Informacje

Integracja w rolnictwie a produkcja żywności wysokiej jakości i zdolność do wdrażania innowacji na przykładzie Włoch

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "POLSKA EKOLOGIA" – Partner KSOW informuje, że
w dniu 12 sierpnia 2020r. podpisana została umowa z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na realizację operacji pn.

Integracja w rolnictwie a produkcja żywności wysokiej jakości
i zdolność do wdrażania innowacji na przykładzie Włoch

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 125.418,80 zł.

Partnerzy dodatkowi KSOW:

Gmina Tuczna,
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli,
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

 

Operacja mająca na celu organizację wyjazdu studyjnego do Włoch a po nim 4 spotkań oraz przeszkolenie
i podniesienie wiedzy uczestników wyjazdu studyjnego do Włoch i spotkań, które zostaną po nim zorganizowane w zakresie systemów jakości żywności, krótkich łańcuchów dostaw, rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w obszarze małego przetwórstwa lokalnego, innowacyjności w tym rozwoju społeczeństwa cyfrowego w rolnictwie oraz tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich w tym poprzez integrację współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: wyjazd studyjny dla 20 uczestników oraz 4 jednodniowe spotkania dla 80-100 producentów rolnych (po 20-25 osób na każdym) z 4 województw (kujawsko-pomorskie, lubelskie, podkarpackie i wielkopolskie), podczas których omówione zostaną zdobyte doświadczenia.

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Bezpieczna kwatera”

Zapraszamy wszystkich właścicieli kwater agroturystycznych z terenu całej Polski
do udziału w konkursie  pn. „Bezpieczna kwatera”.

Celem konkursu jest identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w wiejskiej bazie noclegowej działań związanych z podwyższonymi standardami epidemiologicznymi. Oceniane będą również wszelkie działania zrealizowane w obiektach turystyki wiejskiej związane z dostosowaniem oferty do nowej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 oraz wymagań prozdrowotnych turystów.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie zgłoszenia i przesłanie wraz z materiałami wizualnymi (np. zdjęcia, filmy) za pośrednictwem strony internetowej https://odpoczywajnawsi.pl/bezpieczna-kwatera/. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada 2021 roku do godz. 10:00.

Oferty zostaną ocenione przez komisją konkursową oraz w głosowaniu przez internautów – czyli podwójna szansa na wygraną.

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas uroczystej konferencji. Dodatkowo jedną z form gratyfikacji jest pakiet promocyjny obiektu na stronie internetowej kampanii „Odpoczywaj Na Wsi” – intensywnie promowanej obecnie w Internecie oraz kampania w mediach społecznościowych.

Zachęcamy do udziału w konkursie – już samo uczestnictwo jest doskonałym sposobem na autopromocję.

Organizatorem konkursu jest Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. 

Wszystkie informacje dotyczące konkursu pn. „Bezpieczna kwatera” dostępne są na stronie www.odpoczywajnawsi.pl/bezpieczna-kwatera/. W razie pytań prosimy o kontakt e-mail federacja@agroturystyka.pl bądź telefoniczny 666 361 423

Nabór do projektu: Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt „Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o projekcie i termin kolejnego naboru.

Informacja o naborze nr 10:

Dziesiąty nabór do projektu “Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy” realizowany będzie w terminie 25.10.2021-05.11.2021 r.

NABÓR DOTYCZY ŚCIEŻKI OGÓLNEJ (SZKOLENIOWEJ) I DOTACYJNEJ.

ZAPRASZAMY OSOBY Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie: 10 osób na ścieżkę ogólną oraz 9 osób na ścieżkę dotacyjną.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2020-31.12.2022. Obszar realizacji projektu obejmuje całość województwa kujawsko-pomorskiego.

Zakłada się, że do grupy docelowej należy 60 osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat (zgodnie z definicjami wskazanymi w niniejszym regulaminie, liczba 60 osób obejmuje zarówno uczestników ścieżki ogólnej, jak i dotacyjnej), z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne uczące się lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w 1.3.1 POWER, tj. z wyłączeniem:

– osób, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),

– osób, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),

– osób, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),

– osób, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),

– matek przebywających w domach samotnej matki,

– osób, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),

– osób, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),

– osób, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie),

– imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzących się z powyższych 7 wykluczonych grup docelowych.

