Jarosław Domiński

Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem! – 12 nabór

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt „Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem!” realizowany będzie w okresie 1.07.2021-31.12.2023 na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt skierowany jest wyłącznie do 130 osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w tym:

 • 52 osoby bierne zawodowo, w tym 26 osób nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu
 • 78 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy
 • 7 osób z niepełnosprawnościami
 • 105 osób, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 w wyniku COVID-19 (osoby młode pozostające bez pracy, które po 01.03.2020 utraciły zatrudnienie z powodu rozwiązania umowy lub jej nieprzedłużenia; dotyczy zarówno umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych)

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W PROJEKCIE:

 • szkolenie „ABC przedsiębiorczości”
 • szkolenie indywidualne w zakresie biznesplanu 
 • wsparcie finansowe, w tym:
 1. stawka jednostkowa na samozatrudnienie 23 050,00 zł
 2. wsparcie pomostowe przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującej w 2/2021 r.) – średnio w projekcie 1 600,00 zł na miesiąc na osobę

M PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 1.07.2021-31.12.2023

Informacja o naborze:

 • numer naboru: 12
 • obszar: całe województwo kujawsko-pomorskie (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)
 • kiedy: 01.12.2022-14.12.2022
 • liczba miejsc: 25

UWAGA: najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru nad niniejszym komunikatem pojawi się link do generatora, w którym należy uzupełnić formularz rekrutacyjny, a następnie po jego przesłaniu przez generator wydrukować, zaparafować, podpisać i dołączyć załączniki (jeśli dotyczy) oraz złożyć w sposób dopuszczalny regulaminem, tj. 

 • osobiście w Biurze Projektu
 • pocztą/kurierem na adres Biura Projektu
 • elektronicznie (w formie skanu z parafkami i podpisami za pośrednictwem maila lub z wykorzystaniem podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowalnego certyfikatu bądź z wykorzystaniem podpisu elektronicznego za pomocą profilu zaufanego),
 • telefonicznie pod numerem telefonu 52 322 90 61 – wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami mobilnościowymi (na etapie rozmowy telefonicznej osoba, od której w ten sposób pozyskiwane będą dane celem zgłoszenia zostanie zapoznana z klauzulą informacyjną RODO). W przypadku zakwalifikowania do projektu kandydat/ka w terminie do dnia odbycia pierwszej formy wsparcia będzie zobowiązany dostarczyć wersję papierową bądź skan zautoryzowanego podpisem dokumentu. Ewentualnie dopuszcza się możliwość spotkania pracownika Biura Projektu z kandydatem/ką w wyznaczonym przez niego miejscu.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu: Bydgoszcz, ul. Długa 34 [w okresie prowadzenia rekrutacji, tj. każdorazowo od dnia ogłoszenia naboru do dnia zakończenia okresu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych biuro projektu będzie czynne codziennie w godzinach 12.00-14.00, przy czym po uprzednim umówieniu się telefonicznym możliwe jest spotkanie z pracownikiem biura projektu w innych godzinach niż wskazane (uwaga z zastrzeżeniem ograniczenia funkcjonowania biura projektu jedynie do kontaktu telefonicznego i mailowego w przypadku stanu epidemii)].

Więcej informacji na stronie:

https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/mlodzi-na-start-juz-teraz-zostan-swoim-szefem/

oraz na Facebook:

https://www.facebook.com/M%C5%82odzi-na-start-Projekt-realizowany-przez-PTE-Bydgoszcz-111694754613383

Pozdrawiam,

Agnieszka Kahlau
Koordynator sekcji „inLAB i projekty międzynarodowe”

 ________________________________________________________

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy
85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 34, tel. 52 322 90 62

kahlau@pte.bydgoszcz.pl
www.pte.bydgoszcz.pl

 

Własny biznes Twoją szansą! 9 nabór

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt „Własny biznes Twoją szansą!” realizowany będzie w okresie 1.12.2021-31.12.2023 na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt skierowany jest wyłącznie do 88 osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w tym:

 • 37 osób biernych zawodowo, w tym 15 osób nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (zgodnie z definicją młodzieży NEET),
 • 51 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,
 • 5 osób z niepełnosprawnościami,
 • 52 kobiety,
 • 18 osób (11 kobiet, 7 mężczyzn) zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek.

