Bez kategorii

VII Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – Wieś dla Wsi!

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Lokalną Grupą Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie, oraz Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizuje operację pn.: „VII Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – Wieś dla Wsi!”.

Operacja ma na celu przede wszystkim zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników Forum z zakresu atrakcyjnych rozwiązań budowania oferty turystycznej obiektów zlokalizowanych na terenach wiejskich. Wyłonienie, zaprezentowanie i wypromowanie przykładów dobrych praktyk działalności turystycznej na obszarach wiejskich, oraz upowszechnianie wiedzy na temat działalności edukacyjnej w gospodarstwach rolnych i promocja obiektów należących do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Stąd też celami operacji będą również:

• przeprowadzenie konferencji, na której nastąpi przekazanie informacji z zakresu atrakcyjnych rozwiązań budowania oferty turystycznej obiektów położonych na terenach wiejskich, ze szczególnych uwzględnieniem działalności w ramach rolnictwa społecznego. Informacje będą przekazywane w ramach wykładów i konsultacji przeprowadzonych przez doświadczonych wykładowców i ekspertów;

• wyłonienie 15 laureatów Konkursu AGRO-wczasy, w celu rozpowszechniania dobrych praktyk
w zakresie oferty agroturystycznej, obiektów turystyki wiejskiej oraz obiektów świadczących usługi gastronomiczne, a także ich promocja;

• przeprowadzenie wyjazdu studyjnego służącego przekazaniu informacji jak w praktyce wykorzystywana jest wiedza z zakresu atrakcyjnych rozwiązań budowania oferty turystycznej obiektów położonych na obszarach wiejskich. Wyjazd studyjny wzmacnia transfer wiedzy i ugruntowuje już tą zdobytą. Daje równie możliwość nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń;

• stworzenie publikacji i dystrybucja publikacji dotyczącej prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwach rolnych, służy rozpowszechnieniu informacji na temat dostępnej formy realizacji założeń podstawy programowej wśród kardy nauczycielskiej publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, oraz liceów z woj. kujawsko – pomorskiego.;

• stworzenie publikacji konferencyjnej i dystrybucja pomiędzy uczestników konferencji zawierającej skomplikowane informacje z zakresów: rolnictwa społecznego, przepisów prawnych w ekonomii społecznej, budowania współpracy pomiędzy obiektami oferującymi usługi edukacyjne w gospodarstwach rolnych, działalności stowarzyszenia zajmującego się pomocą osobą niesamodzielnym, fundacji zajmującej się działalnością w ramach rolnictwa społecznego, pedagogiki wczesnoszkolnej.

Niniejsza operacja jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem niewystarczającej ilości podmiotów świadczących usługi prospołeczne (edukacyjne, opiekuńcze), oraz niski poziom wiedzy na temat rolnictwa społecznego i ekonomii społecznej.

W ramach operacji zostaną zorganizowane i przeprowadzone: trzydniowa konferencja, wyjazd studyjny, konkurs. Zostaną również stworzone dwie publikacje dla kardy nauczycielskiej publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, liceów z woj. kujawsko – pomorskiego, a także druga publikacja dla uczestników konferencji.
Działania obejmą obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Wpływ rolnictwa na bioróżnorodność”- RELACJA ZE SZKOLEŃ

W dniach 17, 18 czerwca 2019 roku w Brodnickim Parku Krajobrazowym w Grzmięcy oraz Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Oddział w Przysieku zorganizowano szkolenia pn. „Wpływ rolnictwa na bioróżnorodność”.

Wśród prelegentów znaleźli się Pani dr Urszula Sołtysiak, która wygłosiła wykłady pn. „Przepisy prawne regulujące prowadzenie produkcji rolnej metodami ekologicznymi”, „Płodozmian w gospodarstwie ekologicznym”, „Nawożenie w produkcji ekologicznej”. Głównym kierunkiem zrealizowanych szkoleń była ochrona bioróżnorodności. Rolnik może sam wpływać na bioróżnorodność w swoim gospodarstwie i okolicy. Skuteczna ochrona, a nawet zwiększanie bogactwa przyrodniczego są możliwe poprzez różne działania kompleksowo obejmujące całe gospodarstwo. Kluczową rolę w systemie rolniczym odgrywa płodozmian. Uprawa różnorodnych gatunków roślin oraz wykorzystanie roślin alternatywnych, będących uzupełnieniem podstawowych gatunków w produkcji roślinnej, zwiększa bioróżnorodność flory, fauny i gleby. Uprawa roślin w zmianowaniu zmniejsza ryzyko epidemiologicznego rozwoju patogenów, gradacji szkodników i kompensacji chwastów, co wpływa na plonowanie roślin uprawnych. Z tego względu nie jest wskazane nadmierne ograniczenie liczby gatunków i odmian roślin uprawnych w plonach głównych i międzyplonach. Tematyka podejmowana podczas szkoleń to przede wszystkim promowanie ekologicznego systemu produkcji rolnej , który ma najkorzystniejszy wpływ na środowisko przyrodnicze.

Uzupełnieniem szkoleń były wykłady Pana Mieczysława Babalskiego – prezesa EKOŁAN – Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych , który jako praktyk przeprowadził wykłady pn.  Uprawa roli i problem chwastów w gospodarstwie ekologicznym”, „Przykładowe technologie wybranych upraw rolniczych w systemie ekologicznym”.