W ramach grupy docelowej, w wyniku identyfikacji sytuacji problemowej, wyszczególniono następujące podgrupy (podane poniżej wartości dotyczą zarówno ścieżki ogólnej, jak i ścieżki dotacyjnej, w ramach której planowane jest zrekrutowanie 15 osób):

– 37 kobiet,

– 5 osób z niepełnosprawnościami (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego),

– 19 osób (w tym 11 kobiet i 8 mężczyzn) zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek.

 

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W PROJEKCIE:

 

HARMONOGRAM PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2020-31.12.2022.

 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szczegółowe kryteria rekrutacji (uwaga szczegółowe warunki dla kandydatów na ścieżkę dotacyjną zostaną określone na późniejszym etapie):

a) ocena formalna realizowana przez kadrę zarządzającą obejmować będzie:

weryfikację kompletności dokumentów i zgodności z dokumentacją projektową:

weryfikację kwalifikowalności kandydata – weryfikacja przynależności do grupy docelowej na podstawie oświadczeń, zaświadczeń i innych dokumentów przedłożonych przez:

czy kandydat jest osobą w wieku 15-29 lat na dzień składania formularza rekrutacyjnego (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu)[1],  

czy kandydat należy do co najmniej jednej z poniższych w/w wykluczonych podgrup

czy kandydat złożył oświadczenie dot. gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych osobowych na potrzeby rekrutacji do projektu (oświadczenie stanowi integralną część formularza rekrutacyjnego) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu).

b) ocena merytoryczna cz. 1 realizowana przez kadrę zarządzającą obejmować będzie przyznanie punktów za przynależność kandydata do poszczególnych podgrup defaworyzowanych w grupie docelowej

– kobiety +2 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),

– osoby niepełnosprawne +4 pkt. (weryfikacja na podstawie oryginału zaświadczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub kopii orzeczenia o niepełnosprawności),

– osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Brodnicę, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie lub Włocławek +2 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),

– osoby o niskich kwalifikacjach +3 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),

– punkty mogą się sumować maksymalnie do 11,

– przyznanie punktów zostanie zrealizowane na podstawie definicji poszczególnych podgrup określonych w regulaminie, w oparciu o oświadczenia bądź zaświadczenia,

ocena merytoryczna cz. 2 realizowana przez kadrę zarządzającą wraz z doradcą zawodowym będzie polegała na odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami (zaproszenie na rozmowę zostanie przekazane mailowo, telefonicznie lub drogą pocztową, w zależności od danych kontaktowych wskazanych w formularzu rekrutacyjnym, nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkania, przy czym za zgodą kandydata można ten termin przyspieszyć), w ramach której kandydaci zostaną ocenieni w ramach dwóch kryteriów:

– motywacja do udziału w projekcie w skali od 1 do 15 punktów (największy poziom motywacji jest punktowany najwyżej),

– przyczyny złej sytuacji na rynku pracy w skali od 1 do 25 punktów (najbardziej trwałe i trudne do przezwyciężenia bariery punktowane są najwyżej),

– w ramach oceny można uzyskać maksymalnie 40 punktów, nie określono minimum punktowego,

 

Nabór formularzy rekrutacyjnych będzie odbywać się następującymi kanałami:

– osobiście w punkcie rekrutacyjnym bądź w trakcie spotkań informacyjnych (w ogłoszeniu o naborze każdorazowo zostanie wskazane, czy ta możliwość jest dostępna, ze względu na sytuację epidemiologiczną COVID-19),

– pocztą/kurierem na adres biura projektu, wskazany w ust. 5, pkt. a – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza do biura projektu, a nie data stempla pocztowego,

– mailem w formie wydrukowanego podpisanego i zaparafowanego zeskanowanego dokumentu na adres szansa@pte.bydgoszcz.pl,

– telefonicznie pod numerem 52 322 90 60, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami mobilnościowymi (na etapie rozmowy telefonicznej osoba, od której w ten sposób pozyskiwane będą dane celem zgłoszenia zostanie zapoznana z klauzulą informacyjną RODO). Formuła telefoniczna polega na zanotowaniu przez pracownika biura danych podanych przez kandydata i w taki sposób uzupełniony formularz zostaje kandydatowi dostarczony osobiście bądź pocztowo do podpisu (uzupełnienie telefoniczne nie dotyczy elementów zgłoszenia obejmujących opis planowanej działalności gospodarczej). Brak możliwości uzyskania podpisu kandydata powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.

