Bioasekuracja: wciąż można ubiegać się o wsparcie

Do 22 lipca 2022 r. hodowcy trzody chlewnej mogą ubiegać się o refundację do 50 proc. wydatków poniesionych na działania związane z bioasekuracją. Dofinansowanie udzielane jest w formule pomocy de minimis w rolnictwie. 

bioasekuracje

Nabór od 20 czerwca do 22 lipca 2022 r. prowadzą biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Dokumenty można składać osobiście, przez platformę ePUAP lub nadać przesyłką pocztową. Do tej pory w ARiMR zarejestrowano 79 wniosków o udzielenie tego wsparcia.

W ramach działań bioasekuracyjnych rolnicy zajmujący się produkcją trzody chlewnej mogą ubiegać się o refundację kosztów:

  • zakupu mat dezynfekcyjnych;
  • zakupu sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;
  • zakupu odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;
  • zabezpieczenia budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych;
  • przebudowy lub remontu pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne – w przypadku gospodarstw, w których utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń.

Do wniosku o udzielenie pomocy rolnik zobowiązany jest dołączyć:

  • faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym;
  • oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w przepisach dotyczących postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Więcej informacji – otwórz

Zdjęcie: AdobeStock

 

 

 

image_pdfimage_print