Wyjazd studyjny „Od pola do stołu” – promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym

Wyjazd studyjny „od pola do stołu” – promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie  realizuje projekt pn. Wyjazd studyjny „Od pola do stołu” – promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest:

Głównym celem operacji pn. Wyjazd studyjny „Od pola do stołu” – promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym, jest usprawnienie ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymiw rozwoju obszarów wiejskich oraz dążenie do zatrzymania tendencji spadkowej ilości gospodarstw rolnych, prowadzonych w systemie rolnictwa ekologicznego. Operacja pozwoli na zniwelowane wielu problemów, które jednocześnie stanowią barierę dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i tym samym dla rynku żywności ekologicznej.

 

Realizacja przedsięwzięcia:

W ramach projektu zrealizowany zostanie wyjazd studyjny „Od pola do stołu”  do IUNG w Puławach. Instytut od 20 lat prowadzi badania nad problematyką dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Doświadczony zespół specjalistów oraz posiadana baza badawcza pozwalają na prowadzenie licznych badań i doświadczeń w zakresie rolnictwa ekologicznego. Efektem działań Instytutu w Puławach jest szereg  zrealizowanych projektów w tym  dotyczących m.in.:

– oceny wpływu systemu gospodarowania na środowisko przyrodnicze i zasady doboru roślin dla rolnictwa ekologicznego;

– kompleksowego porównania efektywności produkcji, jakości płodów rolnych i oddziaływania na środowisko przyrodnicze;

– badania  w uprawach polowych metodami ekologicznymi;

– uprawy zbóż w gospodarstwach ekologicznych;

– kształtowania żyzności gleby w gospodarstwach ekologicznych

Instytut dysponuje zapleczem badawczym m.in. gospodarstwo doświadczalne w Osinach, gdzie  prowadzone jest specjalne pole doświadczalne, w którym porównuje się  trzy systemy produkcji roślinnej: ekologiczny, konwencjonalny i integrowany. Na powierzchni 5 ha jest stosowany system ekologiczny, co pozwala na prowadzenie szczegółowych badań w ustabilizowanych warunkach spowodowanych trwałym utrzymaniem tego systemu produkcji. Obiekt ten posiada szczegółowy opis dotyczący warunków siedliskowych (mapy glebowe, monitoring warunków meteorologicznych, zasobności gleb w składniki pokarmowe). Od 1994r. prowadzona jest cała dokumentacja  obejmująca całość agrotechniki wszystkich upraw na tym obiekcie.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zaplanowano wizyty w 4 ekologicznych gospodarstwach demonstracyjnych z terenu województwa świętokrzyskiego zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie Sandomierza. Wytypowane gospodarstwa cechują się zróżnicowanym profilem produkcyjnym: produkcja warzywnicza, sadownicza, uprawy rolnicze, produkcja zwierzęca, w tym gospodarstwo z przetwórstwem. Jako przykład na współpracę polskich rolników, wytwarzających żywność ekologiczną, w programie wyjazdu uwzględniono gospodarstwo ekologiczne współpracujące ze Stowarzyszeniem Grupa Odrolnika w ramach Paczki od Rolnika .

Ważnym punktem wyjazdu będzie wizyta w Inkubatorze Przetwórczym w Dwikozach, który może być pierwszym etapem rolnika na drodze do utworzenia własnego zakładu przetwórczego. Inkubator jest miejscem, w którym rolnik zamiast zaczynać od kosztownej inwestycji związanej z budową nowego zakładu, producent żywności nieprzetworzonej może sprawdzić swoje umiejętności przetwórcze oraz możliwości wprowadzania na rynek (opakowanie, etykietowanie, dystrybucja i sprzedaż) oryginalnego, własnego produktu zgodnie z przepisami sanitarnymi.