Informacje

Ruszył program priorytetowy „MOJA WODA”

1 lipca rozpoczęto realizację programu priorytetowego ,,Moja woda" przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które przyjmują wnioski o dofinansowanie na przydomowe instalacje magazynujące wody opadowe lub roztopowe. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. lub do momentu rozdysponowania puli środków.

Beneficjenci programu

Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (może być nowo wybudowany) z kompletnym systemem orynnowania dachu.

Koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane obejmują zakup, montaż, budowę i uruchomienie następujących instalacji:

–    przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika naziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;

–    instalacji rozsączającej, zbiornika retencyjnego naziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;

–    elementów do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Dofinansowanie

Program realizowany będzie w latach 2020–2024, w ramach którego można otrzymać do 5 000 zł dotacji, lecz nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, które zostały poniesione po 1 czerwca 2020 r.

Jak można otrzymać środki?

W celu złożenia wniosku Wnioskodawca rejestruje konto na Portalu Beneficjenta, dostępnym na stronie internetowej WFOŚiGW. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do Funduszu. Następnie należy wydrukować wniosek, opatrzyć go podpisem oraz dostarczyć w postaci papierowej wraz z załącznikami do WFOŚiGW. Wniosek musi wpłynąć do Funduszu w wersji papierowej i elektronicznej, a za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wersji papierowej.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:  https://www.wfosigw.torun.pl/

Joanna Szczęsna
KPODR w Minikowie

 

Zostań ekspertem w ramach działania “Współpraca” – kandydaci mogą składać wnioski od 29.06 do 24.07.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie

do składania Wniosków o umieszczenie w wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej zwany Wnioskiem kandydata na eksperta),

których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie:

‒ nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub

‒ nowych lub znacznie udoskonalonych technologii dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub

‒ nowych lub znacznie udoskonalonych metod organizacji dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub

‒ nowych lub znacznie udoskonalonych metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub

‒ tworzenia lub rozwoju:

a) krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20.12.2013, str. 487 z późn. zm.)- zwanego dalej rozporządzeniem nr 1305/2013, lub

b) rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013

‒ dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW PROWADZONY JEST W TERMINIE

od 29.06.2020 r. do 24.07.2020 r.

O terminowości złożenia zgłoszenia decyduje data WPŁYWU Wniosku kandydata na eksperta, do Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dziedziny nauki:

zgodnie z Wykazem dziedzin w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanym dalej „Wykazem dziedzin” ‒ stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Istnieje możliwość wyboru kilku dziedzin w przypadku posiadanych kompetencji, co jednak wymaga złożenia odrębnych Wniosków kandydata na eksperta dla każdej dziedziny.

Do zadań eksperta należeć będzie, w terminie i na zasadach określonych w Umowie ramowej oraz Zasadach wyboru ekspertów, sporządzania opinii eksperckiej oraz wynagradzania ekspertów w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wydanie:

1) wstępnej i ostatecznej opinii eksperckiej – etap oceny operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 80), zwanym dalej „Rozporządzeniem”, w szczególności w zakresie:

a) zgodności z kryteriami wyboru, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 9 – 13 Rozporządzenia i

b) zasadności kosztów planowanych do poniesienia w ramach operacji,

2) opinii eksperckiej – etap rozpatrywania w zakresie:

a) zasadności kosztów planowanych do poniesienia w ramach operacji, jeżeli taka zasadność nie podlegała ocenie w ramach pkt 1 lit. b,

b) wniosku o zmianę (aneksowanie) umowy o przyznaniu pomocy,

c) wniosku o płatność,

d) ponownego rozpatrzenia sprawy,

e) innych zagadnień wymagających wiedzy eksperckiej.