 

Więcej informacji na stronie:

https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/szansa-2/

oraz na Facebook:

https://www.facebook.com/szansanalepszystart2/

Pozdrawiam,

Agnieszka Kahlau

Koordynator sekcji „inLAB i projekty międzynarodowe”

 ________________________________________________________

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy

85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 34, tel. 52 322 90 62

kahlau@pte.bydgoszcz.pl
www.pte.bydgoszcz.pl

 

ZAKOŃCZENIE naboru wniosków w programie „Mój Prąd

6 października 2021r. nastąpiło ZAKOŃCZENIE naboru wniosków w programie „Mój Prąd”.  

Ze względu na wyczerpanie budżetu trzeciej edycji programu „Mój Prąd” z dniem 6 października br. zostaje zamknięty nabór wniosków na dofinansowanie.

Regulamin programu priorytetowego „Mój Prąd” przewiduje zatrzymanie naboru wniosków w przypadku wyczerpania budżetu programu przed terminem zakończenia naboru wskazanym w ogłoszeniu.

 

Więcej informacji na str. www.mojprad.gov.pl

 

Informacja:
Natalia Czyżewska-Suchoń

 

 

Projekt eDWIN nagrodzony na Forum Inteligentnego Rozwoju!

 

Ogromny sukces projektu eDWIN podczas VI Forum Inteligentnego Rozwoju! Projekt otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Innowacyjna digitalizacja i udostępnianie danych”. Nagrodę odebrali przedstawiciele Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który jest liderem projektu. Łącznie uczestniczy w nim aż 19 partnerów.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że kapituła doceniła znaczenie projektu eDWIN w zakresie wdrażania innowacji oraz digitalizacji. To dla nas duże wyróżnienie, które daje nam jeszcze większą motywację do dalszej pracy. Jednocześnie bardzo dziękuję całemu zespołowi i wszystkim partnerom, którzy są zaangażowani w projekt eDWIN – mówi Maciej Zacharczuk, koordynator projektu eDWIN z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

I dodaje: – Ta nagroda pokazuje, że nowoczesne rozwiązania technologiczne w rolnictwie nie są abstrakcją lub wizją przyszłości, lecz czymś, co dzieje się już teraz, na naszych oczach. Rolnictwo, podobnie, jak inne sektory gospodarki, powinno korzystać z nowoczesnych technologii i zmierzać w kierunku cyfryzacji.

Przedstawiciele WODR otrzymali nagrodę z rąk Jacka Czecha, dyrektora ds. rozwoju w Krajowej Izbie Gospodarczej. Uroczysta gala odbyła się we wtorek, 28 września, podczas VI Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu. Na gali obecna była również Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

– Gratuluję, że podejmujecie Państwo wyzwanie oraz trud związany z pracą nad projektami. Życzę dalszego rozwoju i jeszcze więcej innowacyjnych projektów – mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wspomniane Forum Inteligentnego Rozwoju to spotkanie naukowo technologiczne poświęcone upowszechnianiu nowatorskich badań naukowych i innowacyjnych technologii. Oprócz otrzymanej nagrody przedstawiciele WODR mogli zaprezentować projekt eDWIN podczas panelu konferencyjnego oraz przygotowali osobne stoisko poświęcone projektowi.

– Mamy nadzieję, że informacja o projekcie eDWIN, jego znaczeniu oraz korzyściach dla rolników, instytucji naukowych, samorządów oraz każdego z nas, trafi do jak największego grona osób. Już teraz projekt cieszył się zainteresowaniem ze strony uczestników Forum, którzy z zainteresowaniem dopytywali o szczegóły – mówi Maciej Zacharczuk.

