Utworzenie Wielofunkcyjnego Kompleksu Edukacyjno-Wystawienniczego w Minikowie

Utworzenie Wielofunkcyjnego Kompleksu Edukacyjno-Wystawienniczego w Minikowie poprzez rozbudowę i modernizację istniejących elementów infrastruktury

Przedmiotem projektu jest wsparcie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie jako instytucji otoczenia biznesu poprzez utworzenie nowoczesnego kompleksu edukacyjno-wystawienniczego, którego działalność będzie stanowiła bazę rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej i będzie źródłem promowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Przeprowadzenie inwestycji pozwoli znacząco udoskonalić i rozszerzyć ofertę usługowo-doradczą KPODR na rzecz biznesu rolniczego, poprzez zapewnienie lepszych warunków i wyposażenia pomieszczeń wykładowych oraz warsztatowych. Dzięki temu możliwe będzie organizowanie większej ilości imprez, seminariów, warsztatów czy konferencji dla przedsiębiorców i ludności z terenów wiejskich, a także udzielanie bezpośredniego wsparcia większej liczbie zainteresowanych.

Podstawową cechą projektu jest zapewnienie kompleksowości proponowanej do wprowadzenia w nowym centrum oferty usługowo-doradczej, szkoleniowej i wystawienniczej, dzięki czemu możliwe będzie skuteczne wspieranie i propagowanie inicjatyw rozwojowych w środowisku wiejskim i około rolniczym, na wielu niedostępnych obecnie dla odbiorców płaszczyznach tematycznych. W ostatnich latach rośnie zainteresowanie liczbą przedsięwzięć na rzecz odnawialnych źródeł energii (biogazownie, energia słoneczna, wodna, wiatrowa). Alternatywą dla gospodarki wiejskiej w coraz większym stopniu będzie sprzedaż bezpośrednia produktów tradycyjnych, ekologicznych oraz rozwój różnych form turystyki wiejskiej. KPODR planuje na skutek realizacji niniejszej inwestycji wprowadzenie nowych usług szkoleniowo-doradczych, które będą wspierały m.in. przedsiębiorców ww. branż.

Projekt zostanie zrealizowany w ramach następujących po sobie czterech działań inwestycyjnych, które obejmą poszczególne etapy prac nad przygotowaniem nowych obiektów.
W ramach każdego z etapów będą prowadzone prace o charakterze budowlanym, remontowym
i modernizacyjnym, a także działania związane z wyposażaniem poszczególnych pomieszczeń
w niezbędne dla ich charakteru urządzenia i sprzęt.

Działanie 1 – Przygotowanie obiektu wystawienniczo-targowego – budowa dwóch wiat wystawienniczych i stanowiska do mycia oraz budynku magazynowo-socjalnego.

Ośrodek od wielu lat prowadzi działalność targowo-wystawienniczą, która jest uznawana przez przedsiębiorców zwłaszcza branż okołorolniczych i spożywczych za skuteczny sposób prezentowania i promowania swoich produktów i usług potencjalnym klientom. Szczególną popularnością cieszą się  Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH (wystawcy to m.in. producenci maszyn i urządzeń dla obsługi rolnictwa, nawozów, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy z branż energii odnawialnej i przemysłu spożywczego) oraz Targi Turystyczno-Ogrodnicze (podczas których wystawiają się m.in.  branża turystyczno-hotelowa, rękodzielnicy, ogrodnicy). Z biegiem lat wzrasta zainteresowanie tą formą promocji wśród przedsiębiorców , jednocześnie potrzebują oni w celu kompleksowej prezentacji swoich wyrobów i usług elementów infrastruktury, która im na to pozwoli. Żeby zdywersyfikować ofertę KPODR planuje stworzyć nowy wariant usługi wystawienniczo-targowej, która umożliwi praktyczną prezentację usług i produktów m.in. firmom zajmującym się fittingiem, producentom poskromów, środków do pielęgnacji zwierząt, dlatego celowa jest modernizacja bazy wystawienniczej (profesjonalna wiata wystawiennicza z ringiem, mała wiata, stanowisko do mycia) w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania.  Ze względu na to, że wielu odwiedzających nasze targi to rolnicy, dlatego szczególnym zainteresowaniem cieszą się produkty i usługi związane z hodowlą. Biorąc pod uwagę liczbę odwiedzających targi (ok. 40 000 osób) oraz liczbę wystawiających się przedsiębiorców koniecznie jest zapewnienie zaplecza sanitarnego, które będzie umiejscowione w budynku magazynowo-socjalnym. Ta budowla jednocześnie będzie służyć do przechowywania wyposażenia związanego z wystawami i targami np. namioty, trybuny, krzesła itp.). Obecnie teren przeznaczony na inwestycję wykazaną w ramach działania 1 jest wykorzystywany jako teren wystawienniczy, na którym znajdują się dwie wiaty wystawiennicze oraz plac pokryty kostką betonową, na którym powstanie mała wiata wystawiennicza. Realizacja działania przyczyni się do zwiększenia zadaszonej powierzchni wystawienniczej, co będzie skutkować większą liczbą wystawców. Natomiast budynek magazynowo-socjalny powstanie w wyniku przebudowy starego budynku hydroforni.

Działanie 2 – Przygotowanie obiektów konferencyjno-szkoleniowych – rozbudowa wraz z pracami wykończeniowymi Centrum Konferencyjnego oraz budynku szkoleniowego wchodzącego w skład Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej.

Coraz więcej dotychczasowych klientów KPODR, którzy prowadzą gospodarstwa odchodzi od rolnictwa na rzecz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Często wybierają oni branże związane ze świadczeniem usług turystycznych i cateringowych na bazie produktów lokalnych. Dostrzegając potrzebę szkoleń w tych kierunkach KPODR utworzyło Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej, którego celem jest edukowanie obecnych i przyszłych przedsiębiorców. W roku 2011 zorganizowano i przeprowadzono 14 kursów/pokazów związanych
z przetwórstwem produktów tradycyjnych i obsługą gości. Częściowo były one  przeprowadzane poza siedzibą Ośrodka, ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury. W związku z tym KPODR oraz jego klienci dostrzegają potrzebę przygotowania odpowiedniego specjalistycznego zaplecza, gdzie będzie możliwa organizacja wysokiej jakości pokazów, szkoleń i kursów.

Po integracji z Unią Europejską coraz więcej naszych klientów wyraża zainteresowanie odejściem od rolnictwa i założeniem własnej firmy. Tym samym, Ośrodek na bieżąco poszerza ofertę świadczonych usług na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Jednakże infrastruktura, którą dysponujemy przestaje wystarczać, by efektywnie wykonywać zadania w tym zakresie. W związku z tym, niezbędna jest modernizacja i rozbudowa posiadanego budynku z salą konferencyjną w kierunku stworzenia Centrum Konferencyjnego z zapleczem restauracyjnym i bazą noclegową. W pobliżu Minikowa brakuje zaplecza hotelowego, dlatego przeprowadzanie kilkudniowych szkoleń/kursów wiąże się ze znacznymi utrudnieniami dla uczestników, niekiedy zaś takie formy są najlepsze ze względu na efektywność procesu edukacyjnego. Budynek szkoleniowy powstanie w wyniku rozbudowy budynku wchodzącego w skład Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej, w którym kiedyś mieściła się Szkoła Wędliniarzy, będzie on spełniał wymogi HACCP i MOL (działalność marginalna, lokalna i ograniczona). Obecnie budynek jest wykorzystywany przez CDKiTW na szkolenia, skierowane głównie do członkiń KGW. Docelowo planuje się dywersyfikację usług w ramach CDKiTW poprzez wprowadzenie nowych form edukacyjnych w zakresie gastronomii, cateringu, turystyki wiejskiej, itd. ,skierowanych do restauratorów, właścicieli zajazdów, pubów, hoteli, barów, sal bankietowych, itd., co również przyczyni się do zwiększenia liczby oferowanych usług. Centrum Konferencyjne powstanie na bazie budynku, w którym mieści się sala konferencyjna i niefunkcjonujące przedszkole. Budowla zostanie przebudowana/rozbudowana w celu stworzenia kompleksowego centrum konferencyjnego z zapleczem gastronomiczno-hotelowym. W Centrum Konf. oprócz infrastruktury służącej przeprowadzaniu konferencji, seminariów, itp. będzie funkcjonować punkt konsultacyjny, świadczący specjalistyczne doradztwo dla nowopowstających i istniejących przedsiębiorstw, jako jedną z nowowprowadzanych usług przez KPODR w ramach IOB. Dodatkowo inwestycja związana z zapleczem gastronomiczno-hotelowym przyczyni się do wprowadzenia nowej usługi, polegającej na przeprowadzani kilkudniowych kursów, co ułatwi przedsiębiorcom z odległych rejonów województwa korzystanie z usług IOB.

