Marzena

Wydłużenie okresu na uzyskanie certyfikatu QAFP lub QMP przez rolników ubiegających się o płatność dobrostanową

Wydłużenie okresu na uzyskanie certyfikatu QAFP lub QMP ułatwi rolnikom korzystanie z nowego rodzaju wsparcia za realizację praktyk polegających na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z wymogami systemu QAFP lub QMP. Wymogi te dotyczą m.in. ograniczenia wykorzystania antybiotyków w chowie zwierząt.

Zmiana rozporządzenia

28 czerwca br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na latach 2023-2027 (Dz. U. poz. 951).

Czego dotyczy nowelizacja?

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia dobrostanowego okres na uzyskanie przez rolników ubiegających się o płatność za realizację praktyki polegającej na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z wymogami systemu jakości QMP (dotyczy bydła mięsnego) lub QAFP (dotyczy świń i drobiu rzeźnego) certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w tym systemie został wydłużony:

• do 30 września 2024 r. dla bieżącej (pierwszej w odniesieniu do nowego wsparcia uczestników systemów QAFP i QMP) kampanii naboru wniosków;

• do 31 lipca roku, w którym rolnik złożył wniosek o przyznanie tego rodzaju płatności – dla lat następnych.

źródło:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wydluzenie-okresu-na-uzyskanie-certyfikatu-qafp-lub-qmp-przez-rolnikow-ubiegajacych-sie-o-platnosc-dobrostanowa

 

Dopłaty za 2024 rok – podstawowy termin minął 1 lipca, wnioski z sankcjami finansowymi będą przyjmowane do 26 lipca

Trwa kampania dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2024 r. Dotychczas złożono ponad 1,18 mln wniosków. Bezsankcyjny termin na złożenie wniosków upływa 1 lipca. Na wprowadzanie zmian w deklaracjach bez konsekwencji finansowych rolnicy mają czas do 16 lipca. Wnioski będzie można składać jeszcze do 26 lipca, ale za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie pomniejszana o 1 proc. Natomiast do 31 sierpnia rolnicy, którzy złożą wnioski o płatności bezpośrednie w podstawowym lub sankcyjnym terminie, mogą ubiegać się o dwie nowe formy wsparcia: Płatność dla małych gospodarstw oraz Płatność do ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji.

Nabór wniosków prowadzony jest wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych. Do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowała ponad 1,18 mln wniosków (w kampanii 2023 r. ok. 1,24 mln). Rolnicy, którzy nie mają komputerów, mogą liczyć na techniczne wsparcie ze strony pracowników ARiMR. Wszelkie wątpliwości można konsultować również za pośrednictwem infolinii Agencji. Bezpłatną pomocą służą również eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Dopłaty bezpośrednie przysługują rolnikom aktywnym zawodowo, prowadzącym działalność rolniczą. Muszą oni posiadać grunty o powierzchni co najmniej 1 ha. Ziemia, do której chcą otrzymać dofinansowanie, powinna być w ich posiadaniu na dzień 31 maja 2024 r. Wsparcie przysługuje także gospodarzom, którzy mają mniej niż 1 ha gruntów, ale spełniają warunki do przyznania płatności związanych ze zwierzętami, a łączna kwota płatności bezpośrednich, które mieliby otrzymać, wynosi co najmniej 200 euro.

Katalog płatności, o które można się ubiegać w tegorocznej kampanii, jest podobny do tego z 2023 roku. W życie weszły już zapowiadane wcześniej zmiany w zasadach dotyczących warunkowości (więcej na stronie MRiRW – otwórz). Modyfikacje przepisów dotyczą:

1. zwolnienia gospodarstw do 10 ha z kontroli i sankcji za niespełnianie warunkowości;

2. większej swobody w stosowaniu wymogu WPR, aby utrzymać stosunek trwałych użytków zielonych do użytków rolnych powyżej 5 proc. w porównaniu do 2018 r. (GAEC 1);