 

Czym jest projekt eDWIN?

Celem projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” (tak brzmi pełna nazwa projektu eDWIN) jest stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin, co ma pozytywnie wpłynąć na jakość produkowanej w Polsce żywności. W czerwcu 2022 roku na rynku pojawią się cztery elektroniczne usługi, które będzie można realizować dzięki nowej platformie i aplikacji opracowanych w projekcie eDWIN.

Wspomniane usługi to „Wirtualne gospodarstwo”, „Śledzenie pochodzenia produktów”, „Raportowanie zagrożeń” oraz „Udostępnianie danych meteorologicznych”. Dla rolników najważniejsza będzie pierwsza z nich, czyli „Wirtualne gospodarstwo”. W ramach tej usługi rolnicy poprzez aplikację będą otrzymywali powiadomienia o zagrożeniach na polu, możliwości występowania szkodników, załamaniach pogody lub porady czy, kiedy i w jakiej ilości stosować środki ochrony roślin. Ponadto aplikacja umożliwi szybki i łatwy kontakt z doradcą rolniczym. Oprócz tego rolnicy będą także na bieżąco otrzymywali aktualne dane meteorologiczne.

W tym celu w całej Polsce budowana jest sieć stacji meteorologicznych (łącznie będzie ich prawie 600). Dane ze stacji przetwarzane będą także przez modele, które pozwolą na przygotowanie sprecyzowanego pod daną uprawę komentarza agrometeorologicznego, dzięki któremu rolnik będzie mógł podjąć decyzję np. o terminie wysiewu konkretnej rośliny.

Prace nad projektem eDWIN trwają już od czerwca 2019 roku. eDWIN jest pierwszym projektem z zakresu rolnictwa, finansowanym w ramach programu Polska Cyfrowa. Całkowita wartość projektu wynosi aż 20 902 508,02 zł, z czego ze środków europejskich pochodzi 17 689 792,53 zł, zaś resztę stanowią środki z budżetu państwa.

W projekcie uczestniczy aż 19 partnerów. Są to wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego w Polsce, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Ponadto, eDWIN został objęty patronatem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pomysłodawcą oraz liderem projektu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Zaszczepmy Zielony Ład i Uratujmy klimat!

VI Forum Green Smart City
Zaszczepmy Zielony Ład i Uratujmy klimat!

 

Już 28 i 29 października 2021 r. odbędzie się VI edycja Forum Green Smart City. Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. oraz Związek Uczelni InnoTechKrak.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników, w tym roku wydarzenie będzie miało formę hybrydową, a transmisja będzie prowadzona z Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (al. 29 listopada 46, 31-482) w Krakowie. Na żywo zobaczymy się, więc z mniejszą liczbą uczestników, niż w poprzednich edycjach, jednakże będzie również możliwość udziału online.

Celem corocznego wydarzenia jest wymiana informacji pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, funduszami ochrony środowiska, NGO, przedsiębiorcami i mieszkańcami z zakresu Smart City oraz inteligentnych technologii dla miast i wsi (Smart Village).

Poprzez poszczególne edycje Forum, począwszy od roku 2016, Organizatorzy Forum stworzyli przestrzeń do debaty na temat stanu jakości powietrza, a także problemu smogu i jego wpływu na zdrowie ludzi. W następnych latach coraz więcej przestrzeni poświęcano na zagadnienia związane z nowymi technologiami, które mogą być wykorzystywane do wdrażania inicjatyw Smart City w naszych miastach, a także idei inteligentnych wsi, czyli Smart Village.

Tegoroczna edycja skupia się na działaniach, jakie zakłada Europejski Zielony Ład, które są istotne dla środowiska naturalnego, klimatu, ochrony powietrza oraz zdrowia i życia ludzi. Podczas Forum Green Smart City zostaną przedstawione innowacyjne rozwiązania w Smart City i Smart Village, dzięki którym mogą być realizowane działania polepszające jakość życia społeczeństwa, a także zwiększające troskę o środowisko. Podniesiony zostanie także temat zrównoważonego rozwoju.