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W PROJEKCIE:

 • szkolenie „ABC przedsiębiorczości”
 • szkolenie indywidualne w zakresie biznesplanu 
 • wsparcie finansowe, w tym:
 1. stawka jednostkowa na samozatrudnienie 23 050,00 zł
 2. wsparcie pomostowe przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującej w 8/2021 r.) – średnio w projekcie 2 120,00 zł na miesiąc na osobę

HARMONOGRAM PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.12.2021-31.12.2023

Informacja o naborze:

 • numer naboru: 9
 • obszar: całe województwo kujawsko-pomorskie (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)
 • kiedy: 01.12.2022-14.12.2022
 • liczba miejsc: 25

UWAGA: najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru nad niniejszym komunikatem pojawi się link do generatora, w którym należy uzupełnić formularz rekrutacyjny, a następnie po jego przesłaniu przez generator wydrukować, zaparafować, podpisać i dołączyć załączniki (jeśli dotyczy) oraz złożyć w sposób dopuszczalny regulaminem, tj. 

 • osobiście w Biurze Projektu
 • pocztą/kurierem na adres Biura Projektu
 • elektronicznie (w formie skanu z parafkami i podpisami za pośrednictwem maila lub z wykorzystaniem podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowalnego certyfikatu bądź z wykorzystaniem podpisu elektronicznego za pomocą profilu zaufanego),
 • telefonicznie pod numerem telefonu 52 322 90 61 – wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami mobilnościowymi (na etapie rozmowy telefonicznej osoba, od której w ten sposób pozyskiwane będą dane celem zgłoszenia zostanie zapoznana z klauzulą informacyjną RODO). W przypadku zakwalifikowania do projektu kandydat/ka w terminie do dnia odbycia pierwszej formy wsparcia będzie zobowiązany dostarczyć wersję papierową bądź skan zautoryzowanego podpisem dokumentu. Ewentualnie dopuszcza się możliwość spotkania pracownika Biura Projektu z kandydatem/ką w wyznaczonym przez niego miejscu.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu: Bydgoszcz, ul. Długa 34 [w okresie prowadzenia rekrutacji, tj. każdorazowo od dnia ogłoszenia naboru do dnia zakończenia okresu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych biuro projektu będzie czynne codziennie w godzinach 12.00-14.00, przy czym po uprzednim umówieniu się telefonicznym możliwe jest spotkanie z pracownikiem biura projektu w innych godzinach niż wskazane (uwaga z zastrzeżeniem ograniczenia funkcjonowania biura projektu jedynie do kontaktu telefonicznego i mailowego w przypadku stanu epidemii)].

Więcej informacji na stronie:

https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/wlasny-biznes-twoja-szansa/o-projekcie/

oraz na Facebook:

https://www.facebook.com/W%C5%82asny-biznes-Projekt-realizowany-przez-PTE-Bydgoszcz-102680445739667

 

Pozdrawiam,
Agnieszka Kahlau
Koordynator sekcji „inLAB i projekty międzynarodowe”

 ________________________________________________________

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy
85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 34, tel. 52 322 90 62

kahlau@pte.bydgoszcz.pl
www.pte.bydgoszcz.pl

Uroczyste spotkanie hodowców bydła mlecznego w ramach Międzygminnego Koła Hodowców Bydła w Złotnikach Kujawskich

