Marzena

Wkrótce nabór wniosków na małe przetwórstwo i RHD

Od 30 listopada będzie można ubiegać się o wsparcie na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 29 grudnia 2021 r.

Nabór wniosków o Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój kierowany będzie do dwóch grup wnioskodawców.

Pierwszą stanowią rolnicy (domownicy lub małżonkowie rolników), którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Mogą oni ubiegać się o nawet 500 tys. zł.

Druga grupa to rolnicy (lub ich małżonkowie), którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. W tym przypadku limit dofinansowania został zwiększony w stosunku do poprzednich naborów i teraz maksymalna kwota wsparcia będzie wynosić 200 tys. zł.

W obu przypadku poziom dofinansowania wynosi do 50 procent kosztów kwalifikowanych.

W obu wariantach ubiegający się o dofinasowanie muszą podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, być zdolnym do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku, posiadać numer identyfikacyjny.

Przedsięwzięcia, na które będzie można otrzymać wsparcie, to m.in. budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej czy zakup oraz instalacja maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania. Przewidziano też dopłaty do inwestycji związanych z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakupu maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska. W tym naborze poszerzono zakres inwestycji objętych wsparciem. Zainteresowani będą mogli nabyć specjalistyczne środki transportu:

  • niezbędne dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania;
  • służące do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju;
  • wykorzystywane do sprzedaży produktów rolnych;
  • cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, przeznaczone do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach.

Wnioski o wsparcie będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, przez upoważnioną osobę, rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

3,2 mld zł z tytułu tegorocznych dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW na kontach rolników

18 października ruszyła wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Przebiega ona bardzo sprawnie. – W pierwszym tygodniu realizacji na konta bankowe rolników trafiło 3,2 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW – mówi Halina Szymańska Prezes ARiMR. W ramach tej kwoty do ponad 343,2 tys. rolników trafiło blisko 2,5 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich, a ok. 254 tys. beneficjentów otrzymało ponad 700 mln zł w ramach płatności obszarowych PROW.

Zaliczki wypłacane są na najwyższym dopuszczonym poziomie w Unii Europejskiej. W przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.

Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast od 1 grudnia br. rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW. W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld złotych. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe z PROW za 2021 r. wynosi nieco ponad 3 mld zł.

Prosimy, aby rolnicy oczekujący na wypłatę zaliczek sprawdzili, czy Agencja posiada właściwe dane dotyczące numerów ich kont bankowych. Jeżeli numer konta będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji. Wszelkie zmiany dotyczące numeru rachunku należy zgłaszać do biur powiatowych ARiMR.

2. Projekt IPMWORKS świętuje pierwszy rok działalności

Realizowany w ramach programu Horyzont 2020, projekt IPMWORKS zajmuje się tworzeniem sieci gospodarstw demonstracyjnych zrzeszających rolników i doradców wspólnie działających, aby wykazać, że możliwe jest znaczne ograniczenie zastosowania pestycydów we wszystkich sektorach rolnictwa w skali całej Europy.

Europejska sieć łączy – istniejące oraz nowotworzone – gospodarstwa demonstracyjne, po 10 – 15 gospodarstw w każdym z 16 krajów zaangażowanych w projekt. Krajowe sieci są zarządzane
przez tzw. trenerów, czyli doradców (z ang. hub coaches), którzy pomagają rolnikom w wymianie wiedzy na temat niechemicznych metod zwalczania szkodników (owadów, chorób, chwastów i innych), a tym samym wspierają rolników w dalszym postępie i przyjmowaniu holistycznej wizji integrowanej ochrony roślin (IO). Trenerzy w ramach każdej sieci organizują również wydarzenia demonstracyjne, oparte
na doświadczeniach rolników i dobrych przykładach zintegrowanego zarządzania agrofagami. Dzięki temu rolnicy udowadniają, że integrowana ochrona jest skuteczna i opłacalna oraz pozwala zmniejszyć uzależnienie od pestycydów, przy jednoczesnym utrzymaniu produktywności i wzroście opłacalności produkcji na poziomie gospodarstwa.

