konferencja

KONFERENCJA „INNOWACYJNA RZODKIEW”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu innowacyjne wykorzystanie fitosanitarne
i nawozowe nowej generacji odmian rzodkwi oleistej
w integrowanej uprawie roślin; innowacyjne działania marketingowe”,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

22 maja 2024 roku w Minikowie odbyła się konferencja pt.  Innowacyjne wykorzystanie fitosanitarne i nawozowe rzodkwi oleistej w integrowanej uprawie roślin. Konferencja podsumowująca wieloletni projekt, którego celem było wytworzenie nowego genotypu rzodkwi oleistej o korzystnych oddziaływaniach fitosanitarnych, nawozowych, chemiczno-fizycznych oraz retencyjnych, zorganizowana została wspólnie ze wszystkimi członkami Grupy Operacyjnej, w skład której wchodzą Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB Oddział w Bydgoszczy, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Bydgoszczy, plantatorzy biorący udział w projekcie oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Grupa Operacyjna, której Liderem jest Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS przez kilka lat zajmowała się uprawą nowej generacji rzodkwi oleistej, która przyczynia się do biologizacji rolnictwa, poprawia działanie nawozowe, jest strukturotwórcza, działająca retencyjnie oraz chemicznie na właściwości gleby, wykazując jednocześnie efekt fitosanitarny poprzez zmniejszenie populacji pasożytniczych nicieni oraz sprawcy kiły kapusty.

W trakcie konferencji omawiano wszystkie właściwości rzodkwi oleistej oraz jej możliwość wykorzystania w uprawie w siewie czystym oraz  międzyplonach. Tematami omawianymi szeroko przez naukowców z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz Instytutu Genetyki Roślin były „Wpływ uprawy międzyplonów na populację mątwika ziemniaczanego”, „Innowacyjne wykorzystanie fitosanitarne i nawozowe rzodkwi oleistej w integrowanej uprawie roślin”, „Rzodkiew oleista jako czynnik ograniczający porażenie roślin rzepaku przez kiłę kapusty”, „Działanie ograniczające populację mątwika burakowego w następstwie międzyplonowej uprawy rzodkwi oleistej, gorczycy białej i facelii błękitnej”, „Nagromadzenie makroskładników w biomasie rzodkwi oleistej, gorczycy białej i facelii błękitnej uprawianych w międzyplonie ścierniskowym na różnych stanowiskach”, „Wpływ międzyplonu rzodkwi oleistej, gorczycy białej i facelii błękitnej,  na zdrowotność bulw ziemniaka” oraz „Wpływ uprawy międzyplonów na zwięzłość, zawartość materii organicznej i wody w glebie”. Szczegółowe wyniki badań opublikowane zostaną w publikacji, która ukaże się w formie drukowanej i elektronicznej jeszcze w tym roku.

O szczegółach całego projektu i jego poszczególnych etapach przeczytać można na stronie internetowej www.innowacyjnarzodkiew.pl

Natalia Narewska
KPODR w Minikowie

 

Konferencja pn. „Człowiek i przyroda – zrównoważone sąsiedztwo”

23 maja br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w ramach Forum Bioróżnorodności odbyła się konferencja pn. „Człowiek i przyroda – zrównoważone sąsiedztwo”. Udział w konferencji wzięło 80 osób. Uczestnikami byli mieszkańcy wsi, uczniowie szkoły rolniczej, przedstawiciele parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, a także doradcy rolniczy.

Wydarzenie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a jego realizacja była częścią projektu pn. „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”

Konferencja składała się z czterech wykładów. Pierwszy z nich wygłosił Pan Dawid Kilon, ornitolog, przyrodnik i plastyk. W trakcie swojego wykładu pn. „Człowiek i ptaki – mieć oko na sąsiada”, zaprezentował szereg ciekawych przykładów na to, jak ptaki radzą sobie w zurbanizowanym świecie. Mówił o tym, w jaki sposób możemy pomagać ptakom poprzez nasze drobne działania i przede wszystkim jak im nie szkodzić. Zwrócił uwagę na to jak i kiedy należy dokarmiać ptaki. Pan Dawid pokazał na licznych przykładach, że zwierzęta towarzyszą człowiekowi również dla swoich korzyści, potrafią dostosowywać się do zmian, a część gatunków stałaje się w efekcie synantropijna – zżyta z siedzibami ludzkimi.

