Utworzono Wojewódzką Radę Partnerstw Wodnych

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz powołał 12 stycznia 2022 r. Radę Partnerstw Wodnych. Celem spotkania było również budowanie sieci współpracy Lokalnych Partnerstw Wodnych (LPW) w województwie kujawsko-pomorskim.

Radę tworzy 24 partnerów, w szczególności są to: przewodniczący Partnerstw Wodnych  z 12 powiatów województwa Kujawsko-Pomorskiego, na obszarze których utworzono LPW (latach 2020 i 2021), ponadto do współpracy zaproszono przedstawicieli samorządów wszystkich szczebli: wójtów, burmistrzów, starostów, przedstawicieli: Związków Spółek Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarski Wodnej w Bydgoszczy i Gdańsku, rolników, środowiska naukowego oraz instytucji i organizacji ze szczebla wojewódzkiego zaangażowanych w problematykę racjonalniej gospodarki wodnej.

W spotkaniu, które odbyło się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w formule hybrydowej, łącznie uczestniczyło 205 partnerów, 140 w formule online.

W swoim wystąpieniu Anna Gembicka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) i jednocześnie Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych przedstawiła działania MRiRW na rzecz aktywnej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Podkreśliła bardzo dobrą działalność KPODR w Minikowie w zakresie wyznaczania standardów i praktyk dla rolnictwa w tym też związanych z racjonalną gospodarską wodną.

Deklaruję – powiedziała Pani Wiceminister – wsparcie dla inicjatywy tworzenia Wojewódzkiej Rady Partnerstw Wodnych, gdyż ta idea współpracy różnych podmiotów zaangażowanych w sprawy wodne służy wypracowywaniu dobrego podejścia do rozwiązywania problemów.

Przemysław Daca, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej –  Wody Polskie wsparł inicjatywę tworzenia Lokalnych Partnerstw Wodnych. Zapewnił o celowości i potrzebie wspólnych działań w zakresie racjonalnej gospodarski wodą.

Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski powołując uczestników na członków Rady Partnerstw Wodnych w województwie kujawsko-pomorskim, zaznaczył,  że  celem tworzonej Rady jest promowanie racjonalnego gospodarowania wodą oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw na terenie Województwa dla zapewnienia wody dla rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich. Tym samym – powiedział Wojewoda –   uznajemy znaczenie Lokalnych Partnerstw Wodnych dla rozwiązywania problemów związanych  z infrastrukturą wodną i promowania racjonalnej gospodarki wodą w naszym, zagrożonym suszą, regionie. Należy włączyć wszystkie środowiska do wsparcia tej inicjatywy. Utworzenie Wojewódzkiej Rady Partnerstw Wodnych powinno być narzędziem do takiej współpracy. Mocno w to wierzę – podkreślił Wojewoda Bogdanowicz.

Ponadto o swoich doświadczeniach współpracy i potrzebie tworzenia Lokalnych Partnerstw Wodnych w Powiatach mówili członkowie Rady Partnerstw i zaproszeni goście. Podkreślali znaczeni i rangę inicjatywy, akceptację i chęć wspólnego działania, co w sposób szczególny dowartościowuje podejmowanie takich aktywności i wykonaną wspólnie  pracę przy wsparciu Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Strategiczne wyzwania dla Kujawsko-Pomorskiego  Ośrodka Doradztwa Rolniczego dotyczące wspierania rolników w gospodarowaniu wodą w gospodarstwie rolnym przedstawił Ryszard Kamiński Dyrektor Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR).

O współdziałaniu Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu i Warszawie z Lokalnymi Partnerstwami Wodnymi w województwie kujawsko – pomorskim mówił Grzegorz Smytry dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy RZGW Wody Polskie.

Przewodniczącym Rady Partnerstw Wodnych został Ryszard Zarudzki, Z-ca Dyrektora KPODR w Minikowie, a zastępcą – Grzegorz Smytry, Dyrektor RZGW Wody Polskie w Bydgoszczy.

Spotkanie było również formą podsumowania dotychczasowej aktywności Lokalnych Partnerstw Wodnych, ich tworzenia oraz perspektywy dla zadań do realizacji w najbliższym okresie. Jest to związane z tym, że zarówno Rada jak i Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) aktualnie są szansą na wzmocnienie racjonalnej gospodarki wodnej w województwie kujawsko – pomorskim. Po wręczeniu indywidualnych powołań na Członka Rady Partnerstw Wodnych w województwie kujawsko-pomorskim omawiano zagadnienia dotyczące m.in.: regulaminu funkcjonowania Rady, założenia, celów i zasad funkcjonowania inicjatywy. Stan i perspektywy rozwoju Lokalnych Partnerstw Wodnych w Województwie Kujawsko – Pomorskim. Omówiono opracowane przez Partnerstwa 10 Powiatowych Planów Wodnych. Omówiono rolę dokumentu, jego znaczenie dla lepszego zarządzania racjonalną gospodarką wodną w województwie.

Konferencja była rejestrowana, materiały  zostaną  udostępnione pod adresem: www.kpodr.pl

Zapraszamy na relację video:

 

Prezentacje do pobrania:

1-Lewandowski – Regulamin – Rada Partnerstw Wodnych

2-LPW prezentacja – Zarudzki

3-Lewandowski – PPW – Rada Partnerstw Wodnych

4-Kaminski – prezentacja

5-Smytry – prezentacja

Program TV „Zielony Ład – BLISKO NAS”

Odcinek 1

Temat: System Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie

Krajowe Dni Pola to było najważniejsze święto rolnictwa. Gospodarze, którzy chcą być na bieżąco z trendami w produkcji roślinnej na 13 hektarach kolekcji w Minikowie mieli możliwość obejrzenia ponad 500 odmian roślin uprawnych. Zobaczyć mogli ofertę firm dystrybucyjnych, chemicznych i nawozowych na indywidualnie zaprojektowanych poletkach. Towarzyszyły temu rozmowy, konsultacje i fachowe doradztwo. Sprawnie funkcjonujący system wymiany wiedzy i innowacji jest warunkiem modernizacji rolnictwa. Taką rolę pełni AKIS Agricultural Knowledge and Innovation System. O powadze i potrzebie współpracy z ekspertami rozmawiali zaproszeni goście. Odwiedziliśmy też rolnika Piotra Tomaszewskiego, aby pokazać na przykładzie co można zyskać dzięki współpracy z doradcami.

