Bez kategorii

Nabór LGD dla organizacji pozarządowych uruchomiony!

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O wsparcie na realizację projektów mogą ubiegać się:

-organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną,

– jak i jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają zdolność prawną np. Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru KGW prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warunkiem wsparcia jest posiadanie siedziby lub zarejestrowanego oddziału/ koła na obszarze powiatu nakielskiego.

Dofinansowanie, wynieść może nawet do 20 tys. złotych, a wykorzystać je można m.in. na:

– organizację przedsięwzięć edukacyjnych lub rekreacyjnych np. kursów, szkoleń warsztatów, wizyt studyjnych i innych nawiązujących do lokalnych tradycji i dziedzictwa kulturowego Krajny i Pałuk, wykorzystujących lokalny potencjał turystyczny czy też wpływających na podnoszenie wiedzy mieszkańców powiatu nakielskiego w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych;

– organizację wydarzeń i imprez kulturalnych i promocyjnych; opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych, w tym m.in. publikacji, folderów, innych wydawnictw; zakup wyposażenia służącego upowszechnianiu i/lub zachowaniu lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego

– realizację innych inicjatyw na rzecz mieszkańców powiatu nakielskiego.

 

Termin składania wniosków: od 24.10.2019 r. do 22.11.2019 r.

Organizacje zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji zapraszamy do udziału w „Forum inicjatyw lokalnych i organizacji pozarządowych powiatu nakielskiego”,

termin: 18.10.2019 r. godz. 17.00,

miejsce: Centrum Ekologiczno-Kulturalne w Trzeciewnicy i/lub szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy i wypełniania wniosków o powierzenie grantów.

termin szkolenia: 29.10. 2019 r. godz. 16.30 – 19.30
miejsce szkolenia: biuro LGD, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, Nakło nad Notecią
O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel.: 607-822-019 lub na adres e-mail: biuro@rlks.naklo.pl w terminie do 25.10.2019 r.

Uczestnicząc w szkoleniu Grantobiorca, na etapie ubiegania się o wsparcie, może uzyskać 2 punkty w ramach kryterium: „Doradztwo biura LGD”, wg którego m.in. oceniane będą wnioski o powierzenie grantów. Pracownicy LGD udzielają również bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o przyznanie pomocy. Więcej informacji dotyczących Naboru LGD na: http://www.rlks.naklo.pl/aktywni-dla-siebie-i-regionu/ogloszenia-o-naborach-wnioskow/286-ogloszenie-naboru-wnioskow-o-powierzenie-grantow-konkurs-nr-1-2019-g.html

 

Materiał:

Dorota Stanek – dyrektor biura LGD, Magdalena Rogalska – asystent ds. biurowych
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
Autorki nie wyrażają zgody na komentowanie artykułu.

Podsumowanie Konkursu AgroLiga 2019 – etap wojewódzki II edycja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

11 października 2019 r. podczas uroczystego seminarium podsumowującego konkurs AgroLiga 2019 na Forum Rolniczym "Gazety Pomorskiej" ogłoszone zostaną wyniki etapu wojewódzkiego. Galę Konkursu odbywa się w Bydgoskim Centrum Targowo Wystawienniczym. W ramach gali przedstawieni zostaną mistrzowie i laureaci konkursu z województwa kujawsko-pomorskiego oraz mistrzowie z województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Odbędzie się również wykład na temat ”Zarządzanie finansami w sektorze rolnym – szanse i zagrożenia PROW 2014-2020”. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się wieczorem na scenie głównej Forum.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: rolnicy i firmy. Uczestnikami konkursu są rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swą działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Podstawowym celem tego konkursu jest promocja dobrych przykładów w rolnictwie województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy konkursu zostali wytypowani przez pracowników KPODR. Do finału wojewódzkiego konkursu Agroliga 2019 przechodziły podmioty, które były wyróżnione w podregionach: bydgoskim, toruńskim i włocławskim.

Komisja wojewódzka 3-5 września oceniła wyróżnione podmioty i postanowiła przyznać tytuł Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w kategoriach: ROLNICY i FIRMY.

 

Konkurs AgroLiga 2019 – Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej 11.10.19

Konkurs AgroLiga 2019 – Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej 11.10.19

Opublikowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Piątek, 11 października 2019

 

 

 

 

 

tekst: Małgorzata Kołacz
foto: Marzena Zwiewka,
video:
Damian Oparzela
KPODR Minikowo

 

Etap wojewódzki konkursu finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
„Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Za treść merytoryczną odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Animacje Przyrodnicze “Tropem przyrody”

W dniach 7-10.10 br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyły się Animacje Przyrodnicze pn. "Tropem przyrody", skierowane do dzieci klas 1 i 4 szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Celem wydarzenia jest poznanie piękna, bogactwa i bioróżnorodności otaczającej przyrody naszego województwa.

