Aktualności

Rolniczy handel detaliczny: wnioski do 20 grudnia

W piątek 20 grudnia br. upływa termin na złożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o pomoc w rozwoju lub podjęciu działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego.  Wsparcie na tzw. małe przetwórstwo finansowane jest z PROW 2014-2020.       

O pomoc w Agencji mogą ubiegać rolnicy lub ich małżonkowie,  ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, którzy już prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Lista produktów przetwarzanych i jednocześnie zbywanych (wymóg łączny) obejmuje w tym przypadku m.in. przetwory z owoców i warzyw, np. soki, dżemy, kiszonki, marynaty, koncentraty; przetwory zbożowe: mąki, kasze, płatki, otręby; oleje; wędliny; produkty mleczne, np. jogurty, sery, śmietana.

Wsparcie jest przyznawane w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł.   

W katalogu kosztów inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, są m.in. koszty zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych, koszty budowy lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej, zakupu wraz z instalacją maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu środków transportu oraz używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR.

Nabór wniosków o pomoc dla grup producentów na finiszu

Jeszcze tylko tydzień, do 13 grudnia 2019 r., ARiMR  przyjmuje wnioski o udzielenie wsparcia na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, finansowane z PROW 2014-2020.  

Pomoc  skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 22 grudnia 2018 r. W ich skład muszą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Ponadto o wsparcie mogą starać się grupy, które spełniają następujące warunki: zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego; łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków UE po 1 maja 2004 r.; w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej oraz osoby powiązane bezpośrednio z nimi kapitałowo lub osobowo; zadeklarują realizację planu biznesowego w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość wsparcia od 2019 r. wzrosła i wynosi obecnie: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc. w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania wsparcia.

Wsparcia nie można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów.

 

Z wyrazami szacunku

Biuro Prasowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

www.arimr.gov.pl

 

Wsparcie na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych … Kolejny nabór LGD uruchomiony!

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach przedsięwzięcia „Aktywna integracja w Dolinie Noteci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kto może złożyć wniosek?

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie podmioty (organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, przedsiębiorców) z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu finansowane mogą być działania z zakresu aktywizacji społecznej m.in. takie jak: działania animacyjne i integracyjne, działalność klubów młodzieżowych (pomoc w nauce, rozwijanie pasji i zainteresowań, nabywanie kompetencji kluczowych, atrakcyjne spędzanie czasu wolnego itp.) oraz klubów seniora, organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, zajęcia usprawniające intelektualnie i ruchowo, inne działania skierowane do dzieci, młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz innych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia zamieszkujących na terenie powiatu nakielskiego.

Jakimi środkami dysponujemy?

Pula środków w ramach naboru wynosi 900 000,00 zł,
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu objętego grantem.
Maksymalna wysokość grantu wynosi: 50 000,00 zł.
Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia finansowego wkładu własnego w wysokości min. 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 

Termin naboru wniosków upływa:  19.12.2019 r.!

Szczegóły dotyczące konkursu na stronie: www.rlks.naklo.pl zakładka OGŁOSZENIA I WYNIKI NABORÓW WNIOSKÓW/AKTYWNA ITEGRACJA W DOLINIE NOTECI

 

Miejsce składania wniosków i kontakt z LGD.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

ul.  Powstańców Wielkopolskich 6 w Nakle nad Notecią.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Pracownicy biura LGD udzielają bezpłatnego doradztwa związanego z ubieganiem się o wsparcie. Przyjdź i dowiedz się więcej! Zadzwoń – 607 822 019 lub skontaktuj się e-mail: granty@rlks.naklo.pl

 

Materiał opracowany przez: Dorota Stanek – dyrektor biura LGD

Autorka nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

 

Nawet 500 tys. zł na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”

Od 29 listopada do 28 grudnia 2019 r. rolnicy gospodarujący na obszarach cennych przyrodniczo będą mogli składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.    

Takie wsparcie, finansowane z PROW 2014-2020, może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha. Pomoc ma ułatwić prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach.

Wsparcie przyznaje się na inwestycje, które m.in. przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych lub w planach ochrony (jeśli plany takie zostały ustanowione).

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów poniesionych na realizacje inwestycji.

Standardowa wysokość dofinansowania to 50 proc., w przypadku młodego rolnika – 60 proc. Limit pomocy przypadający na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 500 tys. zł. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju realizowanej inwestycji. W przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacji innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast w przypadku realizacji pozostałych inwestycji, np. zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, urządzeń  do pojenia zwierząt  czy przechowywania pasz, można ubiegać się o wsparcie do 200 tys. zł.

W ramach prowadzonego naboru można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Mogą także zostać złożone za pośrednictwem biur powiatowych Agencji.

Kolejność przysługiwania pomocy ustalana jest na podstawie kryteriów, do których należy m.in. powierzchnia trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 w gospodarstwie, ich udział w odniesieniu do łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa, czy też realizacja przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych lub zobowiązań ekologicznych w ramach PROW 2014-2020.

 

 

 

DŁUŻSZY TERMIN STOSOWANIA NAWOZÓW NATURALNYCH!

Do 30 listopada 2019 r. rolnicy mają możliwość stosowania nawozów naturalnych, czytamy w komunikacie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jesienne-terminy-stosowania-nawozow).

Prolongata ma związek z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w tym suszą, z którą borykali się rolnicy w 2019 r. Ponieważ zjawiska te występowały lokalnie, każdy producent rolny musi samodzielnie ocenić możliwość zastosowania jesiennego nawożenia, biorąc pod uwagę przebiegu warunków pogodowych oraz możliwości wykonania prac agrotechnicznych na swoich  na polach.

 

„Młodzi z POWRem” – dofinansowanie do kursu zawodowego i zatrudnienia osób do 30 roku życia

W województwie Kujawsko-pomorskim pojawiła się nowa możliwości doskonalenia zawodowego oraz polepszenia sytuacji na rynku pracy młodych osób. Rozpoczęto realizację projektu „Młodzi z POWRem” w ramach Działania 1.2 Wspieraniem osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Celem projektu jest kompleksowa aktywizacja zawodowa osób przed 30 rokiem życia.

Projekt skierowany jest do osób, które:

 • nie ukończyły 30 roku życia,
 • zamieszkują na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
 • są bierne zawodowo (tj. nie uczą się, nie pracują) lub
 • są zatrudnione na podstawie umowy krótkoterminowej lub cywilnoprawnej lub
 • są osobami, ubogimi pracującymi – zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.

W ramach realizowanego projektu uczestnicy mają możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia ukierunkowanego na aktywizację zawodową obejmującego:

 • poradnictwo zawodowe – wsparcie obligatoryjne,
 • udział w certyfikowanym kursie zawodowym, który pozwoli na zdobycie/podwyższenie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych – wsparcie fakultatywne

lub

 • subsydiowane zatrudnienie (umowa o pracę na min. 4 miesiące, z których za 3 miesiące pracodawca otrzymuje refundację wynagrodzenia pracownika w kwocie najniższego wynagrodzenia krajowego) – wsparcie fakultatywne

Uczestnik w ramach projektu będzie miał zapewnione:

 • refundację kosztów dojazdu na poradnictwo zawodowe i/lub kurs,
 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie ZUS w trakcie trwania kursu,
 • stypendium szkoleniowe w trakcie trwania kursu (6,78 zł netto/1 h uczestnictwa),
 • catering,
 • materiały szkoleniowe,
 • co najmniej 2250,00 brutto/miesiąc w trakcie subsydiowanego zatrudnienia.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z operatorem wsparcia pod numerem telefonu: 600 787 530, 600 630 720.

Broszury informacyjne, dot. bezumownego Brexitu

Szanowni Państwo,

przekazujemy broszury informacyjne, dot. bezumownego Brexitu.

Do pobrania:

Brexit_Export
Brexit_Import_ulotka

Brexit_Przedsiebiorcy

 

Z poważaniem,
Barbara Ślusarska
Główny specjalista

Wydział Doradztwa Rolniczego i Transferu Wiedzy
Departament Doradztwa i Nauki
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
telefon: 22 623 14 88; fax 22 623 25 70