Wyższa Szkoła Gospodarki

Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej

Fundacja Ekspert – Kujawy wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy realizuje projekt:
Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej

Dofinansowanie projektu z UE: 9 370 999,10 PLN

 

Opis projektu

Fundacja Ekspert – Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu (Lider projektu) wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy (Partner projektu) realizują projekt pn. „Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej”, dalej KPCES współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus  w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, Działania 8.22 Ekonomia społeczna, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Termin realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

 

GRUPY DOCELOWE

Kto może skorzystać z udziału w projekcie?

Projekt skierowany jest  do osób  fizycznych mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujących lub uczących się na terenie subregionu IV  oraz podmiotów, które posiadają na terenie subregionu IV jednostkę organizacyjną.

Subregion IV obejmuje powiat: inowrocławski, mogileński, radziejowski, żniński, włocławski i miasto Włocławek.

Dopuszcza się możliwość grup docelowej spoza subregionu, o ile liczba nie przekroczy 10% uczestników projektu. Limit liczony osobno dla osób fizycznych i osobno dla podmiotów.

 

Z form wsparcia zaplanowanych w projekcie korzystać mogą następujące kategorie grup docelowych:  

 1. osoby fizyczne chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej;
 2. podmioty, o których mowa w art. 4, ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych;
 3. podmioty ekonomii społecznej;
 4. pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej (dotyczy także członków tych podmiotów).

Na etapie składania formularza rekrutacyjnego należy załączyć dokumenty potwierdzające kwalifikowalność do grupy docelowej. Projekt obejmuje pełen katalog grup docelowych możliwych do wsparcia. Na etapie rekrutacji będziemy preferować os. o których mowa w art. 2 pkt 6 lit. b, d, e, g, h, i oraz l ustawy z dnia 5.08. 2022 r. o ekonomii społecznej.

Zakładamy objęcie wsparciem:

– 20 osób długotrwale bezrobotnych w tym 14 kobiet i 6 mężczyzn,
– 111 podmiotów ekonomii społecznej,
– 165 osób niezatrudnionych w tym 116 kobiet i 49 mężczyzn,
– 8 podmiotów administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym,
– 16 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych),
– 16 osób z niepełnosprawnością w tym 11 kobiet i 5 mężczyzn.

 

ZADANIA, DZIAŁANIA, KTÓRE BĘDĄ REAZLIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

W ramach trzech zadań w projekcie realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznejoraz wsparcie procesu ich rozwoju i ekonomizacji:
 • animacja lokalna – dla wszystkich kategorii grup docelowych,
 • doradztwo ogólne – dla wszystkich kategorii grup docelowych,
 • doradztwo specjalistyczne dla – osób fizycznych, grup inicjatywnych zamierzających założyć Podmiot Ekonomii Społecznej (PES), PES bez działalności gospodarczej, w tym dla tych, które chcą się ekonomizować,
 • szkolenia inkubacyjne dla – osób fizycznych, grup inicjatywnych zamierzających założyć PES, PES bez działalności gospodarczej, w tym dla tych, które chcą się ekonomizować,
 • audyt sprawności PES – dla PES, które zgłosiło się do udziału w projekcie z zamiarem ekonomizacji działalności.  
 1. Tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i finansowanie usług rozwojowych dla PS:
 • doradztwo  specjalistyczne dla PES z działalnością gospodarczą, w tym Przedsiębiorstw Społecznych (PS), 
 •  wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne– środki rozliczne stawką jednostkową, indeksowane co roku.

Stawki obowiązujące w 2024 roku

– stawka na utworzenie miejsca pracy – 31 229,00 zł

– stawka na utrzymanie miejsca pracy w PS przez 12 miesięcy:

            ► na pełny etat –  32 400,00

            ► w wymiarze ¾ etatu – 24300,00   

            ► w wymiarze ½ etatu – 16 200,00

Wsparcie finansowe udzielane na podstawie odrębnego dokumentu – Regulaminu udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa społeczne.  

