Aktualności

Broszury informacyjne, dot. bezumownego Brexitu

Szanowni Państwo,

przekazujemy broszury informacyjne, dot. bezumownego Brexitu.

Do pobrania:

Brexit_Export
Brexit_Import_ulotka

Brexit_Przedsiebiorcy

 

Z poważaniem,
Barbara Ślusarska
Główny specjalista

Wydział Doradztwa Rolniczego i Transferu Wiedzy
Departament Doradztwa i Nauki
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
telefon: 22 623 14 88; fax 22 623 25 70

 

Rolniczy handel detaliczny ze wsparciem ARiMR

Rolnicy i ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą ubiegać się o wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo rozpocznie się 21 listopada i potrwa do 20 grudnia 2019 r.  

Rolniczy handel detaliczny (RHD), umożliwia rolnikowi sprzedaż żywności wyprodukowanej i przetworzonej we własnym gospodarstwie bezpośrednio konsumentowi. Odbywa się to z pominięciem pośredników, co pozwala uzyskiwać lepsze ceny za sprzedawane produkty rolno-spożywcze. RHD jest więc dobrym sposobem na zwiększenie dochodów rolniczych rodzin. Również ARiMR oferuje pomoc na rozwój tego typu działalności na wsi. Realizowana jest ona z  budżetu PROW 2014-2020 w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. 

O pomoc w Agencji będą się mogli ubiegać rolnicy lub ich małżonkowie,  ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, którzy już prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach RHD. Lista produktów przetwarzanych i jednocześnie zbywanych (wymóg łączny) obejmuje w tym przypadku m.in. przetwory z owoców i warzyw, np. soki, dżemy, kiszonki, marynaty, koncentraty; przetwory zbożowe: mąki, kasze, płatki, otręby; oleje; wędliny; produkty mleczne, np. jogurty, sery, śmietana.

Należy zaznaczyć, że do prowadzenia rolniczego handlu detalicznego nie jest wymagane uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Wsparcie jest przyznawane w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł.   

W katalogu kosztów inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, są m.in. koszty zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych, koszty budowy lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej, w tym koszty dostosowania pomieszczeń gospodarczych oraz pomieszczeń służących dotychczas przygotowaniu posiłków; zakup tzw. kontenerów (obiektów budowlanych), gdzie będzie prowadzona działalność przetwórcza, pod warunkiem, że będą one trwale związane z nieruchomością; zakup wraz z instalacją maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej.

Warto podkreślić, że dofinansowanie nie obejmuje zakupu środków transportu oraz używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Premiuje ona m.in. młodych rolników, inwestycje innowacyjne, uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR.

 

Szczegółowe informacje:

  • w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach ARiMR
  • pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84

 


 

Nabór LGD dla organizacji pozarządowych uruchomiony!

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O wsparcie na realizację projektów mogą ubiegać się:

-organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną,

– jak i jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają zdolność prawną np. Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru KGW prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warunkiem wsparcia jest posiadanie siedziby lub zarejestrowanego oddziału/ koła na obszarze powiatu nakielskiego.

Dofinansowanie, wynieść może nawet do 20 tys. złotych, a wykorzystać je można m.in. na:

– organizację przedsięwzięć edukacyjnych lub rekreacyjnych np. kursów, szkoleń warsztatów, wizyt studyjnych i innych nawiązujących do lokalnych tradycji i dziedzictwa kulturowego Krajny i Pałuk, wykorzystujących lokalny potencjał turystyczny czy też wpływających na podnoszenie wiedzy mieszkańców powiatu nakielskiego w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych;

– organizację wydarzeń i imprez kulturalnych i promocyjnych; opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych, w tym m.in. publikacji, folderów, innych wydawnictw; zakup wyposażenia służącego upowszechnianiu i/lub zachowaniu lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego

– realizację innych inicjatyw na rzecz mieszkańców powiatu nakielskiego.

 

Termin składania wniosków: od 24.10.2019 r. do 22.11.2019 r.

Organizacje zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji zapraszamy do udziału w „Forum inicjatyw lokalnych i organizacji pozarządowych powiatu nakielskiego”,

termin: 18.10.2019 r. godz. 17.00,

miejsce: Centrum Ekologiczno-Kulturalne w Trzeciewnicy i/lub szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy i wypełniania wniosków o powierzenie grantów.

termin szkolenia: 29.10. 2019 r. godz. 16.30 – 19.30
miejsce szkolenia: biuro LGD, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, Nakło nad Notecią
O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel.: 607-822-019 lub na adres e-mail: biuro@rlks.naklo.pl w terminie do 25.10.2019 r.