Osoby występujące w programie:

Ryszard Zarudzki, dyrektor KPODR w Minikowie

Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Piotr Tomaszewski, rolnik

16 września

 

 

Odcinek 2

Temat: Europejski Zielony Ład w kontekście Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej

Europejski Zielony Ład to kompleksowe podejście do ochrony środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, a rolnictwo jest w tym kontekście jednym z kluczowych obszarów. Wprowadzenie nowych zasad stawia duże wyzwania, dlatego tak wiele czasu poświęcono temu tematowi w trakcie Krajowych Dni Pola w Minikowie. Podczas konferencji i spotkań dyskutowano m.in. o stosowaniu chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin. Kodeks dobrej Praktyki Rolniczej zawiera praktyczne porady, które zapewnią zrównoważony rozwój w sferze produkcji rolniczej. W programie mówimy o założeniach Europejskiego Zielonego Ładu dotyczących stosowania w rolnictwie środków ochrony roślin i opinii na ten temat naukowców i rolników.

Osoby występujące w programie:

Rafał Suchoń, rolnik

Marek Korbas, Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy

22 września

Odcinek 3

Temat: Nawadnianie

Nawadnianie to podstawowy temat poruszany w okresach suszy przez rolników województwa kujawsko-pomorskiego. Zmiany klimatyczne wymuszają poszukiwanie nowych sposobów gospodarowania wodą. Temat ten jest szczególnie ważny dla rolników, gdyż od tego zależy funkcjonowanie poszczególnych gospodarstw. Rolą doradców jest proponować rozwiązania, w jaki sposób retencjonować wodę na poziomie gospodarstwa. Przekazywane informacje powinny dotyczyć sposobów radzenia sobie ze skutkami suszy (efektywne wykorzystanie wody) czy powodzi, a tym samym przed stratami na polach czy w sadach.

Osoby występujące w programie:

Piotr Doligalski, rolnik z Kowrozu

Małgorzata Kołacz, KPODR w Minikowie

Ryszard Kamiński, wiceminister w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Grzegorz Smytry, Państwowe Gospodarstwo „Wody Polskie”

Waldemar Treder, Instytut Ogrodnictwa, Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach

Zenon Lewandowski, ekspert ds. rozwoju obszarów wiejskich

Ryszard Zarudzki, dyrektor KPODR w Minikowie

30 września


 

Odcinek 4

Temat: Projekt „Renaldo”

W tym odcinku poznajemy pilotażowy program „Renaldo”. To inicjatywa Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, której celem jest zachęcanie do zakładania spółdzielni energetycznych. Przedsięwzięcie to wpisuje się w potrzeby szukania alternatywnych źródeł energii. Eksperci podpowiadają, jakie korzyści płyną z realizacji takich działań.

Osoby występujące w programie:

Marek Dorabiała, burmistrz Izbicy Kujawskiej

Mateusz Wirwicki, Politechnika Bydgoska

Marco Gütle, Fundacja „100 Prozent erneuerbar Stiftung”

Ryszard Zarudzki, dyrektor KPODR w Minikowie

21 października

Odcinek 5

Temat: Rolnictwo ekologiczne a zaufanie konsumenta

W programie przyglądamy się rolnictwu ekologicznemu – uprawie roślin i hodowli zwierząt. Taka gospodarka wymaga wielu pracochłonnych zabiegów. Dzięki takim działaniom konsumenci mogą otrzymać świeży, dobrej jakości, mało przetworzony produkt, a taki jest coraz bardziej pożądany. Ważne, aby umieć go właściwie zidentyfikować. Ten pochodzący z hodowli czy uprawy ekologicznej powinien być prawidłowo oznakowany. W celu otrzymania certyfikatu trzeba spełnić wiele warunków, o czym też mówimy w programie. W rozmowie z ekspertem zwracamy uwagę na kwestie świadomości odbiorców żywności ekologicznej oraz wzrastającym zainteresowaniu konsumentów dobrej jakości produktem. Prezentujemy też dane dotyczące gospodarstw ekologicznych w województwie kujawsko-pomorskim. Wskazujemy na założenia Europejskiego Zielonego Ładu dotyczące wsparcie sektora rolnictwa ekologicznego.

Osoby występujące w programie :

Piotr Zdziarski, rolnik ekologiczny Piotr Sędłak, rolnik ekologiczny

Beata Jadczak-Block, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej

Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy

Agnieszka Dobosz-Idzik, KPODR w Minikowie

 

21 października

 

Odcinek 6

Temat: Znaczenie ziół dla bioróżnorodności

W programie przyglądamy się znaczeniu uprawy ziół dla zachowania różnorodności biologicznej zarówno w gospodarstwie tradycyjnym jak i ekologicznym. W takim gospodarstwie obowiązują ścisłe zasady związane ze środkami ochrony roślin, których nie powinno się używać, ale konieczna jest też zwiększona troska o stan gleby, naturalne przygotowanie stanowisk pod kolejne uprawy. Zioła można też wykorzystać dla ochrony innych roślin. W programie mówimy o tym, że uprawa ziół może odegrać dużą rolę w przywracaniu dobrego stanu przyrody. Europejska Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 zakłada m.in. zmniejszenie o 50% łącznego stosowania pestycydów chemicznych, a także ograniczenie o 50 % utraty składników odżywczych, co doprowadzi do zmniejszenia używania nawozów. Ma to ogromne znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, która jest fundamentem życia.

Osoby występujące w programie:

Agnieszka Wróbel, Ekologiczne gospodarstwo zielarskie

Piotr Wróbel, Ekologiczne gospodarstwo zielarskie

Jadwiga Andrzejewska, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej

Łukasz Lewandowski, producent ziół

 

15 listopada

Odcinek 7

Temat: Edukacja rolnicza

W tym odcinku koncentrujemy się wokół tematu edukacji rolniczej. Dziś rolnik wsi musi łączyć wiele talentów. Prowadzenie gospodarstwa wymaga wiedzy z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, a także z obszaru ekonomii i prawa. Nowoczesny rolnik to przedsiębiorca, który wciąż idzie z duchem czasu, a nowoczesne technologie nie są mu obce. W opanowaniu tego wszystkiego pomaga właśnie edukacja. Stawiają na nią nie tylko gospodarze oraz doradcy.

Osoby występujące w programie:

Michał Skonieczny, rolnik z Sierakowa

Przemysław Mendelewski, rolnik z Piotrkowic

Paweł Siemiński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ryszard Kamiński, dyrektor KPODR w Minikowie

16 listopada

 

Odcinek 8

Temat: Gospodarstwa opiekuńcze

W tym odcinku pokażemy, jak rozwija się tak zwane „rolnictwo społeczne”. Wieś się starzeje, wielu jej mieszkańców wymaga wsparcia. To między innymi osoby starsze, nie w pełni sprawne, samotne. Na ich potrzeby odpowiadają między innymi właściciele gospodarstw opiekuńczych. Rolnicy coraz częściej otwierają swoje domy i organizują zajęcia właśnie dla tych, którzy oczekują pomocy. W programie o tym, jak ważne są to przedsięwzięcia i jakie przynoszą efekty.