3. minimalnej okrywy glebowej w najwrażliwszych okresach (GAEC 6) – wprowadzono nowy – jeden dla wszystkich upraw – okres utrzymania okrywy glebowej – czyli od dnia zbioru uprawy w plonie głównym do 15 października roku, w którym zebrano tę uprawę w plonie głównym. Wdrożono również przepis, dotyczący tego, że w okresie utrzymania okrywy glebowej (od dnia zbioru uprawy w plonie głównym do 15 października danego roku), możliwa jest przerwa na wykonanie zabiegów agrotechnicznych przed siewem roślin ozimych, trwająca nie dłużej niż 4 tygodnie.  Jako spełnienie wymogów normy uznaje się m.in.: okrywę roślinną (trawy na gruntach ornych, międzyplony, wsiewki, rośliny bobowate drobnonasienne oraz ich mieszanki z trawami, uprawy główne znajdujące się do 15 października na polu), pozostawienie ścierniska, grunty pokryte resztkami pożniwnymi oraz samosiewami zebranej uprawy, mulczem;

4. zmianowania i dywersyfikacji upraw na gruntach ornych (GAEC 7) – wprowadzono uproszczenie, które daje rolnikom wybór – realizowanie wymogu tej normy za pomocą zmianowania czyli określonego następstwa upraw roślin, czy też zastosowanie dywersyfikacji (zróżnicowania) upraw. W przypadku wyboru zmianowania upraw:

– na 40% gruntów ornych w gospodarstwie taka sama uprawa nie może być utrzymana rok do roku na tej samej działce;
– na wszystkich gruntach ornych w gospodarstwie, taka sama uprawa w plonie głównym nie może być prowadzona dłużej niż 3 lata.

W przypadku wyboru dywersyfikacji upraw:

– w gospodarstwach o powierzchni gruntów ornych zawierających się w przedziale powyżej 10 ha do 30 ha – wystarczy prowadzić dwie uprawy, z tym że największa nie może stanowić więcej niż 75 proc. powierzchni;

– w gospodarstwach o powierzchni powyżej 30 ha gruntów ornych – wystarczy posiadać trzy uprawy, z tym że największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75 proc. powierzchni, a dwie uprawy główne nie więcej niż 95 proc. powierzchni.

Ponadto w rozporządzeniu proponuje się wyłączenie z obowiązku zmianowania powierzchni gruntów ornych, na których prowadzona jest plantacja nasienna kukurydzy;

5. zniesienia ugorowania 4% gruntów ornych – tzw. norma GAEC 8 – od 2024 r. nie będzie obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów ornych. Warunkiem wdrożenia tego rozwiązania było wprowadzanie przez państwo członkowskie, jeszcze w tym roku, odpowiedniego ekoschemat, za który rolnicy otrzymywać będą dodatkową płatność. I tak się stało, 23 maja 2024 r. Sejm RP przyjął ustawę zmieniająca przepisy dotyczące Planu Strategicznego, w której na lata 2024 – 2027 wprowadzono m.in. nowy ekoschemat „Grunty wyłączone z produkcji”. Ta ustawa weszła w życie 18 czerwca 2024 r.  Płatność w ramach tego nowego ekoschematu jest przyznawana:

– za wyłączenie z produkcji gruntów ornych, przy czym na gruntach tych obowiązuje zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) oraz zakaz stosowania środków ochrony roślin;

– do powierzchni nie większej niż 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.

Płatność w ramach ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji nie będzie przysługiwała do gruntów ugorowanych w ramach realizacji zobowiązań w zakresie Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone PROW 2014-2020 oraz zobowiązań w zakresie płatności ekologicznych PROW 2014-2020 i PS 2023-2027 z uwagi na możliwość uzyskania płatności do tych gruntów w ramach tych zobowiązań. Przyjęte przepisy umożliwiają złożenie wniosku o przyznanie płatności w ramach nowego ekoschematu lub wprowadzenie zmian we wcześniej złożonych wnioskach w terminie do 31 sierpnia 2024 r.


