konferencja

FORUM OCHRONY ŚRODOWISKA – KONFERENCJA – ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI

 

25 listopada tego roku odbyła się konferencja online pod nazwą „Zarządzanie Gospodarką Odpadami”, zorganizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Konferencja zorganizowana była w ramach tegorocznego Forum Ochrony Środowiska przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Pierwszym prelegentem w tym dniu był dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który  w swoim wykładzie pt. Ustawodawstwo w gospodarce odpadam, omówił zmiany jakie weszły w życie wraz z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pan Doktor poruszył również zmiany dotyczące innych ustaw, mających bezpośredni wpływ na gospodarkę odpadami w gminach. Wspomniane zostało jakie nowe obowiązki posiadają zarówno władze administracyjne jak i indywidualni wytwórcy odpadów. Omówiono też nowe oficjalne definicje jakimi posługujemy się w odniesieniu do odpadów.

W drugim wykładzie pt. Nowości w gospodarce odpadami, wygłoszonym przez dr inż. Barbarę Kozłowską, z Politechniki Łódzkiej, kompleksowo zapoznaliśmy się z zasadami selektywnej zbiórki odpadów, systemem kaucyjnym, który planowany jest w przyszłości oraz gospodarką obiegu zamkniętego na przykładzie zarówno gospodarstwa domowego jak i przedsiębiorstw. Pani Doktor szczegółowo omówiła problematykę gospodarki odpadami z jaką możemy się spotkać w gminach.

Wykład pt. Co z tymi odpadami – selektywna zbiórka na obszarze gminy, problemy i rozwiązania, zamykający konferencję został wygłoszony przez Panią Klaudię Subutkiewicz, Dyrektor Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w Bydgoszczy. Wykład dotyczył przede wszystkim rozwiązań jakie stosowane są realnie i w praktyce. Pani Dyrektor wyjaśniła jak Bydgoszcz radzi sobie z odpadami problematycznymi takim jak opony lub wyroby zawierające azbest oraz jak edukuje się  mieszkańców miasta poprzez liczne akcje promujące ekologiczne podejście do przysłowiowych śmieci.

Jak widać zarządzania gospodarką odpadami to rozległe zagadnienie. Wymaga to aktywności na wielu płaszczyznach. Mają tu znaczenie działania prawne, administracyjne jak i społeczne. Temat odpadów jest cały czas aktualny i warto do niego wracać by budować świadomość społeczną i kształtować odpowiedzialność wśród mieszkańców miast i wsi.

Tym samym, dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom konferencji za udział i aktywność w czasie dyskusji. Dziękujemy również prelegentom za wyczerpujące omówienie podjętych przez nich tematów.

 

Zapis wideo Forum:

 

Prezentacje

Co z tymi odpadami – selektywna zbiórka na obszarze gminy, problemy i rozwiązania – K.Subutkiewicz

Nowości w gospodarce odpadami – B. Kozłowska

Ustawodawstwo w gospodarce odpadami – Z. Bukowski

Opracowała:
Lidia Saganowska
KPODR w Minikowie

 

Zrównoważona produkcja owiec i kóz

25 listopada 2022 r. w Minikowie odbyła się konferencja pn. Zrównoważona produkcja owiec i kóz. Celem konferencji było omówienie bieżących spraw dotyczących prawodawstwa oraz sytuacji na rynku małych przeżuwaczy. Organizatorami konferencji byli: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Bydgoszczy, Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy w Balicach.

Przybyłych gości powitali Lidia Lewandowska Zastępca Dyrektora ds. doradztwa KPODR w Minikowie, Józef Baran Dyrektor RZHOiK w Bydgoszczy i Paweł Radomski Kierownik Zespołu ds współpracy z praktyką, transferu wiedzy i innowacji Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy w Balicach.

Pogłowie owiec w województwie kujawsko-pomorskim wynosi ok 10 000 szt. z czego połowa to owce hodowlane, natomiast w Polsce pogłowie owiec wynosi ok. 280 000 owiec wg danych podawanych przez GUS. Cena żywca wynosi obecnie ok. 13 zł brutto za 25-50 kg jagnię. Niemcy i Włochy to główne kierunki eksportu jagnięciny. Na rynku krajowym wzrosła sprzedaż mięsa owczego, restauracje i kebabownie poszukują tego surowca aby wzbogacić swoje menu o tradycyjne smaki.

Wykorzystanie pasz z użytków zielonych w chowie małych przeżuwaczy to temat przedstawiony przez dr hab. Iwona Radkowska prof. IZ, Instytut Zootechniki. Pasze pochodzące z użytków zielonych, a zwłaszcza ruń pastwiskowa od wieków stanowią podstawę żywienia przeżuwaczy. Uzyskano pasze muszą być odpowiedniej jakości i wartości pokarmowej, a żywienie pastwiskowe wymaga połączenia wiedzy z zakresu produkcji roślinnej i żywienia zwierząt. Szacuje się, iż na użytkach zielonych w naszym kraju występuje ok. 300 gatunków roślin o potwierdzonych właściwościach leczniczych. Dr inż. Jacek Sikora omówił jak wgląda idea restytucji wymarłych ras kóz, która sięga od 2005 roku. Koza karpacka, sandomierska, kazimierzowska to trzy rasy kóz zachowawczych występujących w programie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Uczestnik programu otrzyma od 2023 roku dotację do jednej kozy matki – 953 zł/sztukę/rok. Szczegółowe informacje dotyczące programów ochrony zasobów genetycznych kóz, procedur oraz wzory formularzy znajdą się na stronie Instytutu Zootechniki – PIB: http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/. Mariusz Dobies, specjalista ds. żywienia zaprezentował prezentację związaną z punktami krytycznymi w żywieniu owiec i kóz od momentu narodzin.

Ostatnia prezentacja związana była z Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i zaprezentowana została przez Annę Mońko-Łanucha z KPODR w Minikowie. Ekoschemat – Dobrostan zwierząt dotyczący owiec i kóz zakłada system wariantowy, który jest dobrowolny. W przypadku obu gatunków zwierząt należy zapewnić wypas lub dostęp do wybiegu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym, zwiększoną powierzchnię w budynkach o co najmniej 20%. Kozy dodatkowo muszą być utrzymywane bez uwięzi, a powierzchnia wybiegu ma być również zwiększona o co najmniej 20% od minimalnych obowiązujących wymogów prawnych.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, forma stacjonarna sprawdziła się i do Minikowa zawitało około 70 osób. Jej zwieńczeniem był poczęstunek z produktów z ras rodzimych owiec przygotowany przez Piotra Lenarta i Iwonę Wodzyńską.

tekst: Anna Mońko-Łanucha,
Fot. Marzena Zwiewka
KPODR w Minikowie

 

Relacja z konferencji pn. „Mikrobiologia w rolnictwie”

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

21 października 2022 r. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie odbyła się konferencja pn. „Mikrobiologia w rolnictwie” z transmisją online. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło, zarówno stacjonarnie jak i przed monitorami komputerów, łącznie 148 uczestników. Jako główne cele konferencji przyjęto rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej biologicznych (w tym mikrobiologicznych) metod ochrony roślin, poprawy żyzności gleby oraz ich znaczenie w uprawie i poprawie plonowania roślin uprawnych, wymiana informacji na temat praktycznych i prawnych aspektów zastosowania biologizacji oraz prezentacja przykładów wykorzystania pożytecznych mikroorganizmów w uprawie roślin oraz przedstawienie perspektyw na przyszłość dotyczących zrównoważonej uprawy, zgodnej z dobrymi praktykami rolniczymi i ochroną środowiska. Relacja z konferencji, wraz z opisem poszczególnych części znajduje się poniżej.

Dr Ryszard Kamiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, wraz z dr Ryszardem Zarudzkim, zastępcą dyrektora ds. transferu wiedzy i innowacji, dokonali oficjalnego otwarcia konferencji, witając wszystkich gości i wprowadzając do problematyki danego tematu. Głos zabrała również Martyna Zielińska-Tadych – organizator konferencji.

Pierwszym wykładowcom była prof. dr hab. Jolanta Kowalska, pracownik Zakładu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska, Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, która przedstawiła temat „Potencjał mikroorganizmów pożytecznych – środki ochrony roślin i inne produkty o działaniu ochronnym”. Omawiane zagadnienia obejmowały:

– biologiczne metody zwalczania agrofagów;
– biopreparaty rejestrowane w ochronie roślin;
– wirusy, bakterie i grzyby owadobójcze;

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=671s

Następnie dr hab. Magdalena Jakubowska, pracownik Zakładu Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów, Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, wygłosiła wykład pt. „Mikroorganizmy jako potencjał stymulujący wzrost roślin”. Omawiane zagadnienia obejmowały:

– rola mikroorganizmów glebowych;
– prawodawstwo w zakresie stosowania biopreparatów i ich funkcje;
– ochrona mikroorganizmów glebowych;

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=3811s

Wykład pt. „Zastosowanie mikroorganizmów i otoczkowania nasion dla poprawy żyzności gleb i plonu roślin w ekologicznej i konwencjonalne uprawie roślin bobowatych” przedstawiła dr hab. Anna Gałązka, prof. Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
z siedzibą w Puławach, pracownik Zakładu Mikrobiologii Rolniczej. Omawiane zagadnienia obejmowały:

– funkcje gleby i mikroorganizmów glebowych;
– rodzaje, funkcje i znaczenie biopreparatów;
– bakterie wiążące azot;
– zastosowanie otoczkowania nasion w uprawie roślin bobowatych;
– szczepionki mikrobiologiczne.

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=6008s

Kolejny wykład, pt. „Znaczenie drobnoustrojów glebowych w warunkach zmian wilgotności gleby” wygłosiła dr Karolina Furtak, pracownik Zakładu Mikrobiologii Rolniczej, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach. Omawiane zagadnienia obejmowały:

– skutki niedoboru wody w glebie i wpływ na rolnictwo;
– skutki nadmiaru wody w glebie i wpływ na rolnictwo;
– wpływ suszy i nadmiaru wody na mikroorganizmy glebowe.

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=8226s

Wykład pt. „Rola mikroorganizmów w kształtowaniu żyzności gleby” zaprezentowała dr hab. Aleksandra Burkowska-But, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracownik Katedry Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii, która reprezentowała również Bacto–Tech Sp. z o. o. Omawiana tematyka obejmowała:

– czynniki wpływające na żywność gleby;
– grupy mikroorganizmów glebowych i ich rola;
– rola mikroorganizmów w powstawaniu próchnicy;
– rola mikroorganizmów w tworzeniu struktury gleby.

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=10450s

Mgr inż. Rafał Igielski, prezes Zarządu SomiGRO Sp. z o. o. zaprezentował temat pt. „Badania mikrobiologiczne gleby wsparciem dla zrównoważonego rolnictwa”. Omawiana tematyka obejmowała:

– założenia Wspólnej Polityki Rolnej;
– praktyki rolnictwa zrównoważonego;
– metody badań jakości gleby;
– wpływ uprawy ekologicznej i konwencjonalnej na przykładzie (poletka doświadczalne Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie).

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=12295s

Ostatni wykład, pt. „Pożyteczne mikroorganizmy jako ważny element w uprawie gleby i roślin. Przykłady gospodarstw stosujących preparaty mikrobiologiczne” zaprezentował mgr inż. Sławomir Gacka, prezes zarządu ProBiotics Polska Sp. z o. o. Omawiane zagadnienia obejmowały:

– założenia rolnictwa zrównoważonego;
– znaczenie badań jakości gleby;
– znaczenie pojęcia „zdrowa gleba”;
– przykłady gospodarstw stosujących biopreparaty.

https://www.youtube.com/watch?v=mkYel8IvxSo&t=13755s

Dr Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora ds. transferu wiedzy i innowacji Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie podziękował wykładowcom, za wygłoszenie prelekcji w sposób niezwykle interesujący oraz słuchaczom, za obecność, zainteresowanie i zadane pytania. Następnie podsumował i zakończył konferencję.

Martyna Zielińska-Tadych
KPODR w Minikowie

 

 

 

VI Ogólnokrajowa konferencja na temat śruty rzepakowej już za nami!

19 października br. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie odbyła się VI Ogólnokrajowa konferencja na temat śruty rzepakowej. Konferencję oficjalnie otworzył Mariusz Szeliga, prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju (PSPO), który podkreślił znaczący wzrost w ostatnich latach produkcji rzepaku. Po nim głos zabrał prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych – Juliusz Młodecki, który zwrócił uwagę na dużą dostępność śruty rzepakowej przez cały rok. Wspomniał on także o istotnej roli Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych, która stanowi unikatowe porozumienie całego łańcucha produkcji oleju. Następnie Ryszard Zarudzki – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) podziękował uczestnikom za liczne przybycie na wydarzenie oraz przywitał zaproszonych gości specjalnych, w tym  Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Posła na Sejm RP, który podkreślił istotę zwiększenia wykorzystania śruty rzepakowej.

Część merytoryczną konferencji rozpoczął Adam Stępień, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, który przedstawił uczestnikom aktualną sytuację na rynku produktów przerobu rzepaku w Polsce i Europie. Rzepak jest drugą uprawianą na świecie rośliną oleistą tuż za soją. Polska szczyci się tym, że jest liderem europejskim w jego uprawie, jest to możliwe dzięki ciągłemu upowszechnianiu, które przynosi oczekiwane efekty. Luki na zachodnim rynku są szansą dla Polski, nadal jednak to Niemcy i Francja przodują w dostawach rzepaku.

Następnie prelekcję wygłosił prof. dr hab. Andrzej Łozicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który przedstawił zgromadzonym uczestnikom, dlaczego poekstrakcyjna śruta rzepakowa jest lepszą paszą dla bydła mięsnego niż poekstrakcyjna śruta sojowa. Zwrócił on uwagę na zwiększone zainteresowanie poekstrakcyjną śrutą rzepakową, które wynika z trendu żywienia krów „bez GMO”. Wpływ mają także wysokie ceny poekstrakcyjnej śruty sojowej oraz wzrost świadomości na temat jej wartości w żywieniu bydła. Prelegent pokreślił, że poekstrakcyjna śruta rzepakowa daje lepsze wyniki produkcyjne.

Po krótkiej przerwie, wciąż spragnieni wiedzy uczestnicy wrócili na wykład prof. Pawła Górki z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który przybliżył możliwości wykorzystania poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w paszach starterowych dla cieląt przeznaczonych na opas. Przedstawił on wyniki badań, w których zastępowano śrutę sojową śrutą rzepakową, potwierdzające, że wcale nie daje ona gorszych rezultatów w żywieniu cieląt. Dodatkowo podał on informacje w jakiej formie podawać cielętom pasze starterowe z udziałem białka rzepaku, aby była ona dla nich smaczniejsza oraz jak umiejętnie wybierać pasze spośród tych dostępnych na rynku.

Ostatnią z prelekcji przedstawił Bartłomiej Lubiński z KPODR, który mówił o wsparciu przez Ośrodek produkcji bydła mięsnego w województwie kujawsko-pomorskim, wsparciu rozwoju produkcji zrównoważonej z wyższym dobrostanem zwierząt, zdrowszymi zwierzętami, korzystną dla klimatu oraz większą odpornością ekonomiczną gospodarstw.

Na zakończenie konferencji odbyła się debata ekspercka z udziałem Piotra Szysza –  przewodniczącego zespołu roboczego ds. śruty – PSPO, Juliusza Młodeckiego – Prezesa Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Jacka Zarzeckiego – Prezesa Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Łukasza Karmowskiego – Prezesa Zarządu Związku Gorzelni Polskich, producenta bydła mięsnego, Piotra Wójcika – kierownika Zakładu Hodowli Bydła, Instytutu Zootechniki w Balicach oraz Ryszarda Zarudzkiego – dyrektora KPODR, którą moderował Karol Bujoczek – redaktor naczelny czasopisma Top Agrar Polska – prowadzący całość wydarzenia. Uczestnicy debaty dyskutowali na temat potencjału województwa kujawsko-pomorskiego w uprawie rzepaku, a także o możliwościach zmniejszenia eksportu śruty rzepakowej.

Tekst: Bartłomiej Lubiński, KPODR
Foto: Jarosław Domiński, KPODR