Zajęcia prowadził Dawid Kilon

 

Dzień I

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 z Nakła

Klasa IA

 

Dzień II

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle

Klasa IVA i IVB

 

Dzień III

Szkoła Podstawowa w Sadkach

Klasa IC

 

 

Dzień IV

Szkoła Podstawowa w Kruszynie

Klasy IA, IB

 

Foto: Jarosław Domiński, Damian Oparzela, Joanna Szczęsna

 

Wyjazd rolników ekologicznych do Francji

W dniach 16 do 24 września 2019 roku rolnicy oraz pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego z województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego dzięki realizacji operacji pn. „Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich mieli możliwość  zapoznania się z funkcjonowaniem instytucji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego oraz gospodarstwami ekologicznymi we Francji. Celem podróży były gospodarstwa o różnym profilu produkcji w północno – zachodniej części Francji, w Bretanii. Wymiana doświadczeń oraz wiedzy w rolnictwie jest bardzo ważna, ze względu na możliwość szybszego postępu w produkcji zwierzęcej jak i roślinnej. Niezwykle istotna jest współpraca rolników ekologicznych, gdyż jest to bardzo trudny system produkcji, gdzie wiedza oraz doświadczenie są kluczowym elementem osiągnięcia plonów najwyższej jakości. Rynek rolnictwa ekologicznego jest rynkiem rozwijającym się, ze względu na wzrastającą świadomość konsumentów. Rozwój rolnictwa ekologicznego jest ogromną szansą dla polskich rolników, często gospodarujących na niewielkich powierzchniach oraz dla konsumentów na dostęp do żywności najwyższej jakości.

Pierwszym odwiedzonym gospodarstwem było gospodarstwo pana Pascala Bizeul, prezesa związku rolników w regionie. Związek rolników jest inicjatywą prywatną, zrzeszającą ponad 40 hodowców w stowarzyszeniu pod nazwą UNEBIO, którzy zajmują się hodowlą bydła mięsnego. Ze względu na dynamiczny rozwój rynku wołowiny ekologicznej we Francji w planach jest  powiększenie stowarzyszenia do 100 hodowców bydła. Ideą stowarzyszenia UNEBIO jest rozwój rynku mięsa ekologicznego, uzyskanie stabilnej ceny, ułatwienie kwestii związanej z przetwórstwem oraz marketingiem produktów. Każdy członek stowarzyszenia wnosi opłatę, która jest uzależniona od ilości sprzedanych tuszy ( 4 centy z kg). Część pieniędzy pozostaje w stowarzyszeniu i jest przeznaczana m.in. na inwestycje w przetwórnie, promocję produktów, edukację społeczeństwa, ta część zainwestowanych pieniędzy wraca do rolnika po dwóch latach. Natomiast druga część składki jest bezzwrotna, gdyż pozostaje na obsługę administracyjną stowarzyszenia. Ważną kwestią jest to, że zrzeszeni rolnicy mogą część mięsa sprzedawać samodzielnie na rynkach, targach lub bezpośrednio klientom, a tylko część przez stowarzyszenie. Dzięki funkcjonowaniu stowarzyszenia rolnicy mogą dyktować ceny swoich produktów, dlatego rynek mięsny jest rynkiem stabilnym i rozwijającym się w szybkim tempie. Pan Pascal pokazał również swoje gospodarstwo o powierzchni 56 ha, w który hoduje bydło oraz drób w systemie rolnictwa ekologicznego oraz trzodę chlewną w systemie rolnictwa konwencjonalnego ze względu na niedostosowanie budynków do wymogów rolnictwa ekologicznego. Produkcja polowa jest w całości skoncentrowana na dostarczaniu paszy dla zwierząt (siano, sianokiszonki, zboża, bobik) oraz na wybiegi dla zwierząt.

Bydło mięsne na pastwisku w gospodarstwie pana Pascala Bizeul


Drugie gospodarstwo o powierzchni 36 ha należało do pani Mathilde Simonneaux. Rolniczka na 12 ha uprawia zboża oraz grykę, które są w gospodarstwie przetwarzane na mąki. Zajmuje się również hodowlą owiec oraz bydła. Ponadto w gospodarstwie jest trzy hektarowy sad ze starymi odmianami jabłoni, z których tłoczy około 3 tys. litrów soku rocznie. Zarówno sok, jak i mąka są sprzedawane bezpośrednio w gospodarstwie oraz na różnego rodzaju targach, rynkach. Ponadto raz w tygodniu rolniczka piecze chleb, który również jest sprzedawany w gospodarstwie. Właścicielka gospodarstwa jest również prezesem spółdzielni sprzętu rolniczego do produkcji ekologicznej CUMA BIO. Rolnicy zrzeszeni w spółdzielni wnoszą coroczną opłatę potrzebną na konserwację i naprawy sprzętu. Taka organizacja chroni rolników przez wielkimi inwestycjami w sprzęt do uprawy roli i zbioru plonów.

