Marzena

Dłuższy termin na ewidencję odpadów w formie papierowej

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

Ustawa dopuszcza  równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w terminie do 31 grudnia 2020 r., o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. będą mieli czas, aby dokumenty wystawione do 31 grudnia 2020 r. w formie papierowej wpisać do systemu BDO.

Rozwiązanie zawarte w ustawie nie ogranicza możliwości działania przedsiębiorcom, którzy dostosowali już swoje działania do prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny, za pośrednictwem systemu BDO.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Przygotowała:
Joanna Szczęsna,
KPODR w Minikowie

Co oznacza kod kreskowy 590? Wspierajmy polskich producentów!

Co oznacza kod kreskowy 590

        Kody kreskowe widoczne są prawie na każdym opakowaniu produktów dostępnych w sklepach. Powstały w celu identyfikacji produktu i możliwości pobrania informacji o nim, głównie ceny. Bardziej interesujący jest inny aspekt związany z kodami, a konkretnie ich prefiksy. Otóż kody kreskowe zostały stworzone z pewnymi standardami, takimi jak długość i znaczenie określonych cyfr. Prefiks, czyli dwie, bądź trzy pierwsze cyfry umożliwiają identyfikację kraju producenta (właściciela) produktu.

Kody kreskowe zaczynające się od 590 oznaczają Polskę. Kupując produkt z takim kodem myślimy, że powstał w Polsce, w polskiej firmie. Niestety, nie zawsze tak jest. Jeżeli spółka zagraniczna założy w Polsce „spółkę córkę z o.o.”, to może używać oznaczenia 590. Produkty mogą być w 100% wytworzone za granicą, a zysk z nich osiągnięty zostanie przetransferowany do kraju pochodzenia firmy. Sam podatek od zysku również w większości będzie zapłacony poza naszym krajem. Duże firmy stosują tzw. optymalizację podatkową, która ma na celu płacenie ich tam, gdzie są najniższe. Aby uniknąć kupowania produktów zagranicznych, należy sprawdzić producenta. Jeśli spółka ma w nazwie dopisek  „POLSKA”, to można być pewnym, że jest to „spółka córka” zagranicznego giganta.

Kod 590 mówi nam, że Polska jest krajem rejestracji. Każdy inny kod oznacza zagranicę np.: Anglia 50, Portugalia 560, Francja od 30 do 37, Turcja 869.

Zatem pamiętajmy, aby wybierać produkty z kodem 590, jednocześnie sprawdzając producenta i napis „made in Poland” lub  „wyprodukowano w Polsce” na opakowaniu. To da nam pewność, że produkt jest polski.
Wspierajmy polskich producentów!

Małgorzata Grabczyńska
KPODR w Minikowie

 

Od redakcji dla producentów – weź udział w akcji:

Wejdź na stronę
http://www.590powodow.pl/sposoby.html

X Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego

30 stycznia 2020 r odbył się w Przysieku Koło Torunia X Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Było to kolejne spotkanie, w którym obok producentów owoców brali udział przedstawiciele firm, nauki i doradztwa. Konkurencja i różne programy wsparcia finansowego sektora rolno-spożywczego spowodowały ogromny rozwój tej branży, w tym również gospodarstw. Rozwijana współpraca z sadownikami daje możliwości zapoznania się producentów z najlepszymi i najnowocześniejszymi osiągnięciami sadowniczymi na całym świecie. Umożliwia to wprowadzenie nowoczesnych technologii do produkcji w sadach. Współpraca firm, jednostek badawczych i doradztwa może doprowadzić do intensywnego rozwoju tego sektora produkcji.

Dariusz Pliszka zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Bydgoszczy zapoznał uczestników z obchodami Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin, które są okazją do przypomnienia społeczeństwu znaczenie roślin w życiu ludzi. Wywierają one wpływ na wiele aspektów życia i zdrowia społeczeństw: ochronę środowiska naturalnego, produkcję rolną, handel międzynarodowy towarami roślinnymi, samowystarczalność żywieniową, pobudzanie rozwoju gospodarczego, przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu, deficytu wody i erozji gruntów.

