Międzynarodowa sieć wiedzy w zakresie produkcji i wykorzystania biomasy do celów energetycznych w Europie Środkowej i Wschodniej

Coach BioEnergy jest projektem europejskim finansowanym w ramach Programu dla Europy Środkowej, którego celem jest promowanie zrównoważonego wykorzystania energii z biomasy w regionie Europy Środkowej. Osiemnaście różnych organizacji z Republiki Czeskiej, Słowacji, Polski, Węgier, Niemiec i Austrii – wspieranych przez dwie instytucje z Ukrainy – pracuje razem w ramach trwającego 36 miesięcy projektu, w celu wypracowania i rozwinięcia najlepszych rozwiązań naukowych dotyczących środowiskowych, ekonomicznych i socjologicznych aspektów wykorzystania biomasy.

Produkcja, technologie transformacji energetycznej, logistyka, jak również wykorzystanie biomasy będą analizowane podczas cyklu życia produktu, a wyniki zostaną opracowane i zaprezentowane przy pomocy  internetowej sieci wirtualnej. We wszystkich krajach, biorących udział w projekcie, będą  funkcjonować regionalne biura konsultacyjne odpowiedzialne za rozpowszechnianie informacji oraz doradztwo lokalnym podmiotom w zakresie jak najlepszego wykorzystania zasobów biomasy.

Ogólne cele projektu Coach BioEnergy:

  • – Pobudzanie innowacyjnych i zrównoważonych działań w dziedzinie wykorzystania biomasy
  • – Wzmocnienie struktur współpracy międzynarodowej
  • – Poprawa sytuacji regionu poprzez tworzenie miejsc pracy przy produkcji i przetwarzaniu biomasy

Grupa docelowa
Grupą docelową w projekcie są instytucje publiczne, lokalni i regionalni decydenci, rolnicy i producenci biomasy oraz osoby i organizacje aktywne społecznie. Podmioty te będą miały możliwość korzystania ze struktur sieci założonej w projekcie oraz informacji, w celu uzyskania właściwej orientacji, niezbędnej do zapoczątkowania działań biznesowych, rozwoju polityki oraz rozpowszechniania wiedzy.

Planowane rezultaty projektu
W ramach projektu zostanie stworzona międzynarodowa sieć wirtualna, gromadząca istotne informacje dotyczące wiedzy i doświadczenia z zakresu produkcji, logistyki i przetwarzania biomasy na cele energetyczne. Informacje te będą ocenione pod kątem spodziewanych efektów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Powyższe działania umożliwią zarządzanie i upowszechnianie  zgromadzonej  wiedzy oraz ułatwią sprawne działanie serwisu konsultacyjnego.

W ramach projektu utworzone zostaną regionalne biura konsultacyjne, których zadaniem jest proponowanie optymalnych rozwiązań dla inicjatyw biomasowych z uwzględnieniem specyfiki regionu i jego potrzeb.

Rezultaty projektu będą upowszechniane na szczeblu lokalnym, regionalnym i europejskim poprzez organizowanie szkoleń, dni informacji i konferencji skierowanych do poszczególnych grup docelowych.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w projekcie pełni funkcję Regionalnego Biura Konsultacyjnego (RCB), które współpracuje z instytucjami publicznymi i sektorem MŚP oraz rozpowszechnia informacje w zakresie biomasy.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziecie Państwo na stronie www.coach-bioenergy.eu

KONTAKT

Partner projektu:
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

89-122 Minikowo

Arnika Kimber-Kubiak
arnika.kubiak@kpodr.pl
tel.: 052 386 72 13
lub
Ryszard Kamiński
ryszard.kaminski@kpodr.pl
tel.: 052 386 72 14

Partner wiodący projektu:

Fraunhofer Center for Central and Eastern Europe (MOEZ)
Städtisches Kaufhaus Leipzig
Neumarkt 9-19
04109 Leipzig

Annamaria Riemer
annamaria.riemer@moez.fraunhofer.de
tel.:+49 (0) 341 2310 39 132

„Niniejszy projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków EFRR”