Osoby występujące w programie: Jerzy Orchowski z Zielonki

Ewelina Szwaracka, terapeutka Danuta Śpica z Bieszewa

Jarosław Metkowski, Otwarty Punkt Integracji w Wysokiej

Małgorzata Oparka z Lubiewic

Ryszard Kamiński, dyrektor KPODR w Minikowie

17 listopada

Odcinek 9

Już wkrótce rolnicy będą musieli się zmierzyć z wyzwaniami, które stawia przed nimi Europejski Zielony Ład. Strategie: „Od pola do stołu” i „Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności" mają na celu przekształcenie systemów żywnościowych w zdrowe i przyjazne środowisku. Plan zakłada zmniejszenie do 2030 r. stosowania środków ochrony roślin i nawozów, a także zminimalizowanie straty składników pokarmowych w glebie. W programie mówimy o tym, jak ważne dla gleby jest racjonalne nawożenie. Gleba to podstawa naszego życia. To dzięki niej jest możliwa produkcja dobrej jakości żywność i paszy dla zwierząt. Od jej kondycji zależy efektywność każdej uprawy. Duże znaczenie ma rolnictwo precyzyjne, które pozwala na optymalizację kosztów. Wielu rolników korzysta z fachowego doradztwa, aby wiedzieć jak racjonalnie nawozić glebę. Zielony Ład przewiduje wprowadzenie ekoschematów w produkcji rolnej. To m.in. opracowanie i przestrzeganie planów nawożenia czy wzbogacanie gleby w materię organiczną.

Osoby występujące w programie:

Andrzej Słomczewski, CGFP Sp. z o.o. Wojnowo

Natalia Narewska, KPODR w Minikowie

Anna Maria Szymańska, dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy

Radosław Nowicki, agronom, Rolniczy Zakład Doświadczalny Politechniki Bydgoskiej

 

19 listopada

 

Odcinek 10

Strategia Europejskiego Zielonego Ładu dla gospodarstw rolnych przewiduje dwa cele: urynkowienie gospodarki rolnej oraz dążenie do neutralności klimatycznej produkcji rolnej. Rolnictwo to część ekosystemu, dlatego tak ważna jest jakość produkcji rolnej, aby gospodarstwo było opłacalne trzeba nim dobrze zarządzać. W programie mówimy o dostępnych narzędziach, które pomagają rolnikom prowadzić bardziej biznesowe gospodarstwa. Zastanawiamy się nad jego racjonalnym zarzadzaniem. W zarządzaniu duże znaczenie mają analizy rynkowe. Unijny system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych jest jedną z metod pomagających rolnikom zadbać o ekonomię. Takie raporty przygotowywane są przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego. W podejmowaniu decyzji pomaga także rolnikom system notowań rolniczych. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej dostępne będą też znane już źródła finansowania.

Osoby występujące w programie:

Marian Bociek, producent rolny

Ryszard Kamiński, dyrektor KPODR w Minikowie

Grażyna Drążkowska, KPODR w Minikowie

Justyna Kryger, KPODR w Minikowie

Łukasz Piotrowski, KPODR w Minikowie

 

22 listopada

Odcinek 11

Temat: Lokalne Partnerstwa Wodne

W tym odcinku podpowiadamy, jakie są sposoby na to, by poradzić sobie z problemami wodnymi. Jednym z rozwiązań Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie jest tworzenie Lokalnych Partnerstw Wodnych. W partnerstwach współpracują rolnicy, naukowcy, samorządowcy, przedstawiciele spółek wodnych i doradcy. Ich zadaniem jest współpraca dotycząca działań w zakresie gospodarki wodnej na danym terenie. Wspólne przedsięwzięcia mają pomóc minimalizować skutki suszy i powodzi.

Osoby występujące w programie:

Jacek Kabatek, rolnik

Małgorzata Kołacz, KPODR w Minikowie

Mieczysław Gawron, Nadleśnictwo Runowo

Grzegorz Smytry, Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”

Barbara Wiśniewska, Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim

Ryszard Zarudzki, z-ca dyrektora KPODR w Minikowie

 

14 grudnia

 

Odcinek12

Temat: Grupy operacyjne EPI

W tym odcinku powiemy, jakie efekty przynosi tworzenie zespołów złożonych z rolników, naukowców, przedsiębiorców, doradców. Zespoły te to „grupy operacyjne” powstają po to, by szukać nowoczesnych rozwiązań ułatwiających rozwój gospodarstw i produkcji. Takie przedsięwzięcia ułatwiają też zdobywanie unijnych dotacji. Pieniądze na działanie pochodzą z działania „Współpraca”.

Osoby występujące w programie:

Maciej Feddek, hodowca trzody chlewnej z Nowego Dworu

Krystyna Płaczek, właścicielka sadu w Gościeradzu

Łukasz Karmowski, hodowca bydła z Radzicza

Andrzej Zawistowski, właściciel masarni w Władysławowie

Dariusz Pańka, Politechnika Bydgoska

Ryszard Zarudzki, z-ca dyrektora KPODR w Minikowie

 

15 grudnia

Odcinek13

Temat: Wiejska e-skrzynka

W tym odcinku mowa o nowoczesnej platformie, która pozwala zamawiać klientom żywność przez Internet. Wiejska e-skrzynka to inicjatywa Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, która pozwala konsumentom sięgać po produkty wprost z gospodarstwa. Wiejska e-skrzynka skupia kilkunastu przetwórców. Wśród nich są producenci serów, mięsa, wędlin, warzyw, ziół. Ich wyroby można odbierać w czterech miejscach województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby występujące w programie:

Izabela Chudzyńska, mieszkanka Sicienka

Piotr Urtnowski, producent serów i masła, Ostrów Świecki

Witold Śledź, producent wędlin, Franciszkowo

Agnieszka Wróbel, producentka ziół, Gołoty

Ryszard Zarudzki, z-ca dyrektora KPODR w Minikowie

Ryszard Kamiński, dyrektor KPODR w Minikowie

 

16 grudnia

   
     
     
     

Konferencja pt: „Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) w Województwie Kujawsko-Pomorskim – jak skuteczne tworzyć i rozwijać partnerstwa?”

 

24 listopada w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się konferencja pt: „Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) w Województwie Kujawsko-Pomorskim” – jak skuteczne tworzyć i rozwijać partnerstwa?”. Konferencję przeprowadzono w ramach operacji wpisanej do planu operacyjnego 2020-2021 „Lokalne Partnerstwa Wodne” (LPW).

Spotkanie otworzył i uczestników przywitał dyrektor Ryszard Kamiński. Spotkanie prowadzili z-ca dyrektora Ryszard Zarudzki i Małgorzata Kołacz wojewódzki koordynator ds. wody.

Głównymi celami konferencji były:

– Zapoznanie uczestników z efektami pracy nad tworzeniem Lokalnych Partnerstw Wodnych (LPW) w 2021 r.
   oraz planowane działania w 2022 r.

– Informacja o możliwościach wsparcia partnerów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
   Krajowego Planu Odbudowy i Planu Strategicznego WPR 2021- 2027.

– Rozpoczęcie budowy sieci współpracy dla tworzonych w województwie kujawsko-pomorskim LPW.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Ponadto wzięli udział również przedstawiciele utworzonych Lokalnych Partnerstw Wodnych w obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, członkowie gminnych spółek wodnych i rolników, przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych, wójtów, burmistrzów oraz starostów.

Konferencja odbyła się w trybie hybrydowym. W konferencji za pośrednictwem Internetu brało udział ponad 120 osób z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego i przedstawiciele z pięciu województw. Łącznie wraz z uczestnikami na Sali Konferencyjnej w spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób.

Wiodące tematy wystąpień:

1. Raport z przebiegu prac tworzenia  Lokalnych Partnerstw Wodnych
    w Województwie Kujawsko-Pomorskim (w okresie 2020-2021 r.)

2. Zasady funkcjonowania Lokalnych Partnerstw Wodnych (LPW)

3. Możliwości wsparcia LPW w ramach dostępnych programów z UE i krajowych.

Konferencja została nagrana i wszystkie wystąpienia są dostępne.

Zapis całej Konferencji

 

Zapis kolejnych wystąpień:

Grzegorz Smytry – Rola i zadania PGW Wody Polskie w pracach nad tworzeniem LPW w Kuj-Pom

 

Joanna Gumula – Krajowy Plan Odbudowy + PROW przejściowy 4.3

 

 

Jarosław Wiśniewski – Zasady funkcjonowania Lokalnych Partnerstw Wodnych

 

Katarzyna Boczek – System wsparcia tworzenia i funkcjonowania Lokalnych Partnerstw Wodnych w Polsce

 

Marek Giełczewski – Projekt OPTAIN – wsparcie procesu planowania działań małej retencji w zlewniach

 

Przemysław Mentkowski – Regionalny Program Operacyjny (RPO)

 

Przemysław Saltarski – PROW Przejściowy 5.1

 

Radosław Kempinski – Wsparcie finansowe dla racjonalnej gospodarki wodnej

 

Ryszard Zarudzki – Tworzenie Lokalnych Partnerstw Wodnych w Województwie Kujawsko Pomorskim

 

Zenon Lewandowski – Raport z przebiegu i prac tworzenia Lokalnych Partnerstw Wodnych w Kuj-Pom

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

 

 

Tekst: Małgorzata Kołacz
Wojewódzki koordynator ds. wody

Fot., zapis video
Jarosław Domiński, 
Tomasz Fortuński, Maciej Maciejewski

Finał wojewódzki XXXI Olimpiady Wiedzy Rolniczej


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja realizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


Zakończył się finał wojewódzki XXXI Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Impreza odbyła się w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie. Poznaliśmy już zwycięzców

Olimpiada przeznaczona jest dla rolników w wieku od 18 do 40 lat. W olimpiadzie biorą udział właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby gospodarujące z rodzicami, posiadający grunty rolne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Startują też rolnicy prowadzący własną, dodatkową działalność w ramach gospodarstwa.

 

Końcowe wyniki – miejsca – nagrody:

I. Łukasz Jankowski, pow. lipnowski,

II. Michał Nowacki, pow. tucholski,

III. Michał Skonieczny, pow. mogileński,

IV. Wojciech Osowicki, pow. świecki,

V. Przemysław Mendelewski, pow. inowrocławski.

 

Część II – ustna

finał

FInaliści otrzymali zestawy ośmiu pytań na które muszą odpowiedzieć. Udział w finale wzięli:

 1. Michał Nowacki
 2. Michał Skonieczny
 3. Łukasz Jankowski
 4. Przemysław Mendelewski
 5. Wojciech Osowicki

 

Wykład –  Czym jest i jakie Europejski Zielony Ład ma znaczenie dla rolnika

Ryszard Kamiński

Część I –  pisemna

 


 

 

PROGRAM

WOJEWÓDZKIEGO FINAŁU XXXI OLIMPIADY WIEDZY ROLNICZEJ

    8.00 – 9.00     Rejestracja uczestników

  9.00 – 10.00     Eliminacje pisemne – test

10.00 – 10.30     Praca komisji konkursowej

10.00 – 11.30     Czym jest i jakie Europejski Zielony Ład ma znaczenie dla rolnika

                        – dyrektor KPODR w Minikowie

11.30 – 12.00     Przerwa kawowa

12.00 – 13.00     Finał ustny Olimpiady

13.00 – 13.30     Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

13.30                Obiad

 

Sponsorzy nagród wojewódzkiego finału XXXI Olimpiady Wiedzy Rolniczej:

       – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
        – AGRAMI sp. z o.o.
       – AMPOL-MEROL sp. z o.o. Wąbrzeźno
        – ANWIL Włocławek
        – BAYER Polska sp. z o.o.
        – BASF Polska sp. z o.o.
        – BNP PARIBAS Bank Polska S.A.
        – Credit Agricole Bank Polska S.A.
        – FMC Agro Polska sp. z o.o.
        – GREEN ECO Polska sp. z o.o.
        – YARA Polska sp. z o.o.
        – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy
        – Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Przysieku
       – MAISADOUR
       – NICOLAUS Bank Spółdzielczy w Toruniu
      – Osadkowski S.A.
       – SWIMER Toruń
       – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
       – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Serdecznie dziękujemy!

 

Informacje:
Monika Lubińska
tel. 54 255 06 05, monika.lubinska@kpodr.pl

 

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

 

 

 

 

 

 

Forum Rolnicze „Gazety Pomorskiej” w Bydgoszczy

 

 

 

Forum Rolnicze "Gazety Pomorskiej" 2021
fot. Dariusz Bloch, Gazeta Pomorska

 

 

 

1 października Bydgoszcz była rolniczą stolicą, Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej 2021 już za nami!
Odbyła się debata z udziałem obecnych i byłych szefów ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi. 
To spotkanie było również okazją do nagrodzenia Sołtysa i Rolnika Roku.

 

 

Święto Gęsi na Krajnie – Minikowo we mgle

Mgła nikomu nie przeszkadzała. Przyjechało do nas co najmniej 5 tys. gości.
Ponad 150 wystawców prezentowało gęsinę oraz lokalne specjały.
Wszyscy mieli możliwość spróbowania i kupna gęsiny, wytworów lokalnej kuchni i nie tylko.
Do godz.16 wszyscy mieli zajęcie. 
W Minikowie znowu działo się.

Dziękujemy za udany dzień wystawcom i odwiedzającym!

 

foto. Marzena Zwiewka, Jarosław Domiński

BARWY LATA JESIENIĄ w OGRODZIE – w Minikowie każdy znalazł coś dla siebie

Jesienna Wystawa Ogrodnicza – Barwy Lata – Jesienią w Ogrodzie

Na terenach wystawowych KPODR w Minikowie odbyła się Jesienna Wystawa Ogrodnicza pn. BARWY LATA – JESIENIĄ W OGRODZIE, połączona z promocją karpia nakielskiego pn. „KARP NIE TYLKO NA ŚWIĘTA”.

Organizatorami tej imprezy byli: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Gospodarstwo Rybackie w Ślesinie. Oprócz kiermaszu ogrodniczego, na którym zakupić można było jesienny asortyment roślin, odwiedzający mogli zdegustować i zakupić potrawy i przetwory serwowane przez koła gospodyń wiejskich i lokalnych wytwórców żywności, zakupić miody odmianowe, produkty pszczele i oczywiście karpia nakielskiego, który od kilku już lat jest drugim filarem tego jesiennego festynu. A chętnych na jego zakup nie brakowało.

„KARP NAKIELSKI” znany jest już od dawna, a smakoszom tej ryby zachwalać jego walorów nie potrzeba. Promocja ryb podczas jesiennego eventu miała na celu zachęcenie do ich spożywania przez cały rok pod różnymi postaciami, a nie tylko jak to jeszcze niedawno bywało – w okolicy Świąt Bożego Narodzenia. Na stoisku Gospodarstwa Rybackiego ze Ślesina zaopatrzyć się  można było w świeżą, filetowaną oraz smażoną rybę.

Dodatkową atrakcją, która na stałe wpisała się w program imprezy był pokaz drobnego inwentarza. W tym roku niestety bez udziału drobiu, ale z gołębiami rasowymi, królikami i przesympatycznymi alpakami.

Nad niebem Minikowa i okolicy co pewien czas pojawiały się samoloty, a to za sprawą Zlotu samolotów lekkich i motolotni oraz odbywających się w tym czasie Zawodów „Na celność lądowania”. Chętni mogli również za ich pośrednictwem podziwiać okolicę z lotu ptaka.

Zainteresowani ekologią sprawdzali swoją wiedzę w konkursie ekologicznym pn. „Człowiek i środowisko”. Głównym jego celem było promowanie zachowań z zakresu ochrony środowiska i przyrody, upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz zachęcenie do aktywnego udziału mieszkańców województwa w zapobieganiu degradacji środowiska. Nagrodą dla uczestników za poprawne rozwiązanie testu były zestawy roślin.

W Minikowie gościliśmy ponad 100 wystawców i ok. 12 tysięcy odwiedzających.

Kolejna edycja Barw Lata – Jesienią w Ogrodzie  już za rok. A my organizatorzy już dzisiaj zapraszamy do Minikowa 11 listopada na „Święto Gęsi na Krajnie”.

 

 

Święto Ziemniaka

Wydarzenie to było swego rodzaju realizacją strategii „Od pola do stołu”. W ramach Krajowych Dni Pola w Minikowie 6 firm hodowlanych prezentowało łącznie 30 odmian ziemniaka. Odmiany te można było zwiedzać na kolekcji i porównywać między sobą oceniając potencjał hodowlany każdej z nich.

Zorganizowano także 2 konkursy

Konkurs – „Najsmaczniejsza odmiana ziemniaka będący kontynuacją konkursów jakie odbywały się w Przysieku podczas festynu „Barwy lata Dary jesieni od 2007 roku.

W konkursie  „Najsmaczniejsza odmiana ziemniaka Minikowo 2021” wzięło udział 6 Hodowli ziemniaka, które zgłosiły do konkursu po 1 odmianie. Wszystkie odmiany konkursowe pochodziły z jednego pola – kolekcji odmian Krajowych Dni Pola Minikowo 2021.

Do konkursu zgłoszono odmiany, które oznakowano  literami – poniżej;

 1. Odmiana  SORAYA zgłoszona przez NORIKA Polska Sp. z o.o.                                   ( A )
 2. Odmiana CORINNA zgłoszona przez Europlant Polska Sp. z o.o.                              ( B )
 3. Odmiana PIWONIA zgłoszona przez Hodowlę Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o.      ( C )
 4. Odmiana QUEEN ANNE zgłoszona przez SOLANA Polska Sp. z o.o.                         ( D )
 5. Odmiana RANOMI zgłoszona przez AGRICO Polska Sp. z o.o.                                   ( E )
 6. Odmiana MAGNOLIA zgłoszona przez PMHZ Strzekęcino Sp. z o.o.                       ( F )

 

 W konkursie oddało głos 146 konsumentów

I miejsce zdobyła odmiana SORAYA – na którą oddano 55 głosów                         ( A )

II miejsce zdobyła  odmiana  QUEEN ANNE – na którą oddano 36 głosów           ( D )

III miejsce zdobyła odmiana PIWONIA – na którą oddano 26 głosów.                   ( C )

Konkurs miał opiekę merytoryczną ze strony IHAR O/Jadwisin.

Komisji konkursowej przewodniczył dr inż. Wojciech Nowacki.

Dodatkowo w ramach Święta Ziemniaka odwiedzający wydarzenia w Minikowie mieli okazję spróbować najsmaczniejszych odmian ziemniaka każdego z hodowców. W tym celu odmiany te zostały uparowane i oferowane odwiedzających w ramach degustacji. Wydano około 1000 porcji ziemniaków parowanych. (W promocji wzięło udział 16 odmian jadalnych w tym wszystkie konkursowe).

