Bez kategorii

Dobre praktyki w zakresie działalności opiekuńczej na obszarach wiejskich w Polsce

30 czerwca i 5 lipca nasz Ośrodek odwiedziły dwie 20-osobowe grupy w ramach wizyty „Dobre praktyki w zakresie działalności opiekuńczej na obszarach wiejskich w Polsce”, zorganizowanej przez krakowski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Obie wizyty odbyły się w ramach projektu „GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński. Wśród uczestników byli przedstawiciele partnerów GROWID, doradcy rolniczy, osoby prowadzące agroturystykę i zagrody edukacyjne.

Uczestnikom podczas wykładu w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Minikowie przedstawiono założenia projektu GROWID i wypracowanego modelu gospodarstwa opiekuńczego, a także doświadczenia z podobnej działalności w naszym województwie. Druga z grup zwiedziła również poletka demonstracyjne przygotowane na Krajowe Dni Pola, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się rośliny zielne. W kolejnych dniach uczestnicy odwiedzili kilka gospodarstw opiekuńczych i rozmawiali z gospodarzami o ich doświadczeniach i zastosowanych w opiece praktycznych rozwiązaniach.

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

  • Cel programu

Rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie:

od 28.06.2021 r. do 15.09.2021 r.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy przesłać wygenerowany przy użyciu GWD:

•             wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,

•             oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

  •   Informacje szczegółowe:

1.    Forma dofinansowania:  dotacja.
2.    Intensywność dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że:
a)    kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia;
b)    podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

3.    Warunki dofinansowania

1)    dofinansowanie w formie dotacji:
a)    wypłata transz dotacji może nastąpić wyłącznie w formie refundacji,
b)    w przypadku wyczerpania limitu środków w planie finansowym NFOŚiGW w roku bieżącym zaplanowane wypłaty mogą być przesunięte przez NFOŚiGW na rok następny. Wypłaty mogą być przesunięte nie więcej niż o jeden rok wobec planowanych terminów. Przesunięcie może dotyczyć nie więcej niż 50% kwoty zaplanowanej do wypłaty na dany rok;

2)    w przypadku gdy wsparcie przekazywane ostatecznym odbiorcom korzyści stanowi dla nich pomoc publiczną, jednostka samorządu terytorialnego, jako podmiot udzielający pomocy, zobowiązana jest do zapewnienia zgodności tego wsparcia z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9,  z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51
z dnia z 22.02.2019, str. 1 ) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1), a także do realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy.

3)    okres trwałości przedsięwzięcia: nie dotyczy,

  •  Rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia w zakresie, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów
z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Przedsięwzięcia w zakresie, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów
z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

  • Beneficjenci:
  1. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego,
  2. Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

 

KONFERENCJĘ I WYJAZDY STUDYJNE – Problemy bezpieczeństwa i rozwoju produkcji żywności oraz jej dystrybucji przez rolników, gospodarstwa agroturystyczne i KGW

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z partnerami – Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” oraz Fundacją Hodowców Polskiej Białej Gęsi serdecznie zapraszają na

KONFERENCJĘ I WYJAZDY STUDYJNE

„Problemy bezpieczeństwa i rozwoju produkcji żywności oraz jej dystrybucji przez rolników,
gospodarstwa agroturystyczne i Koła Gospodyń Wiejskich”

 

Konferencja odbędzie się

24 czerwca 2021 r. w godzinach 9:45 – 16:00

 

w KPODR Minikowo w budynku Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego (CTWiI).

(rejestracja uczestników od godziny 9:00, szczegółowy program do pobrania)

 

Doświadczeni specjaliści przedstawią uczestnikom tematy związane z prawem podatkowym, wybranymi aspektami produkcji bezpiecznej żywności pochodzenia zwierzęcego oferowanej w krótkich łańcuchach dostaw, zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny produktów pochodzenia roślinnego w małym przetwórstwie i kuchniach domowych, innowacjami i trendami w przetwórstwie, nowoczesnymi wymaganiami dotyczącymi znakowania żywności oraz dziedzictwem kulinarnym.

 

Wyjazdy studyjne odbędą się w dniach:

25.06.2021 r., 28.06.2021 r., 29.06.2021 r., 30.06.2021 r.

Cztery tematyczne wyjazdy studyjne z Minikowa potrwają około 8 godzin każdy. W każdym weźmie udział 16 osób. Podczas poszczególnych wyjazdów zostaną odwiedzone: Koła Gospodyń Wiejskich, gospodarstwa wytwarzające produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego, gospodarstwa wytwarzające produkty pochodzenia roślinnego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz gospodarstwa agroturystyczne. Szczegółowy program wyjazdów do pobrania poniżej.

Do udziału w konferencji i wyjazdach studyjnych zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich z województwa kujawsko-pomorskiego.

Nabór uczestników konferencji i wyjazdów studyjnych trwa do 18.06.2021 r. Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo k. Nakła nad Notecią lub pocztą e-mail na adres: magdalena.kulus@kpodr.pl (skan z podpisem) z dopiskiem „Konferencja i wyjazd studyjny – Problemy bezpieczeństwa i rozwoju produkcji żywności…. O uczestnictwie w konferencji i wyjeździe studyjnym decyduje weryfikacja merytoryczna kandydata na podstawie danych z formularza zgłoszeniowego oraz kolejność zgłoszeń.

 

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa na konferencję i wyjazd studyjny

Program konferencji

Program wyjazdów studyjnych

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

       

 

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie rozpoczyna realizację drugiej edycji projektu o nazwie „W bioróżnorodności szansa dla przyszłości planety”.  Sponsorem jest ANWIL S.A. – znana nie tylko w kraju ale i w Europie firma produkująca przede wszystkim nawozy azotowe – saletrę amonową i Canwil z magnezem oraz siarką. Firma ANWIL S.A., oferując produkty dedykowane dla terenów wiejskich, wspiera jednocześnie inicjatywy związane z ochroną  środowiska i zachowaniem bioróżnorodności na obszarach wiejskich.  W czerwcu planowane są pierwsze zajęcia warsztatowe w ramach tego projektu. Odbędą się one 13 czerwca w Zarzeczewie – Oddziale KPODR oraz w Wieńcu (gmina Włocławek). Zajęcia prowadzone w plenerze, z wykorzystaniem tablic edukacyjnych, w przystępny sposób mają przybliżyć uczestnikom znaczenie bioróżnorodności dla zachowania równowagi w przyrodzie, na polach uprawnych i w ogrodach.

 

Anna Dykczyńska
KPODR w Minikowie O/Zarzeczewo

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW W PROGRAMIE MOJA WODA

UWAGA!!! Zbliża się koniec naboru wniosków ramach Programu Priorytetowego Moja Woda.

Czwartek 10 czerwca br., to ostatni dzień na złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta w II edycji programu Moja Woda.

Ostateczny termin na dostarczenie wersji papierowej wniosku do WFOŚiGW (wcześniej zarejestrowanego i przesłanego w wersji elektronicznej przez Portal Beneficjenta) upływa w poniedziałek 12 lipca br. i jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia wniosku i ewentualnego otrzymania dotacji.

Wnioski, które wpłyną do WFOŚiGW w postaci papierowej po wyznaczonym terminie naboru (liczy się data wpływu wersji papierowej wniosku do WFOŚiGW) pozostaną bez rozpatrzenia.

Więcej informacji: https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-692-zakonczenie_naboru_wnioskow_w_programie.html?fbclid=IwAR3MB7kTl0UfkpqAVWBLjojnj-m2FQerkZk36RGHyErC6sUG2w1c5bnTMhc

Materiał źródłowy pobrany ze strony: www.wfosigw.torun.pl

 

Przygotowała:
Joanna Szczęsna-Kulewska,
KPODR Minikowo
Oddział w Zarzeczewie

Kolejna lustracja w Grubnie – 19 maja 2021 r.