Uczestnicząc w szkoleniu Grantobiorca, na etapie ubiegania się o wsparcie, może uzyskać 2 punkty w ramach kryterium: „Doradztwo biura LGD”, wg którego m.in. oceniane będą wnioski o powierzenie grantów. Pracownicy LGD udzielają również bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o przyznanie pomocy. Więcej informacji dotyczących Naboru LGD na: http://www.rlks.naklo.pl/aktywni-dla-siebie-i-regionu/ogloszenia-o-naborach-wnioskow/286-ogloszenie-naboru-wnioskow-o-powierzenie-grantow-konkurs-nr-1-2019-g.html

 

Materiał:

Dorota Stanek – dyrektor biura LGD, Magdalena Rogalska – asystent ds. biurowych
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
Autorki nie wyrażają zgody na komentowanie artykułu.

Ruszył nabór wniosków na rozwój usług rolniczych

Do 20 listopada 2019 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, finansowaną z PROW na lata 2014-2020. Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy świadczą usługi na rzecz rolników i chcą rozwijać tę działalność.

O dotację może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje  działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:

  • 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
  • 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
  • 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach.

przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Refundacji podlega do 50 proc kosztów kwalifikowalnych,  do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak także kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

Z pomocy wykluczone są podmioty które otrzymały wsparcie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2007-2013. Warunek ten dotyczy wnioskodawcy, a nie małżonka.

Poprzedni nabór wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych, który odbył się w 2016 r., cieszył się dużą popularnością. Do ARiMR wpłynęło ok. 1,9 tys. wniosków na łączną kwotę 790 mln zł, z czego zawarto blisko 1,3 tys. umów na łączną kwotę prawie 547 mln zł.

3 października ruszyła pomoc suszowa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 3 października, a zakończenie nastąpi 31 października 2019 r.

Pomoc będzie udzielana na każdy hektar dotkniętych np. suszą upraw rolnych, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wynoszą co najmniej 30 proc. uprawy deklarowanej przez rolnika we wniosku.

Stawka pomocy będzie zróżnicowana i przewiduje się, że będzie wynosić:

  • 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70 proc. danej uprawy;
  •    500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy;
  •    500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70 proc. danej ;
  •    250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy. 

Wypłata pomocy będzie realizowana jako pomoc „wyłączeniowa” dla gospodarstw rolnych, w których straty w dochodach wyniosą powyżej 30 proc. średniej produkcji rolnej z trzech poprzednich lat lub trzech z pięciu lat po odjęciu wartości najwyższej i najniżej albo w formule pomocy de minimis, jeżeli straty w dochodach będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej produkcji rolnej danego gospodarstwa.

Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50 proc. tym rolnikom, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.
Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR.

Biuro Prasowe
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Do pobrania – więcej szczegółów w pliku: Ogłoszenie_Ministra

 

www.arimr.gov.pl

 

ARiMR: Ruszają dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy program pomocy z PROW 2014-2020. Od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

Susze w Polsce stają się już niemal zjawiskiem cyklicznym. Szczególnie dotkliwe są one w rolnictwie. W ubiegłym roku ARiMR wypłaciła rolnikom rekompensaty za szkody w uprawach spowodowane suszą w wysokości ponad 2 mld zł. Nowy rodzaj wsparcia finansowego, który oferuje Agencja, ma służyć zapobieganiu tym stratom. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”,  może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji –doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać  faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy –  złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rolnicy będą mogli sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych lub drogą pocztową.

Szczegółowe informacje: www.arimr.gov.pl, w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii: 800-38-00-84.

Przekaż gospodarstwo, weź rekompensatę z PROW

Właściciel gospodarstwa uczestniczącego w tzw. systemie dla małych gospodarstw, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię innemu rolnikowi, może od 30 września br. ubiegać się  w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW na lata  2014-2020. 

Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” można składać do 29 października w biurach powiatowych Agencji.  

Kto może otrzymać wsparcie?

Pomoc może być przyznana rolnikowi (osobie, a nie innemu podmiotowi prowadzącemu działalność rolniczą) wpisanemu do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR, który uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich.

