elementem funkcjonowania w kilku tego typu systemach dystrybucyjnych (zdj. 13,14).

Spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kościelisku to spotkanie z niesamowitymi paniami z talentem i temperamentem. Wszystkie łączy chęć do pracy na rzecz swojej gminy, zapał i energia oraz potrzeba zdobywania nowych umiejętności. Działalność KGW jest nastawiona przede wszystkim na aktywizację i promowanie kobiet z Gminy Kościelisko i Zakopane, a także na pracę na rzecz integracji pokoleń oraz propagowanie i pielęgnację tradycji regionalnych. Panie zorganizowały dotąd różne kursy, m.in.: języka angielskiego, kurs komputerowy, zielarstwa, haftu tradycyjnego, malowania na tkaninach czy szkle, carvingu oraz kurs przyprawiania strzępków (ozdabianie chust). Uczestnicy projektu mogli posmakować produkty będące próbką możliwości kulinarnych. Spotkanie zakończyło się mini występem KGW, podczas którego wysłuchaliśmy regionalnych piosenek i pieśni góralskich (zdj. 15, 16).

W Muzeum Oscypka w Zakopanem grupa uczestniczyła w pokazie prowadzonym przez bacę, który swoje duże doświadczenie zawodowe łączy z wielkim poczuciem humoru, co w efekcie daje pokaz prowadzony w prawdziwej góralskiej gwarze plus świetną zabawę. Poza przekazywaniem wiedzy o samym oscypku baca opowiada o tradycjach, kulturze i codziennym życiu górali. Jasno i prosto tłumaczy, jak odróżnić prawdziwego, chronionego prawem oscypka od gołków sprzedawanych na straganach. Na naszych oczach powstał oscypek, najpopularniejszy z góralskich serów. Zobaczyliśmy etapy jego produkcji zgodnie z tradycyjną recepturą. Uczestnicy projektu brali czynny udział w jego wytworzeniu, poznając jednocześnie tradycyjne sprzęty pasterskie. Wszyscy mieli także okazję samodzielnie zrobić swój własny serek (zdj. 17,18,19).

Muzeum Tatrzańskie – Willa Koliba w Zakopanem jest jedynym w Polsce miejscem, gdzie można poznać historię i dokonania pierwszej teoretycznie opracowanej i praktycznie realizowanej koncepcji polskiego stylu narodowego, opartego na budownictwie i zdobnictwie górali podhalańskich. Kolekcja ubiorów ludowych zgromadzona w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego stanowi dziś cenny dokument i przedmiot opracowań dla badaczy, źródło wzorów i inspiracji dla ludowych krawców i hafciarzy oraz projektantów mody i filmowców. Jej elementy są często pokazywane na ekspozycjach własnych Muzeum, a także na wystawach w innych placówkach muzealnych w Polsce i za granicą. Muzeum zostało wybudowane według projektu Stanisława Witkiewicza, a muzealne wnętrza aranżował Władysław Hasior (zdj. 20,21).

Podczas kolejnych dni uczestnicy projektu wizytowali 6 bacówek z hodowlą: owiec, kóz i krów. Podczas każdej z wizyt studyjnych właściciele bacówek przedstawiali historię, związaną z powstaniem bacówki, wykonywali sery oraz zorganizowali degustację swoich produktów (zdj.22-40).

Baca Andrzej Staszel „Furtek” bacuje w Kuźnicach i na Kalatówkach. Obydwie jego bacówki są położone  na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Baca ten wywodzi się z rodu bacowskiego. Przejął chwalebne tradycje po ojcu i dziadku.

Wojciech Komperda to baca pełną piersią. Wypasa swoje owce w Czorsztynie w Pienińskim Parku Narodowym przy szlaku turystycznym na Trzy Korony. Przy stadku liczącym ponad 800 owiec potrzebuje 4 juhasów, ale i sam nie ma lekko. Swoje oscypki promuje na targach międzynarodowych w Turynie.

Stanisław Łaś bacuje przy lotnisku nieopodal Nowego Targu. Zajmuje się owcami już 25 lat. Baca ma jedno z największych stad owiec, liczące około 1200 sztuk. Oscypki produkuje od ponad 23 lat, ale wciąż nie zna recepty na najlepszy ser. Baca wyjaśnia: „Jak się robi sery, to się chce, żeby każdy kolejny był lepszy. Jak smakuje rodzinie, to znaczy, że trzeba go sprzedać turystom”.

Bacówka „Na Polanie Biały Potok” znajduje się pomiędzy Doliną Kościeliską a Doliną Chochołowską na Polanie Biały Potok we Witowie. Tradycje pasterskie sięgają tu XVII wieku. To miejsce słynie z najlepszych oscypków i serów tatrzańskich. Wszystkie sery z tej bacówki są robione z mleka owczego i krowiego, według specjalnej pochodzącej z ojca na syna, kilkusetletniej receptury, a następnie wędzone drzewem nieżywicznym, liściastym, olchą albo bukiem.

Janina Rzepka to pierwsza w Polsce kobieta, która została bacą. Pani Janina zdała nietypowy dla kobiety egzamin i została dyplomowanym bacą. W czasie próby góralka pucyła (czyli robiła) oscypki, strzygła owce czy zaklagała (dodawała podpuszczkę) mleko. Do tego wykazała się nadzwyczajną wiedzą na temat zawodu bacy. Pani Janina wraz z mężem tworzy też pierwsze polskie bacowskie małżeństwo. Wspólnie prowadzą bacówkę w Brzegach przy drodze z Bukowiny Tatrzańskiej na Łysą Polanę a ich bacówka jest popularnym punktem postoju dla turystów zmierzających w stronę szlaku do Morskiego Oka.

Bacówka „Kozie ranczo” Domek Bacy jest położona w miejscowości Bańska Niżna. Baca Andrzej Gut jest hodowcą posiadającym w swoim stadzie kozy karpackie. To stara, polska rasa, liczna jeszcze na przełomie XIX i XX w. na terenach górskich. Wytwarzane są tu sery kozie z dodatkami oraz owcze i z mleka krowiego.

Ewa Stanik
ewa.stanik@modr.mazowsze.pl

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie.                                                     

DECYDUJMY RAZEM – ankieta dot. kierunków rozwoju obszaru LGD

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Nakielskiego, 

zwracamy się do Was z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym będącym elementem procesu konsultacji społecznych służącego poznaniu lokalnych potrzeb, problemów, zasobów oraz propozycji celów rozwojowych wśród mieszkańców gmin planowanych do objęcia Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w kolejnym okresie programowania UE tj. 2021-2027 (wszystkie gminy powiatu nakielskiego: Kcynia, Mrocza, Nakło nad Notecią, Sadki oraz Szubin). 

Uzyskane w ramach badania informacje zostaną wykorzystane przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (LGD) do dalszych prac nad wielofunduszową LSR, w tym określenia jej celów oraz odnośnych planowanych działań. Strategia wskazywać będzie główne kierunki rozwoju obszaru powiatu nakielskiego w ramach mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, w tym wydatkowania funduszy UE za pośrednictwem LGD. 

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie Państwu max. 10 minut.

Poniżej link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=1080035f&&b=3b2c2422b&&c=43b24781

Termin na wypełnienie ankiety: do 25.09.2022 r. (niedziela) włącznie.

 

Notatka ze spotkania, 15 czerwca 2022 r.

Posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r.

15.06.2022 r. – Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

  1. Prezentacja dot. prac nad aktualizacją „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” (SZRWRiR), tj.:

– przyczyny aktualizacji SZRWRiR 2030,

– elementy podlegające aktualizacji,

– organizacja prac nad aktualizacją SZRWRiR 2030,

– harmonogram prac nad aktualizacją SZRWRiR 2030,

– informacja na stronie MRiRW.

  1. Powołanie Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. i prac nad aktualizacją SZRWRiR 2030.
  2. Prezentacja Diagnozy z 2019 r.: Kierunki działań rozwojowych dla wsi i rolnictwa województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030.
  3. Przyjęcie harmonogramu prac Zespołu.

 

Załączniki:

Prezentacje ze spotkania (zapis video).
Przepraszamy za słabą jakość dźwięku

Prezentacja 4. KIERUNKI DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH DLA WSI I ROLNICTWA

Warsztaty ziołowe w Minikowie

                                                                               

 

Warsztaty ziołowe w Minikowie pn. „Zioła dobre na wszystko – wykorzystanie bogactw natury w życiu człowieka” – Rośliny lecznicze i aromatyczne w ogrodzie przydomowym i domu.

Lipiec to czas, kiedy przyroda tętni życiem. W Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie 7 i 8 lipca odbyły się warsztaty ziołowe, które są częścią projektu realizowanego dzięki środkom pochodzącym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  pn. „Ochrona środowiska – edukacja, informacja i promocja dobrych praktyk dla mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego”. Zastępca Dyrektora KPODR Pan Ryszard Zarudzki otworzył tegoroczne warsztaty oraz podkreślił jak ważne dla nas są zioła i ich właściwości, z których należy korzystać w życiu codziennym.

