Międzynarodowy Dzień Rzepaku EURORZEPAK, Minikowo 18 maja 2023

Już po raz piąty w Minikowie odbył się Międzynarodowy Dzień Rzepaku, w którym uczestniczył Sekretarz Stanu Janusz Kowalski. Podczas wydarzenia rozmawiano na temat wyzwań stojących przed producentami rzepaku w związku z aktualnymi regulacjami prawnymi oraz sytuacją na rynkach światowych.

Międzynarodowy Dzień Rzepaku organizują wspólnie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju. Wspólnie z organizatorami wydarzenie otworzył Janusz Kowalski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W pierwszej części głos zabrał również  Poseł Jan Krzysztof Ardanowski przewodniczący Rady ds. i Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP.

Podczas otwarcia Janusz Kowalski, Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreślił istotną rolę polskiego rolnictwa na rynkach europejskich. Ministers Kowalski stwierdził, ze rewolucja, którą zapoczątkowali rolnicy i producenci rzepaku, przyczyni się do zwiększenia udziału polskich producentów rzepaku przede wszystkim w produkcji biodiesela, ale również wpłynie na zwiększenie liczby biogazowni i spółdzielni energetycznych w Polsce. Sekretarz Stanu skierował szczególne słowa uznania, za zasługi w tworzeniu stabilnych ram prawnych dotyczących wykorzystania biopaliw w Polsce, do Adama Stępnia, dyrektora generalnego Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju. Zapewniono o otwartości na współpracę, szczególnie w kwestii tworzenia nowych regulacji prawnych dotyczących biogazowni i wykorzystania biopaliw.

Następnie odbyły się wykłady wprowadzające do tematyki spotkania. Pierwszy: „Szanse i wyzwania dla sektora roślin oleistych. Zielony Ład i Plan Strategiczny WPR” wygłosił dr Jerzy Plewa, były Dyrektor Generalny Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa. Z kolei w zagadnienia agrotechnicznie uczestników wprowadziła prof. dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek z Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich prezentując wykład pt. „Wyzwania i perspektywy w produkcji rzepaku”.

Nieodzownym punktem Międzynarodowego Dnia Rzepaku jest debata ekspercka, podczas której przedstawiciele organizacji producentów roślin oleistych zrzeszonych w Copa-Cogeca oraz European Oilseed Alliance z Polski Niemiec, Francji, Szwecji i Finlandii rozmawiali na temat perspektyw uprawy rzepaku w Europie. Zwracano uwagę na szanse ale także wyzwania jakie pojawiają się w tym kontekście w związku z realizacją unijnych celów środowiskowo-klimatycznych. Podkreślano wpływ nowej WPR, w tym Europejskiego Zielonego Ładu, Strategii: “Od pola do stołu” i „Bioróżnorodności” oraz zagadnienia niskiej emisji dwutlenku węgla na przyszłość uprawy rzepaku w Europie. Na początku debaty każdy z prelegentów przedstawił aktualną sytuację na rynku i w uprawach rzepaku. Prezentowany był obszar upraw, problemy napotkane w obecnym sezonie wegetacyjnym jak i perspektywy dla tegorocznych zbiorów.  W spotkaniu EURORZEPAK 2023 uczestniczył  również przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa Serbii.

W wyniku międzynarodowej debaty sformułowano następujące wnioski i rekomendacje:

  1. Rzepak ozimy jest bardzo ważną rośliną w płodozmianie zapewniającą bioróżnorodność wpisującą się w założenia europejskiej strategii od pola do stołu.
  2. Z przerobu nasion rzepaku uzyskiwana jest śruta rzepakowa, która stanowi niezbędny krajowy komponent białkowy dla realizacji plonu białkowego, zakładającego zmniejszenie uzależnienia Europy od importu śruty sojowej.
  3. Skala produkcji biopaliw stanowi kluczowy element stabilizujący popyt na nasiona rzepaku i zwiększający produkcję rodzimego białka roślinnego w postaci makuchu lub śruty rzepakowej.
  4. Rzepak ozimy ma ogromne znaczenie prośrodowiskowe jako najważniejsza roślina miododajna i niezastąpiony elementy krajobrazu.
  5. Doświadczenia związane z otwarciem europejskiego rynku dla produktów rolnych z Ukrainy, w tym rzepaku, powinny stanowić podstawowy element strategii państw UE dla przyszłej integracji Ukrainy z Unią Europejską. Niezbędna jest tu solidarność wszystkich krajów UE.

EURORZEPAK rozpoczął cykl imprez realizowanych w ramach Kujawsko-Pomorskich Dni Pola Minikowo 2023, które są wydarzeniem towarzyszącym Krajowym Dniom Pola w Sielinku. Rolnicy mogli zobaczyć i ocenić odmiany rzepaku ozimego prezentowane przez hodowców na kolekcji w Minikowie oraz odwiedzić liczne stoiska firm z branży nasiennej, ochrony roślin, nawożenia i mechanizacji rolnictwa.

Autorzy tekstu:
Dawid Skotnicki
Martyna Zielińska-Tadych
KPODR w Minikowie