Informacje

Produkcja wołowiny w zgodzie z naturą – nowy wymóg rynku?

Miło mi jako Państwa, zaprosić do udziału w III szkoleniu online  pt. "Produkcja wołowiny w zgodzie z naturą – nowy wymóg rynku?". Myślę, iż Ci z Państwa którzy uczestniczyli w poprzednich częściach wiedzą już czego mogą się spodziewać, Ci zaś których nie było – przekonają się iż warto 🙂 W tej części, skupimy się na praktykach rolniczych. Będziemy przyglądać się temu co się dzieje w Europie, jak również spotkamy się z praktykami którzy na co dzień prowadzą gospodarstwa rolne stosując ciekawe systemy hodowli. Bardzo proszę o udostępnienie tej informacji wszystkim zainteresowanym.

Uczestnictwo w części III szkolenia wymaga rejestracji! 

Link do formularza rejestracyjnego: 

https://forms.gle/rQJjfuZuZepBX46z9 

 Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy zoom. Link do wykładów będzie wysyłany w dniu pierwszego wykładu na adresy mailowe podane w trakcie rejestracji. Trzecia część odbędzie się 30 listopada, 1 i 2 grudnia. W każdym z tych dni odbędzie się po jednym spotkaniu, trwającym ok. 1,5 godz. Wykłady rozpoczynamy o godzinie 18.30.

Poszczególne spotkania poprowadzą:

1. dr inż. Robert Borek (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach) –  Praktyki agroekologiczne w wypasie bydła – przykłady z Europy
2. mgr inż. Marcin Wójcik (Stowarzyszenie Hodowców Bydła „Pastwisko”, Gospodarstwo Rolne „OIKOS”) –  Wypas bydła na zadrzewionych pastwiskach, czyli sylvopastoralizm w praktyce
3. mgr inż. Grzegorz Ciechomski (Gospodarstwo Rolne La Fuente ) oraz mgr inż. Andrzej Majerski (Stowarzyszenie Hodowców Bydła „Pastwisko”, Gospodarstwo Rolne) –  Wypas bydła w sadach tradycyjnych – przykłady z praktyki

Jednocześnie wszystkich chętnych zapraszam do grupy dyskusyjnej na fb: https://www.facebook.com/groups/385685952576567  

Mam nadzieję, że wszelkie tematy których nie udało się poruszyć na szkoleniach znajdą tam swoje miejsce… Potraktujmy tą grupę jako miejsce wymiany informacji, przestrzeń otwartą nie tylko na dyskusję, ale i na dialog. 

Wiele osób pytało o udostępnienie nagrań ze spotkań. Linki do wykładów na YouTube dostaniecie Państwo wraz z innymi materiałami ze szkoleń w późniejszym czasie.
 

Z najlepszymi pozdrowieniami,
Marcin Wójcik

Szkolenie sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

RUSZYŁA DRUGA CZĘŚĆ PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

21 października br. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczęły nabory wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynku można uzyskać wyższą dotację. Przygotowano też nowe udogodnienia, takie jak: kalkulator dotacji, wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku oraz listę urządzeń i materiałów zgodnych z programem.

Dla kogo dofinansowanie?

Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a)  1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b)  1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.,

Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Obowiązek przedstawienia zaświadczenia o dochodach:

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Okres kwalifikowalności:

W ramach Części 2 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r. Część 2 programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinasowanie należy składać:

– do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie, lub
– za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

– poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚIGW (konieczne dostarczenie również formy papierowej z wymaganymi podpisami), lub
– poprzez serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym).

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz stronie internetowej www.wfosigw.torun.pl w Serwisie Beneficjenta.

Materiał źródłowy:
www.wfosigw.torun.pl

Joanna Szczęsna-Kulewska
KPODR Oddział w Zarzeczewie

 

Nabór wniosków w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”

poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” – Aktualizacja!

