Ministerstwo Rolnictwa

Komunikaty MRiRW

2023

Sierpień

Płatność dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich – sprawdź czy to się opłaca

11.08.2023

Współpraca ułatwia życie rolnikom

7.08.2023

Rusza drugi nabór wniosków na paliwo rolnicze

 

Czerwiec

Zmiany w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

23.06.2023

 

Maj

PROW 2014-2020: zmiany w harmonogramie naborów

29.05.2023

 

ROLNIKU! Nowe stawki dopłat

25.05.2023

 

WPR: Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne 2023-2027

18.05.2023

 

Uproszczenia dla rolników utrzymujących świnie w celu produkcji mięsa na własny użytek

11.05.2023

 

Do 30 czerwca 2023 r. jest wydłużony termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR.

 

4.05.2023

Kwiecień

Uproszczone systemy uprawy – rolnictwo węglowe

25.04.2023

Marzec

 

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

28.03.2023

 

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027)

28.03.2023

 

Ekoschemat, Przyorywanie obornika, zasady

27.03.2023

Płatność dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich – sprawdź czy to się opłaca

09.08.2023

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzamy ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa – o powierzchni do 5 ha – i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Rolnicy Ci mogą składać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

 

Płatność dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich – sprawdź czy to się opłaca

Stawka płatności dla małych gospodarstw wynosi równowartość kwoty 225 euro/ha.

Jeżeli rolnik, żądający przyznania płatności dla małych gospodarstw, we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 ubiegał się także o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu), płatności ONW, płatności ekologicznej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej – wówczas poza płatnością dla małych gospodarstw może otrzymać pieniądze z tych płatności.

Jego wzór znajduje się na stronie internetowej Agencji. Takie oświadczenie będzie można złożyć do 31 sierpnia br.

Więcej informacji oraz treść oświadczenia – otwórz  

Materiały

Do pobrania
Płatność​_dla​_małych​_gospodarstw​_2023.pdf 1.32MB

Współpraca ułatwia życie rolnikom

 To historyczne spotkanie kierownictwa jednostek doradztwa rolniczego z kierownictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – stwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Uczestnicy spotkania (fot. MRiRW)

– Jeszcze nie mieliśmy tak trudnego roku w rolnictwie. Bardzo wam dziękuję za tę współpracę, której efektem są prostsze rozwiązania dla rolników – podkreślił szef resortu rolnictwa. Podziękowania za ciężką pracę złożyła pracownikom obu instytucji uczestnicząca w spotkaniu sekretarz stanu Anna Gembicka. Ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli: prezes Halina Szymańska i wiceprezes Ryszard Zarudzki, który prowadził merytoryczną część spotkania.

Sytuacja płacowa

Minister wyraził uznanie za ciężką pracę pracowników obsługujących wnioski rolników w tym wyjątkowym roku. Poinformował jednocześnie, że trwają intensywne prace zmierzające do poprawy sytuacji płacowej w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Wspólnie musimy znaleźć najlepsze rozwiązania – powiedział minister Robert Telus.

Środki dla rolników

Szef resortu rolnictwa podkreślił znaczenie szybkiego transferu środków z kolejnych transz pomocy dla rolników.

– Już od jutra będziecie państwo obsługiwać kolejne wnioski od rolników, którzy sprzedali pszenicę i grykę po 14 kwietnia. Rolnicy czekają na te pieniądze – dodał minister.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że działania podejmowane obecnie przez resort, służą wsparciu rolników, którzy utracili dochody w skutek agresji Rosji na Ukrainę.

– To co robimy, nowe programy, nowe zasady – podejmowane są w interesie polskiego rolnictwa.

W Polsce rolnictwo jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest też bezpieczeństwo żywnościowe – stwierdził szef resortu rolnictwa dziękując jednocześnie po raz kolejny za zaangażowanie pracowników ARiMR.

– Dotąd będziemy wprowadzać nowe programy i zmiany służące rozwijaniu polskiego rolnictwa, aż będzie ono silne, bo to leży w naszym interesie narodowym – podkreślił minister Robert Telus.

Zmiany w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027


Departament Płatności Bezpośrednich

sekretariat.dpb@minrol.gov.pl
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
www.gov.pl/rolnictwo
+48 22 623 12 34
 


Zmiany w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wprowadzane w kampanii 2023 r.
W dniu 6 czerwca 2023 r. Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zaakceptował zmiany w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Plan).