Teraz, rok po rozpoczęciu projektu, w 14 krajach Europy utworzono 22 sieci gospodarstw,
w których działa około 250 rolników. IPMWORKS koordynuje dodatkowo pięć krajowych sieci gospodarstw rolnych we Francji (DEPHY), Wielkiej Brytanii (LEAF), Niemczech (DIPS), Niderlandach (GROEN) i Szwajcarii (PESTIRED). Projekt promuje także korzystanie z platformy IPM Decisions, która zapewnia łatwy dostęp do szeregu gotowych do użycia systemów wspomagania decyzji, w celu optymalizacji działań dotyczących zwalczania szkodników.

Projekt zakłada organizację imprez demonstracyjnych dla rolników i doradców. Większość wydarzeń, m.in. w Polsce, rozpocznie się w 2022 roku. Będziemy o nich na bieżąco informować. Zapraszamy Państwa na stronę projektu IPMWORKS (https://ipmworks.net), na której można znaleźć najbliższe gospodarstwa demonstracyjne oraz do portalu prezentującego wydarzenia demonstracyjne (https://nefertiti-h2020.eu/NefertitiPortal/#!/app-h/networks), aby sprawdzić czy w pobliżu zaplanowano wydarzenie demonstracyjne IPMWORKS. Rolnicy i trenerzy uczestniczący w projekcie
z przyjemnością się tam z Państwem spotkają i zaprezentują, w jaki sposób zwalcza się szkodniki
przy ograniczonych ilościach pestycydów, oraz porozmawiają o tym, jak holistyczną integrowaną ochronę można wprowadzić w każdym gospodarstwie.

 

Koordynator projektu IPMWORKS: Nicolas Munier-Jolain: nicolas.munier-jolain@inrae.fr 

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – można składać wnioski

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Nabór potrwa do 30 listopada 2021 r.

Już po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów mogą starać się o dofinasowanie z budżetu PROW 2014-2020. Podmioty, które chcą złożyć wniosek, muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i spełniać określone warunki. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów.

O pomoc finansową w ramach tego działania mogą ubiegać się:

  1. grupy producentów rolnych uznane od 1 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne;
  2. organizacje producentów uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc., w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać do oddziału regionalnego ARiMR. Można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP albo przesłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć osobiście bądź przez upoważnioną osobę.

Wnioski będą poddawane ocenie, a następnie na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Bezpieczna kwatera”

Zapraszamy wszystkich właścicieli kwater agroturystycznych z terenu całej Polski
do udziału w konkursie  pn. „Bezpieczna kwatera”.

Celem konkursu jest identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w wiejskiej bazie noclegowej działań związanych z podwyższonymi standardami epidemiologicznymi. Oceniane będą również wszelkie działania zrealizowane w obiektach turystyki wiejskiej związane z dostosowaniem oferty do nowej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 oraz wymagań prozdrowotnych turystów.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie zgłoszenia i przesłanie wraz z materiałami wizualnymi (np. zdjęcia, filmy) za pośrednictwem strony internetowej https://odpoczywajnawsi.pl/bezpieczna-kwatera/. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada 2021 roku do godz. 10:00.

Oferty zostaną ocenione przez komisją konkursową oraz w głosowaniu przez internautów – czyli podwójna szansa na wygraną.

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas uroczystej konferencji. Dodatkowo jedną z form gratyfikacji jest pakiet promocyjny obiektu na stronie internetowej kampanii „Odpoczywaj Na Wsi” – intensywnie promowanej obecnie w Internecie oraz kampania w mediach społecznościowych.

Zachęcamy do udziału w konkursie – już samo uczestnictwo jest doskonałym sposobem na autopromocję.

Organizatorem konkursu jest Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. 

Wszystkie informacje dotyczące konkursu pn. „Bezpieczna kwatera” dostępne są na stronie www.odpoczywajnawsi.pl/bezpieczna-kwatera/. W razie pytań prosimy o kontakt e-mail federacja@agroturystyka.pl bądź telefoniczny 666 361 423

Wykorzystaliśmy szansę dla przyszłości planety!