REJESTRACJA: https://fgsc.urk.edu.pl/rejestracja.html

Zapraszamy do udziału!

Zaproszenie – VI FGSC

Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w  Krakowie

Dr inż. Tomasz Czech, prof. UR
Dyrektor Centrum Transferu Technologii UR
Prezes Zarządu Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Czy będziemy siać przewódki?

Temat przewódek często pojawia się w rozważaniach rolników i specjalistów w sytuacji, gdy występują problemy suszowe w zbożach jarych. Oczywiście większość znających się na rzeczy praktyków od razu podkreśla fakt, że siewy przewódkowe dają większe szanse roślinom dzięki temu, że fazy rozwojowe decydujące o plonach zachodzą w większym komforcie wodnym. Późną jesienią jest więcej wilgoci w glebie, jak również po zimie, na przedwiośniu i wczesną wiosną też wody jest więcej. Do tego dochodzi lepsze ukorzenienie i zdecydowanie mniejsza presja ze strony chorób i szkodników. Z drugiej strony, nikt nie może być pewny, jaka będzie pogoda jesienią i czy uda się we właściwym terminie zasiać przewódkę. To zima i jej cechy – to czy będzie śnieg, kiedy i ile oraz jakie będą mrozy stanowią ryzyko, które skutecznie wstrzymuje powszechne stosowanie siewów przewódkowych. Czy słusznie – tego nikt nie wie.

W naszym demonstracjach w Grubnie także podejmowaliśmy temat z pszenicą jarą z bardzo różnym skutkiem. Przy złych warunkach pogodowych jesienią i ostrych bezśnieżnych zimach wyniki – co trzeba obiektywne stwierdzić – były niezbyt zachęcające. Trochę w tym także winy braku naszego doświadczenia. Były także lata, tak jak i obecny sezon, że wyniki są zachęcające.

W tym sezonie otrzymaliśmy od Hodowli Roślin Smolice 3 odmiany przewódkowe żyta jarego SM ANANKE, SM ELARA i Bojko. Wysialiśmy także żyto ozime HORYZO dla porównania.

 

Fot. Siew przewódek żyta jarego dokonano w Grubnie
15 października ub.r.

W ubiegłym roku żyto ozime odmian hybrydowych i populacyjnych wysialiśmy 24 września, natomiast żyta przewódkowe stosunkowo szybko, bo 15 października. Stało się tak ze względu na bardzo dobre warunki do wysiewu, a był to pierwszy możliwy, wskazany przez HR Smolice, termin siewu dla tych przewódek.

Jak się później okazało warunki wschodów zarówno dla żyta ozimego, jak i przewódek okazały się bardzo dobre, dlatego były one bardzo udane. 

 

Fot. Żyto HORYZO z lewej i 3 odmiany przewódkowe żyta jarego
19 maja 2021 r.

Również dalsza wegetacja przebiegała bardzo dobrze. Żyto przewódkowe, choć później wzeszło, praktycznie dogoniło żyto populacyjne i morfologicznie upodobniło się do niego, to znaczy wyglądało podobnie jak większość odmian żyta ozimego. Natomiast żyto jare wysiane w tym sezonie 31 marca wyglądało standardowo tak jak zboża jare. Różnice morfologiczne były bardzo duże. Jednocześnie okazało się w trakcie wegetacji, że siew przewódkowy bardzo korzystnie wpłynął na ilość kłosów , masę 1 000 ziaren, a także na sztywność źdźbeł. Wyniki pokazuje tabela poniżej. We wszystkich elementach plonu siew wiosenny silnie ustępował przewódce. Natomiast żadna przewódka nie była lepsza od siewu żyta populacyjnego wysianego w terminie. Pozostaje jedynie pytanie: Czy opóźniony  siew żyta ozimego populacyjnego będzie dorównywał przewódce, a może będzie lepszy? Właśnie tej odpowiedzi nie uzyskaliśmy.

