Marzena

Nagrody dla wydawnictw Ośrodka

Nasz miesięcznik „Wieś Kujawsko-Pomorska” został doceniony przez Jury konkursu pn. „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” i otrzymał II miejsce w kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne”. Periodyk wydajemy w cyklu miesięcznym. Staramy się utrzymać wysoki poziom przekazywanych informacji. Dowodem tego jest otrzymane wyróżnienie. Jest to sukces wielu osób, pracowników naszego Ośrodka.

Otrzymaliśmy również nagrodę specjalną w kategorii „Najlepsza publikacja tematyczna” za wydawnictwo „Natura w obiektywie. Promocja walorów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego”. Dziękujemy Wszystkim, którzy nadesłali wspaniałe zdjęcia, dzięki którym powstał album.

                

Pieniądze na Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego – nabór wniosków rusza 10 grudnia

10 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują budowę urządzeń chroniących wody przed azotanami. Wsparcie nie przysługuje właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Maksymalna wysokość pomocy na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami wynosi 100 tys. zł w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie ma formę refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50 proc., a w przypadku inwestycji realizowanej przez młodego rolnika – 60 proc.

Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej. Co jednak istotne, inwestycje te muszą zapewnić dostosowanie gospodarstwa do wymagań programu działań, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Wnioski można składać od 10 grudnia do 2021 r. do 7 lutego 2022 r. w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można to zrobić osobiście lub przez osobę upoważnioną, wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Wszystkie wnioski zostaną poddane ocenie, a suma uzyskanych punktów zadecyduje o miejscu na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy. Przy ocenie wniosków brana będzie pod uwagę m.in. liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, czy udział kosztów kwalifikowanych inwestycji w całym przedsięwzięciu objętym operacją. Dodatkowe punkty otrzyma rolnik, który nie występował wcześniej o taką pomoc lub nie starał się o wsparcie na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”. O pozycji w rankingu nie będzie decydowała kolejność wpływu dokumentów do Agencji.

https://www.gov.pl/web/arimr/pieniadze-na-inwestycje-chroniace-wody-przed-zanieczyszczeniem-azotanami-pochodzenia-rolniczego–nabor-wnioskow-rusza-10-grudnia

Plan Bezpieczeństwa Biologicznego

Hodowco! Nie czekaj! Już teraz zgłoś się do doradcy po pomoc w sporządzeniu planu bezpieczeństwa biologicznego.

            Mimo, że na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie ma strefy II (różowej) i III (czerwonej) związanych z występowaniem ASF, zwracamy się do rolników z prośbą o opracowanie planu bezpieczeństwa biologicznego (bioasekuracji).  

Jednocześnie informujemy, że taki obowiązek od 1 grudnia będą mieli hodowcy objęci ograniczeniami strefy II (różowej) i III (czerwonej).  Należy jednocześnie pamiętać, że opracowany plan zatwierdza Powiatowy Lekarz Weterynarii. Jest to jedno z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r., ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Posiadanie takiego planu jest podstawowym warunkiem przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami strefy II i III poza te obszary.

Plan bezpieczeństwa biologicznego może zostać opracowany na wzorach przygotowanych przez Główny Inspektorat Weterynarii:

– „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie do 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”,

– „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie”.

 

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej GIW pod adresem:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021

W linku poniżej znajdują się materiały pomocnicze dla hodowców:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-pomocnicze-dla-hodowcow-swin

 

Przetwórstwo owoców i warzyw w gospodarstwie rolnym

19 listopada br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował szkolenie stacjonarne o charakterze warsztatowym pn. „Przetwórstwo owoców i warzyw w gospodarstwie rolnym”. W wydarzeniu wzięło udział 13 osób. Uczestnikami byli rolnicy, sadownicy oraz koła gospodyń wiejskich.

Pan Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora KPODR, dokonał oficjalnego otwarcia i przywitał zgromadzonych słuchaczy. Celem szkolenia było przybliżenie uczestnikom tematyki związanej z zakładaniem małego przetwórstwa, zapoznanie ich z formami sprzedaży oraz wymaganiami higieniczno-sanitarnymi dla kuchni domowej w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Prowadząca Pani Magdalena Kulus opowiedziała uczestnikom szkolenia o dostawach bezpośrednich oraz o rolniczym handlu detalicznym. W drugiej części przedstawiła jakie wymagania higieniczno-sanitarne należy spełnić w kuchni domowej, aby móc prowadzić małe przetwórstwo w gospodarstwie rolnym. W ostatniej warsztatowej części uczestnikom zaprezentowano tłoczenie soku jabłkowego przy użyciu rozdrabniacza oraz hydroprasy, które mogą być stosowane w warunkach domowych.

Soki tłoczone charakteryzują się mętną barwą, zawierają cząsteczki miąższu surowca z którego wyciśnięto sok oraz stanowią niezwykle bogate źródło witamin, substancji odżywczych, makro- i mikroelementów.

Uczestnicy szkolenia poszerzyli wiedzę z zakresu przetwarzania produktów pochodzenia roślinnego przy zachowaniu odpowiednich przepisów higieniczno-sanitarnych, które są związane z małym przetwórstwem oraz formami sprzedaży.  Warsztat z tłoczenia soków pozwolił na zapoznanie się z zakresem technologii produkcji, dystrybucją oraz dobrymi praktykami higienicznymi i produkcyjnymi w gospodarstwie rolnym. Szkolenie połączone z warsztatem stało się płaszczyzną wymiany doświadczeń oraz praktyk w zakresie lokalnego przetwórstwa i wprowadzania na rynek żywności produkowanej sposobem tradycyjnym, którą można wytwarzać w ramach rolniczego handlu detalicznego, wpisującego się w krótkie łańcuchy dostaw żywności (bezpośrednio od producenta do konsumenta finalnego). Małe przetwórstwo zwiększa rentowność gospodarstwa, stając się coraz bardziej znaczącym dodatkowym źródłem dochodów mieszkańców obszarów wiejskich. 

 

 

 

Już wkrótce nabór wniosków na małe przetwórstwo i RHD

Od 30 listopada będzie można ubiegać się o wsparcie na tzw. na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 29 grudnia 2021 r.

O pomoc mogą ubiegać się:

  1. Rolnicy (również domownicy lub małżonkowie rolników), którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Mogą oni ubiegać się o nawet 500 tys. zł.
  2. Rolnicy (lub ich małżonkowie), którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. W tym przypadku limit dofinansowania został zwiększony w stosunku do poprzednich naborów i teraz maksymalna kwota wsparcia będzie wynosić 200 tys. zł.

W obu przypadkach:

  • poziom dofinansowania wynosi do 50 procent kosztów kwalifikowalnych
  • ubiegający się o dofinasowanie muszą podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie,
  • być zdolnymi do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku,
  • posiadać numer identyfikacyjny.

Przedsięwzięcia, na które będzie można otrzymać wsparcie, to m.in. budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej czy zakup oraz instalacja maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania. Przewidziano też dopłaty do inwestycji związanych z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakupu maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska. W tym naborze poszerzono zakres inwestycji objętych wsparciem. Zainteresowani będą mogli nabyć specjalistyczne środki transportu:

  • niezbędne dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania;
  • służące do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju;
  • wykorzystywane do sprzedaży produktów rolnych;
  • cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, przeznaczone do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach

Szczegółowe informacje i dokumenty aplikacyjne:
https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-2021-30-listopad—29-grudzien-tematyczny-pkd-i-rhd

Informacji udzielają również specjaliści KPODR: Beata Chełminiak, Aleksandra Hapka tel. 52 386 72 13

 

BEZPIECZENSTWO i HIGIENA PRACY w ROLNICTWIE – Poradnik dla rolników i przedsiębiorców rolnych

Poradnik dla rolników i przedsiębiorców rolnych został opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu pogłębienia i usystematyzowania ich wiedzy, a także umiejętności w tym zakresie. W poradniku zostały przedstawione zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, które mają zastosowanie zarówno do pracowników świadczących pracę w ramach stosunku pracy jak i pomocników rolnika, świadczących pomoc na podstawie umowy o pracę przy zbiorach, będącej odmianą umowy cywilnoprawnej.

do pobrania:
BEZPIECZENSTWO_I_HIGIENA_PRACY_W_ROLNICTWIE_-_Poradnik_dla_rolników_i_przedsiebiorców_rolnych

Jesteś właścicielem lasu i chcesz dokonać w nim inwestycji? W listopadzie będzie można ubiegać się o wsparcie

22 listopada ruszy nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Dokumenty będzie można składać do 31 grudnia 2021 r. w biurach powiatowych ARiMR.

Poddziałanie to skierowane jest do właścicieli lasów prywatnych. Pomocą mogą zostać objęte drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne inwestycje i można je otrzymać na: wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, zróżnicowanie struktury drzewostanu, założenie remizy, czyszczenie późne czy zabiegi ochronne przed zwierzyną. Warto podkreślić, że w obecnym naborze rozszerzony został zakres przyznawania pomocy na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych, nie tylko w wyniku procesu chorobowego – tak jak było w poprzednich naborach, ale także zniszczonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe.

Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana i waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m, do ponad 14 tys. zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.

Wnioski o wsparcie będzie można składać w biurach powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.