  

               

Dzięki pomocy sponsoringowej firmy ANWIL S.A., producenta nawozów CANWIL z magnezem i CANWIL S z siarką, zrealizowaliśmy projekt „W bioróżnorodności szansa dla przyszłości planety” – we wrześniu odbyły się ostatnie zajęcia warsztatowe.

Celem projektu była edukacja w kierunku zrozumienia zależności panujących w przyrodzie i zachęta do  podejmowania działań korzystnych dla środowiska. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Zarzeczewie przeprowadził 13 zajęć warsztatowych od czerwca do września 2021 roku. Odbyły się one kilkakrotnie w Zarzeczewie, Bronisławiu (powiat radziejowski), Wieńcu (powiat włocławski),  a 21 sierpnia pod Halą Mistrzów we Włocławku, podczas wydarzenia pod hasłem Miasteczko Zdrowia organizowanego przez Fundację Anwil i Anwil Grupa Orlen. Ostatnie warsztaty odbyły się w Rypinie podczas imprezy Rypin-Agra 11 i 12 września 2021 roku. Staraliśmy się uświadomić uczestnikom zajęć, jak wyglądają zależności panujące w przyrodzie oraz jak je umiejętnie wykorzystać dla naszego zdrowia oraz dla środowiska. Wskazywaliśmy na ogromną rolę zapylaczy oraz innych organizmów pożytecznych. Uświadamialiśmy uczestnikom, jak ważne jest zapewnienie im dogodnych warunków do przetrwania i rozwoju. Nasze działania były na bieżąco relacjonowane na łamach biuletynu, na stronie internetowej KPODR oraz na Facebooku KOPDR. Wszystko po to, aby dotrzeć z wiadomościami do jak najszerszego grona odbiorców. 

Dziękujemy firmie Anwil S.A. za możliwość realizacji tego przedsięwzięcia. Dzięki wsparciu naszego sponsora głównego mogliśmy zakupić między innymi materiały dydaktyczne, takie jak tablice edukacyjne przydatne do prowadzenia zajęć w plenerze, sprzęt pszczelarski do prezentacji podczas zajęć, gadżety oraz sadzonki roślin miododajnych dla uczestników. Z pewnością wpłynęło to pozytywnie na poziom przyswojonej wiedzy, która, mam nadzieję, zaowocuje w przyszłości większą dbałością o zachowanie bioróżnorodności w naszym otoczeniu, na polu i w ogrodzie.

tekst: Anna Dykczyńska KPODR w Minikowie o O/Zarzeczewo

foto: Laura Maciejewska, Róża Świerzyńska, Monika Lubińska, Łukasz Peszczyński, Joanna Szczęsna, Agnieszka Szczepańska.

Ogród w zgodzie z naturą

  

                          

W ramach projektu „W bioróżnorodności szansa dla przyszłości planety”, którego sponsorem głównym jest firma ANWIL S.A., producent nawozów CANWIL z magnezem oraz CANWIL S z siarką, edukowaliśmy uczestników między innymi o tym, jak stworzyć ogród przyjazny środowisku. Garść tych przydatnych informacji przytoczę w niniejszym artykule.

Każdy z nas może zadbać o bioróżnorodność – czy jesteśmy rolnikami i gospodarujemy na dużych areałach ziemi, czy jesteśmy właścicielami działki rekreacyjnej, ogrodu przydomowego, balkonu, na którym umieścimy rośliny w donicach, czy też opiekujemy się miejską grządką przed blokiem – nasze działania w kierunku zachowania różnorodności biologicznej zawsze mają sens.

Aby zwabić do siebie pożytecznych mieszkańców, ogród musi zapewnić im wszystko, czego potrzebują do życia. Odpowiednie rośliny, drzewa i krzewy o nektarodajnych i pyłkodajnych kwiatostanach działają na większość owadów zapylających jak magnes. Są też schronieniem dla ptaków i innych drobnych zwierząt.