W ostatnim czasie intensyfikacja rolnictwa, szczególnie duże zużycie chemicznych środków produkcji, przyczynia się do ujednolicenia flory oraz zaniku gatunków związanych z siedliskami uboższymi oraz roślinami rzadko występującymi w płodozmianach. Uproszczenie zmianowania, tworzenie monokultur prowadzi do zachwiania równowagi ,mikrobiologicznej w glebie i jej zmęczenia oraz stwarza zagrożenie zmniejszenia różnorodności roślin i zwierząt im towarzyszących. Narastający w skali globalnej deficyt energii oraz konieczność ochrony środowiska wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań, a w tym przypadku system rolnictwa ekologicznego jest alternatywnym systemem produkcji, korzystny dla środowiska przyrodniczego.

Szkolenia zrealizowano w ramach projektu pn. „Bioświadomi, bioodpowiedzialni”- kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu .

                                                                                              Opracowała

                                                                                              Agnieszka Dobosz-Idzik

Spotkanie grupy tworzącej Strategię woj. kujawsko-pomorskiego w Urzędzie Wojewódzkim

1 lipca br. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się podsumowujące, regionalne spotkanie w ramach konsultacji publicznych Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. W spotkaniu wzięli udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Ryszard Kamiński, rolnicy, eksperci tworzący Strategię (…), oraz przedstawiciele instytucji otoczenia rolnictwa. Wnioski z dotychczasowych działań zaprezentowali Ryszar Zarudzki, który omówił problemy i działania w skali całego kraju oraz Ryszard Kamiński w skali województwa. W trakcie spotkania prelegenci odpowiadali na rodzące się pytania dotyczące przyszłości rolnictwa i różnych punktów widzenia problemów przez mieszkańców wsi (np. Ustawa Odorowa). 

„Razem dla rozwoju pszczelego roju”

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na wydarzenie
pn. „Razem dla rozwoju pszczelego roju”.

Wydarzenie odbędzie się  11 sierpnia 2019 r. w siedzibie Oddziału w Zarzeczewie, ul. Nizinna  9, Włocławek, w godzinach od 10.00 do 17.00, a jego głównym celem jest ograniczenie niektórych czynników zagrażających owadom zapylającym. Jest skierowane do szerokiej i różnorodnej grupy osób, a realizowane zadania skupiają się na uświadomieniu uczestnikom roli owadów zapylających w przyrodzie oraz wskazaniu zachowań przyczyniających się do ochrony pszczół i pszczołowatych.

Pszczelarzy zachęcamy do udziału w konkursie wiedzy i umiejętności pszczelarskich pt. „"Edukacja, rywalizacja, integracja dla ochrony pszczół"  oraz warsztatach pt. „Nowe metody walki z warrozą” ze stosowania nowych metod zwalczania warrozy. Udział w konkursie i warsztatach umożliwi Państwu nie tylko wymianę doświadczeń, ale również przyczyni się do edukacji w zakresie prowadzenia pasieki, leczenia warrozy.

Dorosłych mieszkańców terenów wiejskich: właścicieli działek, ogródków i ogrodów, rolników  zapraszamy na warsztaty pt. „"Zrozumieć zależności panujące w przyrodzie i pomóc owadom zapylajacym", podczas których będą mogli Państwo przyswoić praktyczne umiejętności potrzebne do ochrony pszczół. Warsztaty będą polegały na budowaniu gniazd dla pszczołowatych, zapoznaniu się z zagrożeniami, które dotykają pszczołowatych i sposobami zapobiegania tym zagrożeniom oraz rozpoznawaniu roślin miododajnych.

Mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego i województw ościennych proponujemy wysłuchanie wykładu pt. „Produkty pszczele w leczeniu chorób cywilizacyjnych”. Treści przekazane podczas wykładu uświadomią Państwu rolę, jaką odgrywają pszczoły w życiu ludzi.

Wszyscy uczestników wydarzenia będą mieli niecodzienną okazją wzięcia udziału w próbie ustanawiania rekordu Polski z dziedziny pszczelarstwa. Próba będzie polegała na jednoczesnym odkręcaniu słoików z miodem i próbowaniu miodu.

Wstęp i parking bezpłatne.

Zapraszamy pszczelarzy, rolników, właścicieli ogrodów i ogródków, dzieci i młodzież

 

Do pobrania:

Karta zgłoszenia-konkurs dla pszczalarzy 2019
Karta zgłoszenia-warsztaty pszczelarze 2109
Karta zgłoszenia grupy na warsztaty 2019
Karta zgłoszenia-wykład 2019

 

Z UWAGI NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC O ZAKWALIFIKOWANIU DO UDZIAŁU W KATEGORIACH DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 

Szczegółowych informacji udziela:

Laura Maciejewska
tel. kom. 506 392 623
e-mail:
laura.maciejewska@kpodr.pl
KPODR Minikowo, Oddział w Zarzeczewie
ul. Nizinna 9, 87-801 Włocławek 3
tel. 54 255 06 31 (centrala), 54 255 06 23, fax. 54 255 06 01.

 

 


 

 

Firmy Agro-Tech Minikowo 2019

Rząd

nazwa firmy

miejscowość

26

ADAMEX A.WOŁOCH

Unisław

7

ADAMKIEWICZ ZAKŁAD ŚLUSARSKO-KOTLARSKI

Pleszew

6

AERO AGRI Magdalena Bukowska

Ostaszeno 57i

XI Ogr.

