KOLEJNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKU!

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne w 2022 r. - zmiany w pomocy dla rodzin rolniczych

Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi poinformował podczas briefingu prasowego, który odbył się 17 listopada 2022 r. m.in. o zainicjowaniu zmian w zasadach naboru wniosków o pomoc dla rodzin rolniczych. To wsparcie ma pomóc tym rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Planowane zmiany dotyczą:

– wydłużenia do 30 listopada 2022 r. terminu składania wniosków o pomoc oraz załączników do już złożonych dokumentów;

– uznania innych niż kopie faktur dokumentów, na podstawie których wnioskodawca może wykazać sprzedaż produktów rolnych ze swojego gospodarstwa. Będą mogły to być również umowy sprzedaży, rachunki lub oświadczenia wnioskodawcy o dokonaniu takiej sprzedaży.

Wejście w życie tych zmian nastąpi po opublikowaniu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw.

Aby wdrożenie powyższych zmian przebiegło jak najsprawniej, Agencja opracowała wzór oświadczenia wnioskodawcy o sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa. Ten dokument, po wypełnieniu i podpisaniu przez ubiegającego się o wsparcie, będzie mógł stanowić załącznik do wniosku o pomoc, jako potwierdzenie wartości dokonanej sprzedaży.

Oświadczenie o sprzedaży będzie przez ARiMR akceptowane po wejściu w życie zmienionych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów. Będziemy o tym informować na głównej stronie naszego portalu internetowego oraz w zakładce ze szczegółowymi informacjami o programie (tam znajdują się również dokumenty aplikacyjne) – otwórz

Briefing Henryka Kowalczyka, wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi – otwórz

Do 17 listopada wnioski o taką pomoc złożyło 128,5 tys. rolników.

Materiały do pobrania

Oświadczenie o sprzedaży produktów rolnychZdjęcie: MRiRW

 

14 listopada 2022 r. nastąpiła zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zmiana dotyczy pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Poniżej link do rozporządzenia.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dziennikustaw.gov.pl)

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami do 23 listopada 2022 r. został wydłużony termin na składanie wniosków na uzyskanie przedmiotowej pomocy do ARiMR.

Zgodnie ze zmianą przepisów rolnicy mają teraz obowiązek dostarczenia wraz z wnioskiem kopii faktur potwierdzających sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego, za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r., w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto.

Faktury w terminie do 23.11.2022 r. muszą dostarczyć także rolnicy, którzy wniosek złożyli przed zmianą rozporządzenia.

W przypadku wniosków już złożonych, rolnik faktury może dostarczyć: wraz pismem przewodnim lub z formularzem wniosku z zaznaczonym celem „zmiana do wniosku” .

W przypadku niezłożenia w terminie kopii faktur, pomocy nie przyznaje się.

Nie jest wymagane dostarczenie oryginałów faktur – zgodnie z rozporządzeniem rolnik powinien dostarczyć „kopie faktur potwierdzających sprzedaż”.

Nie jest możliwe dostarczenie przez rolnika dokumentów księgowych innych niż faktura  – powinien dostarczyć faktury  VAT lub  VAT RR.

Istotna jest data sprzedaży nie data wystawienia faktury.

Faktury mogą być wystawione na członka rodziny.

ŚWIĘTO GĘSI na KRAJNIE

W Minikowie nie tylko gęsi… wiele atrakcji dla każdego. Gęsina, rogale, sery, wędliny, owoce, warzywa, przetwory i wiele, wiele innych oraz szeroki asortyment roślin dla działkowców.
Zapraszamy do 16:00.

Cykl szkoleń – OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE

wspólnie z

KUJAWSKO-POMORSKĄ IZBA ROLNICZĄ

ROZPOCZYNA REALIZACJĘ DWULETNIEGO CYKLU SZKOLEŃ Z TEMATYKI

„OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE”.

Celem szkoleń jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacenie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem obejmujące poprawę gospodarki wodnej
w tym nawożenia i stosowania pestycydów.

Operacja przewiduje organizację 130 szkoleń i przeszkolenie 3200 osób. Realizacja szkoleń rozpocznie się we wrześniu 2022 roku i potrwa do maja 2024 roku.

Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy
lub beneficjenci operacji „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Szkolenia odbywać się będą na terenie całego województwa.

Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniach zapraszamy do kontaktu z Biurami Powiatowymi naszego Ośrodka i placówkami terenowymi Izby Rolniczej.

Harmonogram szkoleń na 2022 rok, organizowanych przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, znajdziecie państwo po linkiem lub w zakładce Kalendarium na stronie www.kpodr.pl

 

NA SZKOLENIU OMAWIANE BĘDĄ:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – jej znaczenie dla rolnictwa.

– Korzystanie z wód, usługi wodne, własność wód oraz obowiązki ich właścicieli. 

– Zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych oraz funkcjonowania spółek wodnych i związków wałowych.

– Zgody wodnoprawne dla rolnictwa.

 

Zarządzanie wodami, w tym ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy.

– Zasady ochrony wód, w tym rolnicze wykorzystanie ścieków oraz zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

– Kontrola gospodarowania wodami.

– Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami – system opłat.

 

Zabiegi agrotechniczne sprzyjające zatrzymywaniu wody.

– Zabiegi agrotechniczne oraz zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymywaniu wody a tym samym przeciwdziałające skutkom suszy.

 

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

– Warsztaty z zakresu obliczania maksymalnych dawek azotu, planów nawożenia azotem, obliczania powierzchni/ pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych oraz prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem i dokumentowania czasowego przechowywania obornika bezpośrednio na gruntach rolnych.

– Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, w tym:

– sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych,
– terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów,
– warunki przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchnie i pojemności urządzeń do ich przechowywania,
– zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem,
– dokumentowanie,
– kontrola i opłaty,
– finansowanie przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód
– azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

– Działania dobrowolne – zbiór zasad dobrej praktyki rolnicze.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach zapraszamy do kontaktowania się pracownikami Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego (dane kontaktowe organizatorów w załączonym harmonogramie).

Ponadto szczegółowych informacji udzielają:

Dawid Skotnicki, tel.: 723 692 565,e-mail dawid.skotnicki@kpodr.pl

Natalia Narewska tel.: 506 392 582, e-mail natalia.narewska@kpodr.pl

 

Zapewniamy ciekawe materiały szkoleniowe i pełne wyżywienie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Załączniki:

Program szkolenia – Program

Harmonogram szkoleń w etapie 2 (termin 01.10.2022-31.12.2022).harmonogram realizacji operacji etap I i II na stronę

Prezentacje. –

1 pkt. programu szkolenia – obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne edytowane v2

2 i 3 pkt. prpgramu szkolenia – obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne edytowane v2

4 pkt. programu szkolenia – obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne edytowane v2

Gospodarstwo edukacyjne – konsultacje prawne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

24 listopada 2022 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przeprowadzi spotkanie konsultacyjne online pn. „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – Aspekty prawne prowadzenia gospodarstwa edukacyjnego”.

Spotkanie jest skierowane do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich, a także do osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (przedstawicieli instytucji, lokalnych liderów), z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Uczestnicy spotkania będą mogli skonsultować z ekspertem ewentualne wątpliwości dotyczące kwestii prawno-podatkowych przy prowadzeniu gospodarstwa edukacyjnego.

Osoby, które chciałyby podczas spotkania uzyskać odpowiedź na konkretne pytania natury prawnej, proszone są o przesłanie tych pytań (z możliwie dokładnym opisem sytuacji wyjściowej) na adres mailowy: aleksandra.hapka@kpodr.pl, do dnia 16 listopada 2022 r. Podczas spotkania ekspert postara się odpowiedzieć na te pytania w pierwszej kolejności, a następnie na pytania zadawane na bieżąco.

Świadczenie usług edukacyjnych może stanowić wartościową specjalizację oferty obiektu, jednocześnie wspierającą zachowanie jego wiejskiego charakteru. Jest ona interesująca dla miłośników turystyki wiejskiej, przy czym prowadzenie gospodarstwa edukacyjnego jest korzystne przede wszystkim dla trzech grup interesantów: gospodarzy, szkolnictwa oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Poprzez prowadzenie zajęć gospodarze uzyskują dodatkowy dochód i przedłużają okres korzystania z usług obiektu, szkolnictwo uzyskuje nowe miejsca realizacji podstawy programowej w praktyce, a dzieci i młodzież mogą kształcić się w otoczeniu przyrody i poznawać szkolne zagadnienia od strony praktycznej.

Program spotkania: program szkolenia III

Formularz zgłoszeniowy: https://kpodr.clickmeeting.com/gospodarstwo-edukacyjne-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-na-obszarach-wiejskich

Zgłoszenia są przyjmowane do 21 listopada 2022 r. do godz. 12:00. Liczba miejsc ograniczona.

Niniejsze spotkanie będzie trzecim z serii szkoleń poruszających zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarstwa edukacyjnego, zaplanowanych do realizacji w okresie: wrzesień 2022 – październik 2023, w ramach projektu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w tym oraz w kolejnych szkoleniach zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu: Aleksandra Hapka, tel. 693-301-527, e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl.

Harmonogram szkoleń: Harmonogram szkoleń

Link do strony projektu: https://www.kpodr.pl/gospodarstwo-edukacyjne-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-na-obszarach-wiejskich/

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023.

 

 

 

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Minikowie
podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

1. Oznaczenie nieruchomości:

 1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na działce nr 2/38, w skład nieruchomości wchodzi budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 205 m2 oraz działka o powierzchni 6234 m2. Nieruchomość położona w miejscowości Włocławek, jednostka ewidencyjna 046401_1 Miasto Włocławek, obręb 0001 – Łęg, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1W/00069977/5.
 2. lokal mieszkalny nr 2 o całkowitej powierzchni użytkowej wynoszącej 25,89 m2 położonego na działce o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. Nieruchomość położona w miejscowości Włocławek, jednostka ewidencyjna 046401_1 Miasto Włocławek, obręb 0001 – Łęg, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1W/00069977/5.