O jakości jabłek na półkach sklepowych jak i o wynikach prowadzonych doświadczeń referował Krzysztof P. Rutkowski z Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Akcentował znaczne problemy w bieżącym sezonie z dużym zróżnicowaniem jakościowym owoców w handlu, trudnościami
z utrzymaniem wysokiej jędrności miąższu jabłek oraz możliwością wystąpienia szeregu chorób fizjologicznych. Na stan przechowywanych owoców wpłynęły warunki pogodowe w sezonie wegetacyjnym (wiosenne przymrozki, upały, opady gradu) oraz niedotrzymywanie optymalnego terminu zbioru. A kompleks tych czynników negatywnie wpłynął na cechy jakościowe i trwałość przechowalniczą jabłek.

 Wymagania prawne związane z wprowadzeniem nowelizacji ustawy o odpadach przedstawiła Joanna Szaciłło-Joppek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Ochrony Środowiska. Obowiązek wpisu do rejestru bazy danych o odpadach (BDO) muszą składać przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach lub zajmują się gospodarką odpadami. Rejestr podmiotów będący częścią składową elektronicznej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Wpisów w rejestrze BDO dokonują marszałkowie województw. Wpis do rejestru zobligowani są uzyskać przedsiębiorcy działający w obszarach związanych
z wprowadzaniem na rynek produktów takich jak opony, oleje, preparaty smarowe, pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, produkty w opakowaniach lub puste opakowania oraz wytwórcy odpadów, prowadzący działalność handlową detaliczną lub hurtową oferujący w sprzedaży torby na zakupy z tworzywa sztucznego, prowadzący PSZOK, odbierający odpady komunalne, transportujący odpady, sprzedawcy oraz pośrednicy w obrocie odpadami, a także organizacje odzysku.

O nowoczesnych rozwiązaniach w produkcji ogrodniczej opartej na mikroorganizmach referował dr Grzegorz Pruszyński z łódzkiej firmy „Bio-Gen”. Wykładowca podkreślił efektywność i biologiczne bezpieczeństwo stosowanych preparatów, zarówno
w doświadczeniach jak i w uprawie roślin.

 Szymon Jabłoński z firmy Bayer posumował ochronę jabłoni w mijającym roku produkcyjnym. Zaznaczył znaczne problemy wynikające z braku odpowiednich lustracji sadów. Przyczyną było zbyt późne zastosowanie zabiegów zwalczających. Miało to szczególne znaczenie w przypadku ochrony jabłoni przed mszycą jabłoniowo-babkową.

 

tekst: Małgorzata Kołącz
foto: Sylwia Żakowska-Stasiszyn

 

 

ZMIANY ZWIĄZANE Z BDO

 

31 stycznia weszła w życie ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Nowelizacja ustawy dopuszcza  równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w terminie do 30 czerwca 2020 r., o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie. To rozwiązanie wymagać będzie od kierowcy pojazdu przewożącego odpady posiadanie przy sobie odpowiednich dokumentów w formie papierowej lub ich kopii. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że najpóźniej do 31 lipca 2020 r. będą mieli czas, aby dokumenty wystawione do 30 czerwca 2020 r. w formie papierowej wpisać do systemu BDO.

Rozwiązanie zawarte w ustawie nie ogranicza możliwości działania przedsiębiorcom, którzy dostosowali już swoje działania do prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny, za pośrednictwem BDO.

Nowelizacja ustawy doprecyzowuje również sytuację, w której następuje awaria po stronie administratora BDO w sposób uniemożliwiający sporządzanie dokumentów w formie elektronicznej. W takiej sytuacji dopuszcza się wystawianie dokumentów ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej poza systemem BDO w czasie trwania awarii. Kierowca transportujący odpady musi pamiętać o posiadaniu przy sobie wersji papierowej KPO lub KPOK. Po usunięciu awarii i przywróceniu funkcjonalności bazy przedsiębiorcy będą zobowiązani do uzupełnienia dokumentacji w BDO nie później, niż w terminie 30 dni. Ponadto nowelizacja ustawy wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020 r., do 30 czerwca 2020 r. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2020 r., z tym że większość jej przepisów stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r., z wyłączeniem przepisów karnych. Przypominamy, że wśród podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru BDO znajdują się również rolnicy posiadający powyżej 75 ha ziemi.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 150)