28 listopada 2022 roku w Złotnikach Kujawskich  w restauracji „Austeria” odbyło się uroczyste spotkanie hodowców bydła mlecznego współpracujących w ramach Międzygminnego Koła Hodowców Bydła z siedzibą w Złotnikach Kujawskich.  Tradycyjnie spotkania te odbywają się corocznie od 2001 roku, gdy utworzone zostało Koło Hodowców. Spotkanie odbyło się w celu podsumowania wyników oceny wartości użytkowej bydła mlecznego za rok 2021 i połączone było z częścią szkoleniową. Organizatorami była Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Głównym punktem spotkania było wręczenie dyplomów ufundowanych przez Między-Gminne Koło Hodowców z siedzibą w Złotnikach Kujawskich  dla hodowców którzy osiągnęli największą wydajność mleka z obory za rok 2022. Pierwsze miejsce zajął pan Karol Piątkowski z  Krężoł gm. Złotniki Kujawskie z wydajnością z obory 11 276 kg mleka, na drugim miejscu uplasował się pan Tadeusz Czech z Dąbrówki Kujawskiej gm. Złotniki Kujawskie z wydajnością 10 966 kg mleka, a trzecie miejsce zajął pan Roman Michalski z Gniewkówca gm. Złotniki Kujawskie z wydajnością z obory 9 727 kg mleka. Wyróżnieni hodowcy odebrali dyplomy z rąk Dyrektora PFHBiPM pana Janusza Nalewalskiego oraz Wójta Gminy Złotniki Kujawskie pana Witolda Cybulskiego.

Obecny na spotkaniu Wójt Gminy, pan Witold Cybulski, wręczył także pamiątkowy Dyplom na ręce pana Romana Michalskiego – przewodniczącego Koła Hodowców, pogratulował wyróżnionym rolnikom osiągniętych wyników i podziękował wszystkim za trud wkładany w codzienną pracę, a z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzył wszystkiego najlepszego.

Z ramienia PFHBiPM piecze nad organizacją spotkania trzymał jak zwykle pan Roman Czechowicz- zootechnik oceny bydła mlecznego. Szkolenie otworzyła i prowadziła Magdalena Balcerek- doradca z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Inowrocławiu  która uroczyście przywitała wszystkich hodowców i zaproszonych gości. Jako pierwszy swój wykład poprowadził pan Tomasz Marciniak z firmy MAISADOUR Polska, który w bardzo interesujący sposób przedstawił zasady doboru odmian kukurydzy w zależności od stanowiska uprawy, oraz kształtowanie plonu kukurydzy w okresie wegetacji.Drugim wykładowcą był przedstawiciel firmy TERRALIFE pan Dariusz Frątczak który zaprezentował wykład nt. zastosowania wysokojakościowych mieszanek traw jako szansy na obniżenie kosztów produkcji mleka. Kolejnym prelegentem był pan Daniel Tadajewski reprezentujący firmę LIDEA który przedstawił wykład nt. wykorzystania potencjału plonowania kukurydzy. Następnie uczestnicy wysłuchali wystąpienia pani Katarzyny Becker reprezentującej firmę SCHAUMANN która przedstawiła innowacyjne rozwiązania w żywieniu bydła. Jako ostatni wystąpił przedstawiciel PFHBiPM pan Piotr Borkowski omawiając jeden z Ekoschematów, a mianowicie Dobrostan zwierząt (warunki utrzymania bydła). Wykład wzbudził duże zainteresowanie wśród uczestników, którzy żywo włączyli się do dyskusji.

 

Na zdjęciu nagrodzeni od lewej Karol Piątkowski i Roman Michalski oraz wręczający Dyplomy Janusz Nalewalski, Dyrektor PFHBiPM i Wójt Gminy Złotniki Kujawskie Witold Cybulski

Magdalena Balcerek
KPODR Minikowo
PZDR w Inowrocławiu

 

Demonstracje ekologiczne – za nami I etap

 

Za nami I etap demonstracji ekologicznych w ramach Poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego PROW  na lata 2014-2020 w zakresie Rolnictwa ekologicznego- na terenie Polski.

W I etapie realizacji projektu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego założono dwie demonstracje ekologiczne z zakresu „przetwórstwa zbóż”. Demonstracja realizowana w Wytwórni Makaronu „Bio” Aleksandra Babalska obejmowała produkcję trzech ekologicznych przetworów zbożowych, tj. mąki pszennej typ 1850, mąki typ 2000, kaszy pęczak ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych. Drugą demonstrację z zakresu „przetwórstwa zbóż” założono w EKO-MŁYN Kazimierza Jachymskiego, a dotyczyła technologii produkcji trzech ekologicznych przetworów zbożowych, tj. mąki pszennej typ 1850, mąki żytniej Razowej typ 2000, mąki z pszenicy okrągłoziarnowej ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych.

Poza tym rolnicy z województwa kujawsko- pomorskiego uczestniczyli w demonstracjach w zakresie: „przetwórstwo mięsa” w województwie mazowieckim, „przetwórstwo mleka” w województwie podlaskim, „przetwórstwo owoców lub warzyw” województwo wielkopolskie.

Wszystkie demonstracje prowadzone są w systemie rolnictwa ekologicznego.

W  roku 2023 kolejny etap demonstracji,  które dotyczyć będą ekologicznej produkcji roślinnej oraz hodowli zwierząt, na które już dzisiaj osoby zainteresowane zapraszamy.

Opracowała:
Agnieszka Dobosz-Idzik
KPODR w Minikowie

 

 

Projekty Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego


Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem! – 12 nabór


Własny biznes Twoją szansą! 9 nabór


Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy – ostatni nabór (16)


„NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” – 13 nabór


Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem! nabór 10


WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego


Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy


WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego – nabór 63


Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy – nabór 15


Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy – nabór 14


Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem! – numer naboru: 9


Własny biznes Twoją szansą! – numer naboru: 6


Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem!” – numer naboru: 8


NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuac


Własny biznes Twoją szansą!


Własny biznes Twoją szansą!


Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem!


Własny biznes Twoją szansą!


NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji”


WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego


Własny biznes Twoją szansą – drugi nabór


Rozpoczynamy realizację projektu „Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem!”


NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji


Własny biznes Twoją szansą!


„WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.

Warsztaty Liderów Lokalnych Partnerstw Wodnych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Na przełomie października i listopada br. w Tleniu odbyły się trzy spotkania warsztatowe pt. „Szkolenie Liderów Lokalnych Partnerstw Wodnych” dla przedstawicieli LPW, 17 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Zadanie realizowane było w ramach operacji wpisanej do planu operacyjnego 2022-2023 „Lokalne Partnerstwa Wodne”.

Celem warsztatów było wypracowanie założeń dalszego rozwoju Lokalnych Partnerstw Wodnych. Wykazanie, że współpraca partnerska umożliwia nowe i lepsze możliwości rozwoju, poprzez połączenie potencjałów poszczególnych partnerów oraz poszukiwanie sposobów wykorzystania ich dla wspólnej korzyści.

Warsztaty obejmowały trzy, dwudniowe szkolenia, których przepracowano takie zagadnienia jak:

Moduł I. 10-11 października 2022 r.

Zasady budowy i funkcjonowania partnerstwa lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem Lokalnego Partnerstwa Wodnego (LPW) oraz roli Powiatowego Planu Wodnego (PPW).

Pierwszego dnia, zaproszeni Liderzy pracowali zespołowo pod kierunkiem Ryszarda Zarudzkiego i Zenona Lewandowskiego oraz specjalisty zajmującym się od wielu lat tworzeniem partnerstw
– Rafałem Serafinem.

 

Zenon Lewandowski i Ryszard Zarudzki w trakcie zadania – Czego potrzebuje moje partnerstwo

 

Zajęcia warsztatowe były prowadzone metodami aktywnymi. Pozwoliły one uczestnikom poznać dynamikę procesu budowania partnerstwa z różnych punktów widzenia, poprzez wcielanie się w przydzielone role. Tematem przewodnim gry, była inwestycja liniowa kaskady zastawek, regulujących przepływ i poziom wód powierzchniowych w rowach melioracyjnych, na odcinku 5 km.

Zajęcia prowadzone przez Rafała Serafina

 

Drugiego dnia, I Zjazdu intensywnie pracowano, omawiając wypracowane efekty.

Emilia Szkudlarek-Szymańska, Barbara Wiśniewska, Iwona Giłka w trakcie omawiania zadania – Funkcjonowanie LPW w powiatach

 

Efekty pracy Liderów w zadaniu czego potrzebuje moje LPW

 

Rafał Serafin  animujący partnerstwo

 

Po zajęciach pełnych wrażeń i emocji zrobiono pamiątkowe zdjęcie grupy I Zjazdu Liderów LPW.