AGA FIGURY GIPSOWE Agnieszka Łuczak

Nakło nad Notecią

VII Ogr.

AGA PHU  I.Gosiniecka

Świecie

XI Ogr.

AGAH Sprzedaż Artykułów Skórzanych

Pelplin

21

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Warszawa

20

AGRI 5 Sp. z o.o.

Okaliniec 22A

13

AGRIPAK Sp. z o.o. Sp. K.

Stary Drzewicz 3

22

AGRITEAM PPHU Sp. z o.o.

Trląg 14

21

AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.

Suchy Las

20

AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.

Suchy Las

36

AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o.

Puławy

15

AGROECOPOWER Sp. z o.o.

Oleśnica

19

AGROFART M.Rózycki

Dąblin 22

prawa strona ringu

AGROGEN Jarosław Strzyżewski

Białe Błota

28

AGRO-LAND M.Różniak

Śmielin

33

AGROLMET Sp. z o.o. Sp.K.

Gniewkowo

32

AGROMA PHSR Sp. z o.o.

Sępólno Kraj.

31

AGROMARKET Sp. z o.o. Sp.k.

Jaryszki 4

16

Agromehanika d.d

Kranj

36

AGROMIX ZPH Roman Szewczyk

Niepołomice

15

AGROPOL FH Marcin Kowalczyk

Zakrzewo

30 i 31

AGRO-SIEĆ MASZYNY Sp. z o.o.

Chełmno

19

AGROTECHNIKA-BRUDZ Wiesław Brudz

Brzeg

11

AGROTECHNOLOGY P. MAZUR

Łobez

17

AGRO-TOM Tomasz Kaniewski

Pogorzela

11

AKALA Kancelaria Finansowa Elwira Gatzke

Nakło nad Notecią

X Ogr.

Aleksandra Baumert

Gdańsk

26

ALFA-TECH ROBERT KAŁUŻA

Bydgoszcz

20

A-LIMA-BIS P.P.H-U Sp. z o.o.

Środa Wielkopolska

26

AMAN J. Młynarczyk

Sadki

9

ANDOTECH Sp. z o.o.

Starkówiec Piątkowski 33

5

ANDRO Robert Krzyżanowski

Bydgoszcz

IX Ogr.

Andrzejczak Violetta Szkółka Drzew Owocowych i Krzewów Róż

Kostrzyn

36

ANWIL S.A.

Włocławek

31

APRA Sp. z o.o.

Osielsko

 

APRA Sp. z o.o.

Osielsko

przy wejściu na wystawę zwierząt

APRA Sp. z o.o.

Osielsko

25

ARBENA BIS FHU Arkadiusz Benisz

Żory

VI Ogr.

ARKADIA WYRÓB MEBLI OGRODOWYCH

Białystok

36

ARKOP Sp z o.o.

Bukowno

13

ARNTJEN POLSKA Sp. z o.o. Internationale Farmtechnik

Paproć 94

V Ogr.

ARTEX HANDEL OBWOŹNY

Żnin

16

ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A

Budzyń

27

ATORIM Karol Mirota

Miastko

VIII Ogr.

AUGUSTYNIAK BOŻENA

Nowy Dwór Parcela 45

12

BATTERY POLSKA P.W.

Rojewo 11

9

BIN Sp. z o.o.

Aleksandrów Kuj.

36

BIOPHARMACOTECH Sp. z o.o. Sp.k.

Częstochowa

19

BKTECH Przemysław Krup

Łąkie 15A

1

BLATTIN POLSKA Sp. z o.o.

Siedlec

11

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

Warszawa

14

BOGART T.Bogacz

Gniewkówiec 37A

36

BOGDAN PPHU Piotr Bogdanowicz

Bolesławowo 40/1

14

BOMET Sp. z o.o. Sp. K.

Węgrów

2

BROSSO-PASZE Sp. z o.o.

Kuślin

VIII Ogr.

BRZEZICKI WALDEMAR

Imno 7

37

BUGAJ CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE

Zągoty 22

2

CARGILL POLAND Sp. z o.o.

Kiszkowo

8

Cargill Polska Sp. z o.o.

Warszawa

1

CEDROB S.A.

Ujazdówek 2A

I Ogr.

Ceglarska Anna  Gospodarstwo Szkólkarsko – Sadownicze

Stok 112

12

CENTER PLAST Sp. z o.o.

Jemielnica

19

Charkowska Wytwórnia Maszyn do Czyszczenia Ziarna

Ukraina, Charków

37

COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian

Chrząstowo 8

34

COLUMBUS ENERGY S.A.

Kraków

XI Ogr.

Cybulski Krzysztof Gospodarstwo Szkółkarskie

Białowąs 13/1

15

CZAJKOWSKI MASZYNY Sp. z o.o.

Sokołowo 1c

30

DAM-POL Agro Serwis

Dębowo

37

DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o.

Choryń 27

VI Ogr.

DARMAR ZHU P. Augustyn

Poznań

7

DEFRO Sp. z o.o.,Sp.k.

Warszawa

II Ogr.

DELIS Artur Ferenc

Zabrze

12

DLG AGROFOOD Sp. z o.o.