W ogrodzie powinniśmy zapewnić owadom źródło wody. Może nim być oczko wodne, dzięki czemu znacznie zwiększymy bioróżnorodność w naszym otoczeniu. Wiele organizmów pożytecznych potrzebuje bowiem wody do swojego cyklu życiowego. Tak się dzieje na przykład w przypadku ważki. Jednak większość owadów nie potrafi pić bezpośrednio z otwartych zbiorników wodnych. Ale można przygotować proste poidełko dla pszczół i innych zapylaczy. Wystarczy wysypać płaski spodek warstwą piasku i żwirku, a następnie polać go wodą. Kamyczki trzeba zraszać za każdym razem, gdy podlewamy rośliny. Można też wykorzystać głębsze naczynie i napełnić je nasiąkliwymi materiałami naturalnymi unoszącymi się na wodzie – np. keramzytem lub węglem drzewnym. Ogród podlewajmy najlepiej rankiem lub wieczorem, tak, aby nie odstraszać zapylaczy. Zainstalujmy też poidełka dla ptaków – jest to szczególnie ważne w okresie upałów.

Kolejnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest schronienie. Owady potrzebują spokojnego, cichego i suchego miejsca, gdzie mogą się w razie potrzeby schować, a także w odpowiednim czasie rozpocząć zimową hibernację. Spróbujmy zapewnić im taki azyl urządzając w naszym ogrodzie domek lub hotel dla pszczół. Może to być równie dobrze sterta suchego drewna, porowaty murek z cegły, albo ściana z piaskowca. Jeśli jesteśmy posiadaczami malin, jeżyn i róż, podetnijmy ich pędy jesienią. Niektóre pszczoły zaszywają się na zimę w wydrążonych kikutach gałęzi. Jeż z kolei chętnie przezimuje w pozostawionej stercie zeschłych liści i gałązek. Obecność jeża jest szczególnie istotna, jeśli chcemy ograniczyć ilość ślimaków na naszych rabatach.

Zadbajmy, aby nasz ogród obfitował w różnego rodzaju nasadzenia. Począwszy od rabat kwietnych, poprzez krzewy, na drzewach kończąc. Najlepiej tak je zaplanować, aby ogród miał coś do zaoferowania owadom niezależnie od pory roku. Podczas projektowania grządek korzystajmy z kalendarzy kwitnienia i dobierajmy rośliny tak, by zawsze część z nich była pokryta kwiatami. Jeśli chcemy posadzić na zagonach kilka okazów tego samego gatunku, ulokujmy je obok siebie. Dzięki temu odwiedzająca je pszczoła będzie mogła zebrać jednorazowo więcej nektaru, nie marnując zbędnej energii na pokonywanie odległości między kwiatami. Starajmy się dobierać rodzime, sprawdzone gatunki. Pamiętajmy, że efektem ubocznym procesu hodowli niektórych roślin jest zmniejszenie lub zanik pręcików. Mimo pięknych kwiatów, nie wytwarzają one więc pyłku, przez co nie są atrakcyjne dla owadów zapylających. Co ciekawe, również niektóre rośliny obce dla naszego klimatu, takie jak: forsycje, laurowiśnie, tuje oraz pelargonie, choć piękne i cieszące oko, nie przyciągają rodzimych pszczół, motyli i chrząszczy. Zapewnijmy te ż niewielkie połacie piasku między rabatkami, gdyż mogą one umożliwić niektórym gatunkom owadów pożytecznych złożenie jajeczek.

