Informacje

Postępowanie z odpadami w gospodarstwie rolnym – obowiązki wobec BDO

Wykłady szkoleniowe w wersji elektronicznej
pn. „Postępowanie z odpadami w gospodarstwie rolnym – obowiązki wobec BDO”

Ustawa o odpadach określa podmioty, które zobowiązane są do uzyskania wpisu w Bazie danych odpadowych (BDO). Obowiązek ten spoczywa także na rolnikach gospodarujących na powierzchni powyżej 75 hektarów użytków rolnych, którzy w związku z prowadzoną działalnością są traktowani jako wytwórcy odpadów. Muszą więc uzyskać wpis do rejestru BDO, a tym samym prowadzić dokumentację za pomocą tego systemu.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, w których znajdziemy praktyczne porady związane z prowadzeniem systemu BDO od momentu pierwszej rejestracji do chwili utworzenia sprawozdania.

 

W poszczególnych filmach:

BDO – pierwsze logowanie i złożenie wniosku rejestracyjnego

Materiał przedstawia pierwsze logowanie do systemu BDO, złożenie wniosku rejestracyjnego wraz z zadeklarowaniem Działu XII, dotyczącego wytwórców odpadów.

 

BDO – przypisanie konta podmiotu i dodanie nowego użytkownika

Materiał przedstawia sposób przypisania konta podmiotu dla osób, które złożyły wniosek do końca 2019 roku w wersji papierowej i nadano im numer rejestrowy a także sposób dodania nowego użytkownika głównego i podrzędnego, którzy będą prowadzić rejestr.

 

BDO – złożenie wniosku aktualizacyjnego

Materiał przedstawia sposób złożenia wniosku aktualizacyjnego w systemie, gdy posiadamy już wpis do rejestru BDO, ale zmieniły się jakieś elementy związane z prowadzoną działalnością lub chcemy dodać nowe kody odpadów, które nie były wcześniej zadeklarowane.

 

BDO – utworzenie karty przekazania odpadów (KPO)

Materiał przedstawia sposób utworzenia KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW (KPO), w momencie gdy wytworzone odpady chcemy przekazać następnemu podmiotowi, który zajmie się ich przetworzeniem lub unieszkodliwieniem.

 

BDO – tworzenie karty ewidencji odpadów (KEO)

Materiał przedstawia sposób utworzenia KARTY EWIDENCJI ODPADÓW (KEO), w sytuacji gdy podczas swojej działalności wytworzymy odpady i chcemy wpisać je do rejestru, deklarując tym samym, że posiadamy je na stanie.

 

BDO – złożenie sprawozdania

Materiał przedstawiał sposób złożenia sprawozdania. Dane do sprawozdania pobieramy z prowadzonej w ciągu roku ewidencji.

 

Tekst: Joanna Szczęsna
Wykładowca: Joanna Szaciłło-Joppek
Materiał wideo: Damian Oparzela


Materiał wideo dofinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza właścicieli lasów prywatnych na szkolenie e-learningowe pn. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”, które odbędzie się  w terminie  3 sierpnia – 11 września 2020 r.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy właścicieli lasów prywatnych. Rekrutacja na szkolenie prowadzona jest w sposób ciągły (także w trakcie szkolenia) od 31.07.2020 r. do 14.08.2020 r Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa mailem na adres: d.migocka@cdr.gov.pl.

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji o możliwości i zasadach wsparcia inwestycji zwiększających odporność ekosystemów w lasach prywatnych oraz przekazanie wiedzy z tematyki leśnej objętej podziałaniem 8.5 PROW 2014-2020. Szkolenie prowadzone jest równolegle z ogłoszonym przez ARiMR naborem wniosków o przyznanie pomocy z podziałania.

