Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa

 

Już po warsztatach!

W Centrum Technologii Przetwórstwa Rolno-Spożywczego w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (PODR) przeprowadzono warsztaty w zakresie przetwórstwa mleka, mięsa i owoców. Warsztaty odbyły się w ramach projektu pod nazwąKrótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa” realizowanego przez PODR. Projekt obejmuje swoim zasięgiem cztery województwa: podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.

Uczestnicy z województwa kujawsko-pomorskiego brali udział w zajęciach w dwóch grupach szkoleniowych po 15 osób, w  terminach: 29-30 sierpnia  2019 r. oraz 12-13 września 2019 r.

Zajęcia warsztatowe prowadzone były w trzech blokach tematycznych, podczas których podkreślano znaczenie  należytego utrzymania maszyn i urządzeń (mycie i dezynfekcja) oraz higieny i zdrowia personelu w procesach produkcyjnych. W bloku przetwórstwa mleka uczestnicy zapoznali się z oceną mleka  jako surowca. Na jakość wyrobu wpływ mają poszczególne składniki jak i higiena doju (stanowi o zawartości drobnoustrojów w surowcu). Uczestników zapoznano  z technologią produkcji serów z wykorzystaniem podpuszczki i chlorku wapnia.

Dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników cieszył się blok warsztatowy z przetwórstwa mięsa. Przedstawiono możliwości wykorzystania rozmaitych rodzajów mięsa od różnych gatunków zwierząt. Zwrócono uwagę na jego korzystne cechy jakościowe. W czasie przetwarzania mięsa przedstawiono receptury wytworzenia różnych rodzajów kiełbasy.

Uczestnicy ostatnich warsztatów zapoznali się z technologiami przetwarzania owoców. Przekazane zostały receptury i mieszanki soków owocowo- warzywnych. Przedstawiono proces tłoczenia, pasteryzacji na zimno i pakowania wyprodukowanego soku. Wskazano na ważne dla jakości soków elementy technologii produkcji.

W podsumowaniu warsztatów akcentowano znaczenie rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz MLO – marginalnej, lokalnej, ograniczonej działalności w dywersyfikowaniu uzyskiwanych dochodów z gospodarstwa. Zapoznano uczestników warsztatów z wymogami prawnymi, higienicznymi i sanitarnymi produkcji żywności i wynikającymi z nich problemów z legalizacją działalności. Zapoznano również z wymaganą do rejestracji MLO dokumentacją.

Zajęcia były prowadzone przez pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, z Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności. Na bieżąco były przekazywane informacje dotyczące technologii produkcji i techniki wytwarzania poszczególnych produktów. Był także czas na zmierzenie się z własnoręczną produkcją jak i wymianą doświadczeń pomiędzy wykładowcami i uczestnikami.

Posumowanie projektu odbyło się 25 września 2019 r. na konferencji zorganizowanej w Hotelu „Odessa” w Wysokim Mazowieckim. Zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia prawne związane z przetwórstwem rolno-spożywczym i bezpieczeństwem żywności. Część konferencji poświęcono na identyfikowalność  i autentyczność surowca oraz etykę w przetwórstwie żywności. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyło się przetwórstwo produktów pochodzących ze zbioru w lasach, łąkach i z ogrodów. W ramach konferencji przedstawiono również zagadnienia związane ze sprzedażą wytworzonego produktu, kanałami dystrybucji oraz wykorzystaniem możliwości marketingowych w oparciu o social media.

Zrealizowany projekt był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz  pozyskania praktycznej i teoretycznej wiedzy od prowadzących specjalistów z możliwością adaptacji do warunków poszczególnych uczestników.

Za treść merytoryczną odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

 

Do pobrania publikacja:

Krótki łancuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa

 

 

 

 

Małgorzata Kołacz,
KPODR w Minikowie