 

Moduł II. 25-26 października
Umiejętności społeczne animatora/lidera. Narzędzia pracy lidera partnerstwa: komunikacja, negocjacje, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów. Nabycie umiejętności w zakresie animowania aktywności  partnerstwa jako grupy ludzi.

Gościem II Zjazdu był  dyrektor KPODR w Minikowie  Ryszard Kamiński, który przybliżył pierwotne wzorce na jakich zapoczątkowano tworzenia Lokalnych Partnerstw Wodnych oraz rozwinął obraz w województwie kujawsko-pomorskim.

Ryszard Kamiński Dyrektor KPODR w Minikowie oraz Zenon Lewandowski wraz z uczestnikami podczas wspólnego posiłku

 

W trakcie II Zjazdu uczestnicy zostali zapoznani ze skutecznymi sposobami komunikacji wewnątrz i na zewnątrz partnerstwa. Uczestnicy pracowali nad zbudowaniem strategii informacji dla naszej sieci partnerstw wodnych w województwie. Celem było uświadomienie potrzeby komunikacji w LPW, czego efektem była praca domowa – Kto jest kim w naszym partnerstwie.

Jakub Skonieczny z LPW powiatu toruńskiego przedstawia rezultaty pracy zespołowej – Strategia informacji – potencjalni odbiorcy

 

Arkadiusz Łyczywek z LPW powiatu świeckiego przedstawia- Formy komunikowania partnerstwa

 

Główny prowadzący II Zjazd LPW – Magdalena Andrzejewska coach&mentor&szkoleniowiec, przeprowadziła bardzo dobrze oceniane przez uczestników zajęcia z wiedzy i umiejętności społecznych animatora. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach w trakcie których zostali poddani próbie zmianiy na Lidera czyli aktywnego członka partnerstwa. Poznali też tajniki motywacji czyli jak motywować do pracy oraz jak przewodzić grupie partnerskiej. Omówiono style zachowań ludzkich – konflikt i negocjacje jako metody rozwiązywania sytuacji spornych.

Magdalena Andrzejewska prowadząca zajęcia – wiedza i umiejętności społeczne animatora

 

Zwieńczeniem drugiego dnia warsztatów było pamiątkowe zdjęcie grupy II Zjazdu Liderów

Uczestnicy II Zjazdu LPW w Tleniu

 

Moduł III WODNY. 9-10 listopada pt. „Uwarunkowania prawne inwestycji wodnych, rola i zadania instytucji działających w zakresie gospodarki wodą, finansowanie inwestycji wodnych, uwarunkowania wynikające ze zmian klimatu”.

W trakcie tego Zjazdu LPW, Liderzy Lokalnych Partnerstw Wodnych spotkali się wspólnie z Doradcami z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego województwa kujawsko-pomorskiego.

Doradcy PZDR razem z Liderami LPW wspólnie na warsztatach

 

Warsztaty są aktywną formą zajęć, która  przerodziła się w burzę mózgów. Utworzone kilkupowiatowe zespoły, pięknie współpracowały i zaskakiwały kreatywnością. Wypracowane projekty i pomysły na pewno zaowocują w przyszłości inwestycjami.

 

Józef Gawrych z LPW powiatu świeckiego przedstawia wspólną pracę zespołu.

 

Sieciowanie Lokalnych Partnerstw Wodnych w woj. kujawsko-pomorskim wypracowane przez zespoły warsztatowe

 

Emilia Kwiatkowska z LPW powiatu brodnickiego, Karol Eichberger z LPW wąbrzeskiego realizują zadanie
– Wspólne projekty wdrażane na poziomie województwa.

 

Efekt warsztatowej pracy uczestników III Zjazdu

 

Gośćmi III Zjazdu byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przemysław Mędkowski z Wydziału Rozwoju Wsi nakreślił założenia Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz przedstawił możliwości wsparcia przez Urząd Marszałkowski działań na rzecz racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie.

Goście Rafał Chruścicki, Przemysław Mędkowski, Przemysław Grabarek z Urzędu Marszałkowskiego w trakcie wystąpienia

 

Ostatniego dnia zaplanowane były 3 wystąpienia online. Zaprezentowano źródła finansowania LPW i ich partnerów.

Wystąpienie 1. Wsparcie LPW w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w 2023 r. Przekazano informacje o potencjalnych źródłach finansowania inwestycji wodnych – MRiRW.

Wystąpienie 2. Działanie 5.1: „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”  w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych – PROW 2014 – 2020 – ARiMR OT w Toruniu.

Wystąpienie 3. Założenia i zadania do realizacji w ramach Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS). Możliwości współpracy pomiędzy Liderami Lokalnych Partnerstw Wodnych w województwie kujawsko-pomorskim z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Wystąpienia online dotyczące źródeł finansowania

 

Stanisław Rakowski Kierownik PZDR w Sępólnie Krajeńskim
wraz z uczestnikami III Zjazdu w trakcie wystąpień zaproszonych prelegentów online

 

III Zjazd zakończono tradycyjnie zdjęciem uczestników

Zapraszamy do konkursu „Świetlice wiejskie – co się tutaj dzieje?”

 •  

Zajęcia z wolontariuszami TOZ Głuszynek, fot. Arkadiusz Jąkalski

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w konkursie pod nazwą „Świetlice wiejskie – co się tutaj dzieje?”. Konkurs jest skierowany do kół gospodyń wiejskich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego prowadzących swoją działalność w świetlicach wiejskich.

 

Celem konkursu jest zaprezentowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w prowadzonych przez nie świetlicach wiejskich, które integrują społeczność lokalną, służą zaspokajaniu społecznych i kulturalnych potrzeb mieszkańców wsi, równocześnie przyczyniając się do podniesienia atrakcyjności danej miejscowości. Zgłoszenia na konkurs w imieniu koła gospodyń wiejskich musi dokonać wójt/burmistrz gminy na terenie której znajduje się dane koło gospodyń wiejskich.  Na laureatów konkursu czeka sześć atrakcyjnych nagród finansowych o łącznej wysokości 9.800 zł.

 

W załączeniu regulamin konkursu, w którym znajdziecie Państwo wszystkie istotne informacje oraz formularz zgłoszenia, na który czekamy w terminie do 22 listopada 2022 r.  Należy go przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Rolnictwa i Geodezji, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem „Konkurs Świetlice wiejskie – co się tutaj dzieje?”.

 

Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela:

Departament Rolnictwa i Geodezji,

ul. Targowa 13/15

87-100 Toruń

Krystyna Brykała, e-mail: k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 15 934

 

Zachęcamy do udziału w konkursie

Konkurs pt. „Producent Bydła Mięsnego Roku 2022

PZPBM zaprasza do wzięcia udziału w konkursie

Producent Bydła Mięsnego Roku 2022

Uwaga: przyjmowanie zgłoszeń zostaje przedłużone do 20 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo! Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiło do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2022.

 

Patronat honorowy Konkursu PBMR sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wystąpiliśmy o objęcie patronatem honorowym: – Dyrektora Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, – Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, – JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, – Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, – Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Patronat Medialny sprawuje wydawnictwo APRA Sp. z o. o. za pośrednictwem dwumiesięcznika „Hoduj z Głową Bydło” oraz multiportalu rolnego „Agropolska”. Partnerzy Konkursu PBMR: – Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, – Polska Federacja Rolna, – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, – Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy, Rzeczypospolitej Polskiej, – Związek Polskie Mięso.

Terminarz Konkursu PBMR: – wysyłanie informacji o Konkursie i możliwości zgłaszania kandydatów do tytułu ,,PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2022’’ do instytucji typujących – do 14 października 2022 r., – przyjmowanie zgłoszeń – do 28 października 2022 r., / uwaga: przedłużone do 20 listopada 2022 r. – wyłonienie finalistów Konkursu na podstawie analizy i oceny nadesłanych materiałów – listopad 2022 r., – rozstrzygnięcie Konkursu, opracowanie Wydawnictwa Okolicznościowego – listopad-grudzień 2022 r., – ogłoszenie wyników Konkursu podczas IX Forum Sektora Wołowiny – 26 stycznia 2023 r.

Cel Konkursu PBMR:

– Wyłonienie najlepszych producentów bydła mięsnego za rok 2022.

– Integrowanie środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego.

– Promowanie dobrych praktyk rolniczych i upowszechnianie wiedzy o opasie bydła i hodowli bydła ras mięsnych.

– Upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia chowu i hodowli bydła dla bioróżnorodności i gospodarki narodowej.

– Promowanie rolnictwa zrównoważonego w odniesieniu do bydła.

 

Zapraszamy do udziału

Do pobrania:
formularz rejestracyjny kategoria: Hodowca
formularz rejestracyjny kategoria: Producent odsadków
formularz rejestracyjny kategoria: Producent opasów
Regulamin Konkursu PBMR 2022

Projekt sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

KOLEJNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKU!

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne w 2022 r. - zmiany w pomocy dla rodzin rolniczych

Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi poinformował podczas briefingu prasowego, który odbył się 17 listopada 2022 r. m.in. o zainicjowaniu zmian w zasadach naboru wniosków o pomoc dla rodzin rolniczych. To wsparcie ma pomóc tym rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Planowane zmiany dotyczą:

– wydłużenia do 30 listopada 2022 r. terminu składania wniosków o pomoc oraz załączników do już złożonych dokumentów;

– uznania innych niż kopie faktur dokumentów, na podstawie których wnioskodawca może wykazać sprzedaż produktów rolnych ze swojego gospodarstwa. Będą mogły to być również umowy sprzedaży, rachunki lub oświadczenia wnioskodawcy o dokonaniu takiej sprzedaży.

Wejście w życie tych zmian nastąpi po opublikowaniu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw.

Aby wdrożenie powyższych zmian przebiegło jak najsprawniej, Agencja opracowała wzór oświadczenia wnioskodawcy o sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa. Ten dokument, po wypełnieniu i podpisaniu przez ubiegającego się o wsparcie, będzie mógł stanowić załącznik do wniosku o pomoc, jako potwierdzenie wartości dokonanej sprzedaży.

Oświadczenie o sprzedaży będzie przez ARiMR akceptowane po wejściu w życie zmienionych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów. Będziemy o tym informować na głównej stronie naszego portalu internetowego oraz w zakładce ze szczegółowymi informacjami o programie (tam znajdują się również dokumenty aplikacyjne) – otwórz

Briefing Henryka Kowalczyka, wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi – otwórz

Do 17 listopada wnioski o taką pomoc złożyło 128,5 tys. rolników.

Materiały do pobrania

Oświadczenie o sprzedaży produktów rolnychZdjęcie: MRiRW

 

14 listopada 2022 r. nastąpiła zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zmiana dotyczy pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Poniżej link do rozporządzenia.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dziennikustaw.gov.pl)

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami do 23 listopada 2022 r. został wydłużony termin na składanie wniosków na uzyskanie przedmiotowej pomocy do ARiMR.

Zgodnie ze zmianą przepisów rolnicy mają teraz obowiązek dostarczenia wraz z wnioskiem kopii faktur potwierdzających sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego, za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r., w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto.

Faktury w terminie do 23.11.2022 r. muszą dostarczyć także rolnicy, którzy wniosek złożyli przed zmianą rozporządzenia.

W przypadku wniosków już złożonych, rolnik faktury może dostarczyć: wraz pismem przewodnim lub z formularzem wniosku z zaznaczonym celem „zmiana do wniosku” .

W przypadku niezłożenia w terminie kopii faktur, pomocy nie przyznaje się.

Nie jest wymagane dostarczenie oryginałów faktur – zgodnie z rozporządzeniem rolnik powinien dostarczyć „kopie faktur potwierdzających sprzedaż”.

Nie jest możliwe dostarczenie przez rolnika dokumentów księgowych innych niż faktura  – powinien dostarczyć faktury  VAT lub  VAT RR.

Istotna jest data sprzedaży nie data wystawienia faktury.

Faktury mogą być wystawione na członka rodziny.