Konkurs – „Ziemniak w tradycji Kujaw i Pomorza”

Jest to konkurs na najsmaczniejszą tradycyjną potrawę z ziemniaka. Trzyosobowe jury oceniało potrawy pod względem walorów smakowych i zapachowych, estetyki i sposobu podania, sposobu zaprezentowania oraz związku z historią, tradycją regionalną. Do Minikowa przybyło 12 Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń zrzeszających aktywne kobiety. Łącznie do konkursu przedstawiono 26 potraw. Jury miało bardzo trudne zadanie w wybraniu najsmaczniejszych. Panie prezentowały się pięknie w wielobarwnych strojach, ciekawie opowiadały o starych przepisach swych mam i babć na babki ziemniaczane, zupy, kotlety, pierogi, krokiety i placki.

Po dokonaniu oceny wszystkich potraw komisja postanowiła przyznać:

I miejsce – KGW „Od Pokoleń w Mierzynku” za krokiety ziemniaczane polane sosem pomidorowo- czosnkowym

II miejsce – KGW Brzeźno za kotlety ziemniaczane z sosem grzybowym

III miejsce – KGW Pturek za polewkę z ziemniakami i ogórkiem kiszonym

 

Pokaz drobnego inwentarza

Celem pokazu drobnego inwentarza było pokazanie bioróżnorodności zwierząt takich jak, gołębie rasowe i króliki rasowe utrzymywanych w regionie kujawsko-pomorskim. Hodowcy, którzy prezentowali swój dorobek hodowlany to przedstawiciele regionalnych związków i stowarzyszeń hodowców drobnego inwentarza i Krajowego Związku Hodowców Królików Rasowych.

Podczas Pokazu można było zobaczyć króliki ras dużych i średnich oraz małych: belgijski olbrzym szary, belgijski olbrzym biały, olbrzym srokacz, kalifornijski czarny, nowozelandzki czerwony, wiedeński czarny, wiedeński szary, francuski baran w różnych odmianach barwnych, hermelin, wielki jasnosrebrzysty.

Wśród gołębi można było zobaczyć m.in. takie rasy jak: ryś polski, pawik, berliński krótkodzioby, alsztamer, karier, gołąb rzeszkowski, tulski żarowy, rumuńska sroka brodata, sokół gdański, garłacz górnośląski, pocztowe staropolskie, dragony.

Oprócz tego zobaczyliśmy alpaki oraz ptaki egzotyczne: papuga czerwonoskrzydła, rozela białolica, papuga tarczowa, rozela królewska czerwona, nimfa falista, modrolotki żółte, świergotki seledynowe opalowe, gołąbki diamentowe.

 

 

Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów

Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wrazz Polską Izbą Produktu Regionalnego organizuje konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów, jeden z najważniejszych konkursów promujących tradycje kulinarne naszego regionu.

W tym roku była to  XX  jubileuszowa edycja konkursu na najlepszy regionalny i tradycyjny produkt żywnościowy oraz najlepsze danie i potrawę regionalną i tradycyjną.

Głównym celem konkursu jest identyfikacja i promocja polskich produktów regionalnych osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od wielu lat wytwarzanych tymi samymi metodami, według tych samych receptur. Ważne jest znalezienie i zachowanie narodowych specjałów zanim odejdą w zapomnienie, wyparte przez „szybką” przemysłową żywność.  

W konkursie wzięli udział producenci żywności, w szczególności rolnicy, którzy prowadzą rolniczy handel detaliczny (RHD), oraz działalność marginalną, lokalną, ograniczoną (MLO), restauratorzy, gospodarstwa agroturystyczne, Koła Gospodyń Wiejskich oraz pasjonaci kuchni tradycyjnej i regionalnej.

W czasie finału regionalnego w Minikowie – wyłonieni zostali laureaci w kategoriach  Najlepszy regionalny produkt żywnościowy: produkt pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, napoje oraz Produkt mieszany oraz Najlepsza potrawa regionalna

 

Dzień Kukurydzy, Soi, Buraka cukrowego i Ziemniaka

Wydarzenie to jest jesienną odsłoną Krajowych Dni Pola Minikowo 2021. Na kolekcji odmian zlokalizowanej w Minikowie, 19 września w godz. od 9:00 do 14:00 prezentowaliśmy potencjał odmian roślin późno schodzących z pola. Odwiedzający wydarzenie mogli zwiedzać bogatą kolekcję:

 • 115 odmian kukurydzy prezentowanych przez 19 firm
 • 30 odmianziemniaka prezentowanych przez 6 firm
 • 21 odmian buraka cukrowego prezentowanych przez 7 firm
 • 13 odmian soi prezentowanych przez 6 firm

W ramach wydarzenia, wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy zorganizowany został Dzień Kukurydzy wraz z konferencją pn.: „Kukurydza Ziarnem Przyszłości” realizowaną w ramach unijnego programu Seeds for Future. Podczas konferencji realizowane były następujące wykłady:

10:30 – 11:00  Sukces uprawy kukurydzy zależy od odmiany i europejskiej jakości nasion

prof. dr hab. Tadeusz Michalski, PZPK w Poznaniu

11:00 – 11:30  Europejski Zielony Ład a ochrona kukurydzy przed chwastami, szkodnikami i chorobami

dr hab. inż. Paweł Bereś, IOR-PIB w Poznaniu, Oddział w Rzeszowie

11:30 – 12:00  Różne węglowodany w kukurydzy

dr hab. inż. Piotr Dorszewski, KPODR w Minikowie

Uczestnicy wydarzenia mogli uczestniczyć także w pokazie zbioru kukurydzy na kiszonkę, w ramach którego omówione zostały poszczególne frakcje sieczki i proces zakiszania.

Dodatkowo na stoisku Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka rolnicy mogli skorzystać z bezpłatnej analizy składu chemicznego pasz oraz z doradztwa żywieniowego. Na bazie dostarczonych roślin kukurydzy było można określić optymalny termin zbioru na kiszonkę.

Dla zwiedzających kolekcję odmian oraz dla uczestników konferencji przewidziano poczęstunek na polu.

 

 

Podsumowanie konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne
oraz konferencja pn. "Nowe podstawy prawne rolnictwa ekologicznego.
Jak unikać starych błędów po 1 stycznia 2022 r."

 

19 września 2021 roku w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne.

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne stał się już tradycją, gdyż organizowany jest od wielu lat zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i  krajowym. Na szczeblu krajowym organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu,  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Tegoroczny etap wojewódzki konkursu nasz Ośrodek przeprowadził we współpracy z Kujawsko – Pomorskim Urzędem Marszałkowskim, Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą oraz Terenowym Oddziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy.

Celem Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne jest prezentacja dobrych praktyk stosowanych w rolnictwie ekologicznym, zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej oraz upowszechnienie innowacyjnych metod produkcji rolniczej. Zadaniem konkursu jest inspirowanie rolników do podejmowania wyzwań i działań w zakresie rolnictwa ekologicznego.

