Konferencja pn. „Człowiek i przyroda – zrównoważone sąsiedztwo”

23 maja br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w ramach Forum Bioróżnorodności odbyła się konferencja pn. „Człowiek i przyroda – zrównoważone sąsiedztwo”. Udział w konferencji wzięło 80 osób. Uczestnikami byli mieszkańcy wsi, uczniowie szkoły rolniczej, przedstawiciele parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, a także doradcy rolniczy.

Wydarzenie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a jego realizacja była częścią projektu pn. „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”

Konferencja składała się z czterech wykładów. Pierwszy z nich wygłosił Pan Dawid Kilon, ornitolog, przyrodnik i plastyk. W trakcie swojego wykładu pn. „Człowiek i ptaki – mieć oko na sąsiada”, zaprezentował szereg ciekawych przykładów na to, jak ptaki radzą sobie w zurbanizowanym świecie. Mówił o tym, w jaki sposób możemy pomagać ptakom poprzez nasze drobne działania i przede wszystkim jak im nie szkodzić. Zwrócił uwagę na to jak i kiedy należy dokarmiać ptaki. Pan Dawid pokazał na licznych przykładach, że zwierzęta towarzyszą człowiekowi również dla swoich korzyści, potrafią dostosowywać się do zmian, a część gatunków stałaje się w efekcie synantropijna – zżyta z siedzibami ludzkimi.

Drugi wykład przedstawił Pan Krzysztof Konieczny, prezes fundacji Pro Natura, biolog, edukator, ekolog. Wykład pn. „O potrzebie ochrony mozaiki siedlisk na terenach rolniczych” dotyczył zróżnicowania siedlisk przyrodniczych i ich charakterystyki. Pan Krzysztof mówił o znaczeniu elementów i obszarów nieprodukcyjnych w krajobrazie rolniczym. Zaznaczył jak ogromnym rezerwuarem różnorodności biologicznej są wszelkie zadrzewienia, żywopłoty, oczka wodne, ekotony czy miedze. Pokazał również, że skutecznym sposobem na ochronę przyrody może być tworzenie niewielkich rezerwatów przyrody, we współpracy z lokalnymi mieszkańcami.  

Trzecią prelegentką była Pani Agata Grzywińska, prezeska fundacji Żywa Przestrzeń, propagatorka permakultury, agroleśnictwa oraz popularyzatorka naturalnego budownictwa. W swoim wykładzie pn. „Samowystarczalność lokalnej społeczności w duchu permakultury”, skupiła się przede wszystkim na potrzebie pielęgnacji współpracy między mieszkańcami wsi. Pokazała jak skuteczne i korzystne może okazać się współdziałanie, dzielenie się oraz wymiana towarów i doświadczeń między sąsiadami. Wszystko to z poszanowaniem przyrody i w zgodzie z zasadą niemarnowania zasobów. Wspólne działania mają sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości na terenach wiejskich i są znakomitym sposobem na zaktywizowanie nieczynnych zawodowo grup. W efekcie, lokalne społecznością stają się bardziej produktywne, niezależne, kreatywne i zżyte.

Czwarte wystąpienie przeprowadziła Pani dr inż. Ewa Krasicka – Korczyńska, wykładowczyni Politechniki Bydgoskiej, botaniczka i autorka projektów związanych z ochroną środowiska. W wykładzie pn. „Różnorodność biologiczna – jej znaczenie dla przyrody i człowieka” mówiła o czynnej ochronie gatunkowej i ekosystemowej. Zwróciła uwagę jak ważne jest zachowanie różnorodności gatunkowej roślin na obszarach naturalnych jak i tych zagospodarowanych przez człowieka. W trakcie wykładu poznaliśmy liczne, cenne gatunki oraz stanowiska przyrodnicze, które należy chronić i wspierać. Ważnym aspektem były też rośliny obce i inwazyjne, stanowiące zagrożenie dla rodzimych gatunków jak i człowieka.

Każdy z powyższych tematów w odmienny sposób odnosił się do bioróżnorodności i mówił o jej przejawach oraz formach. Prelegenci na co dzień działający w różnych obszarach ochrony środowiska mówili jednak zgodnie o potrzebie poszanowania przyrody i jej zasobów. Każdy wykład mówił o ożywionych jak i nieożywionych elementach krajobrazu, które współpracują ze sobą i tworzą lokalne środowisko. Bardzo ważnym aspektem okazuje się również współpraca w obrębie lokalnych społeczności oraz nieustanna edukacja i uświadamianie mieszkańców. Jak widzimy, nasze codzienne nawyki powinny być przekierowane na potrzeby nie tylko nasze, ale również przyrody.

Tekst: Lidia Saganowska
Zdjęcia: Damian Oparzela

KPODR w Monikowie

 

 

 

image_pdfimage_print