Szkolenie składa się z czterech lekcji:

Lekcja 1: Wsparcie inwestycji leśnych w PROW 2014 – 2020

Lekcja 2: Wielofunkcyjne znaczenie lasu

Lekcja 3: Uzyskanie pomocy krok po kroku

Lekcja 4: Zagadnienia tematyki leśnej objęte poddziałaniem 8.5

Materiały szkoleniowe będą dostępne na platformie e-learningowej www.cdrkursy.edu.pl

Szkolenie jest bezpłatne.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie potwierdzające ukończenie formy edukacyjnej. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udzielenie minimum 70% sumy poprawnych odpowiedzi z testu jednokrotnego wyboru.

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej. Jedyną aplikacją konieczną do korzystania z narzędzia szkoleniowego jest przeglądarka internetowa.

 

Osoby do kontaktu:

– w sprawie organizacji i rekrutacji

Dorota Migocka – Zespół Metodyki i Doskonalenia Zawodowego, tel. 12 424 05 54, e-mail: d.migocka@cdr.gov.pl

–  w sprawach technicznych

Bartłomiej Mitka – Zespół Promocji i Wydawnictw, tel. 12 424 05 40, e-mail: b.mitka@cdr.gov.pl

Krzysztof Kucia – Zespół Promocji i Wydawnictw, tel. 12 424 05 02, e-mail: k.kucia@cdr.gov.pl

– w sprawach merytorycznych szkolenia

Anna Ryczaj – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel: 12 424 05 57, e-mail: a.ryczaj@cdr.gov.pl

 

Do pobrania:

– karta zgłoszenia uczestnictwa

– harmonogram

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Ruszył program priorytetowy „MOJA WODA”

1 lipca rozpoczęto realizację programu priorytetowego ,,Moja woda" przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które przyjmują wnioski o dofinansowanie na przydomowe instalacje magazynujące wody opadowe lub roztopowe. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. lub do momentu rozdysponowania puli środków.

Beneficjenci programu

Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (może być nowo wybudowany) z kompletnym systemem orynnowania dachu.

Koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane obejmują zakup, montaż, budowę i uruchomienie następujących instalacji:

–    przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika naziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;

–    instalacji rozsączającej, zbiornika retencyjnego naziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;

–    elementów do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Dofinansowanie

Program realizowany będzie w latach 2020–2024, w ramach którego można otrzymać do 5 000 zł dotacji, lecz nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, które zostały poniesione po 1 czerwca 2020 r.

Jak można otrzymać środki?

W celu złożenia wniosku Wnioskodawca rejestruje konto na Portalu Beneficjenta, dostępnym na stronie internetowej WFOŚiGW. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do Funduszu. Następnie należy wydrukować wniosek, opatrzyć go podpisem oraz dostarczyć w postaci papierowej wraz z załącznikami do WFOŚiGW. Wniosek musi wpłynąć do Funduszu w wersji papierowej i elektronicznej, a za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wersji papierowej.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:  https://www.wfosigw.torun.pl/

Joanna Szczęsna
KPODR w Minikowie

 

Zostań ekspertem w ramach działania “Współpraca” – kandydaci mogą składać wnioski od 29.06 do 24.07.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie

do składania Wniosków o umieszczenie w wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej zwany Wnioskiem kandydata na eksperta),

których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie:

‒ nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub

‒ nowych lub znacznie udoskonalonych technologii dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub

‒ nowych lub znacznie udoskonalonych metod organizacji dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub

‒ nowych lub znacznie udoskonalonych metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub

‒ tworzenia lub rozwoju:

a) krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20.12.2013, str. 487 z późn. zm.)- zwanego dalej rozporządzeniem nr 1305/2013, lub

b) rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013

‒ dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW PROWADZONY JEST W TERMINIE

od 29.06.2020 r. do 24.07.2020 r.

O terminowości złożenia zgłoszenia decyduje data WPŁYWU Wniosku kandydata na eksperta, do Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dziedziny nauki:

zgodnie z Wykazem dziedzin w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanym dalej „Wykazem dziedzin” ‒ stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Istnieje możliwość wyboru kilku dziedzin w przypadku posiadanych kompetencji, co jednak wymaga złożenia odrębnych Wniosków kandydata na eksperta dla każdej dziedziny.