2. Opis nieruchomości:

 1. działka nr 2/38 posiada powierzchnię 6234m2. Kształt działki nieregularny, wydłużony. Układ hipsometryczny terenu w części wschodniej płaski, poziomy, w pozostałej części z bardzo wyraźnym skłonem w kierunku południowym. Różnica poziomów terenu w obrębie działki dochodzi do ok. 10m. Działka w części wschodniej zabudowana jest budynkiem dawnej „rządcówki” będącej częścią założenia dworsko-parkowego w Zarzeczewie. Teren działki od części wschodniej ogrodzony. Część wschodnia działki o powierzchni ok. 2000 m2 zagospodarowana, osadzona licznymi drzewami i krzewami ozdobnymi. Pozostała część terenu działki nieogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta dziko rosnącymi drzewami i krzewami. Utwardzenie terenu – niewielki fragment w części wschodniej stanowiący część drogi dojazdowej do nieruchomości. Działka posiada uzbrojenie techniczne w instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną z odpływem do lokalnego szamba szczelnego. Wokół budynku istnieje sieć kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do zbiornika położonego poza granicami działki nr 2/38. Na działce znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 146,54 m2, powierzchni piwnicy 14,67 m2, powierzchni zabudowy 205 m2, wybudowany w latach dwudziestych XX w. Budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty betonowo – kamienne. Ściany murowane z cegły pełnej ceramicznej, tynkowane obustronnie tynkiem cementowo – wapiennym. Strop drewniany, belkowy, tynkowany na trzcinie. Schody na poddasze o konstrukcji drewnianej. Dach wielopołaciowy o konstrukcji drewnianej kryty blachom w rąbek. Posadzki betonowe w części bez warstw wykończeniowych. Stolarka okienna drewniana typu skrzynkowego, stolarka drzwiowa drewniana. Budynek wyposażony jest w instalacje techniczne: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną , c.o. i odgromową. Na skutek niedokończonych prac remontowych instalacje elektryczne i c.o. niesprawne – instalacja c.o. pozbawiona pieca. Układ pomieszczeń amfiladowy. Zgodnie z opinią rzeczoznawcy zużycie techniczne budynku ok. 50%.
 2. działka nr 2/35 posiada powierzchnię 836 m2 i kształt nieregularnego czworokąta ze stosunkowo szerokim frontem do drogi dojazdowej. Układ hipsometryczny działki płaski, poziomy. Teren działki jest ogrodzony, w części utwardzony. Uzbrojenie techniczne terenu stanowi instalacja wodno – kanalizacyjna z odpływem do lokalnego szamba szczelnego oraz instalacja elektryczna. Lokal mieszkalny nr 2 znajduje się w budynku wielolokalowym o ogólnej powierzchni zabudowy 208,10 m2. Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym, mieszczący trzy lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze. Obiekt wykonany
  w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty budynku w części betonowo – kamienne, w części murowane z pustaków cementowych i cegły ceramicznej pełnej. Ściany nadziemia warstwowe, murowane z cegły pełnej ceramicznej i pustaków cementowych. Ściany otynkowane obustronnie tynkiem cementowo – wapiennym. Strop nad parterem o konstrukcji drewnianej, ocieplony. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, płatwiowo – jętkowej, kryty blachom trapezową. Orynnowanie dachu niekompletne, wykonane w części z profili PCV. Posadzki pomieszczeń gospodarczych betonowe, surowe. Ściany miejscami zawilgocone w strefie przyziemia na skutek wadliwej izolacji poziomej fundamentów. Konstrukcja ścian nośnych miejscami wykazuje pęknięcia będące skutkiem nierównomiernego osiadania oraz braku wieńca spinającego ściany w ich górnej części. Lokal nr 2 składa się z wiatrołapu, jednego pokoju, kuchni i łazienki z WC. Układ pomieszczeń amfiladowy. Do lokalu nie przynależą żadne pomieszczenia gospodarcze. Lokal posiada udział w wysokości 2589/13257 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu działki 2/35. Podłoga w pokoju drewniana z desek na legarach, w pozostałych pomieszczeniach lokalu posadzki betonowe wyłożone płytkami ceramicznymi. Ściany i sufity tynkowane. Armatura wod-kan łazienki i kuchni w części do wymiany. Stolarka okien PCV. Drzwi do łazienki harmonijkowe. Drzwi wejściowe z płyty warstwowej. Lokal posiada instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną. Lokal nie posiada instalacji grzewczej.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania:

 1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na działce nr 2/38. Dla obszaru, w którym położona jest nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławek przyjętym Uchwałą Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. (potwierdzone Uchwałą Nr XXXV/77/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze o podstawowym przeznaczeniu terenu: tereny zieleni – symbol studium „Z”. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku z dnia 19 maja 1988 roku nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków pod numerem A/1306/1-3.
 2. lokal mieszkalny nr 2 położony na działce o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. Dla obszaru, w którym położona jest nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławek przyjętym Uchwałą Nr 203/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. (potwierdzone Uchwałą Nr XXXV/77/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze o podstawowym przeznaczeniu terenu: tereny zieleni – symbol studium „Z”.

4. Cena wywoławcza nieruchomości:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na działce nr 2/38 – 282.000 zł,

Słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące zł 00/100

lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m240.500 zł,

Słownie: czterdzieści tysięcy pięćset złotych 00/100

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.

5. Obciążenia nieruchomości: brak

6. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r. w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w sali
nr 4, o godzinie 1000.

7.Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

 • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym – wadium w formie pieniężnej w wysokości 28 200,00 zł
 • lokal mieszkalny nr 2 – wadium w formie pieniężnej w wysokości 4 050,00 zł

należy wpłacić na konto Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 18 listopada 2022 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym KPODR w Minikowie:

BGK 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania przetargu, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

8. Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

9. Wysokość opłaty z tytułu użytkowania, termin wnoszenia opłaty:

Roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego zostanie ustalona przez właściwy organ w późniejszym terminie według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Natomiast wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana (zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

10.  Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

 1. pisemne oferty do przetargu należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 23 listopada go godziny 900 w siedzibie KPODR w Minikowie.
 2. ofertę należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony na zakup nieruchomości w miejscowości Włocławek”.
 3. do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
 4. pisemna oferta powinna zawierać:
 • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
 • datę sporządzenia oferty;
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

 

11. Sprzedający nie stawia dodatkowych warunków przetargu.

12. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Wszelkie koszty związane z umową ponosi nabywca.

14. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

15. Informacji udziela się w KPODR Oddział w Zarzeczewie, lub telefonicznie 54 255 06 00 w godzinach od 800 do 1500.

 

 

BARWY LATA – DARY JESIENI

BARWY LATA – DARY JESIENI

Impreza plenerowa się skończyła. Stoiska naszych wystawców były oblegane.

Oprócz Targów odbyły się: Dzień Kukurydzy, Soi, Buraka cukrowego, Święto Ziemniaka, Pokaz drobnego inwentarza, konkursy ekologiczne i inne. 

Mieszkańcy wsi i miast mięli wiele atrakcji.

ZAPRASZAMY do obejrzenia fotorelacji!

Barwy lata,dary jesieni godz.12.

 

Poletka kukurydzy – widok z drona

 

Barwy lata,dary jesieni godz.9.

Gospodarstwa edukacyjne – szkolenie informacyjne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

6 października 2022 r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbędzie się szkolenie informacyjne: „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Szkolenie jest skierowane do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich, a także do osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (przedstawicieli instytucji, lokalnych liderów), mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Świadczenie usług edukacy jnych może stanowić wartościową specjalizację oferty obiektu, jednocześnie wspierającą zachowanie jego wiejskiego charakteru. Jest ona interesująca dla miłośników turystyki wiejskiej, co widać m.in. po rosnącej liczbie gospodarstw edukacyjnych zrzeszonych w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, jednak prowadzenie gospodarstwa edukacyjnego jest korzystne przede wszystkim dla trzech grup interesantów: gospodarzy, szkolnictwa oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Poprzez prowadzenie zajęć gospodarze uzyskują dodatkowy dochód i przedłużają okres korzystania z usług obiektu (z zajęć korzysta się również poza sezonem wakacyjnym), szkolnictwo uzyskuje nowe miejsca realizacji podstawy programowej w praktyce, a dzieci i młodzież mogą kształcić się w otoczeniu przyrody i poznawać szkolne zagadnienia od strony praktycznej.

Uczestnikom szkolenia zostaną zaprezentowane informacje na temat dostępnych rozwiązań z zakresu prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwie rolnym i obiektach turystyki wiejskiej. Zostaną omówione również przepisy prawne obowiązujące przy prowadzeniu działalności pozarolniczej, a także planowane na najbliższy okres formy dofinansowania.

Program szkolenia: (plik do pobrania) – program szkolenia KPODR I

Formularz zgłoszeniowy: (plik do pobrania) – Formularz zgłoszeniowy (pdf)     Formularz zgłoszeniowy (docx)

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić, wydrukować, własnoręcznie podpisać i przesłać drogą mailową (skan) na adres mailowy: aleksandra.hapka@kpodr.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Minikowo 1, 89-122 Minikowo, z dopiskiem „KSOW Gospodarstwo Edukacyjne”.

Zgłoszenia są przyjmowane do 30 września 2022 r. do godz. 15:00 (liczy się moment wpływu zgłoszenia do organizatora).

Niniejsze szkolenie będzie pierwszym z serii spotkań poruszających zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarstwa edukacyjnego, zaplanowanych do realizacji w okresie: wrzesień 2022 – październik 2023, w ramach projektu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w tym oraz w kolejnych szkoleniach zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu: Aleksandra Hapka, tel. 693-301-527, e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl.

Harmonogram szkoleń: (plik do pobrania) Harmonogram szkoleń

Link do strony projektu: https://www.kpodr.pl/gospodarstwo-edukacyjne-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-na-obszarach-wiejskich/

 

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023.

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Tytuł projektu: Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Lider: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Partner: Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego

Czas trwania: 1 marca 2022­­ r. – 31 października 2023 r.

Budżet: 330 825,96 zł


Odbiorcy projektu:

 • – osoby prowadzące działalność turystyczną na obszarach wiejskich, zainteresowane prowadzeniem działalności edukacyjnej w formie gospodarstwa edukacyjnego;
 • – osoby zamierzające prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich, zainteresowane prowadzeniem działalności edukacyjnej w formie gospodarstwa edukacyjnego;
 • – osoby zaangażowane w działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.


Korzystając z doświadczenia lat ubiegłych, a także mając na uwadze aktualne potrzeby branży agroturystycznej, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego realizuje projekt pn. „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Jego celem jest przeszkolenie osób prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich, a także osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (przedstawicieli instytucji, lokalnych liderów), z zakresu zakładania i prowadzenia gospodarstwa edukacyjnego.

Dla uczestników projektu przygotowano serię aktywności szkoleniowych, dających dostęp do wiedzy mającej przygotować ich do prowadzenia wartościowej i opłacalnej działalności edukacyjnej w obiekcie turystyki wiejskiej. Z uwagi na złożoność zagadnienia i mnogość dostępnych rozwiązań, zaplanowano omówienie kwestii najistotniejszych z punktu widzenia rolnika planującego dywersyfikację dochodów z gospodarstwa, a więc: przepisy prawne i podatkowe, możliwości dofinansowania działalności edukacyjnej, tworzenie programów edukacyjnych realizujących elementy podstawy programowej w gospodarstwie rolnym, marketing internetowy, praca z dziećmi i nauczycielami czy działalność w formie organizacji pozarządowej. Uzupełnieniem działań szkoleniowych będą dwa spotkania konsultacyjne z ekspertami, stanowiące możliwość przedstawienia i rozwiązania konkretnych problemów, z którymi spotkali się uczestnicy w drodze rejestracji, rozliczania i szerzej – prowadzenia działalności edukacyjnej w obiekcie turystyki wiejskiej. W celu poznania dobrych praktyk zostanie przeprowadzony wyjazd studyjny na teren województwa dolnośląskiego, mogącego poszczycić się największą ilością obiektów zarejestrowanych w bazie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Zwieńczeniem aktywności szkoleniowych będzie konferencja, która ma służyć nie tylko podsumowaniu projektu, ale również poprawieniu dialogu pomiędzy gospodarzami, szkolnictwem oraz dziećmi i młodzieżą szkolną. W ramach projektu zostaną również przeprowadzone badania wśród przedstawicieli oświaty i właścicieli gospodarstw edukacyjnych. Realizowane dwuetapowo – badanie ilościowe w formie ankiety, a następnie jakościowe, metodą wywiadów pogłębionych, pozwoli na opracowanie praktycznych wytycznych do tworzenia modelowej współpracy pomiędzy instytucją oświatową, a gospodarstwem edukacyjnym. Uzyskane dane, wraz z ich opracowaniem i wytycznymi zostaną wydane w formie monografii, w wersji papierowej i elektronicznej.

Świadczenie usług edukacyjnych może stanowić wartościową specjalizację oferty obiektu agroturystycznego, jednocześnie wspierającą zachowanie jego wiejskiego charakteru. Jest ona interesująca dla miłośników turystyki wiejskiej, co widać m.in. po rosnącej liczbie gospodarstw edukacyjnych zrzeszonych w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, jednak prowadzenie gospodarstwa edukacyjnego jest korzystne przede wszystkim dla trzech grup interesantów: gospodarzy, szkolnictwa oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Poprzez prowadzenie zajęć gospodarze uzyskują dodatkowy dochód i przedłużają okres korzystania z usług obiektu (z zajęć korzysta się również poza sezonem wakacyjnym), szkolnictwo uzyskuje nowe miejsca realizacji podstawy programowej w praktyce, a dzieci i młodzież mogą kształcić się w otoczeniu przyrody i poznawać szkolne zagadnienia od strony praktycznej.

Projekt ma wspierać proces specjalizacji oferty obiektów turystyki wiejskiej w kierunku prowadzenia edukacji grup szkolnych i przedszkolnych, korzystającej z potencjału polskiej wsi. Może to przełożyć się na wzrost zainteresowania ofertą obiektów turystyki wiejskiej, a w konsekwencji zwiększyć opłacalność prowadzenia działalności pozarolniczej na wsi, jednocześnie wspierając zachowanie jej rolniczego charakteru.

Kontakt:
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu: Aleksandra Hapka – tel. 693-301-527, e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl.

Harmonogram szkoleń: Harmonogram szkoleń

Informacja o szkoleniach, na które obecnie przeprowadzany jest nabór, znajduje się na stronie głównej KPODR, w części: KALENDARIUM.

Nabór na szkolenie pedagogiczne rozpocznie się pod koniec grudnia.

Liczba uczestników ograniczona: po 16 osób z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego – łącznie: 64 osoby.


Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Państwa doświadczeń w prowadzeniu gospodarstwa edukacyjnego oraz współpracy z przedstawicielami oświaty w ramach obsługi grup szkolnych i przedszkolnych.

Podobne badanie jest prowadzone wśród nauczycieli, a ich wyniki mają posłużyć do zbudowania lepszej komunikacji pomiędzy gospodarstwami, a szkolnictwem.

Zależy nam na uzyskaniu odpowiedzi na każde z pytań, gdyż jest to kluczowe dla otrzymania wartościowych danych. Jeśli nie są Państwo pewni odpowiedzi, prosimy o zaznaczenie tej, która jest najbliższa Państwa wiedzy lub podanie przybliżonych wartości. Zachęcamy również do skorzystania z opcji „inne” i rozszerzenia puli możliwych opcji wyboru. Państwa sugestie będą dla nas cenną wskazówką w procesie przygotowywania drugiego etapu badania – wywiadów pogłębionych.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie powinno zająć Państwu maksymalnie 30 minut.

