Bez kategorii

„Woda dla Kujaw”

Pod hasłem „Woda dla Kujaw” kryją się dwie ważne dla rolników informacje. Pierwsza z nich dotyczy problemu niedoboru wody opadowej, z jakim każdy uprawiający różne rośliny polowe ma do czynienia na terenie Kujaw. Deficyt wody niezbędnej roślinom do osiągnięcia optymalnego plonu coraz częściej pojawia się w okresie wegetacji roślin jak i w okresie poza wegetacyjnym i dotyka znacznego obszaru Polski. Klimatyczny bilans wodny w okresie wegetacyjnym w Polsce opracowany przez IUNG-PIB Puławy pokazuje, że problem niedoboru wody pochodzącej z opadów atmosferycznych dotyczy całego środkowego pasa kraju, a największy deficyt wodny mają Wielkopolska, Kujawy i duża część Mazowsza (rys. 1). ITP-PIB Falenty wskazuje, że największe zapotrzebowanie na nawodnienia w naszym regionie występuje w części południowej, na obszarze Kujaw (rys. 2). Także w obecnym roku po pierwszych trzech miesiącach mamy już poważny problem suszowy w naszym województwie co nie rokuje dobrze dla plonów.

Klimatyczna bilans wodny od 1 kwietnia do 30 września w Polsce 
Żródło: IUNG-PIB Puławy   

Przestrzenny rozkład potencjalnych potrzeb nawodnień w województwie kujawsko-pomorskim w okresie wegetacyjnym (kwiecień – wrzesień)
Źródło: ITP-PIB ŁABĘDZKI L. 2017.

Druga informacja dotycząca tytułu jest taka, że w ramach działania Współpraca z PROW 2014-2020 grupa inicjatorów w 2019 roku opracowała i w 2020 roku rozpoczęła realizację Projektu pod nazwą „Innowacyjny system monitoringu i prognozowania agrometeorologicznego oraz operacyjnego planowania nawodnień w gospodarstwach rolnych na Kujawach” w skrócie nazywany „Woda dla Kujaw” . W skład konsorcjum (grupy operacyjnej) weszli następujący uczestnicy: Jako wiodący (lider): Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy w Falentach (ITP-PIB), oraz partnerzy: – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW), Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w  Minikowie (KPODR) i 3 rolników z Kujaw: Łukasz Busse z Tarnowa koło Kruszwicy, Jacek Drwęski z Kobylnicy koło Chełmc oraz Marcin Łada z Kruszy Duchownej koło Inowrocławia.

 

  

Fot. W prace projektowe zaangażowanych jest wiele osób, a projektem kieruje Pani dr Wiesława Kasperska- Wołowicz z ITP-PIB Falenty Oddział w Bydgoszczy.

Potrzeba opracowania narzędzia pomocnego dla rolników wynikała z opisanego wyżej niedoboru/deficytu wody opadowej dla Kujaw tak aby mogli oni w swoim gospodarstwie monitorować warunki wilgotnościowe i reagować na suszę w odpowiednim momencie i w racjonalny sposób. Także zdjęcia poniżej potwierdzają pilną potrzebą podejmowania działań ochronnych.

  

  

Zdjęcia pokazują erozję wietrzną i jej skutki jako efekt braku wilgoci w glebie nie osłoniętej przez rośliny czy mulcz. Zdjęcia wykonano 7 kwietnia 2022 r na Kujawach w okolicy Kruszwicy i Chełmc.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie w gospodarstwach innowacyjnego systemu wspomagającego podejmowanie decyzji (SWD) w gospodarstwie rolnym, w nawadnianiu i racjonalnym gospodarowaniu wodą (kiedy i ile nawadniać). Po pomyślnym przetestowaniu i wdrożeniu w gospodarstwach członków grupy operacyjnej zakłada się, że system będzie przygotowany do zastosowania na większym obszarze Kujaw. Będzie to narzędzie doradcze pomagające użytkownikowi w bieżącym planowaniu prac agrotechnicznych, w szczególności nawadniania roślin uprawnych oraz krótkoterminowego prognozowania potrzeb nawadniania (na najbliższe 3-5 dni). Korzystanie z niego pomoże użytkownikowi oszacować terminy i wielkości dawek nawodnieniowych w zależności od aktualnych potrzeb wodnych roślin, uwarunkowanych stanem ich wzrostu i rozwoju, warunkami meteorologicznymi i rodzajem gleby. Korzystanie z tego narzędzia przez rolników stosujących nawodnienia powinno umożliwić bardziej efektywne i oszczędne wykorzystanie wody do nawadniania, tym bardziej, że zasoby wód gruntowych i powierzchniowych do nawodnień są ograniczone i trzeba z nich korzystać w sposób racjonalny. Powinno to również przyczynić się do wzrostu zainteresowania rolników inwestycjami w systemy nawadniające i infrastrukturę pozwalającą na zatrzymanie wody opadowej w glebie jak najdłużej.