Warsztaty ziołowe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego województwa. Także w tym roku chętnych nie brakowało. Każdego dnia 15 osobowa grupa uczestników uważnie słuchała wykładu przedstawicieli Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Pani dr hab. Olgi Kosakowskiej oraz doktorantki Pani Sylwii Koczkodaj. Prelegentki ciekawie przestawiały temat pn. „Rośliny lecznicze i aromatyczne w ogrodzie przydomowym i domu”. Rośliny lecznicze to najliczniejsza grupa roślin na świecie. Gama produktów, które można z nich otrzymać jest ogromna, od hydrolatów czyli lekkich naparów, poprzez wyciągi, maceraty wodne lub olejowe i  odwary, które otrzymuje się dzięki gotowaniu surowca w wodzie. Zostały omówione zagadnienia dotyczące właściwości podstawowych i znanych roślin zielnych, które są źródłem surowców leczniczych, kosmetycznych, przyprawowych, dekoracyjnych, a także naturalnych pestycydów wykorzystywanych w rolnictwie ekologicznym. Prowadzące zachęcały do zakładania własnych ogródków ziołowych przestawiając reguły ich tworzenia, dobór odpowiednich roślin z uwzględnieniem stanowiska oraz zasady odpowiedniej pielęgnacji. Zioła z przydomowej plantacji są nieocenionym skarbem. Mogą pomagać nam podczas różnych dolegliwości np. ze strony układu pokarmowego – mięta, oregano,  oddechowego – tymianek, majeranek,  moczowego – nawłoć, przy chorobach skóry –  szałwia, czy nadmiernym stresie i bezsenności – melisa, lawenda, rumianek pospolity.  To także rośliny przyprawowe, bez których nasze potrawy nie byłyby tak smaczne i zdrowe. Dzięki swoim właściwościom zioła poprawiają smak i zapach jedzenia które przyrządzamy. Pobudzają nasz apetyt i trawienie. Zioła to nie tylko zdrowie, ale również piękno, ponieważ rośliny te zachwycają swoim wyglądem, kolorami i zapachem. Są wspaniałymi elementami dekoracyjnymi wykorzystywanymi np. w bukietach, pot – pourri, biżuterii czy zielnikach oraz wnoszą kojący zapach do naszego otoczenia. Pamiętajmy, iż rośliny należy zbierać, a następnie suszyć wtedy kiedy są w najlepszej kondycji. Przedstawicielki SGGW omawiały również zioła, które są wykorzystywane w kosmetyce. Samodzielnie przygotowany krem czy maść z dodatkiem ziół z własnego ogrodu ma ogromną wartość nie tylko dzięki swoim właściwościom, ale również dlatego, iż jest własnoręcznie wykonany i może być kreatywnym prezentem dla najbliższych. To także kosmetyk, który jest lepszej jakości i nieporównywalnie tańszy niż ten ze sklepowej półki.

Uczestniczki podczas warsztatów pod okiem Pani dr hab. Olgi Kosakowskiej i doktorantki Pani Sylwii Koczkodaj wykonywały samodzielnie maść nagietkową na bazie wyciągu olejowego, pelling cukrowy na bazie masła shea z dodatkiem olejku  lawendowego oraz zmielonych pestek malin i porzeczki oraz świecę zapachową na bazie wosku sojowego z wybranymi olejkami eterycznymi. Wszystkim bardzo podobały się także ćwiczenia, które polegały na rozpoznawaniu zapachu olejku eterycznego i dopasowaniu go do danego surowca.

Celem tego typu warsztatów  jest upowszechnianie wiedzy na temat roślin ziołowych oraz zachęcenie uczestników do wprowadzenia pozytywnych praktyk w codziennym życiu, świadomość ochrony bioróżnorodności oraz korzystania z tego co nas otacza. To także  zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat ziół, które powinny być ozdobą każdego ogrodu.

 Dzięki zaangażowaniu prowadzących oraz uczestników wykłady i warsztaty były nie tylko miejscem zdobycia cennej wiedzy, ale także możliwością spędzenia czasu i wymianą swoich doświadczeń w temacie uprawy i wykorzystania ziół.

A oto jedno z podziękowań, które otrzymaliśmy od jednej z uczestniczek: „Jeszcze raz bardzo dziękujemy za tyle energii i atrakcji, wykładowcy cudowni! Ale u Was to norma”.

 

Tekst i zdjęcia:

Natalia Czyżewska-Suchoń