Do zadań eksperta należeć będzie, w terminie i na zasadach określonych w Umowie ramowej oraz Zasadach wyboru ekspertów, sporządzania opinii eksperckiej oraz wynagradzania ekspertów w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wydanie:

1) wstępnej i ostatecznej opinii eksperckiej – etap oceny operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 80), zwanym dalej „Rozporządzeniem”, w szczególności w zakresie:

a) zgodności z kryteriami wyboru, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 9 – 13 Rozporządzenia i

b) zasadności kosztów planowanych do poniesienia w ramach operacji,

2) opinii eksperckiej – etap rozpatrywania w zakresie:

a) zasadności kosztów planowanych do poniesienia w ramach operacji, jeżeli taka zasadność nie podlegała ocenie w ramach pkt 1 lit. b,

b) wniosku o zmianę (aneksowanie) umowy o przyznaniu pomocy,

c) wniosku o płatność,

d) ponownego rozpatrzenia sprawy,

e) innych zagadnień wymagających wiedzy eksperckiej.


Zasady wyboru

Ekspertem może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada odpowiednie wykształcenie, tj. co najmniej tytuł magistra, magistra inżyniera lub wyższy tytuł naukowy w dziedzinie, określonej w Wykazie dziedzin, w ramach której ubiega się o umieszczenie w Wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanym dalej „Wykazem ekspertów”. Uznawane są tytuły naukowe równoważne, w tym uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami o nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą;
 5. jest czynna zawodowo i posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. co najmniej 2-letnie (24 miesiące) zatrudnienie w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających dzień złożenia Wniosku kandydata na eksperta, na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonywanie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej, przy czym okres 2 lat nie musi być nieprzerwany, w dziedzinie określonej w Wykazie dziedzin, w ramach której ubiega się o umieszczenie w Wykazie ekspertów;
 6. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz przepisów prawnych – w odniesieniu do działania Współpraca;
 7. deklaruje gotowość wydawania opinii w zakresie działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 8. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na opublikowanie danych osobowych zawartych w Wykazie ekspertów;
 9. nie jest członkiem grupy operacyjnej EPI ubiegającej się o przyznanie pomocy.

Pożądane jest posiadanie przez kandydata:

–    doświadczenia związanego z uczestnictwem w realizacji projektów innowacyjnych,
–    doświadczenia w opiniowaniu, w ramach dziedziny nauki, w której kandydat aplikuje,
–    publikacji/dorobku naukowego w ramach dziedziny nauki, w której kandydat aplikuje.

 

Ekspertem nie może zostać osoba, która jest pracownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Zgłoszenie

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu:

Wniosku kandydata na eksperta ‒ stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad naboru ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz sposobu prowadzenia wykazu ekspertów, udostępnionych na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie, wykształcenie, certyfikaty i inne.

W przypadku ubiegania się o umieszczenie w Wykazie ekspertów, w ramach więcej niż jednej dziedziny, dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie, wykształcenie, certyfikaty i inne mogą być złożone tylko przy jednym Wniosku kandydata na eksperta – w kolejnych Wnioskach kandydata na eksperta obowiązkowo należy wskazać Wniosek kandydata na eksperta, przy którym zostały załączone te dokumenty.

 

Zgłoszenia należy składać na adres:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33, Warszawa 02-822, z dopiskiem Departament Działań Delegowanych, działanie Współpraca.

O terminowości złożenia zgłoszenia decyduje data WPŁYWU do Agencji.

Kandydat ubiegający się o wpis do Wykazu ekspertów może złożyć Wniosek kandydata na eksperta do Centrali Agencji w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą  – wówczas o terminowości decyduje dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego Agencji.

 

Uwaga!