Poznań

2

DOLFOS Sp. z o.o.

Piotrków Trybunalski

18

DRAGO-AGROTECH P.H. Sp. z o.o.

Legnica

8

DRAGON Kotły Grzewcze Sp. z o.o.

Suchorzew

3

DULCET Sp.J

Strzyżawa 30

3

DURAUMAT POLSKA Sp. z o.o.

Lubcza 3

10

eAgronom Sp. z o.o.

Poznań

IX Ogr.

EKO BUD PERFECT Sp. z o.o.

Leszno

36

EKOFLORA Przedsiębiorstwo Ekologiczne Tadeusz Siewielec

Kraśnik

4

EKO-TANK Sp.z o.o.

Osie

V Ogr.

ELEKTROMAC Maciej Pastewski

Bydgoszcz

7

ELEKTROTILE Sp. z o.o.

Warszawa

12

ELIT POLSKA

Kraków

37

ELMAR-PRO Sp. z o.o.

Chodeczek 23/4

16

ELROL Tomasz pszczółkowski

Żurominek 29

X Ogr.

Elżbieta Szotkiewicz

Toruń

lewa strona ringu

E-STADO Sp. z o.o.

Wrocław

29

EUROMASZ Sp.j. W.G.  Schienke

Lipka

36

EVERGREEN SOLUTIONS Sp. z o.o.

Pyrzyce

20

EVERUN POLSKA SP. z o.o.

Warszawa

6

Evo Energy Sp. z o.o.

Mława

12

EWPA Sp.

Komorniki

11

Excelia D. Opala S. Jastrzębski S.C/BEST AGRI

Gdynia

parking na kostce

EXMOT Sp. z o.o. P U-H

Bydgoszcz

15

EXPOM Sp. z o.o.

Krośniewice

3

FARM – MPARTNER Sp. z o.o.

Środa Wielkopolska

37

FARMSAAT AG

Rott 3

4

FARMSYSTEM Arkadiusz Borowicz

Radłowo 102 a

3

FARMUTIL HSZR-P S.A.

Śmiłowo

5

Firma ROLAND P-H-U Ryszard Drąg

Gniewkowo

7

FreeVolt Sp. Z o.o.

Bydgoszcz

25

FRISMA ZUPH

Kościelna Wieś 9

lewa strona ringu

FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSKIEJ HODOWLI I INSEMINACJI

Komorów

9

GAMA GROUP SZEPIETOWSCY Sp.j.

Wysokie Mazowieckie

VII Ogr.

GARDEX PPHU Arkadiusz Maszewski

Ossowice 92

VIII Ogr.

GAWRYSIAK PAWEŁ PHU

Przedecz

II Ogr.

GAWRYSIAK STANISŁAW GOSPODARSTWO OGRODNICZE

Przedecz

4

GEA FARM TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

Bydgoszcz

5

GENEU B. Jerczyńska

Brzoza

lewa strona ringu

GENOMIX Marcin Tykwiński

Osielsko

I Ogr.

G-Flowers Karina Ewert

Bukowno 5/2

V Ogr.

Gospodarstwo Rolne

Klementowice 156

przy wystawie zwierząt

Gospodarstwo Rolne Kryspin Jasiorkowski

Bożejewiczki

przy wystawie zwierząt

GOSPODARSTWO ROLNE ŚLESIN

Ślesin

18

GRAINTEC – Mariusz Piecuch

Smętowo Graniczne

19

GRASDORF Koła Polska Sp. z o.o.

Krapkowice

20

GRUPA MARCO POLO Sp. z o.o. Sp. K.

Poniatowo

III Ogr.

Gursztyn Jakub Gospodarstwo Sadowniczo-Szkółkarskie

Braniewo

5

HATHOR Sp. z o.o.

Toruń

parking na kostce

HEALTHY LIFE Przemysław Martyniuk

Mysłakowice

1

HERBILINE s.c. L. Moczulski, P. Korczyński

Poznań

10

Hexagon Rock Polska Anastasia Sholudko

Grójec

20

HITMASZ H. Kołtonowski Sp. J.

Toruń

2

HL Hamburger Heistungsfutter GmbH

Hamburg

37

HODOWLA ROŚLIN SMOLICE Sp. z o.o. Grupa IHAR

Smolice 146

37

HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR

Strzelce

 

Hoffman Teresa

Nowy Dwór Parcela 10

26

I.T.O.M. EUROALARM Sp. J.  Kulik M i W

Bydgoszcz

18

IMIZUNI Sp. z o.o.

Robakowo

V Ogr.

IMPERIUM REKLAMY EU Elżbieta Kawczor

Bydgoszcz

8

INSTALHURT Kośmieja, Płocki Sp. j.

Bydgoszcz

36

INTERMAG Sp. z o.o.

Olkusz

17

INTER-VAX PW W.Górny Sp. J.

Żnin

X Ogr.

IZI Michał Izydorczyk

Rożno Parcele

26

IZOPANEL SP. z o.o.

Gdańsk

IX Ogr.

Jastrzębowski Waldemar Gospodarstwo Rolno-Ogrodniczo-Szkółkarskie

Stryków

VI Ogr.

JESSA VIOLETTA Gospodarstwo Ogrodnicze

Wola Błędowa 39

1, przy cdkItw

JOSERA POLSKA Sp. z o.o.