Szanowni Państwo,

informujemy, że Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szósty nabór dotyczy rolników uczestniczących w następujących systemach jakości:

– Chronione Nazwy Pochodzenia

– Chronione Oznaczenia Geograficzne

– Gwarantowane Tradycyjne Specjalności

– System ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich

– Rolnictwo ekologiczne

– Jakość Tradycja

– Quality Meat Program

– Quality Assurance for Food Products – Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej

– Quality Assurance for Food Products – Kulinarne mięso wieprzowe

– Quality Assurance for Food Products – Wędliny

– Integrowana Produkcja Roślin

Termin składania wniosków: od 30 października 2020 r. do 3 grudnia 2020 r.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy na formularzu udostępnionym na stronie internetowej oraz w siedzibach oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie: https://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci

 

Źródło: www.kowr.gov.pl
Joanna Szczęsna-Kulewska,
KPODR Oddział w Zarzeczewie

Zmarł Pan Marian Woliński

Z żalem informujemy, że zmarł Pan Marian Woliński – gospodarz agroturystyki i gospodarstwa opiekuńczego.

Pan Marian, niegdyś pracownik doradztwa rolniczego, od lat wspólnie z małżonką – Pani Jadwigą – prowadził gospodarstwo agroturystyczne w powiecie tucholskim. Państwo Wolińscy już od 2014 roku współpracowali z KPODR nad wdrożeniem gospodarstw opiekuńczych w Polsce. W ramach projektu „Zielona opieka…” prowadzili gospodarstwo w Legbądzie, zapewniające opiekę i pomoc osobom starszym.

Pan Marian zawsze miał czas pogawędzić i pożartować ze swoimi nowymi domownikami, jak ich nazywał. Państwo Wolińscy wspólnie z innymi gospodarzami założyli Stowarzyszenie Gospodarstw Opiekuńczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego i aktywnie działali, by dalej pomagać seniorom. Pan Marian był pasjonatem przyrody, cieszył się mogąc zapoznawać innych z bogactwem natury, która w jego domu jest na wyciągnięcie ręki. „Tu można zobaczyć ciemność i usłyszeć ciszę” – mawiał. Pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Rodzinie oraz przyjaciołom składamy serdeczne  wyrazy współczucia.

Dyrekcja i pracownicy
Kujawsko-Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Gwarancja spłaty kredytu

Gwarancja spłaty kredytu 
z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

 

Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

Podstawowe informacje o gwarancji i dopłacie

Cel gwarancji: zabezpieczenie spłaty kredytu

Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu

Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca),

Okres gwarancji:

kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy

kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy

kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)

Wysokość prowizji: gwarancja bezpłatna

Obecnie istnieje także możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją do 31 grudnia 2020 r.

Wniosek o gwarancję składany jest razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-splaty-kredytu-z-funduszu-gwarancji-rolnych/

 

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach II Schematu Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
serdecznie zapraszają 26 listopada 2020 r. na konferencję w formie zdalnej

 

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO

pod hasłem:

„Innowacyjne technologie w zarządzaniu gospodarstwem rolnym – Inteligentne Rolnictwo”.

 

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji operacji Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Do udziału w konferencji zapraszamy rolników, doradców rolniczych, przedstawicieli grup operacyjnych EPI, przedsiębiorców sektora rolnego, przedstawicieli nauki, brokerów innowacji, przedstawicieli organizacji  samorządowych i pozarządowych.

Celem konferencji jest zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w gospodarstwie rolnym warunkujących wzrost dochodu rolniczego oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w tym zakresie.

Konferencja obejmuje obrady plenarne, a w nich:

 1. Ogłoszenie wyników I edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Doradca Roku”,
 2. Wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych EPI,
 3. Działanie grupy operacyjnej EPI w praktyce,
 4. Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW) – obszar współpracy na rzecz gospodarowania wodą w rolnictwie,
  oraz panele dyskusyjne: produkcja roślinna, produkcja mleka.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.30. Karty zgłoszenia uczestnictwa/skan/ prosimy przesłać do dnia 19 listopada 2020 r. na e-mail: szkolenia.poznan@cdr.gov.pl.

