Akademia LEADERów

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rusza Nowa Akademia LEADERów

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” od czerwca realizuje równolegle dwa projekty współfinansowane w ramach działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nowa Akademia LEADERów – lokalne grupy działania na wschód od Wisły” oraz „Nowa Akademia LEADERów – lokalne grupy działania na zachód od Wisły”.

Projekty obejmują swoim zasięgiem cały obszar województwa kujawsko-pomorskiego i skierowane są do przedstawicieli wszystkich 20 Lokalnych Grup Działania funkcjonujących na tym terenie.

Celem projektów jest wsparcie Lokalnych Grup Działania w zakresie budowania ich kapitału społecznego, a w szczególności: podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w funkcjonowanie grupy w zakresie animowania lokalnych inicjatyw i usprawnienie funkcjonowania LGD. Ważnym aspektem realizowanych projektów jest zacieśnienie współpracy kujawsko-pomorskich LGD.

W ramach każdego projektu organizowane jest seminarium oraz 64-godzinny cykl szkoleniowy, obejmujący osiem 8-godzinnych dni szkoleniowych. W ramach dnia szkoleniowego uczestnicy wysłuchają 3-godzinnego wykładu oraz wezmą udział w 4-godzinnych warsztatach. Każdy dzień szkoleniowy zakończony będzie sesją podsumowującą poruszane tematy i problemy, które zostaną spisane i przesłane uczestnikom oraz zamieszczone na forum internetowym.

Problematyka omawiana podczas cyklu szkoleniowego została szczegółowo skonsultowana z Sekretariatem Rady Sieci Kujawsko-Pomorskich LGD i wynika wprost z potrzeb artykułowanych przez LGD. Cykl szkoleniowy obejmuje moduły dające praktyczne umiejętności animowania inicjatyw lokalnych, które mogą być dofinansowane w ramach osi IV – Leader oraz innych funduszy, rozliczania projektów i efektywnego prowadzenia biura LGD służącego wspieraniu lokalnych inicjatyw, planowania działań LGD – metodą projektu, monitorowania i okresowej ewaluacji wdrażania lokalnych strategii rozwoju. Działaniem, które ma uściślić współpracę i dać możliwość wymiany doświadczeń, jest stworzenie forum internetowego dla uczestników projektu oraz członków i partnerów LGD.

Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi zostanie wykreowana silna, zintegrowana grupa liderów koordynujących działania na rzecz zmian w środowiskach lokalnych. Osiągnięte rezultaty pomogą uczestnikom właściwie przygotować się do realizacji działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz usprawnią proces realizacji poszczególnych LSR.

Proponowane terminy, tematy i miejsca spotkań w ramach projektów znajdą Państwo na stronie internetowej www.kpodr.pl.

Szczegółowych informacji udzielają biura projektów przy KPODR Minikowo O/Przysiek, tel. 0/56 611 09 20, fax 0/56 611 09 05, e-mail: agnieszka.dzikiewicz@kpodr.pl oraz elwira.zakrzewska@kpodr.pl.

Proponowane terminy, tematy i miejsca spotkań w ramach projektów:

Nowa Akademia LEADERów – lokalne grupy działania na wschód od Wisły Nowa Akademia LEADERów – lokalne grupy działania na zachód od Wisły
Dla LGD: Ziemia Gotyku, Zakole Dolnej Wisły, Podgrodzie Toruńskie, Vistula Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję, Gminy Dobrzyńskie Region Północ, Gminy Dobrzyńskie Region Południe, Gminy Powiatu Świeckiego, Pojezierze Brodnickie, Dolina Drwęcy, Wieczno Dla LGD: Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego, Czarnoziem na Soli, Partnerstwo dla Krainy i Pałuk, Nasza Krajna, Bory Tucholskie, Trzy Doliny, Razem dla Powiatu Radziejowskiego, Pałuki – Wspólna Sprawa, Dorzecze Zgłowiączki, Partnerstwa dla Ziemi Kujawskiej
Temat 1: Zamówienia publiczne – program
29.06.2009
godz. 10
Ośrodek Szkoleniowy Daglezja w Przysieku 30.06.2009
godz. 10
Ośrodek Szkoleniowy Daglezja w Przysieku
Temat 2: Pomoc publiczna w ramach programów pomocowych 2007-2013 – program
20.07.2009
godz. 10
Ośrodek Szkoleniowy Daglezja w Przysieku 21.07.2009
godz. 10
Ośrodek Szkoleniowy Daglezja w Przysieku
Temat 3: Trening motywacyjny
26.08.2009
godz. 10
Ośrodek Szkoleniowy Daglezja w Przysieku 27.08.2009
godz. 10
Ośrodek Szkoleniowy Daglezja w Przysieku
Temat 4: Budowanie pozytywnego wizerunku LGD
7.09.2009
godz. 10
Ośrodek Szkoleniowy Daglezja w Przysieku 8.09.2009
godz. 10
Ośrodek Szkoleniowy Daglezja w Przysieku
Temat 5: Animowanie życia społecznego i kulturalnego na terenie działania LGD
23.09.2009
godz. 10
miejsce do ustalenia 24.09.2009
godz. 10
miejsce do ustalenia
Temat 6: Rozliczanie finansowe projektów realizowanych w ramach osi IV PROW na lata 2007-2013
7.10.2009
godz. 10
miejsce do ustalenia 7.10.2009
godz. 10
miejsce do ustalenia
Temat 7: Procedury wewnętrzne w LGD – ocena zgodności z LSR i wyboru operacji
26.10.2009
godz. 10
miejsce do ustalenia 26.10.2009
godz. 10
miejsce do ustalenia
Temat 8: Metody i narzędzia ewaluacji własnej
23.11.2009
godz. 10
miejsce do ustalenia 23.11.2009
godz. 10
miejsce do ustalenia

Elwira Zakrzewska
KPODR Minikowo.
Oddział w Przysieku