Jarosław Domiński

Integracja w rolnictwie a produkcja żywności wysokiej jakości i zdolność do wdrażania innowacji na przykładzie Włoch

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "POLSKA EKOLOGIA" – Partner KSOW informuje, że
w dniu 12 sierpnia 2020r. podpisana została umowa z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na realizację operacji pn.

Integracja w rolnictwie a produkcja żywności wysokiej jakości
i zdolność do wdrażania innowacji na przykładzie Włoch

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 125.418,80 zł.

Partnerzy dodatkowi KSOW:

Gmina Tuczna,
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli,
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

 

Operacja mająca na celu organizację wyjazdu studyjnego do Włoch a po nim 4 spotkań oraz przeszkolenie
i podniesienie wiedzy uczestników wyjazdu studyjnego do Włoch i spotkań, które zostaną po nim zorganizowane w zakresie systemów jakości żywności, krótkich łańcuchów dostaw, rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w obszarze małego przetwórstwa lokalnego, innowacyjności w tym rozwoju społeczeństwa cyfrowego w rolnictwie oraz tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich w tym poprzez integrację współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: wyjazd studyjny dla 20 uczestników oraz 4 jednodniowe spotkania dla 80-100 producentów rolnych (po 20-25 osób na każdym) z 4 województw (kujawsko-pomorskie, lubelskie, podkarpackie i wielkopolskie), podczas których omówione zostaną zdobyte doświadczenia.

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

15 października – ważna data dla rolników, którzy otrzymali pomoc z ARiMR na wpłatę zaległej części udziałów w spółdzielniach

ARiMR przypomina, że producenci rolni, którzy skorzystali z pomocy ARiMR na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych są zobowiązani dostarczyć do 15 października 2021 r. do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy, dokumenty potwierdzające dokonane takiej wpłaty i jej wysokość.

Dokumentami potwierdzającymi wpłatę niewpłaconej części udziałów są np.: wydruk z bankowości elektronicznej potwierdzający dokonanie przelewu, dokument KP, zaświadczenie spółdzielni o tym, że producent rolny wpłacił określoną kwotę na poczet zapłaty za udziały.

Wnioski o taką pomoc można było składać w ARiMR do 15 sierpnia 2021 r. A wysokość wsparcia, którą można było otrzymać wynosiła nie więcej niż 40 tys. zł dla jednego producenta rolnego.

Więcej informacji o pomocy – otwórz

 

Nabór do projektu: Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt „Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o projekcie i termin kolejnego naboru.

Informacja o naborze nr 10:

Dziesiąty nabór do projektu “Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy” realizowany będzie w terminie 25.10.2021-05.11.2021 r.

NABÓR DOTYCZY ŚCIEŻKI OGÓLNEJ (SZKOLENIOWEJ) I DOTACYJNEJ.

ZAPRASZAMY OSOBY Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie: 10 osób na ścieżkę ogólną oraz 9 osób na ścieżkę dotacyjną.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2020-31.12.2022. Obszar realizacji projektu obejmuje całość województwa kujawsko-pomorskiego.

Zakłada się, że do grupy docelowej należy 60 osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat (zgodnie z definicjami wskazanymi w niniejszym regulaminie, liczba 60 osób obejmuje zarówno uczestników ścieżki ogólnej, jak i dotacyjnej), z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne uczące się lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w 1.3.1 POWER, tj. z wyłączeniem:

– osób, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),

– osób, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),

– osób, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),

– osób, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),

– matek przebywających w domach samotnej matki,

– osób, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),

– osób, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),

– osób, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie),

– imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzących się z powyższych 7 wykluczonych grup docelowych.

W ramach grupy docelowej, w wyniku identyfikacji sytuacji problemowej, wyszczególniono następujące podgrupy (podane poniżej wartości dotyczą zarówno ścieżki ogólnej, jak i ścieżki dotacyjnej, w ramach której planowane jest zrekrutowanie 15 osób):

– 37 kobiet,

– 5 osób z niepełnosprawnościami (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego),

– 19 osób (w tym 11 kobiet i 8 mężczyzn) zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek.

 

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W PROJEKCIE:

 

HARMONOGRAM PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2020-31.12.2022.

 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szczegółowe kryteria rekrutacji (uwaga szczegółowe warunki dla kandydatów na ścieżkę dotacyjną zostaną określone na późniejszym etapie):

a) ocena formalna realizowana przez kadrę zarządzającą obejmować będzie:

weryfikację kompletności dokumentów i zgodności z dokumentacją projektową:

weryfikację kwalifikowalności kandydata – weryfikacja przynależności do grupy docelowej na podstawie oświadczeń, zaświadczeń i innych dokumentów przedłożonych przez:

czy kandydat jest osobą w wieku 15-29 lat na dzień składania formularza rekrutacyjnego (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu)[1],  

czy kandydat należy do co najmniej jednej z poniższych w/w wykluczonych podgrup

czy kandydat złożył oświadczenie dot. gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych osobowych na potrzeby rekrutacji do projektu (oświadczenie stanowi integralną część formularza rekrutacyjnego) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu).

b) ocena merytoryczna cz. 1 realizowana przez kadrę zarządzającą obejmować będzie przyznanie punktów za przynależność kandydata do poszczególnych podgrup defaworyzowanych w grupie docelowej

– kobiety +2 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),

– osoby niepełnosprawne +4 pkt. (weryfikacja na podstawie oryginału zaświadczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub kopii orzeczenia o niepełnosprawności),

– osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Brodnicę, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie lub Włocławek +2 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),

– osoby o niskich kwalifikacjach +3 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),

– punkty mogą się sumować maksymalnie do 11,

– przyznanie punktów zostanie zrealizowane na podstawie definicji poszczególnych podgrup określonych w regulaminie, w oparciu o oświadczenia bądź zaświadczenia,

ocena merytoryczna cz. 2 realizowana przez kadrę zarządzającą wraz z doradcą zawodowym będzie polegała na odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami (zaproszenie na rozmowę zostanie przekazane mailowo, telefonicznie lub drogą pocztową, w zależności od danych kontaktowych wskazanych w formularzu rekrutacyjnym, nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkania, przy czym za zgodą kandydata można ten termin przyspieszyć), w ramach której kandydaci zostaną ocenieni w ramach dwóch kryteriów:

– motywacja do udziału w projekcie w skali od 1 do 15 punktów (największy poziom motywacji jest punktowany najwyżej),

– przyczyny złej sytuacji na rynku pracy w skali od 1 do 25 punktów (najbardziej trwałe i trudne do przezwyciężenia bariery punktowane są najwyżej),

– w ramach oceny można uzyskać maksymalnie 40 punktów, nie określono minimum punktowego,

 

Nabór formularzy rekrutacyjnych będzie odbywać się następującymi kanałami:

– osobiście w punkcie rekrutacyjnym bądź w trakcie spotkań informacyjnych (w ogłoszeniu o naborze każdorazowo zostanie wskazane, czy ta możliwość jest dostępna, ze względu na sytuację epidemiologiczną COVID-19),

– pocztą/kurierem na adres biura projektu, wskazany w ust. 5, pkt. a – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza do biura projektu, a nie data stempla pocztowego,

– mailem w formie wydrukowanego podpisanego i zaparafowanego zeskanowanego dokumentu na adres szansa@pte.bydgoszcz.pl,

– telefonicznie pod numerem 52 322 90 60, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami mobilnościowymi (na etapie rozmowy telefonicznej osoba, od której w ten sposób pozyskiwane będą dane celem zgłoszenia zostanie zapoznana z klauzulą informacyjną RODO). Formuła telefoniczna polega na zanotowaniu przez pracownika biura danych podanych przez kandydata i w taki sposób uzupełniony formularz zostaje kandydatowi dostarczony osobiście bądź pocztowo do podpisu (uzupełnienie telefoniczne nie dotyczy elementów zgłoszenia obejmujących opis planowanej działalności gospodarczej). Brak możliwości uzyskania podpisu kandydata powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.

 

Więcej informacji na stronie:

https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/szansa-2/

oraz na Facebook:

https://www.facebook.com/szansanalepszystart2/

Pozdrawiam,

Agnieszka Kahlau

Koordynator sekcji „inLAB i projekty międzynarodowe”

 ________________________________________________________

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy

85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 34, tel. 52 322 90 62

kahlau@pte.bydgoszcz.pl
www.pte.bydgoszcz.pl

 

XXXI Olimpiada Wiedzy Rolniczej – powiat bydgoski

Tradycją jest, że od wielu lat na przełomie października i listopada zostaje organizowana Olimpiada Wiedzy Rolniczej, nad którą pieczę trzyma Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W tym roku ww. olimpiada odbyła się w październiku.  W całym wydarzeniu planowany był udział około 500 uczestników.

W olimpiadzie udział wziąć mogą właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby gospodarujące z rodzicami, posiadający grunty rolne na terenie województwa
kujawsko – pomorskiego. Olimpiada przeznaczona jest dla rolników w wieku od 18 do 40 lat.

Wydarzenie to zachęca do poszerzenia wiedzy na temat technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, chorób i szkodników roślin, ekonomiki i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, oraz informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Ww. rywalizacja składa się z dwóch etapów: eliminacje powiatowe oraz finał wojewódzki. Odpowiedzialnymi za organizację olimpiady są kierownicy powiatowych zespołów doradztwa rolniczego.

Olimpiada w powiecie bydgoskim.

W Elewarr w miejscowości Koronowo, dnia 01.10.2021 r. odbyły się eliminacje powiatowe, w których udział wzięło 28 rolników z terenu powiatu.

Laureatami zostali:

– Patryk Bociek (I miejsce),

– Monika Zająkała (II miejsce),

– Karol Szczęsny (III miejsce).

Trójka laureatów wykazała się wysoką wiedzą dotyczącą szeroko rozumianego rolnictwa, należy podkreślić, że reszta osób biorących udział  w olimpiadzie nie odbiegała wynikami od zwycięzców. Podobnie jak w latach ubiegłych nasi sponsorzy nie zawiedli, fundując liczne nagrody rzeczowe, którymi zostali obdarzeni wszyscy uczestnicy.  

 

 

Weronika Kowal
KPODR Minikowo
PZDR Bydgoszcz

 

 

Polski ład dla polskiej wsi – 9 października

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX Finał ogólnopolskiego konkursu “Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów

3 października 2021 r. podczas targów „Smaki Regionów” w Poznaniu odbył się XX Jubileuszowy Wielki Finał ogólnopolskiego konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Wręczone zostały prestiżowe nagrody „Perła 2021”, które są przyznawane za najlepszy regionalny i tradycyjny produkt żywnościowy oraz za najlepszą potrawę regionalną i tradycyjną. Eliminacje regionalne konkursu odbyły się 19 września w Minikowie.

Ideą konkursu jest identyfikowanie regionalnych produktów i dań, a także ich promocja. Ważnym aspektem jest również przygotowanie producentów do uczestniczenia w systemach jakości żywności zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym.

Laureaci nagrody „PERŁA 2021” z województwa kujawsko-pomorskiego.

Za najlepszy produkt regionalny:

  1. KGW Brzeźno, Małgorzata Wesołowska-Piesik za konfiturę z borówki czerwonej
  2. Oleje Wielkie Rychnowo, Michał Musiał za olej rzepakowy tłoczony na zimno
  3. KGW Jagna z Tłuchowa za pączki parzone

W kategorii najlepsze danie regionalne:

KGW Mokrzanki za zupę z karpia i karpia w polskim sosie na Wiliją

Ponadto podczas Wielkiego Finału wręczone zostały Kluczy do Polskiej Spiżarni. Nagroda ta jest przyznawana osobom lub organizacjom, które mają wyjątkowe zasługi w promowaniu i wspieraniu działań związanych z produktami tradycyjnymi, regionalnymi i lokalnymi.

Organizatorem centralnym konkursu, odbywającego się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz marszałków województw, jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów konkursu w poszczególnych regionach są wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego i urzędy marszałkowskie. Konkurs pokazuje ogromny potencjał smaków drzemiący w regionach oraz to, jak wiele wciąż mamy do odkrycia pod tym względem. Przez 20 lat trwania konkursu wyłoniono już ponad 20 tys. produktów!

 

 

Finał wojewódzki XXXI Olimpiady Wiedzy Rolniczej


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja realizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


Zakończył się finał wojewódzki XXXI Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Impreza odbyła się w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie. Poznaliśmy już zwycięzców

Olimpiada przeznaczona jest dla rolników w wieku od 18 do 40 lat. W olimpiadzie biorą udział właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby gospodarujące z rodzicami, posiadający grunty rolne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Startują też rolnicy prowadzący własną, dodatkową działalność w ramach gospodarstwa.

 

Końcowe wyniki – miejsca – nagrody:

I. Łukasz Jankowski, pow. lipnowski,

II. Michał Nowacki, pow. tucholski,

III. Michał Skonieczny, pow. mogileński,

IV. Wojciech Osowicki, pow. świecki,

V. Przemysław Mendelewski, pow. inowrocławski.

 

Część II – ustna

finał

FInaliści otrzymali zestawy ośmiu pytań na które muszą odpowiedzieć. Udział w finale wzięli:

  1. Michał Nowacki
  2. Michał Skonieczny
  3. Łukasz Jankowski
  4. Przemysław Mendelewski
  5. Wojciech Osowicki

 

Wykład –  Czym jest i jakie Europejski Zielony Ład ma znaczenie dla rolnika

Ryszard Kamiński

Część I –  pisemna

 


 

 

PROGRAM

WOJEWÓDZKIEGO FINAŁU XXXI OLIMPIADY WIEDZY ROLNICZEJ

    8.00 – 9.00     Rejestracja uczestników

  9.00 – 10.00     Eliminacje pisemne – test

10.00 – 10.30     Praca komisji konkursowej

10.00 – 11.30     Czym jest i jakie Europejski Zielony Ład ma znaczenie dla rolnika

                        – dyrektor KPODR w Minikowie

11.30 – 12.00     Przerwa kawowa

12.00 – 13.00     Finał ustny Olimpiady

13.00 – 13.30     Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

13.30                Obiad

 

Sponsorzy nagród wojewódzkiego finału XXXI Olimpiady Wiedzy Rolniczej:

       – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
        – AGRAMI sp. z o.o.
       – AMPOL-MEROL sp. z o.o. Wąbrzeźno
        – ANWIL Włocławek
        – BAYER Polska sp. z o.o.
        – BASF Polska sp. z o.o.
        – BNP PARIBAS Bank Polska S.A.
        – Credit Agricole Bank Polska S.A.
        – FMC Agro Polska sp. z o.o.
        – GREEN ECO Polska sp. z o.o.
        – YARA Polska sp. z o.o.
        – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy
        – Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Przysieku
       – MAISADOUR
       – NICOLAUS Bank Spółdzielczy w Toruniu
      – Osadkowski S.A.
       – SWIMER Toruń
       – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
       – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Serdecznie dziękujemy!

 

Informacje:
Monika Lubińska
tel. 54 255 06 05, monika.lubinska@kpodr.pl

 

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

 

 

 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE naboru wniosków w programie „Mój Prąd

6 października 2021r. nastąpiło ZAKOŃCZENIE naboru wniosków w programie „Mój Prąd”.  

Ze względu na wyczerpanie budżetu trzeciej edycji programu „Mój Prąd” z dniem 6 października br. zostaje zamknięty nabór wniosków na dofinansowanie.

Regulamin programu priorytetowego „Mój Prąd” przewiduje zatrzymanie naboru wniosków w przypadku wyczerpania budżetu programu przed terminem zakończenia naboru wskazanym w ogłoszeniu.

 

Więcej informacji na str. www.mojprad.gov.pl

 

Informacja:
Natalia Czyżewska-Suchoń