Gryka ekologiczna w gospodarstwie pani Mathilde Simonneaux

 

]

Rolnik ekologiczny pan Kazimierz Jachymski daje mąkę z własnego młyna właścicielce gospodarstwa pani Mathilde Simonneaux

 

Młyn w gospodarstwie pani Mathilde Simonneaux

Brona chwastownik należąca do spółdzielni CUMA BIO

Kolejne odwiedzone gospodarstwo zajmowało się produkcją roślinną, głównie uprawą zbóż oraz warzyw. Właścicielka gospodarstwa, pani Annie Bertin, uprawia miniaturowe odmiany warzyw oraz wiele odmian uprawianych gatunków. W ten sposób zapewnia odbiorcom bogaty asortyment oraz wydłużenie okresu dostaw produktów. Swoje produkty dostarcza m.in. do paryskich restauracji oraz sprzedaje na targu w Rennes, który jest jednym z najważniejszych targów owocowo-warzywnych we Francji. Rolniczka od wielu lat zajmuje się uprawą ekologiczną,  Ma ogromną wiedzę i chętnie sią nią dzieli, pisząc artykuły do prasy branżowej.  Jej produkty są znane i cenione. Pomimo braku strony internetowej nie ma problemów ze sprzedażą swoich plonów. Wyzwaniem dla francuskich rolników podobnie jak dla polskich, szczególnie w przypadku upraw warzywniczych jest brak siły roboczej. Ponadto coraz częściej zdarzają się lata z deficytem wody, szczególnie trudny dla rolników był również ten rok.

Rolniczka Annie Bertin częstuje uczestników wyjazdu nową czerwono-białą odmianą buraka

 

Marchew chroniona przed szkodnikami na polu u pani Annie Bertin

 

Rennes – drugi co do wielkości targ spożywczy we Francji

 

Polscy rolnicy mieli również okazję wysłuchać ciekawego wykładu przeprowadzonego przez pracownika Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych BIO Bretania. Stowarzyszenie funkcjonuje od 1995 roku, w 2016 roku stało się organizacją pożytku publicznego. Członkami stowarzyszenia są reprezentanci różnych grupy związanych z rolnictwem ekologicznym i ochroną środowiska, w tym producenci ekologiczni, konsumenci, organy doradcze. Wysokość składki członkowskiej jest uzależniona od reprezentowanej grupy. Stowarzyszenie wydaje biuletyn o aktualnościach w rolnictwie ekologicznym, zajmuje się m.in. edukacją społeczeństwa na temat zdrowego odżywiana, wpływem rolnictwa na środowisko, marketingiem oraz dystrybucją produktów ekologicznych. Ponadto prowadzi badania produktów ekologicznych pochodzących od rolników zrzeszonych w stowarzyszeniu. Badane są m.in lokalne odmiany warzyw pod kątem odporności na choroby, testowany jest popyt na wprowadzane nowości odmianowe na rynek. Wykładowczyni opowiedziała o ciekawych rozwiązaniach  prawnych dotyczących żywności ekologicznej we Francji. Mianowicie w szkolnych stołówkach 20 % produktów musi pochodzić z upraw ekologicznych, w ciągu 2 lat rząd planuje znacząco zwiększyć procentowy udział produktów bio. Ponadto 1 dzień w ciągu tygodnia obowiązuje menu bezmięsne. Obecnie funkcjonują 2 szkoły, które serwują posiłki w 100%  z produktów ekologicznych. Celem rządu jest również to aby w 2022 roku 15 % powierzchni w dużych marketach spożywczych było przeznaczonych na produkty rolnictwa ekologicznego.

Ciekawym gospodarstwem była farma państwa Communier et Hingouet zajmująca się hodowlą drobiu (kurczaki, perliczki) oraz produkcją jaj. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 20 ha, 14 ha przeznaczonych jest na uprawy polowe (rzepak, kukurydza, pszenżyto, pszenica, bobik), 6 ha na wybiegi. Drób jest utrzymywany na pastwisku w mobilnych kurnikach o powierzchni 60m2, w każdym kurniku jest 600 kur, na każdą nioskę przypada 4m2 wybiegu. Jaja są zbierane automatycznie za pomocą specjalnych taśm, co bardzo usprawnia pracę. Drób, który jest hodowany na mięso trafia do uboju między 13 a 14 tygodniem życia, rocznie ubijanych jest 18 tys. sztuk drobiu. Przy gospodarstwie funkcjonuje również sklepik z produktami ekologicznymi zarówno z własnego gospodarstwa jak i z innych gospodarstw.

Drób w gospodarstwie państwa Communier et Hingouet

 


Automatyczne zbieranie jaj oraz ich kalibracja

 

Kolejnym odwiedzonym gospodarstwem była farma państwa Hignet. Rolnicy od 1997 roku powiększyli areał swojego gospodarstwa z 11ha do 50 ha, uprawiają różne odmiany ziemniaków, wiele gatunków warzyw oraz prowadzą produkcję sadowniczą. Rolnicy z jabłek produkują w gospodarstwie cydr pod własną marką „Saveurs et Couleurs” oraz tłoczą sok z jabłek i gruszek. Swoje produkty sprzedają w ramach sprzedaży bezpośredniej. Świadczą także usługi tłoczenia soków okolicznym rolnikom. Ciekawostką była prezentacja pracującego sprzętu do zbierania owoców w sadzie.