Przeanalizujmy, jakie rośliny znajdują się w naszym ogrodzie. Czy są one miododajne? Może się okazać, że mamy w swych zasobach wiele pożądanych gatunków. Owady mają bowiem swoje ulubione kwiaty. Pszczoły kochają przede wszystkim wierzbowe bazie, rozkwitłe pąki drzew owocowych, a także lawendę i tymianek. Z kolei motyle chmarami oblegają rabatki z budlejami i floksami, a trzmiele najchętniej spijają nektar z naparstnic, łubinów i polnych maków. Wśród roślin cieszących się powodzeniem u prawie wszystkich owadów znajdują się przegorzany i kłosowce. Często wycinamy stare drzewa owocowe zapominając o ich wartości. Są one bowiem odporne na choroby, choć dają niższe plony, często też plonują w obfitości co dwa lata. Dają jednak owoce o unikatowym smaku i są źródłem nektaru, gdy kwitną. Na korze drzew bytuje bardzo wiele organizmów, między innymi porosty, wiele owadów. W koronach drzew i krzewów znajdzie się miejsce do gniazdowania i schronienia ptaków. One z kolei zjadają wiele szkodników w ogrodach i sadach. Jeśli nie posiadamy dużych drzew owocowych możemy zdecydować się na przykład na ozdobne jabłonie (Malus) – popularne rajskie jabłuszka. To idealne drzewa do niedużych ogrodów. Jeżeli przy naszym domu może rosnąć tylko jedno drzewo, warto wybrać właśnie jedną z ozdobnych jabłoni. Niezliczone ich odmiany są dekoracyjne nie tylko wiosną, ale także jesienią. Obfite kwitnienie w maju przynosi późnym latem wysyp wielobarwnych owoców, które długo zdobią bezlistne gałęzie, niekiedy nawet zimą. Jest to źródło pokarmu dla ptaków. Wiele odmian o bardziej okazałych owocach możemy wykorzystać na zimowe przetwory.

Zrezygnujmy, w miarę możliwości, ze stosowania środków chemicznych. Zrobimy w ten sposób przysługę owadom zapylającym, ale i sobie. Zamiast tego, wyrywajmy chwasty ręcznie i korzystajmy z biologicznych środków ochrony roślin. Do użyźniania gleby stosujmy kompost. Kompostownik to pożądany element w każdym ogrodzie. Organiczne resztki wykorzystamy do użyźnienia gleby, a przy okazji stworzymy idealne środowisko życia dla wielu gatunków skoczogonków, chruszczycowatych i trzmieli. Można też stosować nawozy zielone, czyli obsiewanie poletka roślinami podnoszącymi żyzność gleby. Wśród nich znajduje się wielu naturalnych sprzymierzeńców pszczół, np.: facelia, gryka, nagietek, aksamitka i słonecznik. Ich systemy korzeniowe rozluźniają i odżywiają glebę, częściowo zastępując jej manualne przekopywanie i nawożenie. Jest to ważne, ponieważ pewne gatunki, takie jak trzmiel ziemny i pszczolinka gniazdują w glebie. Dla ich dobra do minimum trzeba ograniczyć spulchnianie ziemi haczką.

Nasze ogrody to często nasza duma. Chcemy, aby wyglądały jak najlepiej. Dlatego trudno czasem zachęcać do pewnych praktyk, które może nie przysporzą im klasycznie rozumianej estetyki, ale będą przyjazne środowisku. Do tego rodzaju praktyk należy ograniczenie koszenia trawnika do 2-3 razy w sezonie. Niektóre popularne chwasty, jak na przykład mniszek lekarski, są bowiem źródłem nektaru dla zapylaczy. Jeśli tego nie jesteśmy w stanie zaakceptować, wydzielmy miejsce na posianie łąki kwietnej. Obecnie w sprzedaży jest wiele mieszanek roślin miododajnych. Kolejną sprawą jest rezygnacja z lamp solarnych, które pozornie są „ekologiczne”, ale ich światło przyciąga owady, które krążą wokół nich do upadłego i giną z wyczerpania (wśród nich motyle nocne, które również są zapylaczami).

Oprócz ozdobnej, ogród powinien również pełnić funkcję użytkową. Nawet jeśli nie bardzo mamy ochotę uprawiać warzywa, które przecież bez problemu możemy teraz kupić wszędzie i jakie chcemy, zachęcam do założenia własnego warzywnika lub chociażby uprawy warzyw w donicach czy też na rabacie podwyższonej. O tej ostatniej pisałam już na łamach naszego biuletynu w poprzednich numerach. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które mają problemy z kręgosłupem i nie mogą się schylać. Rabata taka może być też elementem dekoracyjnym. Oprócz warzyw posadźmy w niej rośliny ozdobne, a jednocześnie odstraszające i zmylające szkodniki. Nagietek na przykład wyeliminuje nam występowanie mączlika w pomidorach, nasturcja przyciąga mszyce, które dzięki temu zostawią nasze warzywa w spokoju, a mięta odstraszy drutowce. Wykorzystajmy też na naszych rabatach zjawisko allelopatii – wzajemnego oddziaływania na siebie roślin (również pisaliśmy o tym w naszym biuletynie).