Jak przekazać gospodarstwo?

Jednym z warunków uzyskania premii jest przekazanie przez rolnika posiadanego gospodarstwa (tj. gruntów rolnych oraz zwierząt) na powiększenie innego gospodarstwa lub innych gospodarstw. Gospodarstwo powiększone na skutek przejęcia gruntów od rolnika wnioskującego o rekompensatę musi osiągnąć powierzchnię co najmniej równą średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju (lub w województwie, jeżeli średnia wielkość liczona dla danego województwa jest mniejsza niż w kraju).

Przekazanie gospodarstwa musi być trwałe czyli odbyć się wyłącznie na podstawie umowy sprzedaży albo umowy darowizny. Ponadto rolnik przejmujący grunty musi zobowiązać się, że będzie na nich prowadził działalność rolniczą przez okres co najmniej 5 lat.

Rolnik przekazujący swoje gospodarstwo może zachować na własne potrzeby nie więcej niż 0,5 ha gruntów rolnych.

Jaka jest wysokość pomocy?

Pomoc wypłacana jest jednorazowo, a jej wielkość ustalana w oparciu o kwotę przyznaną rolnikowi w ramach systemu dla małych gospodarstw w 2015, czyli w roku przystąpienia do tego systemu. Wysokość wsparcia wylicza się jako iloczyn 120 proc. tej kwoty i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od daty przekazania gospodarstwa do końca roku 2020. Oznacza to, że rolnik przekazujący gospodarstwo w 2019 r. otrzyma dwukrotność 120 proc. płatności dla małych gospodarstw, czyli łącznie 240 proc. przyznanej wówczas kwoty.

Co po otrzymaniu premii?

Przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa, rolnik nie może podlegać ubezpieczeniu w KRUS oraz nie może prowadzić działalności rolniczej. Może za to ubiegać się w ARiMR o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW 2014-2020 i założyć własną firmę.

 

Zmiany w Programie „Czyste powietrze”

29 lipca 2019 roku weszły w życie zmiany, które doprecyzowały zapisy  Programu „Czyste powietrze”. Do tej pory wnioski o dofinansowanie przyjmowane i rozpatrywane były wyłącznie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Obecne zmiany umożliwiają gminom udział w procesie wdrażania Programu.

♦ Gminy na podstawie zawartych porozumień z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, będą przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ichwstępnej weryfikacji.

♦ Zmieniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie- uproszczone wypełnianie.

♦ W obecnej formiewniosek będzie zawierał warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie wfośigw.

♦ Beneficjenci ubiegający się o dotacje nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu, jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji.

♦ Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia z 24 do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, którego nie można jednak złożyć później niż 30.06.2029 r.

♦ Program „Czyste Powietrze” nie będzie zawierał załącznika „Wymagania techniczne”, jego zapisy przeniesiono do głównego dokumentu, umieszczając razem z „Wykazem kosztów kwalifikowanych oraz ich limitów jednostkowych”

♦ Jeżeli w istniejącym jużbudynku nie następuje wymiana źródła ciepła, a wyposażony jest on w źródło ciepła typu: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy, kocioł olejowy, urządzenie grzewcze elektryczne Program nie narzucadodatkowych wymagań technicznych poza obowiązującymizgodnie z prawem. Obowiązek spełnienia wymagań technicznych w postaci co najmniej 5 klasy normy europejskiej EN 303-5:2012 dotyczy źródła ciepłana paliwo stałe, które nie podlega wymianie. Kosztami kwalifikowalnymi w takiej sytuacji mogą być:

– dla budynków, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002 r. pozostałe zadaniatermomodernizacyjne

– dla budynków, które uzyskały pozwolenie na budowę po 15.12.2002 r. w ramach przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie działania dotyczące zastosowania odnawialnych źródeł energii ( kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne).

♦ W Programie doprecyzowano, że kwalifikowane są koszty związane ze źródłem ciepła, w przypadku jego instalacji na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W Programienie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

♦ W przypadku, gdy w jednorodzinnym budynku mieszkalnym lub w lokalu mieszkalnym w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość kosztów kwalifikowalnych jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności. Na użytek niniejszego programu przyjmuje się, że powierzchnia, na której prowadzona jest ta działalność stanowi powierzchnię lokalu użytkowego.