Tłoczenie soku gruszkowego w gospodarstwie państwa Hignet

Sok z jabłek wyciśnięty w gospodarstwie państwa Hignet

 

Maszyna do zbierania jabłek, gospodarstwo państwa Hignet

rozdrobnione gruszki przygotowane do tłoczenia soku

 


Rozdrobnione gruszki przygotowane do tłoczenia soku

 

Rolnicy  odwiedzili gospodarstwo zajmujące się hodowlą kóz mlecznych. Pan Pierre Estrade zanim zakupił gospodarstwo swoje doświadczenie zdobywał przez kilka lat pracując na farmie hodującej kozy i wytwarzającej sery. Na farmie o powierzchni 45 ha utrzymuje kozy, świnie, krowy, konie. Od 45 kóz pozyskuje około 20 tys. litrów mleka rocznie. Tak się zafascynował rolnictwem ekologicznym oraz produkcją serów, że sam podjął ten ogromny trud. Jego pasja i zaangażowanie zapewniają, że powstające produkty są najwyższej jakości oraz w przystępnej cenie. Ideą rolnika jest, żeby wyprodukowane przez niego sery trafiały do klienta o przeciętnych możliwościach finansowych. Pomimo, że popyt na ekologiczne sery jest duży rolnik nie chce, żeby jego produkty były dostępne tylko dla najbogatszej grupy społecznej.

Świnie w gospodarstwie pana Pierre Estrade

Kozy w gospodarstwie pana Pierra Estrade

 

 Ostatnie gospodarstwo należało do trzech właścicieli, łączna powierzchnia to 140 ha, gdzie ok 10 ha przeznaczane jest pod uprawę zbóż, 8 ha na kukurydzę, reszta to trwałe użytki zielone. Z kukurydzy rolnicy robią pellet do skarmiania zwierząt, nie stosują natomiast sianokiszonek. W gospodarstwie utrzymywanych ekstensywnie jest 100 krów mlecznych, które rocznie dają około 600 tys. litrów mleka. Krowy są użytkowane przeciętnie przez 5-6 laktacji, stado jest uzupełniane własnym materiałem hodowlanym. Z wyposażenia gospodarstwa rolników zaciekawiła wiata z dmuchawą dosuszającą siano.

Oprócz wizyt u francuskich rolników odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Federacji Regionalnej Agrobiologistow 35. Federacja jest strukturą, która działa na rzecz rolnictwa ekologicznego w czterech departamentach Bretanii. W zarządzie federacji zasiadają rolnicy ekologiczni. Celem struktury Agrobio 35 jest rozwój i promocja rolnictwa ekologicznego. Federacja współpracuje z władzami lokalnymi, prowadzi szkolenia na temat wpływu systemu rolnictwa na zmiany klimatyczne, działa w zakresie organizacji sprzedaży, krótkich łańcuchów dostaw, organizuje spotkania rolników z konsumentami. Poza tym świadczy usługi doradcze dla rolników, którzy chcą przestawić swoje gospodarstwo na ekologiczny system produkcji. Federacja wydaje również miesięcznik Symbiose poświęcony kwestiom dotyczącym rolnictwa ekologicznego, publikowane są w nim m.in. wyniki różnych badań polowych  w uprawach ekologicznych.

Zapoznanie się z gospodarstwami francuskich rolników, stowarzyszeniami działającymi na rzecz  rolnictwa ekologicznego oraz rozwiązaniami prawnymi sprzyjającymi rozwojowi eko rolnictwa  było bardzo ciekawym doświadczeniem dla uczestników wyjazdu. Szczególnie rozwiązania prawne funkcjonujące we Francji pokazują rolnikom jak ważne jest wsparcie rządu w rozwoju rolnictwa ekologicznego. Ponadto wyjazd studyjny zorganizowany dla rolników z czterech województw dał  możliwość poznania się, nawiązania współpracy oraz wymiany doświadczeń. Zdobyta wiedza oraz nawiązana współpraca z pewnością przełoży się na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce.

 

 

Stodoła, w której jest dosuszane siano


 

Tekst i foto Ilona Oleś
KPODR w Minikowie

Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie realizuje operację „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podnoszenie świadomości i kształtowanie właściwych postaw rolników zmierzających do redukcji emisji zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego, poprzez propagowanie zasad zrównoważonego rolnictwa.

Cele szczegółowe operacji:

 1. Upowszechnianie wiedzy i przygotowanie rolników do wdrożenia zapisów Dyrektywy NEC i konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku.
 2. Identyfikacja i promocja dobrych praktyk m.in. w zakresie gospodarki nawozowej, stosowania nowoczesnych technik chowu i żywienia zwierząt redukujących emisję zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego.
 3. Aktywizacja środowiska mieszkańców wsi na rzecz poprawy jakości powietrza i wód, ochrony środowiska, oraz zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Grupy docelowe naszych działań:

1) osoby reprezentujące instytucje na szczeblu centralnym i regionalnym, przedstawiciele ministerstw, instytutów naukowych, Urzędów Marszałkowskich; przedstawiciele urzędów gmin i starostw powiatowych, które decydują o kierunkach gospodarki środowiskowej na różnych szczeblach administracyjnych.