Drugi wykład przedstawił Pan Krzysztof Konieczny, prezes fundacji Pro Natura, biolog, edukator, ekolog. Wykład pn. „O potrzebie ochrony mozaiki siedlisk na terenach rolniczych” dotyczył zróżnicowania siedlisk przyrodniczych i ich charakterystyki. Pan Krzysztof mówił o znaczeniu elementów i obszarów nieprodukcyjnych w krajobrazie rolniczym. Zaznaczył jak ogromnym rezerwuarem różnorodności biologicznej są wszelkie zadrzewienia, żywopłoty, oczka wodne, ekotony czy miedze. Pokazał również, że skutecznym sposobem na ochronę przyrody może być tworzenie niewielkich rezerwatów przyrody, we współpracy z lokalnymi mieszkańcami.  

Trzecią prelegentką była Pani Agata Grzywińska, prezeska fundacji Żywa Przestrzeń, propagatorka permakultury, agroleśnictwa oraz popularyzatorka naturalnego budownictwa. W swoim wykładzie pn. „Samowystarczalność lokalnej społeczności w duchu permakultury”, skupiła się przede wszystkim na potrzebie pielęgnacji współpracy między mieszkańcami wsi. Pokazała jak skuteczne i korzystne może okazać się współdziałanie, dzielenie się oraz wymiana towarów i doświadczeń między sąsiadami. Wszystko to z poszanowaniem przyrody i w zgodzie z zasadą niemarnowania zasobów. Wspólne działania mają sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości na terenach wiejskich i są znakomitym sposobem na zaktywizowanie nieczynnych zawodowo grup. W efekcie, lokalne społecznością stają się bardziej produktywne, niezależne, kreatywne i zżyte.

Czwarte wystąpienie przeprowadziła Pani dr inż. Ewa Krasicka – Korczyńska, wykładowczyni Politechniki Bydgoskiej, botaniczka i autorka projektów związanych z ochroną środowiska. W wykładzie pn. „Różnorodność biologiczna – jej znaczenie dla przyrody i człowieka” mówiła o czynnej ochronie gatunkowej i ekosystemowej. Zwróciła uwagę jak ważne jest zachowanie różnorodności gatunkowej roślin na obszarach naturalnych jak i tych zagospodarowanych przez człowieka. W trakcie wykładu poznaliśmy liczne, cenne gatunki oraz stanowiska przyrodnicze, które należy chronić i wspierać. Ważnym aspektem były też rośliny obce i inwazyjne, stanowiące zagrożenie dla rodzimych gatunków jak i człowieka.

Każdy z powyższych tematów w odmienny sposób odnosił się do bioróżnorodności i mówił o jej przejawach oraz formach. Prelegenci na co dzień działający w różnych obszarach ochrony środowiska mówili jednak zgodnie o potrzebie poszanowania przyrody i jej zasobów. Każdy wykład mówił o ożywionych jak i nieożywionych elementach krajobrazu, które współpracują ze sobą i tworzą lokalne środowisko. Bardzo ważnym aspektem okazuje się również współpraca w obrębie lokalnych społeczności oraz nieustanna edukacja i uświadamianie mieszkańców. Jak widzimy, nasze codzienne nawyki powinny być przekierowane na potrzeby nie tylko nasze, ale również przyrody.

Tekst: Lidia Saganowska
Zdjęcia: Damian Oparzela

KPODR w Monikowie

 

 

 

Konferencja pn. „Zioła alternatywą dla współczesnych gospodarstw”

 

 

20 maja br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przy współudziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował konferencję online pn. „Zioła alternatywą dla współczesnych gospodarstw”.

Wykładowcami były prof. dr hab. inż. Anita Biesiada z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dr hab. Katarzyna Bączek  prof. Uczelni Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dr hab. Olga Kosakowska prof. Uczelni Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób, które zainteresowane są tematyką ziół – w jaki sposób wprowadzić je do swoich gospodarstw i wykorzystać ich właściwości w codziennym życiu.

