Jarosław Domiński

Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej

Fundacja Ekspert – Kujawy wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy realizuje projekt:
Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej

Dofinansowanie projektu z UE: 9 370 999,10 PLN

 

Opis projektu

Fundacja Ekspert – Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu (Lider projektu) wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy (Partner projektu) realizują projekt pn. „Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej”, dalej KPCES współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus  w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, Działania 8.22 Ekonomia społeczna, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Termin realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

 

GRUPY DOCELOWE

Kto może skorzystać z udziału w projekcie?

Projekt skierowany jest  do osób  fizycznych mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujących lub uczących się na terenie subregionu IV  oraz podmiotów, które posiadają na terenie subregionu IV jednostkę organizacyjną.

Subregion IV obejmuje powiat: inowrocławski, mogileński, radziejowski, żniński, włocławski i miasto Włocławek.

Dopuszcza się możliwość grup docelowej spoza subregionu, o ile liczba nie przekroczy 10% uczestników projektu. Limit liczony osobno dla osób fizycznych i osobno dla podmiotów.

 

Z form wsparcia zaplanowanych w projekcie korzystać mogą następujące kategorie grup docelowych:  

 1. osoby fizyczne chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej;
 2. podmioty, o których mowa w art. 4, ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych;
 3. podmioty ekonomii społecznej;
 4. pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej (dotyczy także członków tych podmiotów).

Na etapie składania formularza rekrutacyjnego należy załączyć dokumenty potwierdzające kwalifikowalność do grupy docelowej. Projekt obejmuje pełen katalog grup docelowych możliwych do wsparcia. Na etapie rekrutacji będziemy preferować os. o których mowa w art. 2 pkt 6 lit. b, d, e, g, h, i oraz l ustawy z dnia 5.08. 2022 r. o ekonomii społecznej.

Zakładamy objęcie wsparciem:

– 20 osób długotrwale bezrobotnych w tym 14 kobiet i 6 mężczyzn,
– 111 podmiotów ekonomii społecznej,
– 165 osób niezatrudnionych w tym 116 kobiet i 49 mężczyzn,
– 8 podmiotów administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym,
– 16 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych),
– 16 osób z niepełnosprawnością w tym 11 kobiet i 5 mężczyzn.

 

ZADANIA, DZIAŁANIA, KTÓRE BĘDĄ REAZLIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

W ramach trzech zadań w projekcie realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznejoraz wsparcie procesu ich rozwoju i ekonomizacji:
 • animacja lokalna – dla wszystkich kategorii grup docelowych,
 • doradztwo ogólne – dla wszystkich kategorii grup docelowych,
 • doradztwo specjalistyczne dla – osób fizycznych, grup inicjatywnych zamierzających założyć Podmiot Ekonomii Społecznej (PES), PES bez działalności gospodarczej, w tym dla tych, które chcą się ekonomizować,
 • szkolenia inkubacyjne dla – osób fizycznych, grup inicjatywnych zamierzających założyć PES, PES bez działalności gospodarczej, w tym dla tych, które chcą się ekonomizować,
 • audyt sprawności PES – dla PES, które zgłosiło się do udziału w projekcie z zamiarem ekonomizacji działalności.  
 1. Tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i finansowanie usług rozwojowych dla PS:
 • doradztwo  specjalistyczne dla PES z działalnością gospodarczą, w tym Przedsiębiorstw Społecznych (PS), 
 •  wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne– środki rozliczne stawką jednostkową, indeksowane co roku.

Stawki obowiązujące w 2024 roku

– stawka na utworzenie miejsca pracy – 31 229,00 zł

– stawka na utrzymanie miejsca pracy w PS przez 12 miesięcy:

            ► na pełny etat –  32 400,00

            ► w wymiarze ¾ etatu – 24300,00   

            ► w wymiarze ½ etatu – 16 200,00

Wsparcie finansowe udzielane na podstawie odrębnego dokumentu – Regulaminu udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa społeczne.  

