SDOO Chrząstowo

Lista odmian zalecanych (LOZ) na rok 23 w kujawsko-pomorskim

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) oraz porozumieniami zawartymi pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, a Województwem Kujawsko-Pomorskim i Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie podjął decyzję o utworzeniu Listy odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2023.
Podstawą do ustalenia LOZ była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w naszym województwie, uzyskanych do 2022 roku włącznie. Zalecane odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom wybór odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania. W załączniku zamieszczono wykaz zalecanych odmian zbóż, rzepaku, kukurydzy, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego i żółtego, bobiku, soi oraz ziemniaka jadalnego i skrobiowego dla województwa kujawsko-pomorskiego.