Pierwszy wykład, który przedstawiła prof. dr hab. inż. Anita Biesiada z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczył „Stanu produkcji zielarskiej w Polsce i kierunków jej rozwoju”. Polska uważana jest w świecie za kraj o dużych możliwościach zarówno w produkcji surowców zielarskich wysokiej jakości jak i przetwórstwa zielarskiego. Jesteśmy ósmym co do wielkości importerem w Europie i posiadamy 3% całkowitego importu Europy. W naszym kraju występuje około 2300-2500 gatunków roślin, z których za lecznicze uważa się 450. Polski przemysł zielarski wykorzystuje 150-170 gatunków. Zioła stosowane są w przemyśle farmaceutycznym, gdzie pomagają w leczeniu licznych schorzeń. Bardzo mocną pozycję na rynku mają preparaty produkowane ze sproszkowanych ziół. Właściwości aromatyczne i lecznicze wykorzystuje się w kuchni jako przyprawy. Do gatunków dominujących w uprawach zielarskich w Polsce zaliczane są m.in. rumianek pospolity (Chamomilla recutita), mięta pieprzowa (Mentha x piperita), kozłek lekarski (Valeriana officinalis), dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) oraz ostropest plamisty (Sylibum marianum). Krajowy skup surowca zielarskiego w Polsce przestawia się następująco: 60% surowca zielarskiego skupuje przemysł spożywczy natomiast 35% skupuje przemysł farmaceutyczny. Pani Anita Biesiada, podkreśliła fakt, iż wg. ostatnich szacunków Polskiego Komitetu Zielarskiego w Polsce sprzedaje się rocznie około 100 mln opakowań produktów ziołowych. W przypadku zastosowania spożywczego i kosmetycznego sprzedaż rośnie i perspektywy są coraz lepsze, kurczy się natomiast rynek ziołowych produktów leczniczych. Wykładowczyni wspomniała również o sposobach pozyskiwania surowców roślinnych i substancji biologicznie czynnych. W Polsce około 130 gatunków roślin zielarskich pozyskuje się ze stanu naturalnego, jest to najbardziej rozpowszechnioną  metoda zbioru surowców roślinnych. Zasoby naturalne niektórych gatunków roślin leczniczych są na tyle duże, że nadal mogą służyć jako źródło surowców o stosunkowo niskich cenach (ceny surowców ze środowiska naturalnego są na ogół niższe niż z upraw). Do takich gatunków należą m.in. brzoza, dzika róża, jałowiec pospolity, lipa, dziki bez czarny. Surowce roślinne pozyskujemy także z upraw. Kolejna metoda to synteza chemiczna, a na końcu biotechnologia roślinna. Pani Anita Biesiada przestawiał dane dotyczące powierzchni upraw ziół i przypraw w Polsce w latach 2010-2015 , gdzie można zauważyć wzrost areału, który zajmują uprawy ziół. Zostały omówione również czynniki pozwalające na zwiększenie produkcji zielarskiej w Polsce, do których można zaliczyć: intensyfikacje prac hodowlanych, wyposażenie gospodarstw w sprzęt specjalistyczny: deszczownie, suszarnie, maszyny do zbioru surowca, poprawę efektywności ekonomicznej i stabilizacji produkcji, doskonalenie metod uprawy, optymalizacje nawożenia i agrotechniki, uprawę ziół w gospodarstwach ekologicznych, a także promocje surowców zielarskich. Przedstawione zostały także dane dotyczące opłacalności produkcji podstawowych roślin uprawnych np. żyta, owsa i ziół. Z zestawienia wynika, iż opłacalność produkcji ziół i przypraw, jest wyższa niż powyższych zbóż, ale porównywalna z uprawą truskawki czy ziemniaka jadalnego.

Temat „Wprowadzanie do uprawy dziko rosnących roślin leczniczych i aromatycznych o wysokim potencjale użytkowym” przedstawiła dr hab. Katarzyna Bączek, prof. SGGW.  Pani profesor podkreśliła fakt, iż dla 80% ludności świata rośliny lecznicze są podstawowym źródłem leków. Wzrost zainteresowania roślinnymi produktami leczniczymi wynika z rosnącej liczby leków ziołowych o bezpiecznym, skutecznym i udokumentowanym działaniu. Są one stosowane między innymi przy leczeniu chorób o charakterze cywilizacyjnym, takich jak choroby układu odpornościowego, nerwowego, krwionośnego, a nawet nowotworów. Ceny produktów ziołowych są niższe w porównaniu do leków syntetycznych, dobrze jest rozwinięta strategia marketingowa firm związanych z medycyną ziołową. Obecnie więcej roślin leczniczych pochodzi ze zbioru z stanowisk naturalnych niż z uprawy. To wynika  z tradycji zbioru i stosowania, a także przekonania konsumentów o skuteczniejszym działaniu surowców pochodzących ze stanowisk naturalnych. Surowiec ze stanowisk naturalnych jest tańszy, nie ma potrzeby wprowadzania specjalnej infrastruktury.

Pani Katarzyna Bączek omówiła rodzaje zagrożeń dla dziko rosnących roślin leczniczych, to m.in.: zmiany klimatu, zmiany w strukturze użytkowania gruntów rolnych, wykaszanie łąk w okresie kwitnienia (świetlik łąkowy), intensywne stosowanie herbicydów (fiołek trójbarwny, chaber bławatek), zmiany w gospodarce leśnej, pożary, wypalanie łąk, pastwisk i nieużytków, nadmierny i/lub niewłaściwy zbiór. Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób zapobiegać i przeciwdziałać zagrożeniom. Zbiór roślin powinien odbywać się według zasad rolnictwa ekologicznego. Ważne są badania dotyczące mechanizmów reprodukcji i odnawiania się roślin po ich uszkodzeniu przy zbiorze. Powinno się wprowadzać podsiewy na stanowiskach naturalnych. Ważne jest także zachęcanie rolników i pomoc różnych instytucji we wprowadzaniu roślin leczniczych do uprawy.

Wykładowczyni omówiła szczegółowo zagadnienie wprowadzenia do uprawy roślin leczniczych, które często spowodowane jest zakazem oraz ograniczeniem zbioru surowców ze stanowisk naturalnych. Część gatunków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin z 9 października 2014r. objęta jest ochroną częściową lub ścisłą. Obecnie można zauważyć duże zapotrzebowanie na surowce zielarskie i potrzebę uzyskania standaryzowanego surowca.

Podczas wykładu zostały omówione następujące gatunki roślin: turówka leśna, pokrzywa zwyczajna, wiązówka bulwkowa, bukwica lekarska oraz różeniec górski.

Pani dr hab. Olga Kosakowska z Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przestawiła temat „Standaryzacja surowców zielarskich”.  Rodzaj standaryzacji zależy m.in. od deklarowanej jakości oraz przeznaczenia surowców. Pani Kosakowska przybliżyła uczestnikom konferencji regulacje prawne, które zawierają zapisy związane ze standaryzacją surowców zielarskich. Omówione zostały elementy standaryzacji, min.: ocena makroskopowa surowca: tożsamość (porównanie wyglądu surowca z próbką wzorcową i/lub z opisem w monografii szczegółowej, określenie zapachu, smaku i wilgotności), czystość (zanieczyszczenia organiczne, mineralne), ocena mikroskopowa, która pozwala ustalić tożsamość w przypadku surowców sproszkowanych, a także wykryć zafałszowania i zanieczyszczenia. Ważna jest także detekcja zanieczyszczeń w postaci pestycydów, metali ciężkich czy alkaloidów pirolizydynowych, które  są silnie toksyczne dla człowieka. Pani Olga Kosakowska omówiła zagadnienie określenia zawartości i składu związków biologicznie czynnych, które decydują o aktywności i potencjale użytkowym surowców zielarskich.