♦ Brzmienie zmieniały zapisy dotyczącebeneficjentów będących osobami fizycznymi:

– będące właścicielami/współwłaścicielami jednorodzinnegobudynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księga wieczystą. W przypadku, gdy jednorodzinny budynek mieszkalny/ wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku/lokalu.

– będące właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. W przypadku, gdy nieruchomość we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.

      

Źródło: Ministerstwo środowiska
Małgorzata Grabczyńska

Pomoc z PROW dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe lub ASF

Po raz drugi w tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia z PROW 2014-2020 pomoc dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wnioski o wsparcie finansowe można składać w ARiMR od 27 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. – Warto złożyć je jak najszybciej. Pomoc przyznawana jest bowiem według kolejności wpływu wniosków do Agencji – mówi rzecznik ARiMR Paweł Mucha.

O przyznanie pomocy  w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”  mogą ubiegać się dwie grupy rolników. Pierwszą stanowią ci gospodarze, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Drugą grupą, która będzie mogła skorzystać z pomocy, są rolnicy, którzy w celu zwalczania ASF, musieli wybić świnie lub zniszczyć ich zwłoki. Przyznanie wsparcia uzależnione jest od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk żywiołowych bądź strat spowodowanych wystąpieniem ASF. Warunek: miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania takiego wniosku.

Straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach muszą wynosić co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do udzielenia wsparcia. Wysokość poniesionych strat z powodu wystąpienia klęski szacuje komisja powołana przez wojewodę. Na tej podstawie określana jest wysokość pomocy, jaką może otrzymać rolnik. Jednocześnie wsparcie nie może przekroczyć limitu pomocy, który w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi do 300 tys. zł na beneficjenta i gospodarstwo. Refundacji podlega do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wysokość pomocy pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. Z kolei, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw ważnej na dzień wystąpienia szkody w gospodarstwie, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika, pomniejsza się o połowę. Natomiast w przypadku wstąpienia ASF o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF oraz jeżeli na dzień wydania tej decyzji utracili co najmniej 30 proc. posiadanych świń. Przyznane wsparcie finansowe wykorzystać można na inwestycje związane z działalnością rolniczą, ale niezwiązane z produkcją świń.

Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać je do właściwego oddziału regionalnego rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje: www.arimr.gov.pl, w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii: 800-38-00-84.

Wyjazd studyjny do Francji – nabór zakończony

Nabór na wyjazd studyjny do Francji pn. „Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego”

Termin: 16-24.09.2019 r.

 

Informujemy, że w partnerstwie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019, realizujemy operację pn.: „Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego”

W ramach operacji trwa nabór na wyjazd studyjny do Francji w dniach 16-24.09.2019 r.

Nabór trwa do 30.08.2019r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Do pobrania:
karta zagłoszenia

plakat promocyjny
harmonogram wyjazdu

W celu zgłoszenia udziału w wyjeździe studyjnym należy pobrać kartę zgłoszeniową i podpisaną przesłać drogą elektroniczną do Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na adres: agnieszka.dobosz@kpodr.pl 

Wyjazd skierowany do rolników, przetwórców i przedstawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Celem operacji jest pomoc w utworzeniu potencjalnej grupy operacyjnej dotyczącej rolnictwa ekologicznego poprzez przedstawienie uczestnikom innowacyjnych rozwiązań, metod dotyczących produkcji ekologicznej, sprzedaży produktów ekologicznych w oparciu o krótkie łańcuchy dostaw, jak również podniesienie wiedzy o działaniu „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz zasadach tworzenia i realizacji projektów przez grupy operacyjne, zdobycie nowych doświadczeń dotyczących ww. sektora. Realizacja celu przyczyni się do rozwoju gospodarstw ekologicznych oraz podniesienia świadomości ekologicznej uczestników wyjazdu. Transfer wiedzy odbędzie się na podstawie prezentowanych praktyk i rozwiązań występujących w państwach Europy Zachodniej, w tym wypadku Francji. Dzięki operacji zostanie zmienione postrzeganie potrzeby wdrażania innowacji w polskim rolnictwie ekologicznym, zwłaszcza w województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, pomorskim i kujawsko-pomorskim.

Szczegółowe informacje na temat wyjazdu oraz karty zgłoszenia dostępne są na stronie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie  na stronie www.wmodr.pl Koordynatorem z ramienia WMODR jest p. Natalia Nisko tel.: 89 535 76 84 w. 52, kom. 665 891 023; e-mail: n.nisko@w-modr.pl