Bez kategorii

Pieniądze na Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego – nabór wniosków rusza 10 grudnia

10 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują budowę urządzeń chroniących wody przed azotanami. Wsparcie nie przysługuje właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Maksymalna wysokość pomocy na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami wynosi 100 tys. zł w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie ma formę refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50 proc., a w przypadku inwestycji realizowanej przez młodego rolnika – 60 proc.

Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej. Co jednak istotne, inwestycje te muszą zapewnić dostosowanie gospodarstwa do wymagań programu działań, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Wnioski można składać od 10 grudnia do 2021 r. do 7 lutego 2022 r. w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można to zrobić osobiście lub przez osobę upoważnioną, wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Wszystkie wnioski zostaną poddane ocenie, a suma uzyskanych punktów zadecyduje o miejscu na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy. Przy ocenie wniosków brana będzie pod uwagę m.in. liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, czy udział kosztów kwalifikowanych inwestycji w całym przedsięwzięciu objętym operacją. Dodatkowe punkty otrzyma rolnik, który nie występował wcześniej o taką pomoc lub nie starał się o wsparcie na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”. O pozycji w rankingu nie będzie decydowała kolejność wpływu dokumentów do Agencji.

https://www.gov.pl/web/arimr/pieniadze-na-inwestycje-chroniace-wody-przed-zanieczyszczeniem-azotanami-pochodzenia-rolniczego–nabor-wnioskow-rusza-10-grudnia

Plan Bezpieczeństwa Biologicznego

Hodowco! Nie czekaj! Już teraz zgłoś się do doradcy po pomoc w sporządzeniu planu bezpieczeństwa biologicznego.

            Mimo, że na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie ma strefy II (różowej) i III (czerwonej) związanych z występowaniem ASF, zwracamy się do rolników z prośbą o opracowanie planu bezpieczeństwa biologicznego (bioasekuracji).  

Jednocześnie informujemy, że taki obowiązek od 1 grudnia będą mieli hodowcy objęci ograniczeniami strefy II (różowej) i III (czerwonej).  Należy jednocześnie pamiętać, że opracowany plan zatwierdza Powiatowy Lekarz Weterynarii. Jest to jedno z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r., ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Posiadanie takiego planu jest podstawowym warunkiem przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami strefy II i III poza te obszary.

Plan bezpieczeństwa biologicznego może zostać opracowany na wzorach przygotowanych przez Główny Inspektorat Weterynarii:

– „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie do 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”,

– „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie”.

 

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej GIW pod adresem:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021

W linku poniżej znajdują się materiały pomocnicze dla hodowców:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-pomocnicze-dla-hodowcow-swin

 

Już wkrótce nabór wniosków na małe przetwórstwo i RHD

Od 30 listopada będzie można ubiegać się o wsparcie na tzw. na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 29 grudnia 2021 r.

O pomoc mogą ubiegać się:

  1. Rolnicy (również domownicy lub małżonkowie rolników), którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Mogą oni ubiegać się o nawet 500 tys. zł.
  2. Rolnicy (lub ich małżonkowie), którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. W tym przypadku limit dofinansowania został zwiększony w stosunku do poprzednich naborów i teraz maksymalna kwota wsparcia będzie wynosić 200 tys. zł.

W obu przypadkach:

  • poziom dofinansowania wynosi do 50 procent kosztów kwalifikowalnych
  • ubiegający się o dofinasowanie muszą podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie,
  • być zdolnymi do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku,
  • posiadać numer identyfikacyjny.

Przedsięwzięcia, na które będzie można otrzymać wsparcie, to m.in. budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej czy zakup oraz instalacja maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania. Przewidziano też dopłaty do inwestycji związanych z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakupu maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska. W tym naborze poszerzono zakres inwestycji objętych wsparciem. Zainteresowani będą mogli nabyć specjalistyczne środki transportu:

  • niezbędne dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania;
  • służące do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju;
  • wykorzystywane do sprzedaży produktów rolnych;
  • cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, przeznaczone do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach

Szczegółowe informacje i dokumenty aplikacyjne:
https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-2021-30-listopad—29-grudzien-tematyczny-pkd-i-rhd

Informacji udzielają również specjaliści KPODR: Beata Chełminiak, Aleksandra Hapka tel. 52 386 72 13

 

Gospodarka nawozami na poziomie gospodarstwa rolnego

4 listopada w Minikowie odbyło się szkolenie nt „Gospodarka nawozami na poziomie gospodarstwa rolnego” przy współudziale Polskiego Kluby Ekologicznego, Koalicji Żywa Ziemia i Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w którym uczestniczyli rolnicy i doradcy rolni z całego województwa. Omawiane były tematy związane z funkcją próchnicy w glebie, bilansowaniem składników pokarmowych w gospodarstwie, programami kalkulacyjnymi do określania zapotrzebowania na składniki odżywcze, rolnictwem regeneratywnym oraz propozycjami Krajowego Planu Strategicznego w kontekście produkcji zdrowej żywności przy zachowaniu równowagi agroekosystemów. W załączonych prezentacjach można zobaczyć przedstawiany na spotkaniu materiał.

Co nowego we Wspólnej Polityce Rolnej – propozycje – M. Staniszewska

Próchnica Kompostowanie – U.Sołtysiak

Rolnictwo Regeneratywne – R.Borek

Na kanale youtube naszego Ośrodka będzie można również zobaczyć (od 22.11)  wystąpienia naszych prelegentów. https://www.youtube.com/channel/UCC9bUzFo5haRN2ni9jaLz5g

 

Natalia Narewska
KPODR w Minikowie

ZIELONKA – KISZONKA – MLEKO

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie

zaprasza na konferencję online

ZIELONKA KISZONKA MLEKO

14 grudnia 2021 roku

Kliknij na link by się zarejestrować na konferencję

https://forms.gle/RpJhXeGicdA6AHyH8

 

Na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym zostanie przesłany na kilka dni przed konferencją link umożliwiający uczestnictwo.

W programie:

10:00 – 10:10

Otwarcie konferencji
dr Ryszard Kamiński
, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

10:10 – 10:20

Przedstawienie wykładowców i tematyki
Prowadzący konferencję: dr hab. Piotr Dorszewski, KPODR w Minikowie

DOBROSTAN

10:20 – 10:50

Długowieczność – najważniejsza cecha funkcjonalna krów
prof. dr hab. inż. Zenon Nogalski
, Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszynie

10:50 – 11:00

Dyskusja i odpowiedzi na pytania zadane podczas czatu
Prowadzący konferencję

TECHNOLOGIA

11:00 – 11:30

Nowoczesne technologie zbioru zielonek na kiszonki a zdrowie krów
prof. dr hab. inż. Cezary Purwin
, Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszynie

11:30 – 11:40

Dyskusja i odpowiedzi na pytania zadane podczas czatu
Prowadzący konferencję

11:40 – 11:50

Przerwa

EKONOMIKA

11:50 – 12:20

Aktualna opłacalność produkcji mleka i przewidywania na przyszłość
dr hab. inż. Andrzej Parzonko, prof. SGGW
, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Ekonomiczny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

12:20 – 12:30

Dyskusja i odpowiedzi na pytania zadane podczas czatu
Prowadzący konferencję

ŻYWIENIE

12:30 – 13:00

Błędy żywieniowe i ich konsekwencje
mgr inż. Zbigniew Wróblewski, doradca żywieniowy
, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

13:00 – 13:10

Dyskusja i odpowiedzi na pytania zadane podczas czatu
Prowadzący konferencję

INNOWACJE

13:10 – 13:40

Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych
Przedstawiciel GO EPI Zielone Mleko, realizującej projekt w ramach Działania „Współpraca” PROW 2014-2020, Lider projektu – LGD Sandry Brdy, Chojnice

13:40 – 13:50

Dyskusja i odpowiedzi na pytania zadane podczas czatu
Prowadzący konferencję

13:50 – 14:00

 

 

 

Podsumowanie i zakończenie konferencji
Prowadzący konferencję:dr hab. Piotr Dorszewski, KPODR w Minikowie

 

Kontakt: Piotr Dorszewski
tel.: 52 386 72 19
e-mail:
piotr.dorszewski@kpodr.pl

Upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk rolniczych w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

W dniach 27.09.2021-2.10.2021 odbył się wyjazd studyjny w ramach operacji ”Upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk rolniczych w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym”, wpisanej do Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Uczestnicy wyjazdu, którymi byli rolnicy ekologiczni, przetwórcy, rolnicy konwencjonalni zainteresowani  ekologicznymi metodami produkcji oraz doradcy z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, odwiedzili gospodarstwa ekologiczne oraz przetwórnie w województwie małopolskim, poznając dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie ekologicznym.

W ramach wyjazdu wizytowaliśmy w dwóch gospodarstwach położonych w podkrakowskich Niezwojowicach.

 

Fot. 1  Z wizytą w gospodarstwie p. Andrzeja Przybycień, Niezwojowice

Gospodarstwo pana Andrzeja Przybycień, to obecnie jedyne towarowe gospodarstwo ekologiczne w powiecie proszowickim. Prowadzi je od 1990 roku, ale tak naprawdę początki ekologii w jego gospodarstwie sięgają lat 80-tych XX wieku, kiedy to nawiązał współpracę z prekursorami rolnictwa ekologicznego w Polsce. Ta współpraca zaowocowała utworzeniem w 1989 roku pierwszego w Polsce Stowarzyszenie Rolników Ekologicznych EKOLAND.   Grunty orne stanowią 10 ha. W płodozmianie dominują uprawy warzyw, z których gospodarz uzyskuje bardzo dobre plony. Średnie plony odpowiednio na poziomie: ziemniaki około 30 t z ha, marchew jadalna około 40 t/ha, pietruszka  20t/ha, seler 25t/ha, cebula 30 t/ha, czosnek 80 000 główek z ha, kapusta 40t/ha, por 170 tysięcy sztuk z ha, dynia plon 40 t/ha, czarna rzepa- 25t/ha, ogórek 40 t/ha.


Fot. 2 Tegoroczne zbiory selera w gospodarstwie ekologicznym p. Andrzeja Przybycień

 

W poplonie rolnik uprawia koper, czarną rzodkiew, burak ćwikłowy. Produkcja zbóż stanowi około 2 ha. Na areale około 3 ha co roku wysiewana jest mieszanka strączkowo- zbożowa na poplon. Do siewu stosuje kwalifikowany, ekologiczny materiał siewny.  Odchwaszczanie przeprowadzane jest mechanicznie oraz za pomocą pielnika z palnikiem gazowym. Gospodarstwo podlega corocznej kontroli i certyfikacji przez jednostkę certyfikującą, posiada również certyfikat bezpieczeństwa żywności HACCP, Global G.A.P. Freshmazovia, najważniejszy prywatny międzynarodowy system jakości i bezpieczeństwa żywności w produkcji pierwotnej, który jest niezbędny w nowoczesnym handlu. Wytworzone produkty są sprzedawane dla dużych sieci Makro, NATU BIO  oraz przetwórni BIOFOOD. Warzywa są starannie konfekcjonowane i pakowane w specjalnie przeznaczonym dla tego celu pomieszczeniu, zapewniającym najwyższe standardy i normy bezpieczeństwa żywności, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Rolnik dostarcza towar do odbiorców własnym transportem.

Pan Andrzej współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, szkołą rolniczą w Piotrowicach Małych oraz MODR Karniowice. Bierze udział w konferencjach, sympozjach oraz targach  dotyczących ekologicznych metod produkcji. Podczas spotkań zwraca uwagę na problemy rolników ekologicznych. Bolączką rolników ekologicznych w Małopolsce jest brak przetwórstwa, brakuje również producentów pasz ekologicznych. Wytwórnie, które dotychczas działały nie wytrzymały konkurencji. Brakuje również grup producenckich, które mogłyby konkurować z silnym obecnie rolnictwem ekologicznym np. niemieckim, włoskim, czy Izraela.

Drugim odwiedzanym gospodarstwem było położone w sąsiedztwie 5-hektarowe gospodarstwo ekologiczne i zagroda edukacyjna  „Pszczółki”. Prowadzi je pani Agnieszka Król wraz z rodzicami. W gospodarstwie prowadzony jest chów gęsi polskiej białej, indyków i kur. Dominuje uprawa warzyw i owoców, które są wykorzystywane i przetwarzane w gospodarstwie. W ramach zajęć w zagrodzie edukacyjnej uczestnicy poznają cykl życia pszczelej rodziny i proces powstawania miodu. Można tutaj odpocząć z dala od zgiełku miasta, spróbować potraw przygotowanych tylko z naturalnych produktów i przekonać się czym jest polska gościnność. W menu gospodyni wyjątkowe produkty tj. gęś biesiadna wsią zalana pieczona na kapuście z jabłkami i śliwkami węgierkami, gruszki bądź śliwki węgierki w zalewie domowej, chleb razowy: czy oczywiście pyszna szarlotka. W ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) prowadzone jest przetwórstwo oraz sprzedaż produktów z własnego gospodarstwa. To również miejsce, w którym priorytetem jest wychowanie w duchu patriotyzmu, poszanowaniu historii i umiłowania ziemi. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem zagrody edukacyjnej. Na pięciu hektarach zainteresowania historyczne przeplatają się z miłością do zwierząt i gotowania oraz z  zamiłowaniem do ogrodu, pszczół i zdrowego stylu życia.

Fot. 3 Warzywa na podwyższonej grządce  gospodarstwie p. Agnieszki Król

 


Fot. 4 Sklepik z produktami z własnego gospodarstwa.

 

Kolejny dzień wyjazdu i następne ciekawe gospodarstwa. Tym razem gościliśmy u Pań:  Lucyny Gaweł i Martyny Chodorowicz. Mama i córka, prowadzą dwa odrębne gospodarstwa ekologiczne w Woli Batorskiej położonej między Puszczą Niepołomicką a Wisłą. Obydwa specjalizują się w produkcji warzyw w gruncie i pod osłonami. Pani Lucyna Gaweł gospodaruje wraz z mężem na 8-miu hektarach. Od 2003 posiadają certyfikat ekologiczny. Produkują warzywa na lokalny krakowski Targ Pietruszkowy oraz zajmują się hodowlą bydła rodzimej rasy polska czerwona, królików i kur niosek polskiej rasy Zielononóżka kuropatwiana. Zwierzęta zapewniają naturalny nawóz wykorzystywany przy uprawie warzyw.

By mieć możliwość prowadzenia handlu na Targu Pietruszkowym konieczne jest spełnienie 3 wymogów:

– wymóg lokalności – odległość gospodarstwa powinna wynosić do ok. 150 km od Krakowa,

– wymóg naturalności – posiadanie certyfikatu ekologicznego lub zgoda na poddanie się niezapowiedzianym badaniom laboratoryjnym;

-wymóg bezpośredniości– rolnik lub przetwórca sprzedaje swoje produkty sam lub sprzedaż prowadzona jest przez kogoś z jego rodziny.

Fot. 5 Uczestnicy wyjazdu studyjnego poznają zasady ekologicznej uprawy jarmużu w gospodarstwie p. Lucyny Gaweł.

 

Główne uprawy obejmują ziemniaki, kapustę głowiastą i pekińską, pietruszkę marchewkę, rzepę, sałaty, fasolę szparagową, koper, ogórki gruntowe, pomidory, por i seler i burak ćwikłowy. Część warzyw jest  przetwarzana w gospodarstwie i sprzedawana w ramach RHD. Na terenie gospodarstwa znajduje się 12  tuneli foliowych, w których od wczesnej wiosny do późnej jesieni uprawiane są warzywa, Od lutego rusza wysiew nowalijek: rzodkiewki, sałaty, szczypioru i koperku.

Fot. 6  Uprawa warzyw pod osłonami.

Gospodarstwo pani Martyny Chodorowicz choć niewielkie, gdyż powierzchnia wynosi dwa hektary gruntów ornych, stanowi przykład innowacyjnego gospodarstwa, w którym dominuje uprawa ziemniaków, ziół, warzyw i zbóż. Uprawa warzyw i ziół prowadzona jest w ośmiu tunelach foliowych. Rolniczka jest przykładem beneficjenta działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” PROW 2014-2020, w ramach którego zakupiła miniciągnik o mocy 50 KM do pracy w tunelach i na polu. W gospodarstwie prowadzona jest sprzedaż bezpośrednia produktów oraz przygotowywane są paczki dla klientów, którzy zamawiają towar telefonicznie lub przez internet. Raz w tygodniu paczki rozwożone są do odbiorców w Krakowie.

Fot. 7  Uprawa mizuny – musztardowca japońskiego w gospodarstwie p. M. Chodorowicz.

 


Fot. 8 Z wizytą w gospodarstwie państwa Bobaków.

 

Część wyjazdu studyjnego spędziliśmy na Podhalu, w najwyżej położonej miejscowości w Polsce, w Zębie. Tutaj znajduje się gospodarstwo Pana Bolesława Bobaka. Jest to przykład gospodarstwa, w którym prowadzony jest chów bydła mlecznego oraz owiec. W ramach RHD produkowane są sery. Tradycje wytwarzania prawdziwych serów góralskich są w rodzinie Bobaków kultywowane od wielu pokoleń, dlatego tak wielu klientów docenia oryginalny smak serów białych, wędzonych, bryndzy, bundza czy coraz popularniejszego poza Podhalem korbacza, który kształtem przypomina makaronowe nitki, a historia jego wytwarzania ma ponad dwieście lat.

Fot. 9 Serowarnia, tutaj  powstają przepyszne, ekologiczne sery.

 

 Gospodarstwo otrzymało certyfikat Produkt Lokalny z Małopolski przyznawany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że w gospodarstwie Państwa Bobaków stosuje się ekologiczne metody hodowli zwierząt oraz zlokalizowane jest ono na terenie Małopolski. Gospodarstwo należy do Małopolskiego Stowarzyszenia Rolników Ekologicznych „Natura”. Rodzina zajmuje się także eko-agroturystyką.

Sery góralskie dostępne są w sprzedaży bezpośredniej, zarówno w gospodarstwie, jak i na miejscowych targowiskach w Zakopanem i Krakowie na Targu Pietruszkowym oraz Targu Produktów Lokalnych.

Kolejny punkt programu to wizyta w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem. Podczas spaceru edukacyjnego po ośrodku pierwszym punktem zwiedzania była  największa w Polsce makieta Tatr – prezentacji, która jest na niej wyświetlana, towarzyszył komentarz lektora. Kolejnym etapem spaceru była projekcja  filmu oraz bardzo realistyczne dioramy, czyli trójwymiarowe makiety przedstawiające łąkę i las oraz wpływ człowieka na tatrzańskie ekosystemy. Zdobyliśmy wiedzę na temat walorów przyrodniczych TPN i sposobów ich ochrony. Swobodne przemieszczanie się zwierząt  ma ogromne znaczenie dla zachowania bioróżnorodności obszarów chronionych. Bogactwu roślinności odpowiada bogactwo krajobrazowe. TPN otacza obszar otuliny, na którym dozwolone są niektóre formy działalności rolniczej i gospodarczej. Pewne przejawy tradycyjnej gospodarki rolnej (wypas owiec, koszenie traw) dozwolone są nawet na obszarach pod ścisłą ochroną, co jest o tyle uzasadnione, że działalność taka ma tu wielowiekową tradycję, a zaprzestanie jej może spowodować drastyczne zmiany w ekosystemie. Ekologiczne gospodarstwa z całą pewnością korzystnie wpisują się w ochronę  różnorodności biologicznej tego regionu.

Przedostatni dzień pobytu w pięknych stronach województwa małopolskiego spędziliśmy poznając asortyment i specyfikę powstawania ekologicznych soków w tłoczni soków Maurera.

Fot. 10 Ekologiczne soki z tłoczni soków Maurera

Z uwagi na formę tworzenia – są to produkty tłoczone bezpośrednio ze świeżych owoców, warzyw oraz ziół. Co istotne, wszystkie składniki, z których wykonywane są soki ekologiczne pochodzą z certyfikowanych upraw ekologicznych, a więc wolnych do chemii, pestycydów i wszystkich innych, niekorzystnych dla ludzkiego zdrowia substancji. W każdym przypadku są to soki bez dodatku cukru, zawierające jedynie cukier naturalnie występujący w warzywach i owocach.

W bogatej ofercie znajdują się soki ekologiczne dostępne zarówno w kartonach, jak również i butelkach o różnych rozmiarach. Wśród składników, z których tłoczone są soki, znaleźć można m.in. truskawki, jabłka, gruszki, śliwki, maliny, czarną porzeczkę, marchew, buraczki, rabarbar, pokrzywę, kwiat czarnego bzu, miętę oraz wiele innych. Mieliśmy okazję delektować się smakiem tych wyjątkowych produktów.

Na zakończenie pobytu w Małopolsce odwiedziliśmy ekologiczne gospodarstwo koziarskie pani Agnieszki Libury w Kobylcu, gmina Łapanów. Jest to bardzo ciekawe gospodarstwo ekologiczne, którego właścicielka wręcz zaraża entuzjazmem i radością życia. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchaliśmy historii powstania tego miejsca. Gospodarstwo o pow. 10 ha stanowią: sad aroniowy, ogród warzywny, łąki, pastwiska i las. Prowadzi hodowlę zachowawczą kóz karpackich. Obecnie jest ich 60 sztuk. Na bieżąco współpracuje Instytutem Ochrony Zasobów Genetycznych, pracując nad zachowaniem i odnową starej, polskiej rasy kóz karpackich. Zwierzęta biorą udział w wystawach i są protoplastami kolejnych stad w Polsce. Z mleka tej rasy powstają sery, a z mięsa wędliny i potrawy dla domowników, pracowników oraz gości. Kuchnia bazuje na produktach ekologicznych z własnego gospodarstwa. Przetwórstwo odbywa się w ramach RHD. Oprócz kóz w gospodarstwie hoduje się króliki na mięso dla pacjentów onkologicznych.

 


Fot.11 Zachowawcza rasa kóz karpackich w Kobylcu.

Dodatkowo w gospodarstwie prowadzona jest działalność  agroturystyczna – całoroczne domki na drzewach/ leśne obserwatoria. Pani Agnieszka kocha naturę i tworzy niepowtarzalny smak i klimat w swoim  gospodarstwie. Rolnicy mieli możliwość zobaczyć, że  w jednym gospodarstwie, że rolnik może prowadzić różne działalności pozarolnicze tj. RHD, agroturystyka, zagroda edukacyjna. Jest to przykład innowacyjnego gospodarstwa z ofertą przygotowaną pod wymagającego klienta. Z żalem opuściliśmy Kozi Stok, by udać się w drogę powrotną do domu.

 Wyjazd studyjny rolników z naszego województwa pozwolił znaleźć odpowiedzi na pytania zadawane zarówno przez rolników, którzy dopiero rozważają przestawianie gospodarstw na ekologiczny system produkcji, rolników w okresie konwersji oraz rolników ekologicznych z wieloletnim doświadczeniem. Poznaliśmy ciekawe gospodarstwa i przetwórnie regionu Małopolski. Odwiedzone gospodarstwa pokazały, że przetwórstwo surowców z własnego gospodarstwa daje szansę na rozwój, co przekłada się na zadowalający efekt i stabilność finansową. Inicjatywa współpracy z innymi rolnikami ekologicznymi, ułatwia podejmowanie nowych przedsięwzięć i usprawnia funkcjonowanie gospodarstw. Zdobyta wiedza, poznane dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania będą inspiracją do dalszych działań, podejmowania nowych wyzwań i inicjatyw. W przyszłości przyczynią się do rozwoju gospodarstw ekologicznych i przetwórstwa w województwie kujawsko-pomorskim.