 •  audyt sprawności PS- dla istniejących PS badający prawidłowości i sprawność działania PS, wskazując ewentualne obszary do poprawy rozwoju,
 •  studia podyplomowe, szkolenia dla kadry zarządzającej PS. Usługi będą realizowane m.in. w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).
 1. Realizacja indywidualnych planów reintegracyjnych dla pracowników przedsiębiorstw społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym

   

  Działania reintegracyjne – środki na cele reintegracyjne dla pracowników PS, na które PS otrzymał wsparcie na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy oraz nowozatrudnionych pracowników,którym został udzielony instrument wsparcia o którym mowa w art. 21 lub art. 22 ustawy o ekonomii społecznej(nie mogą być zatrudnieni wcześniej niż przed przystąpieniem PS do projektu), którzy przed zatrudnieniem wpisywali się w katalog zagrożonych wykluczeniem społecznym lub nadal należą do grupy osób preferowanych tj. os. o których mowa w art. 2 pkt 6 lit. b, d, e, g, h, i oraz l ustawy z dnia 5.08. 2022 r. o ekonomii społecznej.

Wsparcie reintegracyjne będzie udzielane zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania wsparcia reintegracyjnego – dofinansowanie realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego.

Przy realizacji, organizacji ww. form wsparcia w ramach zadania I, II i III pomocna jest kadra KPCES  w składzie:  animator lokalny, doradca kluczowy, doradca biznesowy, specjalista ds. monitoringu, ewaluacji i kontroli, specjalista ds. edukacji, szkoleń i promocji, specjalista ds. PZP, specjalista ds. reintegracji, koordynator merytoryczny. Ponadto, poza ww. kadrą KPCES w niektóre działania będą angażowane osoby przeprowadzające audyt sprawności, doradcy specjalistyczni oraz trenerzy.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju potencjału sektora ekonomii społecznej w subregionie IV woj. Kujawsko-pomorskiego ( powiaty: inowrocławski, mogileński, radziejowski,  żniński, włocławski  i miasto Włocławek) w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2026 poprzez tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS) oraz wzmocnienie u ich potencjału innowacyjnego i rozwojowego w tym tworzenie możliwości do zwiększenia zatrudnienia w tych podmiotach.  

EFEKTY, REZULTATY PROJEKTU

Projekt zakłada następujące efekty, rezultaty projektu:

– utworzenie i utrzymanie 82 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,

– 7 osób, które po opuszczeniu programu będą osobami poszukującymi pracy w tym 5 kobiet i 2 mężczyzn,
– 82 osoby uzyskają kwalifikację w tym 58 kobiet i 24 mężczyzn,

– 108 osób po opuszczeniu programu będzie osobami pracującymi, łącznie z osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek w tym 76 kobiet i 32 mężczyzn,

– 66 osób, których sytuacja społeczna ulenie poprawie po opuszczeniu programu.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 11 024 704,83zł

WYSOKOŚĆ WKŁADU FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 9 370 999,10zł

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Siedziba KPCES mieści się przy ul. Dworcowej 65 w Inowrocławiu.

Punkty konsultacyjne:

– Fundacja Ekspert-Kujawy

ul. Dubienka 2 w Inowrocławiu,

Kadra projektu dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

– Wyższa Szkoła Gospodarki

ul. Świętokrzyska 6 w Inowrocławiu

ul. Cyganka 24 we Włocławku

Kadra projektu dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

Kadra KPCES pracuje również w terenie – gotowa jest do spotkań indywidualnych/grupowych  w siedzibie klienta zainteresowanego wsparciem oferowanym przez KPCES lub w  lokalizacjach dogodnych dla osób zainteresowanych wsparciem. 

Formy wsparcia w projekcie

 

Zapraszamy do kontaktu:

– Fundacja Ekspert-Kujawy – 52 357 62 15, owes@ekspert-kujawy.pl

– Wyższa Szkoła Gospodarki – 502 934 898, owes@byd.pl

– osobistego: w siedzibie KPCES i ww. punktach konsultacyjnych Lidera i Partnera projektu.