Po długiej chłodnej wiośnie w końcu zrobiło się cieplej. Jest pod dostatkiem wilgoci i od razu widać istotny postęp w rozwoju roślin. 19 maja dokonaliśmy kolejnej lustracji przy okazji przygotowywania poletek do znakowania tablicami. Jak zwykle o tej porze najbardziej zaawansowane w rozwoju jest żyto ozime (fotografie  1, 2, 3). Na zdjęciach widać, że jest ono w fazie intensywnego kłoszenia. Stan zdrowotny jest dobry, choć na dolnych liściach są oznaki rynchosporiozy.

Fot. Żyto ozime w Grubnie na dzień 19 maja 2021 (od lewej fot. 1, 2, 3)

W tym roku bardzo dobrze wygląda pszenica ozima. Jesienią i wczesną wiosną była presja septoriozy i DTR, czyli brunatnej plamistości. Po zabiegu fungicydowym i dobrym wykarmieniu, rośliny sobie z tym problemem bardzo dobrze poradziły (fot. 4, 5, 6).

Fot.  Pszenica ozima na blokach 1A i 1B w Grubnie w dniu 19 maja (od lewej  fot. 4, 5, 6)

Rzepak po zimie wyglądał najgorzej. Nie wynikało to jednak ze złego przezimowania, ale spowodowane było zgryzaniem pędów przez sarny i zające. Taki problem mieliśmy 10 lat temu. Nauczeni doświadczeniem wiedzieliśmy, że rzepak sobie z tym poradzi. Widać to już na fotografiach 7, 8, 9. Nie jest jeszcze do końca wiadome, jakie uszkodzenia wystąpiły w czasie wiosennych przymrozków. Prawdopodobnie wystąpiły, lecz to się okaże przy kolejnej lustracji, gdy oglądać będziemy zawiązki łuszczyn.

 

Fot. Uszkodzony przez zwierzynę rzepak intensywnie się odbudowuje. Stan na dzień 19 maja 2021 (fot. 7, 8, 9)

 

Bardzo ciekawie prezentowało się żyto jare, przewódkowe – fot. 10 i 11. Pokazują one, że przy tym sposobie siewu zboża jarego morfologicznie wygląda ono podobnie do ozimego i jest w podobnej fazie wzrostu. To daje dużo do myślenia, zwłaszcza jak się popatrzy na rozwój zbóż jarych w tym samym czasie (fot. 12, 13, 14).

Fot. Z lewej żyto jare, przewódkowe (fot. 10), po prawej żyto ozime (fot. 11). Stan na dzień 19 maja 2021.

Zboża jare zostały zasiane, gdy było stosunkowo chłodno i występowały przymrozki, ale to im nie zaszkodziło. Na fotografiach 12, 13, 14 pszenica jara i jęczmień jary prezentowane są w fazie intensywnego krzewienia. Ich stan jest bardzo dobry.

 

Fot. Od lewej: pszenica jara (fot. 12 i 13) i jęczmień jary (fot. 14) w fazie intensywnego krzewienia w dniu 19 maja 2021.

W tym roku jest dość chłodno i wilgoci nie brakuje, a to właśnie bardzo lubią owies i ziemniaki. Widać to doskonale na fotografiach 15, 16 i 17. Na razie na fotografii 16 ziemniaki jeszcze nie wzeszły, co nie znaczy, że nic się na plantacji nie dzieje. Pokazuje to doskonale fotografia 17. Jak widać bulwy ziemniaka intensywnie wytwarzają korzenie i pędy i już za kilka dni będą wschodziły.

 

Fot. Obok owsa (15) w tym sezonie zasadzono 20 odmian ziemniaka (fot. 16), faza rozwoju ziemniaka (fot. 17)

Zawsze ważnym elementem kolekcji są rośliny strączkowe i poplonowe, których uprawa w związku z wprowadzaniem w UE tzw. „Europejskiego Zielonego Ładu” nabiera jeszcze większego znaczenia. Wyzwania tego przedsięwzięcia wiążą się przede wszystkim ze środowiskiem i mają istotny wpływ na nawożenie i ochronę roślin poprzez  ograniczenie lub wręcz zaniechanie stosowania. Na kolekcji zasialiśmy groch, który będzie chroniony chemicznie oraz wykę bobiki, facelię, gorczycę i mieszankę strączkowo-gorczycową bez ochrony chemicznej. Pielęgnacja na tych poletkach jest wyłącznie mechaniczna, dlatego w trakcie siewu zastosowano szersze rzędy, aby umożliwić pielęgnację mechaniczną. Na fotografiach 18 i 19 dobrze wschodzą wyka jara i bobik. Kukurydza wyrzędowała (fot. 20). Tak samo dobrze prezentuje się facelia i gorczyca na zdjęciach 21 i 22. Natomiast siewnikiem zbożowym zasialiśmy mieszankę: wyka, groch, łubin i  gorczyca w dwóch gęstościach. Widać to na zdjęciu nr 23. To poletko w ogóle nie będzie odchwaszczane, ani chemicznie ani mechanicznie, aby można było ocenić wpływ zachwaszczenia na taką mieszankę.

Fot. Od lewej: wyka jara (fot. 18), bobik (fot. 19) i wschodząca kukurydza (fot. 20). Stan na dzień 19 maja 2021.

Fot. Od lewej facelia (fot. 21), gorczyca (fot. 22) i mieszanka strączkowo-gorczycowa (fot. 23) 19 maja 2021.

Zapraszamy do Grubna 12-13 czerwca 2021 r. czerwca na Kujawsko-Pomorskie Dni Pola.  Mamy nadzieję, że w tym roku obok kolekcji, chociaż w ograniczonym zakresie, ale odbędzie się wystawa maszyn i sprzętu rolniczego, tak jak to miało miejsce podczas 23 sezonów

Opracowanie i fot.

Marek Radzimierski, KPODR O/Przysiek

 

 

 

    

 

 

   

Pokaz Zwierząt – Minikowo, 19-20 czerwca

Zapraszamy do udziału w Pokazie Zwierząt organizowanym w ramach Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH Minikowo 19-20 czerwca 2021 r.,

W tym roku ze względu na sytuacje epidemiologiczną w kraju (ptasia grypa) na pokazie prezentowane będą: bydło mięsne, owce hodowlane, alpaki, kuce i króliki. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń hodowców królików. Tegoroczny udział w Pokazie jest bezpłatny, obowiązuje kolejność zgłoszeń przesłanych do organizatora anna.monko@kpodr.pl tel. 695 423 700

Hodowcy królików nie muszą być członkami zrzeszeń i związków branżowych, jedynym wymogiem jest dostarczenie karty zgłoszenia oraz aktualnego zaświadczenia lekarsko-weterynaryjnego.

Do pobrania dla wystawców:

KARTA ZGŁOSZENIA HODOWCY POKAZ ZWIERZĄT 2021

Regulamin pokaz zwierząt Agro Tech 2021

ZAŚWIADCZENIE O ZDROWIU ZWIERZĄT 2021

KARTA ZGŁOSZENIA HODOWCY POKAZ ZWIERZĄT 2021

Plan – pokaz zwierząt 2021

Nabór wniosków przez WFOŚiGW w Toruniu o usuwanie azbestu.

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023. Beneficjentami programu są: gminy, powiaty i związki międzygminne występujące jako podmioty realizujące bezpośrednio cel programu.

Termin składania wniosków to od 20.05.2021-07.06.2021r.

Więcej informacji na stronie: www.wfosigw.torun.pl