Cykl wiosennych szkoleń pn. „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja opracowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 


5 kwietnia 2023 r. w sali Urzędu Gminy w Lubiewie odbyło się szkolenie pn. „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, z udziałem działaczy Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Tucholskiego.

Szkolenie rozpoczął i gości powitał Marcin Szwoch, przewodniczący Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Tucholskiego. Wśród zebranych gości byli przedstawiciele spółek wodnych, Urzędów Gmin, Parków Krajobrazowych i Lasów Państwowych.

W dalszej kolejności zabrała głos Anna Czajkowska z KPODR, która przedstawiła aktualne możliwości pozyskania funduszy z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie małych retencji wodnych na terenach wiejskich i terminach składania wniosków. Przypomniała również o celach i korzyściach wynikających z udziału w partnerstwie LPW. Poinformowała uczestników o podejmowanych działaniach w kierunku zmian legislacyjnych w sprawach wodnych. Zwróciła uwagę na konieczność prowadzenia uaktualnień Powiatowego Planu Wodnego Powiatu Tucholskiego. W dalszej części spotkania przypomniała, że na konferencji  31 stycznia 2023r., która odbywała się w KPODR w Minikowie został powołany zespół roboczy ds. postulatów zmian w prawie dotyczących spółek wodnych. Przewodniczącym tego zespołu został Jakub Skonieczny przewodniczący LPW powiatu toruńskiego, ma on inicjować prace nad zgłoszonymi postulatami SW, których celem są zmiany w ustawodawstwie. Na kwietniowym spotkaniu Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego będą zaprezentowane efekty prac powołanego zespołu. Kolejnym wydarzeniem o którym mówiła w swoim wystąpieniu A. Czajkowska były obchody Światowego Dnia Mokradeł – 2 lutego 2023 r. W związku z tym wywiązała się dyskusja  na temat likwidacji oczek wodnych i zasypywania rowów na terenach rolniczych. Na zakończenie wystąpienia zaproponowała kolejne spotkanie LPW.

Dariusz Klafetka – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zapoznał słuchaczy ze sposobem przygotowania dokumentów potrzebnych przy realizacji projektów małej retencji z pozycji Wodami Polskimi, oraz wymienił realizacje inwestycji które Wody Polskie będą realizowały na terenie powiatu.

Na koniec odbyło się podsumowanie, na którym uczestnicy zgłosili potrzebę kolejnych spotkań LPW w celu uaktualnienia wodnych inwestycji priorytetowych dla powiatu.

Tekst, zdj. Eugeniusz Gwizdała z PZDR w Tucholi
Opracowanie: Anna Czajkowska KPODR Minikowo


6.04.2023 r. w sali Świetlicy w Goryszewie odbyło się szkolenie „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich” z udziałem działaczy Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Mogileńskiego.

Spotkanie otworzył przewodniczący rady LPW Mirosław Leszczyński, przewodniczący dokonał podsumowania dotychczasowej działalności LPW. Przekazał informacje ze dotychczasowych szkoleń i warsztatów, które odbywały się w ubiegłym roku m.in. w Tleniu. Następnie dokonał krótkiej rolniczej charakterystyki (celem przypomnienie) powiatu mogileńskiego oraz rodzajów zlewni jakie znajduję się na tym terenie.

W kolejnej części spotkania Pani Anna Czajkowska przedstawiła prezentację Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą dofinansowania jakie mogą się ubiegać urzędy gmin i miast na inwestycje związane z retencjonowaniem wody. Wójtowie obecni na spotkaniu zadawali szczegółowe pytania odnośnie możliwości wsparcia. Zgłaszanym problemem był krótki czas na przygotowanie dokumentacji.
W trakcie dyskusji uczestnicy zasugerowali potrzebę uszczegółowienie warunków uzyskania wparcia. Zaproponowano spotkanie z osobą z Urzędu Marszałkowskiego, która zajmuję się tym działaniem. Natychmiast zostało umówione spotkanie na 12.04.2023 r.,  godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Mogilnie. Na tym spotkanie zostało zakończone.

Tekst, zdj. Julia Zielińska


4 kwietnia 2023 r. w Świetlicy w Karbowie odbyło się szkolenie pn. „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich” z udziałem działaczy Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Bydgoskiego.

Przewodnicząca Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Brodnickiego Emilia Kwiatkowska powitała gości oraz przedstawiła harmonogram spotkania. Anna Czajkowska, koordynator ds. wody KPODR omówiła obecne i planowanie działania dotyczące małej i dużej retencji realizowane przez Urząd Marszałkowski.

Wywiązała się dyskusja wśród uczestników szkolenia.
– Przedstawiciel Górznieńsko- Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, pani Ilona Wiśniewska zapytała czy Park samodzielnie może złożyć wniosek, oraz czy są i ewentualnie na kiedy są  przewidziane kolejne nabory na inwestycje wodne?
– Piotr Mazur GSW Bobrowo – czy można zgłosić inwestycje na gruncie innej osoby, jeśli jesteśmy w trakcie załatwiania dokumentacji zmiany własności? Czy na etapie składania wniosku jest gwarancja uzyskania funduszy?

Gwarancji nie ma, ale są zapewnienia, ze jeśli dokumentacja jest wykonana prawidłowo i nie ma w niej znacznych braków, to projekt będzie rozpatrywany.

– Czy jest określone, na jakiej klasie gleby mogą powstać zbiorniki? Czy są wykluczenia np. na glebach wysokiej klasy? Nie, nie ma takich wymagań.

– Przedstawiciel Gminy Osiek – jak określić wielkość zbiornika, który już jest zasypany i nie istnieje? Opieramy się głównie na mapach ewidencyjnych, potwierdzonych przez starostwo powiatowe z zaznaczonym obszarem przeznaczonym na budowę/ renowacje zbiornika wodnego w skali min. 1:2000. Można powiększyć zbiornik, ale w ramach granicy działki właściciela i zgodnie z wymaganiami prawa. Projekt budowlany określa wszystkie parametry inwestycji – zrobiony przez biuro projektowe posiadające doświadczenie w takich przedsięwzięciach.. Natomiast wykupienie dodatkowych gruntów pod inwestycje małej retencji nie jest kosztem kwalifikowalnym w omawianym projekcie.

Kto może wykonać inwestycje? Czy muszą być to wyspecjalizowane firma? Firma wybrana do realizacji prac budowlanych musi mieć możliwości sprzętowe, prace będą wykonywane wg projektu budowlanego. Prace są prowadzone pod nadzorem osoby z uprawnieniami melioracyjnymi. Wykonawcę małych projektów wybieramy sami, natomiast wykonawca dużych inwestycji wybierany jest na drodze przetargu zgłaszanego przez JST.

W wyniku rozgorzałej dyskusji uczestnicy zaczęli poważnie rozważać udział w zrealizowaniu inwestycji wodnych, głównie oczek śródpolnych na terenach powiatu brodnickiego.

Ponadto w trakcie szkolenia nastąpiła wymiana przedstawicieli instytucji trwających w partnerstwie co odnotowano w podpisanym protokole z spotkania.

Szkolenie zakończyło się ustaleniem kolejnego spotkania już w starostwie i zaproszeniem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.

tekst, zdj. Emilia Kucińska z PZDR w Brodnicy
opracowanie: Anna Czajkowska KPODR Minikowo
tel. 52 367 236, 723 692 586


31 marca br. w ośrodku Agrofarma w Gołaszewie odbyło się szkolenie pn. „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, z udziałem działaczy Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Włocławskiego.

Szkolenie otworzył oraz przedstawił harmonogram przebiegu przewodniczący LPW, naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Włocławku Mariusz Kieszkowski.
Następnie głos zabrał Marian Wilmanowicz, główny specjalista z Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który omówił bieżące rozwiązania dotyczące pozyskania funduszy na inwestycje wodne, działalność spółek wodnych oraz JST. Określił dokładnie zasady naboru, ile przeznaczono na to działanie środków, a także, kto może być beneficjentem oraz jakie działania nie są traktowane jako koszty kwalifikowalne.
W dalszej części zebrani przedstawiciele JST i spółek wodnych podczas trwającej dyskusji, omówili tematykę i wnieśli swoje uwagi. W trakcie jej trwania podzielili się oni również swoim doświadczeniem z dotychczasowego pozyskiwania dotacji na rzecz melioracji czy retencjonowania wody.
Podczas rozmowy wykazali duże zainteresowaniem planowanym z początkiem roku 2024 naborem na działania spółek wodnych i JST. Zwrócili oni również uwagę na brak aktualnej ewidencji urządzeń melioracyjnych. Bulwersującym tematem było czerpanie wody do podlewania upraw polowych z studni głębinowych.
W drugiej części Pani Anna Czajkowska z KPODR w Minikowie przedstawiła cele i korzyści wynikające z partnerstwa LPW oraz proponowane zmiany legislacyjne. Poinformowała również zebranych o nadchodzących wydarzeniach związanych z tematyką racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Szkolenie przebiegło w dobrej atmosferze, z dużym zaangażowaniem zebranych działaczy, a frekwencja dopisała.

Tekst, fot. Anna Ptaszyńska, PZDR w Kowalu


29 marca br. w sali Lokalnej Grupy Działania w odbyło się szkolenie pn. „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, z udziałem działaczy Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Aleksandrowskiego.

Szkolenie otworzył i poprowadził przewodniczący Pan Artur Nenczak. Przewodniczący  określił główne cele spotkania, którymi są chociażby trwające prace nad aktualizacją priorytetów planu wodnego.

W trakcie dyskusji członkowie zwrócili uwagę na problemy związane z ustaleniem właścicieli gruntów oraz nieaktualną ewidencję urządzeń melioracyjnych. W wolnych wnioskach pojawiła się także uwaga o edukacji i szkoleniach nt. oszczędzania wody. W spotkaniu członków LPW uczestniczyła również Pani Anna Czajkowska – pracownik KPODR Minikowo. Pani Anna przedstawiła aktualne możliwości pozyskania funduszy na działania spółek wodnych i JST. Członkowie LPW jednogłośnie stwierdzili, iż są to na tyle ważne sprawy dotyczące możliwości pozyskania funduszy dla gmin, że zaproponowano kolejne spotkanie z udziałem przedstawicieli starostwa, wójtów, burmistrzów oraz zaproszono przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w dniu 03.04.2023 r., na którym to zostaną przekazane wszystkie te informacje.

Tekst, fot. Arkadiusz Kaźmierczak, PZDR w Aleksandrowie Kujawskim


 

27 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy w Chełmży odbyło się szkolenie pn. „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, z udziałem działaczy Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Włocławskiego oraz Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Wąbrzeskiego.

Gości przywitał gospodarz spotkania Zastępca Wójta Kazimierz Bober. Szkolenie prowadził Jakub Skonieczny, przewodniczący Rady Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Toruńskiego, gł. specjalista w Gminnej Spółce Wodnej w Chełmży.

Gościem specjalnym był Marian Wilmanowicz, główny specjalista z Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Omówił na szkoleniu bieżące możliwości dotyczące pozyskania funduszy na inwestycje wodne z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Mała retencja wodna na terenach wiejskich i rolniczych. W trakcie wykładu określił dokładnie zasady naboru, szczegółowy opis priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Wykład wzbudził duże zainteresowanie zebranych przedstawiciele JST i spółek wodnych co wywołało dyskusję.

Podczas trwającej dyskusji, omówili sposoby przygotowania dokumentacji wymaganej w projekcji. Najważniejszym aspektem rozmowy było podkreślenie znaczenia, jakiej firmie projektowej będą zlecone prace i że to ma być firma z doświadczeniem w pisaniu dokumentacji na potrzeby projektów unijnych.

Krzysztof Walewski  – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zapoznał słuchaczy ze sposobem przygotowania dokumentów potrzebnych przy realizacji projektów małej retencji z pozycji Wodami Polskimi.

Ryszard Zarudzki – zastępca dyrektora ODR w Minikowie przedstawił stan zorganizowania LPW w województwie oraz znaczenie i korzyści płynące z partnerstwa. Podkreślił znaczenie Powiatowego Planu Wodnego Powiatu Toruńskiego.

W kolejnej części Anna Czajkowska z KPODR w Minikowie poinformowała zebranych o nadchodzących wydarzeniach, związanych z tematyką racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Na koniec odbyło się podsumowanie, na którym uczestnicy zgłosili potrzebę kolejnych spotkań LPW w celu uaktualnienia wodnych inwestycji priorytetowych dla powiatu.

Tekst, zdj. Anna Czajkowska, KPODR Minikowo


23 marca br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie – Centrum Konferencyjnym im. Leona Janty-Połczyńskiego odbyło się szkolenie „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich” z udziałem członków Lokalnego Partnerstwa Wodnego powiatu nakielskiego.

Szkolenie otworzył i poprowadził Przemysław Lepert, przewodniczący GSW Nakło nad Notecią, przewodniczący Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Nakielskiego.

Gośćmi specjalnymi były Magdalena Masewicz i Dorota Sierakowska z Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedstawiły możliwości pozyskania funduszy na małą retencje z programu na realizację projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027. Szczegółowo Panie omówiły zakres wymaganej dokumentacji składanej na etapie zgłoszenia wniosku.  Wystąpienie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego wywiązało dyskusje wśród uczestników szkolenia. Zgłaszano problem braku dostępności do specjalistów dających merytoryczne wskazówki na temat zasadności budowli hydrotechnicznych – w danym miejscu. Wykład zakończono puentą, że „prawo tak stanowi, iż za wbiciem szpadla stoi prawo budowlane”.

Krzysztof Wojtkowiak Członek LPW powiatu nakielskiego dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego przedstawił sytuacje małej retencji od dawna stosowanej w parkach.

Jacek Karmowski Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w Nakle nad Notecią oraz Konrad Wiśniewski RZGW Inowrocław przedstawili obecne zadania utrzymaniowe realizowane na terenie powiatu nakielskiego  min. remont śluzy Nakło wschód, wrót do Kanału Bydgoskiego od zachodu. Poruszono temat prac utrzymaniowych na rzece Kcynce.

W dalszej dyskusji Anna Czajkowska z KPODR w Minikowie przypomniała priorytety Powiatowego Planu Wodnego i zaproponowała zwołanie kolejnego spotkania, które miałoby na celu uaktualnienie inwestycji priorytetowych dla powiatu nakielskiego. W swoim wystąpieniu przekazała zaproszenie uczestnikom spotkania na konsultacje społeczne Programów Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 na przeciwdziałanie niedoborom wody w rolnictwie.

Spotkanie podsumował przewodniczący LPW Powiatu Nakielskiego Przemysław Lepert.

Tekst, zdj. Anna Czajkowska KPODR Minikowo


 

20 marca br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie – Centrum Konferencyjnym im. Leona Janty-Połczyńskiego  odbyło się szkolenie „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich” z udziałem członków zespołu roboczego powołanego w celu określenia postulatów spółek wodnych.

Szkolenie otworzył i powitał uczestników na sali jak i online Ryszard Zarudzki z-ca dyrektora KPODR, przewodniczący Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W swoim wystąpieniu podniósł znaczenie pracy zespołu dla spółek wodnych.

Dalej szkolenie poprowadził przewodniczący zespołu roboczego Jakub Skonieczny,. W spotkaniu uczestniczyli powołani do zespołu roboczego w trakcie Konferencji 31 stycznia 2023 r. przedstawiciele spółek wodny, związków spółek wodnych, samorządu terytorialnego, ARMiR, RZGW w Gdańsku i UW w Bydgoszczy.

Zadaniem zespołu było zaproponowanie nowego brzmienia zapisów w odpowiednich ustawach w związku ze zgłaszanymi wnioskami. Uczestnicy omawiali zgłoszone przez spółki wodne zmiany do prawa wodnego jak i budowlanego. Postulaty dotyczyły problemów współpracy z samorządami, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Spotkanie przebiegało z dużym zaangażowaniem zebranych działaczy, czego efektem było spisanie propozycji zmian do prawa wodnego i budowlanego. Ze względu na obszerny temat rozpatrywanych sugestii końcowy efekt wymaga jeszcze doprecyzowania pewnych kwestii. Zaplanowano kolejne spotkanie w formule online

Tekst, zdj. Anna Czajkowska KPODR Minikowo


16 marca br. w sali Urzędu Gminy w Rypinie odbyło się szkolenie „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich” z udziałem działaczy Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Rypińskiego.

Przybyłych gości powitał wójt Gminy Rypin, przewodniczący LPW w powiecie rypińskim Janusz Tyburski. Wśród zaproszonych znaleźli się między innymi przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej Ryszard Błaszkiewicz, zastępca Nadleśniczego. Arkadiusz Fischer, uczniowie Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji z Zespołu Szkół CKR im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu z opiekunem Łukaszem Palińskim, przedstawiciele spółek wodnych, gminy Rypin, miasta Rypin, PZDR – u w Rypinie.

Po krótkim wstępie przewodniczącego LPW powiatu rypińskiego, Anna Czajkowska z KPODR w Minikowie przedstawiła cele i korzyści wynikające z uczestnictwa w LPW, czyli: zacieśnienie współpracy między lokalnymi działaczami, wzajemny wpływ na podejmowanie aktywności SW, lokalne problemy, możliwość wspólnych inicjatyw w realizacji problemów. Przedstawiła możliwości pozyskiwania funduszy na działalność spółek wodnych przy współudziale Urzędów Gmin z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W dalszej części przypomniała, że na konferencji  31 stycznia 2023r., która odbywała się w KPODR w Minikowie został powołany zespół roboczy ds. postulatów zmian w prawie dotyczących spółek wodnych. Przewodniczącym tego zespołu został Jakub Skonieczny przewodniczący LPW powiatu toruńskiego, ma on inicjować prace nad zgłoszonymi postulatami SW, których celem są zmiany w ustawodawstwie. Na kwietniowym spotkaniu Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego będą zaprezentowane efekty prac powołanego zespołu.

Mając na uwadze priorytetowe inwestycje wodne wnioskowano w międzyczasie o uzupełnienie Powiatowego Planu Wodnego dla powiatu rypińskiego..

Kolejnym wydarzeniem o którym mówiła w swoim wystąpieniu A. Czajkowska były obchody Światowego Dnia Mokradeł – 2 lutego 2023 r. W związku z tym wywiązała się dyskusja, w której głos zabrał przedstawiciel Nadleśnictwa Skrwilno. Poruszone zostały problemy obniżenia wód powierzchniowych, podwyższenia średniej temperatury, a co za tym idzie występowania coraz częściej jemioły na drzewach sosnowych. Kolejnym problemem o którym dyskutowano jest występowanie licznej populacji bobrów i ich działania.

Głos zabrał również przedstawiciel Zespołu Szkół CKR im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu na temat utworzonego kierunku kształcenia: Inżynierii Środowiska i Melioracji po  którym uczniowie uzyskają tytuł technika melioracji. Omówił osiągnięcia swoich podopiecznych. Szkoła zgłosiła Branżowe Centra Umiejętności w kierunku melioracja.

Na zakończeniu szkolenia został ustalony kolejny termin spotkania – wrzesień 2023 r.

Tekst, zdj. : Przemysław Skorniak
Opracowanie : Anna Czajkowska KPODR Minikowo


13 marca br. w Sali Sesyjnej Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim odbyło się szkolenie „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich” z udziałem działaczy Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Sępoleńskiego.

Szkolenie rozpoczął i gości powitał Andrzej Basiński, przewodniczący Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Sępoleńskiego. Prowadząc szkolenie omówił pozyskane fundusze i pokazał zaradność spółek wodnych będących w LPW. Lokalne Partnerstwo Wodne Powiatu Sępoleńskiego skupia pięć spółek wodnych: GSW Sępólno Krajeńskie, GSW Więcbork, GSW Sośno, GSW Kamień Krajeński. Prezentowane sprzęty zakupione min. w ramach Poddziałania 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk …” dają spółkom duże możliwości na utrzymanie w dobrym stanie infrastruktury wodnej powiatu. W dalszym wystąpieniu Andrzej Basiński przewodniczący LPW zaproponował zmianę podejścia z karania na nagradzanie rolnika za działania na rzecz utrzymania melioracji.

Adam Zawieja przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Więcborku jako członek zespołu ds. spółek wodnych przedstawił i omówił postępy w pracach nad postulatami do zmian w prawie. Znaczącą kwestią jest art. 213 – powierzenie jednostce samorządu terytorialnego wykonania praw właścicielskich wód skarbu Państwa.

Uczestnicy szkolenia podejmowali dyskusję na temat możliwości startowania spółek wodnych w przetargach na wykonanie zadań utrzymania melioracji na swoich terenach ogłaszanych przez Wody Polskie. Przedstawiciele wód polskich będący członkami LPW zapewniali że dołożą wszelkich starań, aby dać taką możliwość spółkom wodnym.

Następnie Anna Czajkowska z KPODR w Minikowie przedstawiła informacje o możliwości pozyskania środków i aktualnych naborach wniosków, w których spółki wodne mogą starać się o dofinansowanie.

Nadleśniczy Jacek Krzyżanowski z Lutówka przedstawił założenia Programu ochrony siedlisk hydrologicznych. Wyjaśnił zebranym prowadzone czynności przez Lasy Państwowe w kierunku odtwarzania mokradeł i torfowisk.

Głos zabrał Dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego – Krzysztof Wojtkowiak. Wyjaśniał problemy braku wody z perspektywy Parku Krajobrazowego oraz wagę zatrzymywania wody – retencji, która ma bardzo duży wpływ na wzrost bioróżnorodności.

Działania inwestycyjne prowadzone na terenie powiatu sępoleńskiego oraz prace utrzymaniowe cieków wodnych omówili przedstawiciele Wód Polskich.

Kolejnym punktem szkolenia była dyskusja na temat możliwości utworzenia fundacji lub stowarzyszenia. Głównym założeniem było by pozyskiwanie funduszy na rzecz wody w rolnictwie.

Szkolenie przebiegało w twórczej atmosferze. Zebrani rozpatrywali wszelkie propozycje zgłaszanych postulatów.

 

Tekst, zdj. Anna Czajkowska KPODR Minikowo


10 marca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbyło się szkolenie „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich” z udziałem działaczy Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Świeckiego.

Szkolenie rozpoczął Józef Gawrych kierownik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Świeciu, przewodniczący Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Świeckiego, który powitał przybyłych gości. Jako członek zespołu ds. spółek wodnych przedstawił i omówił postępy w pracach nad postulatami do zmian w prawie. Poruszane zagadnienia obejmowały min. przepływ informacji gmina /spółka wodna, melioracje zadaniem własnym gminy.

Poruszono kwestie podatku od deszczu. Uczestnicy szkolenia podejmowali dyskusje na temat ściągalności składek na rzecz spółek wodnych. Zwrócono uwagę na brak map hydrologicznych w oparciu o które mogły być jednoznacznie określone– obszary oddziaływania cieków wodnych co było by pomocne w ustaleniu odnoszenia korzyści. Dyskusja obejmowała również potrzeby wsparcia wójtów gmin na rzecz spółek wodnych. Spółka wodna Osiek zgłaszała problemy z utrzymaniem biura – brak zasobów.

Następnie Anna Czajkowska z KPODR w Minikowie przedstawiła informacje o możliwości pozyskania środków i aktualnych naborach wniosków, w których spółki wodne mogą starać się o dofinansowanie.

Przewodniczący podjął temat uaktualnienia Powiatowego Planu Wodnego Powiatu Świeckiego. Zaproponowano, aby jako temat kolejnego spotkania Lokalnego Partnerstwa Wodnego było omówienie priorytetowych inwestycji dla powiatu.

Tekst, zdj. Małgorzata Siczek PZDR w Świeciu
Opracowanie: Anna Czajkowska KPODR Minikowo


7 marca br. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radziejowie odbyło się szkolenie „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich” z udziałem członków Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Radziejowskiego.

Szkolenie otworzył i poprowadził Artur Ruciński – przewodniczący Rady Partnerstwa LPW, który powitał uczestników, przedstawił cel i program szkolenia.

Gościem specjalnym był Marek Giełczewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zaprezentował postępy prac w projekcie OPTAIN – zlewnia górnej Zgłowiączki. Program dotyczy badań optymalnych strategii retencji i ponownego wykorzystania wody oraz składników odżywczych w małych zlewniach rolniczych w różnych regionach glebowo-klimatycznych Europy.

Następnie zabrała głos Anna Czajkowska z KPODR, która przedstawiła aktualne możliwości pozyskania funduszy na działania spółek wodnych i JST. Przypomniała o celach i korzyściach wynikających z udziału w partnerstwie LPW. Poinformowała uczestników o podejmowanych działaniach w kierunku zmian legislacyjnych w sprawach wodnych. Zwróciła uwagę na konieczność prowadzenia uaktualnień Powiatowego Planu Wodne Powiatu Radziejowskiego. Na zakończenie wystąpienia zaproponowała kolejne spotkanie LPW w warunkach terenowych – wyjeździe pokazowym.

Z kolei Jacek Duda – Kierownik Nadzoru Wodnego w Radziejowie, zaapelował o powiększanie cieków wodnych we współpracy z gminami. W dyskusję włączył się Krzysztof Nowowiejski – Prezes Spółki Wodnej w Radziejowie. Poruszył problem finansowania zastawek. Następnie głos powrócił do przewodniczącego Artura Rucińskiego, który zwrócił uwagę na wpływ lokalnych podatków na poziom inwestycji gminnych, w tym wodnych. Poruszył problem trudności przygotowywania dokumentacji o dofinansowanie inwestycji.

Na zakończenie w trakcie wolnych wniosków i dyskusji, zebrani rozmawiali o występującym problemie wtórnego zanieczyszczania rowów, które wcześniej były oczyszczone. Przewodniczący podsumował krótko spotkanie, podziękował za udział i pożegnał uczestników.

Tekst, zdj. Tomasz Skonieczny PZDR w Radziejowie
Opracowanie: Anna Czajkowska KPODR Minikowo


6 marca br. w Zajeździe Pomorskim w miejscowości Małe Czyste gm. Stolno przy współudziale Związku Spółek Wodnych w Toruniu odbyło się szkolenie pn. „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, z udziałem działaczy Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Chełmińskiego.

Szkolenie rozpoczął przewodniczący Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Chełmińskiego – Tadeusz Krakówka, który przywitał gości, oraz przedstawił porządek zebrania. Wśród gości byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, PGW Wody Polskie, Starostwa Powiatowego w Chełmnie, Urzędu Miasta Chełmna, Grudziądza, dyrektor KPODR w Minikowie oraz wójtowie gmin: Chełmno, Lisewo i Unisław, a także przewodniczący, Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, spółek wodnych oraz rolnicy. W trakcie spotkania uczestnicy uzyskali aktualne wiadomości na temat możliwości pozyskania funduszy na działania spółek wodnych i JST, które przekazali Marian Wilmanowicz (UM w Toruniu), Ryszard Zarudzki (KPODR w Minikowie) oraz Wiesława Szerechan (kierownik biura ZSW w Toruniu z/s w Chełmnie). Anna Czajkowska Specjalista ds. zarządzania wodą w KPODR przedstawiła cele i korzyści wynikające z trwania w LPW oraz poinformowała o najbliższych wydarzeniach dotyczących tematyki racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Przewodniczący LPW Powiatu Chełmińskiego oraz Związku Spółek Wodnych w Toruniu – Tadeusz Krakówka przedstawił opracowany w poprzednich miesiącach Powiatowy Plan Wodny, zwracając uwagę na potrzebę jego bieżącej aktualizacji, zachęcając partnerów LPW do zgłaszania swoich potrzeb w tym zakresie.

Wśród wielu poruszanych tematów znalazł się temat zmian w regulacji w ustawie Prawo Wodne. O postępach prac związanych z tym tematem informował Jakub Skonieczny przewodniczący Rady Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Toruńskiego, główny specjalista Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży, który jest również przewodniczącym zespołu roboczego przy Wojewódzkiej Radzie Partnerstw Wodnych. Potrzeba zmian dotyczących spraw organizacyjnych, prawnych, finansowych związanych z funkcjonowaniem spółek wodnych jest nieodzowna. Zespół ten pracuje nad zebraniem i przygotowaniem postulatów w tym temacie.