Materiał pobrany ze strony: www.bdo.mos.gov.pl

Przygotowała:
Joanna Szczęsna, KPODR Minikowo

 

 

Program Konopny – Relacja ze spotkania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

17.12.2019 r. w Minikowie odbyło się spotkanie informacyjne na temat Programu Konopnego, które Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego współorganizował z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Uczestnikami byli rolnicy, uczniowie szkół rolniczych, doradcy, przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego jak również województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, co świadczy o dużym zainteresowaniu tematem uprawy konopi.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich na spotkaniu reprezentowali Pan Krzysztof Rybak oraz Pan Grzegorz Oleszak, współtwórca odmiany konopi Henola. Zagadnienia dotyczące Programu Konopnego, założenia kontraktacji, kwestie aspektów prawnych i administracyjnych uprawy konopi, oraz trudności jakie mogą wystąpić w trakcie uprawy omówił Pan Krzysztof Rybak. Warunki uprawy konopi siewnych na cele nasienne, wymagania dotyczące przygotowania pola, siewu i pielęgnacji wyjaśnił Pan Grzegorz Oleszak. Zostały omówione również zalety i wady różnych metod zbioru konopi. Po wykładach odbyła się żywa dyskusja oraz wymiana doświadczeń związanych z uprawą konopi.

Uczestnikom zaprezentowano również zasady tworzenia Grup Operacyjnych Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji (EPI) w ramach działania Współpraca oraz zasady działania Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie (SIR). Przedstawiono również pomysł utworzenia Grupy Operacyjnej której zadaniem byłoby opracowanie i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w uprawie konopi.

 

opracował: Josip Zubac
fot. Jarosław Domiński

JARMARK BOŻONARODZENIOWY NA OSIEDLU BARTODZIEJE W BYDGOSZCZY

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

14 grudnia w ramach Grupy Operacyjnej Wiejska e-skrzynka  zorganizowany został Jarmark Bożonarodzeniowy na Osiedlu Bartodzieje w Bydgoszczy. Impreza okazała się wielkim sukcesem. Towary naszych współpracowników cieszą się wielkim popytem.

 

Konferencja owczarska w Minikowie

Dnia 29.11.2019 r. w Minikowie odbyła się konferencja pn. Aktualne tendencje w produkcji owczarskiej.

Organizatorami konferencji był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach koło Krakowa. Tematy spotkania były związane z działaniami RZHOiK w Bydgoszczy, właściwym odchowem małych przeżuwaczy, certyfikacji, która może być szansą rozwoju i większego zbytu produktów z mięsa owczego. Zaprezentowane zostały wyniki z BIOSTRATEGA, które dotyczyły odchowu i tuczu różnych ras owiec. Oprócz tego zostały porównane walory smakowe różnych ras – najsmaczniejsze mięso o najlepszych walorach smakowych pochodziło z ras owcy uhruskiej, merynosa polskiego w starym typie oraz cakla podhalańskiego.

Zaproszony został również jeden z koordynatorów programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich jeśli chodzi o owce – dr inż. Jacek Sikora. Przypominamy, że jednostką odpowiedzialną za koordynację Programu Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich jest Instytut Zootechniki PIB w Balicach koło Krakowa. Na liście znajduje się 15 ras owiec, za które można otrzymać dopłaty po spełnieniu pewnych wymagań. Cała procedura, wnioski i wzory umów dostępne są pod linkiem http://owce.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/ Oprócz tego należy wiedzieć, że w przypadku owiec i kóz można otrzymać dopłatę nie biorąc udziału w w/w programie. W 2019 r. stawka płatności bezpośrednich wynosiła 104,08 zł/szt. w przypadku owiec oraz  51,95 zł/szt. za kozę na rok. Oczywiście istnieją tu pewne obostrzenia związane z produkcją zwierzęcą, jak np. minimalna liczba owiec w gospodarstwie powinna wynosić 10 szt. (samic) lub też/i minimum 5 szt. (samic) kóz. W obu przypadkach w dniu składania wniosku musiały mieć one skończone 12 miesięcy i być rzecz jasna zakolczykowane tzn. posiadanie zwierząt musi być potwierdzane w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, prowadzonych przez ARiMR.

