Marzena

XVII Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Operacja pn. „Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego poprzez poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych
i organizacyjnych”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

serdecznie zaprasza

gospodarstwa ekologiczne z województwa kujawsko-pomorskiego
do udziału

w XVII Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne.

XVII edycja wojewódzkiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2024 r. organizowana jest przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
w ramach operacji własnej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) pn. „Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego poprzez poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych”. Operacja ta realizowana jest w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2024-2025.

Celem konkursu jest szerzenie dobrych praktyk z zakresu rolnictwa ekologicznego
oraz zachęcanie rolników do opracowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań
w gospodarstwach rolnych.

Kierunkiem działań jest popularyzacja tych rozwiązań, które dążą do usprawnienia ekologicznego systemu produkcji i przetwórstwa. Konkurs umożliwia również wymianę wiedzy i doświadczeń między rolnikami.

Celem jest również zatrzymanie tendencji spadkowej ilości ekologicznych gospodarstw rolnych oraz wyszukiwanie nowych kierunków produkcji żywności ekologicznej. Tym samym, operacja ma na celu promowanie działań służących konsumentom, rolnictwu i przyrodzie.

Ponadto, konkurs ma za zadanie wyróżnić gospodarstwa ekologiczne naszego regionu, które prowadzą zrównoważoną produkcję rolną sprzyjającą odbudowie zasobów gleby, wody i powietrza.

Zgłoszenie należy przesłać drogą pocztową na adres siedziby Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie lub mailowo na adres lidia.saganowska@kpodr.pl do dnia 24.06.2024 r.

Zgłoszenia do wojewódzkiego etapu konkursu dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym – załącznik nr 1 do Regulaminu.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w Konkursie znajdują się w załączonym poniżej Regulaminie.

 

Kontakt:

Lidia Saganowska,  tel. 723 330 695, 52 386 72 42

Pliki do pobrania: Regulamin_konkursu_na_Najlepsze_gospodarstwo_ekologiczne_2024_z załacznikami

Opracowała Lidia Saganowska

 

 

Więcej czasu na złożenie wniosków

Do 17 czerwca br. minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski wydłużył w tym roku termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

 

Zmiany do wniosków do 1 lipca br.

Zmiana terminów dotyczy płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz działań obszarowych w ramach II filaru WPR.

 

Opóźnienia

Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony później – w terminie 25 dni kalendarzowych po 17 czerwca, tj. do 12 lipca 2024 r.

W przypadku opóźnienia będzie jednak stosowane zmniejszenie płatności w wysokości 1 proc. należnej kwoty płatności za każdy dzień roboczy.

Rozporządzenie w tej sprawie zostanie wkrótce opublikowane.

źródło: bit.ly/mrirw07051

UROCZYSTE PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

21 kwietnia 2024 r. w  Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie w trakcie VIII Powiatowych Targów Ogrodniczo-Rolniczych nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między KPODR w Minikowie, a ZSCKR w Sypniewie. 

Porozmawiajmy o odpadach i recyklingu

 

9 kwietnia br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się kolejne już Forum Ochrony Środowiska. W ramach wydarzenia zorganizowano konferencję pn. „Zarządzanie gospodarką odpadami”.

Konferencję współfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i była ona skierowana do pracowników urzędów gmin i miast województwa kujawsko-pomorskiego, zajmujących się gospodarką odpadami.

W trakcie konferencji odbyły się trzy wytępienia. Pierwszy wykład wygłosiła Pani Sylwia Kubiś, Dyrektorka Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej UM Bydgoszczy, nosił on nazwę „Obowiązki gminy wynikające ze zmiany zapisów w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie gospodarki ściekowej”. Pani Sylwia przedstawiła, jak w Bydgoszczy prowadzona jest ewidencja nieczystości ciekłych oraz w jaki sposób napływające z terenu dane, są analizowane i gromadzone w systemie. Prelegentka wskazała też, jakie obowiązki w zakresie nieczystości ciekłych ciążą na właścicielach nieruchomości i jak w praktyce przebiegają związane z tym tematem kontrole. Ważną częścią wykładu było też zagadnienie jakim jest wydawanie zezwoleń na odbiór i transport nieczystości ciekłych i związana z tym sprawozdawczość.

Drugą wykładowczynią była Pani Klaudia Subutkiewicz, Dyrektorka Wydziału Gospodarki Odpadami UM Bydgoszczy, która wystąpiła z wykładem pn. „Kontrola kompostowników i nieruchomości niezamieszkałych w świetle obowiązujących przepisów”. Pani Klaudia, w trakcie wykładu omówiła tematykę kontroli przydomowych kompostowników oraz formy postępowania przy stwierdzonych nieprawidłowościach. Odniosła się przy tym do metody zaliczania odpadów z kompostowników do wymaganych poziomów recyklingu osiąganych przez miasto Bydgoszcz. Przedstawiła również w jaki sposób przeprowadzane są kontrole w nieruchomościach niezamieszkałych.