Osoby do kontaktu:
Organizacja konferencji:
Agnieszka Nowicka-Czerny: e-mail: a.nowicka@cdr.gov.pl; tel. 61 823 20 81

Opieka merytoryczna:
Iwona Kajdan-Zysnarska e-mail: i.zysnarska@cdr.gov.pl; tel. 61 823 20 81
Michał Sosiński e-mail: michal.sosinski@wodr.poznan.pl; tel. 61 862 04 92

 

Do pobrania:
Program konferencji
Karta zgłoszenia

Link do strony informującej o konferencji (możliwość pobrania karty zgłoszenia i harmonogramu): https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci-instytucje/3518-dzien-przedsiebiorcy-rolnego-2020

 

 

OD POL@ DO NETU

 

 

 

 

Rusza rekrutacja do Hackathonu on-line Hack3F

 

Hackathon on line – Hack3F odbędzie się w ramach projektu „The Future of Farm to Fork – digital solutions for agri-food sector”. Uczestnicy wydarzenia, dzięki wypracowanym rozwiązaniom, pomogą jak najbardziej skrócić drogę produktów spożywczych z gospodarstwa do klienta.

 

Do Hackathonu mogą zgłosić się start-upy i zespoły min. 2-osobowe składające się z programistów, grafików, UX designerów, czy po prostu innowatorów. Wystarczy kreatywność, ambicja i chęć pomocy sektorowi rolno-spożywczemu i jego klientom. By mogli oni bezpiecznie kupować i sprzedawać najwyższej jakości produkty w tych trudnych czasach, najwłaściwsze wydaje się wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych.

Dlatego też podczas Hackathonu uczestnicy będą pracowali nad rozwiązaniami odpowiadającymi na potrzeby sektora Agri-Food, które ujęte zostały w czterech wyzwaniach. Każdy zespół będzie mógł wybrać jedno z nich, lub zaproponować własne – w ramach formy wild card. Następnie w wirtualnej przestrzeni przez 24 godziny, pod okiem najlepszych ekspertów, będzie pracować nad prototypem odpowiadającego mu rozwiązania. Po krótkiej prezentacji prototypów jury wybierze zwycięzcę, który otrzyma atrakcyjne nagrody.

Zaproponowane rozwiązanie powinno:

Wyzwanie 1: zapewnić konsumentom narzędzia do weryfikowania wysokiej jakości dostarczanych produktów w ramach KŁŻ.

Wyzwanie 2: umożliwić konsumentom zdobycie informacji na temat dostawców oferujących różne produkty.

Wyzwanie 3: stworzyć rolnikom, producentom żywności nowy kanał dotarcia do nowym grup docelowych.

Wyzwanie 4: połączyć rolników z klientami i klientów z rolnikami udostępniając na bieżąco aktualizowaną oferty z prezentacją rzeczywistych produktów.

Udział w Hackathonie to szansa na zdobycie ogromnego doświadczenia, wiedzy przekazywanej przez najlepszych ekspertów w swoich dziedzinach, dzielenia się spostrzeżeniami i inspirowania się podczas rozmów z innymi uczestnikami. Jest to również okazja by stworzyć praktyczne rozwiązanie, które w efekcie realnie pomoże wielu rolnikom. Wszystko to przy wsparciu najlepszych specjalistów z zakresu IT, prowadzenia biznesu, marketingu, UX oraz osób z branży Agri-Food.

Rekrutacja potrwa do 22 listopada i odbywa się za pośrednictwem strony www.hack3f.pl. Na stronie można znaleźć także ideę projektu, regulamin wydarzenia oraz wszelkie bieżące informacje.