Po zakończonych wykładach odbyły się sesje pytań i odpowiedzi.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu video Konferencji

Relacja: Natalia Czyżewska-Suchoń

 

 

 

 

FORUM OCHRONY ŚRODOWISKA – KONFERENCJA – ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI

 

25 listopada tego roku odbyła się konferencja online pod nazwą „Zarządzanie Gospodarką Odpadami”, zorganizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Konferencja zorganizowana była w ramach tegorocznego Forum Ochrony Środowiska przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Pierwszym prelegentem w tym dniu był dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który  w swoim wykładzie pt. Ustawodawstwo w gospodarce odpadam, omówił zmiany jakie weszły w życie wraz z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pan Doktor poruszył również zmiany dotyczące innych ustaw, mających bezpośredni wpływ na gospodarkę odpadami w gminach. Wspomniane zostało jakie nowe obowiązki posiadają zarówno władze administracyjne jak i indywidualni wytwórcy odpadów. Omówiono też nowe oficjalne definicje jakimi posługujemy się w odniesieniu do odpadów.

W drugim wykładzie pt. Nowości w gospodarce odpadami, wygłoszonym przez dr inż. Barbarę Kozłowską, z Politechniki Łódzkiej, kompleksowo zapoznaliśmy się z zasadami selektywnej zbiórki odpadów, systemem kaucyjnym, który planowany jest w przyszłości oraz gospodarką obiegu zamkniętego na przykładzie zarówno gospodarstwa domowego jak i przedsiębiorstw. Pani Doktor szczegółowo omówiła problematykę gospodarki odpadami z jaką możemy się spotkać w gminach.

Wykład pt. Co z tymi odpadami – selektywna zbiórka na obszarze gminy, problemy i rozwiązania, zamykający konferencję został wygłoszony przez Panią Klaudię Subutkiewicz, Dyrektor Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w Bydgoszczy. Wykład dotyczył przede wszystkim rozwiązań jakie stosowane są realnie i w praktyce. Pani Dyrektor wyjaśniła jak Bydgoszcz radzi sobie z odpadami problematycznymi takim jak opony lub wyroby zawierające azbest oraz jak edukuje się  mieszkańców miasta poprzez liczne akcje promujące ekologiczne podejście do przysłowiowych śmieci.

Jak widać zarządzania gospodarką odpadami to rozległe zagadnienie. Wymaga to aktywności na wielu płaszczyznach. Mają tu znaczenie działania prawne, administracyjne jak i społeczne. Temat odpadów jest cały czas aktualny i warto do niego wracać by budować świadomość społeczną i kształtować odpowiedzialność wśród mieszkańców miast i wsi.

Tym samym, dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom konferencji za udział i aktywność w czasie dyskusji. Dziękujemy również prelegentom za wyczerpujące omówienie podjętych przez nich tematów.

 

Zapis wideo Forum:

 

Prezentacje

Co z tymi odpadami – selektywna zbiórka na obszarze gminy, problemy i rozwiązania – K.Subutkiewicz

Nowości w gospodarce odpadami – B. Kozłowska

Ustawodawstwo w gospodarce odpadami – Z. Bukowski

Opracowała:
Lidia Saganowska
KPODR w Minikowie

 

Zrównoważona produkcja owiec i kóz

25 listopada 2022 r. w Minikowie odbyła się konferencja pn. Zrównoważona produkcja owiec i kóz. Celem konferencji było omówienie bieżących spraw dotyczących prawodawstwa oraz sytuacji na rynku małych przeżuwaczy. Organizatorami konferencji byli: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Bydgoszczy, Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy w Balicach.

Przybyłych gości powitali Lidia Lewandowska Zastępca Dyrektora ds. doradztwa KPODR w Minikowie, Józef Baran Dyrektor RZHOiK w Bydgoszczy i Paweł Radomski Kierownik Zespołu ds współpracy z praktyką, transferu wiedzy i innowacji Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy w Balicach.

Pogłowie owiec w województwie kujawsko-pomorskim wynosi ok 10 000 szt. z czego połowa to owce hodowlane, natomiast w Polsce pogłowie owiec wynosi ok. 280 000 owiec wg danych podawanych przez GUS. Cena żywca wynosi obecnie ok. 13 zł brutto za 25-50 kg jagnię. Niemcy i Włochy to główne kierunki eksportu jagnięciny. Na rynku krajowym wzrosła sprzedaż mięsa owczego, restauracje i kebabownie poszukują tego surowca aby wzbogacić swoje menu o tradycyjne smaki.

Wykorzystanie pasz z użytków zielonych w chowie małych przeżuwaczy to temat przedstawiony przez dr hab. Iwona Radkowska prof. IZ, Instytut Zootechniki. Pasze pochodzące z użytków zielonych, a zwłaszcza ruń pastwiskowa od wieków stanowią podstawę żywienia przeżuwaczy. Uzyskano pasze muszą być odpowiedniej jakości i wartości pokarmowej, a żywienie pastwiskowe wymaga połączenia wiedzy z zakresu produkcji roślinnej i żywienia zwierząt. Szacuje się, iż na użytkach zielonych w naszym kraju występuje ok. 300 gatunków roślin o potwierdzonych właściwościach leczniczych. Dr inż. Jacek Sikora omówił jak wgląda idea restytucji wymarłych ras kóz, która sięga od 2005 roku. Koza karpacka, sandomierska, kazimierzowska to trzy rasy kóz zachowawczych występujących w programie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Uczestnik programu otrzyma od 2023 roku dotację do jednej kozy matki – 953 zł/sztukę/rok. Szczegółowe informacje dotyczące programów ochrony zasobów genetycznych kóz, procedur oraz wzory formularzy znajdą się na stronie Instytutu Zootechniki – PIB: http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/. Mariusz Dobies, specjalista ds. żywienia zaprezentował prezentację związaną z punktami krytycznymi w żywieniu owiec i kóz od momentu narodzin.

Ostatnia prezentacja związana była z Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i zaprezentowana została przez Annę Mońko-Łanucha z KPODR w Minikowie. Ekoschemat – Dobrostan zwierząt dotyczący owiec i kóz zakłada system wariantowy, który jest dobrowolny. W przypadku obu gatunków zwierząt należy zapewnić wypas lub dostęp do wybiegu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym, zwiększoną powierzchnię w budynkach o co najmniej 20%. Kozy dodatkowo muszą być utrzymywane bez uwięzi, a powierzchnia wybiegu ma być również zwiększona o co najmniej 20% od minimalnych obowiązujących wymogów prawnych.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, forma stacjonarna sprawdziła się i do Minikowa zawitało około 70 osób. Jej zwieńczeniem był poczęstunek z produktów z ras rodzimych owiec przygotowany przez Piotra Lenarta i Iwonę Wodzyńską.

tekst: Anna Mońko-Łanucha,
Fot. Marzena Zwiewka
KPODR w Minikowie

 

Relacja z konferencji pn. „Mikrobiologia w rolnictwie”

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

21 października 2022 r. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie odbyła się konferencja pn. „Mikrobiologia w rolnictwie” z transmisją online. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło, zarówno stacjonarnie jak i przed monitorami komputerów, łącznie 148 uczestników. Jako główne cele konferencji przyjęto rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej biologicznych (w tym mikrobiologicznych) metod ochrony roślin, poprawy żyzności gleby oraz ich znaczenie w uprawie i poprawie plonowania roślin uprawnych, wymiana informacji na temat praktycznych i prawnych aspektów zastosowania biologizacji oraz prezentacja przykładów wykorzystania pożytecznych mikroorganizmów w uprawie roślin oraz przedstawienie perspektyw na przyszłość dotyczących zrównoważonej uprawy, zgodnej z dobrymi praktykami rolniczymi i ochroną środowiska. Relacja z konferencji, wraz z opisem poszczególnych części znajduje się poniżej.

Dr Ryszard Kamiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, wraz z dr Ryszardem Zarudzkim, zastępcą dyrektora ds. transferu wiedzy i innowacji, dokonali oficjalnego otwarcia konferencji, witając wszystkich gości i wprowadzając do problematyki danego tematu. Głos zabrała również Martyna Zielińska-Tadych – organizator konferencji.

Pierwszym wykładowcom była prof. dr hab. Jolanta Kowalska, pracownik Zakładu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska, Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, która przedstawiła temat „Potencjał mikroorganizmów pożytecznych – środki ochrony roślin i inne produkty o działaniu ochronnym”. Omawiane zagadnienia obejmowały:

– biologiczne metody zwalczania agrofagów;
– biopreparaty rejestrowane w ochronie roślin;
– wirusy, bakterie i grzyby owadobójcze;

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=671s

Następnie dr hab. Magdalena Jakubowska, pracownik Zakładu Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów, Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, wygłosiła wykład pt. „Mikroorganizmy jako potencjał stymulujący wzrost roślin”. Omawiane zagadnienia obejmowały:

– rola mikroorganizmów glebowych;
– prawodawstwo w zakresie stosowania biopreparatów i ich funkcje;
– ochrona mikroorganizmów glebowych;

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=3811s

Wykład pt. „Zastosowanie mikroorganizmów i otoczkowania nasion dla poprawy żyzności gleb i plonu roślin w ekologicznej i konwencjonalne uprawie roślin bobowatych” przedstawiła dr hab. Anna Gałązka, prof. Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
z siedzibą w Puławach, pracownik Zakładu Mikrobiologii Rolniczej. Omawiane zagadnienia obejmowały:

– funkcje gleby i mikroorganizmów glebowych;
– rodzaje, funkcje i znaczenie biopreparatów;
– bakterie wiążące azot;
– zastosowanie otoczkowania nasion w uprawie roślin bobowatych;
– szczepionki mikrobiologiczne.

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=6008s

Kolejny wykład, pt. „Znaczenie drobnoustrojów glebowych w warunkach zmian wilgotności gleby” wygłosiła dr Karolina Furtak, pracownik Zakładu Mikrobiologii Rolniczej, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach. Omawiane zagadnienia obejmowały:

– skutki niedoboru wody w glebie i wpływ na rolnictwo;
– skutki nadmiaru wody w glebie i wpływ na rolnictwo;
– wpływ suszy i nadmiaru wody na mikroorganizmy glebowe.

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=8226s

Wykład pt. „Rola mikroorganizmów w kształtowaniu żyzności gleby” zaprezentowała dr hab. Aleksandra Burkowska-But, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracownik Katedry Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii, która reprezentowała również Bacto–Tech Sp. z o. o. Omawiana tematyka obejmowała:

– czynniki wpływające na żywność gleby;
– grupy mikroorganizmów glebowych i ich rola;
– rola mikroorganizmów w powstawaniu próchnicy;
– rola mikroorganizmów w tworzeniu struktury gleby.

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=10450s

Mgr inż. Rafał Igielski, prezes Zarządu SomiGRO Sp. z o. o. zaprezentował temat pt. „Badania mikrobiologiczne gleby wsparciem dla zrównoważonego rolnictwa”. Omawiana tematyka obejmowała:

– założenia Wspólnej Polityki Rolnej;
– praktyki rolnictwa zrównoważonego;
– metody badań jakości gleby;
– wpływ uprawy ekologicznej i konwencjonalnej na przykładzie (poletka doświadczalne Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie).

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=12295s

Ostatni wykład, pt. „Pożyteczne mikroorganizmy jako ważny element w uprawie gleby i roślin. Przykłady gospodarstw stosujących preparaty mikrobiologiczne” zaprezentował mgr inż. Sławomir Gacka, prezes zarządu ProBiotics Polska Sp. z o. o. Omawiane zagadnienia obejmowały:

– założenia rolnictwa zrównoważonego;
– znaczenie badań jakości gleby;
– znaczenie pojęcia „zdrowa gleba”;
– przykłady gospodarstw stosujących biopreparaty.

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=13755s

Dr Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora ds. transferu wiedzy i innowacji Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie podziękował wykładowcom, za wygłoszenie prelekcji w sposób niezwykle interesujący oraz słuchaczom, za obecność, zainteresowanie i zadane pytania. Następnie podsumował i zakończył konferencję.

Martyna Zielińska-Tadych
KPODR w Minikowie

 

 

 

VI Ogólnokrajowa konferencja na temat śruty rzepakowej już za nami!

19 października br. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie odbyła się VI Ogólnokrajowa konferencja na temat śruty rzepakowej. Konferencję oficjalnie otworzył Mariusz Szeliga, prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju (PSPO), który podkreślił znaczący wzrost w ostatnich latach produkcji rzepaku. Po nim głos zabrał prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych – Juliusz Młodecki, który zwrócił uwagę na dużą dostępność śruty rzepakowej przez cały rok. Wspomniał on także o istotnej roli Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych, która stanowi unikatowe porozumienie całego łańcucha produkcji oleju. Następnie Ryszard Zarudzki – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) podziękował uczestnikom za liczne przybycie na wydarzenie oraz przywitał zaproszonych gości specjalnych, w tym  Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Posła na Sejm RP, który podkreślił istotę zwiększenia wykorzystania śruty rzepakowej.

Część merytoryczną konferencji rozpoczął Adam Stępień, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, który przedstawił uczestnikom aktualną sytuację na rynku produktów przerobu rzepaku w Polsce i Europie. Rzepak jest drugą uprawianą na świecie rośliną oleistą tuż za soją. Polska szczyci się tym, że jest liderem europejskim w jego uprawie, jest to możliwe dzięki ciągłemu upowszechnianiu, które przynosi oczekiwane efekty. Luki na zachodnim rynku są szansą dla Polski, nadal jednak to Niemcy i Francja przodują w dostawach rzepaku.

Następnie prelekcję wygłosił prof. dr hab. Andrzej Łozicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który przedstawił zgromadzonym uczestnikom, dlaczego poekstrakcyjna śruta rzepakowa jest lepszą paszą dla bydła mięsnego niż poekstrakcyjna śruta sojowa. Zwrócił on uwagę na zwiększone zainteresowanie poekstrakcyjną śrutą rzepakową, które wynika z trendu żywienia krów „bez GMO”. Wpływ mają także wysokie ceny poekstrakcyjnej śruty sojowej oraz wzrost świadomości na temat jej wartości w żywieniu bydła. Prelegent pokreślił, że poekstrakcyjna śruta rzepakowa daje lepsze wyniki produkcyjne.

Po krótkiej przerwie, wciąż spragnieni wiedzy uczestnicy wrócili na wykład prof. Pawła Górki z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który przybliżył możliwości wykorzystania poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w paszach starterowych dla cieląt przeznaczonych na opas. Przedstawił on wyniki badań, w których zastępowano śrutę sojową śrutą rzepakową, potwierdzające, że wcale nie daje ona gorszych rezultatów w żywieniu cieląt. Dodatkowo podał on informacje w jakiej formie podawać cielętom pasze starterowe z udziałem białka rzepaku, aby była ona dla nich smaczniejsza oraz jak umiejętnie wybierać pasze spośród tych dostępnych na rynku.

Ostatnią z prelekcji przedstawił Bartłomiej Lubiński z KPODR, który mówił o wsparciu przez Ośrodek produkcji bydła mięsnego w województwie kujawsko-pomorskim, wsparciu rozwoju produkcji zrównoważonej z wyższym dobrostanem zwierząt, zdrowszymi zwierzętami, korzystną dla klimatu oraz większą odpornością ekonomiczną gospodarstw.

Na zakończenie konferencji odbyła się debata ekspercka z udziałem Piotra Szysza –  przewodniczącego zespołu roboczego ds. śruty – PSPO, Juliusza Młodeckiego – Prezesa Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Jacka Zarzeckiego – Prezesa Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Łukasza Karmowskiego – Prezesa Zarządu Związku Gorzelni Polskich, producenta bydła mięsnego, Piotra Wójcika – kierownika Zakładu Hodowli Bydła, Instytutu Zootechniki w Balicach oraz Ryszarda Zarudzkiego – dyrektora KPODR, którą moderował Karol Bujoczek – redaktor naczelny czasopisma Top Agrar Polska – prowadzący całość wydarzenia. Uczestnicy debaty dyskutowali na temat potencjału województwa kujawsko-pomorskiego w uprawie rzepaku, a także o możliwościach zmniejszenia eksportu śruty rzepakowej.

Tekst: Bartłomiej Lubiński, KPODR
Foto: Jarosław Domiński, KPODR