Paproć 95

20

KAGRO Krzysztof Pankowski

Stara Łubianka

III Ogr.

Kaktusy i inne sukulenty Granowscy Bożena i Dariusz Gospodarstwo Ogrodnicze

Debówka 24 a

16

KALISTO FABRYKA WAG Sp. z o.o.

Warszawa

II Ogr.

KARWACKI KRZYSZTOF SZKÓŁKA DRZEW OWOCOWYCH I OZDOBNYCH

Gniezno

17

KMK AGRO

 Brodawa

X Ogr.

KOCUREK P. OCETKIEWICZ

Mrocza

prawa strona ringu

KONRAD PH Krzysztof Przeździecki

Łomża

3

KOPALNIA SOLI KŁODAWA S.A.

Kłodawa

36

Kopalnia Wapienia MORAWICA S.A.

Morawica

przy wystawie zwierząt

KORABIA M. KACZOROWSKA

Barycz 18

przy wystawie zwierząt

K-PUM

Toruń

IV Ogr.

Kraina z drewna Barbara Reglińska

Kościerzyna

21

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Warszawa

21

KRUS Oddział Regionalny

Bydgoszcz

14

KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.

Jelonek

VIII Ogr.

Kujawa Tomasz Gospodarstwo Rolne

Kowalewko 5

za biurowcem

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA ROLNICZA

Przysiek

VI Ogr.

KWIATKOWSKA MARIANNA Gospodarstwo ogrodnicze

Widzew

IV Ogr.

KWIATOLEK Pszcżólkowska Joanna Gospodarstwo Ogrodnicze

Przedecz

przy wystawie zwierząt

KWIECIŃSCY PPUH

Bożejewiczki

37

KWS LOCHOW POLSKA Sp. z o.o.

Kondratowice

12

LANGREN S.C. M.M. Woźniak

Krosino 2 a

3

LECHPOL PW Sp. z o.o.

Szubin

9

LELY CENTER BYDGOSZCZ Sp. z o.o.

Lisi Ogon

VIII Ogr.

Lilie Wodne – Szkóła Roślin Ozdobnych

Skępe

1

LIRA WYTWÓRNIA PASZ Sp. z o.o.

Krzywiń

X Ogr.

LUIZA Firma Handlowa Anita Zawada

Grudziądz

X Ogr.

M&M Violetta Nastachowska

Osówiec

37

MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o.

Kraków

16

MARK-ROL Mrek Piniarski Sp. J.

Bydgoszcz

18

MARTIN FHU Mariusz Krysik

Łochów

przy wystawie zwierząt

MASARNIA WŁADYSŁAWOWO

Władysławowo 8

9

MASIAK MACIEJ AUTORYZOWANY DEALER DELAVAL

Bydgoszcz

20

MASZPOL J.DOBRONIECKI

Podolin 19

8

MDB MODERN Sp. z o.o.

Bydgoszcz

22

MEDIATOUCH Sp. z o.o.

Warszawa

VIII Ogr.

MENDEL DARIUSZ SZKÓŁKA WINOROŚLI

Kamionna

5

METAL-FACH Jacek Kucharewicz

Sokółka

24

METALOWIEC PPHU S.C.

Złotniki Kuj.

6

MIARY I WAGI Sp. z o.o.

Skarbimierz-Osiedle

V Ogr.

Michał Jurewicz

Pabianice

10

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

Poznań

X Ogr.

Mizak Leokadia F.H.U – Rękodzieło Artystyczne

Biłgoraj

21

MRiRW

Warszawa

4

MS TRONIK Mariusz Smolarczyk – Westermann

Kutno

II Ogr.

Nakielski Slawomir Firma Wielobranżowa

łąg

wejście do ogrodu prawa strona

NORDIC MOTOR Sp. z o.o.

Bydgoszcz

parking na kostce

NOVUM MOTORS Sp.z o.o.

Szpetal Górny

37

OBROL Kulczyński Sp. J.

Kruszewnia

10

OFI K. GAWRYCHOWSKI (ZAGRODA)

Warszawa

7

OGNIWO SPÓŁDZELNIA METALOWO ODLEWNICZA

Biecz

prawa strona ringu

OSM w ŁOBŻENICY

Łobżenica

8

OZE PROJEKT Fotowoltaika Paweł Zabielski

Olsztyn

16

PAMUŁA BIS s.c. A. Pamuła, P. Pamuła

Bydgoszcz

za biurowcem

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

Bydgoszcz

III Ogr.

Pasieka FILIPA Wiesław Suprowicz

Dolna Grupa

X Ogr.

PASIEKA TRZY SADY Jarosław Kolb

Kakulin 35

III Ogr.

Pawelec Waldemar Szkółka Drzew Owocowych i Róż

Sokolniki

8

PEDROTTI POLSKA Sp. z o.o.

Stolec 1a

prawa strona ringu

PFHBiPM Region Oceny Bydgoszcz

Bydgoszcz

prawa strona ringu

PFHBiPM Warszawa

Warszawa

36

PGE EKOSERWIS Sp. z o.o.

Wrocław

2

PIAST PASZE I Sp. z o.o.

Gołańcz

I Ogr.

PIECHOCKI Szkółka drzew owocowych i roślin ozdobnych

Sławno

18

PIECUCH SYLWESTER USŁUGI ŚLUSARSKIE

Smętowo Graniczne

IV Ogr.