 

 

Tekst: Karina Wroniecka KPODR Minikowo Oddział w Przysieku
Fot. Agnieszka Dobosz-Idzik

Wszystkie artykuły

Nagrody dla wydawnictw Ośrodka w konkursie pn. „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich oó

Nasz miesięcznik „Wieś Kujawsko-Pomorska” został doceniony przez Jury konkursu pn. „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” i otrzymał II miejsce w kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne”. Periodyk wydajemy w cyklu miesięcznym. Staramy się utrzymać wysoki poziom przekazywanych informacji. Dowodem tego jest otrzymane wyróżnienie. Jest to sukces wielu osób, pracowników naszego Ośrodka. Otrzymaliśmy również nagrodę specjalną w kategorii

Ogólnopolski konkurs dla dzieci

Ogólnopolski konkurs dla dzieci pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas?" organizowany dla dzieci szkół podstawowych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szkolenie – Ekologiczna uprawa warzyw wyzwanie czy przyszłość dla rolnika

Warzywa ekologiczne zyskują coraz większą aprobatę wśród konsumentów poszukujących żywności wysokiej jakości. Nie jest to jednak łatwe zadanie. Uprawa warzyw wymaga od rolnika dużego nakładu pracy, powinna być przemyślana, dostosowana do warunków panujących w gospodarstwie, ale i dostosowana do zapotrzebowania rynku. O tym jakie są największe problemy w ekologicznej uprawie warzyw, jak radzić sobie z

Lustracja demonstracji upowszechnieniowej pszenic w Gostkowie

17.11.2021 roku w Gostkowie w gospodarstwie Ewy i Jana Grodzickich przeprowadzono lustrację demonstracji polowej pszenic ozimych. W tym miejscu, na polu o powierzchni 1,6 ha, na stanowisku po ziemniakach wysiano 8 odmian pszenic ozimych, trzech firm hodowlano-nasiennych. Hodowla Roślin Smolice przekazała do siewu pszenicę orkisz odmiany ORKUS oraz 2 odmiany populacyjne ozime – SYMETRIA i

Eko-opcje – TVP Bydgoszcz

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia najnowszego odcinka „Eko-opcji”, w którym o projekcie RENALDO i o tym, jak wpisuje się on w potrzebę poszukiwania nowatorskich rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, opowiedzieli: – Ryszard Kamiński – Dyrektor KPODR – Justyna Lesiewicz – Koordynatorka projektu w KPODR oraz przedstawiciele zaangażowanych gmin: – Wojciech Konstanty – zastępca wójta w Gminie

Szkolenie online – Ekologiczna produkcja ziemniaka

Ziemniak jest jedną z ważniejszych roślin towarowych w systemie ekologicznym.  O jego uprawie decyduje wiele czynników wśród, których na pierwszym miejscu należy postawić zapotrzebowanie rynku , kolejne to czynniki decydujące o jakości i plonie: zachwaszczenie, odpowiedni płodozmian, nawożenie oraz walka z chorobami i agrofagami. O tym wszystkim była mowa podczas szkolenia „Ekologiczna produkcja ziemniaka” dnia

Konferencja w trybie hybrydowym pt: „Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) w Województwie

    24 listopada w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się konferencja pt: „Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) w Województwie Kujawsko-Pomorskim” – jak skuteczne tworzyć i rozwijać partnerstwa?”. Konferencję przeprowadzono w ramach operacji wpisanej do planu operacyjnego 2020-2021 „Lokalne Partnerstwa Wodne” (LPW). Spotkanie otworzył i uczestników przywitał dyrektor Ryszard Kamiński. Spotkanie prowadzili z-ca dyrektora

Szkolenie online pn. „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami

23 listopada w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie/Oddział w Zarzeczewie odbyło się kolejne już szkolenie online pn. „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) w produkcji rolniczej”, które podobnie jak poprzednie, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników. Intensyfikacja rolnictwa powoduje wzrost odpadów wytwarzanych w gospodarstwach rolnych. Powstaje duża ilości odpadów

Szkolenia pt. „Uprawa międzyplonów korzyścią dla rolnika i środowiska” oraz „Uprawa

Praktyki korzystne dla rolników i środowiska   17 listopada br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprosił rolników na szkolenia z zakresu uprawy międzyplonów oraz uprawy uproszczonej w rolnictwie ekologicznym. W szkoleniach udział wzięły 34 osoby. Uczestnikami szkolenia byli zarówno rolnicy ekologiczni, którzy od wielu lat prowadzą swoje gospodarstwa zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, rolnicy

Przetwórstwo owoców i warzyw w gospodarstwie rolnym

19 listopada br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował szkolenie stacjonarne o charakterze warsztatowym pn. „Przetwórstwo owoców i warzyw w gospodarstwie rolnym”. W wydarzeniu wzięło udział 13 osób. Uczestnikami byli rolnicy, sadownicy oraz koła gospodyń wiejskich. Pan Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora KPODR, dokonał oficjalnego otwarcia i przywitał zgromadzonych słuchaczy. Celem szkolenia było przybliżenie uczestnikom

Stan zbóż i rzepaku ozimego przed zimą

Wielu rolników pamięta co się stało w sezonie 2011/2012 (nastąpiło prawie całkowite wymarznięcie rzepaku i zbóż), a także duże straty zimą 2015/2016 jakie ponieśli rolnicy. Wtedy mrozy, jakie wtedy miały miejsce zniszczyły zdecydowaną większość ozimych zasiewów. Układ pogody był taki, że gdy wystąpiły mrozy, to trwały długo, a spadki temperatur wyniosły nawet -25oC. Diodatkowo wiały

BEZPIECZENSTWO i HIGIENA PRACY w ROLNICTWIE – Poradnik dla rolników i przedsió

Poradnik dla rolników i przedsiębiorców rolnych został opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu pogłębienia i usystematyzowania ich wiedzy, a także umiejętności w tym zakresie. W poradniku zostały przedstawione zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, które mają zastosowanie zarówno do pracowników świadczących pracę w ramach stosunku pracy jak i pomocników rolnika, świadczących pomoc na

Gospodarka nawozami na poziomie gospodarstwa rolnego

4 listopada w Minikowie odbyło się szkolenie nt „Gospodarka nawozami na poziomie gospodarstwa rolnego” przy współudziale Polskiego Kluby Ekologicznego, Koalicji Żywa Ziemia i Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w którym uczestniczyli rolnicy i doradcy rolni z całego województwa. Omawiane były tematy związane z funkcją próchnicy w glebie, bilansowaniem składników pokarmowych w gospodarstwie, programami kalkulacyjnymi do określania

Wirtualne wizyty w zagrodach edukacyjnych

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą serię filmów dotyczących działalności zagród edukacyjnych. Materiał powstał w ramach projektu „Wirtualne wizyty w zagrodach edukacyjnych” koordynowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Ma on stanowić źródło wiedzy dla szkół na temat oferty edukacyjnej obiektów zarejestrowanych w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród

Rok 2022 rokiem Henoli. Instytut ogłasza projekt HenolaHemp !

  Rok 2022 rokiem Henoli. Instytut ogłasza projekt HenolaHemp ! Program Konopny Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich mając na celu rozpowszechnienie upraw konopi włóknistych w Polsce uruchamia projekt HenolaHemp. Projekt zakłada zbadanie parametrów dużej ilości plantacji towarowych konopi włóknistych odmiany Henola w zróżnicowanych warunkach glebowych i pogodowych w Polsce w kontekście czynników wpływających na

Święto Gęsi na Krajnie – Minikowo we mgle

Mgła nikomu nie przeszkadzała. Przyjechało do nas co najmniej 5 tys. gości. Ponad 150 wystawców prezentowało gęsinę oraz lokalne specjały. Wszyscy mieli możliwość spróbowania i kupna gęsiny, wytworów lokalnej kuchni i nie tylko. Do godz.16 wszyscy mieli zajęcie.  W Minikowie znowu działo się. Dziękujemy za udany dzień wystawcom i odwiedzającym!   foto. Marzena Zwiewka, Jarosław

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

W związku z  wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności: 1. Przetrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikim ptactwem; 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z

Upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk rolniczych w przetwórstwie i rolnictwie

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   W dniach 27.09.2021-2.10.2021 odbył się wyjazd studyjny w ramach operacji ”Upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk rolniczych w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym”, wpisanej do Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy

Pasy kwietne w rolnictwie – warsztaty

3 listopada br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Firmą Łąki Kwietne zorganizowali warsztaty stacjonarne „Pasy kwietne w rolnictwie”. Partnerem wydarzenia była firma BUNGE w ramach programu Grunt to Równowaga, Program na rzecz Bioróżnorodności.  W wydarzeniu wzięło udział 38 osób. Uczestnikami byli rolnicy, sadownicy, doradcy rolni, pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i

Kolejne premie na założenie firmy – LGD zaprasza do składania wniosków.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (LGD) informuje o ogłoszeniu kolejnego naboru wniosków o przyznanie pomocy dla, nieubezpieczonych w KRUS, mieszkańców powiatu nakielskiego chcących uzyskać wsparcie finansowe na podjęcie własnej działalności gospodarczej – premia w wysokości 50 000 zł (nie wymagamy wkładu własnego!). Zainteresowanych pozyskaniem środków zachęcamy do kontaktu z pracownikami biura

Znamy Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego 2021

Od 12 lat, w ramach konkursu Rolnik Roku, organizacja WWF nagradza rolników stosujących zrównoważone praktyki rolnicze – zwłaszcza te ograniczające spływ substancji odżywczych do Morza Bałtyckiego. Poznaliśmy zwycięzcę drugiego etapu konkursu – The Baltic Sea Farmer of the Year 2021. 29 października 2021 r. nastało długo oczekiwane ogłoszenie wyników drugiego, finałowego etapu konkursu Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego.

Program Priorytetowy „Agroenergia”: Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące

Od października 2021 roku rozpoczął się nabór wniosków dla zadań realizowanych do roku 2027, wpisujących się w Program Priorytetowy „Agroenergia”: Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Program realizowany będzie do 2027 roku.    Dla kogo jest program „Agroenergia”? – Osoby fizyczne będące

Komunikaty Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2021 Grudzień Pieniądze na Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego – nabór wniosków rusza 10 grudnia 2.12 Listopad Już wkrótce nabór wniosków na małe przetwórstwo i RHD 24.11 Rusza pomoc na inwestycje w lasach prywatnych 22.11 Rusza tzw. duży nabór wniosków o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Dzień Przedsiębiorcy Rolnego

Do pobrania: Program konferencji Szczegóły oraz link do rejestracji Dzień Przedsiębiorcy-2021

Lustracja jesienna rzepaku w Wybczyku

W połowie października w Wybczyku, na polu rolnika Michała Sadowskiego dokonano pierwszej lustracji demonstracji upowszechnieniowej rzepaku ozimego. Tematem demonstracji jest porównanie nowych 5 odmian rzepaku ozimego. Są to odmiany: ATORA, DIUKE, PRINCE firmy Rapool Polska Sp. z o.o. oraz GEMINI I KEPLER Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o.. Nasiona zostały wysiano na stanowisku po pszenicy

Instytucje działające na rzecz rolnictwa oraz działania przez nie podejmowane –

Broszura w formacie pdf (z wszystkimi linkami do pobrania: wkładki merytoryczne        

Konferencja pn. „Bioróżnorodność, jej znaczenie w rolnictwie”.

  14 października 2021 r. w Minikowie w formie online obyła się konferencja pn. „Bioróżnorodność, jej znaczenie w rolnictwie”. Udział w wydarzeniu wzięło 128 osób. Konferencja była współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Uczestniczyli m.in. rolnicy, doradcy rolni oraz osoby zainteresowane tematami poruszanymi podczas konferencji. Ryszard Kamiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka

Integracja w rolnictwie a produkcja żywności wysokiej jakości i zdolność do wdrażania

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "POLSKA EKOLOGIA" – Partner KSOW informuje, że w dniu 12 sierpnia 2020r. podpisana została umowa z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na realizację operacji pn. Integracja w rolnictwie a produkcja żywności wysokiej jakości i zdolność do wdrażania innowacji na przykładzie Włoch Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 125.418,80 zł. Partnerzy dodatkowi

Zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Bezpieczna kwatera”

Zapraszamy wszystkich właścicieli kwater agroturystycznych z terenu całej Polski do udziału w konkursie  pn. „Bezpieczna kwatera”. Celem konkursu jest identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w wiejskiej bazie noclegowej działań związanych z podwyższonymi standardami epidemiologicznymi. Oceniane będą również wszelkie działania zrealizowane w obiektach turystyki wiejskiej związane z dostosowaniem oferty do nowej sytuacji wynikającej

Nabór do projektu: Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt „Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o projekcie i termin kolejnego naboru. Informacja o naborze nr 10: Dziesiąty nabór do projektu “Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”

Polski Ład dla polskiej wsi – 7 kluczowych zmian

Czytaj więcej …..

XXXI Olimpiada Wiedzy Rolniczej – powiat bydgoski

Tradycją jest, że od wielu lat na przełomie października i listopada zostaje organizowana Olimpiada Wiedzy Rolniczej, nad którą pieczę trzyma Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W tym roku ww. olimpiada odbyła się w październiku.  W całym wydarzeniu planowany był udział około 500 uczestników. W olimpiadzie udział wziąć mogą właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby gospodarujące

Polski ład dla polskiej wsi – 9 października

Tu kliknij by obejrzeć Konwencję Prawa i Sprawiedliwości z udziałem Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego                                 .                                                

XX Finał ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo ……&;

3 października 2021 r. podczas targów „Smaki Regionów” w Poznaniu odbył się XX Jubileuszowy Wielki Finał ogólnopolskiego konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Wręczone zostały prestiżowe nagrody „Perła 2021”, które są przyznawane za najlepszy regionalny i tradycyjny produkt żywnościowy oraz za najlepszą potrawę regionalną i tradycyjną. Eliminacje regionalne konkursu odbyły się 19 września w

Finał wojewódzki XXXI Olimpiady Wiedzy Rolniczej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja realizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju

Ryszard Kamiński, dyrektor KPODR: Doradztwo jest takim lekarzem pierwszego kontaktu

Agata Wodzień 4 października 2021, 14:29       https://pomorska.pl/ryszard-kaminski-dyrektor-kpodr-doradztwo-jest-takim-lekarzem-pierwszego-kontaktu-wideo/ar/c8-15835261

ZAKOŃCZENIE naboru wniosków w programie „Mój Prąd

6 października 2021r. nastąpiło ZAKOŃCZENIE naboru wniosków w programie „Mój Prąd”.   Ze względu na wyczerpanie budżetu trzeciej edycji programu „Mój Prąd” z dniem 6 października br. zostaje zamknięty nabór wniosków na dofinansowanie. Regulamin programu priorytetowego „Mój Prąd” przewiduje zatrzymanie naboru wniosków w przypadku wyczerpania budżetu programu przed terminem zakończenia naboru wskazanym w ogłoszeniu.  

Projekt eDWIN nagrodzony na Forum Inteligentnego Rozwoju!

  Ogromny sukces projektu eDWIN podczas VI Forum Inteligentnego Rozwoju! Projekt otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Innowacyjna digitalizacja i udostępnianie danych”. Nagrodę odebrali przedstawiciele Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który jest liderem projektu. Łącznie uczestniczy w nim aż 19 partnerów. – Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że kapituła doceniła znaczenie projektu eDWIN w zakresie
Forum rolniczw 2021

Forum Rolnicze „Gazety Pomorskiej” w Bydgoszczy

      Forum Rolnicze "Gazety Pomorskiej" 2021 fot. Dariusz Bloch, Gazeta Pomorska       1 października Bydgoszcz była rolniczą stolicą, Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej 2021 już za nami! Odbyła się debata z udziałem obecnych i byłych szefów ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi.  To spotkanie było również okazją do nagrodzenia Sołtysa i Rolnika Roku. Tu

Zaszczepmy Zielony Ład i Uratujmy klimat!

VI Forum Green Smart City Zaszczepmy Zielony Ład i Uratujmy klimat!   Już 28 i 29 października 2021 r. odbędzie się VI edycja Forum Green Smart City. Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. oraz Związek

KONKURS AGRO-WCZASY – WYNIKI

  Podczas pierwszego dnia VIII Kujawsko-Pomorskiego Forum Turystyki Wiejskiej – „Historia dzieje się dziś”, nastąpiło ogłoszenie wyników tegorocznego konkursu AGRO-wczasy, wyłaniającego najlepsze gospodarstwo agroturystyczne, usługi turystyki wiejskiej oraz atrakcyjną kuchnię regionalną z terenu naszego województwa. Konkurs został zrealizowany przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu

Czy będziemy siać przewódki?

Temat przewódek często pojawia się w rozważaniach rolników i specjalistów w sytuacji, gdy występują problemy suszowe w zbożach jarych. Oczywiście większość znających się na rzeczy praktyków od razu podkreśla fakt, że siewy przewódkowe dają większe szanse roślinom dzięki temu, że fazy rozwojowe decydujące o plonach zachodzą w większym komforcie wodnym. Późną jesienią jest więcej wilgoci

ZA NAMI DRUGA KONFERENCJA PN. „OZE W SEKTORZE AGRO – NOWE PERSPEKTYWY”

  21 września 2021 r. w Park Hotelu w Bydgoszczy odbyła się, pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), konferencja pn. „OZE w sektorze AGRO – nowe perspektywy”. Była to druga edycja konferencji o tym tytule. Organizatorami były Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych (ZPDiWR), Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) oraz firma RAWICOM

Operacja „Promocja dobrych praktyk ekologicznej działalności rolniczej ….”

Producenci ekologiczni z województwa kujawsko-pomorskiego w dniach 9-12.09.2021r. uczestniczyli w wyjeździe studyjnym na terenie województwa dolnośląskiego, który zrealizowany został w ramach operacji KSOW pn. „Promocja dobrych praktyk ekologicznej działalności rolniczej oraz poszukiwanie rynków zbytu”. Wyjazd rozpoczął się od wizyty w miejscowości Kobierzyce pod Wrocławiem, gdzie w roku 1924 dr Rudolf Steiner, austriacki filozof, malarz, przyrodnik

Spotkanie na polu z nauką i doradztwem.

W ramach rozwijającej się współpracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie ze szkołami ponadpodstawowymi, kształcącymi w obszarze rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim 20 września odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Spotkania na polu z nauką i doradztwem”. Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie z Politechniką Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (PBŚ) w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji

Jesienna Wystawa Ogrodnicza i Karp nakielski

Na terenach wystawowych KPODR w Minikowie odbyła się Jesienna Wystawa Ogrodnicza pn. BARWY LATA – JESIENIĄ W OGRODZIE, połączona z promocją karpia nakielskiego pn. „KARP NIE TYLKO NA ŚWIĘTA”. Organizatorami tej imprezy byli: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Gospodarstwo Rybackie w Ślesinie. Oprócz kiermaszu ogrodniczego, na którym zakupić można było jesienny asortyment roślin,

Dzień Kukurydzy, Soi, Buraka cukrowego i Ziemniaka

Wydarzenie to jest jesienną odsłoną Krajowych Dni Pola Minikowo 2021. Na kolekcji odmian zlokalizowanej w Minikowie, 19 września w godz. od 9:00 do 14:00 prezentowaliśmy potencjał odmian roślin późno schodzących z pola. Odwiedzający wydarzenie mogli zwiedzać bogatą kolekcję: 115 odmian kukurydzy prezentowanych przez 19 firm 30 odmianziemniaka prezentowanych przez 6 firm 21 odmian buraka cukrowego

Święto Ziemniaka

Wydarzenie to było swego rodzaju realizacją strategii „Od pola do stołu”. W ramach Krajowych Dni Pola w Minikowie 6 firm hodowlanych prezentowało łącznie 30 odmian ziemniaka. Odmiany te można było zwiedzać na kolekcji i porównywać między sobą oceniając potencjał hodowlany każdej z nich. Zorganizowano także 2 konkursy Konkurs – „Najsmaczniejsza odmiana ziemniaka będący kontynuacją konkursów jakie

XX edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów

19 września w Minikowie odbył się finał regionalny XX jubileuszowej edycja konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów, na najlepszy regionalny i tradycyjny produkt żywnościowy oraz najlepsze danie i potrawę regionalną i tradycyjną. Jest to jeden z najważniejszych konkursów promujących tradycje kulinarne naszego regionu. Organizatorkami konkursu byli: Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Polska

Pokaz drobnego inwentarza

Pokaz drobnego inwentarza odbył się podczas targów Barwy Lata Jesienią w Ogrodzie. Do Minikowa przyjechało 20 hodowców prezentujących króliki, gołębie rasowe. Dodatkową atrakcją były alpaki Pani Moniki Fryziak oraz młode i rzadkie owce rasy quessant Pani Marty Adamczyk. Hodowcy prezentujący zwierzęta byli przedstawicielami m.in. Regionalnego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza w

Konkurs AGROLIGA 2021 – etap wojewódzki

19 września 2021 r. odbyło się uroczyste seminarium podsumowujące konkurs AgroLiga 2021. Podczas gali zaprezentowano mistrzów i laureatów konkursu z województwa kujawsko-pomorskiego.  Uczestnikami konkursu byli rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swą działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Wykład inaugurujący seminarium przeprowadziła

WARSZTATY ZIOŁOWE „ZIOŁA DOBRE NA WSZYSTKO „

  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował warsztaty ziołowe w ramach projektu pn. „W kierunku Europejskiego Zielonego Ładu – promocja ekologii i bioróżnorodności” – kampania edukacyjno–informacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego. W dniach 14 – 17 września br. zorganizowano 4 jednodniowe warsztaty

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne – rozstrzygnięty

19 września 2021 roku w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne. Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne stał się już tradycją, gdyż organizowany jest od wielu lat zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i  krajowym. Na szczeblu krajowym organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w

Operacja „Promocja dobrych praktyk ekologicznej działalności rolniczej oraz poszukiwanie

Producenci ekologiczni z województwa kujawsko-pomorskiego w dniach 9-12.09.2021r. uczestniczyli w wyjeździe studyjnym na terenie województwa dolnośląskiego, który zrealizowany został w ramach operacji KSOW pn. „Promocja dobrych praktyk ekologicznej działalności rolniczej oraz poszukiwanie rynków zbytu”. Wyjazd rozpoczął się od wizyty w miejscowości Kobierzyce pod Wrocławiem, gdzie w roku 1924 dr Rudolf Steiner, austriacki filozof, malarz, przyrodnik

BARWY LATA JESIENIĄ w OGRODZIE – w Minikowie każdy znalazł coś dla siebie

Jesienna Wystawa Ogrodnicza – Barwy Lata – Jesienią w Ogrodzie Na terenach wystawowych KPODR w Minikowie odbyła się Jesienna Wystawa Ogrodnicza pn. BARWY LATA – JESIENIĄ W OGRODZIE, połączona z promocją karpia nakielskiego pn. „KARP NIE TYLKO NA ŚWIĘTA”. Organizatorami tej imprezy byli: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Gospodarstwo Rybackie w Ślesinie. Oprócz

Przeczytać warto – Światowy Dzień Żywności

Broszura do pobrania – Food Day  

Zielony Ład – BLISKO NAS

Odcinek 2 22 września   Odcinek 1 16 września  

Rypin Agra 2021

Starostwo Powiatowe w Rypinie wraz z Miastem Rypin i Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizowało trzydziestą pierwszą imprezę wystawienniczo targową połączoną z Dożynkami Powiatowymi Rypin Agra 2021. Impreza odbyła się w dniach 10-12 września 2021 r. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie reprezentował dyrektor dr

Pogoda w tym roku nie sprzyjała ziemniakom

W każdym roku warunki dla rozwoju roślin są różne i różne są też plony. Kolekcja odmian roślin uprawnych w Grubnie koło Chełmna, prowadzona przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku dla potrzeb Kujawsko-Pomorskich Dni Pola, to było przez 25 lat dobre miejsce dla weryfikacji i porównania z własnymi polami. To miejsce umożliwiało

VIII Wojewódzki Konkurs Orki i Piknik z Inter-Vaxem – Podgórzyn

12 września w Podgórzynie odbył się VIII Wojewódzki Konkurs Orki i Piknik z Inter-Vaxem zorganizowane przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą i Firmę Inter-Vax.  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) reprezentowała zastępca dyrektora Lidia Lewandowska. Stoisko Ośrodka zostało zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Żninie. Podczas imprezy rolnicy mogli skorzystać z porad i informacji udzielanych

Warsztaty polowe w Starym Brześciu

Już po raz dwunasty na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbyły się warsztaty polowe poświęcone uprawie buraka cukrowego. Organizatorami warsztatów była brzeska szkoła rolnicza oraz Krajowa Spółka Cukrowa. Otwarcia warsztatów polowych dokonała Pani Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie reprezentował dyrektor

Znamy laureatów konkursu Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego 2021

W sobotę 21 sierpnia podczas gali towarzyszącej Międzynarodowym Targom Potato Poland 2021 odbyło się uroczyste wręczenie nagród w krajowym etapie konkursu Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego 2021. Nagrody wędrują do rolników z Wielkopolski, województwa zachodniopomorskiego i Małopolski. Podczas tegorocznej edycji konkursu kapituła, w skład której wchodzili nie tylko eksperci z Fundacji WWF Polska, lecz także

Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej 29. 08. 2021

       W dniach 28-29 sierpnia br. odbyły się dożynki wojewódzkie w Toruniu. Tegoroczne święto odbywające się pod hasłem: „Miasto dziękuje wsi”, miało bardzo podniosły i uroczysty charakter podkreślający znaczenie więzi łączących wieś i miasto. Jak wielokrotnie akcentowano podczas oficjalnych wystąpień dożynki, to nie tylko święto rolników, ale także całego środowiska, wielu zawodów związanych

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nowy obowiązek

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. W związku z tym właściciel i zarządca nieruchomości mają obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła o mocy do 1 MW, które ogrzewają budynek oraz źródeł energii elektrycznej, wykorzystywanych do ogrzewania budynku.