Zgłoszenia złożone po terminie, w którym przeprowadzany jest nabór ekspertów oraz zgłoszenia zawierające braki formalne pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Za braki formalne zgłoszenia, o którym mowa powyżej uznane zostanie:

– niewskazanie dziedziny we Wniosku kandydata na eksperta lub wskazanie kilku dziedzin w jednym wniosku,  

– niepodpisanie Wniosku kandydata na eksperta,

– niewypełnienie wszystkich wymaganych pól Kwestionariusza osobowego kandydata na eksperta,

– niezłożenie albo nie podpisanie załącznika Nr 1 (Kwestionariusz osobowy kandydata na eksperta),

Nr 2 (Oświadczenie), Nr 3 (Zgody na przetwarzanie danych osobowych) do Wniosku kandydata na eksperta,

– złożenie Wniosku kandydata na eksperta przez pracownika Agencji.

1Dokument złożony w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695), powinien:

1) być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej,

2) zawierać adres elektroniczny wnoszącego dokument.

Informacje dodatkowe:

Ekspert zostanie umieszczony w Wykazie ekspertóww przypadku spełnienia wszystkich obligatoryjnych kryteriów.

Wykaz ekspertów, zostanie umieszczony na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Zasady naboru ekspertów, pracy ekspertów oraz wynagrodzenia ekspertów uregulowane zostały w dokumentach:

 • Zasady naboru ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz sposób prowadzenia Wykazu ekspertów,
 • Zasady wyboru ekspertów, sporządzania opinii eksperckiej oraz wynagradzania ekspertów w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • Umowa ramowa,
 • Tabela wynagrodzeń Eksperta za wydanie opinii eksperckiej.

‒ zamieszczonych na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przejdź

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres mailowy: delegowane@arimr.gov.pl

Uwaga: Eksperci umieszczeni w Wykazie ekspertów 2019 r. którzy zadeklarowali dalszą współpracę w zakresie wydawania opinii eksperckich nie składają nowych aplikacji w zakresie dziedzin, w których zostali wykazani w ww. wykazie.

Wykaz

dziedzin w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Lp.

Dziedziny

KIS 1*

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

III.

BADANIA I ROZWÓJ INNOWACYJNYCH SUPLEMENTÓW DIETY I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO

KIS 2*

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, PROCESY I PRODUKTY SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO

I.

ELEMENTY WSPÓLNE DLA INNOWACJI SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO

II.

GLEBA I UŻYTKI ROLNE

III.

POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ

IV.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ

V.

MASZYNY I URZĄDZENIA ROLNICZE

VI.

NAWOZY ORGANICZNE I MINERALNE, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

I REGULATORY WZROSTU

VII.

PRODUKCJA, MAGAZYNOWANIE, PRZECHOWALNICTWO

VIII.

PRZETWÓRSTWO PŁODÓW ROLNYCH I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

IX.

ŻYWNOŚĆ A KONSUMENT

KIS 3*

WYTWARZANIE PRODUKTÓW

IV.

NOWOCZESNE BIOTECHNOLOGIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA

KIS 4*

WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA, MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII

IV.

OZE

KIS 5*

INTELIGENTNE I ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO

II.

SYSTEMY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW

KIS 7*

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – WODA, SUROWCE KOPALNE, ODPADY

III.

  PRZETWÓRSTWO I PRODUKCJA

IV.

ODPADY I ŚCIEKI

KIS 10*

INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE ORAZ GEOINFORMACYJNE

I.

TECHNOLOGIE INTERNETU PRZYSZŁOŚCI, TECHNOLOGIE INTERNETU RZECZY, SYSTEMY WBUDOWANE

IV.

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W INTELIGENTNYCH  SIECIACH

VIII.

POZYSKIWANIE GEOINFORMACJI

IX.

PRZETWARZANIE, ANALIZOWANIE, UDOSTĘPNIANIE ORAZ WIZUALIZACJA GEOINFORMACJI  

KIS 12*

AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

II.

TECHNOLOGIE AUTOMATYZACJI I ROBOTYZACJI PROCESÓW

KIS 13*

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE KREACYJNE

III.

MULTIMEDIA

* Krajowe Inteligentne Specjalizacje

 

Ulotka – ROLNICTWO DLA ŚRODOWISKA ŚRODOWISKO DLA ROLNICTWA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we współpracy z Departamentem Klimatu i Środowiska MRiRW opracowała i udostępniła na swojej stronie internetowej pod adresem: https://www.schr.gov.pllindex.php?c~article&id=!6 ulotkę pt.: "ROLNICTWO DLA ŚRODOWISKA ŚRODOWISKO DLA ROLNICTWA" . Ulotka w sposób syntetyczny i przejrzysty przedstawia problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypomina o Ogólnopolsldm programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Ulotka:

Konkurs na Najlepszego Doradcę ekologicznego

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu organizuje I edycję „Konkursu na Najlepszego Doradcę ekologicznego”. Ideą Konkursu jest promowanie pracy doradców zaangażowanych w rozwój rolnictwa ekologicznego, szczególnie w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i popularyzacji przetwórstwa na poziomie gospodarstwa. Konkurs realizowany jest w ramach operacji SIR pn. „Rolnictwo ekologiczne szansą dla rolników i konsumentów”

Do pobrania:

Regulamin „Najlepszy doradca ekologiczny”                  Karta zgłoszenia

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:
Tomasz Stachowicz
tel. 48 365 69 34
e-mali: t.stachowicz@cdr.gov.pl
CDR Oddział w Radomiu

Apel Komendy PSP w Nakle

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią apeluje do wszystkich rolników oraz osób wykonujących prace polowe, aby podczas tegorocznych żniw zachowali szczególną ostrożności i przestrzegali zasad, które mają wpływ na bezpieczeństwo. Oto kilka z nich:

 1. Stosowanie się do zaleceń producentów maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas prac polowych, w tym przede wszystkim dbałość o ich sprawność techniczną.
 2. Ustawianie silników spalinowych na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od materiałów palnych; zabezpieczenie urządzeń wydechowych przed wylotem iskier.
 3. Wyposażenie miejsc wykonywania prac polowych w gaśnicę oraz, w razie potrzeby, np. w ciągnik z pługiem, w celu oborania miejsca pożaru.
 4. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.
 5. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione.
 6. Materiały pędne przechowywać w pojemnikach do tego przeznaczonych oraz w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych

Ponadto, przygotowaliśmy dla Państwa ulotkę informacyjną na temat zasad bezpiecznego ustawienia stogu.

 

 

Ulotka do pobrania i druku:

Ulotka str_1

Ulotka str_2

KOLONIE dla dzieci rolników

KOMUNIKAT

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy,
we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich „Gospodyni”

organizują:

KOLONIE dla dzieci rolników (w wieku 8-16 lat)

Miejsce: Ośrodek „W sosnach”, miejscowość DZIWNÓWEK, ul. Morska 7

Termin: 29 czerwca – 08 lipca 2020 r.

Zapisujemy dzieci z powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, świeckiego, sępoleńskiego

Wszelkie informacje otrzymają Państwo pod numerem:
tel./fax. 52 357 30 02 lub e-mail: inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl

Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
w Bydgoszczy
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000103621
88-100 INOWROCŁAW ul. Jacewska 164; tel.//fax. 52 357 30 02
inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl

 

Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów – przeniesiony na przyszły rok.

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego organizator Ogólnopolskiego konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów podjął decyzję o przeniesieniu XX jubileuszowej edycji konkursu na przyszły rok. Konkurs ma specyficzny charakter, wymagający zgromadzenia dużej liczby uczestników, degustacji produktów i potraw. W obecnej sytuacji epidemicznej zalecenia służb sanitarnych są niemożliwe do spełnienia.