PIETRAS ADRIAN Gospodarstwo Ogrodnicze

Juncewo 28A

7

PITERN

Wysogotowo

10

POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

Warszawa

VII Ogr.

POLIWODZIŃSKA MARIA GOSPODARSTWO OGRODNICZE

Nowe Dobra 107

2

POLMASS S.A.

Bydgoszcz

parking na kostce

POLMOZBYT TORUŃ HOLDING S.A.

Toruń

za biurowcem

POLSKA PRESS Sp. z o.o.

Warszawa

30

POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

Poznań

19

POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

Poznań

10

POŁUDNIOWA OFICYNA WYDAWNICZA Sp. z o.o./ Wieści Rolnicze

Jarocin

13

POM-EKO Sp. z o.o. Pomorski Ośrodek Maszynowy

Szczecinek

37

POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN

Tulce

7

PRO ECO SOLUTIONS LTD Oddział w Polsce

Sadków

1

PROFEED Stanisław Bruździński

Trzeciewiec 96

I Ogr.

PRO-WELLNESS Jurczyk Abu El Ella, Cyran, Szpak Sp. J.

katowice

10

PUCHAŁA Sp. z o.o.

Bydgoszcz

18

RADSTAL  FPU Radosław Kisielewski

Chromowola 50

23

RAITECH-Raiffeisen Agro-Technika Sp. z o.o.

Brzoza

12

REMET CNC Technology Sp. Z o.o.

Łowisko 320 A

10

REMSZ KLIMCZAK Sp.J

Łódź

XI Ogr.

Renata Piwońska

Żnin

VII Ogr.

REPLIN KRYSTYNA GOSPODARSTWO OGRODNICZE

Węże 15

kolekcja

ROLNAS PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE Sp. z o. o.

Bydgoszcz

VIII Ogr.

Rzeźbiarstwo w drewnie Jan Redźko

Niebędzino 11/2

37

SAATBAU POLSKA Sp. z o.o.

Środa Śląska

37

SAATEN-UNION POLSKA Sp. z o.o.

Wągrowiec

1

SANO Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.

Sękowo

7

SAS ZMK Sp. z o.o.

Owczary

34

Schaffer Pasek Sp. z o.o.

Łysomice

2

SCHAUMANN POLSKA Sp. z o.o.

Gniezno

19

SCHMIDT Renata Schmidt

Lubiatów 60 R

lewa strona ringu

SHiUZ Sp.z o.o.

Bydgoszcz

I Ogr.

SIUDA TERESA I MICHAŁ GOSPODARSTWO OGRODNICZE

Bratoszylas 1

IV Ogr.

SKALAR P.H.U.

Wilanowo

IX Ogr.

Sklep Drobnostka.PL

Witnica

IX Ogr.

SŁARO NAJPIĘKNIEJSZE RÓŻE

Łódź

6

SOLARIS-HAYPACK Artur Starzłkowski

Góra Kalwaria

30

SOTER FINANSE Rafał Baranowski

Niemcz

III Ogr.

SPŁAWSCY OGRODNICTWO

Konin

VI Ogr.

STACHYRA ANDRZEJ GOSPODARSTWO PASIECZNE

Żuromin

17

STANIMPEX Maciej Packiewicz

Gorszewice 30

VI Ogr.

Starożuławski  Czosnek Waldemar Fidut

Starocin 48

18

STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

Bogucin

6

Sunny Volts Małgorzata Świercz

Inowrocław

III Ogr.

SUNRISE E. UCHAL

Nowa Sól

IX Ogr.

SUN-VITA

Gliwice

18

SWIMER Łukasz Otremba

Toruń

V Ogr.

SZCZUKOWSCY GOSPODARSTWO ROLNO-OGRODNICZE

Rudki 18

7

Szymaniak Bogdan Import-Export

Warszawa

IV Ogr.

SZYMAŃSCY GOSPODARSTWO OGRODNICZO-SZKÓŁKARSKIE

Piotrków Kujawski

25

ŚLUSARSTWO ROBOTY BUDOWLANE s.c.

Chodzież

X Ogr.

ŚWIAT WIKLINY – S.SAKOWSKI

Szpetal Górny

1

TASOMIX Sp. z o.o.

Biskupice Ołoboczne

15

TECH-KOM Sp. z o.o.

Żabikowo 1

3

TERRAEXIM-AGROIMPEX Sp. z o.o.

Zakrzewo

lewa strona ringu

TOP GEN Sp. Z o.o.

Głubczyce

IV Ogr.

Traczyk Krzysztof Gospodarstwo Ogrodnicze

Sierpów 35 A

2

TROUW NUTRITION POLSKA Sp. z o.o.

Grodzisk Mazowiecki

wejście do ogrodu prawa strona

ULSAN MOTOR Sp. z o.o.

Toruń

2

UNIFARM POLSKA Krasowski, Kula Sp. J.

Opole

II Ogr.

Usługi Stolarskie Jaworski Wojciech

Dąbie 21

11

UTP

Bydgoszcz

1

VIT-TRA PPH Adam Traczykowski

Kusowo

11

VIZEN Andrzej Kałuziński

Kałużna 3

12

VSTEEL Michał Wrzesiński – Doradztwo

Bydgoszcz

IV Ogr.

Walczak Danuta Zenon Gospodarstwo Szkółkarskie

Kostrzyn

III Ogr.

WALCZAK TADEUSZ SKLEP OGRODNICZY

Kłodawa

18

WEREMCZUK FMR Sp. z o.o.

Niedrzwica Duża

lewa strona ringu

WIELKOPOLSKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT w Poznaniu z/s w Tulcach Sp. Z o.o.

Tulce

2

WIMA – OBSŁUGA ROLNICTWA Sławomir Sałek

Jaksice

37

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

Bydgoszcz

6

WOLF SYSTEM Sp. z o.o.

Siemianowice Śląskie

lewa strona ringu

WWS PARTNER Tomasz Tyszecki

Pasłęk

21

WYDAWNICTWO DUSZPASTERSTWA ROLNIKÓW

Włocławek

VII Ogr.

WYROBY Z WIKLINY I BRZOZY E. ŚWIĄTKOWSKI

Leszno

35

ZIP AGRO

Kurzejewo 23

1

ZŁOTOWSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA

Złotów

11

ZP SERWIS Marcin Pisanko

Bydgoszcz

VI Ogr.

Zygadło Andrzej – RHD

Szczecin

 

II edycja konkursu kulinarnego „Kurczak w domu i w szkole nie tylko w rosole”, 3-7 czerwca

 

                        ……………………………………………………………….                  

Drugi raz w Minikowie gościliśmy uczestników Konkursu Kulinarnego „Kurczak w domu i szkole nie tylko w rosole”

W ciągu tygodnia zmagań, młodzież pokazała swoje umiejętności. Uczniowie szkół z obszarów wiejskich pod okiem Mistrzów Patelni przygotowywali potrawy z kurczaka. A co im wyszło proszę zobaczyć na fotografiach dokumentujących konkurs.

Uczestników oceniało Jury Konkursowe:
Wojciech Grześkowiak – mistrz kucharski – przewodniczący jury
– Tomasz Welter – mistrz kucharski, szef kuchni reprezentacji wojska polskiego
Walentyna Jałocha – międzynarodowy juror kulinarny

 

dzień I – 3 czerwca

Rywalizowały:

Zespól nr 1 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Przystawka
Pâté z wątróbek drobiowych z masłem rozmarynowym i karmelizowanymi wiśniami

Danie główne
Udko faszerowane z serem dojrzewającym z ziemniakiem fondant w sosie z zielonym pieprzem i pulpą szczypiorkową w towarzystwie warzywnego spaghetti

 

Zespół nr 2 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Przystawka:
Wątróbka drobiowa z wiśniami, szalotką, czekoladą i jajkiem w koszulce.

Danie główne.
Domowy szpinakowy makaron tiagliatelle z nowalijkami w sosie na białym winie w towarzystwie piersi z kurczaka gotowanej sous vide z chilli, trawą cytrynową i melisą

 

Zespół nr 3 z Zespołu Szkół we Wroniu

Przystawka
Sałatka z grillowanym kurczakiem i grzankami

Danie główne
Nadziewane udka z kurczaka w sosie pomarańczowo-imbirowym

 

Zdjęcia z I dnia zmagań kulinarnych

fot: Jarosław Domiński

 

dzień II – 4 czerwca

Rywalizowały:

Zespół  nr 1 Zespół Szkół w Bielicach

Przystawka
Wątróbka z zielonym jabłkiem

Danie główne
Fantazja z kurczaka z batatem i konfitowaną cebulą

 

Zespól nr 2 Zespół Szkół w Bielicach

Przystawka
Mini tarta z kurczakiem

Danie główne
Delicja z kurczaka z boczkiem i cukinią

 

Zespół nr 3 Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie

Przystawka
Pietruszkowe gofry z kurczakiem i jajem

Danie główne
Zrazy z kury a la Bordeles

 

foto: Marzena Zwiewka

 

dzień III – 5 czerwca

Rywalizowały zespoły:

Zespół nr 1 Zespół Szkół Nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie

Przystawka
Sakiewki z kurczaka

Danie Główne
Roladki z kurczaka z pomidorami suszonymi

 

Zespół nr 2 Zespół Szkół Nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie

Przystawka
Roladki drobiowe z żurawiną

Danie główne
Filety z kurczaka faszerowane

 

Zespół nr 3 Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie

Przystawka
Pierś nadziewana mozzarellą

Danie główne
Faszerowane udka z kurczaka

 

foto: Aleksandra Bielińska

 

Finał, 7 czerwca

W finale wzięły udział zespoły:

  I – Zespół Szkół Nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie

 II – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

 III – Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach

 

Jury konkursowe finału 2 edycji konkursu kulinarnego „ Kurczak w domu i w szkole nie tylko w rosole”

Przewodniczący: Rafał Godziemski

Członkowie Jury: Maciej Bujnik, Walentyna Jałocha.

 

Zwycięzcy Kunkursu:

I miejsce –  Zespół III – Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach

II miejsce –  Zespół I – Zespół Szkół Nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie

III miejsce – Zespół II – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

 

foto: Jarosław Domiński

Patronat medialny

Rusza kolejna edycja konkursu AGROLIGA

       

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Rusza kolejna edycja konkursu AGROLIGA

Konkurs AgroLiga 2019 realizowany  jest w dwóch etapach – wojewódzkim i krajowym w kategoriach rolnicy i firmy. Wojewódzki etap konkursu organizowany jest przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, natomiast etap krajowy przez Redakcję Audycji Programu 1 TVP i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesów: TVP S.A., ARiMR, KOWR i KRUS.