Szkolenie zakończyło się omówieniem kolejnego spotkania w celu podjęcia prac nad planami inwestycji priorytetowych w Powiatowym Planie Wodnym Powiatu Chełmińskiego.

Tekst, zdj. Olga Krakówka-Zimmermann z PZDR w Chełmnie.
Opracowanie: Anna Czajkowska KPODR Minikowo


3 marca br. w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się szkolenie „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich” z udziałem działaczy Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Spotkanie rozpoczęła Róża Kopaczewska, z-ca burmistrza Urzędu Miasta Golubia–Dobrzynia, przewodnicząca Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, która powitała przybyłych gości i omówiła sprawy bieżące. Następnie Anna Czajkowska z KPODR w Minikowie przedstawiła informacje o możliwości pozyskania środków i aktualnych naborach wniosków, w których spółki wodne mogą starać się o dofinansowanie.

Na spotkaniu poruszono temat niechęci rolników do zakładania spółek wodnych w gminie Zbójno, ze względu na małą liczbę zainteresowanych rolników. Ustalono, iż koniecznym jest podjęcie uchwał o przystąpieniu do LPW, co pozwoli w przyszłości, podczas ubiegania się o dotacje na realizację zadań, uzyskać większe szanse na ich pozyskanie. W związku z wywołaną dyskusją na temat pozyskiwania środków na inwestycje dotyczących retencji, czy melioracji z Urzędu Marszałkowskiego podjęto decyzję, że ten rok, będzie rokiem przygotowawczym do ubiegania się o dofinansowanie w kolejnych latach. Przewodnicząca podjęła temat uaktualnienia Powiatowego Planu Wodnego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Zaproponowano, aby jako temat kolejnego spotkania  Lokalnego Partnerstwa Wodnego było omówienie priorytetowych inwestycji dla powiatu.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze partnerskiej dyskusji.

 

Tekst, zdj. Magdalena Łydzińska PZDR w Golubiu-Dobrzyniu
Opracowanie: Anna Czajkowska KPODR Minikowo


2 marca br. w Centrum Integracji Społecznej w Łojewie przy współudziale Urzędu Gminy Inowrocław odbyło się szkolenie „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich” z udziałem członków Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Inowrocławskiego.

Szkolenie otworzył i poprowadził Tadeusz Kacprzak wójt Gminy Inowrocław, przewodniczący Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Inowrocławskiego.

Gościem specjalnym był Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, przewodniczący Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W wystąpieniu przedstawił informacje na temat systemu wsparcia w ramach inwestycji B 3.3.1. KPO z omówieniem poszczególnych zakresów wsparcia obszarów A,B, i C.

W dalszej kolejności zabrała głos Anna Czajkowska z KPODR, która przedstawiła aktualne możliwości pozyskania funduszy na działania spółek wodnych i JST.

Podczas spotkania swój akces do Lokalnego Partnerstwa Wodnego zgłosiły dwie nowe spółki, spółka wodna w Gniewkowie i spółka wodna Ziemia Kujawska. Poprzez głosowanie zostały przyjęte do Partnerstwa. Następnie dokonano zmiany zastępcy przewodniczącego. Poprzez aklamację nowym zastępcą został Paweł Barczak

W dalszej dyskusji przewodniczący Tadeusz Kacprzak przypomniał priorytety Powiatowego Planu Wodnego i zaproponował zwołanie kolejnego spotkania, które miałoby na celu uaktualnienie inwestycji priorytetowych dla Powiatu.

W trakcie wolnych wniosków członkowie zwrócili uwagę na problemy związane z ustaleniem właścicieli gruntów, nieaktualną ewidencję urządzeń melioracyjnych. Zwrócili uwagę na to, iż rowy czyszczone powinny być od dołu (od państwowego cieku). Zgłosili potrzebę zmian systemowych oraz prawnych.

Zwrócono również uwagę na problem z zakrzaczeniem oraz zadrzewieniem rowów. Przez co dojazdy do rowów sprawiają trudności. Pojawiła się uwaga o znaczeniu edukacji i szkoleniach nt. oszczędzania wody.

Szkolenie zakończono ze sprecyzowanymi wnioskami postulowanych zmian w prawie odnośnie spółek wodnych oraz ustaleniem tematów kolejnego spotkania.

Tekst, zdj. Agnieszka Milanowska PZDR w Inowrocławiu
Opracowanie: Anna Czajkowska KPODR w Minikowie

 

W dniu 27.02.2023 r. w Urzędzie Gminy Tłuchowo odbyło się szkolenie pn. „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, z udziałem działaczy Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Lipnowskiego.

Otwarcia szkolenia dokonał przewodniczący LPW Pan Andrzej Pączkowski, który przywitał przybyłych gości, oraz przedstawił porządek zebrania. Następnie zabrała głos Pani Anna Czajkowska z KPODR Minikowo, która przedstawiła aktualne możliwości pozyskania funduszy na działania spółek wodnych i JST. Następnie członkowie LPW omówili plan pracy i główne działania do zrealizowania w 2023 roku przez partnerstwo. Zostali również poinformowani o najbliższych wydarzeniach dotyczących tematyki racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na problemy związane z ustaleniem właścicieli gruntów oraz na nieaktualną ewidencję urządzeń melioracyjnych. Podkreślili, że zaktualizowanie ewidencji należy zacząć od „zbadania terenu”.

Na zebraniu został poruszony również problem ze ściągalnością składek przez gminne spółki wodne. Członkowie LPW doszli do wniosku, że ściągalność składek powinna być powiązana z płatnościami obszarowymi, co poprawiło by skuteczność w sciąganiu składek. Na zakończenie szkolenia, członkowie LPW wysunęli wniosek, aby powstał zespół ekspertów, który będzie miał możliwości prawne do rozwiązywania problemów zgłaszanych przez Lokalne Partnerstwa Wodne. Szkolenie miało charakter panelu dyskusyjnego zebranych członków rady LPW. Szkolenie odbyło się w miłej atmosferze, frekwencja dopisała.

Tekst, zdj. Cezary Mąkowski PZDR w Lipnie
Opracowanie: Anna Czajkowska KPODR Minikowo

23 stycznia odbyło się pierwsze w 2023 r. spotkanie Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Bydgoskiego, które miało miejsce w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie. https://zsae-karolewo.home.pl/

Otworzył je i powitał gości wicestarosta Powiatu Bydgoskiego, Zbigniew Łuczak. Spotkanie prowadził przewodniczący LPW powiatu Bydgoskiego – Mariusz Stężewski. Przybyli również: Mikołaj Pasturczak, reprezentujący Wojewódzki Związek Spółek Wodnych w Bydgoszczy; Karol Czerkawski, z-ca Wójta Gminy Sicienko; przedstawiciele: gmin Białe-Błota i Dobrcz,  Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu, Gminnych Spółek Wodnych z Koronowa, Solca Kujawskiego, Dąbrowy Chełmińskiej, Dobrcza oraz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej powiatu bydgoskiego.

Uczestniczyli też goście: Czesław Friszke – prezes firmy Drobex, bardzo zainteresowany pozyskiwaniem dofinansowania do inwestycji i współudziału w ochronie zasobów wodnych Solca Kujawskiego oraz Ludgarda Iłowska-Smetana, która bardzo pozytywnie odebrała inicjatywę LPW Powiatu Bydgoskiego. Ze strefy biznesu na spotkanie LPW przyjechał przedstawiciel firmy Enea Nowa Energia Sp. z o.o. (fot. 1, 2, 3, 4)

Głównym celem spotkania było podsumowanie działalności Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Bydgoskiego w 2022 r. Omówiono przedsięwzięcia, sukcesy i założenia na przyszłość. Ryszard Zarudzki, z-ca dyrektora KPODR w Minikowie przedstawił możliwości pozyskiwania dostępnych źródeł finansowania inwestycji w gospodarce wodnej na obszarach wiejskich.

Ponadto, Ewa Kanecka-Geszke z  Instytutu Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy przedstawiła innowacyjne rozwiązania na rzecz retencjonowania wody, czym bardzo zainteresowała przybyłych na spotkanie. (fot. 9)

Ewa Kanecka Geszke Kujawsko -Pomorski Ośrodek Badawczy ITP w Bydgoszczy prezentuje innowacyjne rozwiazania stosowane w melioracji.[/caption]

Gospodarz spotkania Stanisław Buś, dyrektor Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, oprowadził uczestników po budynkach i zaprezentował świetnie doposażone zasoby szkoły, które wszystkich zainteresowały. (Fot. 5, 6, 7, 8)

Spotkanie zakończyło wystąpienie Andrzeja Koconia, przewodniczącego GSW w Dobrczu. Przedstawił wykorzystanie pozyskanych środków na inwestycje w gospodarkę wodną przez GSW w Dobrczu. Zaprezentował przykłady doskonale wykonanych operacji. Rozbudowa i utrzymanie struktury wodnej obszaru należącego do GSW w Dobrczu tj. studzienek spustowych, rowów melioracyjnych budziły podziw obecnych na sali. Pokazał przykład dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. (Fot.10)

10. Andrzej Kocoń Przewodniczący GSW w Dobrczu przedstawił inwestycje w gospodarkę wodną przez GSW w Dobrczu.

10. Andrzej Kocoń Przewodniczący GSW w Dobrczu przedstawił inwestycje w gospodarkę wodną przez GSW w Dobrczu.


image_pdfimage_print