2) rolnicy i mieszkańcy wsi, do których zamierzamy trafić poprzez doradców z 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz z Punktów Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego i wszystkich oddziałów CDR.

Planowane formy działań:

Operacja będzie miała trzy formy:

 1. seminarium pt;. „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” zorganizowanej dla min. 50 uczestników.
 2. Publikacji pt. „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” skierowanej do rolników i doradców rolnych wydanej w nakładzie 8 000 szt.
 3. Broszury pt. „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” wydanej w nakładzie w 15 000 egzemplarzy, która obejmie swoim zasięgiem rolników z całej Polski

Opracowania będą dystrybuowane poprzez 16 WODR, CDR Brwinów i jego 4 oddziałów, oraz Punkty Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. Niewielka część egzemplarzy trafi też do Krajowej Rady Izb Rolniczych, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Gospodarki i Żeglugi, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, ARiMR, IUNG, Instytut Zootechniki PIB.

Publikacje w formie pdf. będą dostępna również na stronie FDPA do wykorzystania przez tych, dla których zabraknie papierowej wersji. Informacja o możliwości pobrania w pdf. zostanie również rozesłana do Urzędów gmin i Urzędów Marszałkowskich.

Efekty realizacji operacji:

 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie seminarium zatytułowanego „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” dla min. 50 osób
 2. opracowanie, wydanie i dystrybucja 8 000 egz. publikacji pt. „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa”
 3. opracowanie, wydanie i dystrybucja 15 000 egz. broszury pt. „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa”
 4. opracowanie i publikacja 2 artykułów prasowych;
 5. przygotowanie elektronicznej wersji publikacji w formie pliku pdf., rozsyłanego jako link do pobrania ze strony FDPA;
 6. przygotowanie elektronicznej wersji broszury w formie pliku pdf., rozsyłanego jako link do pobrania ze strony FDPA;
 7. przygotowanie zakładek nt. projektu na stronie www.fdpa.org.pl i stronie partnera (zamieszczenie informacji o projekcie, galerii zdjęć, informacji na temat publikacji i broszury);

Efekty operacji długookresowe:

 1. Wzrost świadomości i wiedzy interesariuszy rozwoju obszarów wiejskich w zakresie racjonalnej i zrównoważonej gospodarki nawozowej.
 2. Efekty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego:

   

   

  • poprawa stanu jakości powietrza w Polsce;
  • poprawa stanu zasobów glebowych i wodnych w Polsce;
  • zmniejszenie oddziaływania na środowisko, poprzez ograniczenie zanieczyszczenia amoniakiem i innymi szkodliwymi substancjami pochodzącymi z rolnictwa
  • wsparcie w wypełnieniu zobowiązań związanych z dyrektywą NEC i konkluzji BAT i polityki ekologicznej Polski;

 Czas trwania operacji: 1 kwietnia 2019 r- 31.10. 2019 r.

Dofinansowanie: 223 958,00 PLN                                

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl
Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

Publikacja oraz broszura pt: Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie emisji amoniaku z rolnictwa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy prace nad publikacją oraz broszurą pt.  ,,Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie emisji amoniaku z rolnictwa''. Publikacje wydane zostały przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w partnerstwie z Instytutem Zootechniki PIB, Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa PIB oraz Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w ramach operacji „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” na podstawie Umowy nr KSOW/3/2019/027 na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Publikacja pt.  ,,Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa'' ma na celu przekazanie wszystkim zainteresowanym stronom szerokiej informacji o znaczeniu i praktycznych możliwościach działań ograniczających powstawanie amoniaku w trakcie realizacji zwykłych praktyk rolniczych i hodowlanych. Mamy nadzieję, że przekazana wiedza transponowana na dobrowolne praktyki produkcyjne przyczyni się nie tyle do osiągnięcia zadeklarowanych celów emisyjnych, ile do poprawy jakości powietrza, a przede wszystkim  do poprawy zdrowia całego społeczeństwa.

Broszura pt.  ,,Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie emisji amoniaku z rolnictwa'' stanowi zestawienie najważniejszych zagadnień, które szerzej opisane są w publikacji. Jest idealnym źródłem wiedzy dla rolnika i materiałem do pracy doradcy.

Staraliśmy się, aby opracowania stanowiły zwarte kompendium wiedzy i prezentowały praktyczny aspekt hodowli zwierząt gospodarskich i nawożenia. Dlatego mamy nadzieję, że publikacja i broszura staną się użytecznym źródłem wiedzy i narzędziem wykorzystywanym w codziennej pracy, ale również inspiracją w kształtowaniu gospodarki o zerowej emisyjności amoniaku.

                                         

Informacje o projekcie: https://www.fdpa.org.pl/wdrazanie-dyrektywy-nec-oraz-konkluzji-bat-w-zakresie-redukcji-emisji-amoniaku-z-rolnictwa-v1

Publikacja do pobrania: https://www.fdpa.org.pl/monografia-wdrazanie-dyrektywy-nec-oraz-konkluzji-bat-w-zakresie-redukcji-emisji-amoniaku-z-rolnictwa

Broszura do pobrania: https://www.fdpa.org.pl/broszura-wdrazanie-dyrektywy-nec-oraz-konkluzji-bat-w-zakresie-redukcji-emisji-amoniaku-z-rolnictwa

Podsumowanie VII Kujawsko-Pomorskiego Forum Turystyki Wiejskiej – „Wieś dla Wsi”

24-26 września już po raz siódmy odbyło się Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej, pod hasłem: „Wieś dla Wsi” w Pałacu Romantycznym w Turznie.

Uroczystego otwarcia dokonała wicedyrektor KPODR w Minikowie – pani Lidia Lewandowska, która podkreśliła obecną sytuację socjologiczną na wsi i możliwości rozwoju, czy też różnicowania działalności, które stwarza, szczególnie dla mniejszych gospodarstw. Obecni na Forum właściciele gospodarstw agroturystycznych, którzy są otwarci na obecność we własnym gospodarstwie nieznanych osób, mogą podjąć się roli  liderów w zakresie podjęcia funkcji socjalnej nie tylko w odniesieniu do mieszkańców wsi. Głos zabrał również pan Ryszard Bober – przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz pan Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którzy podkreślili rolę Naszego Ośrodka w kreowaniu nowego kierunku rozwoju obszarów wiejskich.
Na podsumowanie wyników konkursu AGRO-wczasy 2019 z niecierpliwością czekali nie tylko laureaci konkursu. Zanim jednak poznaliśmy najlepszych z najlepszych pani Laura Maciejewska, zaprezentowała gospodarstwa oraz inne podmioty, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu we wszystkich trzech kategoriach. Dopiero po prezentacji właścicieli i prowadzonych przez nich obiektów oraz przyrządzonych dań przyszedł czas na zwycięzców.  Rozstrzygnięcia konkursu i prezentacji dokonała pani Anna Dybowska, kierownik Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W kategorii Gospodarstwa agroturystyczne:

I miejsce „Dworek Janowicki" – Edward Kowalczyk, Marzanna Senko-Kowalczyk

II miejsce „Aroniówka”– Arleta Palmowska

III miejsce „Bobrówka" – Hanna i Tomasz Wągrowscy

Wyróżnienia otrzymali:

„Dobra Chata” Anetta i Mirosław Jędrzejewscy

Gospodarstwo Agroturystyczne Waldemar Karbowski, Małgorzata Waldemar Karbowscy

 

W kategorii Usługi turystyki wiejskiej:

I miejsce Pałac Runowo – Hanna Lewandowska

II miejsce Agroturystyka „Pod Orzechami”– Krzysztof Pacanowski

III miejsce Gospodarstwo Agroturystyczne „tuŻur” – Marzena Fryszka

Wyróżnienia otrzymali:

„Półwysep Wądzyń Ośrodek Wypoczynkowy & Restauracja&Hotel” Hanna Wojciech Szulc

„Spełnione Marzenie”– Beata Karpińska

 

W kategorii Atrakcyjnej kuchni regionalne:

I miejsce: „Przystanek Tleń ” – Michał Semrau

II miejsce: „Tradycyjne Jadło" – Miosława Wilk

III miejsce: Agroturystyka „Maciejówka” – Łucja Durbajło

Wyróżnienia otrzymali:

„Ekogościniec Pachotówko” Alicja Jacek Krawisz

Zagroda „Pod Zachrypniętym Kogutem" Aleksandra Wronkowska-Mordal

 

Relacja z wręczenia nagród:

https://www.kpodr.pl/wyroznienia-w-konkursie-agro-wczasy-2019-r/

 

Podczas trzech dni konferencji uczestnicy mieli możliwość poszerzenia wiedzy z wielu zakresów tematycznych, z której z entuzjazmem skorzystali.

Materiały Konferencyjne
VII Forum Turystyki Wiejskiej – materiały konferencyjne

Prezentacje:
Aleksandra Bielińska – Rolnictwo Społeczne
Anna Szatkowska. Działalność Stowarzyszenia zajmującego się pomocą osobą niesamodzielnym
Arkadiusz Pstrong. Działalność funfacji zajmującej się rolnictwem społecznym

Dr Jolanta Sajdera. Działalność edukacyjna w gospodarstwie rolnym.
Ewa Kwiesielewicz-Szyszka. Przepisy Pawne w ekonomii społecznej.
Maria Dreszer. Opieka nad osobami niesamodzielnymi

Weronika Papiesz. Budowanie współpracy pomiędzy obiektami oferującymi usługi edukacyjne w gospodarstwach rolnych

Podczas pierwszego dnia Forum pani Aleksandra Bielińska poprowadziła wykład nt.: „Rolnictwo społeczne”. Główne dziedziny rozwoju i poparte przykładami zagadnienia rolnictwa społecznego oraz przedstawione przez prelegentkę zalety gospodarstw opiekuńczych spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Pani Ewa Kwiesielewicz-Szyszka w wykładzie nt.: „Przepisy Prawne w ekonomii społecznej” przedstawiła wiele bardzo ciekawych przykładów podmiotów ekonomii społecznej oraz wskazała finansową i merytoryczną możliwość uzyskania wsparcia działań w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. Liczne pytania, którymi uczestnicy „zasypali” wykładowców potwierdziły potrzebę omówienia tych tematów.

Zgodnie z maksymą, że słowa uczą, a przykłady pociągają drugi dzień Forum „bazował” na, z powodzeniem realizowanych, różnorodnych praktykach. Rano uczestnicy uważnie wysłuchali wykładu pani Weroniki Papiesz nt. „Budowanie współpracy pomiędzy obiektami oferującymi usługi edukacyjne”. Obrazowo i zajmująco przedstawiona możliwość ale również i problem dotyczący budowania współpracy pomiędzy obiektami oferującymi usługi edukacyjne w gospodarstwach rolnych zainspirowała słuchaczy do tworzenia podobnych  rozwiązań. Równie interesująco wykład nt. ”Działalność Stowarzyszenia zajmującego się pomocą osobom niesamodzielnym” poprowadziła   wykład pani Anna Szatkowska.

Jeszcze przed południem uczestnicy Forum, podzieleni na grupy tematyczne, uczestniczyli w wyjazdach studyjnych przebiegających na pięciu trasach:

Trasa 1. Sztuka parzenia herbaty i mydlane opowieści

Przedsmakiem zwiedzania była wizyta w gospodarstwie „Makowe Lato”, które wyspecjalizowało się w produkcji ziołowych herbat. Cała produkcja odbywa się na miejscu, również suszenie i konfekcjonowanie. Podczas pobytu uczestnicy zostali oprowadzeni po gospodarstwie i mieli możliwość degustacji wspaniałych herbat ziołowych. Następnie w Muzeum Mydła i Historii Brudu, które jest certyfikowanym produktem POT 2017, podczas warsztatów mydlanych każdy zaprojektował i wykonał swoje własne mydło.

 

Trasa 2. Od ziarenka do bochenka i sery prosto od kozy.

Program drugiego wyjazdu studyjnego oferował zapoznanie z licznymi smakami Doliny Dolnej Wisły. W gospodarstwie Malinowy Chruśniak grupa miała przyjemność degustacji serów kozich i chleba z lubczykiem. Dalej trasa prowadziła do Gądeczna, gdzie zwiedzono gospodarstwo chlebowe.

 

Trasa 3. Przez kuchnię do serca, czyli tradycyjna kuchnia terenów nadwiślańskich.

Pierwszym punktem na trasie była wizyta w gospodarstwie „Specjały spod Strzechy” w Lubiczu, gdzie grupa zapoznała się  z procesem wytwarzania sosów chrzanowych, naturalnych syropów z kwiatów i owoców, musztardy oraz innych wyjątkowych produktów. Część tych specjałów przygotowywanych jest jako „serie sezonowe” – ponieważ gospodarstwo korzysta wyłącznie ze świeżych składników. Kolejnym elementem wyjazdu była wizyta w Nadwiślańskiej Chacie w Luszkowie (skansen), w której zgodnie z tradycją, wytwarzane są  powidła, soki i niedoścignione w smaku cukierki krówki.

 

Trasa 4. Toruń – turystyczna potęga regionu.

Podczas wizyty w Invisible House, gdzie, w charakterze przewodników pracują osoby niewidome, uczestnicy przeżyli wyjątkowe chwile i doświadczyli niezwykłych wrażeń, które zmuszają do innego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość. Dzięki zwiedzaniu wystawy w całkowitych ciemnościach grupa mogła doświadczyć tego, jak osoby niewidome funkcjonują w świecie, który nie zawsze uwzględnia ich potrzeby i ograniczenia. To doświadczenie zaowocowało wnioskiem, że inspiracje i siłę do realizacji zamiarów można czerpać od ludzi, których los bardziej doświadczył, a oni, mimo swoich ograniczeń z odwagą podejmują się wyzwań.
Bardzo ciekawym miejscem było również Muzeum Piśmiennictwa w Grębocinie, gdzie uczestnicy cofnęli się w czasie i podjęli (całkiem udane próby) pisania gęsim piórem, wytwarzania papieru metodą czerpania oraz druku certyfikatów. Tak to przeszłość zagościła  w teraźniejszości czyniąc ją ciekawszą i dając możliwość uzyskiwania profitów na tej ciekawości.

 

Trasa 5. Korzyści po obu stronach, czyli ekonomia społeczna w praktyce.

Podczas piątego wyjazdu studyjnego grupa odbyła podróż do Płużnicy by spotkać się z przedstawicielami Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz złożyć wizytę w klubie seniora.  Kolejną wizytę uczestnicy złożyli w Gospodarstwie Opiekuńczym w Dubielnie „Leśna Farma”.