Prace podjęte w ramach projektu prowadzone są z wykorzystaniem modelowania matematycznego i technik informatycznych i polegają na tym, że: specjaliści ITP-PIB oraz UKW poprzez opracowania naukowe stworzyli modele i aplikacje do systemu wspomagania decyzji, natomiast KPODR oraz rolnicy biorą udział w ich praktycznym zastosowaniu poprzez testowanie i wdrażaniu systemu do praktyki – działanie systemu sprawdzane jest na konkretnych uprawach w gospodarstwach rolników.

  

W około 100 hektarowym gospodarstwie Pana dr Marcina Łady w Kruszy Duchownej koło Inowrocławia zlokalizowana jest stacja meteorologiczna (pracująca w sieci stacji ITP-PIB). Rolnik uprawia głównie pszenicę, kukurydzę i buraki cukrowe. Rolnik stara się nawadniać swoje pola i chciałby poprawić efektywność nawodnień, obniżyć koszty, zwiększyć wydajność oraz oszczędzać wodę ze studni głębinowej.

  

Pan Jacek Drwęski z Kobylnicy koło Chełmc na ponad 50 ha uprawia pszenicę, buraki cukrowe i ćwikłowe, kukurydzę oraz cebulę stosując także nawodnienia. Na terenie gospodarstwa również zlokalizowana jest stacja meteo, a rolnik dzięki udziałowi w Projekcie nabył także nowy sprzęt do nawodnień. Rolnik poinformował specjalistę KPODR Minikowo Marka Radzimierskiego, że bardzo jest zainteresowany zarówno efektywnością nawadniania jak i poprawą jakości produktów oraz jak się wyraził aby nie prowadzić nawodnienia „na chybił-trafił”.

 

  

Także Pan Łukasz Busse z Tarnowa koło Kruszwicy, na prawie 50 ha uprawia pszenicę, kukurydzę, buraki cukrowe, cebulę, marchew, pietruszkę i brokuły z możliwością deszczowania. I bardzo jest zainteresowany tym, aby być pewnym kiedy i ile powinien nawadniać swoje plantacje.

Prace zaplanowano na dwa lata z uwzględnieniem dwóch sezonów wegetacyjnych do kalibracji i weryfikacji modeli, testowania poszczególnych modułów i całego systemu. Do realizacji operacji wymagane były dane historyczne z regionu Kujaw (średnie i sumy dobowe opadów, temperatury itp.) i obejmowały co najmniej okres z ostatnich 30 lat. Dane z tego okresu stanowiły podstawę porównawczą do analiz meteorologicznych i agrometeorologicznych. Oprócz tego stworzono konieczne bazy danych roślinnych i glebowych, obejmujących m.in. kalendarz fenologiczny roślin i właściwości retencyjne gleb. Opracowywany system i jego moduły są aktualizowane w sposób ciągły o bieżące dane meteorologiczne i wilgotności gleby uzyskane z prowadzonych pomiarów i krótkoterminowych prognoz meteorologicznych oraz o aktualne dane pomiarowe. Opracowany system pozwoli na określanie bieżących potrzeb wodnych roślin uprawnych i wyznaczenie okresów, gdy niedobór wody ma decydujący wpływa na plon.

Mówiąc prościej rolnik ma mieć możliwość stałego monitorowania zarówno warunków meteorologicznych na obszarze sąsiadującym z jego polami oraz stanu uwilgotnienia gleby pod uprawami, jak również oszacowania bieżących potrzeb nawodnieniowych tych roślin w perspektywie 3 – 5 dni. Jak będzie się sprawdzać system okaże się niebawem. Trzeba jednak pamiętać, że to początek działań w tym zakresie i projekt na pewno musi być rozwijany i to szybko. Jest ku temu kilka przesłanek: szybko pogłębiające się deficyty wody w regionie, konieczność opracowania modeli i SWD dla większej grupy roślin uprawnych i różnych typów gleb, a także włączenie do systemu aplikacji mobilnych telefonii komórkowej.

Na początku czerwca br. planowane są warsztaty na których opisani powyżej rolnicy oraz grupa zainteresowanych innych rolników i doradców przetestują pierwsze efekty pracy. Natomiast podsumowanie i przedstawienie efektów dwuletnich prac całego Projektu nastąpi podczas konferencji, która planowana jest w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztw Rolniczego w Minikowie w dniu 14 czerwca 2022 roku w CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I INNOWACJI im. Leona Janty-Połczyńskiego. Zainteresowanych zapraszamy na godz. 1000.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 16 „Współpraca”

 

Opracowanie:
dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz, ITP-PIB, Oddział w Bydgoszczy
Marek Radzimierski, KPODR w Minikowie, Oddział w Przysieku

Zdjęcia:
Marek Rząsa

 

 

 

 

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

Formularze zgłoszenioweCiągniki,  maszyny, urządzenia rolnicze, części zamienne

Zał. 1. Zgłoszenie uczestnictwa – obowiązkowy
Zał.1A – Zgłoszenie uczestnictwa
Zał. 3 Wpis do katalogu wystawców – obowiązkowy Zał. 2 – Zamówienie usług dodatkowych
Zał. 5. Regulamin targów – obowiązkowy Zał 5 – Regulamin targów
Zał. 2. Zamówienie usług dodatkowych
 • Wyposażenie dodatkowe stoisk,
 • Przyłącze prądu do stoiska,
 • Rozładunek i załadunek eksponatów
Załącznik 3 – Wpis do katalogu wystawców 2022
Zał. 4. Zgłoszenie podwystawcy
na stoisku
Zał.4 – Zgłoszenie podwystawcy
Zał. 6. Innowacyjny Produkt
 • Zgłoszenie do konkursu
Zał. 6 – Innowacyjny Produkt – Zgłoszenie do konkursu
Zał. 7. Innowacyjny Produkt
 • Regulamin konkursu
Zał. 7 – Innowacyjny Produkt – Regulamin konkursu
Zał. 8. Hotele, noclegi
 • Wykaz hoteli
Zał.8 – Hotele, noclegi
Zał. 9. Ważne informacje dotyczące targów Zał. 9 – Ważne informacje
Zał. 10. Zamówienie na obiady
i udział w Biesiadzie przy Grillu
Zał.10 Zamówienie na obiady i udział w Biesiadzie przy Grillu

 

Formularze zgłoszenioweNawozy, środki ochrony roślin,

 Zał. 1. Zgłoszenie uczestnictwa – obowiązkowy zał.1B – Zgłoszenie uczestnictwa 
Zał. 3 Wpis do katalogu wystawców – obowiązkowy Załącznik 3 – Wpis do katalogu wystawców 2022
Zał. 5. Regulamin targów – obowiązkowy Zał 5 – Regulamin targów
Zał. 2. Zamówienie usług dodatkowych
 • Wyposażenie dodatkowe stoisk,
 • Przyłącze prądu do stoiska,
 • Rozładunek i załadunek eksponatów
Zał. 2 – Zamówienie usług dodatkowych
Zał. 4. Zgłoszenie podwystawcy na stoisku Zał.4 – Zgłoszenie podwystawcy 
Zał. 6. Innowacyjny Produkt
 • Zgłoszenie do konkursu
  Zał. 6 – Innowacyjny Produkt – Zgłoszenie do konkursu
Zał. 7. Innowacyjny Produkt
 • Regulamin konkursu
Zał. 7 – Innowacyjny Produkt – Regulamin konkursu
Zał. 8. Hotele, noclegi
 • Wykaz hoteli
Zał.8 – Hotele, noclegi
Zał. 9. Ważne informacje dotyczące targów  Zał. 9 – Ważne informacje
Zał. 10. Zamówienie na obiady
i udział w Biesiadzie przy Grillu
Zał.10 Zamówienie na obiady i udziałw Biesiadzie przy Grillu

 

Formularze zgłoszeniowePasze, dodatki paszowe, środki higieny zwierząt

 Zał. 1. Zgłoszenie uczestnictwa – obowiązkowy   zał.1C – Zgłoszenie uczestnictwa
Zał. 3 Wpis do katalogu wystawców – obowiązkowy Załącznik 3 – Wpis do katalogu wystawców 2022
Zał. 5. Regulamin targów – obowiązkowy Zał 5 – Regulamin targów
Zał. 2. Zamówienie usług dodatkowych
 • Wyposażenie dodatkowe stoisk,
 • Przyłącze prądu do stoiska,
 • Rozładunek i załadunek eksponatów
Zał. 2 – Zamówienie usług dodatkowych
Zał. 4. Zgłoszenie podwystawcy na stoisku Zał.4 – Zgłoszenie podwystawcy
Zał. 6. Innowacyjny Produkt
 • Zgłoszenie do konkursu
Zał. 6 – Innowacyjny Produkt – Zgłoszenie do konkursu
Zał. 7. Innowacyjny Produkt
 • Regulamin konkursu
Zał. 7 – Innowacyjny Produkt – Regulamin konkursu
Zał. 8. Hotele, noclegi
 • Wykaz hoteli
Zał.8 – Hotele, noclegi
Zał. 9. Ważne informacje dotyczące targów Zał. 9 – Ważne informacje
Zał. 10. Zamówienie na obiady
i udział w Biesiadzie przy Grillu
Zał.10 Zamówienie na obiady i udziałw Biesiadzie przy Grillu

 

Formularze zgłoszenioweNauka, doradztwo, prasa rolnicza, banki, instytucje obsługujące rolnictwo

 Zał. 1. Zgłoszenie uczestnictwa – obowiązkowy zał.1C – Zgłoszenie uczestnictwa
Zał. 3 Wpis do katalogu wystawców – obowiązkowy Załącznik 3 – Wpis do katalogu wystawców 2022
Zał. 5. Regulamin targów – obowiązkowy Zał 5 – Regulamin targów
Zał. 2. Zamówienie usług dodatkowych
 • Wyposażenie dodatkowe stoisk,
 • Przyłącze prądu do stoiska,
 • Rozładunek i załadunek eksponatów
Zał. 2 – Zamówienie usług dodatkowych
Zał. 4. Zgłoszenie podwystawcy na stoisku Zał.4 – Zgłoszenie podwystawcy 
Zał. 6. Innowacyjny Produkt
 • Zgłoszenie do konkursu
Zał. 6 – Innowacyjny Produkt – Zgłoszenie do konkursu
Zał. 7. Innowacyjny Produkt
 • Regulamin konkursu
Zał. 7 – Innowacyjny Produkt – Regulamin konkursu 
Zał. 8. Hotele, noclegi
 • Wykaz hoteli
Zał.8 – Hotele, noclegi
Zał. 9. Ważne informacje dotyczące targów Zał. 9 – Ważne informacje
Zał. 10. Zamówienie na obiady
i udział w Biesiadzie przy Grillu
Zał.10 Zamówienie na obiady i udziałw Biesiadzie przy Grillu

 

 

Formularze zgłoszenioweGenetyka, hodowla zwierząt

 Zał. 1. Zgłoszenie uczestnictwa – obowiązkowy zał.1C – Zgłoszenie uczestnictwa
Zał. 3 Wpis do katalogu wystawców – obowiązkowy Załącznik 3 – Wpis do katalogu wystawców 2022
Zał. 5. Regulamin targów – obowiązkowy Zał 5 – Regulamin targów
Zał. 2. Zamówienie usług dodatkowych
 • Wyposażenie dodatkowe stoisk,
 • Przyłącze prądu do stoiska,
 • Rozładunek i załadunek eksponatów
Zał. 2 – Zamówienie usług dodatkowych
Zał. 4. Zgłoszenie podwystawcy na stoisku Zał.4 – Zgłoszenie podwystawcy 
Zał. 6. Innowacyjny Produkt
 • Zgłoszenie do konkursu
Zał. 6 – Innowacyjny Produkt – Zgłoszenie do konkursu
Zał. 7. Innowacyjny Produkt
 • Regulamin konkursu
Zał. 7 – Innowacyjny Produkt – Regulamin konkursu
Zał. 8. Hotele, noclegi
 • Wykaz hoteli
Zał.8 – Hotele, noclegi
Zał. 9. Ważne informacje dotyczące targów Zał. 9 – Ważne informacje
Zał. 10. Zamówienie na obiady
i udział w Biesiadzie przy Grillu
Zał.10 Zamówienie na obiady i udziałw Biesiadzie przy Grillu

 

 

 

Formularze zgłoszenioweHodowla roślin

Zał. 1. Zgłoszenie uczestnictwa – obowiązkowy zał.1C – Zgłoszenie uczestnictwa
Zał. 3 Wpis do katalogu wystawców – obowiązkowy 3 – Wpis do katalogu wystawców 2022
Zał. 5. Regulamin targów – obowiązkowy Zał 5 – Regulamin targów
Zał. 2. Zamówienie usług dodatkowych
 • Wyposażenie dodatkowe stoisk,
 • Przyłącze prądu do stoiska,
 • Rozładunek i załadunek eksponatów
Zał. 2 – Zamówienie usług dodatkowych
Zał. 4. Zgłoszenie podwystawcy na stoisku Zał.4 – Zgłoszenie podwystawcy
Zał. 6. Innowacyjny Produkt
 • Zgłoszenie do konkursu
Zał. 6 – Innowacyjny Produkt – Zgłoszenie do konkursu
Zał. 7. Innowacyjny Produkt
 • Regulamin konkursu
Zał. 7 – Innowacyjny Produkt – Regulamin konkursu
Zał. 8. Hotele, noclegi
 • Wykaz hoteli
Zał.8 – Hotele, noclegi
Zał. 9. Ważne informacje dotyczące targów Zał. 9 – Ważne informacje
Zał. 10. Zamówienie na obiady
i udział w Biesiadzie przy Grillu
Zał.10 Zamówienie na obiady i udziałw Biesiadzie przy Grillu Załącznik

 

Formularze zgłoszenioweAgroenergetyka, odnawialne źródła energii, fotowoltaika

 Zał. 1 Zgłoszenie uczestnictwa – obowiązkowy zał.1C – Zgłoszenie uczestnictwa
Zał. 3 Wpis do katalogu wystawców – obowiązkowy Załącznik 3 – Wpis do katalogu wystawców 2022
Zał. 5 Regulamin targów – obowiązkowy Zał 5 – Regulamin targów
Zał. 2 Zamówienie usług dodatkowych
 • Wyposażenie dodatkowe stoisk,
 • Przyłącze prądu do stoiska,
 • Rozładunek i załadunek eksponatów
Zał. 2 – Zamówienie usług dodatkowych
Zał. 4 Zgłoszenie podwystawcy na stoisku Zał.4 – Zgłoszenie podwystawcy
Zał. 6 Innowacyjny Produkt
 • Zgłoszenie do konkursu
Zał. 6 – Innowacyjny Produkt – Zgłoszenie do konkursu
Zał. 7 Innowacyjny Produkt
 • Regulamin konkursu
Zał. 7 – Innowacyjny Produkt – Regulamin konkursu
Zał. 8 Hotele, noclegi
 • Wykaz hoteli
Zał.8 – Hotele, noclegi
Zał. 9 Ważne informacje dotyczące targów Zał. 9 – Ważne informacje
Zał. 10 Zamówienie na obiady
i udział w Biesiadzie przy Grillu
      Zał.10 Zamówienie na obiady i udziałw Biesiadzie przy Grillu

 

 

Formularze zgłoszeniowe  Mechanizacja produkcji zwierzęcej

 Zał. 1. Zgłoszenie uczestnictwa – obowiązkowy zał.1C – Zgłoszenie uczestnictwa 
Zał. 3 Wpis do katalogu wystawców – obowiązkowy Załącznik 3 – Wpis do katalogu wystawców 2022
Zał. 5. Regulamin targów – obowiązkowy Zał 5 – Regulamin targów
Zał. 2. Zamówienie usług dodatkowych
 • Wyposażenie dodatkowe stoisk,
 • Przyłącze prądu do stoiska,
 • Rozładunek i załadunek eksponatów
Zał. 2 – Zamówienie usług dodatkowych 
Zał. 4. Zgłoszenie podwystawcy na stoisku Zał.4 – Zgłoszenie podwystawcy
Zał. 6. Innowacyjny Produkt
 • Zgłoszenie do konkursu
Zał. 6 – Innowacyjny Produkt – Zgłoszenie do konkursu
Zał. 7. Innowacyjny Produkt
 • Regulamin konkursu
Zał. 7 – Innowacyjny Produkt – Regulamin konkursu
Zał. 8. Hotele, noclegi
 • Wykaz hoteli
Zał.8 – Hotele, noclegi 
Zał. 9. Ważne informacje dotyczące targów Zał. 9 – Ważne informacje
Zał. 10. Zamówienie na obiady
i udział w Biesiadzie przy Grillu
Zał.10 Zamówienie na obiady i udziałw Biesiadzie przy Grillu

 

Formularze zgłoszenioweMateriały, technologie w budownictwie

 Zał. 1. Zgłoszenie uczestnictwa – obowiązkowy zał.1C – Zgłoszenie uczestnictwa
Zał. 3 Wpis do katalogu wystawców – obowiązkowy Załącznik 3 – Wpis do katalogu wystawców 2022
Zał. 5. Regulamin targów – obowiązkowy Zał 5 – Regulamin targów
Zał. 2. Zamówienie usług dodatkowych
 • Wyposażenie dodatkowe stoisk,
 • Przyłącze prądu do stoiska,
 • Rozładunek i załadunek eksponatów
Zał. 2 – Zamówienie usług dodatkowych 
Zał. 4. Zgłoszenie podwystawcy na stoisku Zał.4 – Zgłoszenie podwystawcy 
Zał. 6. Innowacyjny Produkt
 • Zgłoszenie do konkursu
Zał. 6 – Innowacyjny Produkt – Zgłoszenie do konkursu
Zał. 7. Innowacyjny Produkt
 • Regulamin konkursu
Zał. 7 – Innowacyjny Produkt – Regulamin konkursu
Zał. 8. Hotele, noclegi
 • Wykaz hoteli
Zał.8 – Hotele, noclegi
Zał. 9. Ważne informacje dotyczące targów Zał. 9 – Ważne informacje
Zał. 10. Zamówienie na obiady
i udział w Biesiadzie przy Grillu
Zał.10 Zamówienie na obiady i udziałw Biesiadzie przy Grillu

 

Formularze zgłoszenioweSamochody

 Zał. 1. Zgłoszenie uczestnictwa – obowiązkowy zał.1C – Zgłoszenie uczestnictwa 
Zał. 3 Wpis do katalogu wystawców – obowiązkowy Załącznik 3 – Wpis do katalogu wystawców 2022
Zał. 5. Regulamin targów – obowiązkowy Zał 5 – Regulamin targów
Zał. 2. Zamówienie usług dodatkowych
 • Wyposażenie dodatkowe stoisk,
 • Przyłącze prądu do stoiska,
 • Rozładunek i załadunek eksponatów
 Zał. 2 – Zamówienie usług dodatkowych 
Zał. 4. Zgłoszenie podwystawcy na stoisku Zał.4 – Zgłoszenie podwystawcy
Zał. 6. Innowacyjny Produkt
 • Zgłoszenie do konkursu
Zał. 6 – Innowacyjny Produkt – Zgłoszenie do konkursu
Zał. 7. Innowacyjny Produkt
 • Regulamin konkursu
Zał. 7 – Innowacyjny Produkt – Regulamin konkursu
Zał. 8. Hotele, noclegi
 • Wykaz hoteli
Zał.8 – Hotele, noclegi
Zał. 9. Ważne informacje dotyczące targów Zał. 9 – Ważne informacje 
Zał. 10. Zamówienie na obiady
i udział w Biesiadzie przy Grillu
Zał.10 Zamówienie na obiady i udziałw Biesiadzie przy Grillu

 

Podsumowanie etapu regionalnego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – podregion bydgoski

W 2022 roku po raz kolejny właściciele gospodarstw indywidualnych biorą udział w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne orgaznizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pierwszym etapem konkursu jest etap regionalny, w którym do walki i awansu do kolejnych etapów walczyło kilkadziesiąt gospodarstw podzielonych na podregiony obejmujące dawne województwa bydgoskie, toruńskie i włocławskie.

15 maja  podczas targów Lato na Wsi rozstrzygnięty został etap podregionu bydgoskiego, obejmujący powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński,  nakielski, sępoleński, świecki, tucholski i żniński. Trzy najlepsze gospodarstwa z 22 zgłoszonych w naszym podregionie awansowało do etapu wojewódzkiego, w którym będą rywalizować z pozostałymi laureatami etapów regionalnych.

Zgodnie z regulaminem konkursu komisje konkursowe wszystkich trzech etapów oceniały:

1) organizację obejścia, podwórza gospodarstwa oraz produkcji rolniczej;
2) ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy;
3) stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, a także maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi znajdujących się w gospodarstwie rolnym;
4) warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich i profilaktyka chorób odzwierzęcych;
5) wyposażenie w środki ochrony osobistej i urządzenia wspomagające bezpieczną pracę;
6) sposób przechowywania i postępowania ze środkami ochrony roślin i innymi substancjami niebezpiecznymi;
7) dbałość o środowisko naturalne;
8) estetykę gospodarstwa oraz organizację miejsca wypoczynku rodziny, w tym placu zabaw dzieci;
9) zastosowane rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Najlepszymi, którzy spełniają wymogi BHP i ich gospodarstwa są najbezpieczniejsze spośród wszystkich wizytowanych gospodarstw w podregionie bydgoskim były gospodarstwa:

Mateusza Kopytowskiego z Rycerzewka, który zajął miejsce pierwsze,

Danuty i Dariusza z Płonkowa, którzy awansowali do etapu wojewódzkiego
z miejsca drugiego oraz

Krzysztofa Jasiek z Wąwelna, który uplasował się na miejscu trzecim.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe w postaci elektronarzędzi o wartości od kilkuset do tysiąca pięciuset złotych.  W czerwcu odbędzie się wizytacja gospodarstw przez komisję wojewódzką, w czasie której wyłoniony zostanie jeden zwycięzca, reprezentant województwa kujawsko-pomorskiego na etapie centralnym.

Wszystkim życzymy powodzenia!

 

 

Natalia Narewska

gł.sp.ds. łąkarstwa, roślin pastewnych i ochrony roślin

Dział Technologii Produkcji Rolniczej

lato na Wsi …z wiatrem dzień pierwszy

Zapraszamy do Minikowa na drugi dzień targów Lato na Wsi.

Ponad 300 wystawców – najlepsi ogrodnicy, pyszne kulinaria, twórczość ludowa, stare ciągniki i wozy strażackie oraz zwierzaki na wystawie prezentują się z najlepszej strony.

W programie
• Plenerowa wystawa ogrodnicza             
• Przysmaki kuchni Pomorza i Kujaw
• Miody i produkty pszczele                  
• Produkty gospodarstw ekologicznych
• Twórczość ludowa                         
• Konkursy dla publiczności i atrakcje dla dzieci
• Wystawa Klubu Miłośników Starej Techniki, Skansen Łochowice
• Regionalna Wystawa Drobnego Inwentarza 
• Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów

Zapraszamy, dołącz do nas.

 

LOSOWANIE NAGRODY Konkurs-krzyżówka pn. „W zgodzie z naturą”

Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował konkurs – krzyżówkę pn. „W zgodzie z naturą”, która zamieszczona była w kwietniowym wydaniu miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” w ramach edukacji ekologicznej „Kształtujemy świadomość ekologiczną” – kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie krzyżówki i przesłanie prawidłowego hasła do organizatora konkursu do dnia 22 kwietnia 2022 r. W konkursie udział wzięło 17 osób, spośród których w dniu 25 kwietnia 2022 r. komisja konkursowa wyłoniła 1 zwycięzcę.

Laureatem konkursu została Pani Anna Sadowska, która w wyznaczonym terminie przesłała prawidłowe hasło i wygrała zestaw naczyń termicznych w postaci kubka, termosu i termosu obiadowego. Pani Annie gratulujemy wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Rozwiązaniem konkursu było hasło „Ekologicznie znaczy logicznie”.

Serdecznie zapraszamy Państwa do kolejnych konkursów, poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nagród.

 

Natalia Czyżewska-Suchoń
tel. 52 386 72 42, 723 692 570
e-mail: natalia.czyzewska-suchon@kpodr.pl
Specjalista ds Ekologii i Ochrony Środowiska
KPODR w Minikowie
 

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – CEEB – zapis video

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
wspólnie z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
serdecznie zapraszają do obejrzenia zapisu szkolenia online

 Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – CEEB

Szkolenie miało miejsce 14 kwietnia 2022 r.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków CEEB zapis video

– część teoretyczna

–  część praktyczna wypełnianie formularza

– pytania

14 kwietnia br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował szkolenie pn. „Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – CEEB”. W szkoleniu wzięły udział 44 osoby.  Szkolenie prowadzili doradcy energetyczni z WFOŚiGW w Toruniu Pani Joanna Ciuba oraz Pan Robert Śpiewakowski, którzy tworzą „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” – realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z bazą Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz upowszechnianie informacji dotyczących obowiązku składania deklaracji o posiadanych źródłach ciepła.

Doradcy energetyczni Pani Joanna Ciuba oraz Pan Robert Śpiewakowski przekazali uczestnikom szkolenia praktyczną wiedzę: czym jest CEEB –  to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce, który ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Celem zbierania informacji do bazy CEEB jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie których gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Uczestnicy podczas wydarzenia dowiedzieli się, kto ma obowiązek składania deklaracji: właściciel/ zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc. oraz, które budynki objęte są obowiązkiem złożenia deklaracji – budynki mieszkalne, budynki niemieszkalne, w których zainstalowane są źródła ciepła o mocy cieplnej nie przekraczają 1 MW. W przypadku domów wielorodzinnych obowiązek zgłoszenia spoczywa na wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni, właścicielu albo zarządcy budynku. Złożenie deklaracji dotyczy także obiektów usługowych, na właścicielu/zarządcy domku letniskowego czy altany na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych, w którym zainstalowany jest piec grzewczy, w tym również koza, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku, jak również budynki należące do samorządów, takie jak szkoły, biblioteki i inne instytucje, w których źródła ciepła mają moc cieplną do 1 MW.

Uczestnicy zostali poinformowani w jaki sposób mogą złożyć deklarację:

– w formie elektronicznej – przez internet (profil zaufany, e-dowód) – www.zone.gunb.gov.pl

– w formie papierowej (drogą listowną lub osobiście) w Urzędzie Gminy / Miasta zgodnie z lokalizacją budynku. Druki formularzy wraz ze wzorami wypełnienia dostępne są na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to także terminy, których należy przestrzegać, aby uniknąć kar:

– budynki, w których źródła ciepła eksploatowane były przed datą 1 lipca 2021 r. – 12 miesięcy od uruchomienia CEEB,

– budynki, w trakcie budowy, w których źródło ciepła zostało zainstalowane po dacie 1 lipca 2021 r. – 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.

Termin składania deklaracji przez Administratora Lokalnego:

– budynki, w których źródła ciepła eksploatowane były przed datą 1 lipca 2021 r. – 6 miesięcy od złożenia deklaracji

– budynki, w trakcie budowy, w których źródło ciepła zostało zainstalowane po dacie 1 lipca 2021 r. – 30 dni od złożenia deklaracji.

Krok po kroku został omówiony sposób wypełnienia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne oraz Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne.

Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań na czacie. Były to głównie wątpliwości dotyczące zakwalifikowania budynku do właściwego wzoru deklaracji, określenia klasy danego źródła ciepła czy obowiązku składania informacji dla właścicieli domków letniskowych.

Pamiętajmy o ustawowym obowiązku zgłoszenia źródła ciepła do dnia 30 czerwca 2022 r. Szczegóły można znaleźć logując się do aplikacji ZONE (ceeb.gov.pl).

 

 

Organizatorzy:
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Natalia Czyżewska-Suchoń, tel. 723 692 570
natalia.czyzewska-suchon@kpodr.pl

 

 

XXI edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

 

XXI edycja konkursu

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

na najlepszy regionalny i tradycyjny produkt żywnościowy oraz najlepsze danie i potrawę regionalną i tradycyjną
odbędzie się 14 maja 2022 roku w Minikowie podczas Targów „Lato na wsi”

 

Głównym celem konkursu jest identyfikacja i promocja polskich produktów regionalnych osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od wielu lat wytwarzanych tymi samymi metodami, według tych samych receptur. Ważne jest znalezienie i zachowanie narodowych specjałów zanim odejdą w zapomnienie, wyparte przez „szybką” przemysłową żywność.

Zapraszamy do udziału w konkursie producentów żywności, w szczególności rolników, którzy prowadzą rolniczy handel detaliczny, restauratorów, gospodarstwa agroturystyczne, Koła Gospodyń Wiejskich, szkoły gastronomiczne oraz wszystkich pasjonatów kuchni tradycyjnej i regionalnej.

Konkurs przebiega dwuetapowo:

I etap – w czasie finału regionalnego w Minikowie – wyłonieni zostaną laureaci w kategoriach

1. Najlepszy regionalny produkt żywnościowy: produkt pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, napoje oraz produkt mieszany

2. Najlepsza potrawa regionalna

 • Sekcja dotycząca produktu odbędzie się w Centrum Transferu Wiedzy I Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie
 • Sekcja dotycząca gastronomii odbędzie się w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej w Minikowie.

II etap to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów nominowanych w regionach – wręczone zostaną nagrody na Wielkim Finale Konkursu „Perła 2022”.

Wielki Finał XXI edycji konkursu odbędzie się 25 września 2022 r., w trakcie Targów Smaki Regionów w Poznaniu.

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z następującymi dokumentami:

Dokumenty do pobrania:

Konkurs – produkt regionalny i tradycyjny

Konkurs – potrawa regionalna

Zgłoszenia produktu/produktów oraz dań i potraw należy dokonać przez wypełnienie Kart zgłoszeniowych i odesłanie ich do 22 kwietnia b.r. na adres:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

89-122 Minikowo

z dopiskiem: NKD – Smaki Regionów

lub osobiście w siedzibie KPODR pokój nr  27

Koordynator wojewódzki konkursu:

Beata Chełminiak
52 386 72 13; 723 692 545
beata.chelminiak@kpodr.pl

 

 

 

 

 

Nowoczesny sprzęt rolniczy i kiermasz ogrodniczy na targach w Marszewie

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa do Marszewa wracają Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Najnowszy sprzęt rolniczy, oferta producentów pasz, stoiska instytucji rolniczych oraz kiermasz ogrodniczy – to wszystko czeka na osoby, które w niedzielę 3 kwietnia pojawią się na terenach wystawowych WODR w Marszewie, koło Pleszewa.

– Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ to doskonała okazja, aby porozmawiać w gronie fachowców o najnowszych trendach i rozwiązaniach w produkcji rolniczej. Ale targi w Marszewie to również możliwość spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu przez osoby, które nie zajmują się rolnictwem na co dzień – mówi Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Różnorodna oferta na targach w Marszewie

Tegoroczna edycja targów będzie już trzydziestą w historii. Targi w Marszewie są wydarzeniem, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez organizowanych przez WODR, na których pojawiają się zarówno specjaliści z branży rolniczej, jak i okoliczni mieszkańcy.

Swoją najnowszą ofertę przedstawią producenci i wystawcy ciągników, sprzętu rolniczego, samochodów osobowych i dostawczych, producenci pasz, wyposażenia obiektów inwentarskich, materiałów budowlanych oraz przedsiębiorcy oferujący usługi dla gospodarstw rolnych i mieszkańców obszarów wiejskich.

Do dyspozycji odwiedzających będą także przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu, Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Na stoisku WODR każdy chętny będzie mógł skalkulować i zamówić usługę biologicznej ochrony zasiewów kukurydzy przy użyciu drona lub poznać platformę doradczą eDWIN. Już niedługo ułatwi ona prowadzenie ochrony chemicznej upraw zbóż, ziemniaków, pomidorów gruntowych, kukurydzy czy rzepaku w gospodarstwie, zapewniając rolnikowi szybki dostęp do doradców oraz aktualne dane pogodowe z najbliższej stacji agrometeorologicznej.

Nieodłączną częścią targów w Marszewie jest także kiermasz ogrodniczy z bogatym wyborem drzewek i krzewów owocowych, róż, traw, bylin, cebulek kwiatowych, nasion warzyw oraz kwiatów rabatowych.

– Miłośnicy ogrodnictwa po raz kolejny będą mieli okazję zaopatrzyć się w wiele pięknych roślin podczas kiermaszu ogrodniczego, zaś rozmowy z wystawcami to szansa, by otrzymać porady na temat pielęgnacji poszczególnych roślin – mówi Jacek Sommerfeld.

Utrudnienia w ruchu

Targi w Marszewie potrwają od godziny 9 do 16. W związku z wydarzeniem będą wprowadzone zmiany w organizacji ruchu zarówno w Marszewie, jak i drogach dojazdowych. Parkingi dla odwiedzających będą przygotowane:

– na polu demonstracyjnym WODR przy drodze powiatowej Pleszew-Grab,

– na stadionie w Marszewie przy drodze powiatowej Pleszew-Broniszewice.

 

Program Wiosennych Targów Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ, 

            9.00 – Rozpoczęcie targów,

11.00–12.00 – Uroczyste otwarcie, powitanie uczestników i wystąpienia zaproszonych gości – plac otwarcia, główny teren targów,

12.15–12.45 – Koncert orkiestry dętej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie – plac otwarcia, główny teren targów,

13.00–14.00 – Zielonym do góry – pokaz cięcia oraz kształtowania drzewek i krzewów – plac otwarcia targów,

9.00–16.00 – Prezentacja oferty środków produkcji, sprzętu rolniczego, materiałów budowlanych i usług,

9.00–16.00 – Kiermasz ogrodniczy,

16.00 – Zakończenie targów.

 

Wydarzenia towarzyszące Wiosennym Targom Rolno-Ogrodniczym AGROMARSZ:

9.00–16.00 – Dzień Otwarty w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie,

14.00 – Szkolenie „Zasady przyznawania płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach PROW 2014-2020 w 2022 roku” – aula ZSCKR w Marszewie, organizator – BP ARiMR w Pleszewie.

Norbert Kowalski
Specjalista ds. Public Relations
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Tel.: 500 680 002
E-mail: norbert.kowalski@wodr.poznan.pl