Działanie 3 – Wyposażenie Wielofunkcyjnego Kompleksu Edukacyjno-Wystawienniczego, w tym: wyposażenie wiat, wyposażenie budynku szkoleniowego w ramach Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej, wyposażenie Centrum Konferencyjnego, wyposażenie budynku magazynowo-socjalnego oraz sprzęt ruchomy związany z organizacją targów i wystaw,

W ramach projektu planowane jest stworzenie modelowych rozwiązań dla rozwoju m.in. turystyki wiejskiej, przetwórstwa produktów tradycyjnych i ekologicznych, energii odnawialnej oraz prowadzenia kursów, szkoleń, warsztatów, pokazów i demonstracji. Bez odpowiedniego wyposażenia KPODR nie będzie mogło zdywersyfikować usług, np. kursy z tematyki HACCP będą prowadzone w pokazowej kuchni, spełniającej wymogi sanitarne, określone dla przygotowywania żywności (np. ciąg technologiczny ze stołami z komorami do mięsa, produktów mącznych, ryb i warzyw, zmywarka z funkcją wyparzania).

Działanie 4 – Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę Wielofunkcyjnego Kompleksu Edukacyjno-Wystawienniczego, w tym ogrodzenie części terenu wystawienniczego, dojazdy, chodniki, parkingi, zieleń oraz połączenia światłowodowe

W ciągu roku odwiedza Minikowo ok. 70-80 tysięcy osób. W związku z powyższym niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej: utwardzenie terenu, dojazdy, chodniki, parkingi, ogrodzenia, zagospodarowanie terenów zielonych. Połączenie światłowodowe przyczyni się do podwyższenia standardu świadczonych usług edukacyjnych (np. szkolenia interaktywne), co z kolei przełoży się na wzrost zainteresowania i wzrost liczby odbiorców, a tym samym zwiększenie liczby szkoleń. Podobnie zagospodarowanie terenu w postaci chodników, dojazdów, parkingów, zieleni i utwardzeń wpłynie na wzrost liczby odwiedzających podczas targów, wystaw, konferencji, stanowiących potencjalnych klientów przedsiębiorców korzystających ze wsparcia IOB. Obecnie na obszarze objętym inwestycją istnieje: parking przed budynkiem biurowym, drogi dojazdowe/chodniki łączące budynki: biurowy, Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej oraz budynek przyszłego Centrum Konferencyjnego, droga dojazdowa przechodząca przez teren wystawowy.

Przedmiotem wsparcia w ramach inwestycji będzie przede wszystkim opłacenie zleconych robót budowlanych (w tym prac montażowych i wykończeniowych). Wykonawcy robót przeprowadzą kompleksowe prace ziemne, murowe, montażowe, wykończeniowe oraz instalacyjne, których efektem będzie budowa/rozbudowa/modernizacja i oddanie do użytku nowoczesnych pomieszczeń konferencyjnych, szkoleniowych, warsztatowych, wystawienniczo-targowych, restauracyjnych, noclegowych, magazynowych i socjalnych w pełni przystosowanych do charakteru i potrzeb wynikających z profilu działalności Ośrodka. Dodatkowo uzyskane wsparcie zostanie przeznaczone na zakup oraz instalację niezbędnych dla funkcjonowania nowego obiektu środków trwałych, w postaci wyposażenia użytkowego.