Cykl wiosennych szkoleń pn. „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja opracowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 


7 marca br. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radziejowie odbyło się szkolenie „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich” z udziałem członków Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Radziejowskiego.

Szkolenie otworzył i poprowadził Artur Ruciński – przewodniczący Rady Partnerstwa LPW, który powitał uczestników, przedstawił cel i program szkolenia.

Gościem specjalnym był Marek Giełczewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zaprezentował postępy prac w projekcie OPTAIN – zlewnia górnej Zgłowiączki. Program dotyczy badań optymalnych strategii retencji i ponownego wykorzystania wody oraz składników odżywczych w małych zlewniach rolniczych w różnych regionach glebowo-klimatycznych Europy.

Następnie zabrała głos Anna Czajkowska z KPODR, która przedstawiła aktualne możliwości pozyskania funduszy na działania spółek wodnych i JST. Przypomniała o celach i korzyściach wynikających z udziału w partnerstwie LPW. Poinformowała uczestników o podejmowanych działaniach w kierunku zmian legislacyjnych w sprawach wodnych. Zwróciła uwagę na konieczność prowadzenia uaktualnień Powiatowego Planu Wodne Powiatu Radziejowskiego. Na zakończenie wystąpienia zaproponowała kolejne spotkanie LPW w warunkach terenowych – wyjeździe pokazowym.

Z kolei Jacek Duda – Kierownik Nadzoru Wodnego w Radziejowie, zaapelował o powiększanie cieków wodnych we współpracy z gminami. W dyskusję włączył się Krzysztof Nowowiejski – Prezes Spółki Wodnej w Radziejowie. Poruszył problem finansowania zastawek. Następnie głos powrócił do przewodniczącego Artura Rucińskiego, który zwrócił uwagę na wpływ lokalnych podatków na poziom inwestycji gminnych, w tym wodnych. Poruszył problem trudności przygotowywania dokumentacji o dofinansowanie inwestycji.

Na zakończenie w trakcie wolnych wniosków i dyskusji, zebrani rozmawiali o występującym problemie wtórnego zanieczyszczania rowów, które wcześniej były oczyszczone. Przewodniczący podsumował krótko spotkanie, podziękował za udział i pożegnał uczestników.

Tekst, zdj. Tomasz Skonieczny PZDR w Radziejowie
Opracowanie: Anna Czajkowska KPODR Minikowo


W dniu 6 marca br. w Zajeździe Pomorskim w miejscowości Małe Czyste gm. Stolno przy współudziale Związku Spółek Wodnych w Toruniu odbyło się szkolenie pn. „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, z udziałem działaczy Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Chełmińskiego.

Szkolenie rozpoczął przewodniczący Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Chełmińskiego – Tadeusz Krakówka, który przywitał gości, oraz przedstawił porządek zebrania. Wśród gości byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, PGW Wody Polskie, Starostwa Powiatowego w Chełmnie, Urzędu Miasta Chełmna, Grudziądza, dyrektor KPODR w Minikowie oraz wójtowie gmin: Chełmno, Lisewo i Unisław, a także przewodniczący, Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, spółek wodnych oraz rolnicy. W trakcie spotkania uczestnicy uzyskali aktualne wiadomości na temat możliwości pozyskania funduszy na działania spółek wodnych i JST, które przekazali Marian Wilmanowicz (UM w Toruniu), Ryszard Zarudzki (KPODR w Minikowie) oraz Wiesława Szerechan (kierownik biura ZSW w Toruniu z/s w Chełmnie). Anna Czajkowska Specjalista ds. zarządzania wodą w KPODR przedstawiła cele i korzyści wynikające z trwania w LPW oraz poinformowała o najbliższych wydarzeniach dotyczących tematyki racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Przewodniczący LPW Powiatu Chełmińskiego oraz Związku Spółek Wodnych w Toruniu – Tadeusz Krakówka przedstawił opracowany w poprzednich miesiącach Powiatowy Plan Wodny, zwracając uwagę na potrzebę jego bieżącej aktualizacji, zachęcając partnerów LPW do zgłaszania swoich potrzeb w tym zakresie.

Wśród wielu poruszanych tematów znalazł się temat zmian w regulacji w ustawie Prawo Wodne. O postępach prac związanych z tym tematem informował Jakub Skonieczny przewodniczący Rady Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Toruńskiego, główny specjalista Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży, który jest również przewodniczącym zespołu roboczego przy Wojewódzkiej Radzie Partnerstw Wodnych. Potrzeba zmian dotyczących spraw organizacyjnych, prawnych, finansowych związanych z funkcjonowaniem spółek wodnych jest nieodzowna. Zespół ten pracuje nad zebraniem i przygotowaniem postulatów w tym temacie.

Szkolenie zakończyło się omówieniem kolejnego spotkania w celu podjęcia prac nad planami inwestycji priorytetowych w Powiatowym Planie Wodnym Powiatu Chełmińskiego.

Tekst, zdj. Olga Krakówka-Zimmermann z PZDR w Chełmnie.
Opracowanie: Anna Czajkowska KPODR Minikowo


3 marca br. w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się szkolenie „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich” z udziałem działaczy Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Spotkanie rozpoczęła Róża Kopaczewska, z-ca burmistrza Urzędu Miasta Golubia–Dobrzynia, przewodnicząca Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, która powitała przybyłych gości i omówiła sprawy bieżące. Następnie Anna Czajkowska z KPODR w Minikowie przedstawiła informacje o możliwości pozyskania środków i aktualnych naborach wniosków, w których spółki wodne mogą starać się o dofinansowanie.

Na spotkaniu poruszono temat niechęci rolników do zakładania spółek wodnych w gminie Zbójno, ze względu na małą liczbę zainteresowanych rolników. Ustalono, iż koniecznym jest podjęcie uchwał o przystąpieniu do LPW, co pozwoli w przyszłości, podczas ubiegania się o dotacje na realizację zadań, uzyskać większe szanse na ich pozyskanie. W związku z wywołaną dyskusją na temat pozyskiwania środków na inwestycje dotyczących retencji, czy melioracji z Urzędu Marszałkowskiego podjęto decyzję, że ten rok, będzie rokiem przygotowawczym do ubiegania się o dofinansowanie w kolejnych latach. Przewodnicząca podjęła temat uaktualnienia Powiatowego Planu Wodnego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Zaproponowano, aby jako temat kolejnego spotkania  Lokalnego Partnerstwa Wodnego było omówienie priorytetowych inwestycji dla powiatu.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze partnerskiej dyskusji.

 

Tekst, zdj. Magdalena Łydzińska PZDR w Golubiu-Dobrzyniu
Opracowanie: Anna Czajkowska KPODR Minikowo


2 marca br. w Centrum Integracji Społecznej w Łojewie przy współudziale Urzędu Gminy Inowrocław odbyło się szkolenie „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich” z udziałem członków Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Inowrocławskiego.

Szkolenie otworzył i poprowadził Tadeusz Kacprzak wójt Gminy Inowrocław, przewodniczący Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Inowrocławskiego.

Gościem specjalnym był Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, przewodniczący Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W wystąpieniu przedstawił informacje na temat systemu wsparcia w ramach inwestycji B 3.3.1. KPO z omówieniem poszczególnych zakresów wsparcia obszarów A,B, i C.

W dalszej kolejności zabrała głos Anna Czajkowska z KPODR, która przedstawiła aktualne możliwości pozyskania funduszy na działania spółek wodnych i JST.

Podczas spotkania swój akces do Lokalnego Partnerstwa Wodnego zgłosiły dwie nowe spółki, spółka wodna w Gniewkowie i spółka wodna Ziemia Kujawska. Poprzez głosowanie zostały przyjęte do Partnerstwa. Następnie dokonano zmiany zastępcy przewodniczącego. Poprzez aklamację nowym zastępcą został Paweł Barczak

W dalszej dyskusji przewodniczący Tadeusz Kacprzak przypomniał priorytety Powiatowego Planu Wodnego i zaproponował zwołanie kolejnego spotkania, które miałoby na celu uaktualnienie inwestycji priorytetowych dla Powiatu.

W trakcie wolnych wniosków członkowie zwrócili uwagę na problemy związane z ustaleniem właścicieli gruntów, nieaktualną ewidencję urządzeń melioracyjnych. Zwrócili uwagę na to, iż rowy czyszczone powinny być od dołu (od państwowego cieku). Zgłosili potrzebę zmian systemowych oraz prawnych.

Zwrócono również uwagę na problem z zakrzaczeniem oraz zadrzewieniem rowów. Przez co dojazdy do rowów sprawiają trudności. Pojawiła się uwaga o znaczeniu edukacji i szkoleniach nt. oszczędzania wody.

Szkolenie zakończono ze sprecyzowanymi wnioskami postulowanych zmian w prawie odnośnie spółek wodnych oraz ustaleniem tematów kolejnego spotkania.

Tekst, zdj. Agnieszka Milanowska PZDR w Inowrocławiu
Opracowanie: Anna Czajkowska KPODR w Minikowie