Etap wojewódzki konkursu finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Uczestnicy do konkursu mogą być zgłaszani przez doradcę KPODR wypełniając kartę zgłoszenia dostępną na stronie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie: www.odr.pl.

Konkurs AgroLiga pozwala na prezentację dorobku rolnictwa i firm funkcjonujących w tym  obszarze z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Laureatami wojewódzkimi są rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swą działalność przy pomocy  funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.  Konkurs jest promocją dobrych przykładów w rolnictwie naszego województwa a uzyskanie tytułu laureata  ogromnym sukcesem i prestiżem.

Przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w obu kategoriach komisja weźmie pod uwagę również: bezpieczeństwo pracy oraz estetykę obejścia
i otoczenia gospodarstwa lub firmy.

Ogłoszenie wyników nastąpi 18.10.2019 r. podczas uroczystego seminarium podsumowującego konkurs AgroLiga 2019 na Forum Rolniczym "Gazety Pomorskiej" w Bydgoskim Centrum Targowo Wystawienniczym.
 Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

Za treść merytoryczną odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

 

Małgorzata Kołacz

KPODR Minikowo

 

 

       

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

REGULAMIN Konkursu AgroLiga 2019

Konkurs AgroLiga 2019 organizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy Patronat nad konkursem sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także – Prezes ARiMR, Prezes KOWR i Prezes KRUS. Patronat Medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi 2019 w kategoriach: Rolnicy i Firmy.

1. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych edycji AgroLigi oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2014-2018.

2. Pierwszy etap rozpoczyna się w kwietniu 2019 r. poprzez wydrukowanie regulaminu w czasopismach wydawanych przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

3. Na podstawie regulaminu do Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego powinny wpływać zgłoszenia kandydatóww kategoriach Rolnicy i Firmy wyłącznie z terenu danego województwa.

4. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego powinny powołać Komisje Konkursowe, które dokonają oceny zgłoszeń.

5. W czasie swoich prac Komisje Konkursowe powinny wziąć pod uwagę następujące elementy oceny:

–  do kategorii Rolnicy można zaliczyć osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.)powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo,agroturystyka, itp.),z którejuzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą byćteż uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.

– do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli
na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące sięprzetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowegospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

– przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiegow obu kategoriach Komisje Konkursowe powinny też brać pod uwagę: zasady bezpieczeństwa pracy, estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.

Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego jako organizatorzy AgroLigi 2019 na szczeblu wojewódzkim są odpowiedzialne za weryfikację płynności finansowej uczestniczących w konkursie firm i gospodarstw rolnych.

6. Prezentacja kandydatów do tytułu Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego AgroLigi 2019 powinna się odbywać na łamach czasopism wydawanych przez ODR-y. Wskazane jest, by Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego – w miarę możliwości – rozpropagowały konkurs orazjego uczestników
na szczeblu wojewódzkimw lokalnej prasie, radiu i telewizji.

7. Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2019 w kategorii Rolnicy i Firmy powinno się odbyćdo30 września 2019 r. w wyniku oceny Komisji Konkursowej powołanej na szczeblu wojewódzkim lub w drodze głosowania czytelników czasopism wydawanych przez ODR-y.

8. Organizatorzy konkursu na szczeblu krajowym zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń w wypadku:

  • stwierdzenia braku płynności finansowej zgłaszanych firm i rolników
  • wejścia w konflikt z prawem
  • wadliwego zakwalifikowania firmy lub rolnika do odpowiedniej kategorii

W takich sytuacjach Mistrz Wojewódzki może nie zostać dopuszczony do finału krajowego.
Jego miejsce zajmie  wówczas Wicemistrz Wojewódzki.

9. W drugim etapie konkursu do sekretariatu konkursu AgroLiga wpływają zgłoszenia Mistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2019w kategoriach Rolnicy i Firmy jako nominatów do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2019. Zgłoszenia powinny zawierać: protokół z rozstrzygnięcia konkursu AgroLiga 2019 na szczeblu wojewódzkim, dokładne dane teleadresowe(adres pocztowy,telefon, fax, e-mail, ew. strona www) oraz wizytówki gospodarcze poszczególnych Mistrzów Wojewódzkich
o objętości do 1 strony formatu A4.

Zgłoszenia należy przesłać do 31 października 2019 r. pod adresem:
Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa

z dopiskiem Sekretariat Konkursu „AgroLiga 2019

10. Kapituła Krajowa konkursu AgroLiga 2019, złożona z Mistrzów Krajowych AgroLigi z lat 2014-2018
w kategoriach Rolnicy i Firmy oraz przedstawicieli organizatorów na szczeblu krajowym i honorowych patronów, wyłoni Mistrzów Krajowych, Wicemistrzów Krajowych oraz Laureatów Krajowych AgroLigi 2019 na podstawie nadesłanych zgłoszeń przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

11. Krajowy finał konkursu AgroLiga 2019 odbędzie się w II kwartale 2020 roku.

 

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

Za treść merytoryczną odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Małgorzata Kołacz