KPODR wykonawcą projektu wsparcia dla pilotażowych spółdzielni energetycznych

30 marca pod przewodnictwem sekretarz stanu Anny Gembickiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach projektu pt.: „Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii – Renew(able) your Region – RENALDO”. Podczas posiedzenia zostały omówione sprawy organizacyjne, dotychczas wykonane prace oraz działania planowane do realizacji do końca roku 2021.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa JądrowegoMinisterstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Szczegóły projektu „RENALDO”

Projekt „RENALDO” jest realizowany na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Finansowany jest w 100% ze środków Unii Europejskiej oraz niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego. Celem projektu jest udzielenie wsparcia eksperckiego w zakresie przygotowania do założenia pierwszych, pilotażowych spółdzielni energetycznych w 6 gminach na terenie województw kujawsko-pomorskiego i podlaskiego.

Koordynatorem projektu jest Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) natomiast wykonawcami projektu ze strony niemieckiej „100 prozent erneuerbar stiftung”, a ze strony polskiej Instytut Rozwoju Społeczności Lokalnej Activus (w województwie podlaskim) oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (w województwie kujawsko-pomorskim).

Potencjał terenów wiejskich

Obszary wiejskie w Polsce zajmują 90% powierzchni kraju, którą zamieszkuje około 40% społeczeństwa.

– Z tego powodu, rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej ma największe uzasadnienie na terenach wiejskich, gdzie z jednej strony występuje największy potencjał odnawialnych źródeł energii, z drugiej zaś tereny te mają największe problemy z zapewnieniem dostaw energii co utrudnia ich zrównoważony rozwój. Jednocześnie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma duże znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich i oprócz oczywistych korzyści dla ochrony klimatu i środowiska, może przynieść wymierne korzyści społeczne i gospodarcze – powiedziała wiceminister Gembicka.

Z myślą o takiej roli odnawialnych źródeł energii, z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do polskiego prawodawstwa wprowadzone zostały nowe rozwiązania umożliwiające wytwarzanie energii na własne potrzeby przez lokalne społeczności w formule spółdzielni energetycznych. Główną zasadą każdej tworzonej spółdzielni energetycznej jest pełna swoboda decydowania o rodzajach instalacji i ich lokalizacji, a także sposobie wzajemnych rozliczeń – podkreśliła wiceminister Gembicka.

Kolejne działania w ramach projektu

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, projekt będzie realizowany przez okres około 2,5 roku i obejmie m.in. następujące działania:

– wybór 6 gmin do udziału w projekcie;

– analizę lokalnych zasobów energetycznych oraz przygotowanie propozycji rozwiązań przynoszących jak najwięcej korzyści dla lokalnych społeczności;

– przygotowanie do utworzenia spółdzielni energetycznych w wybranych gminach;

– opracowanie poradnika dotyczącego zakładania spółdzielni energetycznych;

– przygotowanie propozycji ewentualnych zmian legislacyjnych służących dalszemu rozwojowi spółdzielni energetycznych w Polsce;

– organizację konferencji i warsztatów mających na celu wymianę informacji i doświadczeń z realizacji projektu.

W ramach ww. działań dla każdej z pilotażowych spółdzielni energetycznych zostanie szczegółowo przeanalizowane zapotrzebowanie energetyczne oraz lokalnie dostępne źródła energii odnawialnej. W propozycji rozwiązań, w zależności od potrzeb potencjalnej spółdzielni i jej członków, wskazany zostanie optymalny dobór rodzajów i mocy instalacji odnawialnych źródeł energii, a także przygotowana zostanie kompletna dokumentacja założycielska i rejestracyjna dla danej spółdzielni.

Wiceminister Anna Gembicka wyraziła nadzieję, że projekt przede wszystkim przyniesie wymierne korzyści dla mieszkańców obszarów wiejskich oraz będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń z innymi państwami członkowskimi, ułatwiając tym samym Komisji Europejskiej podejmowanie kolejnych decyzji odnośnie kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii w UE.

Więcej informacji nt. projektu na stronie KOWR

Bieżące informacje o projekcie „Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii – Renew(able) your Region”, w tym opracowywane materiały, informacje o organizowanych seminariach i konferencjach będą zamieszczane na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakładce OZE na następnie Spółdzielnie energetyczne https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/spoldzielnie-energetyczne”.

źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rusza-projekt-wsparcia-dla-pilotazowych-spoldzielni-energetycznych