Kolejne dwa wykłady pn. „Poziomy recyklingu, poziomy składowania – dlaczego tak trudno je osiągnąć?” oraz „Wdrożenie systemu kaucyjnego i ROP – szanse i zagrożenia”, przedstawiła Pani Dominika Majchrzak, radczyni prawna, Dominika Majchrzak, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych EcoLegal. Pani Dominika bardzo obszernie omówiła oba tematy, podając liczne przykłady i interpretacje przepisów prawa odpadowego. Szczegółowo przeanalizowała problemy, z którymi muszą się mierzyć gminy by sprostać wymogom ustawowy w kwestii recyklingu odpadów. Na drugim wykładzie poruszyła temat planów wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego i jego przewidywalnej formy. Zwróciła też uwagę na ROP – rozszerzoną odpowiedzialność producenta. Te dwa zagadnienia są dopiero wdrażane w Polsce, zatem będą z pewnością szerzej omawiane w przyszłości.

Można zatem uznać, że temat odpadów jest cały czas aktualny. Nowe przepisy prawne coraz dokładniej regulują, jakie zadania ciążą na poszczególnych stronach uczestniczących w gospodarce odpadami. Co najważniejsze, każdy z elementów jest tu bardzo istotny. Tym samym, zarówno producenci, samorządy, jak i konsumenci muszą ze sobą współpracować, jest to bowiem jedyny sposób na osiągnięcie zamierzonych celów.

Pliki do pobrania – materiały konferencyjne:

Kompostowniki Klaudia Subutkiewicz_9.04.2024

Wdrożenie systemu kaucyjnego i ROP Dominika Majchrzak 9.04.2024

Gospodarka ściekowa – Sylwia Kubiś_9.04.2024 min

Poziomy recyklingu DOMINIKA MAJCHRZAK_9.04.2024 min

tekst: Lidia Saganowska KPODR w Minikowie
zdjęcia: Jarosław Domiński w Minikowie

 

 

Wizyta uczniów ze szkoły w  Strahinju w Słowenii

4 kwietnia br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR), gościliśmy grupę uczniów ze szkoły w  Strahinju w Słowenii. Uczniowie wraz z opiekunami, przyjechali ramach wymiany szkolnej do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu.

Uczniowie zapoznali się z działalnością naszego Ośrodka, którą przedstawił dr Ryszard Kamiński, dyrektor Ośrodka. Zaprezentowane zostały również Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej oraz tereny wystawienniczo-targowe. Gościliśmy w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM), gdzie uczniowie zapoznali się z pracą laboratorium.

Katarzyna Szczepaniak
KPODR w Minikowie

Rozbudowa Centrum Konferencyjnego z zapleczem gastronomiczno–noclegowym o nową część konferencyjną wraz z zagospodarowaniem terenu

Inwestycja polegała na wybudowaniu nowej części konferencyjnej w celu organizacji konferencji lub innych spotkań dla około 250 – 300 osób. Sala stanowi jednoprzestrzenny obiekt z możliwością podziału na mniejsze pomieszczenia za pomocą akustycznej ściany przesuwnej oraz mniejszej sali na ok. 100 osób z możliwością podziału na dwie mniejsze sale tzw. warsztatowe. Oprócz sal w obiekcie znajdują się również obsługujące je pomieszczenia techniczne, pomocnicze i magazynowe. Ponadto inwestycja swoim zakresem obejmuje zagospodarowanie terenu – parking.

Modernizacja pomieszczenia archiwum

W ramach inwestycji zmodernizowano pomieszczenia archiwum poprzez skucie odparzonych okładzin ściennych na wszystkich ścianach zewnętrznych i wykonanie nowych okładzin, wykonanie instalacji zabezpieczającej przed ewentualnym zalaniem poprzez np. pękniętą rurą z instalacji c.o. – instalacja zapewni zbieranie wyciekającej wody do rynien i odprowadzeniem ich do odpływu. Prace obejmowały również wymianę dwóch par drzwi na antywłamaniowe oraz przygotowanie miejsca do korzystania z zasobów archiwalnych przez osoby, którym zostały udostępnione akta na miejscu. 

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Konferencyjnego

W ramach inwestycji wybudowano instalację fotowoltaiczną na budynku Centrum Konferencyjnego w Minikowie o łącznej mocy 40 kW. Moduły fotowoltaiczne zostały zamontowane na dachu budynku Centrum Konferencyjnego na specjalnych stelażach metalowych – konstrukcji wsporczej. Ponadto inwestycja obejmowała dostawę i montaż falowników, wykonanie okablowania oraz zamontowanie zabezpieczeń – ograniczników AC i DC, rozłącznik ppoż., modernizację istniejącej rozdzielni RG, montaż liczników dwukierunkowych oraz wykonanie uziemienia.

Modernizacja budynku pasieki w Oddziale w Zarzeczewie

Założenia inwestycyjne zakładały zmodernizowanie wszystkich pomieszczeń budynku pasieki poprzez rozebranie okładzin ściennych z płyt drewnopodobnych, wyrównanie ścian przez zamontowanie płyt kartonowo-gipsowych. W poszczególnych pomieszczeniach zostały wymienione drzwi skrzydłowe wewnętrzne, a także drzwi zewnętrzne. Ponadto została ułożona nowa instalacja elektryczna wraz z nowymi energooszczędnymi oprawami oświetleniowymi. W pomieszczeniu WC została wymieniona instalacja wod.–kan., położone nowe płytki na ścianach oraz posadzce. W ramach modernizacji został zlikwidowany stary piec węglowy, a zastąpiła go nowoczesna, energooszczędna, ekologiczna instalacja klimatyzacyjno-grzewcza. W jednym z pomieszczeń pasieki, które zostało zaadoptowane na chłodnię został wymieniony agregat chłodniczy.