W tegorocznej edycji wojewódzkiego etapu konkursu udział wzięło 5 gospodarstw ekologicznych o różnorodnym profilu produkcji.

Film z opisem gospodarstw:

WYNIKI
Zwycięzcami zostali Państwo Piotr i Maciej Zdziarscy, właściciele rodzinnego gospodarstwa ekologicznego z miejscowości Łabiszyn Wieś, w gminie Łabiszyn, w powiecie żnińskim.

Drugie miejsce zajęli państwo Monika i Radosław  Gawineccy z miejscowości Narkowo, gmina Dobre, powiat radziejowski.

Trzecią laureatką została pani Anna Stępień z miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola,  powiat tucholski.

w konkursie wyróżniono dwa gospodarstwa

Biocuda pana Macieja Burczyńskiego, z miejscowości Luszkówko, w gminie Pruszcz
w powiecie świeckim

Gospodarstwo ekologiczne pana Kamila Jachymskiego oraz EKO-MŁYN pana Kazimierza Jachymskiego

Promocja rolnictwa ekologicznego jest niezwykle ważna m.in. ze względu na zwiększanie świadomości konsumentów na temat jakości produktów ekologicznych. Istotna jest również dostępność produktów ekologicznych dla klientów, szczególnie na rynku lokalnym. Prowadzenie produkcji ekologicznej jest również wyrazem troski o środowisko naturalne.

 

Konferencja dotycząca zmian w rolnictwie ekologicznym

W Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego odbyła się konferencja pn. „Nowe podstawy prawne rolnictwa ekologicznego. Jak uniknąć starych błędów po 1 stycznia 2022r.” Wykład uświetnił uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne. Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie zarówno rolników, którzy od wielu lat prowadzą gospodarstwa ekologiczne, tych którzy stawiają pierwsze kroki w ekologicznym systemie produkcji, a także tych, którzy dopiero planują podjąć działalność w tym zakresie. Wykład został wygłoszony przez panią dr Urszulę Sołtysiak, która obecnie reprezentuje Polską Izbę Żywności Ekologicznej, a wcześniej przez wiele lat była dyrektorem jednostki certyfikującej, jest autorką wielu artykułów oraz publikacji z zakresu rolnictwa ekologicznego. Wiedza oraz doświadczenie zawodowe prelegentki miało ogromne znaczenie dla słuchaczy z uwagi na fakt, że przepisy prawne są trudnym tematem,  który należy przełożyć na praktyczne zastosowanie. Pani dr Urszula Sołtysiak  w bardzo przystępny sposób omówiła planowane zmiany w przepisach prawnych, objaśniła zawiłe procedury oraz zwróciła uwagę na najczęściej popełniane błędy podczas prowadzenia gospodarstwa w systemie produkcji ekologicznej. Wiedza zdobyta podczas konferencji z pewnością pomoże rolnikom uniknąć ewentualnych niedociągnięć w prowadzonej dokumentacji. Należy pamiętać, że dokumentacja w rolnictwie ekologicznym jest bardzo obszerna i wymaga wielu zapisów na każdym etapie produkcji. Przy ogromie pracy w gospodarstwie ekologicznym prowadzenie szczegółowych zapisów i rejestrów  jest dla rolników sporym wyzwaniem, dlatego tak ważna jest znajomość procedur i przepisów prawnych.

 

 

 

Konkurs „Człowiek i środowisko”

19 września br. podczas Jesiennej Wystawy Ogrodniczej w Minikowie pn. „Barwy Lata Jesienią w Ogrodzie” odbył się konkurs wiedzy ekologicznej pn. „Człowiek i środowisko”. Głównym założeniem konkursu było promowanie działań mających na celu poszerzanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Stoisko  Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Rolniczego w Minikowie, na którym odbywał się konkurs cieszyło się dużym powodzeniem i zainteresowaniem odwiedzających. Pracownicy Działu Ekologii i Ochrony Środowiska przygotowali test, który składał się z 10 pytań. Komisja konkursowa wyłoniła 3 laureatów, 7 wyróżnionych i 40 uczestników. Nagrodami były zestawy roślin ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej        w Toruniu.

Natalia Czyżewska-Suchoń

 

XX edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów

19 września w Minikowie odbył się finał regionalny XX jubileuszowej edycja konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów, na najlepszy regionalny i tradycyjny produkt żywnościowy oraz najlepsze danie i potrawę regionalną i tradycyjną. Jest to jeden z najważniejszych konkursów promujących tradycje kulinarne naszego regionu.

Organizatorkami konkursu byli: Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Polska Izba Produktu Regionalnego. Patronat nad konkursem sprawował Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Głównym sponsorem nagród był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W konkursie brali udział producenci żywności – rolnicy, którzy prowadzą rolniczy handel detaliczny (RHD), oraz działalność marginalną, lokalną, ograniczoną (MLO), restauratorzy, gospodarstwa agroturystyczne, Koła Gospodyń Wiejskich oraz pasjonaci kuchni tradycyjnej i regionalnej.

Do konkursu zakwalifikowano 45 produktów oraz 9 potraw.

W skład komisji oceniającej produkty wchodzili: przewodnicząca Pani Izabela Byszewska z Polskiej Izby produktu Regionalnego, Pani Beata Darowska z Urzędu Marszałkowskiego oraz Pan Dominik Orłowski z Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej.

Potrawy oceniała komisja w składzie: Pani Grażyna Kurpińska reprezentująca Polską Izbę Produktu Regionalnego, Pani Izabela Chudzyńska z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Pan Marek Witkowski z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Oddziału Regionalnego w Bydgoszczy. Jury oceniało walory smakowe, wygląd potrawy oraz co najważniejsze związek z dania i potraw z regionem i jego tradycjami.

Podsumowanie konkursu rozpoczęło się od wręczenia przez dyrektora KPODR Pana Ryszarda Zarudzkiego Pani Izabeli Byszewskiej podziękowań za wieloletnią współpracę w związku z jubileuszem XX – lecia konkursu. Nagrody w tym roku wręczał wiceminister rolnictwa Pan Ryszard Kamiński, Pani Izabela Byszewska przewodnicząca Jury oraz wicedyrektor KPODR Pani Lidia Lewandowska.