„Natura w obiektywie” – nabór zdjęć do albumu przyrodniczego

 

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza wszystkich mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do nadsyłania zdjęć ukazujących walory przyrodnicze naszego regionu. Wybrane fotografie zostaną wykorzystane do publikacji Albumu przyrodniczego pn. „Natura w obiektywie” promującego walory przyrodnicze województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Zdjęcia w wersji elektronicznej wraz z formularzem zgłoszeniowym, dostępnym do pobrania poniżej, należy przesyłać do 19.11.2020 r. na adres natalia.czyzewska-suchon@kpodr.pl

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zdjęć.

Do pobrania:
Wytyczne dot. zgłaszania zdjeć do albumu przyrodniczego

Formularz zgłoszeniowy

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu.

 

1. Oznaczenie nieruchomości:

Prawo użytkowania wieczystego gruntów działki nr 656/25 o pow. 0,0677 ha. Działka położona jest w miejscowości Minikowo, w obrębie Ślesin, gmina Nakło nad Notecią, działka została wyodrębniona na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią nr WRN.6831.0057.2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. która stanowiła część działki 656/21 o pow. 9.5982 ha dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1N/00023962/7. Oznaczenie w ewidencji gruntów: Bi, VIb.

 

2. Opis nieruchomości:

Działka nr 656/25 stanowi pas gruntu o szerokości ok. 14,5 m i długości ok. 46 m z niewielkim wcięciem, jest nie ogrodzona. Jednym bokiem przylega do działki nr 656/19, która jest zabudowana budynkiem ] administracyjnym, a pozostałe wydzielenia stanowią grunty działki 6565/26. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta i jest w spadku (dla ewentualnej zabudowy konieczne jest zniwelowanie terenu). W sąsiedztwie znajdują się Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Rolniczy Zakład Doświadczalny Uniwersytetu Techniczno – Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania:

Dla działki nr 656/25, która została wyodrębniona z działki nr 656/21 nie jest sporządzany plan zagospodarowania przestrzennego natomiast dla tej części  działki została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nakło n. Notecią działka 656/25 położona w Minikowie (obręb Ślesin) określono:

–         U – teren usług nieuciążliwych

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości:

30 000,00 zł netto

Słownie: trzydzieści tysięcy zł netto

Zbywania nieruchomość podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

5. Obciążenia nieruchomości: brak

6. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie,  w sali nr 4, o godzinie 1000.

7. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 3 000,00 zł należy wpłacić na konto Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 14 grudnia 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym KPODR w Minikowie:

BGK 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania przetargu, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

8. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje przynajmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%  ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. Wysokość opłaty z tytułu użytkowania, termin wnoszenia opłaty:

Roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego zostanie ustalona przez właściwy organ w późniejszym terminie według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Natomiast wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana (zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.))

 1. Wybór formy przetargu ustnego ograniczonego – wynika z faktu, iż Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie świadczy usługi doradcze, informacyjne, szkoleniowe i wystawiennicze na rzecz rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. W związku z tym, że zbywana nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie z siedzibą KPODR, Ośrodek  poszukuje nabywcy, który aktualnie prowadzi i będzie prowadzić na nabytej nieruchomości działalność na rzecz rozwoju rolnictwa.
 2.  Uczestnictwo w przetargu należy zgłosić pisemnie w terminie do 11 grudnia 2020 r. do godziny 1300 w siedzibie KPODR w Minikowie.

Uczestnik przetargu winien również przedłożyć w siedzibie KPODR w Minikowie aktualny odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument potwierdzający dokonanie wpłaty wadium w terminie do 11 grudnia 2020 r.

W dniu przetargu uczestnik powinien okazać się dowodem tożsamości, a w przypadku gdy działa on przez pełnomocnika okazać notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 1. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie KPODR w Minikowie w dniu 11 grudnia 2020 r.
 2. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dnia od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Wszelkie koszty związane z umową ponosi nabywca.
 4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
 5. Informacji udziela się w KPODR w Minikowie, pok. nr 8, lub telefonicznie 52 386 72 48 w godzinach od 800 do 1500.