 

#FunduszeEuropejskie

KONKURS – KRZYŻÓWKA „ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
oraz 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
zapraszają do udziału w konkursie – krzyżówce
pn. „Środowisko ponad wszystko”

W kwietniowym wydaniu miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” ukażę się konkurs, w którym uczestnicy będą mogli wykazać się swoją wiedzą z obszaru ekologii,
ochrony środowiska i rolnictwa.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn.
 „Kształtujemy świadomość ekologiczną – kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.

Fundatorem nagrody w konkursie jest
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Hasło będące rozwiązaniem krzyżówki należy przesłać do Organizatora konkursu na adres lidia.saganowska@kpodr.pl do 29 kwietnia 2024 r.

30 kwietnia 2024 r. spośród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zostanie wylosowana jedna osoba, która otrzyma nagrodę.

Regulamin konkursu – krzyżówki pn. „Środowisko ponad wszystko” do pobrania poniżej.

REGULAMIN kwiecień 2024

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 

 

Krzyżówka – Środowisko ponad wszystko – marzec

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

wraz z

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

zorganizowali konkurs – krzyżówkę pn. „Środowisko ponad wszystko”, która zamieszczona była w marcowym  wydaniu naszego miesięcznika, w ramach projektu ekologicznego pn. „Kształtujemy świadomość ekologiczną – kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.

W konkursie wzięły udział 22 osoby, spośród których 29 marca komisja konkursowa wyłoniła zwycięzcę. Laureatem konkursu został Bartosz Spychalski, który w wyznaczonym terminie nadesłał prawidłowe hasło "Gleba aktywna biologicznie".

Nagrodą w konkursie był zestaw ogrodniczy, zawierający: rękawice do cięcia krzewów, fartuch na narzędzia oraz łopatkę ze stali nierdzewnej. Panu Bartoszowi gratulujemy wiedzy i serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Tekst i zdjęcie:
Lidia Saganowska
KPODR w Minikowie

Inspekcja Weterynaryjna

 

2024

3 kwietnia 2024

rozporzadzenie wojewody nr 3_2024
uzasadnienie

 

10 stycznia 2024

rozporządzenie wojewody kujawsko pomorskiego tr

 


2023

27 października 2023

Rozporządzenie Nr 12.2023 WK-P

 

2 października 2023

Rozporządzenie nr 11 2023

 

23 czerwca 2023

Zatrzymaj afrykański pomór świń

 

22 maja 2023

Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia o wykryciu materiału genetycznego wirusa grypy ptaków podtypu H5N1 w powiecie inowrocławskim :

WIWz.913.24.171.2023(1)

 

18 maja 2023

Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia o wykryciu materiału genetycznego wirusa grypy ptaków podtypu H5N1 u ptaków dzikich:

WIWz.913.24.165.2023(1)

WIWz.913.24.166.2023(1)

 

12 maja 2023

Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków:

https://www.kpodr.pl/50070-2/

 

18 kwietnia 2023

I Zastępca GLW – WChZZ.432.92.2023 z 14.04.23r.

ASFbioasekuracja_przemieszczenia_rozp(UE)2023-594 MATERIAŁY DLA ROLNIKÓW

Link do prezentacji w formacie pptx – https://1drv.ms/p/s!An9XN2HpgF8pqB75Sh3XmuA9U7SP?e=tT19Ke

 

18 stycznia 2023

rozporzadzenie nr 5 2023

 

11 stycznia 2023

rozporządzenie wojewody nr 4
załącznik do rozporządzenia

 

10 stycznia 2023

WIWz.913.24.3.2023(1)

 

2 stycznia 2023

WIWz.913.24.329.2022(1)

 

2022

19 grudnia 2022

rozporządzenie wojewody nr 19

 

9 grudnia 2022

WIWz.913.24.290.2022(1)

 

7 grudnia 2022

rozporzadzenie nr 18 2022

WIWz.913.24.283.2022(1)

WIWz.913.24.284.2022(1)

WIWz.913.24.286.2022(1)

 

4 października 2022

WIWz.913.24.220.2022(1)
      zał. 1 INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU
      zał. 2 KRD_zasady_bioasekuracji_15cze21

2 kwetnia 2022

rozp. 10-2022 WK-P z 30.03.2022

rozp. 11-2022 WK-P z 30.03.2022

11 marca 2022

PIW-Inowroclaw- 4 2022

7 marca 2022

rozporządzenie nr 8_2022 wojewody kujawsko-pomorskiego

WIWz.913.7.1.14.2022(1)

11 lutego 2022

ROZPORZĄDZENIE Nr 2 2022 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W INOWROCŁAWIU

14 stycznia 2022

rozporzadzenie-nr-4_2022 w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce
zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego,
chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego,
mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego,
toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.

