Aktualności

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt poza rzeźnią

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że na stronie intemetowej resortu rolnictwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo  w dniu 8 stycznia 2020r. została zaktualizowana ulotka informacyjna dla rolników pt. "Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią".

W ww. ulotce wprowadzono zmiany w związku z nowelizacją przepisów z zakresu bezpieczeństwa żywności odnoszących się do uboju z konieczności, dotyczących wymogu przeprowadzenia badania przedubojowego zwierząt poddawanych ubojowi z konieczności przez urzędowego lekarza weterynarii, zamiast jak dotychczas przez lekarza weterynarii. W związku z tym, tuszy i narządom wewnętrznym zwierząt poddanych ubojowi z konieczności powinno towarzyszyć do rzeźni (oprócz oświadczenia podmiotu, którego zwierzę zostało poddane takiemu ubojowi) świadectwo urzędowe, wystawione i podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii, zamiast dotychczasowego zaświadczenia. Zmiany tych przepisów zostały wprowadzone m. in. rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) m- 2019/624 dotyczącym szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych malży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Dz, Urz. UE L 131, z 17.05.2019, str. 1).

Jednocześnie Ministerstwo uprzejmie informuje, że informacje zawarte w ww. znowelizowanej ulotce zostały również zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem:  https://www.wetgiw.gov.pl wraz z dodatkowymi informacjami i przydatnymi linkami dotyczącymi uboju z konieczności, np. linkiem do wykazu rzeźni przyjmujących tusze i narządy wewnętrzne zwierząt poddanych ubojowi z konieczności, czy też przykładowym wzorem oświadczenia przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią.

 

Edyta Wieczorldewicz-Dudek
z-ca dyrektora
Departamentu Doradztwa i Nauki

Wnioski na budowę/renowację zbiorników retencyjnych

Wnioski należy składać bezpośrednio do Zarządu Województwa w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń, za pośrednictwem operatora pocztowego lub platformy e-PUAP. Termin składania wniosków na budowę/renowację zbiorników retencyjnych upływa w dniu 31 marca i dotyczy danego roku, w którym planowana jest realizacja zadania.

Treść uchwały, regulamin oraz załączniki do regulaminu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod tymi adresami: uchwała Nr 47/2190/19, Dotowanie budowy/renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji  oraz Dotowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych oraz budowy zbiorników wodnych służących małej retencji

 

Do wniosku należy dołączyć wypis z Rejestru ewidencji gruntów i budynków potwierdzający własności nieruchomości, wyrys z mapy ewidencyjnej (kopia mapy ewidencyjnej) potwierdzony przez starostwo, z zaznaczonym obszarem przeznaczonym na budowę/renowację zbiornika wodnego w skali minimalnej 1:2000, kopię operatu wodnoprawnego, kosztorys inwestorski lub przedmiar planowanych robót dla inwestycji, zgłoszenie do właściwego starostwa powiatowego realizacji zbiornika retencyjnego (dotyczy zbiornika o powierzchni do 0,10 ha) lub pozwolenie na budowę i pozwolenie wodnoprawne (dotyczy pozostałych zbiorników), opinię osoby posiadającej uprawnienia w zakresie melioracji potwierdzające celowość i zasadność wykonania zgłoszonych we wniosku robót. W sprawie ewentualnych pytań, prosimy o kontakt z Departamentem Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nr telefonu 56 621 59 18 lub 56 621 59 33.

Ogólnopolski konkurs “Sposób na Sukces” – XX edycja

Wzorem lat ubiegłych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2018 do 29 lutego 2020 roku w jednej z czterech kategorii:

– indywidualna,
– zespołowa,
– rodzinna,
– inicjatywy społeczne (np. spółdzielnie socjalne, gminy, zakłady aktywizacji zawodowej).

Główne cele konkursu to promocja:

1. Przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców;

2. Innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”;

3. Działań na rzecz: ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, w tym przedsięwzięć zrealizowanych na rzecz ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii;

4. Włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich ze szczególnym wsparciem zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy;

5. Przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

 

Karty zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesyłać w terminie do 20 marca 2020 r. na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
lub
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Minikowo 1, 89-122 Minikowo.

Zapraszamy osoby fizyczne i prawne do udziału – jesteś kreatywny, realizujesz ciekawe pomysły, tworzysz nowe miejsca pracy, zgłoś swoje przedsięwzięcie do konkursu.

Pozdrawiam,
Wioleta Szynalska
Specjalista ds. przedsiębiorczości

Zasady ochrony drobiu przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY

– karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

– przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;

– odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;

– przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem,
   uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

– unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);

– zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności
   lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;

– po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;

– używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;

– osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

 

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

– karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;

– przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

 

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

– przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków)
  lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;

– karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

– zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, 
  nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,
  z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;

– szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków
  i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);

– ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana
  jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;

– rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;

– wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy,
  odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;

– obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;

– rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;

– używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;

– wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;

– brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

 

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

– słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać
  w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);

– należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;

– należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach,
  zabezpieczyć kominy wentylacyjne);

– nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne),
  a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;

– nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);

– jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.