Ogólnopolska kampania edukacyjna „Rak UV”

Linki do materiałów edukacyjno-informacyjnych dot. kampanii: FILM: https://drive.google.com/file/d/1QwrZ4Ys7dcZzQdkcbOIKDlvkU3MdslOP/view?usp=sharing STRONA INTERNETOWA „RAK UV”: www.rakuv.pl STRONA INTERNETOWA „AKADEMII CZERNIAKA”: www.akademiaczerniaka.pl Do pobrania: Plakat RakUV Ulotka RakUV

„Świat się kręci wokół wsi” – amatorski konkurs filmowy

 „Świat się kręci wokół wsi” dosłownie i cały czas. Dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłużyło amatorski konkurs filmowy skierowany do młodych, zdolnych mieszkańców terenów wiejskich. Masz jeszcze szansę! Wystarczy tylko wziąć do ręki telefon komórkowy i na kilka chwil zamienić go w małą kamerę filmową. A, że pięknych widoków i pomysłowych filmowców na wsiach

W Gostkowie 4 sierpnia dyskutowano o ziemniakach

Po raz drugi w gospodarstwie państwa Ewy i Jana Grodzickich w Gostkowie odbyło się spotkanie naukowców z praktykami zajmującymi się ziemniakami. 4 sierpnia odbyła się tam konferencja pt: „Innowacyjne rozwiązania w zakresie postępu biologicznego i ochrony przed patogenami w agrotechnice ziemniaka – ocena zdrowotna odmian.” Przedsięwzięcie dofinansowane było ze środków Schematu II Programu Rozwoju Obszarów

Miodowe Lato i Wojewódzki Dzień Pszczelarza z Zarzeczewie

Jak co roku 8 sierpnia w Zarzeczewie mieliśmy „Miodowe Lato” – piękne święto pszczelarzy, pszczelarstwa i miodu. Tym razem połączyliśmy je z obchodami Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza. Wydarzenie zorganizowaliśmy wspólnie z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku. W wydarzeniu uczestniczyli wiceministrowie Anna Gembicka i Ryszard Kamiński. W swoich wystąpieniach podkreślali, że Kujawsko-Pomorskie Miodowe

Pasy kwietne

W ramach Krajowych Dni Pola w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie zostały założone poletka doświadczalne z jednorocznymi pasami kwietnymi. W skład mieszanki wchodziły następujące gatunki roślin: facelia błękitna, gryka zwyczajna, kolendra siewna, koniczyna krwistoczerwona, koper ogrodowy, len zwyczajny, lnicznik siewny, nagietek lekarski, ogórecznik lekarski, słonecznik zwyczajny, ślaz maurytański, wyka siewna. Na rynku dostępne są

Dobre przykłady wymagań sanitarno-weterynaryjnych w kuchni domowej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja realizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju

Lustracja w Grubnie, 9 lipca 2021

Już miesiąc upłynął od Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w Grubnie. Jednak kolekcja, zgodnie z zapowiedzią, dostępna jest aż do zbiorów. Systematyczne lustracje, jakich dokonujemy pozwalają także tym osobom, które z różnych powodów nie mogą osobiście dokonać lustracji, poznać stan poletek. Jest to o tyle ważne, że niektóre zjawiska pogodowe mają istotny wpływ na stan roślin. I

Inspekcja Weterynaryjna OGŁOSZENIA

24 czerwca 2021 Zał. do WIWz.913.24.137.2021 26 maja 2021 ROZPORZĄDZENIE Nr 3_21 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BRODNICY – w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAl) na terenie powiatu brodnickiego 13 maja 2021 – grypa ptaków WIWz.913.24.137.2021 WIWz.913.24.136.2021 10 maja 2021 – grypa ptaków WIWz.913.24.131.2021 4 maja 2021 – grypa ptaków,

Warsztaty dla adeptów wędliniarstwa w Minikowie

1 i 8 lipca w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej w Minikowie odbyły się warsztaty dla adeptów wędliniarstwa. Organizatorami szkolenia byli: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy RP. Rolnicy chcący założyć lub już prowadzący rolniczy handel detaliczny mieli niepowtarzalną okazję do zdobycia kompleksowej wiedzy niezbędnej przy produkcji wędlin. Województwo

Warsztaty ziołowe „Zioła dobre na wszystko – wykorzystanie bogactw natury w życiu cz

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował warsztaty ziołowe w ramach projektu „Znaczenie bioróżnorodności dla naszej codzienności” – kampania edukacyjno – informacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. 22 – 25 czerwca br. 15 osobowe grupy uczestniczyły w wykładach w Ogrodzie roślin zielarskich, który założony został

Pierwsze spotkanie grupy roboczej w międzynarodowym projekcie „FARMWELL

  Komunikat prasowy nr 1 Dot. projektu FARMWELL – poprawa jakości życia rolników poprzez innowacje społeczne Pierwsze spotkanie grupy roboczej   1 lipca 2021 odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie polskiej grupy roboczej w międzynarodowym projekcie „FARMWELL – poprawa jakości życia rolników poprzez innowacje społeczne”. Spotkanie miało charakter hybrydowy – część uczestników przyjechała do Minikowa, do

Dobre praktyki w zakresie działalności opiekuńczej na obszarach wiejskich w Polsce

30 czerwca i 5 lipca nasz Ośrodek odwiedziły dwie 20-osobowe grupy w ramach wizyty „Dobre praktyki w zakresie działalności opiekuńczej na obszarach wiejskich w Polsce”, zorganizowanej przez krakowski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Obie wizyty odbyły się w ramach projektu „GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”. Projekt jest realizowany w

Gala Konkursu AgroLiga 2020

2 lipca bieżącego roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się Gala Konkursu AgroLiga 2020. Na Gali przyznane zostały nagrody AgroLigi – konkursu, w którym wyróżniani są najlepsi rolnicy oraz firmy z sektora rolnego w Polsce. W uroczystości uczestniczyli prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą oraz Sekretarz Stanu w KPRP Adam Kwiatkowski i

Wizyta przedszkola Sióstr Elżbietanek w Minikowie

29 czerwca – dwie najstarsze grupy przedszkola Sióstr Elżbietanek z Bydgoszczy odwiedziły Minikowo, a w zasadzie zobaczyły co rośnie na poletkach Rolnasu. Mimo upału dzieci dzielnie przeszły przez cały teren  obejrzały rosnące tam rośliny uprawne. Dowiedziały się z jakich zbóż robi się chleb, czym się karmi krowy, a nawet jakie są skladniki piwa,  Po ciężkiej pracy

Namiot ekspercki KPODR na Krajowych Dnia Pola w Minikowie

Krajowe Dni Pola Minikowo 2021 już za nami. Dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili! Byliśmy do Państwa dyspozycji m.in. w namiocie eksperckim KPODR. Rozmawialiśmy o problemach współczesnych rolników, innowacjach społecznych, spółdzielniach energetycznych, a także o prowadzonych przez nas w tym zakresie działaniach. Prezentowaliśmy również materiały z naszych najnowszych międzynarodowych projektów: – RENALDO – Rozwój obszarów wiejskich

Druga lustracja po Dniach Pola w Grubnie 25 czerwca 2021

Tak jak obiecywaliśmy kolekcja odmian przygotowana na XXV Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie jest czynna i dostępna dla każdego, aż do zbiorów. Jest ona także miejscem szkoleń i warsztatów, o czym pisałem w poprzedniej relacji. Zostawiliśmy poletka oznakowanie tablicami, ale niestety część z nich została skradziona, co pozbawia odwiedzających istotnych informacji. Można jednak zawsze skorzystać

STOP przekroczeniom najwyższych dopuszczalnych poziomów środków ochrony

Ochrona roślin jest istotnym elementem produkcji roślinnej. Niestety, chemiczna ochrona roślin niesie ze sobą ryzyko dla bezpieczeństwa człowieka oraz dla środowiska. Ryzyko to wiąże się przede wszystkim z niewłaściwym, niezgodnym z etykietą, stosowaniem środków ochrony roślin. Dotyczy to zarówno zabiegów ochronnych przed szkodnikami i sprawcami chorób roślin, ale też co trzeba pamiętać – desykacji. Troska

XXIX Forum Pszczelarzy 26.06.2021

W sobotę 26 czerwca odbyło się w Przysieku kolejne XXIX Forum Pszczelarzy. Organizatorami Forum byli Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku oraz Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu. Pierwotny termin Forum był planowany na 27 marca, ale sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała zmianę terminu na późniejszy. Z uwagi na trwające intensywne prace w pasiekach wielu

Szkolenia polowe w Grubnie 17.06.2021

Zakończyły się XXV Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie, co nie oznacza, że likwidowane są kolekcje odmian roślin uprawnych, przygotowane pod potrzeby prezentacji na czas imprezy (w tym roku była ona w dniach 12-13 czerwca.) Tak jak zapowiadano kolekcja jest udostępniona aż do zbiorów. Oznacza to, że każdy rolnik czy każda grupa osób może skorzystać i

Uwaga!!! Zmiany w programie Czyste Powietrze

Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet – to główne zmiany w programie Czyste Powietrze. Od 2022 roku nie będzie można już pozyskać dotacji na piece węglowe. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca

Krajowe Dni Pola – 19-20 czerwca 2021

19 czerweca Nagrody i wyróżnienia – Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR    za największą ofertę gatunków i odmian prezentowanych podczas Krajowych Dni Pola Minikowo 2021, w tym największą ofertę zbóż jarych – Saaten-Union Polska Sp. z o.o.    za największą ofertę zbóż ozimych prezentowanych podczas Krajowych Dni Pola Minikowo 2021,w tym największą

Agro-Tech Minikowo – 19-20 czerwca 2021

Videorelacja z targów Agro-Tech Minikowo 2021   Fotorelacja z targów Agro-Tech Minikowo 2021 19 czerwca 20 czerwca  

Agroliga, niedziela 20 czerwca 2021

Do konkursu Agroliga 2021 z podregionu bydgoskiego przystąpili rolnicy oraz firmy Nominowani zostali Sławomir Bączek z Wymysłowa Katarzyna Bukowska z Dąbrowy Chełmińskiej Krzysztof Chmielewski z miejscowości Kołdrąb Marcin Gromada z miejscowości Ludziska Ryszard Lesicki z Padniewka Marcin Wasiniewski z Kiełpina PW „Andrób” Roman Olszewski z Suchorączka Tytuł Mistrza podregionu bydgoskiego w kategorii ROLNIK otrzymuje Pani

Projekt pn.: Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii – RENALDO

Eko-opcje – TVP Bydgoszcz Serdecznie zachęcamy do obejrzenia najnowszego odcinka „Eko-opcji”, w którym o projekcie RENALDO i o tym, jak wpisuje się on w potrzebę poszukiwania nowatorskich rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, opowiedzieli: – Ryszard Kamiński – Dyrektor KPODR – Justyna Lesiewicz – Koordynatorka projektu w KPODR oraz przedstawiciele zaangażowanych gmin: – Wojciech Konstanty –

Pięć kroków do bezpieczniejszej uprawy owoców i warzyw

Podręcznik Pięć kroków do bezpieczniejszej uprawy owoców i warzyw promuje zrozumienie zależności pomiędzy zdrowiem ludzi, zwierząt i środowiskiem oraz tego, w jaki sposób błędy w dobrych praktykach higienicznych w jednym sektorze mogą wpływać na inne dziedziny życia. Skuteczne przyjęcie właściwych zachowań w zakresie bezpieczeństwa żywnościprzy uprawie i sposobie postępowania z owocami i warzywami będzie miało

Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie 13. 06. 2021

XXV jubileuszowe Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie za nami. Czas na krótkie podsumowanie: w imprezie wzięło udział 25 firm hodowlanych, 17 wystawców branżowych w obszarze rolnictwa: maszyny i ciągniki, budownictwo, nawozy i środki ochrony roślin. W części handlowej było 22 ogrodników oraz prawie 80 innych wystawców, w tym usługi gastronomiczne. Łącznie było około 140 stoisk.

Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie 12. 06. 2021

12 czerwca 2021 roku zostały otwarte XXV jubileuszowe Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie. Na ceremonię otwarcia, której przewodniczył dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Ryszard Zarudzki przybyli m.in. poseł Jan Krzysztof Ardanowski, Wiesław Czarnecki dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Ryszard Kierzek prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, Aleksandra Wanta Inspektor Wojewódzki Ochrony

Konkurs AGRO-wczasy – 2021

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.   Rozpoczęliśmy nabór zgłoszeń

Licytacja sprzedaży opryskiwacza Pilmet 412.

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie ogłasza licytację sprzedaży opryskiwacza Pilmet 412.  1. Czas i miejsce licytacji: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku, ul. Parkowa 1, 87-134 Zławieś Wielka, w dniu 23 czerwca o 11.15, sala 11. 2. Opryskiwacz można oglądać codziennie w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku od poniedziałku do

Konferencje online EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD NA POL@CH W POLSCE – zapis video

      Zapraszamy do obejrzenia zapisu video konferencji online   „EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD NA POL@CH W POLSCE” która odbywa się w dniach 14-17 czerwca 2021 w ramach Krajowych Dni Pola w Minikowie       Program: DZIEŃ 1 Grupy Operacyjne (EPI-AGRI) – przegląd krajowych rozwiązań na rzecz innowacji w rolnictwie (nauka – rolnicy – przedsiębiorcy –

Uroczysta gala konkursu ”Rolnik Pomorza i Kujaw 2020″

W sobotę 5 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się uroczysta gala konkursu ''Rolnik Pomorza i Kujaw 2020". Podczas wydarzenia wyróżnieni zostali najlepsi rolnicy z województwa kujawsko-pomorskiego w różnych kategoriach. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe m.in.: "Polskie Pióra" z autografem Prezydenta RP, Statuetki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak również nagrodę Dyrektora KPODR w Minikowie

Gęsina nie tylko na św. Marcina w Minikowie podczas Krajowych Dni Pola

W ramach projektu   Gęsina nie tylko na św. Marcina – Promocja przyzagrodowego chowu, przetwórstwa oraz walorów żywieniowych gęsiny podczas targów i imprez plenerowych Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi serdecznie zaprasza do swojego  stoiska  w dniach od 19-20.06.2021 r. w Minikowie podczas Krajowych Dni Pola Nasze stoisko będzie pełnić funkcję informacyjno – degustacyjną. W zależności od grupy

Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”

                                      #SolidarnizRolnikami Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”, zorganizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagraj i prześlij swój film. Pokaż jak zmienia się polska wieś. Zgłoszenia można nadsyłać do 6 września 2021 r., do

Międzynarodowy Dzień Rzepaku EURORZEPAK 2021

  Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju przygotowali Międzynarodowy Dzień Rzepaku EURORZEPAK 2021. Wydarzenie to rozpoczęło cykl imprez towarzyszących Krajowym Dniom Pola Minikowo 2021. W ramach wydarzenia odbyła się konferencja online pt.: „Uprawa rzepaku a Europejski Zielony Ład” połączona z międzynarodową debatą ekspertów,

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”  Wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych     W związku z wytycznymi Komisji Europejskiej, zapisami Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu i obowiązującymi uchwałami antysmogowymi w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego –  węgla: Od 1 stycznia 2022 r. nie

Konkurs „Moje własne innowacje”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Warszawie, rozpoczęło nabór zgłoszeń do konkursu pn. „Moje własne innowacje” Jesteś rolnikiem innowatorem? Wymyśliłeś, opracowałeś i wdrożyłeś własne, innowacyjne rozwiązanie w  gospodarstwie rolnym? Jesteś właścicielem, współwłaścicielem, zarządzającym lub domownikiem tego gospodarstwa oraz masz ukończone 18 lat ? Jeśli tak to weź udział w konkursie „Moje własne innowacje” i

KONFERENCJA ONLINE pn. „ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI”

  18 maja 2021 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się konferencja online pn. „Zarządzanie Gospodarką Odpadami” Tematyka od lat cieszy się dużym zainteresowaniem i na stałe wpisała się w program wydarzeń organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. To już jedenasta edycja, podczas której samorządowcy, przedstawiciele firm komunalnych z województwa

Projekt „PRADAWNE ZIARNO” zakończony i co dalej?

17 maja br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie z inicjatywy dyrektora Ryszarda Zarudzkiego, odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, pn. „Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek pierwotnych form pszenic – okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej”. Spotkanie odbyło się w otoczeniu Lidera projektu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, rolników ekologicznych, przedstawicieli Stowarzyszenia

BITWA regionów 2021 – konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich STARTUJE

Drogie Panie! Po roku przerwy spowodowanej pandemią zapraszamy do rywalizacji w konkursie kulinarnym dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” w nowej formule: jury będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo. – Jesteśmy solidarni z rolnikami i dlatego przygotowujemy dania regionalne z lokalnych produktów, do czego zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskich

Kolejna lustracja w Grubnie 6 maja 2021

W tym roku warunki pogodowe nie sprzyjają pracom w Grubnie. Nadal jest chłodno i przekropnie oraz często występują silne wiatry. Mimo to stan roślin jest stosunkowo dobry, nie stwierdzono wymarznięcia – żadne poletko po zimie nie wymagało likwidacji.  Mimo że już od jesieni była zwiększona presja chorób w zbożach, wczesny zabieg fungicydowy ograniczył rozwój rynchosporiozy

SZCZEPIMY SIĘ

Szanowni Państwo, W ramach działań promocyjnych w ramach kampanii #SzczepimySię, apelujemy o to, aby rejestrowali się i szczepili, zwłaszcza rolnicy seniorzy. MRiRW przygotowało spot informacyjny z wypowiedzią prof. Krzysztofa Niemczuka, dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach. Spot jest dostępny na:   A Ty dla kogo się zaszczepisz? Pytają bohaterowie najnowszego spotu zachęcającego do

Prośba do osób zarządzających gospodarstwami rybackim, hodowców i producentów ryb

„Zwracamy się do Państwa tj. osób zarządzających gospodarstwami rybackimi, hodowców i producentów ryb z prośbą o wypełnienie ankiety poświęconej badaniu potencjału dywersyfikacyjnego produkcji ryb. Badanie realizowane jest w ramach projektu PRO-PERCH „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia Perca fluviatilis”, przez konsorcjum w skład którego wchodzą: Instytut Rybactwa Śródlądowego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Choroby w zbożach wczesną wiosną 2021

Do tej pory noce były chłodne z przymrozkami, a w dzień słonecznie i z małą ilością opadów, ale z temperaturami raczej umiarkowanymi. Niestety, podobnie jak w roku ubiegłym widać na wielu polach słabe pobieranie azotu przez rośliny (żółknące liście na polach ozimin). W tym roku to nie tylko efekt chłodu, ale także chorób, które rozwijały

Rolnictwo 4.0 – zaproszenie do przesyłania oferty handlowej i na webinarium

  Zapraszamy do przesyłania oferty handlowej polskich producentów rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0, w celu: – promocji tych rozwiązań na wydarzeniach krajowych i zagranicznych; – utworzenia listy konsultacyjnej w odniesieniu do dokumentów dotyczących wsparcia innowacji. Zgłoszenia można przesyłać na adres poczty elektronicznej: michal.jankowski@minrol.gov.pl.   Jednocześnie informujemy, że w pierwszej połowie października Ambasada Węgier w USA

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPŁATY.

  W związku z sytuacją pandemiczną Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłużyło termin składania wniosków do 17 czerwca 2021 r. Rolniku! PAMIĘTAJ! W tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie wysyła wersji papierowych wniosków o dopłaty. W 2021 roku nie ma również możliwości składania oświadczeń o braku zmian we wniosku. KAŻDY producent rolny musi

szkolenie – Ubój z konieczności, pozyskanie mięsa na użytek własny, rzeźnie

Prezentacje z  szkolenia: Ubój-zwierząt-gospodarskich-lek.-wet.-Barbara-Biały-27.04.2021 Ubój-na-potrzeby-własne-ubój-z-koniecznosći-szkolenie-dla-ubojowców-lek.-wet.-Anna-Balcerak-27.04.2021 Rzeźnie-rolnicze-lek.-wet.-Anna-Balcerak-27.04.2021 Szkolenie zostało zorganizowane przy współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Bydgoszczy. Szkolenie kończy się możliwością uzyskania zaświadczenia u Powiatowego Lekarza Weterynarii – ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny. Dziękujemy za udział, kolejna możliwość wzięcia udziału w szkoleniu odbędzie się w październiku tego roku. Proszę obserwować naszą stronę główną www.kpodr.pl

W Grubnie zasiano wcześnie kukurydzę i zasadzono ziemniaki

Krajowe Dni Pola coraz bliżej. 20 kwietnia udało się wysiać 33 odmiany kukurydzy na kolekcji odmian w Grubnie. Dodatkowo, współorganizator tego przedsięwzięcia AGROSIEĆ Chełmno, założyła doświadczenie demonstracyjne z 26 nowymi rodami kukurydzy pozyskanymi od hodowców. Łącznie więc w tym roku na kolekcji będzie pokaźna liczba tego co najlepsze w hodowli odmian. Warunki pogodowe do siewu

Wszystko o programie Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaprasza na cykl webinariów: Wszystko o programie Czyste Powietrze. Zapraszamy do rejestracji na szkolenia beneficjentów, pracowników gmin, dostawców urządzeń i wykonawców robót oraz wszystkich zainteresowanych „Czystym Powietrzem”. Szkolenia poprowadzą eksperci z Działów Czystego Powietrza oraz doradcy energetyczni WFOŚiGW w Toruniu, którzy wyjaśnią uczestnikom webinariów kwestie związane ze sposobem

Szkolenie online pn. „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami

    22 kwietnia 2021 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się szkolenie online pn. „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) w produkcji rolniczej”, które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników.             Wykładowcą prowadzącym spotkanie była Pani Joanna Szaciłło-Joppek, pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która wygłosiła prelekcję

Apel Ministra o przestrzeganie zasad bioasekuracji w związku z grypą ptaków

W tym roku obserwujemy bardzo niekorzystną sytuację epizootyczną w zakresie grypy ptaków w całej Europie. Szczególnie dotyczy to Francji, gdzie w stosunku do Polski notuje się dwukrotnie większą liczbę ognisk u drobiu hodowlanego. Z kolei w Niemczech sytuacja jest porównywalna.Przyczyną jest między innymi ogromna liczba dzikich ptaków z wirusem grypy i duże zagęszczenie na danym

POŻYCZKI JAKO WSPARCIE FINANSOWE KOWR

Wersja tekstowego pdf ulotka pożyczki_v4a ulotka pożyczki_v4b
Rybki

Książeczka edukacyjna o rybach dla dzieci

Rybki, ryby i rybeczki z morza, jeziora, rzeczki Czy morski zając to ryba? Dlaczego ryby nie toną? Która ryba potrafi poruszać się po lądzie? Która umie pływać do tyłu? Która ryba pachnie tymiankiem? Która świeżym ogórkiem? A która ma wilczy apetyt? Co to jest Unia Europejska? Jaki program wspiera polskie rybactwo, pomaga rybakom i rybom?

Pierwsza lustracja po siewach strączkowych i zbóż w Grubnie

  W tym roku udało się zasiać rośliny strączkowe i zboża jare w optymalnym terminie. Strączkowe, bobik, wykę jarą i łubiny oraz groch wysiano 26 marca, natomiast zboża jare 31 marca. W tym sezonie warunki pogodowe oraz uwilgotnienie gleby były bardzo dobre, dzięki czemu siewy przeprowadzono bardzo sprawnie przy pomocy uczniów miejscowego Technikum Rolniczego. Siewy

Profesjonalizm i bezpieczeństwo podstawą oferty turystyki wiejskiej w dobie pandemii

Pandemia koronawirusa ma dwojakie konsekwencje dla obiektów agroturystycznych. Z jednej strony powoduje dużo większe zainteresowanie wypoczynkiem na wsi, z drugiej strony niesie za sobą wyzwania dla osób prowadzących taką działalność. W związku z powyższym Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, realizuje projekt, który ma na celu  poprawę

AGROLIGA 2021– etap wojewódzki

Rokrocznie, od 28 lat organizowany jest konkurs AGROLIGA. To prestiżowe przedsięwzięcie ma ogromne znaczenie w upowszechnianiu przedsiębiorczości  i nowoczesnych technologii produkcyjnych w rolnictwie. Uczestnicy konkursu to awangarda pomysłowości i kreatywności w poszukiwaniu nowych konkurencyjnych rozwiązań. Konkurs AGROLIGA pozwala na prezentację dorobku rolnictwa i firm funkcjonujących w tym obszarze z terenu poszczególnych województw. Laureatami wojewódzkimi są rolnicy

50 TYS. PREMII DLA PLANUJĄCYCH URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

DO 20 KWIETNIA TRWA  NABÓR W LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przypomina o trwającym naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Termin naboru upływa: 20 kwietnia 2021 r. (wtorek), godz. 16.00 Zasady ogólne: O jednorazową premię na otwarcie firmy w wysokości 50 000 zł mogą ubiegać się pełnoletni

4 kroki do stworzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Zapraszamy do obejrzenia filmów filmów w ramach kampanii 4 kroki do stworzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej tzw. MLO.   Kiedy warto przejść z RHD do MLO?   MLO Gdzie sprzedawać swoje produkty   MLO To się uda   MLO Nasz biznesplan i projekt technologiczny   MLO Pierwszy krok do założenia działalności   MLO czyli

Bądź aktywny – daj się znaleźć!

  UWAGA!!! Bezpłatne warsztaty skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej. Polska Organizacja Turystyczna rusza z darmowymi warsztatami ze skutecznej obecności i promocji w Internecie pod nazwą "Bądź aktywny – daj się znaleźć!". Aby móc uczestniczyć w warsztatach należy być zarejestrowanym w bazie obiektów biorących udział w programie Polski Bon Turystyczny. Zapisy dla

Zaproszenie od Banku BNP PARIBAS na kolejne wydarzenie z cyklu „Agro na Obcasach”

W imieniu Banku BNP PARIBAS zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu „Agro na Obcasach”, które kierujemy do kobiet. W tym roku – z racji pandemii – nie możemy się spotkać osobiście, dlatego zapraszamy Panie na spotkanie w teatrze online. Przygotowaliśmy prawdziwą ucztę teatralną. W komedii „Ludzie Inteligentni”, w reżyserii Olafa Lubaszenki występują znani aktorzy –

Strączkowe i zboża jare udało się zasiać w marcu

W tym sezonie przedwiośnie wyglądało nieco inaczej niż w poprzednich latach, mimo to udało się nam zasiać jeszcze w marcu rośliny strączkowe i zboża jare.  Siew Bobiku i wyki (7 odmian), łubinu (4 odmiany) i grochu (7 odmian), wykonaliśmy 26 marca. Siewu dokonano jak zwykle siewnikiem pneumatycznym Kverneland Optima. Natomiast zboża jare w tym: pszenica

KPODR wykonawcą projektu wsparcia dla pilotażowych spółdzielni energetycznych

30 marca pod przewodnictwem sekretarz stanu Anny Gembickiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach projektu pt.: „Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii – Renew(able) your Region – RENALDO”. Podczas posiedzenia zostały omówione sprawy organizacyjne, dotychczas wykonane prace oraz działania planowane do realizacji do końca roku 2021. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, niemieckiego Federalnego

Zmiany w płatnościach bezpośrednich, RSK i RE w kampanii 2021

Brak możliwości składania wniosków w formie papierowej. W latach 2018-2020 do rolników wysyłane były wnioski spersonalizowane w formie papierowej, w której była możliwość złożenia takiego wniosku w terenowej placówce ARiMR. Od 2021 roku wnioski te nie będą wysyłane, a jedyną formą w jakiej można złożyć wniosek o płatność jest droga elektroniczna poprzez aplikację eWniosek Plus

Formularz zgłoszeniowy XVIII OGÓLNOKRAJOWEGO KONKURSU Regulamin XVIII Ogólnokrajowego Konkursu BGR   Po rocznej przerwie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wznawia konkurs dla gospodarstw rolnych pt. „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Konkurs realizowany jest w trzech etapach, regionalnym, wojewódzkim i krajowym, a nagrodą główną jest ciągnik rolniczy. Do udziału w konkursie mogą przystąpić wszystkie gospodarstwa rolne, których właściciel/e lub

5000 złotych w drugiej odsłonie programu Moja Woda

Od 22 marca rozpoczyna się nabór wniosków w programie Moja Woda.   O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której: – znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, – planuje się budowę lub na której rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynek musi zostać oddany do użytkowania zgodnie

Konkurs – Sposób na Sukces

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku. Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2021

„Od tradycji do nowoczesności- rezultaty Grupy Operacyjnej PRADAWNE ZIARNO”

  12 marca br. odbyła się konferencja pn. „Od tradycji do nowoczesności – rezultaty Grupy Operacyjnej PRADAWNE ZIARNO”. Konferencja była podsumowaniem działań oraz wyników doświadczeń prowadzonych w ramach 3 letniego projektu pn. „Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w kujawsko-pomorskim

          Projekt  „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowany jest z Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Cel  projektu Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy i zwiększenie zdolności do samozatrudnienia 180 osób powyżej 29 roku życia z

Wypalanie traw – niezgodne z prawem

Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wypalanie traw Od wielu lat MRiRW, ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, jednak co roku znajdują się osoby,

  „Koła Gospodyń Wiejskich to absolutnie polski fenomen. To bardzo ważne, żeby idąc z duchem czasu, kultywować lokalną tożsamość i pielęgnować tradycje. Bardzo za to dziękuję.” Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda 1 października 2020 r.   https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw/   do pobrania: Regulamin Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezyde… Zał. nr 1 do Regulaminu_Karta

Wzmocnienie rodzinnych gospodarstw rolniczych – wypowiedź ministra rolnictwa i rozwoju

     – wypowiedź ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy  W naszej Konstytucji mamy zapisane, że podstawą ustroju rolnego w Polsce jest rodzinne gospodarstwo rolne. Ten zapis chcemy teraz wypełnić konkretną treścią. Jak zapowiadałem, przygotowujemy przepisy prawne, które będą służyły realnemu wzmocnieniu tych gospodarstw. Regulujemy po prostu to, co przez wiele lat nie zostało zdefiniowane.

Projekt „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji”. TERMIN NABORU Siódmy nabór do projektu “NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 08.03.2021-19.03.2021 r.   SZCZEGÓŁY – AKTUALNOŚCI | Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział

Afrykański pomór świń. Bioasekuracja.

Film instruktażowy dla leśników i myśliwych ukazujący postępowanie prewencyjne w przypadku ASF. Zrealizowano na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w ORWLP w Bedoniu. https://www.youtube.com/watch?v=vsejFXKEZLQ&feature=emb_logo

7 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

7 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu zbliża się wielkimi krokami! Transmisja na żywo w jakości telewizyjnej ze Studia 7 EKMA będzie dostępna w dniach 3-4 marca na  stronie www.kongresagrobiznesu.pl  Zapraszam do zapoznania się z programem wydarzenia w zakładce: www.kongresagrobiznesu.pl/program/ Link do zaproszenia (wersja on-line) https://pracodawcyrolni.pl/zalaczniki/Zaproszenie_7EKMA_online_144.pdf Link do programu (wersja on-line) https://pracodawcyrolni.pl/zalaczniki/Program_7EKMA_online_144.pdf

Szkolenia „Koncepcja Smart Villages na obszarach górskich i podgórskich” oraz

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu e-learningowym pn. „Koncepcja Smart Villages na obszarach górskich i podgórskich”. Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów doradczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych oraz innych osób zaineresowanych tematyką smart villages. Szkolenie zostało opracowane w ramach

Lista Odmian Zalecanych (LOZ)

W dobie zmieniających się warunków glebowo-klimatycznych oraz ograniczania środków produkcji rolniczej, jakimi są środki ochrony roślin czy możliwość intensywnego nawożenia, dobór odmian roślin uprawnych do warunków naszego pola staje się jednym z istotniejszych elementów w produkcji rolniczej. Hodowle roślin nieustannie pracują nad tworzeniem nowych odmian, takich które swoją odpornością i tolerancją na określone czynniki biotyczne

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w 2021 roku, już po raz kolejny, włączył się do działań związanych z organizacją Konkursu Plastycznego dla szkół podstawowych. Celem Konkursu jest propagowanie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród najmłodszych mieszkańców wsi. Tegoroczna edycja poświęcona jest 30-letniej działalności KRUS w zakresie poprawy bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. W związku z powyższym

„WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2020-30.09.2023. Obszar realizacji projektu obejmuje całość województwa kujawsko-pomorskiego. W związku z tym do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby fizyczne mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt skierowany jest do 249 osób fizycznych powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30

Projekt SZANSA NA LEPSZY START 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2020-31.05.2022. Obszar realizacji projektu obejmuje całość województwa kujawsko-pomorskiego. Zakłada się, że do grupy docelowej należy 60 osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat (zgodnie z definicjami wskazanymi w niniejszym regulaminie, liczba 60 osób obejmuje zarówno uczestników ścieżki ogólnej, jak i dotacyjnej), z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne uczące się lub

Zmarła Pani Jadwiga Puchalska

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Jadwigi Puchalskiej Żegnamy serdeczną i życzliwą koleżankę oraz długoletniego pracownika. Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym składają   Dyrekcja i Pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.     Msza pogrzebowa odbędzie się 8 lutego 2021 r., o godzinie 900 w kaplicy na cmentarzu w Nakle nad Notecią.

Rozmowa dnia 4.02.2021 w TVP 3 Bydgoszcz

Rozmowa dnia 4.02.2021 – TVP 3 Bydgoszcz https://bydgoszcz.tvp.pl/52139045/rozmowa-dnia-4022021 Jak pandemia, ale i ASF oraz ptasia grypa wpłynęły na rynek rolny w kraju? Dlaczego rolnicy, także w naszym regionie, jak na razie sceptycznie podchodzą do proponowanej przez Unię Europejską proekologicznej przebudowy gospodarki pod hasłem "Europejski Zielony Ład?" Co zaoferują nam tegoroczne Krajowe Dni Pola? O tym

Ministerstwo Rolnictwa przypomina ….

  MRiRW zależy na wszystkich opiniach i propozycjach do planu strategicznego, od naszych beneficjentów oraz kontrahentów, którzy uczestniczą w rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego i posiadają praktyczną wiedzę i doświadczenie pozwalające zapewnić właściwe dostosowanie wsparcia z WPR do rzeczywistych potrzeb rolników, przetwórców, przedsiębiorców, eksporterów oraz mieszkańców obszarów wiejskich. Uwagi/opinie do projektu planu można zgłaszać za pośrednictwem

XI Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego – video

Wszystkie osoby, które nie mały okazji zobaczyć XI Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapraszamy do obejrzenia całego zapisu online   A tutaj można pobrać plik z materiałami konferencyjnymi materiały konferencyjne 3.2.21 Exirel® 100 SE   Program:  „Bio-Gen” – nowoczesne rozwiązania w produkcji ogrodniczej – Grzegorz Pruszyński, BIO-GEN, Bio-Lider   Alternatywne wsparcie w ochronie roślin sadowniczych – Krzysztof

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, II edycja”

O projekcie Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania RPKP.09.04.00 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania RPKP.09.00.01 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej. Projekt realizowany jest przez Fundację Ekspert

ROLNIKU ZŁÓŻ SPRAWOZDANIE W SYSTEMIE BDO

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i ma na celu zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Od stycznia 2021 roku obowiązują wszystkich – bez wyjątków – nowe, radykalne zasady gospodarki odpadami służące do bieżącej ewidencji odpadów i sprawozdawczości.

Konferencja – Lokalne Partnerstwa Wodne szansą racjonalnej gospodarki wodnej &;

  28 stycznia w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się konferencja online pt: „Lokalne Partnerstwa Wodne szansą racjonalnej gospodarki wodnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. Spotkanie otworzył dr Ryszard Zarudzki, dyrektor KPODR w Minikowie. Głównym celem konferencji było wywołanie zainteresowania i przedstawienie warunków udziału oraz możliwości utworzenia Lokalnych Partnerstw Wodnych w kolejnych powiatach naszego województwa.

KURSY ZAWODOWE, SZKOLENIA, STAŻE – trwa nabór w LGD.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przypomina o trwającym naborze wniosków o powierzenie grantów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na projekty oferujące wsparcie społeczno-zawodowe pozostającym bez pracy mieszkańcom powiatu nakielskiego. Otrzymane środki można przeznaczyć m.in. na sfinansowanie kursów, szkoleń, staży zawodowych dających nowe kompetencje czy umiejętności niezbędne na rynku pracy. W szczególności wsparcie

Pomóż opracować internetowy zestaw narzędzi do Integrowanej Ochrony Roślin

Zapraszamy do wypełnienia ankiety nt. integrowanej ochrony roślin – IPM Resource Toolbox W ramach finansowanego przez UE projektu IPMWorks, w którym KPODR ma przyjemność brać udział, zostanie opracowany IPM Resource Toolbox, czyli internetowy zestaw narzędzi online związanych z  Integrowaną Ochroną Roślin (IO; z ang. IPM). Umożliwi on rolnikom, doradcom i naukowcom w całej Europie łatwe

Szkolenia chemizacyjne – uzupełniające

Kujawsko-Pomorski Ośrodek doradztwa Rolniczego w Minikowie ogłasza nabór na szkolenie uzupełniające Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin Cel szkolenia: Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem i obrotem środków ochrony roślin, w tym przypomnienie słuchaczom wymagań w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin oraz w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, warunków prowadzenia działalności gospodarczej w

Uwaga! Pierwsze podmioty skupujące surowe mleko krowie

  KOWR informuje, że od dnia 1 lutego 2021 r. obowiązywać będzie nowy wzór formularza „Informacja miesięczna o ilości skupionego surowego mleka krowiego” w wersji 4.0, na którym comiesięcznie – w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczyła – podmioty deklarować będą Dyrektorowi OT KOWR (właściwemu ze względu na miejsce

Wywiad z Ryszardem Zarudzkim – dyrektorem KPODR w magazynie TYDZIEŃ, TVP1

Zapraszam do obejrzenia wywiadu z Ryszardem Zarudzkim – dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.   https://www.tvp.pl/…/tydzien/wideo/17012021-0800/51521554 Magazyn Tydzień: 17.01.2021 r.

Wizyta Sekretarz Stanu Anny Gembickiej w KPODR – o wyzwaniach dla doradztwa w 2021

Sekretarz Stanu Anna Gembicka, 18 stycznia 2021 roku odwiedziła Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Pani Wiceminister spotkała się z dyrekcją i kadrą kierowniczą oraz specjalistami Ośrodka. Pierwsza część spotkania odbyła sią w nowo otwartym Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego.  Dyrektor wspólnie z Kierownikami poszczególnych Działów, przedstawił zadania jakie realizuje doradztwo rolnicze.

Grypa ptaków w województwie kujawsko-pomorskim

Choroba znów uderzyła w hodowców drobiu. Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pojawiają się komunikaty na temat kolejnych ognisk na terenie kraju czy ograniczeń eksportowych w związku z wystąpieniem ognisk HPAI (Białoruś, Filipiny, Honkong). 07.01.2021 r. Główny Lekarz Weterynarii otrzymał z PIWet-PIB Puławy dodatnie wyniki badań laboratoryjnych, na podstawie których stwierdzono drugie w 2021 r. ognisko

Paczki bożonarodzeniowe dla kombatantów

450. polskich bohaterów, mieszkających w różnych częściach naszego kraju, otrzyma paczki świąteczne z produktami żywnościowymi oznaczonymi znakiem PRODUKT POLSKI. – Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym w sposób szczególny króluje dobro. Chcemy się nim dzielić przede wszystkim z rodziną i najbliższymi. Pamiętajmy również o naszych kombatantach, bohaterach dzięki którym dziś możemy w pokoju cieszyć

Ogłoszenie wyników konkursu „Natura w obiektywie”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie z przyjemnością informuje, że konkurs fotograficzny pn. „Natura w obiektywie” został rozstrzygnięty.  Od 9 do 19 listopada 2020 roku można było zgłaszać prace fotograficzne, których tematem była fauna i flora województwa kujawsko-pomorskiego.Celem konkursu było rozbudzenie wśród mieszkańców naszego regionu zainteresowania przyrodą, rozwijanie wrażliwości artystycznej i zdolności twórczych w zakresie

Wyniki XX edycji konkursu „Sposób na sukces”

Rozstrzygnięto XX edycja konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Spośród zgłoszeń Rada konkursowa wybrała 12 laureatów i 3 podmiotom przyznała wyróżnienie. Niestety ze względu na panującą epidemię uroczysta gala finałowa nie może się odbyć. Jednak, aby zaprezentować finalistów, Centrum Doradztwa Rolniczego w

Opracowania dotyczące monitoringu organizmów szkodliwych kukurydzy

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z opracowaniami dotyczącymi monitoringu organizmów szkodliwych kukurydzy opracowanych przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. 1 Monitorowanie organizmów szkodliwych kukurydzy_ogólne 2 Monitorowanie organizmów szkodliwych kukurydzy_choroby liściowe 3 Monitorowanie organizmów szkodliwych kukurydzy_fuzarioza

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych – retrospekcja

  Wojewódzki Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych był projektem realizowanym w latach 2007-2019 w Przysieku. Idea konkursu nawiązywała do Konkursu Szopek Krakowskich. Celem konkursu było zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych, szczególnie nawiązujących do regionalnych elementów kultury, takich jak architektura, strój ludowy czy jego elementy np. haft. Autorem pomysłu na ten Konkurs był niżej podpisany. Dlaczego szopki? Przede

Konferencja – Trendy i perspektywy dla rolnictwa ekologicznego

O tym jakie są aktualne trendy i perspektywy dla rolnictwa ekologicznego dowiedzieliśmy się podczas konferencji pn. „Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie ekologicznym”. Celem konferencji ekologicznej zorganizowanej 3 grudnia br. przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, było podniesienie wiedzy i świadomości o żywności ekologicznej. Wśród problematyki pojawiły się odpowiedzi na pytania stawiane przez wielu  konsumentów, rolników

KSZTAŁTOWANIE PATRIOTYZMU KONSUMENCKIEGO – KONFERENCJA ONLINE –

Kształtowanie patriotyzmu konsumenckiego a hodowla trzody chlewnej to konferencja online, która odbyła się 2 grudnia br. zorganizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przy współpracy z Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym, Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” oraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem „Wieprz Polski”. Konferencję otworzył Pan

Bioróżnorodność naszą szansą

Bioróżnorodność to ostatnio często pojawiający się temat w mediach. Czy jest to jednak kwestia mody? Czy zachowanie różnorodności biologicznej dotyczy także naszego najbliższego otoczenia, środowiska w którym żyjemy? Jaki związek ma z rolnictwem? Odpowiedzi na te pytania nasz Ośrodek poszuka poprzez realizację projektu o nazwie „W bioróżnorodności szansa dla przyszłości planety”, którego sponsorem jest ANWIL

Spotkanie online. Platforma usług elektronicznych.

https://mail.mailnews.pl/p/gop9i52eia/ejkfixrczd/ http://pracodawcyrolni.pl/zalaczniki/webinarium_zus_zpdiwr.pdf

Programu stypendialny „Młody Talent Krajny i Pałuk”

W piątek mija nabór na stypendia Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”! Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przypomina, iż w najbliższy piątek (04.12.2020) mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach Programu Stypendialnego „Młody Talent Krajny i Pałuk”. Wartość pojedynczego stypendium: 2 000 zł Sposób składania wniosków: Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium

Kolekcja odmian w Grubnie przed zimą

Trudno przewidzieć jaka będzie sytuacja z pandemią koronavirusa COVID-19. Jednak doświadczenia tegoroczne sporo nas nauczyły i zmobilizowały do nowego podejścia w prezentowaniu nowości odmianowych. Przez internet można propagować dość skutecznie nowe idee i pokazywać to co najlepsze. Jednocześnie, w przypadku kolekcji polowych, można skorzystać z lustracji indywidualnie lub grupowo bezpośrednio na polu. Zapraszamy do odwiedzania

Konferencja – Rolnictwo sprzymierzeńcem bioróżnorodności

      Konferencja pn. „Rolnictwo sprzymierzeńcem bioróżnorodności”, która odbyła się 25.11.2020r. w formie online cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele instytucji działających na rzecz ochrony środowiska i rolnictwa, pracownicy parków krajobrazowych, nadleśnictw, doradcy rolni, przyrodnicy i oczywiście rolnicy.

Produkcja wołowiny w zgodzie z naturą – nowy wymóg rynku?

Miło mi jako Państwa, zaprosić do udziału w III szkoleniu online  pt. "Produkcja wołowiny w zgodzie z naturą – nowy wymóg rynku?". Myślę, iż Ci z Państwa którzy uczestniczyli w poprzednich częściach wiedzą już czego mogą się spodziewać, Ci zaś których nie było – przekonają się iż warto 🙂 W tej części, skupimy się na praktykach

Wiedz i Mądrze Jedz 2020 (3. sezon)

Zapraszamy do obejrzenia 3. sezonu filmów z serii Wiedz i mądrze jedz 1. NA CZYM POLEGA „SKALOWANIE” SYSTEMÓW KŁŻ? W pierwszym odcinku, prezentujemy różne aspekty „skalowania” systemów KŁŻ czyli działania podejmowane na rzecz zwiększenia ich roli w gospodarce żywnościowej oraz wpływ pandemii na rozwój lokalnych rynków dla żywności produkowanej lokalnie w oparciu o krótkie łańcuchy

RUSZYŁA DRUGA CZĘŚĆ PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

21 października br. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczęły nabory wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynku można uzyskać wyższą dotację. Przygotowano też nowe udogodnienia, takie jak: kalkulator dotacji, wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku oraz

Nabór wniosków w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spo

poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” – Aktualizacja! Szanowni Państwo, informujemy, że Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szósty nabór

Gwarancja spłaty kredytu

Gwarancja spłaty kredytu  z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania   Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania

Konferencję online. Nawadnianie upraw sadowniczych – zapis video i materiały

    Do pobrania: Konferencja – Nawadnianie upraw sadowniczych – materiały konferencyjne  

Kupuj świadomie

Obejrzyj film o rolnictwie ekologicznym dla dzieci – https://youtu.be/7_2NNcSqu5w Spot o rolnictwie ekologicznym – https://www.youtube.com/watch?v=R8w29boBiCI Link do Facebooka Polska smakuje – https://www.facebook.com/polskasmakujepl

Wiadomości rolnicze

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Ryszardem Zarudzkim Dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w programie TVP3 Regionalna – Wiadomości rolnicze https://regiony.tvp.pl/44566551/wiadomosci-rolnicze  

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na

OD POL@ DO NETU

        Rusza rekrutacja do Hackathonu on-line Hack3F   Hackathon on line – Hack3F odbędzie się w ramach projektu „The Future of Farm to Fork – digital solutions for agri-food sector”. Uczestnicy wydarzenia, dzięki wypracowanym rozwiązaniom, pomogą jak najbardziej skrócić drogę produktów spożywczych z gospodarstwa do klienta.   Do Hackathonu mogą zgłosić się

„Natura w obiektywie” – nabór zdjęć do albumu przyrodniczego

    Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza wszystkich mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do nadsyłania zdjęć ukazujących walory przyrodnicze naszego regionu. Wybrane fotografie zostaną wykorzystane do publikacji Albumu przyrodniczego pn. „Natura w obiektywie” promującego walory przyrodnicze województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zdjęcia w

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu.   1. Oznaczenie nieruchomości: Prawo użytkowania wieczystego gruntów działki nr 656/25 o pow. 0,0677 ha. Działka położona jest w miejscowości Minikowo, w obrębie Ślesin, gmina Nakło nad Notecią, działka została wyodrębniona na podstawie

Terminy stosowania nawozów

Terminy stosowania nawozów azotowych naturalnych i mineralnych określają zapisy Programu azotanowego: Terminy te nie dotyczą podmiotów zakładających jesienne uprawy po późno zbieranych przedplonach (burak cukrowym kukurydza, późne warzywa). W takiej sytuacji dopuszczalne jest zastosowanie azotu w nawozie wieloskładnikowym (również naturalnym) pod zakładane uprawy w dawce nie większej, jak 30 kg N/ha (w przeliczeniu na czysty

Wyjazd studyjny rolników ekologicznych do województwa lubelskiego i podkarpackiego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne – prezentacja gospodarstw

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego gospodarstwa ekologiczne, które wzięły udział w etapie wojewódzkim konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne. Celem konkursu jest prezentacja dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w gospodarstwach ekologicznych. Konkurs służy promocji rolnictwa ekologicznego, które ma ogromne znaczenie nie tylko dla konsumentów, którzy coraz częściej sięgają po produkty ekologiczne, ale również dla ochrony

OBOWIĄZKI WOBEC BDO – WYKŁADY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Ustawa o odpadach określa podmioty, które zobowiązane są do uzyskania wpisu w Bazie danych odpadowych (BDO). Obowiązek ten spoczywa także na rolnikach gospodarujących na powierzchni powyżej 75 hektarów użytków rolnych, którzy w związku z prowadzoną działalnością są traktowani jako wytwórcy odpadów. Muszą więc uzyskać wpis do rejestru BDO, a tym samym prowadzić dokumentację za pomocą

WIEDZ I MĄDRZE JEDZ – 2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” Instytucja odpowiedzialna za treść

W Grubnie zasiano przewódki – lustracja

Kolejne ważne zadanie przygotowujące demonstracje polowe pod potrzeby Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w 2021 roku wykonane. 13 października udało się zasiać 3 odmiany żyta jarego przewódkowego. Demonstrację zaproponowała Hodowla Roślin Smolice. Do siewu użyto siewnik pneumatyczny Kverneland Optima. Trzy odmiany żyta jarego: SM Ananke, SM Elara i Bojko zasiano w gęstości 300 szt m2 . Warunki

Jak rozpocząć Rolniczy Handel Detaliczny (RHD)

       Agroturystyka czyli jak RHD może zwiększyć atrakcyjność turystyczną miejsca – W materiale zostały przedstawione gospodarstwa agroturystyczne, które produkują przetwory w ramach RHD.  W materiale chcemy zachęcać pozostałych gospodarzy do wytwarzania przetworów w ramach RHD. https://youtu.be/nzHXqWWZyOc Gdzie sprzedawać produkty wyprodukowane w ramach działalności RHD? – Ukazane zostały kanały dystrybucji produktów z RHD, przedstawione zostały miejsca w których można

Wizyta dziennikarzy w Minikowie

Na początku października w Minikowie, gościliśmy grupę dziennikarzy, którzy przyjechali w ramach projektu „Szlakiem dobrych praktyk PROW. Wizyty studyjne dla dziennikarzy”. Całe przedsięwzięcie pilotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestników wizyty podjął dr Ryszard Zarudzki, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (KPODR), który przedstawił działalność Ośrodka. KPODR działa od ponad 60 lat. Dzięki wykwalifikowanej kadrze świadczy

Do 31 października 20 r. należy złożyć sprawozdanie o wytworzonych odpadach w 19 r.

Przedsiębiorcy wytwarzający odpady lub wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach muszą corocznie składać w Systemie BDO sprawozdania. W związku z epidemią COVID-19, sprawozdanie za 2019 r. należy złożyć do właściwego Urzędu Marszałkowskiego do 31 października 2020 r. Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami muszą złożyć: – wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,

Spotkanie w sprawie tworzenia Lokalnych Partnerstw na rzecz Wody w powiecie nakielskim

9 października w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego odbyło się trzecie spotkanie w sprawie tworzenia Lokalnych Partnerstw na rzecz Wody w powiecie nakielskim. Uczestników spotkania przywitała Małgorzata Kołacz z KPODR w Minikowie. Zapoznała uczestników z zasadami bezpieczeństwa podczas spotkania. Następnie głos zabrał Grzegorz Smytry – dyrektor RZGW w Bydgoszczy, który zapoznał słuchaczy z

Oblicza przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska i Małopolski

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja realizowana jest przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa

Finał XXX Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej w Turznie

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” „Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu

  Uprzejmie informujmy, że pod linkiem Jak_rozpocząć_produkcję_i_sprzedaż_żywności, dostępna jest e-wersja  broszury nt. sprzedaży żywności z gospodarstwa.          

Zasiano oziminy na XXV Kujawsko-Pomorskie Dni Pola Grubno 2021

Po rzepaku ozimym przyszedł czas na zasiewy zbóż ozimych pod potrzeby Kujawsko-Pomorskich Dni Pola, Grubno 2021. Siewu w Grubnie na polu Zakładu Rolnego dokonano w dniu 24 września siewnikiem pneumatycznym KVERNELAND OPTIMA. W tym roku warunki siewu były bardzo dobre. Ogółem w tym dniu wysiano 10 odmian jęczmienia ozimego, 10 odmian żyta, 14 odmian pszenżyta

To był dobry rok dla ziemniaka cz. 2 – konferencja i konkurs w Minikowie

Kolekcje odmian roślin uprawnych zakładane dla potrzeb Dni Pola, to dobre miejsca dla weryfikacji i porównania z własnymi polami. To miejsca spotkań rolników ze specjalistami i doradcami, organizowane w celu  zapoznania się z nowymi odmianami roślin, podsumowania, oceny, wyjaśnienia trudnych sytuacji i problemów jakie pojawiają się w konkretnych sezonach wegetacyjnych – każdy rok jest inny!.

FORUM ROLNICZE 2020

 Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej za nami. Od 22 do 24 września było transmitowane na żywo na fanpage'u Gazety Pomorskiej oraz w serwisie www.pomorska.pl   Harmonogram Forum: WTOREK, 22 września Walka z suszą i okresowymi nadmiarami wody. Jak zdobyć pieniądze na nawadnianie gospodarstwa? Jak wspólnie zatrzymać wodę lub pozbyć się jej nadmiaru, gdy za często pada?

XXVIII Forum Pszczelarzy w Przysieku 26 września 2020

W sobotę 26 września odbyło się w Przysieku kolejne XXVIII Forum Pszczelarzy. Organizatorami Forum byli Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział w Przysieku oraz Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu. Patronat sprawowali Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pierwotny termin Forum był planowany na 26 marca, ale sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowała półroczne opóżnienie. Deszczowa pogoda i

Karp nakielski na Jesiennej Wystawie Ogrodniczej – 20 września 2020

Na terenach wystawowych Minikowa już po raz siódmy odbyła się Jesienna Wystawa Ogrodnicza pn. JESIEŃ w OGRODZIE połączona z promocją karpia nakielskiego pn. „KARP NIE TYLKO NA ŚWIĘTA”. Organizatorami tej imprezy byli: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Gospodarstwo Rybackie w Ślesinie. W Minikowie tego dnia działo się bardzo dużo, a to za przyczyną

Rozstrzygniecie konkursu AGROLIGA 2020 i 2021 – etap wojewódzki – kujawsko-pomorskie

  W Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się 20 września 2020 r. uroczyste seminarium podsumowujące konkurs AgroLiga 2020. Spotkanie otworzył i gości przywitał dr Ryszard Zarudzki, dyrektor KPODR w Minikowie. Wykład inaugurujący seminarium przeprowadził dr hab. Roman Sass, prof. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Tematem

Otwarcie Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego – 20

20 września w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji i nadania oraz nadania obiektowi imienia Leona Janty-Połczyńskiego. prof. Stanislaw Tyszkiewicz wnuk patrona oraz dr Ryszard Zarudzki, dyrektor KPODR w Minikowie   Wnuk patrona profesor Stanisław Tyszkiewicz wraz z dyrektorem Ryszardem Zarudzkim odsłonili pamiątkową tablicę z informacją

Święto kukurydzy w Grubnie – szkolenie polowe

  Kolekcja odmian zakładana pod potrzeby Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w Grubnie, jak każdego roku, dostępna jest praktycznie cały czas od zasiewów do zbiorów. Mimo ograniczeń związanych z COVID-19 jest platformą szkoleniową dla rolników, doradców i uczniów szkoły rolniczej. Na kolekcji odmian 10 września zorganizowano szkolenie pt. „Wpływ postępu biologicznego oraz nawożenia na plonowanie kukurydzy –

To był dobry rok dla ziemniaka – szkolenie w Grubnie

W każdym roku warunki dla rozwoju roślin są różne, różne są też plony. Kolekcja odmian roślin uprawnych zakładana od 24 lat w Grubnie koło Chełmna przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku dla potrzeb Kujawsko-Pomorskich Dni Pola, to dobre miejsce dla weryfikacji i porównania z własnymi polami. To miejsce spotkań rolników ze specjalistami i

Podsumowaniu konkursu „Na najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Konkurs „Człowiek i środowisko”

      20 września br. podczas Jesiennej Wystawy Ogrodniczej i Kulinarnej Promocji Karpia w Minikowie odbył się konkurs pn. „Człowiek i środowisko”. Głównym założeniem konkursu było promowanie działań mających na celu ochronę środowiska. Uczestnicy mieli możliwość usystematyzowania swojej wiedzy z zakresu ekologii, gospodarki odpadami i bioróżnorodności. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród osób odwiedzających

Szkolenia dla kół gospodyń wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.   Fundacja Europejski Fundusz

Krajowe Dni Pola Minikowo 2020

Krajowe Dni Pola, to unikalne w skali kraju wydarzenie, wpisuje się w Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020, pokazuje bioróżnorodność roślin uprawnych, odmiany o podwyższonej tolerancji na suszę, bogatą kolekcję odmian roślin uprawnych, Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe. Krajowe Dni Pola 2020 są wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w

Nowoczesne stacje meteorologiczne – obejrzyj film

Warunki klimatyczne w Polsce dynamicznie się zmieniają, anomalie pogodowe nie ułatwiają pracy rolnikom. Dlatego szczególnie dziś rolnicy, aby efektywnie wykonywać swoją pracę, potrzebują rzetelnej i precyzyjnej informacji pogodowej. Dostęp do niej uzyskują dzięki nowoczesnym stacjom meteorologicznym zakupionym i zmodernizowanym w ramach „Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0” przez Partnera projektu – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w

Powiatowy Dzień Kukurydzy w Okalewie

27 sierpnia 2020 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, PZDR w Rypinie przy współpracy z Ampol-Merol Sp. z o.o. i Caldena Sp. z o.o. zorganizowali na poletkach demonstracyjnych Państwa Wioletty i Krzysztofa Kosobudzkich w miejscowości Okalewo – Powiatowy Dzień Kukurydzy. Oficjalnego otwarcia dokonał dyrektor KPODR w Minikowie Ryszard Zarudzki. Witając zgromadzonych podziękował: gospodarzom –

Dożynkowe Spotkanie „Rolników Pomorza i Kujaw”

22 sierpnia w Ciechocinku odbyło się Dożynkowe Spotkanie „Rolników Pomorza i Kujaw”. Od 12 lat spotkania w Ciechocinku są podziękowaniem kujawsko-pomorskim rolnikom za ich pracę. Uczestnicy uroczystości spotkali się w kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Przed Mszą Świętą głos zabrał Minister Rolnictwa – Jan Krzysztof Ardanowski, który podsumował bieżący sezon produkcyjny oraz podziękował

Najlepsza wędzarnia tradycyjna

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w BRWINOWIE Oddział w RADOMIU OGŁASZA   OGÓLNOPOLSKI   KONKURS „Najlepsza wędzarnia tradycyjna” 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych wędzarni, umożliwiających wędzenie produktów mięsnych systemem tradycyjnym, z zachowaniem bezpieczeństwa zdrowotnego produktu i najwyższej jakości wędzonek. W Konkursie nagrodzone zostaną najlepsze wędzarnie „tradycyjne” w Polsce. W ramach Konkursu ocenione zostaną kiełbasa cienka i szynka. 2.

Zioła dobre na wszystko – zastosowanie ziół

  Wykłady szkoleniowy w wersji elektronicznej pn. „Zioła dobre na wszystko  – zastosowanie ziół w rolnictwie ekologicznym, kuchni i domowej apteczce” Zapraszamy do zapoznania się z ekologicznym gospodarstwem zielarskim Państwa Wróbel znajdującym się w  miejscowości Gołoty, gminie Unisław, powiecie chełmińskim. Rolnicy podzielą się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w uprawie różnych gatunków ziół. Opowiedzą o

Ruszyła nowa edycja konkursu AGROLIGA 2020

                                                                    Ruszyła nowa edycja konkursu AGROLIGA 2020 Realizowana w ramach operacji „Konkurs AGROLIGA 2020 i 2021 – etap wojewódzki” Konkurs AGROLIGA składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i krajowego. Pierwszy etap jest organizowany przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, gdzie wybierani są laureaci z poszczególnych województw. Etap krajowy jest przeprowadzany przez Redakcję Audycji Programu 1 TVP

polskiebazarek.pl

Postępowanie z odpadami w gospodarstwie rolnym – obowiązki wobec BDO

Wykłady szkoleniowe w wersji elektronicznej pn. „Postępowanie z odpadami w gospodarstwie rolnym – obowiązki wobec BDO” Ustawa o odpadach określa podmioty, które zobowiązane są do uzyskania wpisu w Bazie danych odpadowych (BDO). Obowiązek ten spoczywa także na rolnikach gospodarujących na powierzchni powyżej 75 hektarów użytków rolnych, którzy w związku z prowadzoną działalnością są traktowani jako

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza właścicieli lasów prywatnych na szkolenie e-learningowe pn. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”, które odbędzie się  w terminie  3 sierpnia – 11 września 2020 r. Do udziału w szkoleniu zapraszamy właścicieli lasów prywatnych. Rekrutacja na szkolenie prowadzona

Krajowe Dni Pola 2021 – podpisanie umowy pomiędzy KPODR i UTP

  22 lipca 2020 roku w Bydgoszczy w siedzibie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie a Uczelnią. Przedmiotem podpisanej umowy jest wspólna organizacja przyszłorocznej edycji Krajowych Dni Pola 2021. Ze strony UTP umowę podpisał prof. Tomasz Topoliński Rektor, KPODR reprezentował Dyrektor – dr Ryszard Zarudzki. W związku z

Spotkanie w Minikowie – Lokalne Partnerstwo na rzecz wody

Szesnastego lipca w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach tworzenia na terenie powiatu nakielskiego „Lokalnego Partnerstwa na rzecz wody” (LPW). Zadaniem Partnerstwa będzie koordynacja lokalnych działań zapobiegających występowaniu i skutkom niedoborów wody i suszy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: samorządu, Lasów Państwowych, – Krajeński Park Krajobrazowy, – Spółek Wodnych,

Spotkanie w Więcborku – Lokalne Partnerstwo na rzecz wody

Piętnastego lipca odbyło się drugie spotkanie w celu utworzenia na terenie powiatu sępoleńskiego „Lokalnego Partnerstwa na rzecz wody” (LPW). Na zaproszenie burmistrza, Waldemara Kuszewskiego, byliśmy goszczeni w Centrum Aktywności Seniora, mieszczącym się w Więcborku przy ul. Mickiewicza 22B. Na spotkaniu uczestnicy zapoznali się z podsumowaniem spotkania w Sępólnie Krajeńskim dotyczącego oczekiwań, postulatów oraz zadań związanych

Rolnicy ekologiczni na Podlasiu

  7-10 lipca br. 40 osobowa grupa rolników ekologicznych, przedstawicieli samorządu oraz doradców z naszego województwa w ramach projektu pn. „Promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym – poszukiwanie rynków zbytu” odwiedziła rolników ekologicznych z województwa podlaskiego. Operacja została zrealizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem wyjazdu studyjnego

Posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego

13 lipca w Minikowie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego (RSDR) działającej przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (KPODR) w Minikowie. Podczas posiedzenia Rady przedstawiono sprawozdanie z realizacji Programu działalności KPODR w Minikowie za pierwsze półrocze 2020 roku. Ponadto poruszono szereg tematów, dotyczących między innymi rolniczego handlu detalicznego (RHD), sprzedaży bezpośredniej, rzeźni rolniczych, grup operacyjnych, gospodarowania wodą, stacji

Ruszył program priorytetowy „MOJA WODA”

1 lipca rozpoczęto realizację programu priorytetowego ,,Moja woda" przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które przyjmują wnioski o dofinansowanie na przydomowe instalacje magazynujące wody opadowe lub roztopowe. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. lub do momentu rozdysponowania puli środków. Beneficjenci programu Program

Zostań ekspertem w ramach działania „Współpraca” – kandydaci mogą sk

                            Zaproszenie do składania Wniosków o umieszczenie w wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej zwany Wnioskiem kandydata na eksperta), których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie

KPODR i Krajowe Dni Pola – Magazyn Rolniczy, TVP1

  Tu obejrzysz magazyn rolniczy  

Spotkanie dot. sytuacji w rolnictwie

27 czerwca 2020 r w Centrum Konferencyjnym Hotelu „Amazonka” w  Ciechocinku odbyły się obrady pod przewodnictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Obrady rozpoczął dyrektor Centrum Organizacji Imprez z Bydgoszczy Janusz Polak. Poprosił on o przedstawienie przez Marcina Wrońskiego – Zastępcy Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, prezentacji związanej z promocją znaku jakości

Lokalne Partnerstwo na rzecz wody

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował i przeprowadził 25 czerwca br. pierwsze spotkanie w ramach tworzenia na terenie powiatu sępoleńskiego „Lokalnego Partnerstwa na rzecz wody” (LPW). Zadaniem Partnerstwa będzie koordynacja lokalnych działań zapobiegających występowaniu i skutkom niedoborów wody i suszy. Spotkanie odbyło się w Sępólnie Krajeńskim, w Sali Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Przemysłowa 7A. W

Ulotka – ROLNICTWO DLA ŚRODOWISKA ŚRODOWISKO DLA ROLNICTWA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we współpracy z Departamentem Klimatu i Środowiska MRiRW opracowała i udostępniła na swojej stronie internetowej pod adresem: https://www.schr.gov.pllindex.php?c~article&id=!6 ulotkę pt.: "ROLNICTWO DLA ŚRODOWISKA ŚRODOWISKO DLA ROLNICTWA" . Ulotka w sposób syntetyczny i przejrzysty przedstawia problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypomina o

Konkurs na Najlepszego Doradcę ekologicznego

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu organizuje I edycję „Konkursu na Najlepszego Doradcę ekologicznego”. Ideą Konkursu jest promowanie pracy doradców zaangażowanych w rozwój rolnictwa ekologicznego, szczególnie w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i popularyzacji przetwórstwa na poziomie gospodarstwa. Konkurs realizowany jest w ramach operacji SIR pn. „Rolnictwo ekologiczne

Apel Komendy PSP w Nakle

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią apeluje do wszystkich rolników oraz osób wykonujących prace polowe, aby podczas tegorocznych żniw zachowali szczególną ostrożności i przestrzegali zasad, które mają wpływ na bezpieczeństwo. Oto kilka z nich: Stosowanie się do zaleceń producentów maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas prac polowych, w tym przede wszystkim dbałość o ich sprawność

KOLONIE dla dzieci rolników

KOMUNIKAT Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich „Gospodyni” organizują: KOLONIE dla dzieci rolników (w wieku 8-16 lat) Miejsce: Ośrodek „W sosnach”, miejscowość DZIWNÓWEK, ul. Morska 7 Termin: 29 czerwca – 08 lipca 2020 r. Zapisujemy dzieci z powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, świeckiego, sępoleńskiego Wszelkie informacje otrzymają Państwo

Boguchwała 6-7 czerwca 2020 – Wirtualny Dzień Pola

Szanowni Państwo, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale w dniach 6 – 7 czerwca 2020 r. zorganizował wydarzenie ,,Wirtualny Dzień Pola”. 6 czerwca odbyła się konferencja nt.,,Wykorzystanie technologii geoinformacyjnych w rolnictwie”. W ciągu dwóch dni naszą relację obejrzało ponad 15 tys. osób. Poniżej linki do wydarzeń. Konferencja „Wykorzystanie technologii geoinformacyjnych w rolnictwie”: https://youtu.be/HQ1M9PZo9-0

Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów – przeniesiony na przyszły rok.