5 stycznia 2022

Zawiadomienie o wykryciu materiału genetycznego wirusa grypy ptaków podtypu H5N1 na terenie powiatu świeckiego.

24 czerwca 2021

Zał. do WIWz.913.24.137.2021

26 maja 2021

ROZPORZĄDZENIE Nr 3_21 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BRODNICYw sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAl) na terenie powiatu brodnickiego

13 maja 2021 – grypa ptaków

WIWz.913.24.137.2021

WIWz.913.24.136.2021

10 maja 2021 – grypa ptaków

WIWz.913.24.131.2021

4 maja 2021 – grypa ptaków, powiaty wąbrzeski i brodnicki

rozp. Nr 13-2021 WK-P z 30.04.2021

29 kwietnia 2021 – grypa ptaków,

Rozporzadzenie-nr-1-2021-PLW-w-Grudziadzu

20 kwietnia 2021 – grypa ptaków

WIWz.913.24.101.2021(6) tekst

20 kwietnia 2021 – grypa ptaków

rozporządzenie 12/2021 tekst

20 kwietnia 2021 – grypa ptaków

rozporządzenie 11/2021

8 kwietnia 2021

Rozporządzenie Nr 10.2021rozporządzenie Nr 10/2021 WK-P z dnia 6.04.2021r. w spr. nakazania wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt

9 marca 2021 – grypa ptaków

Rozporządzenie lekarza powiatowego weterynarii w Żninie  2/2021

WIWz.913.24.25.2021(4)

5 marca 2021 – grypa ptaków

Rozporządzenie Nr 8.2021

WIWz.913.24.17.2021(25)

WIWz.913.24.58.2021(1)

25 lutego 2021 – grypa ptaków
Rozpoprzadzenie nr 7 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
WIWz.913.24.12.2021_31_

25 lutego 2021 – materiał genetyczny wirusa grypy ptaków
WIWz.913.24.49.2021(1)

22 lutego 2021 – grypa ptaków
WIWz.913.24.6.2021(47) PIW Inowrocław
PIW Inowrocław

16 lutego 2021 – grypa ptaków

WIWz.913.24.41.2021

12 lutego 2021 – grypa ptaków

rozporządzenie_nr_5_2021_Wojewody_Kujawsko-Pomorskiego
WIWz.913.24.1.2021_53_

8 lutego 2021 – grypa ptaków u ptaków dzikich na terenie powiatu inowrocławskiego

WIWz.913.24.30.2021

2 lutego 2021 – grypa ptaków

WIWz.913.24.23.2021(2)

20 stycznia 2021 – grypa ptaków

WIWz.913.24.12.2021_19_

rozporządzenie_nr_2_2021

 

15 stycznia 2021 – grypa ptaków

rozporządzenie PLW

WIWz.913.24.6.2021(5)

 

8 stycznia 2021

Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

WIWz.913.24.1.2021(1)

 

21 grudnia 2020

rozp nr 1-2020 PLW we Włocławku

Rozp nr 13-2020 WK-P z 17.12.2020

WIWz.913.7.206.2019(26)

WIWz.913.7.226.2020

WIWz.913.24.119.2020

CZŁOWIEK I PRZYRODA – ZRÓWNOWAŻONE SĄSIEDZTWO

Część wykładowa

https://kpodr.clickmeeting.com/czlowiek-i-przyroda-zrownowazone-sasiedztwo-wyklad/register

 

Część wykładowa + warsztaty

Las w słoiku
Hanna Domalewska – VESALIUS, właścicielka pracowni „Babsztylove rękoczyny”
Sala nr 1 w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji

https://kpodr.clickmeeting.com/las-w-sloiku-warsztaty-wyklady/register

 

Ochrona przyrody wokół domu
Krzysztof Konieczny – iKris, prezes Fundacji Pro Natura  
Sala nr 2 w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji

https://kpodr.clickmeeting.com/ochrona-przyrody-wokol-domu-warsztaty-wyklady/register

 

Warsztaty permakulturowe – zasady i projektowanie
Agata Grzywińska, prezes Fundacji Żywa Przestrzeń
Sala nr 3 w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji

https://kpodr.clickmeeting.com/warsztaty-permakulturowe-zasady-i-projektowanie-warsztaty-wyklady/register

 

Ptaki i człowiek – mieć oko na sąsiada
Dawid Kilon – MERGUS
Sala nr 4, parter, budynek główny KPODR w Minikowie

https://kpodr.clickmeeting.com/ptaki-i-czlowiek-miec-oko-na-sasiada-warsztaty-wyklady/register

Wykaz zbędnych bądź zużytych składników majątku ruchomego należącego do KPODR w Minikowie

 

1. Samochód osobowy Skoda Fabia o numerze rejestracyjnym CNA 19TN, rok produkcji 2006

ogłoszenie SKODA FABIA
zał.-1-Formularz ofertowy SKODA FABIA
zał.-2-Oświadczenie oferenta SKODA FABIA

2. Samochód osobowy Hyundai I30CW o numerze rejestracyjnym CNA 3W65, rok produkcji 2010

ogłoszenie HYUNDAI I30
zał.-1-Formularz ofertowy HYUNDAI I30CW
zał.-2-Oświadczenie oferenta HYUNDAI I30CW

3. Samochód osobowy Opel Astra o numerze rejestracyjnym CNA 42H2, rok produkcji 2011

ogłoszenie OPEL ASTRA
zał.-1-Formularz ofertowy OPEL ASTRA
zał.-2-Oświadczenie oferenta OPEL ASTRA

Koła gospodyń wiejskich mogą się ubiegać o wsparcie statutowe na 2024 rok

 

25.03.2024

Od 25 marca 2024 r. koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa.

Wysokość wsparcia jest zróżnicowana: 8 tys. zł mogą otrzymać koła liczące nie więcej niż 30 osób; stawka 9 tys. zł dotyczy tych składających się z 31-75 członków; w przypadku jeszcze liczniejszych KGW dofinansowanie wynosi 10 tys. zł. Na ten cel przewidziano 120 mln zł.

Środki można przeznaczyć na cele statutowe, na przykład:

1. działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;

2. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

3. rozwój przedsiębiorczości kobiet;

4. inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;

6. działania związane z reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Nabór prowadzą biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ostatni dzień na złożenie wniosku to, tak jak w poprzednich latach, 30 września. W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, nie warto zwlekać z dostarczeniem dokumentów.

W rejestrze prowadzonym przez ARiMR mamy 14,37 tys. kół gospodyń wiejskich.   

Więcej informacji oraz wniosek o przyznane wsparcia  – otwórz

Zdjęcie: AdobeStock

 

 

 

Komunikaty MRiRW

2024

Marzec

Decyzje Komisji Europejskiej w sprawie Zielonego Ładu

18.03.2024

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi – oświadczenia lub zdjęcia geotagowane można składać do dnia wydania decyzji

6.03.2024

Luty

Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków i stawki pomocy

22.02.2024

Ekoschematy: zdjęcia geotagowane można zastąpić oświadczeniami

16.02.2024

 

Styczeń

Do końca stycznia KGW muszą złożyć sprawozdania z wydatków

17.01.2024

 

2023

 

Grudzień

Program „Energia dla wsi” – wydłużenie terminu naboru i zwiększenie budżetu

18.12.2023

 

Wymiana pokryć dachowych – rusza II nabór

15.12.2023

 

Wsparcie rolników – nowe decyzje Rady Ministrów

11.12.2023
 

Listopad

Nowe wymagania w zakresie etykietowania wina

23.11.2023

Sierpień

Płatność dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich – sprawdź czy to się opłaca

11.08.2023

Współpraca ułatwia życie rolnikom

7.08.2023

Rusza drugi nabór wniosków na paliwo rolnicze

 

Czerwiec

Zmiany w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

23.06.2023

 

Maj

PROW 2014-2020: zmiany w harmonogramie naborów

29.05.2023

 

ROLNIKU! Nowe stawki dopłat

25.05.2023

 

WPR: Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne 2023-2027

18.05.2023

 

Uproszczenia dla rolników utrzymujących świnie w celu produkcji mięsa na własny użytek

11.05.2023

 

Do 30 czerwca 2023 r. jest wydłużony termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR.

 

4.05.2023

Kwiecień

Uproszczone systemy uprawy – rolnictwo węglowe

25.04.2023

Marzec

 

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

28.03.2023

 

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027)

28.03.2023

 

Ekoschemat, Przyorywanie obornika, zasady

27.03.2023

Ochrona zasobów przyrodniczych na obszarach wiejskich

19 marca br. odbyło się szkolenie online „Ochrona zasobów przyrodniczych na obszarach wiejskich”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W szkoleniu wzięło udział 47 osób. Byli to rolnicy, doradcy rolni, pracownicy parków krajobrazowych, nauczyciele, samorządowcy, uczniowie szkół rolniczych oraz inne osoby zainteresowane ochroną przyrody na obszarach wiejskich.

W pierwszym wykładzie na temat „Różnorodność biologiczna na terenach wiejskich nad dolną Wisłą” Jarosław Pająkowski, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych nad dolną Wisłą, opowiedział o działalności parku krajobrazowego, ochronie starych odmian drzew owocowych, ochronie roślinności kserotermicznej oraz modernizacji zagrody w Dusocinie. Zespól Parków charakteryzują szczególne walory przyrodnicze, duże zróżnicowanie rzeźby terenu, gleb, klimatu oraz wód znajduje swoje odzwierciedlenie w bogactwie flory i fauny. Na terenie Zespołu Parków znajduje się 14 rezerwatów przyrody, występuje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt, które chronione są w ramach projektów czynnej ochrony gatunków zagrożonych. W granicach Parku znajduje się 97 pomników przyrody ożywionej (pojedyncze drzewa i ich zgrupowania) oraz 4 obiekty przyrody nieożywionej (jaskinia, głaz narzutowy i dwa źródła).

Kolejny wykład pt. „Społeczne rezerwaty przyrody w Dolinie Łachy” przedstawił przyrodnik i ornitolog Krzysztof Konieczny z Fundacji Przyrodniczej proNatura, który jest również autorem ciekawego bloga przyrodniczego panodprzyrody.pl. Na co dzień zajmuje się badaniem ptaków i czynną ochroną przyrody. Jest autorem i współautorem wielu projektów z zakresu ochrony gatunków i siedlisk. Poszukuje rozwiązań łączących rozwój wsi z poszanowaniem wartości przyrodniczych. W bardzo ciekawym wykładzie przedstawił historię powstania społecznych rezerwatów przyrody w Dolinie Łachy. I choć sama dolina jak i rzeka nie są wielkie, to bogactwo przyrodnicze tego obszaru jest niezwykłe i warte ochrony. Do najważniejszych walorów przyrodniczych należą przestoje starych dębów z dużą populacją pachnicy dębowej, kozioroga dębosza i ciołka matowego. Na uwagę zasługuję także występowanie nietoperzy: mopka, nocka dużego, borowiaczka. Wśród ptaków wiodą prym żurawie, a na słonecznych stokach wzgórz zobaczymy kolorowe żołny. Ponadto lęgnie się tu bielik, bocian czarny, kania ruda, kania czarna czy gołąb siniak. W oczkach wodnych występuje traszka grzebieniasta i zwyczajna. Ochronie podlegają również niezwykle rzadkie mieczyki dachówkowate.

Wszystkie osoby zainteresowane powyższymi tematami, zachęcamy do skorzystania z nagrania szkolenia dostępnego poniżej.

 

Karina Wroniecka
KPODR w Minikowie
Oddział w Przysieku