Kolejny raz w Pieczyskach

15 marca bieżącego roku odbyła się konferencja sadownicza „Aspekty technologiczne upraw sadowniczych”.  Konferencję otworzyli Małgorzata Kołacz z KPODR Miniowo oraz Piotr Kalitta z firmy Mondi Polska.

            Temat „Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich” w ramach działania „Współpraca” z PROW 2014-2020 przedstawiła Małgorzata Kołacz z KPODR Minikowo. Sieć funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i ma charakter otwarty. Partnerami Sieci mogą zostać: rolnicy, grupy rolników, posiadacze lasów, przedsiębiorcy, instytuty badawcze, uczelnie wyższe przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego. Głównym celem Sieci jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Ułatwia wymianę wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji. Sieć innowacji w rolnictwie jest oparta na publicznym doradztwie rolniczym. koordynowanym na poziomie krajowym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Zadania Sieci na poziomie wojewódzkim są wdrażane przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Wsparcie działania „Współpraca” dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI), oraz realizacji przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania i wdrożenia nowych lub znacznie udoskonalonych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu. Utworzona grupa operacyjna składa się z co najmniej 2 różnych podmiotów należących do następujących kategorii: rolnicy, właściciele lasów, naukowcy: instytuty, jednostki naukowe, uczelnie, przedsiębiorcy podmioty świadczące usługi doradcze. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych: budowy, modernizacji obiektów i infrastruktury (50% refundacji), zakupu: maszyn, urządzeń, aparatury, badawczej, oprogramowania i licencji (50% refundacji) kosztów badań (90% refundacji), kosztów ogólnych i bieżących (100% refundacji), podatków od towarów i usług (VAT). O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznawanych przez ARiMR według kryteriów punktowych.

            Piotr Kalitta z firmy Mondi Polska zapoznał uczestników z osiąganymi cenami dla owoców w sezonie 2016, porównał je do prognozowanych na ubiegły sezon. Według GUS 2016 roku zbiory owoców w Polsce wyniosły 4,50 mln ton i były o 10,3% wyższe niż w 2015. Zwiększyły się zbiory niemal wszystkich owoców poza truskawkami. Plony jabłek osiągnęły 3,5 mln ton i były o 10,5% wyższe w porównaniu do roku poprzedzającego. Zbiory wiśni wzrosły o 8,7% do 195 tys. ton a czereśni o 12,3% do 54 tys. ton. Produkcja owoców jagodowych wzrosła o 8,8% do 558 tys. ton, najbardziej maliny o 50,2% do 120 tys. ton. Natomiast  plonowanie truskawek zmniejszyło się o 4,3% do 196 tys. ton.

 Źródło: notowania Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB

 

Kończąc wystąpienie Piotr Kalitta zapoznał uczestników  z planami instalacji trzeciego tunelu zamrażalniczego w zakładzie w Stopce oraz budowy drugiego zakładu i magazynu mrożonek w Karczmiskach na Lubelszczyźnie. Za dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej firma Mondi Polska uzyskała kolejne wyróżnienie w XI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2016 przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

            Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie dr Agaty Broniarek-Niemiec z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach dotyczące chorób grzybowych w uprawach roślin pestkowych i jagodowych. Prelegentka zwróciła szczególną uwagę na brunatną zgniliznę drzew pestkowych, gdzie pierwsze symptomy mogą wystąpić na kwiatach. Do infekcji dochodzi poprzez znamię słupka lub pylniki. Z porażonych kwiatów grzybnia przerasta do pędów i krótkopędów będąc przyczyną nekrozy kory i zamierania organów. Do porażenia owoców dochodzi najczęściej w okresie dojrzewania. Infekcji sprzyjają długotrwałe opady deszczu. Chorobę ogranicza usuwanie porażonych pędów owoców, unikanie nadmiernego zagęszczenia. Zwalczanie chemiczne w wiśniach należy przeprowadzić na początku i w pełni kwitnienia. Na wiśniach powinny wystarczyć dwa zabiegi, na pozostałych gatunkach zabiegi rozpocząć 3 tygodnie po kwitnieniu i kontynuować do zbioru z uwzględnieniem okresu karencji. Częstotliwość wykonywanych zabiegów uzależniona jest od przebiegu warunków pogodowych i podatności odmian. Drobna plamistość liści drzew pestkowych jest kolejną chorobą wpływającą na ilość i jakość uzyskiwanego plonu. Występuje corocznie w różnym nasileniu. Do infekcji dochodzi najczęściej na wiśniach i czereśniach, rzadziej na pozostałych gatunkach roślin pestkowych. Choroba początkowo objawia się niewielkimi, szarozielonymi przebarwieniami na dolnej stronie najstarszych liści, natomiast w późniejszym okresie rozwoju brunatno czerwonymi plamami na górnej stronie tych liści. Z rozwojem choroby infekcji ulegają coraz młodsze liście. W efekcie porażone liście opadają co może prowadzić do całkowitej defoliacji roślin. Zabiegiem profilaktycznym w ograniczaniu drobnej plamistości liści drzew pestkowych jest wygrabianie i niszczenie liści. Jest to zabieg trudny do przeprowadzenia i rzadko stosowany na plantacjach. Zwalczanie chemiczne należy rozpocząć bezpośrednio po kwitnieniu, kolejne 2-3 zabiegi co 10-14 dni. W lata szczególnie wilgotne liście chronimy również po zbiorach. Za najgroźniejszą chorobę występującą na roślinach jagodowych wykładowczyni uznała szarą pleśń. Objawy choroby w postaci brunatnych, gnilnych plam, lokalnej zgorzeli i nekroz, występują przede wszystkim na kwiatach i owocach w różnej fazie ich rozwoju, rzadziej na liściach i łodygach. W miejscu infekcji tkanka staje się jasnobrązowa, lekko się zapada, ale nie ulega rozkładowi. Owoce zielone w wyniku porażenia często zasychają, natomiast na dojrzałych pojawia się biała, puszysta grzybnia oraz szary, pylący nalot trzonków konidialnych z obficie wytwarzanymi zarodnikami konidialnymi. Grzyb B. cinerea występuje powszechnie na martwych szczątkach roślin. Poraża ponad sto gatunków roślin. O masowym wystąpieniu choroby decydują obecność podatnego żywiciela oraz odpowiednie warunki dla rozwoju grzyba. Ograniczyć chorobę można poprzez uprawę odmian mniej podatnych, zapewnienie dobrego przewietrzania plantacji (odpowiednie odległości między roślinami, odchwaszczanie), ściółkowanie plantacji truskawek, prawidłowe nawożenie zwłaszcza azotem, nawadnianie  kropelkowe,  w przypadku deszczowania plantacji zabieg przeprowadzać tylko w godzinach rannych. Szybkie schłodzenie owoców po zbiorze znacznie ogranicza ich gnicie podczas transportu i przechowywania. W zwalczaniu chemicznym bardzo ważne jest dokładne pokrycie cieczą użytkową wszystkich nadziemnych części roślin. Zaleca się używanie odpowiednich opryskiwaczy, najlepiej z pomocniczym strumieniem powietrza lub rozpylaczy asymetrycznych. Z uwagi na możliwość wystąpienia form grzyba odpornych na substancje aktywne tych środków należy bezwzględnie przestrzegać zasad przemiennego stosowania środków i ograniczyć liczbę zabiegów w sezonie preparatami należącymi do tej samej grupy chemicznej.

            Temat związany z  odżywianiem roślin sadowniczych przedstawił Łukasz Kutermach z firmy Intermag. W racjonalnym stosowaniu nawozów ważne jest dostarczenie drzewom składników pokarmowych w dawkach zabezpieczających prawidłowy rozwój i wzrost. W prawidłowym odżywianiu roślin istotny jest sposób nawożenia i wybór nawozów. Dostarczane składniki pokarmowe z nawozów powinny być po zastosowaniu łatwo dostępne dla roślin. Aplikacja nawozów powinna zabezpieczać dostarczenie składników pokarmowych we właściwym czasie do różnych części roślin (pień, pędy, pąki, liście, owoce). Podstawą każdego zastosowania nawożenia powinna być analiza zawartości składników w glebie oraz analizy liści. Wykładowca podkreślił konieczność właściwego pobrania próby jako warunku niezbędnego dla uzyskania wiarygodnych wyników i dzięki temu uniknięcia dalszych błędów w nawożeniu roślin. Na uwagę zasługuje Optysil – jedyny na rynku preparat krzemowy produkcji polskiej. Optysil wpływa korzystnie na zdrowotność roślin redukując wpływ stresu biotycznego i abiotycznego Intensyfikując proces fotosyntezy wpływa na prawidłowy wzrost i pokrój roślin.

Rafał Putinkowski z firmy Arysta LifeScience Polska Sp z o.o. przedstawiał ofertę handlową oraz promocje dla producentów owoców. Przedstawiał propozycje nowej metody ochrony roślin szczepionką Vaxiplant SL. Substancją aktywną Vaxiplantu jest laminaryna uruchamiająca mechanizmy odpornościowe w roślinie. Działanie uodparniające wynika z  podobieństwa budowy cząsteczki substancji aktywnej do substancji powstających w trakcie kontaktu roślina-patogen. Po zastosowaniu Vaxiplant SL roślina skutecznie broni się przed atakiem patogenów, pod warunkiem zastosowania środka przed infekcją. Mechanizm odpornościowy uruchamiany jest po około 2 dniach od zastosowania preparatu poprzez lignifikację ścian komórkowych. Odporność utrzymuje się przez 10-14 dni dlatego konieczne jest powtarzanie Zalecana jest do stosowania w uprawach truskawek do ochrony przed szarą pleśnią, mączniakiem prawdziwym, białą oraz czerwoną plamistością liści truskawki. Pierwszy zabieg należy wykonać tuż przed kwitnieniem, następne zabiegi co 7-10 dni w dawce 1,0 l/ha.

            Kolejnym prelegentem była Elżbieta Urban, która zaprezentowała historię i przeobrażenia firmy SynthosAgro. Priorytetami w działalności firmy jest kapitał w postaci wiedzy, fachowości oraz doświadczenia pracowników. W czasie prezentacji omówiono zastosowanie w uprawach sadowniczych środków grzybobójczych takich jak: Kaptan Zawiesinowy 50 WP, Kaptan Plus 71,5 WP, Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 SC, Sadoplon 75 WP. Szczególną uwagę prelegentka zwróciła na rejestrację preparatu Tores 250 EC – nowego produktu wprowadzonego w tym sezonie do stosowania w uprawach jabłoni i wiśni. Ten środek ochrony roślin zarejestrowany w dawce 0,2 l/ha w jabłoniach do zwalczania parcha jabłoni oraz do ochrony przed drobną plamistością liści drzew pestkowych w wiśniach. Natomiast preparat Grot 18 EC zawierający abamektynę jest środkiem przeznaczonym do zwalczania miodówki gruszowej plamistej na gruszy, oraz  przędziorka chmielowca w uprawach truskawki, maliny i jeżyny. Do zwalczania chwatów w jabłoniach i wiśniach zaproponowano Orkan 350 SL. Środek zawierający MCPA oraz  glifosat do stosowania nalistnego, przeznaczony do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w sadach drzew ziarnkowych i pestkowych.

 

Małgorzata Kołacz

KPODR Minikowo