demonstracje

DEMONSTRACJE Z ZAKRESU PRODUKCJI I WYKORZYSTANIA KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ BIAŁKA ROŚLINNEGO NA CELE PASZOWE

 

DEMONSTRACJE Z ZAKRESU PRODUKCJI
I WYKORZYSTANIA KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ BIAŁKA ROŚLINNEGO
NA CELE PASZOWE

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych
i działań informacyjnych ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest promowanie oraz upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk
i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w produkcji oraz wykorzystanie krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe.

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE

Informuje, że

Na ternie naszego województwa realizowane będą demonstracje związane z uprawą roślin bobowatych oraz wykorzystaniu produktów z nich uzyskanych w żywieniu zwierząt (trzoda chlewna i drób)

 

TERMINY I MIEJSCA ORAZ KONTAKT DO OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ W ZAŁĄCZONYM HARMONOGRAMIE

Zał 3 Harmonogram_M1.2_v2_rośliny białkowe_uwagi MRiRW 26.03.2023

INFORMACJA O CAŁEJ OPERACJI:
Okres realizacji operacji przewidziany jest od 02 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2025 r.

Operacja realizowana będzie przez Konsorcjum w składzie:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu – LIDER
PARTNERZY: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych,  Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
oraz 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w całej Polsce

Operacja polegała będzie na założeniu i utrzymaniu w okresie jej realizacji obiektów demonstracyjnych:

typu A, prowadzących produkcję roślin białkowych w ramach PDO w szczególności w stacjach i zakładach doświadczalnych oceny odmian,
typu B, w gospodarstwach uprawiających rośliny białkowe na nasiona z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt gospodarskich i utrzymujące świnie lub drób,
typu C (w 10 województwach) w podmiocie wytwarzającym pasze dla zwierząt gospodarskichz wykorzystaniem nasion roślin białkowych uprawianych w kraju.

Podczas wizyt w obiektach demonstracyjnych w zależności od rodzaju obiektu realizowany będzie program uwzględniający zagadnienia innowacyjnych rozwiązań lub dobrych praktyk w uprawach. Odbędzie się również prezentacja przygotowania pasz i żywienia zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań lub dobrych praktyk. Zostaną omówione problemy, rodzaje ryzyka i sposoby ograniczania ryzyka, przetwarzania nasion roślin białkowych i stosowania ich
w żywieniu zwierząt.

Wizyta w podmiocie wytwarzającym pasze dla zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem nasion roślin białkowych uprawianych w kraju pozwoli na zapoznanie uczestników z procesem przyjęcia surowca (laboratorium, ocena, analizy), procesem magazynowania, dozowania, mielenia, mieszania, natłuszczania, granulacji, ocena wyrobu gotowego.

Demonstracje zostaną zrealizowane nieodpłatnie dla 3302 ostatecznych odbiorców, przy czym każdy ostateczny odbiorca będzie uczestniczył w wizycie w obiekcie A, B i C.

Uczestnikami demonstracji ( ostateczny odbiorca) mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawca operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW na lata 2014-2020.

Uczestnicy demonstracji otrzymają materiały informacyjne w postaci opisów obiektów demonstracyjnych typu A, B i C, oraz broszurę zawierającą tematy m.in. technologię uprawy poszczególnych roślin białkowych, wartość pokarmową nasion roślin białkowych i ich stosowanie w żywieniu zwierząt monogastrycznych oraz zagadnienia dotyczące rolnictwa precyzyjnego, zrównoważonego i ekologicznego w zakresie uprawy roślin białkowych.

Podsumowanie realizacji operacji odbędzie się podczas 2 dniowej konferencji krajowej zorganizowanej dla 150 osób, której uczestnikami będą ostateczni odbiorcy demonstracji, posiadaczy gospodarstw, podmiotów wytwarzających paszę dla zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem nasion roślin białkowych uprawianych w krajów których założone były obiekty demonstracyjne, przedstawicieli związanych z rolnictwem, nauką, doradztwem, przemysłem paszowym.

Organizacją demonstracji – praktycznego szkolenia dla ostatecznego odbiorcy w formie wizyt w obiektach demonstracyjnych, w tym naborem uczestników zajmują się wyznaczeni koordynatorzy z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.