 

W trzecim ostatnim dniu forum uczestnicy mieli przyjemność wysłuchania dwóch wykładów. Pani Maria Dreszer poprowadziła wykład nt. „Opieka nad osobami niesamodzielnymi”. Słuchacze otrzymali informacje dotyczące min. stopni niepełnosprawności, form opieki oraz form komunikowania się z osobami niesamodzielnymi. Kolejny interesujący wykład został poprowadzony przez pana Arkadiusza Pstronga nt. „Działalność fundacji zajmującej się działalnością w ramach rolnictwa społecznego”. Podczas wykładu Pan Arkadiusz przekazał informacje na temat funkcjonowania i rozwoju Fundacji „Toskania Kociewska” oraz przedstawił pozytywne skutki działalności gospodarstwa opiekuńczego.

Forum cieszyło się dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział aż 110 osób, w tym właściciele gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej, animatorzy życia kulturowego wsi, a także przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

VII Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – „Wieś dla Wsi” to projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, oraz Lokalną Grupą Działania „Gminy Powiaty Świeckiego”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

tekst: Marta Kamyszek
foto: Jarosław Domiński

KPODR w Minikowie

 

 

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

 

 

 

 

 

 

Wyróżnienia w konkursie AGRO-wczasy 2019 r.

Skład Komisji oceniającej uczestników Konkursu:

Anna Dybowska – Kierownik KSOW, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Edyta Zakrzewska- Zastępca dyrektora, Departament Rolnictwa i Geodezji, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Kowalkowska – Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna,

Magdalena Potulska – LGD, Gminy Powiatu Świeckiego

Laura Maciejewska – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Marta Kamyszek – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

 

Ngrodzeni finaliści

 

Gospodarstwa agroturystyczne wyróżnione
w konkursie AGRO-wczasy 2019 r.

 

Kategoria: Gospodarstwa agroturystyczne

 

I miejsce

„Dworek Janowicki”
Edward Kowalczyk, Marzanna Senko-Kowalczyk

Kaźmierzewo 37, 87-732 Lubanie


 

II miejsce

„Aroniówka”

Jędrzejewo 17 Lniano 86-141

 

III miejsce
„Bobrówka”
Hanna i Tomasz Wągrowscy

Gnojno 4, 87-617 Bobrowniki

 

Wyróżnienie  

Gospodarstwo Agroturystyczne
Waldemar Karbowski

Mały Głęboczek 29, 87- 313 Brzozie

 

Wyróżnienie  

„Dobra Chata”

Ludwichowo 12, 89-505 Małe Gacno

 

Kategoria: Usługi turystyki wiejskiej
 

I miejsce
Pałac Runowo
Hanna Lewandowska

Runowo Kraj 80.

 

II miejsce
Agroturystyka „Pod Orzechami”

ul. Biskupińska 26a 88-410 Gąsawa

 

 

III miejsce
Gospodarstwo Agroturystyczne „tuŻur”

Żur 2, Osie

 

Wyróżnienie
 „Spełnione Marzenie”

Lubodzież 31, Lniano

 


Wyróżnienie
Półwysep Wądzyń Ośrodek Wypoczynkowy & Restauracja&Hotel

Wądzyń 39, 82 – 327 Bobrowo


Kategoria:
Obiekty z atrakcyjną kuchnią regionalną

 

I miejsce
„Przystanek Tleń Sp. z o.o.”

 

II miejsce
„Tradycyjne Jadło – Mirosława Wilk”

Wielgie, ul. Lipnowska 34

 

 

III miejsce
Agroturystyka „Maciejówka”

Zagno 19, Skępe


Wyróżnienie
„Ekogościniec Pachotówko”
Gzin

ul. Długa 30, 86-070 Dąbrowa Chełmińska

 

Wyróżnienie
Zagroda „Pod Zachrypniętym Kogutem”

Glewo 28, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 

foto: Jarosław Domioński

Materiały Konferencyjne
VII Forum Turystyki Wiejskiej – materiały konferencyjne

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

 

Krajowe Dożynki Ekologiczne – festyn “Barwy Lata, Dary Jesieni” w Przysieku

W sobotę 14 września odbył się w Przysieku festyn "Barwy lata, dary jesieni" oraz Święto Ziemniaka, połączone w tym roku z Krajowymi Dożynkami Ekologicznymi pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Toruniu, Urząd Gminy Zławieś Wielka, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, Ekołan.

WYNIKI KONKURSÓW

"Ziemniak w tradycji kuchni Pomorza i Kujaw"
I.  KGW Ossówka – babka ziemniaczana
II. KGW Sierakowo – kremowa zupa z ziemniaka
III. KGW Witowąż – racuchy ziemniaczane z powidłami
wyróżnienia:
– Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup – pierogi leniwe z ziemniaków
– Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcin i Sławęcinek – placuszki ziemniaczane z farszem mięsnym i sosem czosnkowo-koperkowym
– KGW Głuchowo – ziemniak parowaniec na kapuście

"Najsmaczniejsza odmiana ziemniaka"
I.  Tacja (HZ Zamarte)
II. Madeira (Europlant)
III. Mazur (PMHZ Strzekęcino)

"Najładniejsza odmiana ziemniaka"
– Sunshine (Solana)

Numery identyfikacyjne do ziemniaków: SUNSHINE nr 5, TACJA nr A1, MADEIRA nr B1, MAZUR nr D1