Wszystkie powyższe wskazówki świetnie sprawdzą się także w miejskich warunkach. Wybierając kwiaty na balkon dla pszczół rozważmy nektarodajne klasyki: dzwonki, lantany, nasturcje, scewole, lwie paszcze, stokrotki, a także małe słoneczniki. Zrezygnujmy zaś z pelargonii.

Na koniec zachęcam do obserwacji w naszych ogrodach. Sprawdźmy, jacy goście go odwiedzają? U mnie w ogrodzie z pewnością jest ich mnóstwo. Oto kilka przykładów owadów, które udało mi się sfotografować. Jest to między innymi smukwa okazała, zwana też smukwą kosmatą (Scolia hirta), która rzadko jest obserwowana w Polsce. Jej obecność może świadczyć o ocieplaniu się klimatu. Występuje ona bowiem dość licznie w basenie Morza Śródziemnego. To gatunek dużego owada błonkoskrzydłego z rodziny smukwowatych. Ciało jest czarne, a na odwłoku znajdują się charakterystyczne żółte plamy (na drugi, trzecim i czasem na czwartym segmencie). Czarne lub ciemnobrązowe skrzydła mają niebieski odcień. Ciało ma pokryte włoskami, a na głowie dość grube czułki. Często spotykam też wtyka straszyka (Coreus marginatus L.) Jest owadem coraz powszechniej spotykanym w uprawach roślin w Polsce. Możliwe, że niedługo zostanie zakwalifikowany jako szkodnik. O tym czy dany fitofag (roślinożerca) stanie się szkodnikiem decyduje wiele czynników, a zwłaszcza liczebność populacji na danym terenie i uszkodzenia roślin, wpływające na poziom bezpośrednich i pośrednich strat. Są już pierwsze przesłanki wskazujące, że wzrasta jego liczebność i lokalnie może już uszkadzać niektóre rośliny uprawne. Mój krzew budlei oraz zagony lebiodki to z kolei stołówka dla motyli, między innymi przeplatki atalii (Melitaea athalia) z rodziny rusałkowatych. Lawenda i kosmosy są masowo odwiedzane przez trzmiele, pszczoły i inne pszczołowate. Udało mi się również zaobserwować wiele innych organizmów, ptaków, drobnych gryzoni, takich jak ryjówki. Bytują tu też jeże – ograniczają liczebność ślimaków, ale gustują również w dżdżownicach wybieranych z kompostu J.

Na koniec życzę Państwu powodzenia w planowaniu ogrodu w zgodzie z naturą oraz owocnych obserwacji przyrodniczych.

tekst i zdjęcia: Anna Dykczyńska KPODR w Minikowie O/Zarzeczewo

 

Kończy się nabór wniosków o wsparcie na bioasekurację

Tylko do 27 sierpnia 2021 r. rolnicy, którzy utrzymują w swoich gospodarstwach trzodę chlewną, mogą ubiegać się o refundację części wydatków poniesionych na działania bioasekuracyjne.

Dofinansowanie obejmuje zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do dezynfekcji, dezynsekcji lub deratyzacji; zakup odzieży ochronnej oraz zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych. Ubiegać się można o refundację do 50% poniesionych kosztów, a wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in.: oryginały lub kopie faktur, rachunków, umów, które uwierzytelniają wydatki wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi ich poniesienie do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym; oświadczenie o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie; oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie.

Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można je założyć osobiście, skorzystać z platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/refundacja-do-50-wydatkow-poniesionych-przez-producenta-rolnego-ktory-prowadzi-gospodarstwo-w-ktorym-utrzymywane-sa-swinie.html