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego organizator Ogólnopolskiego konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów podjął decyzję o przeniesieniu XX jubileuszowej edycji konkursu na przyszły rok. Konkurs ma specyficzny charakter, wymagający zgromadzenia dużej liczby uczestników, degustacji produktów i potraw. W obecnej sytuacji epidemicznej zalecenia służb sanitarnych są niemożliwe do spełnienia.

XXIV Kujawsko-Pomorskie DNI POLA w Grubnie

  XXIV Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie inauguracją Krajowych Dni Pola 2020 Tegoroczne XXIV Kujawsko-Pomorskie Dni Pola odbyły się 6 i 7 czerwca br. na polach Gospodarstwa Rolnego Katarzyny Madej w Grubnie. Obostrzenia wywołane stanem sanitarno-epidemiologicznym spowodowały, że Dni Pola przyjęły inną formę niż zeszłoroczne. Wykluczyło to zorganizowanie części wystawowej i handlowej, tak bardzo lubianych

BDO – rolniku, sprawdź zmiany i nowe terminy

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Uwzględniono w niej również zmiany, które dotyczą obowiązków związanych z BDO. KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW I EWIDENCJA ODPADÓW Ustawa dopuszcza  prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej do

AgroLiga 2019

3 czerwca br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się Gala Konkursu AgroLiga 2019. Po raz 27. przyznane zostały nagrody AgroLigi – konkursu, w którym wyróżniani są najlepsi rolnicy oraz firmy z sektora rolnego w Polsce. W uroczystości wzięli udział prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof

Lokalni producenci żywności założyli Stowarzyszenie

Lokalni producenci żywności założyli Stowarzyszenie W siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie 29 maja 2020 r. odbyło się zebranie założycielskie Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Wiejska e-skrzynka, które będzie skupiało producentów żywności działających w ramach: RHD, MLO, sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich, a także mikroprzedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej z naszego województwa. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wspierania,

Wyjazd do gospodarstw ekologicznych na terenie województwa podlaskiego

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych „EKOŁAN” organizuje wyjazd do gospodarstw ekologicznych na terenie województwa podlaskiego pn. „Organizacja wyjazdu studyjnego Dary Natury – 7.07-10.07.2020” w ramach operacji „Promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym- poszukiwanie rynków zbytu”. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel przedsięwzięcia Celem operacji „Promocja dobrych

Tradycyjna Gęsina Wiejska – inicjatywa dla KGW

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi rozpoczyna inicjatywę promującą przyzagrodowy chów gęsi i przetwórstwo gęsiny metodami naturalnymi pn. „Tradycyjna Gęsina Wiejska”. Inicjatywa kierowana jest do Kół Gospodyń Wiejskich, dzięki którym w polskim krajobrazie wiejskim będąmogły na nowo pojawić się powszechnie białe gęsi, a gospodarstwa rolne będą z tego czerpać dodatkowe dochody. Celem inicjatywy „Tradycyjna Gęsina

Rolniczy handel detaliczny – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności

Dla zainteresowanych – zapraszamy do przeczytania tekstu o rolniczym handlu detalicznym (RHD) w ramach którego możliwa jest produkcja i zbywanie żywności przez rolników bezpośrednio konsumentom końcowym, a także zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, zlokalizowanym na ograniczonym obszarze.  Do pobrania: Rolniczy handel detaliczny – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności (broszura) Wzór wniosku

Program „Czyste powietrze” 2.0 – zmiany 2020

Program „Czyste powietrze” ogłoszony w 2018 roku, jako narzędzie walki z zanieczyszczonym powietrzem, realizowany jest bardzo powoli. W związku z tym NFOŚiGW wprowadził zmiany, ułatwiające procedury przyznawania  dotacji, które polegać będą na odejściu od liczenia wysokości dochodu przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Od 15 maja br. program „Czyste powietrze” 2.0 – uproszczone procedury: – Zastąpienie

Wymagania dla rzeźni o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw (Dz. U. z 2020r. poz. 56) uregulował specjalne, mniej rygorystyczne wymagania weterynaryjne dla rzeźni o małej zdolności produkcyjnej położonych

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpiecze

Sprzedaż bezpośrednia jest jedną z form prowadzenia działalności w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego. Sprzedaż bezpośrednia w polskim porządku prawnym oznacza, zgodnie z definicją określoną w art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 824 ze zm.), działalność, o której mowa

XXIV Kujawsko-Pomorskie DNI POLA w Grubnie do 10.09

  Kujawsko-Pomorskie DNI POLA w rubnie koło Chełmna      XXIV KUJAWSKO-POMORSKIE DNI POLA w Grubnie do 10.09 Zapraszamy do indywidualnego oglądania poletek uprawowych w Grubnie i odwiedzin naszej strony internetowej, gdzie umieszczamy aktualne informacje i zdjęcia z poletek.    Wystąpienie ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego na otwarciu XXIV Kujawsko -Pomorskich Dni Pola w Grubnie  

Spotkanie u Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

W poniedziałek 18 maja w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, po raz pierwszy w nowej roli jako Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie uczestniczyłem w spotkaniu z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem. Rozmawialiśmy o bieżących problemach rolnictwa i związanych z tym priorytetach dla naszego województwa. Dyskutowaliśmy o aktualnych sprawach i problemach związanych z zatrudnieniem obcokrajowców

Nowy dyrektor KPODR – dr Ryszard Zarudzki

Od maja Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego kieruje Ryszard Zarudzki, były wiceminister rolnictwa. Czwartego maja nominację wręczył w Minikowie w trakcie spotkania z kierownikami Ryszard Kamiński, były dyrektor KPODR, obecnie wiceminister rolnictwa.  – Jestem przygotowany do tej pracy – powiedział nowy dyrektor – kontaktowałem się wcześniej z pracownikami i wiem, co się obecnie dzieje w Ośrodku.

Konkurs WWF na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego – odwołany

Szanowni Państwo, z przykrością informujmy, że konkurs WWF na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego 2020 został odwołany.  Uważamy, że w obecnej chwili jest to jedyna słuszna decyzja. Przy aktualnych ograniczeniach nie jesteśmy w stanie odbyć wizyt w gospodarstwach, nie ma również pewności co do możliwości zorganizowania krajowego finału późną wiosną oraz międzynarodowej finałowej gali jesienią.  W imieniu

Zamawianie produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji dotyczącej zamawiania produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19. Wszystkie podmioty ekonomii społecznej (PES), w szczególności przedsiębiorstwa społeczne (PS), które oferują produkty lub usługi mogące przyczynić się do zwalczania skutków epidemii COVID-19, zachęcamy do zgłaszania się do właściwych terytorialnie

Wydłużone terminy w ARiMR

W związku z utrudnieniami wynikającymi z ogłoszonego w Polsce stanu epidemii oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa" bieg terminów przewidzianych przepisami prawa krajowego dotyczących postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Powyższe rozwiązanie umożliwia beneficjentom Agencji Restrukturyzacji

Znakowanie świń kolczykiem

Znakowanie świń kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy w ramach działania programu „Dobrostan zwierząt” Rolnik ubiegający się o płatność  w ramach programu „Dobrostan zwierząt” – dobrostan loch (wariant 1.1 Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach, wariant 1.3 Dobrostan loch – dostęp do wybiegów), zobowiązany jest do oznakowania lochy kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Oznakowanie

Szkody łowieckie a koronawirus

Rolniku!!! Jeżeli Koło Łowieckie, w którego obrębie leżą twoje grunty, odmówiło szacowania szkód łowieckich wywołanych przez zwierzęta łowne, powołując sie na stan epidemii, to masz prawo odwołać się do odpowiedniego Nadleśnictwa. Tam zostanie oszacowana szkoda łowiecka. A jak regulują ten problem sąsiedzi z Warmińsko-Mazurskiego i Wielkopolski https://www.agrofakt.pl/szacowanie-szkod-lowieckich-2020-a-koronawirus-co-sie-zmienilo/   fot: pixabay

Dłuższy termin na ewidencję odpadów w formie papierowej

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw). Ustawa dopuszcza  równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w terminie do 31 grudnia 2020 r., o ile przekazujący odpady

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie trwania pandemii.

  Ministerstwo Klimatu oraz Główny Inspektor Sanitarny (GIS) opracowało „Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19”, które skierowane zostały do: – gmin, – osób zdrowych objętych kwarantanną oraz osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w

Co oznacza kod kreskowy 590? Wspierajmy polskich producentów!

Co oznacza kod kreskowy 590         Kody kreskowe widoczne są prawie na każdym opakowaniu produktów dostępnych w sklepach. Powstały w celu identyfikacji produktu i możliwości pobrania informacji o nim, głównie ceny. Bardziej interesujący jest inny aspekt związany z kodami, a konkretnie ich prefiksy. Otóż kody kreskowe zostały stworzone z pewnymi standardami, takimi jak

Temperatura i opady – marzec, Minikowo

Zapraszamy do zapoznania się z danymi meteo w Minikowie – temperatura i opady w marcu. Więcej danych z naszego województwa uzyskają Państwo na naszym portalu meteorologicznym – https://meteoportal.kpodr.pl/mapa Zapraszamy !       Temperatura, marzec 2018-2020   2018 2019 2020 1 -11,9 0,3 6,1 2 -11,2 -0,3 3,2 3 -8,8 5,6 3,9 4 -5,6 9

Do pobrania: ulotka bioasekuracja p biobójcze 13 03 2020

KGW – przesunięcie złożenia CIT 8 do końca lipca

Zachęcamy do lektury artykułu Portal Samorządowy "ARiMR: koła gospodyń wiejskich – przesunięcie terminu złożenia CIT 8 do końca lipca". ➡️Link do publikacji: https://bit.ly/2UV7Ehx

Weź udział w Konkursie!

  Od 16 marca br. trwa Konkurs–Plebiscyt AgroWybór 2020, w którym rolnicy po raz pierwszy mogą zgłosić i wybrać najpopularniejszy produkt dla rolnictwa w 5 kategoriach:                – nasiona                   – nawozy                  – środki ochrony roślin                – pasze                   – maszyny i urządzenia rolnicze Końcowy werdykt będzie sygnałem i zarazem rzeczywistym wskaźnikiem

Kampania informacyjna”Kupuj świadomie – Produkt polski”

  Materiały informacyjno-promocyjne do pobrania i wykorzystania znajdują się na stronie www.polskasmakuje.pl w zakładce Produkt Polski (https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/). ​  ​  ​ 

Kodeks Etyki Żywnościowej został przygotowany przez ekspertów  ̶  przedstawicieli producentów i dystrybutorów żywności, naukowców, praktyków i dziennikarzy. Dokument ma pomóc odbudować etos producenta żywności,  który może przyczynić się do poprawy jakości polskiej żywności, jak i jej lepszego wizerunku za granicą.  Podpisany dokument ma również wyeliminować niewłaściwe postawy, których jedynym wyznacznikiem jest szybki zysk, nawet kosztem

Nowa Grupa Operacyjna – System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny

6 marca 2020 r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie utworzono nową Grupę Operacyjną o nazwie „System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny”. Grupa w dniu 12 marca br. złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania Współpraca. Celem projektu jest wytworzenie wysokojakościowej wieprzowiny, unikalnej na europejskim rynku, pozyskiwanej od świń żywionych paszami, których komponentami będą surowce

Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim….

„Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne  rozwiązania  w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych”   Okres realizacji operacji od 18.05.2018 r. do  31.12.2019 r. Cel operacji Zwiększenie dochodów w gospodarstwach rolnych poprzez przedstawienie rolnikowi kompleksowej metodologii uprawy, nawożenia i ochrony konwencjonalnych odmian soi, wybranych w trakcie badań terenowych i charakteryzujących się najwyższą wydajnością i dostosowaniem

Szkolenie pn. „Zasady prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów przez Koła Gospodyń

5 marca w Domu Kultury w Zakrzewie (pow. aleksandrowski) odbyło się szkolenie pn. „Zasady prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów przez Koła Gospodyń Wiejskich”. Organizatorem był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W szkoleniu udział wzięło ok. 60  uczestników. Wykład przeprowadziły: Grażyna Lewandowska-Golenia, Joanna Klonowska, Aleksandra Żbikowska – przedstawiciele Urzędu Skarbowego z Aleksandrowa Kuj. Tematem przewodnim

SZKOLENIA – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PRODUKCJI ZBÓŻ

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie” Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M01 „Transfer Wiedzy i działalność informacyjna”, poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na

Dopłaty za dobrostan zwierząt

Od połowy marca rusza działanie „Dobrostan zwierząt”, którego celem jest zachęcenie rolników do stosowania podwyższonych warunków dobrostanu zwierząt. Działanie nie jest działaniem inwestycyjnym i nie uwzględnia pokrycia kosztów związanych ze zmianą warunków utrzymania zwierząt. Wsparcie otrzymają rolnicy, którzy podejmą się utrzymania zwierząt w warunkach wykraczających ponad obowiązujące normy krajowe. Dopłaty będą rekompensować dodatkowe, poniesione przez

Co powinien wiedzieć rolnik podejmujący inwestycje?

Wybory życiowe, decyzje o byciu rolnikiem, o inwestowaniu i rozwijaniu gospodarstwa nie mogą być podejmowane pod wpływem masowo napływających i wycinkowych bieżących bodźców z rynku dóbr inwestycyjnych, konsumenckiego, instytucjonalnego, czy kadencyjnych kampanii polityki. Osadzenie zamysłów rolników w szerszej i długookresowej perspektywie jest najważniejsze. Doceniając wagę tej tematyki KPODR zorganizował 26 lutego 2020 r. w Minikowie

Konkurs – Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2020

Zgłoszenie udziału zał. nr 1. Regulamin XVIII Ogólnokrajowego Konkursu BGR Klauzula i zgoda RODO

Spotkanie – grupa operacyjna „Przyzagrodowa Gęś Kołudzka”

Przedstawiciele Grupy operacyjna Przyzagrodowa Gęś Kołudzka.   17 lutego w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się spotkanie finalizujące prace nad utworzeniem nowej grupy operacyjnej „Przyzagrodowa Gęś Kołudzka”, zakończone podpisaniem umowy konsorcjum. Grupa planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach działania Współpraca. Skład grupy operacyjnej – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka (lider

SZKOLENIE DLA HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO

12 lutego 2020 roku w sali konferencyjnej w Minikowie odbyło się szkolenie dla hodowców i producentów bydła mięsnego. Organizatorami tego przedsięwzięcia był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Szkolenie otworzyli Janusz Piotrowski – Dyrektor Biura Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego wraz z Markiem Witkowskim

Gala XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU

7 lutego 2020 roku w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się uroczysta Gala XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU, w której wzięli udział finaliści, laureaci oraz zaproszeni goście. Konkurs organizowany jest pod patronatem: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Patronat medialny objęła TVP1,

Studia I stopnia – OGRODNICTWO

Rekrutacja: https://irk.uwm.edu.pl/pl/ http://wksir.uwm.edu.pl/ogrodnictwo-program-ksztalcenia

Sytuacja na rynku futrzarskim

Hodowla zwierząt futerkowych w Polsce ma prawie 100-letnią tradycję. Pierwsza ferma lisów srebrzystych została założona w 1925 r. pod Bielskiem, dwa lata później Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych założyło fermę listów na terenie nadleśnictwa Zbiczno w województwie toruńskim. Norki, jenoty, listy i szynszyle to udomowione zwierzęta gospodarskie tak samo jak trzoda chlewna czy bydło. Każda

Konkurs KRUS

Regulamin Konkursu oraz dodatkowe informacje dostępne są na www.krus.gov.pl asa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zainaugurowała dziesiątą – jubileuszową edycję konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi”, kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Zaproszenie Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik do 10. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych Więcej o konkursie  

Zasady ochrony drobiu przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY – karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie; – przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem; – odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi; – przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod

Afrykański pomór świń

Afrykański pomór świń (African Swine Fever – ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe , świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Zgodnie z OIE

X Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego

30 stycznia 2020 r odbył się w Przysieku Koło Torunia X Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Było to kolejne spotkanie, w którym obok producentów owoców brali udział przedstawiciele firm, nauki i doradztwa. Konkurencja i różne programy wsparcia finansowego sektora rolno-spożywczego spowodowały ogromny rozwój tej branży, w tym również gospodarstw. Rozwijana współpraca z sadownikami daje możliwości zapoznania

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt poza rzeą

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że 8 stycznia 2020 r. na stronie intemetowej resortu rolnictwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo  została zaktualizowana ulotka informacyjna dla rolników pt. "Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią". W ww. ulotce wprowadzono zmiany w związku z nowelizacją przepisów z zakresu bezpieczeństwa żywności odnoszących

Wnioski na budowę/renowację zbiorników retencyjnych

Wnioski należy składać bezpośrednio do Zarządu Województwa w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń, za pośrednictwem operatora pocztowego lub platformy e-PUAP. Termin składania wniosków na budowę/renowację zbiorników retencyjnych upływa w dniu 31 marca i dotyczy danego roku, w którym planowana jest realizacja zadania. Treść uchwały, regulamin oraz załączniki do

ZMIANY ZWIĄZANE Z BDO

  31 stycznia weszła w życie ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Nowelizacja ustawy dopuszcza  równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w terminie do 30

NAJLEPSZY EUROPEJSKI CEL PODRÓŻY 2020 – konkurs rozstrzygnięty

  Konkurs rozstrzygnięty. Bydgoszcz na niezłym 10 miejscu – za Paryżem, ale przed Rzymem. Zajrzyj na stronę European Best Destinations by zobaczyć ciekawe zakątki Europy   Bydgoszcz to jedyne polskie miasto, które nominowane zostało do udziału w prestiżowym konkursie o tytuł "Najlepszy Europejski Cel Podróży 2020" (European Best Destination 2020), o który ubiega się m.in.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

9 stycznia w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się szkolenie pn. „Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług”. Organizatorem był Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym. W szkoleniu udział wzięło ponad 70 rolników z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Wykład przeprowadziła Ewa Stodolna, Główny Specjalista ds. podatków z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Informacja o wsparciu dla kół gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich, które w 2019 r. skorzystały z finansowego wsparcia udzielonego przez ARiMR, mają czas do końca stycznia 2020 r. na złożenie sprawozdania rozliczającego na co konkretnie wydały otrzymaną pomoc. W 2019 r. Agencja przekazała kołom łącznie 29,7 mln zł.  W 2018 r. kwota ta wyniosła 16,3 mln zł.  Od 29 listopada 2018 r.,

Platforma Żywnościowa – giełdowy rynek towarów rolno-spożywczych

     10 stycznia 2020 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się konferencja pt. Platforma Żywnościowa – nowe możliwości obrotu produktami rolno – spożywczymi”. Przybyłych gości przywitała P.O. Dyrektora KPODR Lidia Lewandowska, wprowadzenia dokonał Robert Lelental z firmy ALTHERMEDIA, a prezentacje wykonały i przeprowadziły  Radzisława Cabała i Justyna Kryger z Działu Ekonomiki i Zarządzania

Gala XVI edycji Konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw”

Na sali koncertowej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy odbyła się gala XVI edycji Konkursu "Rolnik Pomorza i Kujaw" (11 stycznia). Imprezę obecnością swą uhonorowali Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski oraz Podsekretarz Stanu – Ryszard Kamiński. Kapituła Konkursu "Rolnik Pomorza i Kujaw" przyznała: Grand Prix w kategorii Produkcja roślinna: Barbarze i Tomaszowi Bielińskim

Ogólnopolski konkurs „Sposób na Sukces” – XX edycja

Wzorem lat ubiegłych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2018 do 29 lutego 2020 roku w jednej z czterech kategorii: – indywidualna, – zespołowa, – rodzinna, – inicjatywy społeczne (np.

Ruszyły zgłoszenia do akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”

Zapraszamy do wzięcia udziału w 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY” organizowanej przez Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z Ministerstwem Rozwoju   Organizatorzy zapraszają przedsiębiorców z branży turystycznej, instytucje samorządowe, hotelarzy, restauratorów, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego, a także organizatorów eventów sportowych – rejestracja trwa do 31 stycznia.

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

  Piątka za segregację – to hasło kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Klimatu poświęconej prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. www.naszesmieci.pl   Pierwszego stycznia 2020 roku rozpoczęliśmy kolejne zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi. Nie obejmują one jednak całego kraju. Mieszkańcy niektórych miast doskonale znają sposób selektywnej zbiórki śmieci, jednak kolejne miasta i gminy zmiany te zaczynają wprowadzać z początkiem

Program Konopny – Relacja ze spotkania

17.12.2019 r. w Minikowie odbyło się spotkanie informacyjne na temat Programu Konopnego, które Ośrodek współorganizował z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Uczestnikami byli rolnicy, uczniowie szkół rolniczych, doradcy, przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego jak również województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, co świadczy o dużym zainteresowaniu tematem uprawy konopi. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich na spotkaniu

Jarmark Adwentowy w Przysieku

XIII Jarmark Adwentowy W sobotę 14 grudnia br., w Przysieku było gwarno i kolorowo. Półtora tysiąca zwiedzających przewinęło się przez naszą przedświąteczną imprezę i nikt czasu nie stracił. W 80 stoiskach czekały na nich bożonarodzeniowe ozdoby, a także tradycyjne produkty kulinarne. Jeśli ktoś chciał samemu wykonać dekorację świąteczną, to brał udział w pokazie uczącym jak

XIII Wojewódzki Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych – wyniki

Na XIII Wojewódzki Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku, wpłynęło 50 prac wykonanych przez uczniów, uczestników zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych form edukacji oraz osoby dorosłe. Komisja konkursowa oceniła prace w trzech kategoriach wiekowych. kategoria wiekowa: 6-13 lat I miejsce Natalia Sztubecka – Szkoła Podstawowa w Wielgiem   II miejsce

Jarmark Bożonarodzeniowy na Osiedlu Bartodzieje w Bydgoszczy

14 grudnia w ramach Grupy Operacyjnej Wiejska e-skrzynka  zorganizowany został Jarmark Bożonarodzeniowy na Osiedlu Bartodzieje w Bydgoszczy. Impreza okazała się wielkim sukcesem. Towary naszych współpracowników cieszą się wielkim popytem.    

ARiMR: Do 100 tys. zł na zabezpieczenie wód przed azotanami

Od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r.  ARiMR przyjmowała będzie wnioski od rolników, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Konferencja Kontrola podatkowa – prawa i obowiązki podatnika

             Trzeciego grudnia w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się konferencja pn. „Kontrola podatkowa – prawa i obowiązki podatnika”. Organizatorem był Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym. W konferencji udział wzięło ponad 70 rolników z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Przybyłych gości przywitała z-ca dyrektora KPODR Lidia Lewandowska. Pierwszym wykładowcą był Marcin Ciepłuch, Kierownik Działu

Konferencja owczarska w Minikowie

Dnia 29.11.2019 r. w Minikowie odbyła się konferencja pn. Aktualne tendencje w produkcji owczarskiej. Organizatorami konferencji był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach koło Krakowa. Tematy spotkania były związane z działaniami RZHOiK w Bydgoszczy, właściwym odchowem małych przeżuwaczy, certyfikacji, która może być szansą rozwoju i większego zbytu

Jak legalnie zatrudnić pracownika w rolnictwie

  27 listopada w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła konferencja pn. „Jak legalnie zatrudnić pracownika w rolnictwie”. Przybyłych gości przywitała Marta Knop-Kołodziej, Starszy Specjalista ds. podatków i ubezpieczeń z działu Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym, która była bezpośrednim organizatorem konferencji. Następie omówiła formy podjęcia działalności, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników dla rolnika

Święto Gęsi na Krajnie

Konkurs dla partnerów KSOW

    Ogłoszenie o konkursie nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. i 2021 r.  w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021

Relacja z WIelkiego SER-wowania

Zapraszamy fotorelację z Wielkiego SER-wowania  

Konkurs AgroLiga 2019 – Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej 11.10.19

Konkurs AgroLiga 2019 – Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej 11.10.19 Konkurs AgroLiga 2019 – Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej 11.10.19 Opublikowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Piątek, 11 października 2019

Święto Gęsi na Krajnie – 11 listopada

11 listopada Minikowie – ponad 180 wystawców i ok. 12 tys. zwiedzających. Na miejscu: Sprzedaż i degustacja produktów z gęsiny Tradycyjna żywność, miody, napoje Stoiska twórców ludowych Sadzonki roślin ogrodowych Można też było przelecieć się samolotem   Relacja filmowa…. …. i fotograficzna Jarosław Domiński  

WorldFood Poland – targi dla wymagających i świadomych handlowców

Jaki jest polski konsument i co nim kieruje podczas dokonywania zakupów? Jest wrażliwy na jakość, w każdym, szerokim tego słowa znaczeniu: asortymentowo, czasowo i cenowo. Spersonalizowana oferta, wysoka jakość obsługi klienta oraz marka są priorytetem dla 60% polskich konsumentów. I to powinien mieć na uwadze dobry handlowiec, którego działania są kluczem do sukcesu całej firmy.

OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU

    ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”    Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi     OD

Szkolenie „Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym”

  24 października 2019 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się szkolenie pn. „Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym”. Pierwszym wykładowcą był Pan Łukasz Czyża, przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura Toruń, który wygłosił wykład pn. „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

„Młodzi z POWRem” – dofinansowanie do kursu zawodowego i zatrudnienia osób do 30

W województwie Kujawsko-pomorskim pojawiła się nowa możliwości doskonalenia zawodowego oraz polepszenia sytuacji na rynku pracy młodych osób. Rozpoczęto realizację projektu „Młodzi z POWRem” w ramach Działania 1.2 Wspieraniem osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Celem projektu jest kompleksowa aktywizacja zawodowa osób przed 30 rokiem

Śladami innowacji w rolnictwie północnych Włoch

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.   Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie w dniach 7-11 października br. zrealizowało operację pn. „Śladami innowacji w rolnictwie północnych Włoch”, w ramach której odbył się wyjazd studyjny do Włoch. Uczestnikami zostali pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego z całej Polski, wykonujący

Święto dyni we Wtelnie

19 i 20 października bieżącego roku we Wtelnie odbył się Jarmark Jesienny „Święto dyni”. Jarmark zorganizowało Gospodarstwo Sadownicze Klimkiewicz przy współudziale Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Wtelna. Podczas jarmarku można było degustować zupę i placuszki z dyni. Można było również wziąć udział

Kampania multi-medialna WIEDZ I MĄDRZE JEDZ

–  krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródło innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa Szczegóły: www.prostoodrolnika.pl     Operację realizuje na podstawie umowy Polska Fundacja Innowacji w partnerstwie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) oraz Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Celem operacji jest przygotowanie i zrealizowanie ogólnopolskiej Kampanii multimedialnej

Warsztaty dla rolników „Wdrażanie programu azotanowego”

                                               Od września 2019 roku Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizuje dla rolników cykl warsztatów nt Wdrażania Programu azotanowego. Warsztaty odbędą się w ramach projektu „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej. W programie m. in. problem zanieczyszczenia azotem wód morskich i śródlądowych,

VI Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej – Bydgoszcz 2019

11 października 2019 r. w Bydgoskim Centrum Targowo Wystawienniczym odbyło się Forum Rolnicze "Gazety Pomorskiej" podczas którego spotkali się rolnicy, przedsiębiorcy branż wokółrolniczych oraz eksperci. W trakcie imprezy odbyły się podsumowania konkursów: AGROLIGA, Sołtys Roku, Koło Gospodyń Wiejskich Roku i Rolnik Roku.  Podczas Forum miały miejsce debata i panele dyskusyjne: Debata ministrów o Wspólnej Polityce Rolnej

Broszury informacyjne, dot. bezumownego Brexitu

Szanowni Państwo, przekazujemy broszury informacyjne, dot. bezumownego Brexitu. Do pobrania: Brexit_Export Brexit_Import_ulotka Brexit_Przedsiebiorcy   Z poważaniem, Barbara Ślusarska Główny specjalista Wydział Doradztwa Rolniczego i Transferu Wiedzy Departament Doradztwa i Nauki Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi telefon: 22 623 14 88; fax 22 623 25 70  

Rolniczy handel detaliczny ze wsparciem ARiMR

Rolnicy i ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą ubiegać się o wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo rozpocznie się 21 listopada i potrwa do 20 grudnia 2019 r.   Rolniczy handel detaliczny (RHD), umożliwia rolnikowi sprzedaż żywności wyprodukowanej i

Nabór LGD dla organizacji pozarządowych uruchomiony!

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O wsparcie na realizację projektów mogą ubiegać się: -organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, – jak

Podsumowanie Konkursu AgroLiga 2019 – etap wojewódzki II edycja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi   11 października 2019

Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi   Krótki łańcuch dostaw

Wyjazd studyjny „Dobre przykłady współpracy wytwórców lokalnej żywności na przykładzie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operację w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019   Dobre przykłady współpracy wytwórców lokalnej żywności na przykładzie doświadczeń zagranicznych i polskich   Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa

Ruszył nabór wniosków na rozwój usług rolniczych

Do 20 listopada 2019 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, finansowaną z PROW na lata 2014-2020. Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy świadczą usługi na rzecz rolników i chcą rozwijać tę działalność. O dotację może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka

Animacje Przyrodnicze „Tropem przyrody”

                                            W dniach od 7.10 do 10.10 br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyły się cztery jednodniowe animacje przyrodnicze pn. „Tropem przyrody”, skierowane do dzieci klas 1-5 szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Animacje

Wyjazd rolników ekologicznych do Francji

W dniach 16 do 24 września 2019 roku rolnicy oraz pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego z województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego dzięki realizacji operacji pn. „Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich mieli możliwość  zapoznania się z funkcjonowaniem instytucji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego oraz gospodarstwami ekologicznymi we Francji. Celem podróży

Nowelizacja ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych z dnia 22 maja 2009

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że z dniem 01.08.2019 r. ulega nowelizacji ustawa o funduszach promocji produktów rolno- spożywczych z dnia 22 maja 2009 r. Znowelizowana ustawa (DZ. U. z 13 czerwca 2019 póz. 1318) wprowadza następujące zmiany: 1.  Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych – któremu, to funduszowi podlegają

Wizyta studyjna LGD Kozienice – fotorelacja

Wizyta studyjna LGD Kozienice – w ramach projektu "Kreatywna Wieś – dobre praktyki w Polsce

ARiMR: pomoc dla nowych grup producentów

Od  28 października do 13 grudnia 2019 r.  oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o pomoc na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.  To już szósty nabór tego typu w ramach PROW na lata 2014-2020.       Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Pomoc kierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 22 grudnia 2018

Publikacja oraz broszura pt: Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   Z przyjemnością informujemy,

Gęś na językach

Podsumowanie VII Kujawsko-Pomorskiego Forum Turystyki Wiejskiej – „Wieś dla Wsi”

24-26 września już po raz siódmy odbyło się Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej, pod hasłem: „Wieś dla Wsi” w Pałacu Romantycznym w Turznie. Uroczystego otwarcia dokonała wicedyrektor KPODR w Minikowie – pani Lidia Lewandowska, która podkreśliła obecną sytuację socjologiczną na wsi i możliwości rozwoju, czy też różnicowania działalności, które stwarza, szczególnie dla mniejszych gospodarstw. Obecni na

Jesienna Wystawa Ogrodnicza i Kulinarna Promocja Karpia

„Jesień w Ogrodzie” – relacja filmowa   „Jesień w Ogrodzie” – klip

JESIEŃ W OGRODZIE – 22 września

„Jesień w Ogrodzie” – relacja filmowa   „Jesień w Ogrodzie” – klip       „Jesień w Ogrodzie” – 22 września 2019 r. Minikowo 720-lecie Nakła w Minikowie …… na wielkiej scenie   Lista nagrodzonych hodowców podczas Wystawy Drobnego Inwentarza w Minikowie 22.09.2019 r. Wystawa odbyła się podczas imprezy JESIEŃ W OGRODZIE a jej organizatorem

OZE w Sektorze agro – nowe perspektywy

17 września 2019 r. w Bydgoszczy odbyła się konferencja „OZE w sektorze AGRO – nowe perspektywy”. Organizatorami były Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W konferencji wzięło udział ponad 70 uczestników. Na początku wysłuchaliśmy wykładu na temat „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze rolno-spożywczym” wygłoszonego przez dra inż. Adama Mrozińskiego z Wydziału Inżynierii

ARiMR: Ruszają dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy program pomocy z PROW 2014-2020. Od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. Susze w Polsce stają się już niemal zjawiskiem cyklicznym. Szczególnie dotkliwe są one

Krajowe Dożynki Ekologiczne – festyn „Barwy Lata, Dary Jesieni” w Przysieku

W sobotę 14 września odbył się w Przysieku festyn "Barwy lata, dary jesieni" oraz Święto Ziemniaka, połączone w tym roku z Krajowymi Dożynkami Ekologicznymi pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Toruniu, Urząd Gminy Zławieś Wielka, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, Ekołan. WYNIKI KONKURSÓW "Ziemniak w tradycji kuchni Pomorza i Kujaw" I. 

Konkurs „Człowiek i środowisko”

14 września br. podczas Festynu „Barwy Lata, Dary Jesieni” i Krajowych Dożynek Ekologicznych w Przysieku odbył się konkurs pn. „Człowiek i środowisko”. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród osób zwiedzających. Głównym założeniem konkursu było podniesienie wiedzy i kształtowanie świadomości mieszkańców oraz wskazanie uczestnikom, jak ważna jest dbałość o środowisko naturalne i jakie są konsekwencje złych

Nowości w harmonogramie PROW

Harmonogram tegorocznych naborów w ramach PROW na lata 2014-2020 został zaktualizowany.  W porównaniu z poprzednim planem rozszerzono go o możliwość skorzystania przez rolników z dotacji na inwestycje chroniące wody gruntowe przez azotanami. Nabór wniosków na to działanie zaplanowano na grudzień. Pomoc, jaką może otrzymać gospodarstwo w ramach wsparcia „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed

Święto Łąk – 11 września

                                                               Kolejna już 7 edycja spotkań edukacyjno-plenerowych pn. „Święto Łąk” skierowana do dzieci szkół podstawowych oraz rodzin z województwa kujawsko-pomorskiego odbyła się w dniu 11 września w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Celem szczególnym przedsięwzięcia była promocja walorów przyrodniczych Naszego województwa, w tym łąk nadnoteckich, wchodzących w sieć obszarów Natura

Koła gospodyń wiejskich wnioskują o ponad 23,3 mln zł

6751 wniosków na łączną kwotę 23 334 000 zł złożyły do 31 sierpnia koła gospodyń wiejskich, które w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ubiegają się o wsparcie finansowe. Na pomoc dla kół przeznaczonych jest w 2019 r. 40 mln zł. Nabór wniosków rozpoczął się 7 maja  2019 r. i potrwa w biurach powiatowych Agencji do 

Summer Academy w Győr

Tematem tegorocznych warsztatów była sprzedaż bezpośrednia od rolnika w modelu CSA (Community Supported Agriculture) tzn. rolnictwo wspierane przez społeczność na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W Polsce ten termin występuje pod skrótem RWS. Model ten działa na podstawie długoterminowego i wiążącego porozumienia między wytwórcami żywności lub jednym wytwórcą a grupą odbiorców/klientów. Organizatorem warsztatów było Stowarzyszenie

Konferencja pt. Szanse i zagrożenia dla producentów bydła mięsnego

23 sierpnia 2019 roku w Przysieku odbyła się konferencja pt. Szanse i zagrożenia dla Producentów bydła mięsnego. Konferencję tą, zorganizowaną wspólnie przez Federację Grup i Producentów Wołowina Polska oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie objął patronatem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizacja konferencji podyktowana była sytuacją na rynku wołowiny. Celem konferencji było przedstawienie aktualnej

Przekaż gospodarstwo, weź rekompensatę z PROW

Właściciel gospodarstwa uczestniczącego w tzw. systemie dla małych gospodarstw, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię innemu rolnikowi, może od 30 września br. ubiegać się  w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW na lata  2014-2020.  Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw,

Zmiany w Programie „Czyste powietrze”

29 lipca 2019 roku weszły w życie zmiany, które doprecyzowały zapisy  Programu „Czyste powietrze”. Do tej pory wnioski o dofinansowanie przyjmowane i rozpatrywane były wyłącznie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Obecne zmiany umożliwiają gminom udział w procesie wdrażania Programu. ♦ Gminy na podstawie zawartych porozumień z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki

25 sierpnia w Ciechocinku dziękowano za plony

„… Jeden z najpiękniejszych dni w życiu rolnika…”– tak określił tegoroczne Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej Starosta Dożynek, Sławomir Jaskólski, który wraz z małżonką Natalią pełnili tę zaszczytną funkcję. Wojewódzkie Święto Plonów, które odbyło się 25 sierpnia miało miejsce w Ciechocinku i było jednocześnie Dożynkami Powiatowymi powiatu aleksandrowskiego oraz Gminnymi gminy Aleksandrów Kujawski. Rytm

Wystawa drobnego inwentarza w Żninie

24-25 sierpnia 2019 r. w Żninie odbyła się wystawa drobnego inwentarza podczas Pałuckich Targów Rolnych na terenie dawnej cukrowni. Organizatorami wydarzenia jest Tygodnik Pałuki Dominika Księskiego oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Pierwszego dnia miała miejsce ocena zwierząt, zarówno królików jak i drobiu ozdobnego i gołębi rasowych. Podziwiać można było również papugi czy inne

Pomoc z PROW dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe lub ASF

Po raz drugi w tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia z PROW 2014-2020 pomoc dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wnioski o wsparcie finansowe można składać w ARiMR od 27 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. – Warto złożyć je jak najszybciej. Pomoc

Stowarzyszenie Gospodarstw Opiekuńczych Województwa Kujawsko–Pomorskiego – jużł

Działania zrealizowane i planowane przez Stowarzyszenie: Stowarzyszenie Gospodarstw Opiekuńczych Województwa Kujawsko–Pomorskiego zrzesza 10 członków: siedmiu właścicieli gospodarstw powiatu tucholskiego, dwóch właścicieli z powiatu świeckiego oraz wolontariusza i podjęło następujące działania:    1.  Zostało zgłoszone do współpracy z KSOW.   2.  Zaprosiło samorządy – Starostów powiatów tucholskiego i świeckiego, Burmistrza Tucholi, Wójtów gminy Cekcyn, Lubiewo oraz

Szkolenia „Wpływ rolnictwa na bioróżnorodność”

W dniach 17, 18 czerwca 2019 roku w Brodnickim Parku Krajobrazowym w Grzmięcy oraz Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku zorganizowano szkolenia pn. „Wpływ rolnictwa na bioróżnorodność”. Wśród prelegentów znaleźli się Pani dr Urszula Sołtysiak, która wygłosiła wykłady pn. „Przepisy prawne regulujące prowadzenie produkcji rolnej metodami ekologicznymi”, „Płodozmian w gospodarstwie ekologicznym”, „Nawożenie

Miodowe Lato w Zarzeczewie, 11 sierpnia

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” „Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju

Powstała nowa organizacja „Wieprz Polski”

7 sierpnia 2019 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie powołano Stowarzyszenie Wieprz Polski. Pierwszą w Polsce organizację branży mięsnej skupiającą przetwórców, hodowców i restauratorów. Grupa założyła sobie za cel promowanie wieprzowiny najwyższej jakości opartej na hodowli ras polskich trzody chlewnej tuczonych paszami bez GMO. Jak przyznaje jeden z producentów, zainteresowanie produktami wysokojakościowymi

Wyjazd studyjny do Francji – nabór zakończony

Nabór na wyjazd studyjny do Francji pn. „Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego” Termin: 16-24.09.2019 r.   Informujemy, że w partnerstwie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na

Konferencja „Innowacyjne rozwiązania w produkcji ziemniaka”

Niedawno zapraszaliśmy na polowe spotkanie (konferencję) do Specjalistycznego Gospodarstwa Rolnego Jana Grodzickiego w Gostkowie, zajmującego się produkcją ziemniaków. Dziś kilka słów podsumowania. Oprócz konferencji „Innowacyjne rozwiązania w produkcji ziemniaka” prowadzono tam konsultacje, które sprawowali specjaliści dr Wojciech Nowacki IHAR O/Jadwisin oraz dr Jerzy Osowski IHAR O/Bonin. Zaprezentowano specjalną kolekcję 14 odmian ziemniaka – przedstawiły ją

Projekt Test Farms

Europejski Instytut Technologii – EIT Food (konsorcjum firm partnerskich, instytutów badawczych, uniwersytetów i MŚP), realizuje projekty innowacyjne i wspiera przedsiębiorców w sektorze rolno-spożywczym. Jednym z programów wsparcia dla startupów jest projekt Test Farms, który umożliwia wynalazcom przetestowanie swojego rozwiązania z rolnikiem, instytutem badawczym lub uniwersytetem i zaprezentowanie swojej innowacyjnej usługi potencjalnym klientom przy wsparciu ElT

WIEDZ I MĄDRZE JEDZ

  KPODR jest partnerem operacji WIEDZ I MĄDRZE JEDZ – KRÓTKIE ŁAŃCUCHY DOSTAW ŻYWNOŚCI TO ŹRÓDŁO INNOWACJI DLA ROZWOJU WSI I ROLNICTWA, finansowanej z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie", Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” „Operacja współfinansowana ze

Program azotanowy w praktyce

  Dbałość o środowisko naturalne wobec niepokojących oznak zmiany klimatu zaczyna być obowiązującym standardem. Dotyczy to również rolnictwa mającego duży wpływ na stan środowiska. Jednym ze sposobów mogących zapobiec zanieczyszczeniu wód powierzchniowych jest powstrzymanie przedostawania się do nich związków azotu. Dlatego Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował wyjazd studyjny do Holandii pt. „Program azotanowy,

Warsztaty – Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi   Zapraszamy do udziału

LAUREACI KONKURSU AGRO-WCZASY 2019

Pragniemy z radością poinformować, że spośród zgłoszeń nadesłanych na konkurs AGRO-wczasy 2019, komisja konkursowa dokonała wyboru najlepszej piętnastki naszego województwa. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowali się: I KATEGORIA Gospodarstwo agroturystyczne 1. Gospodarstwo Agroturystyczne Waldemar Karbowski, Mały Głęboczek 29, 87-313 Brzozie 2. „Dobra Chata”, Ludwichowo 12, 89-505 Małe Gacno 3. „Dworek Janowicki” Edward Kowalczyk, Marzanna Senko

Dni Pola w Grubnie 2019

Relacja z wystawy z lądu i powietrza wykonana przez AgroALEX.pl Michał Aleksinski

Agro-Tech Minikowo 2019

Relacja z wystawy z lądu i powietrza wykonana przez AgroALEX.pl Michał Aleksinski  

Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi   Fundacja na rzecz

DOFINANSOWANIE DO WAPNOWANIA!

Rolniku jeśli twoje pola są zakwaszone, ich pH jest równe lub niższe od 5,5 , a powierzchnia UR nie stanowi więcej, jak 75 ha złóż do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy wniosek w ramach Programu „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb przez ich wapnowanie”. Wnioski składane mogą być na zakup wapna nawozowego odpowiadającego typom określonym w

Bioróżnorodność w domu i w ogrodzie

W malowniczym miejscu, z dala od ruchliwych dróg, w otoczeniu jezior, łąk, pól i lasu, w miejscowości Leszcze, w gminie Złotniki Kujawskie na przełomie czerwca i lipca odbył się cykl warsztatów pn. „Bioróżnorodność w domu i w ogrodzie”. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu „Bioświadomi, bioodpowiedzialni”  – kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, dofinansowanego przez

OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU – wizyta studyjna

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi   Mazowiecki Ośrodek Doradztwa

ARIMR: Konkurs fotograficzny „Unowocześniamy obszary wiejskie – 25 lat ARiMR”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 25 lat unowocześnia rolnictwo i obszary wiejskie. Od czasu powstania ARiMR wypłaciła swoim beneficjentom ponad 323,5 mld zł. z funduszy krajowych i unijnych. Uzyskana pomoc to m.in. tysiące nowych maszyn i urządzeń rolniczych, wiele nowych inwestycji budowlanych, ale także setki placów zabaw, świetlic i domów kultury.  W związku z

Gdzie w tym roku odbędzie się IV Narodowy Dzień Mlecznej Fermy?

Znamy miejsce! Tym razem będzie to województwo opolskie. Już 6 września ponad 500 hodowców, producentów bydła mlecznego oraz specjalistów z sektora mleczarskiego, spotkają się w Kombinacie Rolnym w Kietrzu. Uczestnicy z całego kraju poznają tajniki uprawy kukurydzy na kiszonkę, porównując aż 50 odmian kukurydzy (producentów: Agrofert, CaussadeSemences, Chemirol, Euralis, HR Smolice, KWS, Limagrain, Mais, Pioneer, Saatbau),

Spotkanie grupy tworzącej Strategię woj. kujawsko-pomorskiego w Urzędzie Wojewódzkim

1 lipca br. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się podsumowujące, regionalne spotkanie w ramach konsultacji publicznych Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. W spotkaniu wzięli udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Ryszard Kamiński, rolnicy, eksperci

AGRO-TECH w słońcu się mieni

Skończyły już się kolejny Agro-Tech w Minikowie. Ponad 300 wystawców i 150 zwierząt można było podziwiać na Targach. Zacni goście w tym Prezydent RP Andrzej Duda uświetnili naszą Imprezę. Każdy znalazł tu coś dla siebie, a przede wszystkim Rolnicy i ich rodziny, dla których kierowana jest co roku ta impreza.   www.naklo.pl (relecja filmowa) www.youtube.com/watch?v=PK1dpzb3C0E

XX Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych

W tym roku odbyła się wyjątkowa, bo jubileuszowa, XX Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie. Na Wystawę przybyło 38 hodowców, którzy chcieli zaprezentować swoje najlepsze sztuki z gospodarstwa. Uczestniczyło w niej łącznie ponad 150 zwierząt, w tym 78 sztuk bydła mlecznego, 17 – bydła mięsnego, 5 – krzyżówek ras mięsnych utrzymywane w systemie jakości

Wsparcie dla gospodarstw dotkniętych ptasią grypą

Tylko do 8 lipca, rolnicy, którzy czasowo zaprzestali produkcji drobiu z powodu ptasiej grypy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe dla swoich gospodarstw. Rolnicy, którzy w związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków otrzymali od powiatowego lekarza weterynarii nakaz likwidacji drobiu, mogą starać się o przyznanie pomocy finansowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość

Pałuckie Targi Rolne oraz Pałucka Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Żnin, 24-25

  XXIII Pałuckie Targi Rolne i XVII Pałucka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Żninie odbędą się w dniach 24-25 sierpnia 2019 r. na terenie inwestycyjnym Grupy Arche przy ul. Kl Janickiego.  Pałuckie Targi Rolne to impreza organizowana od 1997 roku w Żninie. Gromadzi corocznie wystawców z całej Polski i ma za zadanie zaznajomienie rolników z powiatów:

„Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie ekologicznym”- podsumowanie konferencji

Dnia 25 czerwca 2019 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku zorganizowano wojewódzką konferencję pn. „Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie ekologicznym”. Konferencja zyskała aprobatę wielu uczestników zarówno rolników ekologicznych, zainteresowanych przestawieniem gospodarstwa na ekologiczny system produkcji,  jak i konsumentów i instytucje działające na rzecz rolnictwa ekologicznego. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać

Krajowy etap konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego 2019 rozstrzygnięty!

  ZNAMY WYNIKI  KONKURSU WWF NA ROLNIKA ROKU REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO 2019 Zwycięzcami etapu krajowego konkursu Fundacji WWF Polska na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego są państwo Marta i Tadeusz Żerańscy z województwa mazowieckiego, którzy prowadzą ekologiczne gospodarstwo w sposób przyjazny środowisku morskiemu, czyli w sposób ograniczający odpływ azotu i fosforu do wód. Państwo Żerańscy

XXIII Kujawsko-Pomorskie DNI POLA w Grubnie

      W czerwcu tradycyjnie spotykamy się w Grubnie, żeby zobaczyć jak rośnie innym. W tym roku rosło dobrze, co było widać na poletkach 287 odmian krajowych i zagranicznych – zbóż, kukurydzy, rzepaku, ziemniaków, roślin strączkowych i pastewnych. Na 150 poletkach rosły odmiany jare a na 137 – ozime. Można było porównać wzrost różnych odmian roślin

II edycja konkursu kulinarnego „Kurczak w domu i w szkole nie tylko w rosole”, 3-7

                          ……………………………………………………………….                   Drugi raz w Minikowie gościliśmy uczestników Konkursu Kulinarnego „Kurczak w domu i szkole nie tylko w rosole” W ciągu tygodnia zmagań, młodzież pokazała swoje umiejętności. Uczniowie szkół z obszarów wiejskich pod okiem Mistrzów Patelni przygotowywali potrawy z kurczaka. A

Gala konkursu AgroLiga 2018

10 czerwca w Belwederze odbyła się Gala Konkursu AgroLiga 2018. 26 raz przyznane zostały nagrody AgroLigi – konkursu, w którym wyróżniani są najlepsi rolnicy oraz firmy z sektora rolnego w Polsce. W uroczystości wzięli udział prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą,  minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, laureaci, a także m.in.

Konkursu „AGRO-wczasy” 2019

  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przystąpił do kolejnej edycji konkursu „AGRO-wczasy" na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne oraz obiekt turystyki wiejskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Współorganizatorami Konkursu są Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, oraz Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”. Konkurs, jak co roku, ma

XII Kujawsko-Pomorskie Seminarium dla hodowców szynszyli i wystawa szynszyli

1-2 czerwca w Minikowie odbyło się XII Kujawsko-Pomorskie Seminarium dla hodowców szynszyli i wystawa szynszyli, organizatorem wydarzenia jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Krajowy Związek Hodowców Szynszyli, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP w Bydgoszczy. Pierwszego dnia odbyła się wystawa szynszyli, podczas, której została wykonana ocena fenotypu zwierząt.

XL DNI OTWARTYCH DRZWI w Zarzeczewie

Jubileuszowa XL edycja Dni Otwartych Drzwi w Zarzeczewie już za nami. Na naszych targach zaprezentowali się producenci i dystrybutorzy ciągników i maszyn rolniczych oraz środków produkcji.

Rozporządzenie Wojewody z dnia 28.05.19 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

Do pobrania: Pismo Wojewody z dnia 28.05.19 w sprawie odsztrzału sanitarnego dzików WIWz.913.7.5.2019(11)-1

Forum Ochrony Środowiska- „Zarządzanie Gospodarką Odpadami”

Dużym zainteresowaniem cieszyło się tegoroczne  Forum Ochrony Środowiska pn; „Zarządzanie gospodarką odpadami”, które odbyło się 21 maja w Przysieku. Po raz dziesiąty samorządowcy, przedstawiciele firm komunalnych z województwa kujawsko-pomorskiego mieli możliwość zapoznania się z kolejnymi zmianami w zakresie gospodarki odpadami. Na wstępie dr hab. Zbigniew Bukowski prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przedstawił „Zmiany

Międzynarodowy Dzień Rzepaku w Minikowie EURORZEPAK 2019

W Minikowie, odbywa się właśnie Międzynarodowy Dzień Rzepaku EURORZEPAK 2019 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju przygotowali Międzynarodowy Dzień Rzepaku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął pan Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda

ARiMR: ruszają kolejne formy wsparcia dla rolników

Na przełomie maja i czerwca uruchomione zostaną kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy dla rolników z budżetu PROW 2014-2020. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyznawać premie dla młodych rolników, wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw oraz na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych. Wyższe premie dla młodych rolników Oddziały regionalne ARiMR od 31 maja do 29

Konkurs – „Poznaję produkt ekologiczny”

Dnia 11.05.2019 podczas targów „LATO na WSI – Święto Smaku i Tradycji” w Minikowie odbył się Konkurs pn. „Poznaję produkt ekologiczny”. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających. Głównym założeniem konkursu było podniesienie wiedzy i kształtowanie świadomości mieszkańców oraz wskazanie uczestnikom, że rolnictwo ekologiczne jest najbardziej prośrodowiskową metodą produkcji rolnej. Dokonując wyboru towarów ekologicznych, pozwalamy

III edycja Turnieju Powiatów – wyniki, zdjęcia

W Turnieju uczestniczyło 17 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego (wszystkie poza powiatami świeckim i grudziądzkim) W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli: Głosowanie internetowe – powiat włocławski Stoisko powiatowe – powiat sępoleński Smaki powiatów – powiat chełmiński Test wiedzy – powiat żniński (4 powiaty miały identyczne wyniki, o zwycięstwie zadecydowała dogrywka) Test smaku – powiat chełmiński

XIX edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” – wyniki, zdj

Część gastronomiczna I miejsce – Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach Olga Pilachowska, Sandra Tyl– żurek, kotleciki z kaszanki z duszonymi ziemniakami i kiszoną kapustą II miejsce – KGW Pturek,  Marianna Pawłowska , Grażyna Niewolak – pałucki ruks, ryks, ryksik, żeberka po żnińsku III miejsce – Gospodarstwo Agroturystyczne Pod Lasem, Katarzyna Przybylska, Patrycja Przybylska

IV Regionalna Wystawa Zwierząt Futerkowych, Drobiu Ozdobnego i Gołębi Rasowych –

Minikowo, 11-12.05. 2019 r.   Skład komisji wyceny królików rasowych w składzie: Przewodniczący: prof. dr hab. Paweł Bielański, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Balice koło Krakowa                         Członkowie: prof. dr hab. Dorota Kowalska, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Balice koło Krakowa, mgr inż. Lilianna Beszczyńska, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, mgr inż. Agnieszka Brzezińska, Krajowe

Smacznie …kolorowo …słonecznie i deszczowo w Minikowie – Lato na Wsi – Świ

Wystawa ogrodnicza, smaki regionu, twórczość ludowa, wystawy, konkursy, zawody – to tylko mały ułamek atrakcji jakie czekały na odwiedzających „LATO NA WSI – ŚWIĘTO SMAKU i TRADYCJI” w Minikowie (11-12 maja br.). Było smacznie …kolorowo …słonecznie … i deszczowo. „LATO NA WSI” jest doskonałą okazją nie tylko do zakupów, ale również ciekawego sposobu na spędzenie

Istotne zmiany PROW na 2019 rok (zatwierdzone 9 kwietnia 2019 r. przez Komisjęą)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – istotne zmiany na 2019 rok (zatwierdzone 9 kwietnia 2019 r. przez Komisję Europejską) Lp. Nazwa instrumentu Dotychczas Jak będzie od 2019  ROZWÓJ GOSPODARSTW 1. „Modernizacja gospodarstw rolnych”, obszary: a) rozwój produkcji prosiąt, b) rozwój produkcji mleka krowiego, c) rozwój produkcji bydła mięsnego, d) operacje związane z racjonalizacją

Święto Łąk Minikowo, 11 września 2019

  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie po raz kolejny organizuje edukacyjną imprezę plenerową „Święto Łąk”, skierowaną do dzieci szkół podstawowych, dla klas 1-5 w roku szkolnym 2019/2020. W tym roku Święto Łąk odbędzie się 11 września (środa) w Minikowie na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie koło Nakła nad Notecią, w godzinach od

ARiMR: trwa nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego

Rolnicy, którzy wykorzystali materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany do siewu lub sadzenia, mogą ubiegać się o przyznanie dopłaty z tego tytułu. Wnioski można składać do 25 czerwca br. Kto może otrzymać wsparcie? Dopłaty przewidziane są dla producentów rolnych, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dofinansowania udziela się do

Znamy termin naboru na „Restrukturyzację małych gospodarstw”

Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski dla rolników chcących skorzystać z pomocy finansowej w ramach programu „Restrukturyzacji małych gospodarstw”.   We wtorek 30 kwietnia Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił  nabór wniosków na to działanie finansowane z PROW 2014-2020.   Formularz wniosku o przyznanie pomocy

Nowoczesne rozwiązania w produkcji drobiu grzebiącego

W Przysieku 5 kwietnia 2019 r., odbyła się cykliczna konferencja organizowana przy współudziale z Kujawsko-Pomorskim Zrzeszeniem Hodowców Drobiu i Producentów Jaj pn. "Nowoczesne rozwiązania w produkcji drobiu grzebiącego". Konferencję otworzyli Zastępca Dyrektora KPODR Marek Witkowski oraz Prezes KPZHDiPJ Roman Wiśniewski. Tegoroczna konferencja zorganizowana została z dużym rozmachem m.in. dzięki firmom, które włączyły się w organizację

Prawie 4 miliony dla gmin z Kujawsko-Pomorskiego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

          Szanowni Państwo, Partnerzy KSOW, Zapraszamy gminy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego do składania wniosków o grant na podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy w wysokości do 150 tys. zł na realizację projektu. Nie jest wymagany wkład własny — 100% dofinansowania, w tym 60 tys. zł można przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego dla gminnej szkoły. Organizatorem naboru

Wiejska e-skrzynka – prosto od rolnika

Wiejska e-skrzynka skupia lokalnych, producentów żywności z województwa kujawsko-pomorskiego m.in. rolników prowadzących Rolniczy Handel Detaliczny (RHD), działalność Marginalną Lokalną Ograniczoną (MLO), gospodarstwa ekologiczne i pasieczne. Inicjatorem i liderem stworzonej Grupy Operacyjnej jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W celu testowania różnych modeli sprzedaży żywności produkowanej przez rolników, wytwórcy, Ośrodek oraz Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy, korzystając

Spotkanie Zespołu analizującego szanse i zagrożenia obszarów wiejskich

8 kwietnia w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Udział w spotkaniu wziął m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Podczas spotkania zaprezentowano Diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów wiejskich i przetwórstwa województwa kujawsko-pomorskiego z określeniem analizy

Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich – konferencja w Przysieku

Zorganizowana z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy przy współudziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i 13 rządowych ministerstw kolejna konferencja z cyklu  „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” tym razem odbyła się w Przysieku. Podczas spotkania poszczególne ministerstwa prezentowały swoje oferty dla obszarów wiejskich i ich mieszkańców. Konferencja była okazją do wspólnej dyskusji z samorządowcami.  

XIX edycja Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski rozpoczyna procedurę naboru wniosków do XIX-tej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w 2018 roku. Nagrody zostaną przyznane w następujących dziedzinach: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura,

XXVII Forum Pszczelarzy w Przysieku

Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła wszystkim uczestnikom naszej pszczelarskiej imprezy. Co najmniej dwa i pół tysiąca ludzi wykorzystało to i odwiedziło 30 marca br. Forum Pszczelarzy w Przysieku. Czekało na nich 49 stoisk z wyposażeniem uli a także samymi ulami, z tworzywa sztucznego, drewna oraz słomy.  – Jak zwykle, w Przysieku na pszczelarzy można liczyć, sala

Konferencja – Aspekty technologiczne upraw sadowniczych

20 marca 2019 r. w KPODR w Minikowie odbyła się konferencja sadownicza pod hasłem „Aspekty technologiczne upraw sadowniczych”. Po rozpoczęciu i przywitaniu uczestników przez dyrektora KPODR Marka Witkowskiego, Małgorzata Kołacz przedstawiła obowiązki związane z wprowadzeniem ustawy Prawo Wodne. W związku z tym na obszarze całego kraju obowiązuje „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód

Konferencja pn. „Bioróżnorodność – problemy i zagrożenia”

Dużym zainteresowaniem cieszyła się konferencja pn. „Bioróżnorodność – problemy i zagrożenia”, która odbyła się w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie 27.03.2019 r. Wśród uczestników byli rolnicy, przedstawiciele lokalnych władz, pracownicy parków krajobrazowych, nadleśnictw oraz młodzież szkolna. Pierwszy wykład „Ochrona różnorodności biologicznej gwarancją bezpiecznej żywności” wygłosił dr hab. Krzysztof Kujawa z Instytutu Środowiska Rolniczego i

Szkolenia dot. uboju z konieczności, pozyskania mięsa na użytek własny oraz znakowania i

Relacja ze szkoleń w Minikowie, Zarzeczewie i Przysieku dot. uboju z konieczności, pozyskania mięsa na użytek własny oraz znakowania i rejestracji świń Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem pod spodem znajdziecie Państwo prezentacje ze szkoleń do pobrania oraz odnośnik do linku Głównego Inspektoratu Weterynarii gdzie znajduje się dodatkowe informacje i najczęściej zadawane pytania dot. uboju z

Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów”

  XIX edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów” odbędzie się 12 maja 2019 roku  podczas Tragów Turystyczno-Ogrodniczych „Lato na Wsi”   Głównym celem konkursu jest identyfikacja i promocja polskich produktów regionalnych osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od wielu lat wytwarzanych tymi samymi metodami, według tych samych receptur. Ważne jest znalezienie i zachowanie narodowych

KONKURS NA ROLNIKA ROKU REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO

Nowa edycja konkursu na Rolnika Roku rozpoczęta. Wygraj 10 000 euro! Zgłoszenia przyjmujemy do 20 kwietnia 2019 r. Fundacja WWF Polska po raz kolejny ogłasza konkurs na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. Nagroda jest przyznawana za stosowanie praktyk przyjaznych środowisku morskiemu, a w szczególności praktyk ograniczających odpływ substancji biogennych (związków azotu i fosforu) do wód. Zbyt

Optymalizacja wykorzystania azotu w uprawie rzepaku a nowa dyrektywa azotanowa

Optymalizacja wykorzystania azotu w uprawie rzepaku….19 lutego 2019, Przydatki Gołaszewskie dr hab. Witold Szczepaniak

Konferencja: Rzepak-nowe rozwiązania w uprawie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie po raz kolejny zorganizował konferencję dla rolników z regionu województwa kujawsko-pomorskiego. Wydarzenie odbyło się 19 lutego br. w Przydatkach Gołaszewskich w restauracji Podgrodzie. Tematem konferencji był, „Rzepak-nowe rozwiązania w uprawie”. Uczestnicy konferencji dopisali, przyjechali zainteresowani plantatorzy rzepaku z całego województwa.   Obejrzyj filmy:   Optymalizacja wykorzystania azotu w uprawie

Probiotechnologia jako element zrównoważonego i ekonomicznego rolnictwa …

Konferencja pn. ,,Probiotechnologia jako element zrównoważonego i ekonomicznego rolnictwa oraz zdrowia człowieka”   16-tego lutego 2019 r. w Strzelnie odbyła się konferencja pn. ,,Probiotechnologia jako element zrównoważonego i ekonomicznego rolnictwa oraz zdrowia człowieka”. Organizatorami byli Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Klub Dobrego Rolnika w Strzelnie. Konferencje otworzyli: Zastępca Dyrektora KPODR Minikowo – Lidia

Dobre przykłady współpracy wytwórców lokalnej żywności na przykładzie doświadczeń

Wyjazd studyjny pn.:  „Dobre przykłady współpracy wytwórców  lokalnej żywności na przykładzie doświadczeń zagranicznych i polskich” realizowany w ramach Planu Operacyjnego na lata 2018-2019

Ubój zwierząt gospodarskich poza rzeźnią – wskazówki dla rolników

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju  zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią   Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport

Szkolenia „Wdrażanie Programu azotanowego” już wkrótce.

W lipcu 2018 r. wszedł w życie Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Program zobowiązuje wszystkich rolników do przestrzegania określonych w nim wymogów dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych, okresów, dawek, sposobów nawożenia, czy prowadzenia dokumentacji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem. Spełnienie wymogów programu azotanowego

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2019 w województwie kujawsko-pomorskim

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2019 w województwie kujawsko-pomorskim

IX Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego

24 stycznia 2019 r. w Oddziale KPODR w Przysieku odbył się IX Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po prezentacji firm uczestniczących w Zjeździe Małgorzata Kołacz z KPODR w Minikowie przedstawiła wymagania związane z wprowadzeniem ustawy Prawo Wodne. W związku z tym na obszarze całego kraju obowiązuje „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi

Zapraszamy na szkolenia – DRONY w rolnictwie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Instytut Badawczo Szkoleniowy Sp. z o. o. zapraszają na CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego Zapraszamy na wyjątkowe, 2 dniowe szkolenie pn. „SYSTEM GEOINFORMATYCZNY W PRAKTYCE WRAZ Z POZYSKIWANIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH TERENOWYCH”,  dzięki któremu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności posługiwania się mapami cyfrowymi, geoportalami.

Planowane nabory wniosków PROW 2014-2020, harmonogram 2019

            Zapraszamy do zapoznania się z zatwierdzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi harmonogramem planowanych do ogłoszenia lub przeprowadzenia w 2019 r. naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Podane terminy mogą ulec zmianie.  Aktualny harmonogram – otwórz  

Nowe obowiązki pracodawców w świetle zmian przepisów od 2019 r.

Zapraszamy na szkolenie "Nowe obowiązki pracodawców w świetle zmian przepisów od 2019 roku " – 15.01.2019 r. (wtorek) ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz (parter, sala konferencyjna) Organizatorem szkolenia jest Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Do pobrania: Formularz zgłoszenia Program szkolenia   Program szkolenia 09:00 PANEL I •             nowe uregulowania od 2019 r. •             zmiany w

Nowy konkurs dla partnerów KSOW

Ogłoszenie o konkursie nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019

Kujawsko-Pomorska Wieprzowina – tucz bez GMO

Wiceminister dr Ryszard Zarudzki oraz Dyrektorzy CDR – Jacek Węsierski i Henryk Skórnicki na kiermaszu przy ulicy Wspólnej w Warszawie zaopatrzyli się w produkty bez GMO pochodzące z województwa kujawsko-pomorskiego. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego już od 2015 r. promuje ideę od pola do stołu, w której konsument ma możliwość świadomego wyboru mięsa o znanym pochodzeniu.

V edycja konferencji FARMERA „Nowoczesna produkcja – świnie”

    Już 30 stycznia 2019 r. spotkamy się w Uzdrowisku Wieniec-Zdrój z producentami trzody chlewnej. Tym razem poruszymy główne tematy, które w najbliższym czasie będą zarówno wpływać na poprawę opłacalności chowu, jak i pozwolą skutecznie uchronić się przed najgroźniejszymi czynnikami chorobotwórczymi występującymi w stadach świń. W wystąpieniach ekspertów nie zabraknie też odpowiedzi na pytania,

AgroKlasa ODR 2018

13 grudnia br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, odbyło się podsumowanie 10 edycji konkursu  „AgroKlasa ODR 2018”. Przez cały rok na łamach miesięcznika AGRO, przedrukowane są najciekawsze artykuły z czasopism periodycznych ośrodków doradztwa rolniczego. Nasz miesięcznik „Wieś Kujawsko-Pomorska” otrzymał wyróżnienie specjalne. Nagrodę odebrała Lidia Lewandowska zastępca dyrektora KPODR ds. rozwoju doradztwa. Gratulujemy koleżankom

Jarmark Adwentowy w Przysieku

   

Promocja oraz upowszechnianie wiedzy o pszczelarstwie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi     FUNDACJA EDUKACJI

XII Wojewódzki Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych – wyniki

Na XII Wojewódzki Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku, wpłynęło 50 prac wykonanych przez uczniów, uczestników zajęc pozalekcyjnych i pozaszkolnych form edukacji oraz osoby dorosłe. Komisja konkursowa oceniła prace w trzech kategoriach wiekowych. Kategoria wiekowa: 6–13 lat I miejsce Wiktoria Kamyszek, Kruszyn   II miejsce Paweł Trojanowicz, Niepubliczna Szkoła

Nowoczesne rozwiązania w produkcji drobiu wodnego

7 grudnia 2018 r. w Minikowie odbyła się konferencja dotycząca drobiu wodnego. Przedstawiciele Instytutu Zootechniki – PIB Zakładu Doświadczalnego Kołuda Wielka, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego w Bydgoszczy oraz firm branżowych wygłosili swoje prelekcje na tematy związane z żywieniem, bioasekuracją drobiu oraz zaleceniami technologicznymi w produkcji drobiu wodnego. Mimo to, że produkcja mięsa gęsiego jest Polsce produkcją