Dodatkową atrakcją było stoisko Pracowni Artystycznej Aligracja, gdzie zaprezentowane zostały wyroby z wełny, m.in. biżuteria i szale. Na końcu konferencji każdy miał okazję spróbować mięsa z rasy merynos polski w starym typie, która również pochodzi z listy ras zachowawczych i została przygotowana przez eksperta kulinarnego Piotra Lenarta, który również wygłosił swój wykład na temat doświadczeń kulinarnych związanych z mięsem owczym. W ostatnim czasie widać duże zainteresowanie jagnięciną jeśli chodzi o restauracje gruzińskie, których pojawia się coraz więcej w większych miastach. W samej Bydgoszczy jest już otwartych kilka lokali serwujących specjały tej kuchni.

Jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie to liczba ludzi zrzeszonych w Regionalnym Związku Hodowców Owiec i Kóz wynosi 70 osób. Główne zadania Związku to prowadzenie oceny użytkowości stad owiec i kóz oraz wpis do ksiąg zwierząt zarodowych. Na terenie województwa zrejonizowanych jest 7 ras owiec w tym: rasy mateczne – merynos polski, merynos barwny, merynos polski w starym typie pomorska i wrzosówka, rasy ojcowskie – czarnogłówka i berichon du cher. Razem jest to ok. 5 000 szt. zwierząt hodowlanych. Związek oprócz tego organizuje skupy i sprzedaż jagniąt głównie do Włoch i Holandii. Cena jagniąt wynosi między 7-8 zł za kg, wełna kolorowa 3 zł za kg a wełna cienka biała 4 zł za kg. W województwie znajduje się również kilka stad użytkowych kóz – alpejskich i saaneńskich, które są chowane z przeznaczeniem na produkcje mleka i twarogów. Mleko skupuje mleczarnia w Turku.

Spotkanie było przeznaczone zarówno dla hodowców jak i potencjalnych zainteresowanych, kolejne planowane jest na przyszły rok.

 

Anna Mońko
KPODR w Minikowie

Innowacyjny wypas – nowoczesne metody stosowania wypasu bydła zwiększające dochodowość gospodarstw rolnych

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zrealizował operację pn. „Innowacyjny wypas – nowoczesne metody stosowania wypasu bydła zwiększające dochodowość gospodarstw rolnych” w ramach której odbył się wyjazd studyjny do Niemiec i Polski w dniach 24.09.2019 – 25.09.2019 r. Uczestnikami wyjazdu byli rolnicy, doradcy, pracownicy uczelni i jednostek naukowych, przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw, przedstawiciele grupy operacyjnej Zielone Mleko, przedstawiciele jednostek zainteresowanych utworzeniem nowej grupy operacyjnej mającej na celu wdrożenie wypasu.

 

Czytaj więcej

Kampania multi-medialna WIEDZ I MĄDRZE JEDZ

 krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródło innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa

Szczegóły: www.prostoodrolnika.pl

 

 

Operację realizuje na podstawie umowy Polska Fundacja Innowacji w partnerstwie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) oraz Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Celem operacji jest przygotowanie i zrealizowanie ogólnopolskiej Kampanii multimedialnej „Wiedz i mądrze jedz” opisującej praktykę sprzedaży bezpośredniej oraz funkcjonowania różnych form systemów KŁŻ w Polsce. W ten sposób Kampania przyczyni się do budowania świadomości wśród producentów, konsumentów, organizatorów systemów KŁŻ oraz interesariuszy rynku żywności o znaczeniu efektów oraz potencjale rynkowym rozwoju systemów KŁZ (w świetle nie wykorzystanych w pełni jeszcze możliwości wynikających z Planu dla Wsi oraz innych działań MRiRW, zmian prawnych i podatkowych wprowadzonych w ostatnich latach w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz sprzyjających rozwój systemów KŁŻ). Pozytywne i korzystne zmiany dla rolnictwa i rozwoju wsi, które przyniosły i przyniosą w przyszłości inicjatywy KŁŻ i sprzedaży bezpośredniej w Polsce są nie tylko mało znane i doceniane w Polsce, ale również są mało znane zagranicą. Kampania przyczyni się do zmiany tej sytuacji poprzez wyprodukowanie również anglojęzycznej wersji filmów oraz wybranych dobrych praktyk.

Formy realizacji operacji:

1. Organizacja 2 webinariów łącznie dla 200 osób na potrzeby Kampanii „Wiedz i mądrze jedz – krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródło innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa”:

2. Realizacja cyklu 12 filmów – reportaży pt. „Wiedz i Mądrze Jedz – Nowe możliwości dla producentów i konsumentów wynikające z inicjatyw Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności w Polsce i zagranicą” emitowanych w ogólnopolskiej telewizji publicznej TVP3 oraz w internecie na kanale You Tube „Prosto od Rolnika”:
https://www.youtube.com/channel/UCvCWsUQPkggpsiYQLQaEvgQ
Filmy będą dostępne również na portalu Kampanii – https://prostoodrolnika.pl/

3. Opracowanie dobrych praktyk w sprzedaży bezpośredniej i organizowaniu systemów KŁŻ (3 ekspertyzy):

• Kompendium dobrych praktyk KŁŻ: https://prostoodrolnika.pl/wp-content/uploads/2019/08/Kompendium-dobrych-praktyk-w-organizowaniu-system%C3%B3w-K%C5%81%C5%BB.pdf  

• Dobre praktyki w gastronomii w systemie KŁŻ: https://prostoodrolnika.pl/wp-content/uploads/2019/08/Dobre-praktyki-w-gastronomi-w-systemie-K%C5%81%C5%BB.pdf

• Dobre praktyki w Klubach Zakupowych KLŻ: https://prostoodrolnika.pl/wp-content/uploads/2019/08/Dobre-praktyki-w-Klubach-Zakupowych-w-K%C5%81%C5%BB.pdf

1. Modernizacja strony internetowej . Projektowana modernizacja ma za zadanie stworzenie zupełnie nowych możliwości funkcjonalnych związanych tylko i wyłącznie z celami operacji (Kampanii).

2. Kampania promocyjna  w internecie  „Wiedz i mądrze jedz – publikacja w internecie filmów, dobrych praktyk, pytań i odpowiedzi, webinarów, rekomendacji produktów i producentów oraz informacji dot. problematyki Krótkich Łańcuchów w PL i poza nią. https://www.facebook.com/ProstoOdRonika/

Operacja skierowana jest do:
1. Rolników i producentów żywności którzy uczestniczą bądź mogliby uczestniczyć w zbiorowych działaniach w ramach systemów KŁŻ opartych na tzw. sprzedaży bezpośredniej;

2. Konsumentów, którzy uczestniczą lub są zainteresowani partycypowaniem w rozwiązaniach systemów KŁŻ opartych na tzw. sprzedaży bezpośredniej;

3. Organizatorów lub potencjalnych organizatorów systemów KŁŻ;

4. Interesariuszy w kraju i zagranicą zaangażowanych w diagnozowaniu i pokonywaniu barier dla rozwoju systemów KŁŻ jako instrumentów rozwoju obszarów wiejskich i poprawą pozycji ekonomicznej i społecznej rolników.

Filmy realizowane są w ramach projektu Kampania multimedialna „Wiedz i mądrze jedz – krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródło innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa”, realizowanego przez Polską Fundację Innowacji w partnerstwie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) oraz Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Kampania multi-medialna WIEDZ I MĄDRZE JEDZ  krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródło innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa jest realizowana w ramach partnerstwa KSOW

Zostań partnerem KSOW – http://ksow.gov.pl/pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.gov.pl