ROLNIKU ZAREJESTRUJ SIĘ W BDO

 

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach, do końca 2019 roku każdy podmiot gospodarujący odpadami, wytwarzający czy transportujący odpady, wprowadzający produkty, opakowania i produkty w opakowaniach (z wyjątkiem podmiotów zwolnionych, zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach) zobowiązany jest do rejestracji w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Ponadto, podmioty gospodarujące odpadami i wytwarzające odpady zobowiązane są do prowadzenia ewidencji odpadów.

Ustawa o odpadach wskazuje podmioty zwolnione z obowiązku rejestracji, są to:

• osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;

• podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;

• podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);

• transportujący wytworzone przez siebie odpady;

wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie art. 50 ust. 1. ustawy o odpadach.

W związku z powyższym gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 75 ha powinny dokonać wpisu do bazy danych o produktach, opakowaniach oraz gospodarce odpadami. W tym celu należy pobrać wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami oraz złożyć go do właściwego urzędu marszałkowskiego.

Po uzyskaniu numeru rejestrowego BDO, gospodarstwa te zobowiązane są do prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania w terminie do 15 marca do urzędu marszałkowskiego rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. Co ważne, z dniem 1 stycznia 2020 r., zostaną uruchomione kolejne dwa moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów wyłącznie w formie elektronicznej.

Niedopełnienie obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO oraz brak aktywacji konta może spowodować duże utrudnienia w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.bdo.mos.gov.pl, na której znajdują się szczegółowe informacje na temat obowiązku rejestracji, szkoleń, instrukcje obsługi BDO oraz filmy instruktażowe.

 

tekst: Joanna Szczęsna, KPODR Minikowo

źródło: www.bdo.mos.gov.pl; Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku z późn. zm.