Zasady wyboru

Ekspertem może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada odpowiednie wykształcenie, tj. co najmniej tytuł magistra, magistra inżyniera lub wyższy tytuł naukowy w dziedzinie, określonej w Wykazie dziedzin, w ramach której ubiega się o umieszczenie w Wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanym dalej „Wykazem ekspertów”. Uznawane są tytuły naukowe równoważne, w tym uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami o nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą;
 5. jest czynna zawodowo i posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. co najmniej 2-letnie (24 miesiące) zatrudnienie w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających dzień złożenia Wniosku kandydata na eksperta, na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonywanie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej, przy czym okres 2 lat nie musi być nieprzerwany, w dziedzinie określonej w Wykazie dziedzin, w ramach której ubiega się o umieszczenie w Wykazie ekspertów;
 6. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz przepisów prawnych – w odniesieniu do działania Współpraca;
 7. deklaruje gotowość wydawania opinii w zakresie działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 8. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na opublikowanie danych osobowych zawartych w Wykazie ekspertów;
 9. nie jest członkiem grupy operacyjnej EPI ubiegającej się o przyznanie pomocy.

Pożądane jest posiadanie przez kandydata:

–    doświadczenia związanego z uczestnictwem w realizacji projektów innowacyjnych,
–    doświadczenia w opiniowaniu, w ramach dziedziny nauki, w której kandydat aplikuje,
–    publikacji/dorobku naukowego w ramach dziedziny nauki, w której kandydat aplikuje.

 

Ekspertem nie może zostać osoba, która jest pracownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Zgłoszenie

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu:

Wniosku kandydata na eksperta ‒ stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad naboru ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz sposobu prowadzenia wykazu ekspertów, udostępnionych na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie, wykształcenie, certyfikaty i inne.

W przypadku ubiegania się o umieszczenie w Wykazie ekspertów, w ramach więcej niż jednej dziedziny, dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie, wykształcenie, certyfikaty i inne mogą być złożone tylko przy jednym Wniosku kandydata na eksperta – w kolejnych Wnioskach kandydata na eksperta obowiązkowo należy wskazać Wniosek kandydata na eksperta, przy którym zostały załączone te dokumenty.

 

Zgłoszenia należy składać na adres:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33, Warszawa 02-822, z dopiskiem Departament Działań Delegowanych, działanie Współpraca.

O terminowości złożenia zgłoszenia decyduje data WPŁYWU do Agencji.

Kandydat ubiegający się o wpis do Wykazu ekspertów może złożyć Wniosek kandydata na eksperta do Centrali Agencji w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą  – wówczas o terminowości decyduje dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego Agencji.

 

Uwaga!

Zgłoszenia złożone po terminie, w którym przeprowadzany jest nabór ekspertów oraz zgłoszenia zawierające braki formalne pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Za braki formalne zgłoszenia, o którym mowa powyżej uznane zostanie:

– niewskazanie dziedziny we Wniosku kandydata na eksperta lub wskazanie kilku dziedzin w jednym wniosku,  

– niepodpisanie Wniosku kandydata na eksperta,

– niewypełnienie wszystkich wymaganych pól Kwestionariusza osobowego kandydata na eksperta,

– niezłożenie albo nie podpisanie załącznika Nr 1 (Kwestionariusz osobowy kandydata na eksperta),

Nr 2 (Oświadczenie), Nr 3 (Zgody na przetwarzanie danych osobowych) do Wniosku kandydata na eksperta,

– złożenie Wniosku kandydata na eksperta przez pracownika Agencji.

1Dokument złożony w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695), powinien:

1) być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej,

2) zawierać adres elektroniczny wnoszącego dokument.

Informacje dodatkowe:

Ekspert zostanie umieszczony w Wykazie ekspertóww przypadku spełnienia wszystkich obligatoryjnych kryteriów.

Wykaz ekspertów, zostanie umieszczony na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Zasady naboru ekspertów, pracy ekspertów oraz wynagrodzenia ekspertów uregulowane zostały w dokumentach:

 • Zasady naboru ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz sposób prowadzenia Wykazu ekspertów,
 • Zasady wyboru ekspertów, sporządzania opinii eksperckiej oraz wynagradzania ekspertów w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • Umowa ramowa,
 • Tabela wynagrodzeń Eksperta za wydanie opinii eksperckiej.

‒ zamieszczonych na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przejdź

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres mailowy: delegowane@arimr.gov.pl

Uwaga: Eksperci umieszczeni w Wykazie ekspertów 2019 r. którzy zadeklarowali dalszą współpracę w zakresie wydawania opinii eksperckich nie składają nowych aplikacji w zakresie dziedzin, w których zostali wykazani w ww. wykazie.

Wykaz

dziedzin w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Lp.