Wyniki XX edycji konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów

Część produktowa

w kat. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego, podkat. Produkty i przetwory mięsne

I miejsce: Kiełbasa borowiacka, KGW Brzeźno „Żurawinki”

I miejsce: Słoikowa, Śledź Manufaktura Wędliniarska Olchowy Dymek

Wyróżnienie: Okrasa, KGW Sośno

w kat. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego, podkat. Produkty i przetwory z ryb

Wyróżnienie: Karaś złocisty w zalewie octowej, Agroturystyka „Arkadia”

w kat. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego, podkat. Produkty mleczne

I miejsce: Ser pleśniowy „Szlachcic”, Gospodarstwo Rolne Ślesin

Wyróżnienie: Ser kozi dojrzewający z czarnuszką, GR Emilia Witkowska KOZIEŁAWY

w kat. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego, podkat. Miody

I miejsce: Miód nawłociowy, Pasieka „Pszczele Wzgórze” Witold Kwapiński

w kat. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego, podkat. Przetwory owocowe

I miejsce: Brzad susz owocowy, Gospodarstwo Sadownicze Ilona i Jan Sikora Morzewiec

I miejsce: Agrest w syropie, Przedsiębiorstwo Elpol Elżbieta Muzolf

Wyróżnienie: Gruszki babuni w zalewie octowej, KGW Tuchola

Wyróżnienie: Galaretka z czarnej porzeczki, RHD Gospodarstwo Sadownicze E.M. Chabowscy

w kat. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego, podkat. Przetwory warzywne

I miejsce: Marmolada z buraka, KGW Bronisław

Wyróżnienie: Fasolka kiszona, Michał Sędłak

Wyróżnienie: Olej makowy tłoczony na zimno, Michał Musiał

w kat. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego, podkat. Produkty zbożowe

I miejsce: Chleb na zakwasie, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza

w kat. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego, podkat. Wyroby cukiernicze

I miejsce: Piernik notecki, KGW PTUREK

Wyróżnienie: Piernik, Stowarzyszenia KGW JAGNA Tłuchowo

w kat. Napoje regionalne, podkat. Napoje bezalkoholowe

I miejsce: Zielona lemoniada, Anna Romanowska

Wyróżnienie: Ocet piwny, „Specjały spod strzechy” Józef Siadak

w kat. Napoje regionalne, podkat. Napoje alkoholowe

I miejsce: Piwo jasne pełne „Gruczniak”, GRUCZNIAK Elżbieta Górska

w kat. Inne produkty regionalne

I miejsce: Smarowidło kujawskie z dodatkiem domowej nalewki z jarzębiaku, Akademia Szkoleniowa AS Branżowa Szkoła I Stopnia

Wyróżnienie: Nadzionko Babuni, RHD Marzena i Paweł Szczepańscy

Część gastronomiczna

I miejsce: Zupa z karpia i karp w polskim sosie na Wilją, KGW Mokrzanki

II miejsce: Borowikowa i zrazy Gerwazego, PHU Hanna Lewandowska, Zespół Pałacowo-Parkowy Runowo

III miejsce: Chłodnik kujawski i kajka w śliwkach, Restauracja Pirzok Paula Czarnecka

Nominacje do PERŁY:

 1. Konfitura z borówki czerwonej, KGW – Małgorzata Wesołowska-Piesik
 2. Olej rzepakowy tłoczony na zimno, Michał Musiał
 3. Pączki drożdżowe parzone, Stowarzyszenia KGW JAGNA Tłuchowo
 4. Zupa z karpia i karp w polskim sosie na Wilją, KGW Mokrzanki

Krajowa Kapituła Konkursu oceni i wybierze dania i produkty spośród nominowanych do „Perły”. Przyznane nagrody zostaną wręczone na Wielkim Finale Konkursu „Perła 2021”.

Wielki Finał XX edycji konkursu odbędzie się 3 października 2021 r., w trakcie Targów Smaki Regionów w Poznaniu.

 

Konkurs AGROLIGA 2021 – etap wojewódzki

Wykład inaugurujący seminarium przeprowadziła prof. nzw. dr hab. Elżbieta Szymańska, ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tematem wystąpienia było „Zarządzanie rozwojem w sektorze rolnym – wzrost konkurencyjności, innowacyjność i nowe technologie w rolnictwie”. Uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień w dwóch kategoriach: rolnicy i firmy dokonał dyrektor KPODR dr Ryszard Zarudzki, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Ryszard Kamiński oraz zastępca dyrektora KPODR Lidia Lewandowska.

WYNIKI

Mistrza Województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii – Paweł Rybacki ze Świerkocina

Wicemistrz Województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii – Patryk Chojnicki z Makówca

Laureatami konkursu w kategorii gospodarstw rolnych zostali:

Katarzyna Bukowska z Dąbrowy Chełmińskiej

Krzysztof Chmielewski z Kołdrąbu

Sławomir Humański z Rabinowa

Marek Jurkiewicz z Nowogrodu

Ryszard Lesicki z Padniewka

Małgorzata Wicińska z Kurkocina

Emilia Witkowska z Ław

Mistrz Województwa kujawsko-pomorskiego kategorii firm Państwo Piotr i Anna Doligalscy, Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie Sp. z o.o.

Wicemistrz Wojewódzki kategorii firm – PW „Andrób” Roman Olszewski z Suchorączka

Najważniejsza dla firmy jest jednak satysfakcja Klienta – Jak mówi właściciel „Naszą ambicją jest produkcja

Laureatem w tej kategorii została: firma „Porszak” z Ławiczka

 

Piknik Lotniczy – Zawody na najlepszą celność lądowania

Ponadto na terenie Wystawy odbył się IV Zlot samolotów lekkich i motolotni oraz Zawody „Na celność lądowania”. Chętni mogli również odważyć się i podziwiać okolicę z lotu ptaka.

 

materiał KPODR w Minikowie


 

 

Krajowe Dni Pola – 19-20 czerwca 2021

19 czerweca

Nagrody i wyróżnienia

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
   za największą ofertę gatunków i odmian prezentowanych podczas Krajowych Dni Pola Minikowo 2021, w tym największą ofertę zbóż jarych

Saaten-Union Polska Sp. z o.o.
   za największą ofertę zbóż ozimych prezentowanych podczas Krajowych Dni Pola Minikowo 2021,w tym największą ofertę pszenic ozimych.

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
   za największą ofertę roślin bobowatych grubonasiennych prezentowanych podczas Krajowych Dni Pola Minikowo 2021

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
   za prezentację podczas Krajowych Dni Pola Minikowo 2021 kolekcji Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych i odmian badanych w ramach projektu AGROBANK

Timac Agro Polska Sp. z o.o.
  
za aranżację stoiska kompleksowo prezentującego ofertę firmy

Ampol-Merol Sp. z o.o. i Caldena Sp. z o. o. sp. k.
  
za aranżację stoiska kompleksowo prezentującego ofertę firmy

Fotorelacja: