Jarosław Domiński

Warsztaty i wyjazd studyjny „szlakiem oscypkowym”

       

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza w dniach od 5 do 11 września br., do udziału w operacji pn.: „Regionalne serowanie – promocja produktów i integracja sektora przetwórstwa mleka” w  ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, plan operacyjny na lata 2014 – 2020.

W projekcie udział biorą także partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

  • Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

Celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i przekazanie wiedzy z zakresu produkcji, przetwórstwa i sprzedaży żywności na niewielką skalę, wprowadzania jej na rynek w krótkich łańcuchach żywności oraz podjęcie działań zmierzających do wyznaczenia kierunków rozwoju gospodarstw rolnych poprzez aktywne uczestnictwo rolników w rozpoczęciu działalności przetwórczej.

W ramach operacji zorganizowane zostaną dwudniowe warsztaty serowarskie:

Pierwszy dzień:

Wizyta w Zakładzie Mleczarskim Figand sp z o.o. oraz uczestnictwo w warsztatach. Zakład Mleczarski Figand sp z o.o. to firma rodzinna o wieloletniej tradycji, zatrudniająca 150 osób, działająca na obszarze całej Polski i za granicą, wytwarzająca produkty o najwyższej jakości wyłącznie z polskiego mleka. Na terenie zakładu znajdują się: 2 hale produkcyjne, 2 laboratoria, 3 magazyny produktów gotowych i opakowań, aparatownie, kotłownie, nowoczesna oczyszczalnia ścieków i własna flota transportowa. Zakład eksportuje produkty do Anglii, Włoch, Czech, Węgier, Niemiec i na Słowację. Podczas warsztatów rolnicy i doradcy zapoznają się z weterynaryjnymi wymaganiami  dla gospodarstw o profilu mlecznym przy produkcji mleka w świetle nowych regulacji prawnych.

Drugi dzień:

Kurs warzenia serów poprowadzi Krzysztof Jaworski – serowar żuławski, który zdradzi sekrety wytwarzania podstawowych rodzajów sera. Wiedza i umiejętności pozyskane w czasie warsztatów pozwolą nauczyć się i planować otwarcie własnej profesjonalnej serowni. Osobom zainteresowanym podjęciem działalności serowarskiej udzielimy merytorycznej pomocy związanej z uwarunkowaniami prawnymi i marketingiem produktu. Po zakończeniu warsztatów odbędzie się szkolenie z zakresu obowiązujących od stycznia 2022 r. przepisów zakładania działalności RHD.

Pięciodniowy wyjazd studyjny do Zakopanego i okolic Podhala „Szlakiem oscypkowym”

Wyjazd studyjny będzie podsumowaniem i okazją do wymiany doświadczeń dla osób biorących udział w warsztatach.  Możliwość wizytowania  gospodarstw położonych na „Szlaku oscypkowym”  da możliwości poznania modelu biznesowego opartego na standardach jakości i konkurencyjności przetwórstwa mleka w oparciu o zasoby środowiska naturalnego. Pokaże także jak zwiększyć  efektywność kanałów sprzedaży produktu regionalnego, podnieść wyniki jego sprzedaży, określi techniki sprzedaży czy sposoby dzielenia się kosztami.

Grupą docelową są doradcy i rolnicy z obszaru czterech województw: mazowieckiego, lubelskiego, kujawsko–pomorskiego i łódzkiego.

Operacja skierowana jest do właścicieli małych lub będących na pograniczu rentowności gospodarstw rolnych o profilu hodowli bydła mlecznego lub będących w trakcie przygotowań do założenia działalności związanej z przetwórstwem mleka, producentów serów prowadzących działalność rolniczą w ramach RHD lub MOL związanych z branżą serowarską oraz doradców rolnych wyodrębnionych ze środowiska instytucjonalnego otoczenia wsi i  rolnictwa, obsługujących gospodarstwa z produkcją bydła mlecznego.

– Osoby zainteresowane udziałem w realizowanej operacji prosimy o osobiste dostarczenie wypełnionej karty
   na adresy właściwych siedzib Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 r.

– Rekrutacja dotyczy udziału każdego uczestnika w obydwóch formach realizowanej operacji.

– Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

– Udział w realizowanej operacji jest bezpłatny.

 

Kontakt telefoniczny oraz mailowy:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Radom
Ewa Stanik
48 365 02 06, 661 122 918
ewa.stanik@modr.mazowsze.pl

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Sylwia Figiel
693 901 081
sfigiel@wodr.konskowola.pl

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Beata Chełminiak
52 386 72 13
beata.chelminiak@kpodr.pl

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
Iwona Klos
42 719 89 28 w. 322, 519 301 060
i.klos@lodr-bratoszewice.pl

 

w załączeniu:

 

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie.

 

                                                                                 

Przykłady dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym

         

 

 Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie  Producentów Ekologicznych EKOŁAN wraz z dodatkowym partnerem – Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, organizuje w terminie 6 – 9 września  2022 r. wyjazd studyjny do gospodarstw ekologicznych z województwa podlaskiego w ramach projektu pn. „Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023”.

Cel przedsięwzięcia

Efektem operacji „Przykłady dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym” jest doskonalenie metod ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń.  Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań usprawniających ekologiczny system  produkcji. Wskazanie roli ekologicznego systemu produkcji w ekosystemie, jego wpływu na różnorodność biologiczną i środowisko. Poszukiwanie nowych kierunków produkcji żywności wysokiej jakości, która korzystnie wpływa na środowisko i chroni bioróżnorodność. Celem wyjazdu jest również prezentacja dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w gospodarstwach ekologicznych. Służy to promocji rolnictwa ekologicznego. Ma to ogromne znaczenie nie tylko dla konsumentów, którzy coraz częściej sięgają po ekologiczne produkty, ale również dla ochrony środowiska. Rolnictwo ekologiczne jest najbardziej przyjaznym systemem produkcji rolnej dla środowiska. Rolnicy ekologiczni powinni być opiekunami przyrody i kreatorami warunków siedliskowych sprzyjających różnorodności biologicznej.

Wizyty w zaplanowanych gospodarstwach pokażą rolnikom, że jest możliwość utrzymania gleb w dobrej strukturze, przy dobrze zaplanowanym i ułożonym płodozmianie. Uczestnicy przekonają się, że można całkowicie zrezygnować ze stosowania chemicznych środków ochrony roślin, nie rezygnując przy tym z optymalnego plonu. Działania te mają na celu zachowanie przede wszystkim bioróżnorodności, która w ostatnim czasie, zanika w zastraszającym tempie.

Będziemy wzmacniać świadomości ekologicznej o produkcji żywności na obszarach wiejskich wśród rolników i konsumentów. Działalność rolnicza, w zależności od stopnia intensywności gospodarowania, może sprzyjać utrzymywaniu lub zwiększaniu bioróżnorodności, bądź wpływać ograniczająco na bogactwo gatunkowe i liczebność różnych organizmów, występujących na polach uprawnych i użytkach zielonych. Planujemy, że wizyty w gospodarstwach przyczynią się do podjęcia decyzji przestawienia gospodarstwa na system ekologiczny lub zwiększenie już posiadanej produkcji. W konsekwencji ma to przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich.

Program wyjazdu

Program wyjazdu studyjnego obejmuje m.in. wizyty w gospodarstwach ekologicznych o różnych profilach produkcji, m.in. ekologiczne gospodarstwa z produkcją zwierzęcą i rośliną, ekologiczne gospodarstwo specjalizujące się w uprawie i przetwórstwie ziół, wizyta w Wytwórni Makaronu BIO, a także udział w warsztatach zielarskich. Celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez praktyczne wykorzystanie produktów ekologicznych.

Szczegółowy program wyjazdu studyjnego oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie: www.kpodr.pl i www.eko-lan.pl.

 

Uczestnicy wyjazdu:

Wyjazd studyjny skierowany jest do osób dorosłych wpisujących się w poniższą grupę docelową:

•  członkowie Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN

• rolnicy konwencjonalni zainteresowani systemem rolnictwa ekologicznego

• pozostali rolnicy ekologiczni

• przetwórcy

• przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego województwa kujawsko-pomorskiego

Zgłoszenie uczestnictwa:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę dostarczyć z dopiskiem „Wyjazd studyjny – woj. podlaskie” na adres e-mail: bio@biobabalscy.pl lub biurost@eko-lan.pl (skan z podpisem), do dnia 1 września 2022 r.

O uczestnictwie w wyjeździe studyjnym decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Do pobrania:

formularz zgłoszeniowy

Program wyjazdu studyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mogileńskim (V)

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. realizuje projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mogileńskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie mogileńskim. Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP w Mogilnie jako bezrobotne.

Projekt skierowany jest w szczególności do osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach.

 W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo edukacyjna osób młodych. Każdy z uczestników objęty jest Indywidualnym Planem Działania, a także poradnictwem zawodowym lub/i pośrednictwem pracy. W zależności od indywidualnych potrzeb,

osoby biorące udział w projekcie korzystają z form aktywizacji dobranych tak, aby maksymalnie wzrosła efektywność podejmowanych wobec nich działań.

 W ramach projektu realizowane są następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

  • Usługi związane z zatrudnieniem, takie jak: poradnictwo zawodowe, którego celem jest promowanie aktywnych postaw, uświadamianie konieczności planowania kariery i rozwoju zawodowego, promowanie mobilności, przedsiębiorczości oraz umiejętności dostosowania się do zmieniających się warunków na rynku pracy lub/i pośrednictwo pracy, którego zadaniem jest udzielenie pomocy osobom bezrobotnym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.
  • Staże pomagają uczestnikom w zdobyciu umiejętności praktycznych oraz doświadczeń zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Pozwalają pracodawcy ocenić i sprawdzić przyszłego pracownika.
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przeznaczone są dla osób przedsiębiorczych, dla których barierą w samozatrudnieniu jest brak wystarczających środków finansowych.
  • Bon na zasiedlenie to środki przeznaczone na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego umożliwia otrzymanie zwrotu kosztów utworzonego stanowiska pracy pod warunkiem zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej na co najmniej 24 miesiące.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie pracy po zakończeniu udziału w projekcie przez co najmniej:

– 44% uczestników w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami, imigranci, reemigranci);

– 59,5% uczestników, którzy nie należą do ww. grup.

 

Wartość projektu EFS: 2 959 058,78 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 493 894,73 zł

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest w sposób ciągły do wyczerpania zaplanowanych w danym roku form wsparcia z uwzględnieniem kryteriów udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje nt. realizowanych form wsparcia uzyskać można w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie:

  • informacje nt. staży i bonów na zasiedlenie: pokój nr 8, tel.: 52 318 67 30 lub 52 318 67 31;
  • informacje nt. jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: pokój nr 6, tel.: 52 318 67 39, 52 318 67 36 lub 52 318 67 45.

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów realizowanych w celu tematycznym 9 w regionalnych programach operacyjnych, o ile kwalifikują się do udziału w projekcie.

Akademia Menadżera lnnowacji (AMl)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje autorski program szkoIeniowo-doradczy Akademia Menadżera lnnowacji (AMl)  do którego serdecznie zaprasza przedsiębiorców w bez względu na branżę i rodzaj prowadzonej działalności. AMl to program dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Wykładowcami i doradcami AMl są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami. Realizacja szkoleń i doradztwa AMl pozwala na podniesienie kompetencji i wykształcenie menadżerów innowacji nowej generacji. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 80% dla mikro, małych i średnich firm oraz 50% dla dużych przedsiębiorstw.

Nabór rozpoczął się 25 lipca i potrwa do 9 września br.

 Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy na stronę: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji oraz do kontaktu pod numerem tel. 801 332 202 / 22 574 07 07 lub na adres mailowy: aminnowacii@ parp.gov.pl.

Myśliwi na Krajowej Wystawie Rolniczej w Częstochowie


Komunikat prasowy do mediów rolnych (02.08.2022)


Podczas XXXI Krajowej Wystawy Rolniczej i uroczystości związanych z Ogólnopolskimi Dożynkami Jasnogórskimi środowisko myśliwych zaprezentuje wyroby z dziczyzny wraz z możliwością zapoznania się ze smakami myśliwskiej kuchni. Polski Związek Łowiecki planuje również dodatkowe atrakcje, jak choćby pokaz psów myśliwskich, ptaków łowczych oraz Koncert Muzyki Myśliwskiej w wykonaniu sygnalistów.

Rolnictwo i łowiectwo, to dwie nierozerwalne dziedziny życia gospodarczego, a nawet społecznego. Największy procentowy udział myśliwych w Polskim Związku Łowieckim pod względem wykonywanego zawodu stanowią właśnie rolnicy.

Stoiska myśliwych podczas tego typu wydarzeń cieszą się za każdym razem wysokim zainteresowaniem.
Zarząd Główny PZŁ w Warszawie wraz z Zarządem Okręgowym PZŁ w Częstochowie oraz całą Bracią Myśliwską zaprasza na wyżej wspomniane wydarzenie, które odbędzie się w dniach 3-4 września 2022 roku.

ZG PZŁ

 

Konkurs wiedzy ekologicznej „Z ekologią na co dzień”

 

Podczas Kujawsko-Pomorskiego  Miodowego Lata w Zarzeczewie, 7 września br.   zorganizowaliśmy  konkurs pn. „ Z ekologią na co dzień”, którypolegał na rozwiązaniu  składającego się z 10 pytań testu o tematyce  ekologicznej.  Wśród odwiedzających wiele osób zdecydowało się sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i gospodarki odpadami.  

Uczestnicy chętnie brali udział w konkursie.  Była to doskonała okazja by sprawdzić i uzupełnić swoją wiedzę ekologiczną. Osoby, które prawidłowo rozwiązały testy otrzymały nagrody w postaci zestawów roślin i krzewów do ogrodu. W ramach konkursu Komisja wyłoniła 3 laureatów, 7 wyróżnionych i 40 uczestników. Laureatami zostały pierwsze 3 osoby, które bezbłędnie odpowiedziały na wszystkie 10 pytań. Wyróżnienie otrzymało 7 osób, które popełniły nie więcej niż 1 błąd w teście. Nagrody otrzymało również 40 pozostałych uczestników konkursu, którzy popełnili nie więcej niż dwa błędy.

Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Zwycięzcy oraz uczestnicy konkursu otrzymali zestawy roślin, które upiększą ich ogrody i posesje oraz przyczynią się do zwiększenia różnorodności biologicznej. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Tekst Karina Wroniecka
Fot. Joanna Szczęsna-Kulewska
KPODR Oddział w Zarzeczewie

Kujawsko-Pomorska Konstelacja dobrych miejsc – aplikacja „Paszport od kuchni” (PL,EN)

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna po raz kolejny przygotowała wakacyjną aplikację, prezentującą atrakcje naszego województwa.
Mamy ogromną nadzieję, że zarówno Państwo, jak i Państwa goście, zechcą poznać najpiękniejsze konstelacje naszego regionu.

W tegorocznej aplikacji „Paszport od kuchni” można odwiedzić popularne atrakcje, jak również mało znane zakamarki Kujawsko-Pomorskich Konstelacji dobrych miejsc, jednocześnie odkrywając regionalne smaki.
Aplikacja jest przydatnym przewodnikiem, a dodatkowo zwiedzający mogą wziąć udział w grach terenowych (questach) i zbierać punkty.
Dobra zabawa gwarantowana! Przy odrobinie szczęścia można także wygrać jeden z voucherów na pobyt w Konstelacjach dobrych miejsc, ufundowany przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną.

Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji:

http://paszport.kujawsko-pomorskie.travel/#Passport%20application

Życzymy udanych podróży!


The Kuyavian-Pomeranian Tourist Organization has once again prepared a summer holidays application, presenting the attractions of our voivodeship.
We sincerely hope that both – you and your guests, will want to get to know the most beautiful constellations of our region.

In this year's "Passport from the kitchen" application, you can visit popular attractions, as well as little-known nooks and crannies of the Kuyavian-Pomeranian Constellations of good places, while discovering regional flavours.

The app is a handy guide, and in addition, visitors can take part in field games (quests) and collect points.
Great fun guaranteed! With a bit of luck, you can also win one of the vouchers for a stay in the Constellations of good places, funded by the Kuyavian-Pomeranian Tourist Organization.

We encourage you to download the free application:
http://paszport.kujawsko-pomorskie.travel/#Passport%20application

We wish you successful journeys!


 

Komunikaty ARiMR

2022

Lipiec

Ruszyła wypłata dopłat do nawozów

12.07

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem – wnioski o pomoc od 7 lipca

8.07

Jeszcze do 14 lipca 2022 r. można ubiegać się o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw.

8.07

Bioasekuracja: wciąż można ubiegać się o wsparcie

8.07

Inwestycje w ekosystemy leśne: wnioski można składać do 29 lipca

8.07

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń do15 lipca 2022 r.

8.07

Czerwiec

Granty dla Stowarzyszeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych

03.06

Maj

Współpraca – więcej czasu na złożenie wniosku

30.05

Tylko do końca miesiąca można składać wnioski o dopłaty do nawozów. 30 i 31 maja biura powiatowe ARiMR czynne dłużej

30.05

Materiał siewny – rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy

25.05

Modernizacja gospodarstw rolnych – termin przyjmowania wniosków o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt i nawadnianie wydłużony o miesiąc

24.05

Biznes na wsi: coraz mniej czasu na złożenie wniosku o premię

23.05

Młodzi rolnicy mają jeszcze tylko kilka dni, by starać się o 150 tys. zł

23.05

Restrukturyzacja małych gospodarstw: niebawem start naboru

4.05

Do 100 tys. euro rocznie na tworzenie grup i organizacji producentów – nabór wystartował

4.05

 

Kwiecień

Przedłużony termin naboru wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

15.04

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW: coraz mniej czasu na złożenie wniosku

12.04

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta: wciąż można składać wnioski a wypłacono już ponad 115 mln zł

5.04

Marzec

Już można ubiegać się o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt lub nawadnianie

29.03

Wypalanie traw i nieużytków rolnych niebezpieczne i karalne

28.03

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta – nabór wniosków trwa, a ARiMR wypłaca już wsparcie

23.03

150 tys. zł premii dla młodych rolników – start naboru wniosków

17.03

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok – już można składać wnioski

15.03

Modernizacja gospodarstw: dwa nabory wniosków w jednym terminie

9.03

ARiMR przypomina: wypalanie traw jest karalne

7.03

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta – na razie blisko 2 tys. wniosków trafiło do ARiMR

2.03

 

Luty

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – wnioski można składać od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r.

25.02

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – straty z powodu huraganu także objęte wsparciem

22.02

 

Styczeń

 

 

 

ogłoszenia 2021 (tu kliknij)

ogłoszenia 2020 (tu kliknij)

Kuchnia domowa w małym przetwórstwie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z partnerem – Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” – realizuje projekt pn. Kuchnia domowa w małym przetwórstwie”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan Operacyjny
na lata 2022-2023, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu zaplanowano organizację wykładów, podczas których doświadczeni specjaliści pracujący w Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Sanitarnej przedstawią uczestnikom tematy związane z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi w kuchni domowej (dla produktów pochodzenia roślinnego, dla produktów pochodzenia zwierzęcego – mięsa i serów w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz dla gospodarstw agroturystycznych). Po części wykładowej uczestnicy wezmą udział w warsztatach, podczas których prezentowane będą dobre praktyki higieniczne i produkcyjne podczas przetwarzania surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość zapoznania się z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi związanymi z dostosowaniem kuchni domowej do przetwarzania mięsa, mleka, surowców pochodzenia roślinnego oraz w gospodarstwie agroturystycznym. Projekt umożliwi uczestnikom skorzystanie z fachowych konsultacji, które mogą przyczynić się do podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności w ramach RHD.  

Operacja ma na celu przeszkolenie 48 uczestników warsztatów – zainteresowanych działalnością lub działających w branży małego przetwórstwa lokalnego z zakresu wymagań higieniczno-sanitarnych w kuchniach domowych oraz wydanie broszury informacyjnej z tego zakresu.

Pod koniec lipca i sierpnia zaplanowano cztery jednodniowe, tematyczne warsztaty, które potrwają około 7 godzin każdy. W każdym weźmie udział 12 osób. W ramach projektu uczestnicy otrzymają broszurę dotyczącą wymagań higieniczno-sanitarnych dla kuchni domowej.

Program warsztatów jest skierowany przede wszystkim do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z województwa kujawsko-pomorskiego.

Udział w operacji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie w warsztatach decyduje weryfikacja merytoryczna kandydata na podstawie danych z formularza zgłoszeniowego oraz kolejność zgłoszeń.

 

Program warsztatów

Rejestracja możliwa do 21 lipca 2022 r. do godz. 15:30

Program warsztatów

Karta zgloszeniowa

Dodatkowych informacji udziela Pani Magdalena Kulus, tel. 52 386 72 46, 723 692 551, e-mail: magdalena.kulus@kpodr.pl