 

 

źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Piątka za segregację – to hasło kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Klimatu
poświęconej prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. www.naszesmieci.pl

 

Pierwszego stycznia 2020 roku rozpoczęliśmy kolejne zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi. Nie obejmują one jednak całego kraju. Mieszkańcy niektórych miast doskonale znają sposób selektywnej zbiórki śmieci, jednak kolejne miasta i gminy zmiany te zaczynają wprowadzać z początkiem tego roku. Polska musi spełniać coraz bardziej rygorystyczne normy i osiągać wysokie poziomy recyklingu, przez co wprowadzenie tych zmian jest konieczne.

Dla ułatwienia wprowadzono pięć kolorów pojemników na odpady. Oddzielne pojemniki lub worki powinniśmy mieć na metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, bioodpady oraz odpady zmieszane.

ŻÓŁTY pojemnik przeznaczony jest na metale i tworzywa sztuczne, a więc wrzucamy do niego foliowe torebki, kartoniki po mleku i napojach, plastikowe nakrętki, opakowania po jogurtach, plastikowe butelki po napojach i środkach czystości, kosmetykach, opakowania metalowe i puszki po napojach. Nie wrzucamy: opakowań po aerozolach, opakowań zabrudzonych tłuszczem, chusteczek, ręczników jednorazowych, ubrań i opakowań z tekstyliów.

NIEBIESKI pojemnik przeznaczony jest na na papier. Możemy do niego więc wrzucać opakowania z papieru i tekstury, makulaturę, ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy, gazety. Nie wrzucamy: pieluch, chusteczek i ręczników jednorazowych, kartonów po mleku i napojach, tłustych kartonowych opakowań, brudnej lub mokrej makulatury.

ZIELONY pojemnika pojemnik przeznaczony jest na szkło, a więc m.in. puste szklane butelki po napojach i żywności (bez nakrętek), puste szklane słoiki czy butelki po kosmetykach. Nie wrzucamy szkła okiennego, porcelany, ceramiki, kryształów, żyrandoli, żarówek lamp, reflektorów, zastawy stołowej, luster, szyb samochodowych. Co ważne, należy pamiętać, by nie wrzucać reklamówek, w których były gromadzone odpady szklane.

BRĄZOWY pojemnik przeznaczony jest na na bioodpady. Jest on poświęcony na odpady takie jak: kuchenne resztki roślinne: obierki, skórki od warzyw i owoców, resztki pochodzenia roślinnego (fusy po kawie i herbacie), trawę, liście czy drobne gałęzie. Nie wrzucamy do niego zwierzęcych resztek kuchennych, skorupek od jajek, odpadów zmieszanych, kości i odchodów zwierzęcych, drewna, popiołu, żwiru czy kamieni.

CZARNY lub SZARY  pojemnik przeznaczony jest na na odpady zmieszane. Do tego pojemnika trafiają zwierzęce odpady kuchenne: resztki mięsa, kości, skóry, skorupki od jajek, pieluszki jednorazowe, zanieczyszczony papier, ceramika i tekstylia, odchody zwierzęce, popiół (zimny) i zwykłe żarówki żarnikowe. Nie należy wrzucać baterii, pozostałych żarówek i świetlówek, lamp neonowych fluorescencyjnych i rtęciowych, farb i resztek lakierów czy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Obok wyżej wymienionych kategorii jest jeszcze jedna – inne odpady, są to przeterminowane i niezużyte leki, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektroniczny RTV i AGD, stare meble lub odpady budowlane. Jeśli chodzi o leki, najlepiej wyrzucać je do specjalnych pojemników, które znajdziemy w aptekach. Pozostałe problematyczne odpady powinny trafić do tzw. PSZOKów, czyli Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jest to konieczne, by trafiły właśnie tam, gdyż artykuły te podlegają specjalnemu przetwarzaniu ze względu na zawarte w nich substancje toksyczne.

Pomocnym rozwiązaniem w gospodarowaniu odpadami może być założenie kompostownika, który zostanie przeznaczony na odpady BIO. Jest to sposób na zagospodarowanie odpadów powstających w naszej kuchni czy ogrodzie, a tym samym uzyskanie własnego materiału do użyźniania gleby. Do takiego kompostownika możemy wrzucić większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów, niezadrukowany papier (np. papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura).

Warto pamiętać o podstawowych zasadach obowiązujących podczas segregacji. Ważne jest to, że opróżniamy opakowania z resztek zawartości oraz nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów. Od pojemników należy odkręcić metalowe i plastikowe nakrętki, nie jest jednak konieczne zdzieranie z nich etykiet. Jeśli mamy taką sposobność zgniatamy puszki, butelki plastikowe i inne możliwe odpady, dzięki czemu zajmą one mniej miejsca w pojemnikach. Do pojemnika na odpady BIO nie wrzucamy mięsa, jedynie resztki roślinne, które należy wyrzucać luzem, ewentualnie w torebkach papierowych lub foliowych. Ponadto segregujemy tylko czysty papier, brudny trafia zaś do odpadów zmieszanych.

Istotnym argumentem przemawiającym za segregacją śmieci jest to, że ograniczając masę powstających odpadów, które zanieczyszczają planetę i stanowią dla niej poważne zagrożenie, przyczyniamy się do ochrony naszego środowiska. Sortowanie śmieci oraz późniejsze odzyskiwanie z nich różnych surowców, to skuteczna metoda by zapobiec stopniowemu przepełnianiu się składowisk odpadów, które stanowią poważne zagrożenie epidemiologiczne dla otoczenia, zwłaszcza, gdy trafiają na nie odpady niebezpieczne. Odpady, które zostały wcześniej posegregowane, łatwiej będzie poddać recyklingowi, przyczyniając się tym samym do niższego zużycia surowców naturalnych. Dzięki procesowi recyklingu można uzyskać nowe substancje i materiały, które następnie posłużą do produkcji nowych dóbr.

 

 

Tekst: Joanna Szczęsna KPODR Minikowo

Źródło: Ministerstwo Klimatu, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: www.naszesmieci.pl

ARiMR: Do 100 tys. zł na zabezpieczenie wód przed azotanami

Od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r.  ARiMR przyjmowała będzie wnioski od rolników, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję i wynosi do: 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika, 50 proc. kosztów w przypadku pozostałych rolników.

Pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań  mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek – w przypadku młodych rolników). Dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR, można je będzie także składać za pośrednictwem biur powiatowych.

Każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.Listy kolejności przysługiwania pomocy zostaną opublikowane w terminie 50 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

 

Biuro Prasowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

www.arimr.gov.pl

stopka_ARiMR

 

 

 

 

 

 

 

„Młodzi z POWRem” – dofinansowanie do kursu zawodowego i zatrudnienia osób do 30 roku życia

W województwie Kujawsko-pomorskim pojawiła się nowa możliwości doskonalenia zawodowego oraz polepszenia sytuacji na rynku pracy młodych osób. Rozpoczęto realizację projektu „Młodzi z POWRem” w ramach Działania 1.2 Wspieraniem osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Celem projektu jest kompleksowa aktywizacja zawodowa osób przed 30 rokiem życia.

Projekt skierowany jest do osób, które:

 • nie ukończyły 30 roku życia,
 • zamieszkują na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
 • są bierne zawodowo (tj. nie uczą się, nie pracują) lub
 • są zatrudnione na podstawie umowy krótkoterminowej lub cywilnoprawnej lub
 • są osobami, ubogimi pracującymi – zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.

W ramach realizowanego projektu uczestnicy mają możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia ukierunkowanego na aktywizację zawodową obejmującego:

 • poradnictwo zawodowe – wsparcie obligatoryjne,
 • udział w certyfikowanym kursie zawodowym, który pozwoli na zdobycie/podwyższenie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych – wsparcie fakultatywne

lub

 • subsydiowane zatrudnienie (umowa o pracę na min. 4 miesiące, z których za 3 miesiące pracodawca otrzymuje refundację wynagrodzenia pracownika w kwocie najniższego wynagrodzenia krajowego) – wsparcie fakultatywne

Uczestnik w ramach projektu będzie miał zapewnione:

 • refundację kosztów dojazdu na poradnictwo zawodowe i/lub kurs,
 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie ZUS w trakcie trwania kursu,
 • stypendium szkoleniowe w trakcie trwania kursu (6,78 zł netto/1 h uczestnictwa),
 • catering,
 • materiały szkoleniowe,
 • co najmniej 2250,00 brutto/miesiąc w trakcie subsydiowanego zatrudnienia.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z operatorem wsparcia pod numerem telefonu: 600 787 530, 600 630 720.

Broszury informacyjne, dot. bezumownego Brexitu

Szanowni Państwo,

przekazujemy broszury informacyjne, dot. bezumownego Brexitu.

Do pobrania:

Brexit_Export
Brexit_Import_ulotka

Brexit_Przedsiebiorcy

 

Z poważaniem,
Barbara Ślusarska
Główny specjalista

Wydział Doradztwa Rolniczego i Transferu Wiedzy
Departament Doradztwa i Nauki
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
telefon: 22 623 14 88; fax 22 623 25 70