W związku z powyższym, w dniu 20 czerwca 2023 r. Polska wystąpiła do KE z wnioskiem o dokonanie zmian w Planie. Zmiany te zostaną wdrożone jeszcze w kampanii 2023 r. po uzyskaniu pozytywnej decyzji KE.

Zmiany te dotyczą:

1. wprowadzenia płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich w 2023 r.;
2. uproszczenia zasad przyznawania wsparcia dla ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi;
3. zmniejszenia minimalnej obsady zwierząt w przypadku Premii za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcej w Rolnictwie ekologicznym;
4. wprowadzenia dodatkowego (letniego) terminu realizacji normy dotyczącej okrywy glebowej (GAEC 6).

Dodatkowo w przepisach krajowych wprowadzone zostaną następujące zmiany:

1. obniżenie minimalnego poziomu obsady zwierząt przy ubieganiu się przez rolników o płatności do Upraw paszowych i do Trwałych Użytków Zielonych w Rolnictwie ekologicznym;
2. zastąpienie rejestrów wypasu i wybiegu odpowiednimi oświadczeniami składanymi przez rolnika dla krów mamek i opasów w ekoschemacie Dobrostan zwierząt.

Zaproponowane zmiany są odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez rolników i organizacje rolnicze, dotyczące uproszczenia systemu płatności bezpośrednich. Przyczynią się również do zwiększenia dostępności wsparcia dla producentów, co ma szczególne znaczenie w pierwszym roku wdrażania nowej WPR na lata 2023-2027. W konsekwencji wpłyną także na poprawę trudnej sytuacji rolników wynikającą z kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie.

Skorzystanie z ww. zmian będzie możliwe po złożeniu przez rolnika stosownych dokumentów
(żądania, wniosku, zmian do wniosku) od dnia 1 do 31 sierpnia 2023 r.

Informacja szczegółowa dotycząca proponowanych zmian w PS WPR.

Płatność dla małych gospodarstw – planuje się, że będzie:

• dobrowolna;
• przejściowa – realizowana tylko w 2023 r. (ze względu na trudności związane z pierwszym rokiem przyznawania dopłat bezpośrednich na nowych zasadach – gospodarstwa najmniejsze, a więc w przeważającej większości gospodarstwa rodzinne, zyskają dodatkowy czas na przygotowanie się i dostosowanie swoich gospodarstw do nowych wymagań związanych ze wsparciem realizowanym na nowych zasadach wynikających z Planu – w szczególności z ekoschematami);
• przyznawana do gospodarstw posiadających do 5 ha UR;
• przyznawana na podstawie żądania (oświadczenia) złożonego od dnia 1 do dnia 31 sierpnia 2023 r.;
• skierowana do rolników, którzy już złożyli wnioski o przyznanie takich płatności na 2023 r. (na podstawie dotychczasowych przepisów) i tylko jeżeli uzyskiwali wsparcie w poprzednim roku (lub są następcami prawnymi takich rolników).

Kwota wsparcia wyniesie 225 EUR/ha.

Stawka ta przewyższa łączny poziom dwóch najpowszechniej stosowanych płatności bezpośrednich, tj. podstawowego wsparcia dochodów oraz płatności redystrybucyjnej, dzięki czemu rozwiązanie to zachęci znaczną część małych gospodarstw do skorzystania z tej płatności.
W związku z tym, że zgodnie z przepisami unijnymi płatność dla małych gospodarstw

Skorzystanie z ww. zmian będzie możliwe po złożeniu przez rolnika stosownych dokumentów (żądania, wniosku, zmian do wniosku) od dnia 1 do 31 sierpnia 2023 r.
zastępuje inne rodzaje płatności bezpośrednich rolnik, który ubiega się o płatność, nie będzie mógł otrzymać wsparcia z tytułu innych rodzajów płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów (nie dotyczy płatności obszarowych II filaru, np. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ONW).
Rolnik korzystający z płatności dla małych gospodarstw będzie mógł się ubiegać również o przejściowe wsparcie krajowe (finansowane z budżetu krajowego), tj. Uzupełniającą Płatność Podstawową lub płatność niezwiązaną do tytoniu.

Jednocześnie w celu zrekompensowania zmniejszenia stawki podstawowego wsparcia dochodów wynikającego z wprowadzenia płatności dla małych gospodarstw, pula środków na realizację Uzupełniającej Płatności Podstawowej zostanie zwiększona do maksymalnego poziomu dopuszczonego przepisami (w 2023 r. pula środków zwiększy się o ok. 70 mln EUR (ok. 311,8 mln PLN1), ogółem w latach 2023-2027 zwiększenie to wyniesie ok. 190,4 mln EUR (ok. 847,2 mln PLN1).

Uproszczenia ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi dotyczą:
1) Odstąpienia od warunku odnoszącego się do konieczności uzyskania minimalnej liczby punktów. Zmiana ułatwi rolnikom przystąpienie do ekoschematu.
2) Umożliwienia łączenia na jednej powierzchni następujących praktyk:

− Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe z praktykami:
− Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji
    oraz
− Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo .
− Wymieszanie słomy z glebą z praktykami:
− Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji
     oraz
− Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo.

3) Zmniejszenie ze 100% do 50% powierzchni gospodarstwa (grunty orne i trwałe użytki zielone), na której ma być realizowany Plan nawożenia, w ramach praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia.

Rolnictwo ekologiczne – zmiany polegają na:

1. obniżeniu dolnej granicy przedziału dla obsady zwierząt (z poziomu z 0,5 DJP/ha na 0,3 DJP/ha wszystkich UR w gospodarstwie), co powinno przyczynić się do zwiększenia zainteresowania podejmowaniem przez rolników zobowiązań w ramach interwencji, przede wszystkim wśród tych posiadających zwierzęta w ilości nie pozwalającej spełnić dotychczasowego warunku „wejściowego” na potrzeby przyznania ww. premii.

2. obniżenie z 0,5 DJP/ha do 0,3 DJP/ha minimalnego poziomu obsady przy ubieganiu się przez rolników o płatności do Upraw paszowych i do TUZ.

Po wprowadzeniu zmian płatności do tych upraw będą dostępne dla szerszego grona rolników.
Analogiczne zmiany są przewidziane do wprowadzenia w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020

Zmiany w zakresie warunkowości
W ramach warunkowości – w zakresie normy GAEC 6 dotyczącej utrzymania okrywy ochronnej gleby w okresie od 1 listopada do 15 lutego kolejnego roku:

1. Wprowadzenie dodatkowego terminu pozostawienia okrywy glebowej – tj. od dnia 1 czerwca lub od dnia zbioru plonu głównego do dnia 15 października danego roku.
2. Wprowadzenie odstępstw od stosowania normy dla upraw późno zbieranych z pola.

Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Dodatkowo planuje się wprowadzenie zmian w ekoschemacie Dobrostan zwierząt. Aby uprościć sposób dokumentowania realizacji praktyk wypasu lub zapewnienia wybiegu krowom mamkom i opasom, wymóg bieżącego prowadzenia przez rolnika odpowiednich rejestrów zastąpiony będzie złożeniem oświadczenia. Ma to na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych i dzięki temu – ułatwienie rolnikom udziału w ekoschemacie Dobrostan zwierząt.

 

Informacja_prasowa_

PROW 2014-2020: zmiany w harmonogramie naborów

Zachęcamy do skorzystania z pomocy w ramach kończącego się Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Przedstawiamy aktualny harmonogram trwających i planowanych naborów wniosków. Nabory kończą się 29 grudnia 2023 r.

pola uprawne i zabudowania widziane z lotu ptaka

Warto zwrócić uwagę, m.in. na następujące instrumenty wsparcia:

 • 5 czerwca – 5 lipca 2023 r.: odbędzie się ostatni nabór wniosków o wsparcie w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych, obszaru D – racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu. Wsparcie dotyczy operacji, które będą przyczyniały się do poprawy konkurencyjności i zwiększenia rentowności gospodarstwa rolnego, w tym w wyniku jego restrukturyzacji.
 • Wrzesień/październik 2023 r.: odbędzie się nabór wniosków o wsparcie na Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Wsparcie dotyczy operacji, które ułatwią gospodarstwom rolnym dostosowanie się do wymogów określonych w programie działań dotyczących przechowywania nawozów naturalnych oraz pasz soczystych, a także pozwolą na doposażenie gospodarstw w sprzęt do aplikowania nawozów naturalnych.
 • Do 30 czerwca 2023 r.: trwa nabór wniosków o Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa.
 • Do 30 czerwca 2023 r.: trwa nabór wniosków o wsparcie w ramach działań: Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, Rolnictwo ekologiczne, Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW). Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony w ciągu 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do 25 lipca 2023 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 1 lipca 2023 r., płatność będzie zmniejszona o 1 proc. należnej kwoty płatności.
 • Terminy naboru wniosków zostaną ogłoszone na stronach internetowych Samorządów Województw: nowy instrument wsparcia PROW 2014-2020 – Zarządzanie zasobami wodnymi. Wsparcie dotyczy inwestycji związanych ze zwiększaniem możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałaniem powodzi i suszy w zlewniach rolniczych.
 • Do 21 czerwca 2023 r.: trwa nabór wniosków o dofinansowanie na Zarządzanie ryzykiem – dopłaty do składek ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt, czyli dofinansowanie kosztów zawarcia umów ubezpieczenia na warunkach komercyjnych z tytułu ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt, do których nie jest stosowana pomoc w ramach programów pomocy krajowej.

Szczegóły

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o wsparcie w ramach PROW 2014-2020 można uzyskać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub w Samorządach Województw.

Harmonogram znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/harmonogram-naboru-wnioskow-prow-2014-2020.

 

 

 

 

 

 

WPR: Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne 2023-2027

16.05.2023

Od 2023 r. można ubiegać się o płatności w ramach interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS dla WPR) 2023-2027. Płatności te są w dużej mierze kontynuacją Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. Zachęcamy do składania wniosków.

Infografika - WPR: Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne 2023-2027

Co się zmienia?

W nowej perspektywie finansowej zostały zwiększone stawki płatności. Pojawiły się także nowe instrumenty wsparcia związane z ekstensywnym użytkowaniem łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 oraz ochroną bioróżnorodności na gruntach ornych. Zobowiązania, jak do tej pory, będą podejmowane na 5 lat.

Lista interwencji

Do interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych PS dla WPR 2023-2027 należą:

 1. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000.
 2. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000.
 3. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 – NOWA.
 4. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych.
 5. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.
 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.
 7. Bioróżnorodność na gruntach ornych – NOWA.
   

 

Do 30 czerwca 2023 r. jest wydłużony termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR.

Nabór w ramach WPR – więcej czasu na złożenie wniosków

2.05.2023

Do 30 czerwca 2023 r. jest wydłużony termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR.

Nabór w ramach WPR – więcej czasu na złożenie wniosków

W tym roku po raz pierwszy kampania przebiega według nowych zasad, wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus podjął decyzję o wydłużeniu do 30 czerwca 2023 r. terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Których wniosków dotyczy przedłużenie terminu?

Przedłużenie do 30 czerwca 2023 r. terminu składania wniosków dotyczy płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz działań obszarowych w ramach II filaru WPR.

Zmiany do wniosków również można będzie składać dłużej – do 17 lipca 2023 r.

Co w przypadku opóźnienia?

Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony później – w terminie 25 dni kalendarzowych po 30 czerwca, tj. do 25 lipca 2023 r.

W przypadku opóźnienia będzie jednak stosowane zmniejszenie płatności w wysokości 1 proc. należnej kwoty płatności za każdy dzień roboczy.

 

 

Uproszczone systemy uprawy – rolnictwo węglowe

24.04.2023

Przybliżamy wymagania, które należy spełnić, aby skorzystać z praktyki: Uproszczone systemy uprawy, w ramach ekoschematu: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi. Zachęcamy wszystkich rolników do wnioskowania o ekoschematy.

Wymagania

Aby uzyskać płatność w ramach praktyki, należy prowadzić na gruntach ornych:

– uprawę konserwująca bezorkową (w tym uprawę pasową) poprzez:

– wykonywanie zabiegów uprawowych z odstąpieniem od uprawy płużnej w zespole uprawek pożniwnych i przedsiewnych;

– pozostawienie na polu po zbiorze uprawy w plonie głównym całości resztek pożniwnych w formie mulczu;

– rejestr zabiegów agrotechnicznych, którego wzór znajduje się na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/rejestr-zabiegow-agrotechnicznych-wpr-2023–2027 .

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 493).

 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/uproszczone-systemy-uprawy–rolnictwo-weglowe