XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne realizowany jest od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Skierowany jest do właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. Udział w Konkursie mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.

Uczestnicy Konkursu mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania swojego gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych instytucji działających w środowisku wiejskim.

 

Ważne terminy:

21 kwietnia 2023 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie

30 czerwca 2023 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego

10-28 lipca 2023 r. – wizytacja gospodarstw finałowych (termin może ulec zmianie).

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin
 2. Formularz zgłoszeniowy
 3. Arkusz oceny gospodarstwa

 

 

Dzień Sołtysa w Minikowie

Organizatorzy:

Współorganizator:

13 marca br. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie odbył się Dzień Sołtysa. Gości przywitał Ryszard Kamiński – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Następnie zaproszeni mogli podziwiać występ zespołu „Jabłoneczka” z Sadek. Poseł na Sejm RP – Ewa Kozanecka – w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę, jaką odgrywają sołtysi w swojej społeczności i odczytała skierowany do nich list Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek. W ostatnim czasie weszły w życie zmiany dotyczące emerytur rolniczych, które pokrótce przedstawiła Monika Rzepecka – zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Po przemówieniu Anny Gembickiej – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dokonano wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa”. Jedenastu sołtysów odebrało dowody uznania ich codziennej pracy na rzecz mieszkańców i własnej małej ojczyzny. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach wskazywali na zmieniającą się polską wieś, rolnictwo i nowe wyzwania, przed którymi stają mieszkańcy wsi.

Przy regionalnych specjałach uczestnicy mogli podyskutować na aktualne tematy i wymienić się doświadczeniami. Następnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Kociewianki. Godzinny występ został gorąco przyjęty przez zebranych, czego dowodem były liczne bisy. Dziękujemy Narodowemu Instytutowi Kultury i Dziedzictwa Wsi za wsparcie w organizacji wydarzenia. Dało nam to możliwość podniesienia jakości i atrakcyjności Dnia Sołtysa w Minikowie. Dziękujemy również firmie ANWIL S.A. za ufundowanie upominków dla uczestników. Wierzymy głęboko, że impreza stanie się wydarzeniem cyklicznym, goszcząc sołtysów z naszego województwa w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Tekst: Aleksandra Bielińska

Fot: Jarosław Domiński

 

ZMIANY DOTYCZĄCE SZKOLEŃ W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ORAZ ZMIANY W ZAKRESIE BADAŃ OKRESOWYCH OPRYSKIWACZY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  w Bydgoszczy informuje iż 15 marca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 z dnia 8 lutego 2023 r., która uchyla przepisy w zakresie środków ochrony roślin, czasowo zawieszone z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wywołanego przez SARS-CoV-2.

Wobec powyższego wraca obowiązek:

 • posiadania aktualnych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez osoby stosujące środki ochrony roślin, sprzedające te preparaty, prowadzące doradztwo z zakresu ochrony roślin, a także prowadzące uprawę roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin;
 • posiadania aktualnych badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

Podmioty prowadzące działalność rolniczą, które w okresie trwania pandemii COViD-19 nie aktualizowały obligatoryjnych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz badań sprzętu do aplikacji środków ochrony roślin są zobowiązane uzupełnić przedmiotowe wymagania w terminie 30 dni od dnia uchylenia przepisów w zakresie środków ochrony roślin, czasowo zawieszonych z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wywołanego przez SARS-CoV-2.

Informujemy zatem, że przywrócone wymagania obowiązywać będą od dnia 3 czerwca 2023r.

TREŚĆ KOMUNIKATU PONIŻEJ W LINKU

http://piorin.gov.pl/kp-aktualnosci/kp-aktualnosci-wojewodzkie/zmiany-dotyczace-szkolen-w-zakresie-srodkow-ochrony-roslin-oraz-zmiany-w-zakresie-badan-okresowych-opryskiwaczy,298.html

 

Dyrektor KPODR w Minikowie ogłasza przetarg na sprzedaż ciągnika ogrodniczego TV 521

OGŁOSZENIE

Minikowo, 3 marca 2023 r.