Dziedziny

KIS 1*

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

III.

BADANIA I ROZWÓJ INNOWACYJNYCH SUPLEMENTÓW DIETY I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO

KIS 2*

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, PROCESY I PRODUKTY SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO

I.

ELEMENTY WSPÓLNE DLA INNOWACJI SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO

II.

GLEBA I UŻYTKI ROLNE

III.

POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ

IV.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ

V.

MASZYNY I URZĄDZENIA ROLNICZE

VI.

NAWOZY ORGANICZNE I MINERALNE, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

I REGULATORY WZROSTU

VII.

PRODUKCJA, MAGAZYNOWANIE, PRZECHOWALNICTWO

VIII.

PRZETWÓRSTWO PŁODÓW ROLNYCH I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

IX.

ŻYWNOŚĆ A KONSUMENT

KIS 3*

WYTWARZANIE PRODUKTÓW

IV.

NOWOCZESNE BIOTECHNOLOGIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA

KIS 4*

WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA, MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII

IV.

OZE

KIS 5*

INTELIGENTNE I ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO

II.

SYSTEMY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW

KIS 7*

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – WODA, SUROWCE KOPALNE, ODPADY

III.

  PRZETWÓRSTWO I PRODUKCJA

IV.

ODPADY I ŚCIEKI

KIS 10*

INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE ORAZ GEOINFORMACYJNE

I.

TECHNOLOGIE INTERNETU PRZYSZŁOŚCI, TECHNOLOGIE INTERNETU RZECZY, SYSTEMY WBUDOWANE

IV.

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W INTELIGENTNYCH  SIECIACH

VIII.

POZYSKIWANIE GEOINFORMACJI

IX.

PRZETWARZANIE, ANALIZOWANIE, UDOSTĘPNIANIE ORAZ WIZUALIZACJA GEOINFORMACJI  

KIS 12*

AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

II.

TECHNOLOGIE AUTOMATYZACJI I ROBOTYZACJI PROCESÓW

KIS 13*

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE KREACYJNE

III.

MULTIMEDIA

* Krajowe Inteligentne Specjalizacje

 

Gęsina nie tylko na św. Marcina

 

Gęsina nie tylko na św. Marcina

Promocja przyzagrodowego chowu, przetwórstwa oraz walorów żywieniowych gęsiny
podczas targów i imprez plenerowych.

 

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi w partnerstwie ze Lokalną Grupą Działania Czarnoziem na Soli, Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy realizuje projekt pn. Gęsina nie tylko na św. Marcina – Promocja przyzagrodowego chowu, przetwórstwa oraz walorów żywieniowych gęsiny podczas targów i imprez plenerowych.

Projekt skierowany jest do minimum 149 500 osób z terenów całej Polski, a w szczególności z terenów województwa: pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Poprzez udział w targach i imprezach planuje się dotrzeć do:

– rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, którzy ze względu na ograniczone możliwości rozwoju zawodowego na terenach wiejskich zagrożone są wykluczeniem społecznym i ubóstwem, chcących się zaktywizować poprzez rozpoczęcie działalności w zakresie przyzagrodowego chowu gęsi i sprzedaży produktów z gęsiny,

– potencjalnych konsumentów, których należy uświadomić w zakresie walorów zdrowotnych, jakie posiadają produkty z gęsiny,

– przetwórców, osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, restauratorów, właścicieli punktów gastronomicznych, które można by zainteresować włączeniem do swojej oferty sprzedaż produktów z gęsiny.

Efektem realizacji operacji osiągniętym bezpośrednio po zakończeniu projektu będzie udział łącznie w 12 targach, w tym 6 w 2020r. i 6 w 2021r. oraz podniesienie poziomu wiedzy u minimum 5000 osób z zakresu przyzagrodowego chowu gęsi, przetwórstwa i sprzedaży gęsiny w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz budowania współpracy.

Wiedza przekazana podczas targów i eventów, stanie się podstawą do promocji i rozbudowy rynku przetwórstwa lokalnego, skracania łańcucha dostaw żywności od producenta do konsumenta, jak również tworzenia zapotrzebowania na żywność zdrową, ze znanego źródła.