 •  audyt sprawności PS- dla istniejących PS badający prawidłowości i sprawność działania PS, wskazując ewentualne obszary do poprawy rozwoju,
 •  studia podyplomowe, szkolenia dla kadry zarządzającej PS. Usługi będą realizowane m.in. w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).
 1. Realizacja indywidualnych planów reintegracyjnych dla pracowników przedsiębiorstw społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym

   

  Działania reintegracyjne – środki na cele reintegracyjne dla pracowników PS, na które PS otrzymał wsparcie na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy oraz nowozatrudnionych pracowników,którym został udzielony instrument wsparcia o którym mowa w art. 21 lub art. 22 ustawy o ekonomii społecznej(nie mogą być zatrudnieni wcześniej niż przed przystąpieniem PS do projektu), którzy przed zatrudnieniem wpisywali się w katalog zagrożonych wykluczeniem społecznym lub nadal należą do grupy osób preferowanych tj. os. o których mowa w art. 2 pkt 6 lit. b, d, e, g, h, i oraz l ustawy z dnia 5.08. 2022 r. o ekonomii społecznej.

Wsparcie reintegracyjne będzie udzielane zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania wsparcia reintegracyjnego – dofinansowanie realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego.

Przy realizacji, organizacji ww. form wsparcia w ramach zadania I, II i III pomocna jest kadra KPCES  w składzie:  animator lokalny, doradca kluczowy, doradca biznesowy, specjalista ds. monitoringu, ewaluacji i kontroli, specjalista ds. edukacji, szkoleń i promocji, specjalista ds. PZP, specjalista ds. reintegracji, koordynator merytoryczny. Ponadto, poza ww. kadrą KPCES w niektóre działania będą angażowane osoby przeprowadzające audyt sprawności, doradcy specjalistyczni oraz trenerzy.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju potencjału sektora ekonomii społecznej w subregionie IV woj. Kujawsko-pomorskiego ( powiaty: inowrocławski, mogileński, radziejowski,  żniński, włocławski  i miasto Włocławek) w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2026 poprzez tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS) oraz wzmocnienie u ich potencjału innowacyjnego i rozwojowego w tym tworzenie możliwości do zwiększenia zatrudnienia w tych podmiotach.  

EFEKTY, REZULTATY PROJEKTU

Projekt zakłada następujące efekty, rezultaty projektu:

– utworzenie i utrzymanie 82 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,

– 7 osób, które po opuszczeniu programu będą osobami poszukującymi pracy w tym 5 kobiet i 2 mężczyzn,
– 82 osoby uzyskają kwalifikację w tym 58 kobiet i 24 mężczyzn,

– 108 osób po opuszczeniu programu będzie osobami pracującymi, łącznie z osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek w tym 76 kobiet i 32 mężczyzn,

– 66 osób, których sytuacja społeczna ulenie poprawie po opuszczeniu programu.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 11 024 704,83zł

WYSOKOŚĆ WKŁADU FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 9 370 999,10zł

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Siedziba KPCES mieści się przy ul. Dworcowej 65 w Inowrocławiu.

Punkty konsultacyjne:

– Fundacja Ekspert-Kujawy

ul. Dubienka 2 w Inowrocławiu,

Kadra projektu dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

– Wyższa Szkoła Gospodarki

ul. Świętokrzyska 6 w Inowrocławiu

ul. Cyganka 24 we Włocławku

Kadra projektu dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

Kadra KPCES pracuje również w terenie – gotowa jest do spotkań indywidualnych/grupowych  w siedzibie klienta zainteresowanego wsparciem oferowanym przez KPCES lub w  lokalizacjach dogodnych dla osób zainteresowanych wsparciem. 

Formy wsparcia w projekcie

 

Zapraszamy do kontaktu:

– Fundacja Ekspert-Kujawy – 52 357 62 15, owes@ekspert-kujawy.pl

– Wyższa Szkoła Gospodarki – 502 934 898, owes@byd.pl

– osobistego: w siedzibie KPCES i ww. punktach konsultacyjnych Lidera i Partnera projektu.

 

#FunduszeEuropejskie