Ustawa o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 885), która weszła w życie 18 czerwca 2024 r. wprowadza również, w ramach dopłat bezpośrednich, nowy rodzaj wsparcia – płatność dla małych gospodarstw. Jest to rozwiązanie znane rolnikom z zeszłego roku. Płatność ta przysługuje rolnikom posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych. Zastępuje ona wszystkie rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy.

Kwota wsparcia wyniesie równowartość 225 EUR/ha, czyli maksymalnie 1 125 EUR na gospodarstwo.

Dodatkowo, rolnicy ubiegający się o tę płatność będą mogli starać się o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (czyli uzupełniającą płatność podstawową lub płatność niezwiązaną do tytoniu) oraz płatności obszarowe w ramach II filaru WPR (czyli płatności ONW, ekologiczne, rolno-środowiskowo-klimatyczne, zalesieniowe) – pod warunkiem, że spełniają warunki ich przyznania. Aby ubiegać się o przyznanie płatności dla małych gospodarstw, trzeba najpierw złożyć wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich – w podstawowym terminie do 1 lipca lub sankcyjnym do 26 lipca – a następnie, do 31 sierpnia 2024 r. złożyć wniosek o płatność dla małych gospodarstw. Dokumenty można składać za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Wniosek o płatność dla małych gospodarstw – przejdź

Informacje o zmianach w zasadach przyznawania dopłat – więcej

Prezentacje dotyczące poszczególnych interwencji – otwórz

KONKURS – KRZYŻÓWKA „EKOLOGIA WOKÓŁ NAS” – lipiec

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zapraszają do udziału w konkursie – krzyżówce pn. „Ekologia wokół nas”.

W lipcowym wydaniu miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” ukażę się konkurs, w którym uczestnicy będą mogli wykazać się swoją wiedzą z obszaru ekologii, ochrony środowiska i rolnictwa.

Fundatorem nagrody w konkursie jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

 

Hasło będące rozwiązaniem krzyżówki należy przesłać do Organizatora konkursu na adres: lidia.saganowska@kpodr.pl do 30 lipca 2024 r.

 

31 lipca 2024 r. spośród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zostanie wylosowana jedna osoba, która otrzyma nagrodę.

 

Regulamin konkursu – krzyżówki pn. „Ekologia wokół nas” do pobrania poniżej:
REGULAMIN lipiec 2024

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

KONKURS – KRZYŻÓWKA „ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

wraz z

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

zorganizował konkurs – krzyżówkę pn. „Środowisko ponad wszystko”,
która zamieszczona była w czerwcowym  wydaniu miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska.
Konkurs realizowany jest w ramach projektu ekologicznego
pn. „Kształtujemy świadomość ekologiczną – kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.

 

W konkursie wzięło udział 16 osób, spośród których 28 czerwca komisja konkursowa wyłoniła jednego zwycięzcę. Laureatką konkursu została Pani Weronika Linda, która w wyznaczonym terminie nadesłała prawidłowe hasło 20 lat Polski w Unii Europejskiej”.

Nagrodą w konkursie był domek dla owadów zapylających do ogrodu, puzzle z zielarskim wzorem oraz książki o tematyce zielarskiej. Pani Weronice gratulujemy wiedzy i serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Tekst i zdjęcie: Lidia Saganowska KPODR w Minikowie

ARiMR przypomina zasady dotyczące rejestracji drobiu


Osoby, które utrzymują drób wyłącznie na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować.

Przypominamy, że aby zarejestrować hodowlę drobiu w ARiMR, najpierw trzeba uzyskać numer zatwierdzenia (Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny) nadawany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Jeżeli lekarz uzna, że hodowla nie spełnia warunków do przyznania jej numeru WNI np. jest zbyt mała, wówczas nie nada go. To oznacza, że taka hodowla nie zostanie zarejestrowana w systemie IRZ prowadzonym przez ARiMR.

Informacja z MRiRW – otwórz

Premie dla młodych rolników – zapraszamy do składania wniosków

Do 16 sierpnia młodzi rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie 200 tys. zł premii. Dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. W rozpoczętym 19 czerwca naborze przyjęto na razie kilka wniosków.

O wsparcie, które jest realizowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, może ubiegać się osoba fizyczna, która:

 • w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat);
 • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;
 • ma numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpocznie uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy;
 • złoży biznesplan oraz zobowiąże się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.

Pomoc przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego, z wyjątkiem przypadków wymiany gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100% kwoty wypłaconej pomocy.

Premie przyznaje się na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Wsparcie można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Mogą to być np.:

 1. inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 2. zakup nieruchomości rolnych;
 3. zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
 4. inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
 5. zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów, służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 6. zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

Pomoc ma formę premii, a jej kwota to 200 tys. zł. Wypłacana jest w dwóch ratach:

 • 70% kwoty przyznanej pomocy – 140 tys. zł – wypłacana po podpisaniu umowy o przyznaniu premii i złożeniu wniosku o płatność I raty;
 • 30% kwoty pomocy, tj. 60 tys. zł – po realizacji biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność II raty.

Nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników potrwa od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 r. Dokumenty są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Więcej informacji – otwórz

Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Dokumenty do są przyjmowane do 10 lipca

 


Od 25 maja można ubiegać się o przyznanie dopłat z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Na razie wnioski złożyło ponad 21,6 tys. rolników. Nabór potrwa do 10 lipca. Przypomnijmy, że rok temu o tego typu wsparcie ubiegało się ok. 62,7 tys. zainteresowanych.

Dokumenty przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP, platformy mObywatel lub wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O wsparcie mogą starać się producenci rolni, którzy m.in:

 • są zarejestrowani w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha;

Dopłatami objęte są następujących gatunki roślin uprawnych:

 1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
 2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
 3. Ziemniak.

Wsparcie nie przysługuje do upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon.

Wysokość pomocy zostanie wyliczona jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty dla poszczególnych gatunków. Stawki wynoszą:

– dla materiału siewnego konwencjonalnego:

 • 65 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
 • 115 zł – w przypadku roślin strączkowych;
 • 350 zł – w przypadku ziemniaków.

– dla materiału siewnego ekologicznego:

 • 78 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
 • 138 zł – w przypadku roślin strączkowych;
 • 420 zł – w przypadku ziemniaków.

Przypominamy, że wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Całkowita kwota przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

Więcej informacji – otwórz

 

 

Pszczoła lubi zioła…

Tropem apiterapii i fitoterapii podążyła grupa pszczelarzy i doradców z naszego województwa. Podczas wyjazdu studyjnego, zorganizowanego przez KPODR w Minikowie, odwiedziliśmy ciekawe miejsca wpisujące się w tą tematykę.

Eskapada rozpoczęła się 10 czerwca od wizyty pod Warszawą, blisko Studzianek, gdzie w czasie II Wojny Światowej rozegrała się słynna bitwa pancerna w sierpniu 1944 roku. Obecnie jest to województwo mazowieckie. Wspominam o tym wydarzeniu nie bez powodu, gdyż w wyniku tej bitwy uległa zniszczeniu Puszcza Kozienicka, ostoja polskiego bartnictwa, o czym mówił nasz pierwszy prelegent, Łukasz Uliasz, właściciel pasieki doświadczalnej w Utnikach, którą odwiedziliśmy. Puszcza Kozienicka to prastara Puszcza Krakowska, Kielecka i Radomska. Tereny te już wcześniej doznawały uszczerbku na skutek różnych wydarzeń historycznych. Pan Łukasz, oprócz tego, że jest członkiem Akademii Apiterapii Medycznej i Ziołolecznictwa im. Bogdana Kędzi w Warszawie, to pasjonat historii, poszukiwacz artefaktów historycznych i lokalny społecznik. W swoim gospodarstwie pasiecznym podejmuje między innymi próby powrotu do tradycji bartniczych. Obejrzeliśmy ule kłodowe, które udało mu się zasiedlić rodzinami pszczelimi. Dawniej ich mieszkańcami byłyby pszczoły dziko żyjące, leśne. W Utnikach pozyskaliśmy również wiele informacji na temat profilaktyki prozdrowotnej, apiterapii i ziołolecznictwa, zarówno ludzi, jak i rodzin pszczelich. Uczestnicy wysłuchali bardzo interesującej prelekcji. Zwiedziliśmy także pasiekę i ekspozycję historyczną. Sporo dowiedzieliśmy się o tym, jak sporządzać ziołowe leki zarówno dla ludzi, jak i dla pszczół.  

Następne dwa dni wyjazdu to przygoda z zielarstwem. Mieliśmy okazję odwiedzić dwa miejsca, które zachwyciły uczestników. Nie dość, że zdobyliśmy tam mnóstwo cennych informacji, to pobyt w nich stanowił wielką przyjemność dla zmysłów. Pierwszy obiekt, założony przez Mirosława Angielczyka, znajdował się w Korycinach (województwo podlaskie). To właściwie trzy w jednym – po pierwsze firma Dary Natury, produkująca ekologiczne zioła, herbaty, przyprawy oraz inne produkty na bazie ziół. Tuż obok znajduje się Ziołowy Zakątek – jedyne w swoim rodzaju miejsce, właściwie skansen z niezwykłą bazą noclegową w zabytkowych drewnianych budynkach oraz Podlaski Ogród Botaniczny, najmniejszy tego typu obiekt w Polsce. Misją właściciela oraz wszystkich współpracowników jest propagowanie wiedzy zielarskiej, dbałości o zachowanie tradycji i zwyczajów związanych ze zbieraniem ziół i ziołolecznictwem ludowym, co tu, na Podlasiu, udaje się doskonale. Mieści się tu także Ośrodek Edukacji Przyrodniczej będący bazą edukacyjną i noclegową dla liczniejszych grup. Mieliśmy okazję poznać wiele gatunków ziół oraz ich właściwości lecznicze dla ludzi i pszczół, Zwróciliśmy też szczególną uwagę na rośliny miododajne. Naszą przewodniczką była p. Magdalena Mudry, zielarz-fitoterapeuta. Jej opowieść, okraszona licznymi przykładami z własnego doświadczenia, wzbudziła takie zainteresowanie grupy, że zaprosiliśmy naszą prelegentkę na wspólną kolację, podczas której uczestnicy dopytywali jeszcze o szczegóły i doprecyzowali zdobyte informacje. Była również okazja do obejrzenia filmu edukacyjnego o przedsiębiorstwie Dary Natury oraz wzięcia udziału w warsztatach z komponowania własnych mieszanek przypraw ziołowych.

Drugim unikatowym miejscem okazała się Kraina Rumianku. Położona we wsi Chołowno, malutkiej gminie Podedwórze na Polesiu Lubelskim, jest zakątkiem powstałym z inicjatywy ludzi z wielką pasją i zaangażowaniem społecznym. To przepiękna wioska tematyczna, przypominająca doskonale zarządzany, żywy skansen, w którym dzieci i  dorośli mogą doświadczyć jak żyli, pracowali i odpoczywali nasi przodkowie. Wszystko to dzieje się w scenerii polskiej wsi, gdzie dawne obyczaje są wciąż żywe i praktykowane. Sama działalność dydaktyczno-szkoleniowa prowadzona jest tu od 2006 roku. Postacią zasługującą na szczególny szacunek jest p. Gabriela Bilkiewicz – prezes Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego, inicjatorka i pomysłodawczyni utworzenia Krainy Rumianku, która, jak sama mówi, „powstała z jej poszukiwań czegoś, co pomogłoby ożywić społeczność lokalną.” To, jak teraz wygląda ten obiekt, to zasługa wieloletniej pracy pani prezes oraz jej wspaniałych współpracowników. Razem zrealizowali oni wiele projektów, pozyskując środki finansowe i angażując mieszkańców, co nie było łatwe. Całą historię pani Gabriela opowiedziała nam na wstępie. Kraina Rumianku, oprócz tego, że znów wyposażyła nas w wiedzę z dziedziny profilaktyki prozdrowotnej i ziołolecznictwa, to doskonały przykład aktywizacji mieszkańców oraz realizacji oddolnych inicjatyw i pomysłów bez względu na trudności. Tu zaczerpnęliśmy również ze źródła tradycji, słuchając prostej, tutejszej gwary chachłackiej, stanowiącej przemieszanie języka ukraińskiego, białoruskiego, polskiego i rosyjskiego. Wieczorem zaś obejrzeliśmy inscenizację w wykonaniu zespołu Rumenok nawiązującą do polesko-podlaskich tradycji zbieractwa ziół i ziołolecznictwa. Była też okazja do porozmawiania z prawdziwą poleską szeptuchą, czyli ludową uzdrowicielką i zielarką, przez niektórych zwaną wiedźmą, 88-letnią panią Marianną. Dowiedzieliśmy się też, kto to jest czmut – okazało się, że to odpowiednik szeptuchy, tyle że płci męskiej. Te ludowe akcenty wyraźnie pokazały, jak wielki wpływ na nasze życie ma dziedzictwo kulturowe. Zwiedziliśmy niesamowity ogród ziołowy oraz warzywnik. Obydwa obiekty założono w duchu permakultury. Po ogrodzie ziołowym spacerowaliśmy boso, za namową p. Grażyny Łańcuckiej, kolejnej nietuzinkowej postaci. Pani Grażyna jest  wiceprezesem Stowarzyszenia, animatorką, projektantką, autorką gier terenowych oraz „człowiekiem do wszystkiego”, jak mówi o sobie. Słuchając jej opowieści trzeba przyznać, że to prawda. Przekazała nam mnóstwo cennych wskazówek na temat zakładania ekologicznego, permakulturowego ogrodu, w którym można uprawiać zioła, warzywa i rośliny ozdobne. Spacer boso ma również niezwykłe działanie prozdrowotne; stymulując zakończenia nerwowe na stopach poprawia krążenie, hartuje organizm, pozwala zwalczyć stres. Z ciekawością i zachwytem zwiedzaliśmy imponujący ogród ziołowy, poznając gatunki roślin i ich właściwości. Obok ogrodu znajdował się zabytkowy budynek, w którym urządzono „Ziołową Manufakturę”. Tu uczestniczyliśmy w warsztatach zielarskich. Sporządzaliśmy mieszanki ziołowe, maceraty i kosmetyki domowe, a także degustowaliśmy aromatyczne, lecznicze herbatki. Wieczorna biesiada w stodole zaskoczyła nas przepysznymi potrawami z dodatkiem ziół. W tak zwanym międzyczasie mieliśmy także możliwość skorzystania z dobrodziejstw „Wiejskiego SPA”, czyli sauny i kąpieli w beczce japońskiej z rumiankowym naparem.

Po ziołowych przygodach powróciliśmy do tematów typowo pszczelich. Naszym kolejnym przystankiem okazał się Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli, niedaleko Lublina. Ten punkt umieściliśmy w programie na wyraźne życzenie środowiska pszczelarskiego. Placówka ma bowiem długą tradycję i wysoką renomę. Od początku swego istnienia specjalizowała się w kształceniu adeptów sztuki pasiecznej i znana była jako Technikum Pszczelarskie. Naszą grupę przyjął wicedyrektor szkoły, p. Tomasz Kędziora. Zaprezentował on wykład na temat innowacji w pszczelarstwie ze szczególnym uwzględnieniem apiterapii. Ponadto zwiedziliśmy pasiekę pokazową i skansen pszczelarski na terenie przyszkolnym. Ciekawą inicjatywą funkcjonującą w szkole jest inkubator pszczelarski. Powstał on w 2019 roku i był wówczas jedynym w naszym kraju tego typu obiektem. Pszczelarze, korzystając z bogato wyposażonej linii technologicznej, mogą dokonać przetwórstwa miodów własnej produkcji. Inkubator jest nowoczesnym ośrodkiem edukacyjnym i usługowym tworzącym oraz wdrażającym innowacyjne rozwiązania naukowe i techniczne w dziedzinie pszczelarstwa. Umożliwia pszczelarzom wykonanie oraz sprzedaż własnych produktów na bazie miodu bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. To znakomite wyjście naprzeciw potrzebom początkujących pszczelarzy, dla których jedną z barier jest konieczność zgromadzenia odpowiedniego wyposażenia, niezbędnego w procesach przetwarzania miodu. Dzięki wysokiemu poziomowi higieny wytworzone tu produkty są bezpieczne pod względem sanitarnym i gotowe do sprzedaży. Klienci Inkubatora mogą korzystać z nowoczesnej infrastruktury i wyposażenia ponosząc jedynie koszty eksploatacyjne. Jest to również miejsce, gdzie można skorzystać z doradztwa w zakresie technologii przetwórstwa miodu oraz w zakresie pszczelnictwa. Po zwiedzaniu szkoły poczęstowano uczestników „całuskami pszczelowolskimi”, czyli małymi miodowymi ciasteczkami wypiekanymi przez uczniów szkoły. Przekąska to nie byle jaka, gdyż specjał od 2012 roku jest wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Po wizytach na Mazowszu, Podlasiu, Lubelszczyźnie przyszła kolej na Podkarpacie, gdzie nasza grupa zawitała ostatniego dnia. Odwiedziliśmy Nadleśnictwo Rymanów w powiecie krośnieńskim. Mieści się tu  Centrum Edukacji Ekologicznej. Wysłuchaliśmy prelekcji pani prof. dr hab. Małgorzaty Dżugan z Zakładu Chemii i Toksykologii Żywności na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jest ona prekursorką zagadnienia apifitoterapii. Prowadzi szereg badań w tej dziedzinie i jest autorką publikacji na ten temat. Mówiła między innymi o miodzie jako nośniku substancji leczniczych zawartych w ziołach, o znakomitych efektach połączenia apiterapii oraz fitoterapii, czyli produktów pszczelich i ziół.  Drugim prelegentem tego dnia był pan Marek Barzyk, prezes Koła Pszczelarzy w Krośnie oraz właściciel Podkarpackiej Pasieki Ekologicznej w "Dębinie". Opowiedział on o ekologicznym modelu funkcjonowania pasieki, w czym ma już kilkunastoletnie doświadczenie. Mówił również o lokalnej strategii walki z warrozą oraz prozdrowotnych produktach pszczelich (miód z ekstraktem z propolisu, miód z surowcami ziołowymi). Wskazał na doskonałe efekty stosowanych przez niego naturalnych leków dla pszczół, głównie preparatów na bazie kwasów organicznych. Zwiedziliśmy również pokazową pasiekę leśną i ścieżkę edukacyjną.

W czasie pięciu dni trwania wyjazdu grupa pozyskała ogromną wiedzę na temat apiterapii i fitoterapii. Udało się w tym przedsięwzięciu połączyć te dwie pozornie różne dziedziny. Poznaliśmy ciekawych ludzi – pasjonatów, społeczników i naukowców – z którymi wymieniliśmy się doświadczeniami. Nawiązane kontakty na pewno w przyszłości zaowocują kolejnymi inicjatywami. Uczestnicy entuzjastycznie wyrażali swe zadowolenie z udziału w wyjeździe. Nadmienię, że zrealizowaliśmy go dzięki finansowaniu z Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, w ramach operacji „Pszczoła lubi zioła – innowacyjne metody profilaktyki prozdrowotnej z wykorzystaniem apiterapii i fitoterapii”. Wszyscy uczestnicy wrócili zdrowsi i bogatsi w wiedzę i doświadczenia. Dziękuję wszystkim prelegentom i gospodarzom odwiedzonych przez nas miejsc za życzliwe przyjęcie naszej grupy, dzięki czemu spotkania odbyły się w serdecznej atmosferze, więc poza wiedzą zostaną nam miłe wspomnienia.

Anna Dykczyńska, KPODR w Minikowie

 

Dzień I

Dzień II

Dzień III

Dzień IV

Dzień V

Słoneczne Targi oraz kulinarna bitwa w Zarzeczewie

Za nami impreza targowa 43. Dni Otwartych Drzwi – Targów Rolno-Budowlanych organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Zarzeczewie.

Sobota

Pierwszego dnia rozstrzygnięto dwa konkursy: „Najlepsza ekspozycja targowa” o Puchar Prezydenta m. Włocławek, który zdobyła firma KALCHEM z Wiktoryna oraz organizowany przez KRUS etap regionalny konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024”, którego laureatami zostali:

I miejsce – Joanna i Paweł Falgowscy, Gołąbki z gm. Wielgie,

II miejsce – Krystyna i Grzegorz Dębowscy, Iłowo z gm. Topólka,

III miejsce – Marlena i Rafał Kępscy, Dębołęka z gm. Piotrków Kujawski.

Wyróżniono także 4  gospodarstwa:

– Bożeny i Mirosława Łukaszewskich z Arciszewa w gm. Boniewo,

– Teresy i Marcina Majewskich z Kłotna w gm. Baruchowo,

– Anny i Jacka Gurzkowskich z Długiego w gm. Wąpielsk,

– Katarzyny i Tomasza Dębowskich z Kolonii Bodzanowskiej z gm. Zakrzewo.

Podsumowano też I etap IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego „Bitwa Regionów” dla powiatów włocławskiego i lipnowskiego, do którego przystąpiło 17 kół gospodyń wiejskich.

I miejsce zajął KLUB GOSPODYŃ WYJĄTKOWYCH w SKRZYNKACH za „Zakręconego jelenia na kapuście z bulwą wyjątkową”,

II miejsce – KGW CHALINIANKI za „Poliki wołowe na mchu pod grzybową pierzynką”,

III miejsce – KGW KOBIETY na STRAŻY w GOŁASZEWIE za „Czerninę z kluskami ziemniaczanymi”.

Zaś artystycznie czas naszym gościom umiliły występy zespołów: „Spod Strzechy”, Chóru Seniora Vena, „Bronisławianki” i „Aktywni Dobrzyniacy 55+”.

 

Niedziela

Wyniki konkursów drugiego dnia Targów Rolno-Budowlanych – Dni Otwartych Drzwi w Zarzeczewie:

– „Najefektowniejsza wystawa XLIII DOD” o Puchar Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – firma Agricola Hydraulika Siłowa,

– „Super debiut XLIII DOD” o puchar Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – firma Adraf prezentująca rozdrabniacz bijakowy do CCM Vadera,

–  „Innowacyjny produkt XLIII DOD:

I – puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymała firma KeSeM za jogurt naturalny typu greckiego wyprodukowany z mleka odtłuszczonego.

II – puchar Starosty Włocławskiego otrzymała Winnica Tulibowo za wino z jagody kamczackiej Haskop.

III – puchar Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej otrzymała firma Kalchem za siewnik HORSCH Maestro TX.

 IV – puchar Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego otrzymała Agricola za ciągnik Ursus C 330 z zamontowanymi innowacyjnymi usprawnieniami.

V – puchar Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego otrzymała firma Tradycyjne Pieczywo Kurpiowskie Roman Niedźwiedzki za Fafernuchy Kurpiowskie, które otrzymuje się z suszonego ciasta chlebowego z dodatkiem marchwi i miodu.

VI – puchar Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego otrzymało Gospodarstwo Rolne Waldemar Fidut za kiszony czosnek i jego przetwory.

VII – puchar Prezesa Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego otrzymało Demonstracyjne Naturalne Gospodarstwo Rolne Jan Eugeniusz Malinowski za kasze jęczmienne i pszenne oraz mąkę pszenną. Kasze i mąki pozyskiwane są ze starych odmian pszenicy i jęczmienia starszych od Orkiszu, Samopszy i Płaskórki.

Nagrodę „GRAND PRIX DOD” dla najbardziej zasłużonej firmy, za wieloletni udział i zaangażowanie w wystawy podczas targów DOD w Zarzeczewie otrzymała firma AGROPOL z Zakrzewa.

Na scenie w niedzielę wystąpiły zespoły: „Senioretro”, „Medic Retro”, „Chalinianki”, „Bachorne Nowe” i „Borowiacy”.

Na naszych targach gościliśmy 130 wystawców i 10 tysięcy odwiedzających.