Odmiany jare

Siew przewódkowy

Siew wiosenny

Kłosy
szt. m2

MTN
g

Plon
dt/ha

Kłosy
szt. m2

MTN
g

Plon
dt/ha

SM ANANKE

x

40

64,9

x

33

32,4

SM ELARA

x

35

53,1

x

34

40,0

BOJKO

596

36

76,4

468

35

39,6

Odmiana ozima siew optymalny

Horyzo

660

40

81,9

 

 

 

Tab. Żyto ozime i przewódka żyta jarego  w tym roku plonowało bardzo dobrze i mimo bardzo silnych ulewnych deszczy mniej wyległo niż  wszystkie zboża jare. Przewódki wszystkich odmian miały więcej  kłosów i większą masę 1 000 ziaren, a tym samym dały znacznie większy plon. Jednak żadna przewódka nie dorównała plonem formie ozimej sianej w optymalnym terminie.

Dlatego w następnym sezonie 2021/2022 porównamy opóźniony termin siewu ozimin z siewem przewódkowym kilku odmian jarych. Wtedy uzyskamy prawdopodobnie odpowiedź na pytanie: Co bardziej się opłaca? Czy mimo dużego opóźnienia wysiać oziminę czy przewódkową formę jarą? Taką demonstrację przy współpracy z Hodowlą Roślin Smolice zlokalizujemy na kolekcji odmian w Minikowie przygotowywanej na kolejne Dni Pola.

 

Marek Radzimierski
KPODR Minikowo O/Przysiek

Szkolenia „Akcelerator Agroinnowacji”

Zapraszamy na szkolenia „Akcelerator Agroinnowacji 2021 – Prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej w agrobiznesie”, realizowane przez Agro Klaster Kujawy – Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju. Szkolenia odbędą się w dniach 11,12,13,15 października w godzinach 9:00-17:00 w budynku WSG przy ulicy Obrońców Bydgoszczy 1.

Program szkoleń:

– Podstawy przedsiębiorczości (8h),
– Proces innowacyjny (4h),
– Elementy prawa gospodarczego z uwzględnieniem specyfiki agrobiznesu (4h),
– Źródła finansowania rozwoju firmy i innowacji gospodarczych (z uwzględnieniem specyfiki agrobiznesu) (4h),
– Biznes plan (8h),
– Specyfika działalności gospodarczej w agrobiznesie, z uwzględnieniem małego przetwórstwa lokalnego i rozwoju zielonej gospodarki (4h)

Formularz rekrutacyjny: https://docs.google.com/forms/d/1Zn-qHnFpXiN0kr4HRDco9oEuog_0MZGrOS7thxtErgA/viewform?fbclid=IwAR1kBbdftlEWGTV8gkNaji1FzSzPOjpeBGeIhI0OYPU7aWFP-d44aUYZv0k&edit_requested=true

Rekrutacja trwa do 8 października 2021.

Zapraszamy!

Michał Majcherek
Prezes Zarządu
Agro Klaster Kujawy – Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85-029 Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 6-8
tel. 660 594 109; www.agroklaster.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Świat się kręci wokół wsi” – amatorski konkurs filmowy

 „Świat się kręci wokół wsi” dosłownie i cały czas. Dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłużyło amatorski konkurs filmowy skierowany do młodych, zdolnych mieszkańców terenów wiejskich.

Masz jeszcze szansę! Wystarczy tylko wziąć do ręki telefon komórkowy i na kilka chwil zamienić go w małą kamerę filmową. A, że pięknych widoków i pomysłowych filmowców na wsiach nie brakuje, organizator podzielił konkurs na dwie kategorie wiekowe, tak żeby każdy miał większą szansę na wygranie wysokich nagród finansowych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2021 r., do godz. 17.00 na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa.

Sprawdź! Czekają atrakcyjne nagrody pieniężne!

 

Konkurs.: „Świat się kręci wokół wsi” – bierz telefon, kręć i ty. Konkurs na najlepszy filmik o wiejskiej codzienności trwa. Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi  

 

Osoby do kontaktu:

Ewa Chowicka – tel.: 22 623 12 38, e-mail: Ewa.Chowicka@minrol.gov.pl

Joanna Nadolska-Kloczkowska – tel.: 22 623 20 69, e-mail: Joanna.Nadolska-Kloczkowska@minrol.gov.pl