Raport z badania zostanie udostępniony na stronie www.kpodr.pl pod koniec stycznia 2023 roku.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do wypełnienia ankiety: https://forms.gle/pBjjibVPp81LVSfU7


Prezentacje multimedialne z poprzednich szkoleń:

Szkolenie I

Prezentacja KPODR I – przepisy prawne

Prezentacja KPODR I – informacje ogólne

Prezentacja KPODR I – formy dofinansowania

Szkolenie II

Prezentacja II – podstawa programowa w gosp. edukacyjnym

 

Nagrania video z odbytych szkoleń:

Szkolenie II

Szkolenie III

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

ZARZECZEWO – „Mekką” pszczelarzy

Oddział naszego Ośrodka w Zarzeczewie to zespół znakomitych specjalistów, a to, co nas wyróżnia i czym możemy się pochwalić, to Pasieka Hodowlana Pszczoły Kraińskiej Kujawskiej oraz organizowana już od 12 lat impreza targowa dedykowana środowisku pszczelarskiemu – Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato.

W tym roku to święto pszczelarzy i pszczelarstwa przypadło 7 sierpnia. Cieszymy się, gdyż mimo licznych imprez plenerowych w regionie, które odbywały się tego samego dnia, dopisali nam goście (przybyło ich około 6 tysięcy), jak również wystawcy (ponad 60 stoisk). Odwiedzili nas również przedstawiciele władz krajowych i samorządowych. Podczas uroczystego otwarcia targów sekretarz Krajowego Związku Pszczelarskiego Stanisław Duszczak wręczył odznaczenia resortowe: złotą odznakę Krajowego Związku Pszczelarskiego za zasługi i wieloletnią pracę na rzecz rozwoju pszczelarstwa w regionie przyznano dyrektorowi Oddziału w Zarzeczewie Stanisławowi Piątkowskiemu. Ponadto wręczono Medale Okolicznościowe z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 100-lecia Polskiego Związku Pszczelarskiego. Wybito ich niewiele, dlatego stanowią wielką wartość. Otrzymali je:  Edward Stefaniak – honorowy członek Polskiego Związku Pszczelarskiego oraz Regionalny Związek Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku – coroczny współorganizator Miodowego Lata. Medal odebrał prezes Związku Janusz Lambarski.

Miodowe Lato to przede wszystkim promowanie miodu i produktów pszczelich, popularyzacja ich spożywania oraz zachęta do stosowania ich jako składników codziennej diety. Zawsze staramy się urozmaicić program targów i tematycznie go ukierunkować. W tym roku motywem przewodnim była apiturystyka oraz apiterapia. Nasi goście mieli okazję do uczestnictwa w konferencji plenerowej pod hasłem „Apiterapia szansą na innowacyjny rozwój pasiek”. Trzy wykłady były niepowtarzalną okazją do zgłębienia wiedzy na temat apiterapii oraz apiturystyki. Obfitowały też w szereg praktycznych porad dla pszczelarzy, chcących poszerzyć spektrum swojej działalności, jak również dla osób interesujących się prozdrowotnymi właściwościami produktów pszczelich. Temat był trafiony – skonstatowaliśmy, ponieważ wszystkie miejsca na widowni były zajęte, a uczestnicy zasłuchani. Ponadto gościliśmy grupy zorganizowane, które wzięły udział w zajęciach edukacyjnych w ramach projektu sponsorowanego przez firmę ANWIL S.A. „Pszczoły dla zdrowia”. Były to warsztaty z wyrobu kosmetyków domowych na bazie produktów pszczelich. I tu również obserwowaliśmy wielkie zainteresowanie. Nadmienię, iż warsztaty te przeprowadzamy również w terenie i wszędzie spotykamy się z pozytywnym odzewem. W ramach tego samego projektu zorganizowany był konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich „Miodowe specjały”. Nasze gospodynie miały za zadanie przygotować dowolną potrawę z dodatkiem miodu. Trzeba przyznać, że spisały się przednio, dania konkursowe były wyśmienite i elegancko zaserwowane! Komisja konkursowa miała trudne zadanie, gdyż musiała wyłonić zwycięzcę. W konkursie wzięło udział 8 kół, a  najlepszym wirtuozem miodowego smaku okazało się KGW Bodzanowo z  gminy Dobre, które do konkursu zgłosiło miodownik. Pozostałe koła otrzymały wyróżnienia.

Nie zabrakło tradycyjnych zmagań braci pszczelarskiej – również w tym roku przeprowadzono konkursy „Miód Sezonu”, w którym wybierano najlepsze miody odmianowe oraz „Najlepsza Ekspozycja Targowa”, czyli konkurs na najciekawszą prezentację stoiska. Największe laury w obydwu tych konkursach zebrało  Gospodarstwo Pasieczne Sebastian Szylar z Humlina, gm.Włocławek. Pszczelarz przygotował unikatową ekspozycję i zgłosił do konkursu wyśmienity miód nektarowo-spadziowy. Szczegółowe wyniki konkursów podajemy poniżej.

To jednak nie wszystkie atrakcje, które zaoferowaliśmy naszym gościom. Odbył się także konkurs „Z ekologią na co dzień”, w ramach którego można było wygrać rośliny ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Liczne kiermasze i degustacje miodów, produktów pszczelich, sprzętu pszczelarskiego, żywności regionalnej, rękodzieła, miododajnych roślin sezonowych przyciągały zwiedzających. Z wielkim zainteresowaniem spotkał się pokaz odwirowywania miodu – coroczny gwóźdź programu. Można było także zrelaksować się podczas występów artystycznych, a dla dzieci przygotowany został plac zabaw i przejażdżki konne. Po terenie Oddziału poruszały się „Granulki” – maskotki ANWIL S.A., od których najmłodsi otrzymywali gadżety.

Wyniki konkursów:

„Najlepsza ekspozycja targowa”:

I miejsce – Gospodarstwo Pasieczne Sebastian Szylar z Humlina, gm.Włocławek,

II miejsce – Pasieka Stankiewicz z Turowa, gm. Lubraniec,

III miejsce – ZPUH „Bartnik Żuromiński” z Żuromina – Roman Stachyra;

 

„Miód sezonu”:

I miejsce – za miód nektarowo-spadziowy ze spadzi liściastej dla Sebastiana Szylara z Humlina, gm.Włocławek,

II miejsce – za miód wielokwiatowy dla Grzegorza Rutkowskiego z Włocławka,

III miejsce – za miód wielokwiatowy z przewagą cząbru dla Marka Okuniewskiego z Osięcin, gm. Radziejów;

 

„Miodowe specjały”:

I miejsce – KGW Bodzanowo (gmina Dobre)

Wyróżnienia: KGW w Czołówku gm. Radziejów, KGW Byczyna Kolonia, gm. Dobre, KGW „Czerwone Korale” z Guźlina, KGW „Kruszynianki” z Kruszynka, gm. Koneck, KGR Turzynki w Turzynku, gm. Raciążek, KGW „Odolinka” w Odolionie, gm. Aleksandrów Kujawski, KGW Krepiny, gm. Fabianki.

Serdecznie dziękujemy za Państwa obecność w tym gorącym sierpniowym dniu! Mamy też nadzieję, że równie licznie odwiedzicie nas Państwo w przyszłym roku. O atrakcje, jak zwykle, zadbamy!

 

tekst: Anna Dykczyńska – KPODR Minikowo O/Zarzeczewo
fot. W. Lisiecki, J. Szczęsna-Kulewska

XI Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego

Wydarzenia Targowe w Minikowie

2 i 3 lipca w Minikowie odbyło się szereg ważnych dla rolnictwa wydarzeń, nad którymi patronat objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydarzeniami tymi były:

 • Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH
 • Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego
 • Kujawsko-Pomorskie Dni Pola
 • Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Wydarzenia te cieszyły się dużym zainteresowaniem rolników, tak tłumnie odwiedzających tereny wystawiennicze Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W wydarzeniach targowych 2 i 3 lipca wzięło udział 20 000 odwiedzających.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi było także współorganizatorem XI Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, organizowanej przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Bydła i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Podczas tej Ogólnopolskiej Wystawy w Minikowie 37 hodowców z całego kraju zaprezentowało i przedstawiło do oceny 142 sztuki bydła mlecznego, w tym 70 jałowic i 72 krowy.

Tu możesz pobrać katalogi wystawców zwierząt:

Katalog XI OWBH Minikowo 2022 z dodatkiem

Katalog na wystawę bydło mięsne

Komisja sędziowska w składzie osobowym: Giuseppe Beltramino – Włochy, Roman Januszewski – PFHBiPM i Tomasz Kostro – PFHBiPM przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

 WICECZEMPION

1 Jałowice w wieku 10-11 m-cy rasy PHF  
  Ośrodek Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o., Garzyn
2 Jałowice  w wieku 12-13 m-cy rasy PHF  
  Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o., Dobrzyniewo
3 Jałowice  w wieku 14 -15 m-cy rasy PHF  
  Ośrodek Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o., Garzyn
4 Jałowice  w wieku 16 -18 m-cy rasy PHF  
  Ośrodek Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o., Garzyn
5 Jałowice  w wieku 19 -21 m-cy rasy PHF  
  Stadnina Koni "Nowe Jankowice" Sp. z o.o. w Nowych Jankowicach
6 Krowy PHF odmiany czarno-białej w I laktacji  
  Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Bądecz, Bądecz
7 Krowy PHF odmiany czarno-białej w II laktacji  
  Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o., Osięciny
8 Krowy PHF odmiany czarno-białej w III i dalszej laktacji
  Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o., Żołędnica
9 Krowy rasy POLSKIEJ CZERWONEJ    
  Gospodarstwo Rolne Jan Litwin, Czarna Góra Sołtystwo
10 Krowy rasy JERSEY      
  Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o., Michałów
11 Krowy rasy SIMENTALSKIEJ      
  Gospodarstwo Rolne Gierlicki Szymon, Mymoń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZEMPION

1 Jałowice w wieku 10-11 m-cy rasy PHF
  Gospodarstwo Rolne Klupś Artur, Pępowo
2 Jałowice  w wieku 12-13 m-cy rasy PHF
  Gospodarstwo Rolne Klupś Artur, Pępowo
3 Jałowice  w wieku 14 -15 m-cy rasy PHF
  Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o., Osięciny
4 Jałowice  w wieku 16 -18 m-cy rasy PHF
  Gospodarstwo Rolne Klupś Artur, Pępowo
5 Jałowice  w wieku 19 -21 m-cy rasy PHF
  Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o., Dębołęka
6 Krowy PHF odmiany czarno-białej w I laktacji
  Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o., Nadarzyn
7 Krowy PHF odmiany czarno-białej w II laktacji
  Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o., Dobrzyniewo
8 Krowy PHF odmiany czarno-białej w III i dalszej laktacji
  Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o., Osięciny
9 Krowy rasy POLSKIEJ CZERWONEJ
  Gospodarstwo Rolne Jan Litwin, Czarna Góra Sołtystwo
10 Krowy rasy JERSEY  
  Stadnina Koni "Iwno" Sp. z o.o., Wiktorowo
11 Krowy rasy SIMENTALSKIEJ  
  Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERCZEMPION

Superczempion w kategorii jałowice    
  Jałowice  w wieku 14 -15 m-cy rasy PHF  
  Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o., Osięciny
             
Superczempion w kategorii krowy rasy PHF  
  Krowy PHF odmiany czarno-białej w II laktacji  
  Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o., Dobrzyniewo
             
Superczempion w kategorii krów ras RP, SM, JE, MO oraz krów ras rodzimych
  Krowy rasy JERSEY      
  Stadnina Koni "Iwno" Sp. z o.o., Wiktorowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyznano także liczne nagrody specjalne:

1. Krowa wystawiana przez Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o. uzyskała tytuł CZEMPIONA za najlepsze wymię dla krowy pierwiastki rasy PHF

2. Krowa wystawiana przez Stadninę Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.  uzyskała tytuł CZEMPIONA za najlepsze wymię dla krowy starszej rasy PHF

3. Krowa wystawiana przez Gospodarstwo Rolne Jan Litwin uzyskała tytuł CZEMPIONA za najlepsze wymię dla krowy rasy POLSKIEJ CZERWONEJ

4. Krowa wystawiana przez Stadninę Koni "Iwno" Sp. z o.o. uzyskała tytuł CZEMPIONA za najlepsze wymię dla krowy rasy JERSEY

5. Krowa wystawiana przez Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. uzyskała tytuł CZEMPIONA za najlepsze wymię dla krowy rasy SIMENTALSKIEJ

6. Krowa wystawiana przez Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o. uzyskała tytuł CZEMPIONA dla najstarszej krowy rasy PHF

7. Krowa wystawiana przez Gospodarstwo Rolne Jan Litwin uzyskała tytuł CZEMPIONA  dla najstarszej krowy spośród ras JE, RP, SM

8. Nagrodę specjalną w kategorii CZEMPIONA dla najlepszego wystawcy bydła z sektora prywatnego uzyskało Gospodarstwo Rolne Klupś Artur, Pępowo

9. Nagrodę specjalną w kategorii CZEMPIONA dla najlepszego wystawcy bydła z sektora publicznego uzyskał Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.

10.Nagrodę specjalną „Mały Czempion” dla Zwycięzcy w Konkursie Młodego Hodowcy otrzymał Adam Stoknisz z OHZZ Chodeczek

 

Dodatkowo, w ramach Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych prezentowano owce oraz bydło mięsne. Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Bydgoszczy wraz z hodowcami zaprezentował owce ras: berrichon du cher, suffolk, merynos polski w starym typie, merynos polski barwny i merynos polski. Okolicznościowe podziękowania od organizatorów za prezentację zwierząt na wystawie otrzymali Piotr Łukaszewicz i Wojciech Łukaszewicz z Broniewa oraz Jakub Tamas z Dębowa.

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego zaprezentował zwierzęta rasy: charolaise, salers i wzbudzającą duże zainteresowanie rasę parthenaise (hodowca Piotr Wałachowski, Brąchnówko, kujawsko-pomorskie). Bydło rasy mięsnej zostało także poddane wycenie. Komisja sędziowska w składzie osobowym: Konrad Wiśniewski – sędzia przewodniczący, PZHiPBM i Marek Kowalczyk – sędzia asystent, PZHiPBM  przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

WICECZEMPION

Buhaje w wieku do 24 miesięcy rasy charolaise
Benedykt Bochyński, Kaczory

Jałówki w wieku poniżej 18 miesięcy rasy salers
Błażej Bochyński, Kaczory

CZEMPION

Buhaje w wieku do 24 miesięcy rasy charolaise
Benedykt Bochyński, Kaczory

Wszystkim hodowcom gratulujemy tak pięknych zwierząt prezentowanych podczas wystaw w Minikowie, szczególnie tych, które zdobyły zaszczytne tytuły wiceczempionów, czempionów oraz superczempionów.

 

 

Wyróżnieni hodowcy XXI Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Minikowie fot. Jarosław Domiński

 

Superczempion, jałowice fot. Marek Rząsa

 

Superczempion KROWY Minikowo, fot. Marek Rząsa

 

Superczempion – krowa rasy jersey, fot. Marek Rząsa

 

Przedstawiciele Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego fot. Marek Rząsa

 

Prezentacja najlepszych sztuk nastąpiła w niedzielę na ringu głównym w Minikowie fot. Marek Rząsa

 

Prezentacja krów – rasa polska czerwona fot. Marek Rząsa

 

Prezentacja jałowic 10-11 m-cy na ringu fot. Marek Rząsa

 

Konkurs młodego rolnika podczas Wystawy w Minikowie fot. Marek Rząsa