Do pobrania:
Ogłoszenie
zał. 1 Formularz ofertowy
zał. 2 Oświadczenie oferenta
Aneks do ogłoszenia

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie ogłasza przetarg na sprzedaż ciągnika ogrodniczego TV 521
1. Nazwa i siedziba: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo, telefon 52 386 72 14
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.03.2023 roku, o godz. 10:00 w KPODR
w Minikowie, Minikowo 1, 89-122 Minikowo, sala nr 4.
3. Przedmiot sprzedaży:

1) marka, typ, model pojazdu: Tomo Vinkovic TV 521
2) nr rejestracyjny: brak
3) kolor nadwozia : zielony
4) numer nadwozia: ZZA/746/486
5) rok produkcji: 1985
6) data ważność ubezpieczenia: 31.12.2023 r;
7) wymiary(dł. x szer. x wys.) w mm: 2300 x 1050 x 1050
8) rodzaj pojazdu: ciągnik ogrodniczy
9) paliwo: diesel
10) parametry silnika: Lombardini LOA 820 pojemność: 817 cm3
moc: 15,45 kW chłodzony powietrzem
liczba cylindrów: 1, sprzęgło: suche cierne
11) prędkość maksymalna: 18 km/h
4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć ciągnik ogrodniczy:
Oddział Zarzeczewo,  Zarzeczewo, ul. Nizinna 9, 87-801 Włocławek 3, pon-pt 8:00-15:00
5. Wadium

1) wysokość: 900 złł tj. 10 % ceny wywoławczej
2) sposób zapłaty: gotówką w kasie KPODR w Minikowie lub na konto bankowe nr BGK 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005
3) termin: do dnia 20 marca 2023 roku do godz. 10.00
4) forma wpłaty wadium: pieniądz

6. Cena wywoławcza: 9000 zł
7. Oferta powinna zawierać:

1) wypełniony druk oferty(załącznik nr 1 do Ogłoszenia)
2) podpisane oświadczenie(załącznik nr 2 do Ogłoszenia)
3) potwierdzenie zapłaty wadium

8. Termin, miejsce i tryb składania ofert.
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami można składać wyłącznie w formie pisemnej w zaklejonej kopercie do dnia 9.03.2023 do godz. 1000 w sekretariacie KPODR w Minikowie, Minikowo 1, 89-122 Minikowo
9. Minimalne postąpienie wynosi 100 zł.
10. Termin zawarcia umowy sprzedaży: Niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
11. Warunki szczegółowe:

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
2) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
3) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
4) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
5) Komisja odrzuca ofertę oraz niezwłocznie powiadamia oferenta jeśli: została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub
przez oferenta, który nie wniósł wadium,
– nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów, dostarczone dokumenty są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś ich uzupełnienie
lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę 6) Złożona oferta ważna jest przed 30 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
7) Przetarg może się odbyć, jeśli wpłynie co najmniej jedna oferta.
8) Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował najwyższą cenę zakupu przedmiotu.
9) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, ale nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
10) Organizator zastrzega, iż przysługuje mu prawo do unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

KONKURS – KRZYŻÓWKA „ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zapraszają do udziału w konkursie – krzyżówka pn. „Środowisko ponad wszystko”.

W marcowym wydaniu miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” ukażę się konkurs, w którym uczestnicy będą mogli wykazać się swoją wiedzą z obszaru ekologii, ochrony środowiska i rolnictwa.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu: „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”, a fundatorem nagrody w konkursie jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Hasło będące rozwiązaniem krzyżówki należy przesłać do Organizatora konkursu na adres lidia.saganowska@kpodr.pl do 30 marca 2023 r.

31 marca 2023 r. spośród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zostanie wylosowana jedna osoba, która otrzyma nagrodę.

Regulamin konkursu – krzyżówki pn. „Środowisko ponad wszystko” do pobrania poniżej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 

 

IV KONKURS NA RYMOWANKĘ JUŻ OGŁOSZONY!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” i służy poszerzaniu wiedzy na temat właściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, itp. oraz zasad ochrony środowiska naturalnego.

W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do rywalizacji. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 20.03.2023 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka.

Szczegóły w Regulaminie Konkursu:
regulamin rymowanka 2023

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym. Autorzy trzech najlepszych prac na etapie wojewódzkim, który kończy się 21.04.2023 r., otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok 500 zł, a ich rymowanki zostaną poddane ponownej ocenie na etapie centralnym. Z 48 prac przesłanych przez OR KRUS Centralna Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych rymowanek, których twórcy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł. Gala podsumowująca zaplanowana jest w czerwcu 2023 roku.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z najbliższym Oddziałem Regionalnym KRUS lub Biurem Prewencji, tel. 2 592 64 10, e-mail: bp@krus.gov.pl

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Konkurs jest organizowany w ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem działania skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Konkurs przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, a współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu jest Agro Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Patronat medialny nad konkursem sprawują: TVP INFO, platforma informacyjna AgroNews.com.pl, Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Rolniczy Przegląd Techniczny, portal wiescirolnicze.pl oraz magazyn rolniczy Agro Profil.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.

Sposób zgłaszania prac do konkursu oraz warunki uczestnictwa określa regulamin (do poprania poniżej).
regulamin_konkursu_plastycznego_2023
formularz_zgloszeniowy_konk_plast_2023

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

 

 

100 litrów krwi na 100-lecie doradztwa rolniczego.

100 litrów krwi na 100- lecie doradztwa rolniczego

Dołączcie do ogólnopolskiej akcji. Zgłoście się do oddziału terenowego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa lub do punktu mobilnego i podajcie  hasło:

„ODR”

Oddając krew, ratujecie czyjeś życie!

 

1 lutego Ośrodki Doradztwa Rolniczego rozpoczynają akcję krwiodawstwa z okazji 100 – lecia doradztwa rolniczego.

Do 1 września można zgłaszać się do oddziałów terenowych Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub do punktów mobilnych na terenie całego kraju i na hasło „ODR” oddawać krew. Krew lub jej składniki mogą oddawać osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów. Stan zdrowia krwiodawcy powinien odpowiadać niezbędnym wymaganiom zdrowotnym, aby pobranie krwi nie wywołało ewentualnych ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy.

Pamiętajmy: oddając krew, ratujemy czyjeś życie!

CYKL SZKOLEŃ – OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
W MINIKOWIE
ROZPOCZYNA REALIZACJĘ DWULETNIEGO CYKLU SZKOLEŃ Z TEMATYKI

OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE

 

Celem szkoleń jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacenie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem obejmujące poprawę gospodarki wodnej w tym nawożenia i stosowania pestycydów. Operacja przewiduje organizację 130 szkoleń i przeszkolenie 3200 osób. Realizacja szkoleń rozpocznie się we wrześniu 2022 roku i potrwa do maja 2024 roku.

Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenia odbywać się będą na terenie całego województwa.

Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniach zapraszamy do kontaktu z Biurami Powiatowymi naszego Ośrodka. Harmonogram szkoleń na I połowę 2023 roku, organizowanych przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, znajdziecie państwo po linkiem lub w zakładce Kalendarium na stronie www.kpodr.pl

 

NA SZKOLENIU OMAWIANE BĘDĄ:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – jej znaczenie dla rolnictwa.

 • Korzystanie z wód, usługi wodne, własność wód oraz obowiązki ich właścicieli. 
 • Zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych oraz funkcjonowania spółek wodnych i związków wałowych.
 • Zgody wodnoprawne dla rolnictwa.

Zarządzanie wodami, w tym ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy.

 • Zasady ochrony wód, w tym rolnicze wykorzystanie ścieków oraz zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
 • Kontrola gospodarowania wodami.
 • Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami – system opłat.

Zabiegi agrotechniczne sprzyjające zatrzymywaniu wody.

 • Zabiegi agrotechniczne oraz zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymywaniu wody a tym samym przeciwdziałające skutkom suszy.

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

 • Warsztaty z zakresu obliczania maksymalnych dawek azotu, planów nawożenia azotem, obliczania powierzchni/ pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych oraz prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem i dokumentowania czasowego przechowywania obornika bezpośrednio na gruntach rolnych.
 • Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, w tym:
 • sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych,
 • terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów,
 • warunki przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchnie i pojemności urządzeń do ich przechowywania,
 • zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem,
 • dokumentowanie,
 • kontrola i opłaty,
 • finansowanie przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
 • Działania dobrowolne – zbiór zasad dobrej praktyki rolnicze.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach zapraszamy do kontaktowania się pracownikami Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego (dane kontaktowe organizatorów w załączonym harmonogramie).

Ponadto szczegółowych informacji udzielają:

 

Zapewniamy ciekawe materiały szkoleniowe i pełne wyżywienie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Załączniki:

 1. Program szkolenia.
 2. Harmonogram szkoleń w etapie 3 (termin 01.01.2023-31.05.2023).