Spodziewanymi efektami długofalowymi niniejszej operacji są,

– zwiększenie ilości podmiotów działających w ramach RHD,

– zawiązywanie się współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rynku przetwórstwa lokalnego,

– zwiększenie popytu na żywność produkowaną lokalnie (zwłaszcza wyroby z gęsiny).

W dłuższej perspektywie czasu osiągnięcie powyższych efektów może spowodować wzrost dochodowości gospodarstw rolnych, zmniejszenie bezrobocia na terenach wiejskich i zmniejszenie odpływu ludzi w wieku produkcyjnym ze wsi do miast.

Zostań partnerem KSOW.

Odwiedź portal http://ksow.pl/

Ulotka – ROLNICTWO DLA ŚRODOWISKA ŚRODOWISKO DLA ROLNICTWA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we współpracy z Departamentem Klimatu i Środowiska MRiRW opracowała i udostępniła na swojej stronie internetowej pod adresem: https://www.schr.gov.pllindex.php?c~article&id=!6 ulotkę pt.: "ROLNICTWO DLA ŚRODOWISKA ŚRODOWISKO DLA ROLNICTWA" . Ulotka w sposób syntetyczny i przejrzysty przedstawia problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypomina o Ogólnopolsldm programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Ulotka:

Konkurs na Najlepszego Doradcę ekologicznego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu organizuje I edycję „Konkursu na Najlepszego Doradcę ekologicznego”. Ideą Konkursu jest promowanie pracy doradców zaangażowanych w rozwój rolnictwa ekologicznego, szczególnie w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i popularyzacji przetwórstwa na poziomie gospodarstwa. Konkurs realizowany jest w ramach operacji SIR pn. „Rolnictwo ekologiczne szansą dla rolników i konsumentów”

Do pobrania: regulamin Konkurs na najlepszego Doradcę ekologicznego

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:
Tomasz Stachowicz
tel. 48 365 69 34
e-mali: t.stachowicz@cdr.gov.pl
CDR Oddział w Radomiu

Apel Komendy PSP w Nakle

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią apeluje do wszystkich rolników oraz osób wykonujących prace polowe, aby podczas tegorocznych żniw zachowali szczególną ostrożności i przestrzegali zasad, które mają wpływ na bezpieczeństwo. Oto kilka z nich:

 1. Stosowanie się do zaleceń producentów maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas prac polowych, w tym przede wszystkim dbałość o ich sprawność techniczną.
 2. Ustawianie silników spalinowych na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od materiałów palnych; zabezpieczenie urządzeń wydechowych przed wylotem iskier.
 3. Wyposażenie miejsc wykonywania prac polowych w gaśnicę oraz, w razie potrzeby, np. w ciągnik z pługiem, w celu oborania miejsca pożaru.
 4. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.
 5. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione.
 6. Materiały pędne przechowywać w pojemnikach do tego przeznaczonych oraz w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych

Ponadto, przygotowaliśmy dla Państwa ulotkę informacyjną na temat zasad bezpiecznego ustawienia stogu.

 

 

Ulotka do pobrania i druku:

Ulotka str_1

Ulotka str_2

KOLONIE dla dzieci rolników

KOMUNIKAT

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy,
we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich „Gospodyni”

organizują:

KOLONIE dla dzieci rolników (w wieku 8-16 lat)

Miejsce: Ośrodek „W sosnach”, miejscowość DZIWNÓWEK, ul. Morska 7

Termin: 29 czerwca – 08 lipca 2020 r.

Zapisujemy dzieci z powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, świeckiego, sępoleńskiego

Wszelkie informacje otrzymają Państwo pod numerem:
tel./fax. 52 357 30 02 lub e-mail: inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl

Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
w Bydgoszczy
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000103621
88-100 INOWROCŁAW ul. Jacewska 164; tel.//fax. 52 357 30 02
inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl

 

Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów – przeniesiony na przyszły rok.

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego organizator Ogólnopolskiego konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów podjął decyzję o przeniesieniu XX jubileuszowej edycji konkursu na przyszły rok. Konkurs ma specyficzny charakter, wymagający zgromadzenia dużej liczby uczestników, degustacji produktów i potraw. W obecnej sytuacji epidemicznej zalecenia służb sanitarnych są niemożliwe do spełnienia.

BDO – rolniku, sprawdź zmiany i nowe terminy

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Uwzględniono w niej również zmiany, które dotyczą obowiązków związanych z BDO.

KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW I EWIDENCJA ODPADÓW

Ustawa dopuszcza  prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020r., o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie. Natomiast podmioty, które prowadzą dokumenty ewidencji w formie elektronicznej, za pomocą dedykowanego modułu w BDO, nadal mogą z niego korzystać, jednak w przypadku przejęcia odpadów od podmiotu na podstawie sporządzonej w formie papierowej KPO/KPOK powinny dodatkowo rozpocząć prowadzenie ewidencji również w takiej formie.

Podmioty zobowiązane do uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO do momentu jego uzyskania, mogą jeszcze w 2020 r. bez ww. wpisu  prowadzić ewidencję odpadów w formie papierowej, pozostawiając jednocześnie na dokumentach ewidencyjnych puste pole z numerem rejestrowym.

Wzory dokumentów stosowane na potrzeby ewidencji odpadów sporządzanej w formie papierowej zostały określone w załącznikach nr 5a–5g do ustawy o odpadach.

 

SPRAWOZDAWOŚĆ

Ustawa wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020 r.

Do 31 października 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o  wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni sprawozdać się w terminie do 11 września 2020 r.

Do 31 sierpnia 2020 r. przesunięto termin składania sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdań prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych za rok 2019.

Do 11 września 2020 r. przesunięto terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów itd.) za rok 2019.

 

Przygotowała:
Joanna Szczęsna, KPODR Minikowo

Materiał: 
www.bdo.mos.gov.pl

Wyjazd do gospodarstw ekologicznych na terenie województwa podlaskiego

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych „EKOŁAN” organizuje wyjazd do gospodarstw ekologicznych na terenie województwa podlaskiego pn. „Organizacja wyjazdu studyjnego Dary Natury – 7.07-10.07.2020” w ramach operacji „Promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym- poszukiwanie rynków zbytu”. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel przedsięwzięcia

Celem operacji „Promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym- poszukiwanie rynków zbytu” jest usprawnienie ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, dążenie do zatrzymania tendencji spadkowej ilości gospodarstw rolnych, poszukiwanie nowych kierunków produkcji żywności wysokiej jakości, zrzeszania rolników ekologicznych oraz skracania łańcuchów dostaw. Operacja umożliwi zniwelowanie wielu problemów, pozwoli na nawiązanie kontaktów.
Z uwagi na rosnące wymagania konsumentów dotyczące produktów żywnościowych, produkcja żywności ekologicznej w oparciu o określone i sprawdzone standardy, gwarantuje unikalną jakość produktu. Stanowi szansę na rozwój gospodarstw rolnych i jednocześnie jest okazją do zainicjowania sieci współpracy partnerskiej wśród istniejących gospodarstw ekologicznych, zakładów przetwórczych i innych podmiotów działających na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Program wyjazdu

Program wyjazdu studyjnego obejmuje m.in. wizyty w gospodarstwach ekologicznych o różnym profilu produkcji, udział w warsztatach zielarskich w gospodarstwie Ziołowy Zakątek
w Korycinach, zwiedzanie Podlaskiego Ogrodu Ziołowego oraz firmy Dary Natury specjalizującej się w produkcji ekologicznej.

Szczegółowy program wyjazdu studyjnego oraz karta zgłoszenia dostępne poniżej:

Program wyjazdu studyjnego Dary Natury

Formularz zgłoszeniowy – wyjazd studyjny Dary Natury (002)

Dodatkowe informacje  na stronach: www.ekolan.pl, www.kpodr.pl, www.biokurier.pl, www.stowarzyszeniedoradca.blogspot.com.

 

Uczestnicy wyjazdu:

Wyjazd studyjny skierowany jest do 40 osób dorosłych wpisujących się ww. grupę docelową:

– członkowie Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych „EKOŁAN”

– rolnicy konwencjonalni zainteresowani systemem rolnictwa ekologicznego

– pozostali rolnicy ekologiczni

– przetwórcy

– przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego województwa kujawsko-pomorskiego

– przedstawiciele mediów regionu

– przedstawiciele dodatkowych Parterów operacji

– doradcy specjaliści Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie odpowiedzialni za doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego