Wnioski na budowę/renowację zbiorników retencyjnych

Wnioski należy składać bezpośrednio do Zarządu Województwa w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń, za pośrednictwem operatora pocztowego lub platformy e-PUAP. Termin składania wniosków na budowę/renowację zbiorników retencyjnych upływa w dniu 31 marca i dotyczy danego roku, w którym planowana jest realizacja zadania.

Treść uchwały, regulamin oraz załączniki do regulaminu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod tymi adresami: uchwała Nr 47/2190/19, Dotowanie budowy/renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji  oraz Dotowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych oraz budowy zbiorników wodnych służących małej retencji

 

Do wniosku należy dołączyć wypis z Rejestru ewidencji gruntów i budynków potwierdzający własności nieruchomości, wyrys z mapy ewidencyjnej (kopia mapy ewidencyjnej) potwierdzony przez starostwo, z zaznaczonym obszarem przeznaczonym na budowę/renowację zbiornika wodnego w skali minimalnej 1:2000, kopię operatu wodnoprawnego, kosztorys inwestorski lub przedmiar planowanych robót dla inwestycji, zgłoszenie do właściwego starostwa powiatowego realizacji zbiornika retencyjnego (dotyczy zbiornika o powierzchni do 0,10 ha) lub pozwolenie na budowę i pozwolenie wodnoprawne (dotyczy pozostałych zbiorników), opinię osoby posiadającej uprawnienia w zakresie melioracji potwierdzające celowość i zasadność wykonania zgłoszonych we wniosku robót. W sprawie ewentualnych pytań, prosimy o kontakt z Departamentem Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nr telefonu 56 621 59 18 lub 56 621 59 33.