Bez kategorii

Materiały ze szkoleń

Tutaj przechowujemy materiały ze szkoleń, do wykorzystania indywidualnego.
Nie należy wykorzystywać ich bezpośrednio jako materiały szkoleniowe na własnych szkoleniach.

 

DZIAŁ TECHNOLOGII  PRODUKCJI ROLNICZEJ

DZIAŁ EKONOMIKI I ZARZĄDZANIA GOSPODARSTWEM ROLNYM

DZIAŁ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

DZIAŁ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

DZIAŁ METODYKI DORADZTWA, SZKOLEŃ I WYDAWNICTW

 

 

Dożynkowe Spotkanie „Rolników Pomorza i Kujaw”

22 sierpnia w Ciechocinku odbyło się Dożynkowe Spotkanie „Rolników Pomorza i Kujaw”. Od 12 lat spotkania w Ciechocinku są podziękowaniem kujawsko-pomorskim rolnikom za ich pracę. Uczestnicy uroczystości spotkali się w kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Przed Mszą Świętą głos zabrał Minister Rolnictwa – Jan Krzysztof Ardanowski, który podsumował bieżący sezon produkcyjny oraz podziękował rolnikom za trud pracy na roli. Po mszy w kościele zaproszeni goście i uczestnicy spotkania przemaszerowali w korowodzie dożynkowym do Dworku Prezydenta RP. W czasie uroczystości głos zabierali zaproszeni goście. Podkreślali znaczenie pracy rolników dla bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju. Zasłużonych rolników uhonorowano Złotymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi, medalami Zasłużony dla Rolnictwa oraz nagrodami i wyróżnieniami. Goście honorowi zostali obdarowani chlebami dożynkowymi. Uroczystość uświetnił zespół „Kruszynioki” z Kruszyna na Kujawach. Dobrego świętowania nie popsuł silny deszcz. Uroczystość zakończył Aleksander Kamedulski (baryton) koncertem pieśni patriotycznych przy akompaniamencie fortepianu. W czasie obchodów dożynek promowano wieprzowinę wysokiej jakości przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Wieprz Polski” sfinansowane przez Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego.

Tekst, foto:
Małgorzata Kołacz
KPODR w Minikowie

Spotkanie w Minikowie – Lokalne Partnerstwo na rzecz wody

Szesnastego lipca w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach tworzenia na terenie powiatu nakielskiego „Lokalnego Partnerstwa na rzecz wody” (LPW). Zadaniem Partnerstwa będzie koordynacja lokalnych działań zapobiegających występowaniu i skutkom niedoborów wody i suszy.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele:

samorządu,
Lasów Państwowych,
– Krajeński Park Krajobrazowy,
– Spółek Wodnych,
– Lokalnej Grupy Działania,
– Lokalnej Grupy Rybackiej,
– Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
– Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
– Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Na spotkaniu uczestnicy zapoznali się z założeniami do inicjatywy „Lokalnego Partnerstwa na rzecz wody” (LPW) na terenie powiatu nakielskiego przedstawionego przez dyr. KPODR w Minikowie dr Ryszarda Zarudzkiego. Grzegorz Smytry – dyrektor RZGW w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – zapoznał uczestników ze stanem hydrologicznym powiatu nakielskiego.

W trakcie spotkania uczestnicy identyfikowali korzyści, jakie są możliwe do osiągnięcia poprzez tworzenie lokalnego partnerstwa. Uczestnicy między innymi zaznaczyli możliwość wypracowania w ramach działań prowadzonych przez Lokalne Partnerstwa Wodne:

– racjonalnego korzystania z wody,
– programu lokalnej retencji wodnej z globalnym do niej podejściem,
– wsłuchiwania się w potrzeby zainteresowanych stron,
– biznesowego podejścia do potrzeb poszczególnych uczestników.

Ponadto uczestnicy wypowiadali się  co do oczekiwań i konkretnych obszarów problemowych dotyczących powstającego „Lokalnego Partnerstwa na rzecz wody”. Zaplanowano kolejne spotkanie, które będzie miało miejsce na początku do połowy września br. Na spotkanie zostaną zaproszeni wszyscy zainteresowani pracą i działaniem w ramach tworzonego Lokalnego Partnerstwa Wodnego dla powiatu nakielskiego.

Gęsina nie tylko na św. Marcina

 

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi w partnerstwie ze Lokalną Grupą Działania Czarnoziem na Soli, Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy realizuje projekt pn. Gęsina nie tylko na św. Marcina – Promocja przyzagrodowego chowu, przetwórstwa oraz walorów żywieniowych gęsiny podczas targów i imprez plenerowych.

Termin realizacji: 01.04.2020 r. – 31.10.2021 r.
Kwota dofinansowania:252 161,92 zł
Cel realizowanej operacji:

a) promowanie gęsiny jako polskiej, zdrowej, naturalnej i ekologicznej żywności, pochodzącej z przyzagrodowego chowu wśród minimum 149.500 osób przebywających na terenie kraju, a w szczególności w województwach: pomorskim, łódzkim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim,

b) dotarcie ze specjalistyczną wiedzą dotyczącą przyzagrodowego chowu gęsi, przetwórstwa i sprzedaży gęsiny w ramach RHD oraz budowania współpracy wśród minimum 149.500 osób przebywających na terenie kraju, a w szczególności w województwach: pomorskim, łódzkim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.

Grupę docelową operacji stanowią:

  • rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich, którzy ze względu na ograniczone możliwości rozwoju zawodowego na terenach wiejskich zagrożone są wykluczeniem społecznym i ubóstwem, chcących się zaktywizować poprzez rozpoczęcie działalności w zakresie przyzagrodowego chowu gęsi i sprzedaży produktów z gęsiny,
  • potencjalni konsumenci, których należy uświadomić w zakresie walorów zdrowotnych, jakie posiadają produkty z gęsiny,
  • przetwórcy, osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, restauratorzy, właściciele punktów gastronomicznych, których można by zainteresować włączeniem do swojej oferty sprzedaż produktów z gęsiny.

Grupa docelowa operacji pochodzić będzie z terenów całej Polski, a w szczególności z terenów województwa: pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Liczebność grupy docelowej: minimum 149 500 osób, w tym  województwa kujawsko-pomorskiego: 30 000, pomorskiego: 30 000, łódzkiego: 30 000, mazowieckiego: 32 000 i wielkopolskiego: 27 500.

Formy realizacji operacji: Stoisko wystawiennicze/ punkt informacyjny na tragach/imprezie plenerowej/ wystawie, film promocyjny oraz publikacja.

Efektem realizacji operacji osiągniętym bezpośrednio po zakończeniu projektu będzie udział łącznie w 12 targach, w tym 6 w 2020 r. i 6 w 2021 r. oraz podniesienie poziomu wiedzy u minimum 5000 osób z zakresu przyzagrodowego chowu gęsi, przetwórstwa i sprzedaży gęsiny w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz budowania współpracy.

Wiedza przekazana podczas targów i eventów, stanie się podstawą do promocji i rozbudowy rynku przetwórstwa lokalnego, skracania łańcucha dostaw żywności od producenta do konsumenta, jak również tworzenia zapotrzebowania na żywność zdrową, ze znanego źródła.

Spodziewanymi efektami długofalowymi niniejszej operacji są:

  • zwiększenie ilości podmiotów działających w ramach RHD,
  • zawiązywanie się współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rynku przetwórstwa lokalnego,
  • zwiększenie popytu na żywność produkowaną lokalnie (zwłaszcza wyroby z gęsiny).

W dłuższej perspektywie czasu osiągnięcie powyższych efektów może spowodować wzrost dochodowości gospodarstw rolnych, zmniejszenie bezrobocia na terenach wiejskich i zmniejszenie odpływu ludzi w wieku produkcyjnym ze wsi do miast.

 

Krajowe Dni Pola 2020

W ramach projektu Gęsina nie tylko na św. Marcina – Promocja przyzagrodowego chowu, przetwórstwa oraz walorów żywieniowych gęsiny podczas targów i imprez plenerowych Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi serdecznie zaprasza do swojego  stoiska na wystawie rolniczej

w dniach 20 – 21 czerwca w Minikowie w godzinach 10:00 – 18:00
podczas Krajowych Dni Pola 2020

Nasze stoisko będzie pełnić funkcję informacyjno – degustacyjną. W zależności od grupy zainteresowanych stoiskiem osób celem stoiska będzie promocja gęsiny jako regionalnego specjału oraz zainteresowanie jak największej liczby osób zdrowym odżywianiem lub rozpoczęciem działalności w zakresie przyzagrodowego chowu gęsi.

 

44. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski
 

W ramach projektu Gęsina nie tylko na św. Marcina – Promocja przyzagrodowego chowu, przetwórstwa oraz walorów żywieniowych gęsiny podczas targów i imprez plenerowych Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi serdecznie zaprasza do swojego  stoiska na targach certyfikowanej żywności

 

w dniach 4-5 lipca w w godzinach 10:00 – 18:00
podczas 44. Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego

Nasze stoisko będzie pełnić funkcję informacyjno – degustacyjną. W zależności od grupy zainteresowanych stoiskiem osób celem stoiska będzie promocja gęsiny jako regionalnego specjału oraz zainteresowanie jak największej liczby osób zdrowym odżywianiem lub rozpoczęciem działalności w zakresie przyzagrodowego chowu gęsi.

Program imprezy znajduje się na stronie: https://www.ppr.pl/wiadomosci/zapraszamy-na-targi-polska-smakuje-w-golubiudobrzyniu

 

Zostań partnerem KSOW.

Odwiedź portal http://ksow.pl/

Ulotka – ROLNICTWO DLA ŚRODOWISKA ŚRODOWISKO DLA ROLNICTWA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we współpracy z Departamentem Klimatu i Środowiska MRiRW opracowała i udostępniła na swojej stronie internetowej pod adresem: https://www.schr.gov.pllindex.php?c~article&id=!6 ulotkę pt.: "ROLNICTWO DLA ŚRODOWISKA ŚRODOWISKO DLA ROLNICTWA" . Ulotka w sposób syntetyczny i przejrzysty przedstawia problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypomina o Ogólnopolsldm programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Ulotka: