Granty dla Stowarzyszeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Rodzinne ogrody działkowe (ROD) mogą otrzymać wsparcie unijne, które w konkursie wynosi 47 mln zł. Wartość grantu dla jednego ROD wynosi nie mniej niż 10 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł. Nie wymagany jest wkład własny Wnioskodawcy. Przekazywanie środków finansowych odbędzie się w dwóch formach:
• Zaliczka – dofinansowanie przekazane Grantobiorcy jednorazowo lub w kilku transzach na podstawie Umowy o powierzenie grantu; lub
• Refundacja – dofinansowanie przekazane Grantobiorcy na podstawie Umowy o powierzenie grantu w celu pokrycia części lub całości wydatków kwalifikowanych, poniesionych w ramach realizacji projektu.

Konkurs grantowy jest konkursem otwartym podzielonym na etapy miesięczne, trwające od pierwszego dnia miesiąca  do ostatniego dnia miesiąca, z wyjątkiem pierwszego etapu, który trwa od 30 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Wsparcie otrzymają projekty, które w największym stopniu przyczynią się do ochrony i poprawy jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Złożone wnioski o przyznanie grantu oceniane są pod względem formalnym i merytorycznym, a w dalszej kolejności uszeregowane na liście rankingowej według liczby uzyskanych punktów, poczynając od wniosku, który uzyskał największą liczbę punktów. Granty przyznawane są Wnioskodawcom, zgodnie z kolejnością  umieszczania wniosków na liście rankingowej, z tym że suma wartości wszystkich przyznanych grantów nie może przekroczyć kwoty 47 mln złotych. Projekt może być zakwalifikowany do przyznania grantu pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę minimum 20 punktów

Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie grantu są podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jako stowarzyszenia ogrodowe. Zgodnie z  art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2021 r., poz. 1073), przez stowarzyszenie ogrodowe należy rozumieć stowarzyszenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) powołane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych.

Uprawniony podmiot może złożyć w ramach niniejszego konkursu więcej niż jeden wniosek. Jeden wniosek o przyznanie grantu składany przez stowarzyszenie ogrodowe, może obejmować więcej niż jeden ROD, prowadzony przez to stowarzyszenia ogrodowe. ROD może być objęty tylko jednym wnioskiem.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu  do dnia 31 sierpnia 2023 r. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym nie może trwać dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Ubiegając się o dofinansowanie projektu Wnioskodawca, nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego, w zakresie kosztów kwalifikowalnych objętych wnioskiem.

Formularz wniosku o przyznanie grantu oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-wsparcie-ogrodow-dzialkowych—nabor-wnioskow-o-przyznanie-grantow

image_pdfimage_print